ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 479/2009, pokud jde o kvalitu statistických údajů v rámci postupu při nadměrném schodku

30. 6. 2010 - (KOM(2010)0053 – C7‑0064/2010 – 2010/0035(NLE)) - *

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodaj: Othmar Karas


Postup : 2010/0035(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0220/2010
Předložené texty :
A7-0220/2010
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 479/2009, pokud jde o kvalitu statistických údajů v rámci postupu při nadměrném schodku

(KOM(2010)0053 – C7‑0064/2010 – 2010/0035(NLE))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2010)0053),

–   s ohledem na čl. 126 odst. 14 třetí pododstavec Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0064/2010),

–   s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 31. března 2010[1],

–   s ohledem článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A7‑0220/2010),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie odpovídajícím způsobem změnila;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) Vzhledem k tomu, že varování Komise (Eurostatu), které bylo vydáno již v roce 2004, a ani její iniciativy v této oblasti, které popsala ve svém sdělení ze dne 22. prosince 2001 nazvanémK evropské strategii řízení fiskálních statistik“1 nevedly k tomu, aby Rada přijala již v té době nezbytné reformy správního rámce fiskální statistiky. Kdyby byla včas přijata příslušná opatření, mohly být chyby v hlášení příslušných údajů týkajících se schodku veřejných financí odhaleny již mnohem dříve a rozsah krize způsobené těmito chybami přinejmenším omezen. Je proto velmi důležité, aby byla Komise (Eurostat) vybavena příslušnými pravomocemi a odpovídajícím počtem zaměstnanců a zároveň aby byla co nejvíce nezávislá.

 

__________

1KOM(2004)0832.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b) Komise by měla posoudit, jak v minulosti probíhalo shromažďování a hodnocení finančních statistických údajů z jednotlivých členských a učinit příslušné závěry. Tyto závěry by měly být předány Evropskému parlamentu.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Revidovaný rámec správy a řízení pro fiskální statistiku celkově fungoval dobře a obecně poskytoval uspokojivé výsledky z hlediska vykazování příslušných fiskálních údajů o schodku veřejných financí a veřejném dluhu. Konkrétně členské státy převážně prokazovaly spolehlivou spolupráci v dobré víře a akceschopnost vykazovat fiskální údaje vysoké kvality.

(3) I když revidovaný rámec správy a řízení pro fiskální statistiku celkově fungoval dobře a obecně poskytoval uspokojivé výsledky z hlediska vykazování příslušných fiskálních údajů o schodku veřejných financí a veřejném dluhu a většina členských států prokazovala spolehlivou spolupráci v dobré víře a akceschopnost vykazovat fiskální údaje vysoké kvality, měly být využity dřívější příležitosti ke zlepšení kvality a zvětšení rozsahu údajů poskytovaných Komisi (Eurostatu).

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Nedávný vývoj však rovněž jasně prokázal, že stávající rámec správy a řízení pro fiskální statistiku stále ještě nesnižuje v nezbytné míře riziko záměrného oznámení nesprávných nebo nepřesných údajů Komisi.

(4) Nedávný vývoj v Unii však rovněž jasně prokázal, že stávající rámec správy a řízení pro fiskální statistiku stále ještě nesnižuje v nezbytné míře riziko záměrného oznámení nesprávných nebo nepřesných údajů Komisi.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Spolehlivost statistik zveřejňovaných Komisí (Eurostatem) na úrovni Unie závisí přímo na spolehlivosti statistických údajů shromažďovaných členskými státy na vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b) Zajištění institucionální nezávislosti všech vnitrostátních zákonných statistických orgánů je zásadní, má-li se zabránit přehnanému tlaku na tyto orgány ze strany příslušných vlád.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) V této souvislosti by Komise (Eurostat) měla mít další práva na přístup k rozšířenému rozsahu informací potřebných pro posouzení kvality údajů.

