BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 479/2009 for så vidt angår kvaliteten af de statistiske data til brug ved proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud

  30.6.2010 - (KOM(2010)0053 – C7‑0064/2010 – 2010/0035(NLE)) - *

  Økonomi- og Valutaudvalget
  Ordfører: Othmar Karas


  Procedure : 2010/0035(NLE)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A7-0220/2010
  Indgivne tekster :
  A7-0220/2010
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 479/2009 for så vidt angår kvaliteten af de statistiske data til brug ved proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud

  (KOM(2010)0053 – C7‑0064/2010 – 2010/0035(NLE))

  (Høringsprocedure)

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2010)0053),

  –   der henviser til EUF-traktatens artikel 126, stk. 14, tredje afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7‑0064/2010),

  –   der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank af 31. marts 2010[1],

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

  –   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A7‑0220/2010),

  1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

  2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EUF-traktatens artikel 293, stk. 2;

  3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

  4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

  5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  Ændringsforslag  1

  Forslag til forordning – ændringsretsakt

  Betragtning 1 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (1a) Desværre førte hverken Kommissionens (Eurostats) advarsel, der blev udsendt allerede i 2004, eller Kommissionens initiativer på dette område, der blev fremsat i dennes meddelelse af 22. december 2004 om en europæisk strategi for styring af budgetstatistikker1, til at Rådet indledte reformer af reguleringsrammerne for økonomiske statistikker, hvilket allerede dengang for længst skulle være sket. Var der blevet truffet rettidige foranstaltninger, kunne fejlene i indberetningerne af de relevante data om offentlige underskud være blevet identificeret langt tidligere, og den deraf følgende krise kunne i det mindste være blevet inddæmmet. Det er derfor af afgørende betydning, at Kommissionen (Eurostat) får passende kompetencerammer, tilstrækkeligt personale og så megen uafhængighed som muligt.

   

  __________

  1 KOM(2004)0832.

  Ændringsforslag  2

  Forslag til forordning – ændringsretsakt

  Betragtning 1 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (1b) Kommissionen bør foretage en bedømmelse af og drage konklusioner om, hvordan indsamlingen og evalueringen af økonomiske statistikker fra medlemsstaterne blev foretaget førhen. Disse konklusioner bør forelægges Europa-Parlamentet.

  Ændringsforslag  3

  Forslag til forordning – ændringsretsakt

  Betragtning 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (3) De reviderede reguleringsrammer for budgetstatistikker har overordnet set fungeret godt og har i de fleste tilfælde givet tilfredsstillende resultater, når det drejer sig om indberetning af relevante budgetdata om offentligt underskud og offentlig gæld. Især har medlemsstaterne overvejende udvist vilje til et solidt og loyalt samarbejde og praktisk evne til at indberette budgetdata af høj kvalitet.

  (3) De reviderede reguleringsrammer for budgetstatistikker har overordnet set fungeret godt og har i de fleste tilfælde givet tilfredsstillende resultater, når det drejer sig om indberetning af relevante budgetdata om offentligt underskud og offentlig gæld, og de fleste medlemsstater har udvist vilje til et solidt og loyalt samarbejde og praktisk evne til at indberette budgetdata af høj kvalitet, men man burde have benyttet tidligere lejligheder til at forbedre kvaliteten og omfanget af de data, der indberettes til Kommissionen (Eurostat).

  Ændringsforslag  4

  Forslag til forordning – ændringsretsakt

  Betragtning 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (4) Den seneste udvikling har dog også klart vist, at de nuværende reguleringsrammer for budgetstatistikker stadig ikke i tilstrækkelig grad reducerer risikoen for, at medlemsstaterne forsætligt indberetter ukorrekte eller unøjagtige data til Kommissionen.

  (4) Den seneste udvikling i Unionen har dog også klart vist, at de nuværende reguleringsrammer for budgetstatistikker stadig ikke i tilstrækkelig grad reducerer risikoen for, at medlemsstaterne forsætligt indberetter ukorrekte eller unøjagtige data til Kommissionen.

