Διαδικασία : 2010/0035(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0220/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0220/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2010 - 6.6
CRE 06/07/2010 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0253

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 228kWORD 304k
30.6.2010
PE 441.375v03-00 A7-0220/2010

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 479/2009 όσον αφορά την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος

(COM(2010)0053 – C7‑0064/2010 – 2010/0035(NLE))

Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων

Εισηγητής: Othmar Karas

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 479/2009 όσον αφορά την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος.

(COM(2010)0053 – C7‑0064/2010 – 2010/0035(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2010)0053),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 126, παράγραφος 14, τρίτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0064/2010),

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31ης Μαρτίου 2010(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A7–0220/2010),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1a) Δυστυχώς, ούτε η προειδοποίηση που εξέδωσε η Επιτροπή (Eurostat) ήδη το 2004 ούτε οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα, που η τελευταία παρουσίασε στην ανακοίνωσή της της 22ας Δεκεμβρίου 2004 με τίτλο "Για μια ευρωπαϊκή στρατηγική διακυβέρνησης των δημοσιονομικών στατιστικών"1, δεν οδήγησαν σε μεταρρυθμίσεις του πλαισίου διακυβέρνησης για τις δημοσιονομικές στατιστικές εκ μέρους του Συμβουλίου, οι οποίες ήδη τότε θα έπρεπε να είχαν προ πολλού πραγματοποιηθεί. Εάν είχε αναληφθεί εγκαίρως δράση, τα σφάλματα κατά την κοινοποίηση των σχετικών στοιχείων όσον αφορά το δημόσιο έλλειμμα θα μπορούσαν να είχαν εντοπισθεί πολύ νωρίτερα και η κρίση που προκλήθηκε θα μπορούσε να είχε έστω περιορισθεί. Έχει ως εκ τούτου κρίσιμη σημασία να παρασχεθούν στην Επιτροπή (Eurostat) το κατάλληλο πλαίσιο αρμοδιοτήτων, επαρκές προσωπικό και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανεξαρτησία.

 

__________

1COM(2004)0832.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β) Η Επιτροπή θα έπρεπε να εκτιμήσει και να συναγάγει συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διενεργούνταν στο παρελθόν η συλλογή και αξιολόγηση των δημοσιονομικών στατιστικών των κρατών μελών. Τα συμπεράσματα αυτά θα πρέπει να κοινοποιηθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Συνολικά, το αναθεωρημένο πλαίσιο διακυβέρνησης για τις δημοσιονομικές στατιστικές λειτούργησε ικανοποιητικά και, γενικά, παρήγαγε ικανοποιητικά αποτελέσματα όσον αφορά την υποβολή σχετικών δημοσιονομικών στοιχείων για το δημόσιο έλλειμμα και χρέος. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη επέδειξαν, ως επί το πλείστον, άριστο πνεύμα καλοπιστίας καθώς και επιχειρησιακή ικανότητα υποβολής δημοσιονομικών στοιχείων υψηλής ποιότητας.

(3) Ενώ το αναθεωρημένο πλαίσιο διακυβέρνησης για τις δημοσιονομικές στατιστικές λειτούργησε ικανοποιητικά και, γενικά, παρήγαγε ικανοποιητικά αποτελέσματα όσον αφορά την υποβολή σχετικών δημοσιονομικών στοιχείων για το δημόσιο έλλειμμα και χρέος και τα περισσότερα κράτη μέλη επέδειξαν άριστο πνεύμα καλοπιστίας καθώς και επιχειρησιακή ικανότητα υποβολής δημοσιονομικών στοιχείων υψηλής ποιότητας θα έπρεπε να είχαν αξιοποιηθεί οι προηγούμενες ευκαιρίες για την ενίσχυση της ποιότητας και της εμβέλειας των στοιχείων που παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat).

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις έδειξαν επίσης ότι το τρέχον πλαίσιο διακυβέρνησης για τις δημοσιονομικές στατιστικές εξακολουθεί να μη μετριάζει, στον αναγκαίο βαθμό, τον κίνδυνο να κοινοποιούνται σκόπιμα στην Επιτροπή λανθασμένα και ανακριβή στοιχεία.