(5) V této souvislosti by Komise (Eurostat) měla mít další práva na přístup k rozšířenému rozsahu informací potřebných pro posouzení kvality údajů. Má zásadní význam, aby údaje získané od členských států byly včas sdělovány generálnímu ředitelství pro statistiku Evropské centrální banky.

Odůvodnění

Evropská centrální banka je vedoucí institucí odpovědnou za měnovou stabilitu nikoliv pouze v eurozóně, ale v celé EU. Generální ředitelství pro statistiku této banky je oprávněno vyžadovat od členských států vnitrostátní údaje týkající se měnové a bankovní statistiky a statistiky finančních trhů. Vzhledem k této sdílené odpovědnosti za sběr evropských údajů lze dalšímu falšování statistických údajů zabránit pouze tehdy, pokud se rovněž zvýší pravomoc ECB v oblasti dohledu.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) Aby bylo možné srovnávat ekonomické údaje, je třeba používat jednotnou metodologii. Komise by proto měla usilovat o harmonizaci postupů pro získávání statistických údajů.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Při vykonávání monitorovacích návštěv v členském státě, jehož statistické informace se přezkoumávají, by Komise (Eurostat) měla mít právo na přístup k účtům vládních institucí na úrovni centrální, národní a místní a fondů sociálního zabezpečení, včetně poskytnutí souvisejících podrobných účetních informací, příslušných statistických šetření a dotazníků a dalších souvisejících informací, při současném dodržování právních předpisů o ochraně údajů a statistické důvěrnosti.

(6) Při vykonávání monitorovacích návštěv v členském státě, jehož statistické informace se přezkoumávají, by Komise (Eurostat) měla mít právo na přístup k účtům vládních institucí na úrovni centrální, národní a místní a fondů sociálního zabezpečení, včetně poskytnutí souvisejících podrobných účetních informací, příslušných statistických šetření a dotazníků a dalších souvisejících informací, včetně podrozvahových transakcí, při současném dodržování právních předpisů o ochraně údajů a statistické důvěrnosti.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) S cílem umožnit Komisi (Eurostatu), aby plnila své rozsáhlé povinnosti v oblasti kontroly odpovědným způsobem, je třeba v příslušných odděleních zvýšit počet kvalifikovaných zaměstnanců. Tento dodatečný výdaj na pracovníky a náklady s nimi spojené by měl být kryt přerozdělením rozpočtových prostředků spolu s reorganizací pracovních míst na Komisi.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Hlavním předmětem kontrol by měly být veřejné účty jednotlivých jednotek vládních institucí a rovněž veřejných jednotek zařazených mimo sektor vládních institucí a tyto veřejné účty by měly být posouzeny z hlediska jejich statistického použití.

(7) Hlavním předmětem kontrol by měly být veřejné účty jednotlivých jednotek vládních institucí a rovněž veřejných jednotek zařazených mimo sektor vládních institucí a tyto veřejné účty by měly být posouzeny z hlediska jejich statistického použití. Při rozpočtovém hodnocení by měly být využita jak analýzy v polovině období, tak víceleté rámce.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) Členské státy by měly Komisi (Eurostatu) poskytovat veškeré statistické a rozpočtové údaje na základě standardizované a mezinárodně uznávané účetní metody.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8b) Komise by měla zvážit zavedení sankcí v rámci Paktu o stabilitě a růstu v souvislosti s podáváním zkreslených makroekonomických statistických údajů členskými státy. Komise by měla zvážit uplatňování těchto sankcí vůči členským státům, které falšují makroekonomické statistické údaje týkající se jejich rozpočtového schodku a veřejného zadlužení.

Odůvodnění

Měla by být zavedena přísnější regulace (která by zahrnovala možnost uložení sankcí) zaměřená na ty členské státy, které klamou EU a investory zveřejňováním zkreslených makroekonomických statistických údajů. Toto ustanovení má zaručit, že se v budoucnosti nebude opakovat případ Řecka.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod -1 (nový)

Nařízení (ES) č. 479/2009

Čl. 2 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1) V článku 2 se odstavec 1 nahrazuje tímto: „2.