  Ændringsforslag  5

  Forslag til forordning – ændringsretsakt

  Betragtning 4 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (4a) Pålideligheden af de statistikker, som Kommissionen (Eurostat) stiller til rådighed på EU-plan, afhænger direkte af pålideligheden af de statistiske data, som medlemsstaterne indsamler på nationalt niveau.

  Ændringsforslag  6

  Forslag til forordning – ændringsretsakt

  Betragtning 4 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (4b) Det er afgørende at sikre alle nationale lovfæstede statistiske organer institutionel uafhængighed for at undgå ethvert unødigt pres på dem fra deres respektive regeringer.

  Ændringsforslag  7

  Forslag til forordning – ændringsretsakt

  Betragtning 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (5) I denne forbindelse bør Kommissionen (Eurostat) have bedre adgang til et bredere spektrum af oplysninger til vurdering af datakvaliteten.

  (5) I denne forbindelse bør Kommissionen (Eurostat) have bedre adgang til et bredere spektrum af oplysninger til vurdering af datakvaliteten. Det er væsentligt, at de data, som modtages fra medlemsstaterne, rettidigt meddeles Den Europæiske Centralbanks Generaldirektorat for Statistik.

  Begrundelse

  Den Europæiske Centralbank er den ledende ansvarlige institution for stabilitet på valutaområdet, ikke blot i euroområdet, men i det samlede EU. Bankens Generaldirektorat for Statistik har kompetence til at anmode om nationale data fra medlemsstaterne vedrørende statistikker for områderne valuta, bankvæsen og finansielle markeder. I betragtning af dette delte ansvar for indsamling af data fra EU kan yderligere forfalskning af statistikker kun undgås, hvis ECB's overvågningsbeføjelse tilsvarende styrkes.

  Ændringsforslag  8

  Forslag til forordning – ændringsretsakt

  Betragtning 5 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (5a) Det kræver én samlet metode at opnå sammenlignelighed mellem økonomiske data. Kommissionen bør derfor fremme harmonisering af indsamlingen af statistiske data.

  Ændringsforslag  9

  Forslag til forordning – ændringsretsakt

  Betragtning 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (6) Ved gennemførelse af kontrolbesøg i en medlemsstat, hvis statistiske oplysninger er gjort til genstand for en undersøgelse, bør Kommissionen (Eurostat) have ret til at få adgang til regnskaberne for offentlige enheder på centralt, delstatsligt og lokalt niveau samt regnskaberne for sociale sikringsordninger, herunder også til at få udleveret tilgrundliggende detaljeret regnskabsinformation, resultaterne af relevante statistiske undersøgelser og spørgeskemaer samt yderligere oplysninger i tilknytning hertil under overholdelse af bestemmelserne om databeskyttelse og statistisk fortrolighed.

  (6) Ved gennemførelse af kontrolbesøg i en medlemsstat, hvis statistiske oplysninger er gjort til genstand for en undersøgelse, bør Kommissionen (Eurostat) have ret til at få adgang til regnskaberne for offentlige enheder på centralt, delstatsligt og lokalt niveau samt regnskaberne for sociale sikringsordninger, herunder også til at få udleveret tilgrundliggende detaljeret regnskabsinformation, resultaterne af relevante statistiske undersøgelser og spørgeskemaer samt yderligere oplysninger i tilknytning hertil, herunder ikke-balanceførte transaktioner, under overholdelse af bestemmelserne om databeskyttelse og statistisk fortrolighed.

  Ændringsforslag  10

  Forslag til forordning – ændringsretsakt

  Betragtning 6 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (6a) Det er nødvendigt at forøge Kommissionens (Eurostats) kvalificerede personale i de relevante departementer for at sætte den i stand til på ansvarlig vis at leve op til sine udvidede tilsynsforpligtelser. Den yderligere byrde til personale og omkostninger bør dækkes gennem bevillings‑ og personaleoverførsler inden for Kommissionen.