 

"1. „Údaji o úrovni plánovaného schodku veřejných financí a výši veřejného zadlužení“ se rozumějí údaje, které členské státy stanovily pro běžný rok. Musí se jednat o nejaktuálnější oficiální prognózy zohledňující nejaktuálnější rozpočtová rozhodnutí a nejaktuálnější vývoj a výhledy v hospodářské oblasti a měsíční a čtvrtletní hodnoty. Jsou sestavovány v co nejkratší době před oznamovací lhůtou.“

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 2

Nařízení (ES) č. 479/2009

Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy poskytnou Komisi (Eurostatu) co nejdříve přístup ke všem informacím požadovaným pro účely hodnocení kvality údajů, včetně statistických informací, jako jsou údaje z národních účtů, soupisy, tabulky pro oznamování postupu při nadměrném schodku, další dotazníky a odůvodnění týkající se oznámení.

2. Členské státy poskytnou Komisi (Eurostatu) co nejdříve přístup ke všem statistickým a rozpočtovým informacím požadovaným pro účely hodnocení kvality. údajů. Tyto informace vycházejí ze standardizované a mezinárodně uznávané účetní metody schválené Komisí (Eurostatem). Statické a rozpočtové informace zahrnují především:

 

a) údaje z národních účtů;

 

b) soupisy;

 

c) tabulky pro oznamování postupu při nadměrném schodku;

 

d) další dotazníky a odůvodnění týkající se oznámení o postupu při nadměrném schodku;

 

e) informace od nejvyššího kontrolního úřadu, ministerstva financí či příslušného regionálního orgánu, které se týkají plnění národního rozpočtu členského státu a jeho regionálních rozpočtů;

 

f) účty mimorozpočtových subjektů, neziskových organizací a dalších podobných subjektů, které jsou součástí sektoru vládních institucí v národních účtech;

 

g) vyčerpávající informace o všech typech podrozvahových subjektů;

 

h) účty fondů sociálního zabezpečení; a

 

i) přehledy orgánů místní správy.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (ES) č. 479/2009

Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Cílem metodických inspekcí je provést kontrolu postupů a ověřit účty, které jsou podkladem pro oznámené skutečné údaje, a vypracovat podrobné závěry o kvalitě oznamovaných údajů ve smyslu čl. 8 odst. 1.

3. Metodické inspekce mohou být neohlášené a jejich cílem je provést kontrolu postupů, včetně nezávislosti vnitrostátního statistického úřadu na vládě, a ověřit účty, které jsou podkladem pro oznámené skutečné údaje, a vypracovat podrobné závěry o kvalitě oznamovaných údajů ve smyslu čl. 8 odst. 1.

Odůvodnění

Měla by být zavedena přísnější regulace zaměřená na ty členské státy, které klamou EU a investory zveřejňováním zkreslených makroekonomických statistických údajů. Toto ustanovení má zaručit, že se v budoucnosti nebude opakovat případ Řecka.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 3

Nařízení (ES) č. 479/2009

Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Metodické inspekce se provádějí pouze ve výjimečných případech, kdy byla jasně stanovena závažná rizika či problémy s kvalitou údajů.

Metodické inspekce, ohlášené či neohlášené, se provádějí v případech, kdy existuje podezření, že hrozí závažná rizika či problémy s kvalitou údajů. Komise sestaví seznam případů, které představují závažné riziko či problém související s kvalitou údajů. Tento seznam se vytvoří po konzultaci s výborem CMFB.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 479/2009

Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytnou na žádost Komise (Eurostatu) pomoc odborníků na národní účty, včetně pomoci při přípravě a konání metodických inspekcí. Při výkonu svých povinností poskytnou tito odborníci nezávislé odborné posudky. Seznam odborníků na národní účty musí vycházet z návrhů zaslaných Komisi (Eurostatu) vnitrostátními orgány odpovědnými za oznamování nadměrného schodku.