  Ændringsforslag  11

  Forslag til forordning – ændringsretsakt

  Betragtning 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (7) De offentlige regnskaber for individuelle enheder under den offentlige sektor samt for offentlige enheder, som er klassificeret uden for den offentlige sektor, bør være hovedmålet med kontrollen, som bør baseres på regnskabernes statistiske anvendelse.

  (7) De offentlige regnskaber for individuelle enheder under den offentlige sektor samt for offentlige enheder, som er klassificeret uden for den offentlige sektor, bør være hovedmålet med kontrollen, som bør baseres på regnskabernes statistiske anvendelse. Der bør anvendes både midtvejsanalyser og flerårige rammer som hjælp til budgetevalueringen.

  Ændringsforslag  12

  Forslag til forordning – ændringsretsakt

  Betragtning 8 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (8a) Medlemsstaterne bør give Kommissionen (Eurostat) alle statistiske og budgetrelaterede oplysninger på grundlag af en standardiseret og internationalt accepteret beregningsmetode.

  Ændringsforslag  13

  Forslag til forordning – ændringsretsakt

  Betragtning 8 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (8b) Kommissionen bør overveje at udarbejde sanktioner inden for rammerne af stabilitets- og vækstpagten med henblik på tilfælde, hvor medlemsstaterne indgiver fordrejede makroøkonomiske statistikker. Kommissionen bør overveje at håndhæve sådanne sanktioner mod medlemsstater, der forfalsker de makroøkonomiske statistikker vedrørende deres budgetunderskud og offentlige underskud.

  Begrundelse

  Der bør indføres en mere stringent lovgivning (herunder mulighed for at pålægge sanktioner) rettet mod de medlemsstater, der bedrager EU og investorerne ved at fremlægge forfalskede makroøkonomiske statistikker. Denne bestemmelse skal sikre, at det græske eksempel ikke kan gentage sig i fremtiden.

  Ændringsforslag  14

  Forslag til forordning – ændringsretsakt

  Artikel 1 – nr. -1 (nyt)

  Forordning (EF) nr. 479/2009

  Artikel 2 – stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  -1) Artikel 2, stk. 1, affattes således:

   

  "1. Tallene for det forventede offentlige underskud og for niveauet for den forventede offentlige gæld er de tal, som medlemsstaterne udarbejder for det indeværende år. De skal bygge på de seneste officielle prognoser under hensyntagen til de seneste budgetmæssige beslutninger, den økonomiske udvikling og de økonomiske udsigter og månedlige samt kvartalsvise budgetresultater. Beregning af tallene sker så tæt som muligt på indberetningsfristen."

  Ændringsforslag  15

  Forslag til forordning – ændringsretsakt

  Artikel 1 – nr. 2

  Forordning (EF) nr. 479/2009

  Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Medlemsstaterne giver hurtigst muligt Kommissionen (Eurostat) adgang til alle de ønskede oplysninger, som er nødvendige for at vurdere datakvaliteten, herunder statistiske oplysninger, såsom data fra nationalregnskaber, oversigter, skemaer til indberetning af data vedrørende proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, yderligere spørgeskemaer og præciseringer i forbindelse med indberetningerne.

  2. Medlemsstaterne giver hurtigst muligt Kommissionen (Eurostat) adgang til alle de ønskede statistiske og budgetrelaterede oplysninger, som er nødvendige for at vurdere datakvaliteten. Disse oplysninger bygger på en standardiseret og internationalt accepteret beregningsmetode, som der indgås aftale med Kommissionen (Eurostat) om. De statistiske og budgetrelaterede oplysninger omfatter især:

   

  a) data fra nationalregnskaber

   

  b) oversigter

   

  c) skemaer til indberetning af data vedrørende proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud

   

  d) yderligere spørgeskemaer og præciseringer i forbindelse med disse indberetninger

   

  e) oplysninger fra det nationale revisionsorgan, finansministeriet eller anden relevant regional myndighed om gennemførelsen af medlemsstatens nationale og regionale budgetter

   

  f) regnskaberne fra organer uden for budgettet eller nonprofitorganisationer og lignende organer, der er en del af den offentlige sektor i nationalregnskaberne

   

  g) udtømmende oplysninger om enhver form for ikke-balanceførte organer

   

  h) regnskaberne fra socialsikringsfonde

   

  i) lokale forvaltningers undersøgelser.