1. Členské státy poskytnou na žádost Komise (Eurostatu) pomoc odborníků na národní účty, včetně pomoci při přípravě a konání metodických inspekcí, které mohou proběhnout i bez ohlášení. Při výkonu svých povinností poskytnou tito odborníci nezávislé odborné posudky a absolvují speciální školení, jehož cílem bude zajistit vysokou míru odbornosti a nestrannosti. Seznam odborníků na národní účty musí vycházet z návrhů zaslaných Komisi (Eurostatu) vnitrostátními orgány odpovědnými za oznamování nadměrného schodku.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 5

Nařízení (ES) č. 479/2009

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. V rámci metodických inspekcí má Komise (Eurostat) právo na přístup k účtům všech vládních institucí na centrální, národní a místní úrovni a úrovni fondů sociálního zabezpečení, včetně získání souvisejících podrobných účetních informací, jako jsou transakce a rozvahy, příslušná statistická šetření a dotazníky a další související informace, jako jsou analytické dokumenty a účetní údaje ostatních veřejných orgánů.

2. 2. V rámci metodických inspekcí, které mohou proběhnout i bez ohlášení, má Komise (Eurostat) právo na přístup k účtům všech vládních institucí na centrální, národní a místní úrovni a úrovni fondů sociálního zabezpečení (včetně státních systémů důchodového pojištění), včetně získání souvisejících podrobných účetních informací, jako jsou transakce a rozvahy, příslušná statistická šetření a dotazníky a další související informace, jako jsou analytické dokumenty a účetní údaje ostatních veřejných orgánů.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 5

Nařízení (ES) č. 479/2009

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Zástupci Evropské centrální banky se mohou účastnit metodických inspekcí a mohou v jejich rámci poskytovat pomoc úředníkům Komise (Eurostatu).

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 5

Nařízení (ES) č. 479/2009

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise (Eurostat) může provádět inspekce na místě a kontaktovat všechny organizace, které uzná za důležité pro svou činnost.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 5

Nařízení (ES) č. 479/2009

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy učiní veškerá nezbytná opatření k usnadnění metodických inspekcí. Inspekce se mohou vykonávat ve vnitrostátních orgánech, které se podílejí na oznamování nadměrného schodku, a rovněž ve všech útvarech, které se přímo nebo nepřímo podílejí na předkládání veřejných účtů a dluhu. Členské státy zajistí, aby tyto vnitrostátní orgány a útvary, a v případě nutnosti jejich vnitrostátní orgány mající funkční odpovědnost za kontrolu veřejných účtů, poskytly úředníkům Komise nebo jiným odborníkům uvedeným v odstavci 1 pomoc nezbytnou ke splnění jejich povinností, včetně poskytnutí dostupných podkladů za účelem odůvodnění oznamovaných údajů o skutečném schodku a dluhu a souvisejících veřejných účtů. Důvěrné záznamy z národního statistického systému by měly být poskytovány pouze Komisi (Eurostatu).

Členské státy učiní veškerá nezbytná opatření k usnadnění metodických inspekcí, které mohou proběhnout i bez ohlášení. Inspekce se mohou vykonávat ve vnitrostátních orgánech, které se podílejí na oznamování nadměrného schodku, a rovněž ve všech útvarech, které se přímo nebo nepřímo podílejí na předkládání veřejných účtů a dluhu. Členské státy zajistí, aby tyto vnitrostátní orgány a útvary, a v případě nutnosti jejich vnitrostátní orgány mající funkční odpovědnost za kontrolu veřejných účtů, poskytly úředníkům Komise nebo jiným odborníkům uvedeným v odstavci 1 pomoc nezbytnou ke splnění jejich povinností, včetně poskytnutí dostupných podkladů za účelem odůvodnění oznamovaných údajů o skutečném schodku a dluhu a souvisejících veřejných účtů. Důvěrné záznamy z národního statistického systému by měly být poskytovány pouze Komisi (Eurostatu).