  Ændringsforslag  16

  Forslag til forordning – ændringsretsakt

  Artikel 1 – nr. 3

  Forordning (EF) nr. 479/2009

  Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. De metodologiske besøg tager sigte på at overvåge de procedurer og kontrollere de regnskaber, der ligger til grund for de indberettede faktiske data, og at drage detaljerede konklusioner om de indberettede datas kvalitet, jf. artikel 8, stk. 1.

  3. De metodologiske besøg kan være uanmeldte og tager sigte på at overvåge de procedurer, herunder den nationale statistiske myndigheds uafhængighed af regeringen, og kontrollere de regnskaber, der ligger til grund for de indberettede faktiske data, og at drage detaljerede konklusioner om de indberettede datas kvalitet, jf. artikel 8, stk. 1.

  Begrundelse

  Der bør indføres en mere stringent lovgivning rettet mod de medlemsstater, der bedrager EU og investorerne ved at fremlægge forfalskede makroøkonomiske statistikker. Denne bestemmelse skal sikre, at det græske eksempel ikke kan gentage sig i fremtiden.

  Ændringsforslag  17

  Forslag til forordning – ændringsretsakt

  Artikel 1 – nr. 3

  Forordning (EF) nr. 479/2009

  Artikel 11 – stk. 3 – afsnit 2

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Metodologiske besøg skal kun foretages i ekstraordinære tilfælde, når der klart er konstateret signifikante risici eller problemer i forbindelse med dataenes kvalitet.”

  Metodologiske besøg, uanset om de er anmeldte eller uanmeldte, foretages kun i tilfælde, hvor der er mistanke om alvorlige risici eller problemer i forbindelse med dataenes kvalitet. Kommissionen udarbejder en fortegnelse over tilfælde, som betragtes som signifikante risici eller problemer i forbindelse med dataenes kvalitet. Fortegnelsen udarbejdes efter høring af CMFB.

  Ændringsforslag  18

  Forslag til forordning – ændringsretsakt

  Artikel 1 – nr. 4

  Forordning (EF) nr. 479/2009

  Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Efter anmodning fra Kommissionen (Eurostat) skal medlemsstaterne tilbyde bistand fra nationalregnskabseksperter, herunder også i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af metodologiske besøg. I udøvelsen af deres hverv stiller disse eksperter uafhængig ekspertviden til rådighed. En liste over disse nationalregnskabseksperter udarbejdes på grundlag af indstillinger til Kommissionen (Eurostat) fra de nationale myndigheder, der er ansvarlige for indberetning af data om uforholdsmæssigt store underskud.

  1. Efter anmodning fra Kommissionen (Eurostat) skal medlemsstaterne tilbyde bistand fra nationalregnskabseksperter, herunder også i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af metodologiske besøg, som også kan være uanmeldte. I udøvelsen af deres hverv stiller disse eksperter uafhængig ekspertviden til rådighed og deltager i specialuddannelse for at sikre et højt niveau af ekspertviden og uvildighed. En liste over disse nationalregnskabseksperter udarbejdes på grundlag af indstillinger til Kommissionen (Eurostat) fra de nationale myndigheder, der er ansvarlige for indberetning af data om uforholdsmæssigt store underskud.

  Ændringsforslag  19

  Forslag til forordning – ændringsretsakt

  Artikel 1 – nr. 5

  Forordning (EF) nr. 479/2009

  Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Som led i de metodologiske besøg har Kommissionen (Eurostat) ret til at få adgang til regnskaberne for alle offentlige enheder på centralt, delstatsligt og lokalt niveau samt regnskaberne for sociale sikringsordninger, herunder også ret til at få udleveret tilgrundliggende detaljeret regnskabsinformation, såsom transaktionsdokumenter og balancer, data fra relevante statistiske undersøgelser og spørgeskemaer og yderligere oplysninger i tilknytning hertil, f.eks. analysedokumenter og regnskabsdata for andre offentlige organer.

  2. Som led i de metodologiske besøg, som også kan være uanmeldte, har Kommissionen (Eurostat) ret til at få adgang til regnskaberne for alle offentlige enheder på centralt, delstatsligt og lokalt niveau samt regnskaberne for sociale sikringsordninger (herunder statslige pensionsfonde), herunder også ret til at få udleveret tilgrundliggende detaljeret regnskabsinformation, såsom transaktionsdokumenter og balancer, data fra relevante statistiske undersøgelser og spørgeskemaer og yderligere oplysninger i tilknytning hertil, f.eks. analysedokumenter og regnskabsdata for andre offentlige organer.

  Ændringsforslag  20

  Forslag til forordning – ændringsretsakt

  Artikel 1 – nr. 5

  Forordning (EF) nr. 479/2009

  Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Repræsentanter fra Den Europæiske Centralbank kan deltage i og assistere Kommissionens (Eurostats) tjenestemænd under de metodologiske besøg.

  Ændringsforslag  21

  Forslag til forordning – ændringsretsakt

  Artikel 1 – nr. 5

  Forordning (EF) nr. 479/2009

  Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 b (nyt)

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Kommissionen (Eurostat) kan udføre kontrol på stedet og få beføjelse til at afholde samtaler med enhver organisation, som den finder relevant for sit arbejde.

  Ændringsforslag  22

  Forslag til forordning – ændringsretsakt

  Artikel 1 – nr. 5

  Forordning (EF) nr. 479/2009

  Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 2

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at lette de metodologiske besøg. Disse besøg kan aflægges hos nationale myndigheder, der deltager i indberetningen af data vedrørende uforholdsmæssigt store underskud, samt hos de tjenester, som direkte eller indirekte deltager i udarbejdelsen af offentlige regnskaber og gældsopgørelser. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale myndigheder og tjenester og om nødvendigt de nationale myndigheder, der har et løbende ansvar for kontrollen af de offentlige regnskaber, yder Kommissionens tjenestemænd og andre eksperter omhandlet i stk. 1 den bistand, der er nødvendig, for at de kan udføre deres opgaver, bl.a. ved at stille dokumenter til rådighed, som underbygger de indberettede data om det faktiske underskud og den faktiske gæld og de tilgrundliggende offentlige regnskaber. Kun Kommissionen (Eurostat) gives adgang til fortrolige akter i det nationale statistiske system."

  Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at lette de metodologiske besøg, som også kan være uanmeldte. Disse besøg kan aflægges hos nationale myndigheder, der deltager i indberetningen af data vedrørende uforholdsmæssigt store underskud, samt hos de tjenester, som direkte eller indirekte deltager i udarbejdelsen af offentlige regnskaber og gældsopgørelser. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale myndigheder og tjenester og om nødvendigt de nationale myndigheder, der har et løbende ansvar for kontrollen af de offentlige regnskaber, yder Kommissionens tjenestemænd og andre eksperter omhandlet i stk. 1 den bistand, der er nødvendig, for at de kan udføre deres opgaver, bl.a. ved at stille dokumenter til rådighed, som underbygger de indberettede data om det faktiske underskud og den faktiske gæld og de tilgrundliggende offentlige regnskaber. Kun Kommissionen (Eurostat) gives adgang til fortrolige akter i det nationale statistiske system."