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 5 a (nový)

Nařízení (ES) č. 479/2009

Čl. 16 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) V článku 16 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

 

„1. Členské státy zajistí, že skutečné údaje oznámené Komisi (Eurostatu) budou poskytovány v souladu se zásadami stanovenými v článcích 2 a 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice1. V tomto ohledu spočívá odpovědnost národních statistických úřadů v zabezpečení souladu oznamovaných údajů s článkem 1 tohoto nařízení a souvisejícími účetními pravidly ESA 95. Členské státy zajistí, aby měly národní statistické úřady přístup ke všem příslušným informacím nezbytným ke splnění tohoto úkolu.“

 

_____

1Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.

  • [1]  Úř. věst. C 103, 22.4.2010, s. 1.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Tento návrh je první přímou reakcí na problémy Řecka, které zasáhly celou eurozónu a Evropskou unii jako celek. Z tohoto důvodu zpravodaj jednoznačně doporučuje, aby byl v co nejvyšší míře posílen Eurostat a předešlo se tak budoucím případům typu Řecka. Skutečnost, že byly po léta bez jakýchkoli následků předávány nepravdivé statistiky je natolik alarmující, aby byly Eurostatu svěřeny potřebné vyšetřovací pravomoci.

Zpravodaj s návrhem Komise souhlasí, zdůrazňuje však, že navrhované změny platného nařízení představují minimální opatření, která by měla být s ohledem na nedávné zkušenosti přijata. Z tohoto důvodu nesouhlasí s jakýmkoli dalším omezením, pokud jde o navrhované kontrolní pravomoci Komise (Eurostatu). Rada by neměla opakovat chybu, k níž došlo v souvislosti s předchozím návrhem Komise z roku 2005. Zpravodaj rovněž plně podporuje změny obsažené ve stanovisku Evropské centrální banky vydaném dne 31. března 2010. Zejména pak to, aby v článku 11 bylo přímo uvedeno, že nevysvětlené úpravy stavů a toku zavdávají důvod pro metodické inspekce, což by posílilo úlohu tohoto typu vyšetřování. Zpravodaj rovněž vyjadřuje podporu těsné spolupráci Komise (Eurostatu) a ECB při plánování a provádění takovéhoto typu vyšetřování při současném respektování úlohy a nezávislosti obou institucí.

Sdělení Komise o posílené koordinaci hospodářské politiky přijaté dne 12. května 2010 a společný dopis kancléřky Angely Merkelové a prezidenta Nicolase Sarkozyho adresovaný předsedovi Evropské rady a Evropské komise uvádějí, že nedůvěru trhů vůči hospodářským politikám Řecka lze z velké míry přičíst nespolehlivosti statistik a že návrhy týkající se posílení vyšetřovacích pravomocí Eurostatu musí vstoupit v platnost co nejdříve. Zpravodaj očekává, že politické závazky budou převedeny do právně závazných legislativních předpisů v co nejkratší době, aniž by došlo k oslabení návrhu Komise.

Zpravodaj by rád zdůraznil základní skutečnost, že jakékoli budoucí zlepšení v oblasti hospodářské kontroly a správy musí vycházet z přesných, spravedlivých a srovnatelných statistik příslušných hospodářských politik a situace dotčených členských států. V tomto ohledu bude třeba vyvinout další úsilí při provádění minimálních standardů nezávislosti, integrity a odpovědnosti národních statistických úřadů. Jak již požadovala Komise v roce 2004, je nezbytné zavést celoevropské minimální standardy v oblasti statistiky, aby se tak zajistila srovnatelnost veškerých předkládaných údajů.

Zpravodaj se domnívá, že právní základ navržený Komisí je vymezen příliš úzce a že článek 338 Smlouvy o fungování Evropské unie by byl v tomto ohledu vhodnější.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

28.6.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

38

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Kay Swinburne

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Marta Andreasen, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Pervenche Berès, Ashley Fox, Danuta Maria Hübner, Danuta Jazłowiecka, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Sirpa Pietikäinen

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Bendt Bendtsen, Gesine Meissner, Marit Paulsen, Britta Reimers, Joachim Zeller