  Ændringsforslag  23

  Forslag til forordning – ændringsretsakt

  Artikel 1 – nr. 5 a (nyt)

  Forordning (EF) nr. 479/2009

  Artikel 16 – stk. 1

   

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  5a) Artikel 16, stk. 1, affattes således:

   

  "1. Medlemsstaterne sikrer, at de faktiske data, der indberettes til Kommissionen (Eurostat), er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i artikel 2 og 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker1. Det er i den forbindelse de nationale statistiske myndigheder, der har ansvaret for at sikre overensstemmelse mellem de indberettede data og artikel 1 i denne forordning samt de tilgrundliggende regnskabsregler efter ENS-95. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale statistiske myndigheder har adgang til alle relevante oplysninger, der er nødvendige for at udføre denne opgave."

   

  _____

  1 EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164.

  • [1]  EUT C 103 af 22.4.2010, s. 1.

  BEGRUNDELSE

  Dette forslag er den første direkte reaktion på problemerne i Grækenland, som bringer hele euroområdet og EU som helhed i fare. Ordførerne anbefaler derfor på det kraftigste at styrke Eurostat mest muligt for at undgå nye tilfælde som det græske. Det forhold, at falske statistikker i årevis er blevet indleveret uden nogen form for konsekvenser, må være alarmerende nok til at give Eurostat de nødvendige undersøgelsesbeføjelser.

  Ordføreren er enig i Kommissionens forslag, men understreger, at ændringsforslagene til den gældende forordning er det minimale, der skal foretages, i betragtning af de seneste erfaringer. Han er derfor ikke enig i yderligere begrænsninger til foreslåede revisionslignende beføjelser i Kommissionen (Eurostat). Rådet bør ikke begå samme fejl som i forbindelse med Kommissionens tidligere forslag fra 2005. Han er ligeledes fuldt ud enig i de ændringsforslag, der indgår i udtalelsen fra Den Europæiske Centralbank af 31. marts 2010. Navnlig forslaget om en udtrykkelig henvisning i artikel 11 til uforklarlige stock-flow-tilpasninger som årsag til at gennemføre metodologiske besøg ville styrke og skabe afklaring om denne type undersøgelsers rolle. Ordføreren støtter også et tæt samarbejde mellem Kommissionen (Eurostat) og ECB i forbindelse med planlægningen og udførelsen af denne type undersøgelser, samtidig med at begge institutioners roller og uafhængighed respekteres.

  Som det fremgik af Kommissionens meddelelse om styrket økonomisk koordinering af politikker, som blev vedtaget den 12. maj 2010, og i den fælles skrivelse fra kansler Angela Merkel og præsident Nicolas Sarkozy til formændene for Det Europæiske Råd og Europa-Kommissionen, forklarer mangel på pålidelige statistikker langt hen ad vejen markedernes mistillid til Grækenlands økonomiske politikker, og forslagene om at styrke Eurostats undersøgelsesbeføjelser skal træde i kraft hurtigst muligt. Ordføreren forventer, at politiske tilsagn omsættes til juridisk bindende lovgivning hurtigst muligt og uden at udvande Kommissionens forslag.

  Ordføreren ønsker at understrege det grundlæggende faktum, at enhver fremtidig forbedring af den økonomiske overvågning og styring skal hvile på nøjagtige, retfærdige og sammenlignelige statistikker af de relevante økonomiske politikker og situationer i de pågældende medlemsstater. Det vil i denne forbindelse være nødvendigt at yde en større indsats for gennemførelse af minimumstandarder for de nationale statistiske myndigheders uafhængighed, integritet og ansvarlighed. Som Kommissionen allerede krævede det i 2004, er det nødvendigt med minimumstandarder for hele Europa for at sikre sammenlignelighed af alle indsamlede data.

  Ordføreren mener, at det retsgrundlag, Kommissionen har foreslået, er for snævert, og at artikel 338 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde ville være mere hensigtsmæssig i denne forbindelse.

  RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

  Dato for vedtagelse

  28.6.2010

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  38

  1

  1

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Kay Swinburne

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Marta Andreasen, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Pervenche Berès, Ashley Fox, Danuta Maria Hübner, Danuta Jazłowiecka, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Sirpa Pietikäinen

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

  Bendt Bendtsen, Gesine Meissner, Marit Paulsen, Britta Reimers, Joachim Zeller