(4) Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ένωση έδειξαν επίσης ότι το τρέχον πλαίσιο διακυβέρνησης για τις δημοσιονομικές στατιστικές εξακολουθεί να μη μετριάζει, στον αναγκαίο βαθμό, τον κίνδυνο να κοινοποιούνται σκόπιμα στην Επιτροπή λανθασμένα και ανακριβή στοιχεία.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4a) Η αξιοπιστία των στατιστικών που διαθέτει η Επιτροπή (Eurostat) σε επίπεδο Ένωσης, εξαρτάται άμεσα από την αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων που συλλέγουν τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β) Η διασφάλιση της θεσμικής ανεξαρτησίας όλων των εθνικών προβλεπόμενων από το καταστατικό στατιστικών φορέων έχει ζωτική σημασία για την αποφυγή της άσκησης οποιασδήποτε αδικαιολόγητης πίεσης σε αυτούς από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει να έχει πρόσθετα δικαιώματα πρόσβασης σε ένα διευρυμένο πεδίο πληροφοριών για τις ανάγκες της αξιολόγησης της ποιότητας των στοιχείων.

(5) Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει να έχει πρόσθετα δικαιώματα πρόσβασης σε ένα διευρυμένο πεδίο πληροφοριών για τις ανάγκες της αξιολόγησης της ποιότητας των στοιχείων. Είναι ουσιώδες τα στοιχεία που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη να κοινοποιούνται σε εύθετο χρόνο στη Γενική Διεύθυνση Στατιστικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι το επικεφαλής θεσμικό όργανο που είναι αρμόδιο για τη νομισματική σταθερότητα, όχι μόνο στη ζώνη του ευρώ, αλλά σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Γενική Διεύθυνση Στατιστικής της έχει την αρμοδιότητα να ζητεί εθνικά στοιχεία από τα κράτη μέλη στο πεδίο των στατιστικών που αφορούν το νομισματικό και τον τραπεζικό τομέα και τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Με δεδομένη αυτήν την κοινή ευθύνη για τη συλλογή ευρωπαϊκών στοιχείων, η περαιτέρω παραποίηση των στατιστικών μπορεί να αποτραπεί μόνο εάν ενισχυθεί επίσης η εποπτική αρμοδιότητα της ΕΚΤ.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5a) Η συγκρισιμότητα των οικονομικών στοιχείων απαιτεί ομοιόμορφη μεθοδολογία. Η Επιτροπή θα πρέπει ως εκ τούτου να προωθήσει την εναρμόνιση της συλλογής στατιστικών στοιχείων.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Η διεξαγωγή επισκέψεων παρακολούθησης σε ένα κράτος μέλος του οποίου τα στατιστικά στοιχεία βρίσκονται σε καθεστώς λεπτομερούς ελέγχου, η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει να έχει το δικαίωμα πρόσβασης στους λογαριασμούς των δημόσιων φορέων, σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, διοίκησης ομόσπονδου κρατιδίου, τοπικής αυτοδιοίκησης και σε επίπεδο οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, μεταξύ άλλων και για την παροχή των σχετικών με τους λογαριασμούς λεπτομερών στοιχείων, των συναφών στατιστικών ερευνών και ερωτηματολογίων και άλλων σχετικών πληροφοριών, τηρουμένης της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων καθώς και του στατιστικού απορρήτου.

(6) Η διεξαγωγή επισκέψεων παρακολούθησης σε ένα κράτος μέλος του οποίου τα στατιστικά στοιχεία βρίσκονται σε καθεστώς λεπτομερούς ελέγχου, η Επιτροπή (Eurostat) θα πρέπει να έχει το δικαίωμα πρόσβασης στους λογαριασμούς των δημόσιων φορέων, σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, διοίκησης ομόσπονδου κρατιδίου, τοπικής αυτοδιοίκησης και σε επίπεδο οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, μεταξύ άλλων και για την παροχή των σχετικών με τους λογαριασμούς λεπτομερών στοιχείων, των συναφών στατιστικών ερευνών και ερωτηματολογίων και άλλων σχετικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των εκτός ισολογισμού συναλλαγών, τηρουμένης της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων καθώς και του στατιστικού απορρήτου.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6a) Προκειμένου η Επιτροπή (Eurostat) να είναι σε θέση να εκπληρώσει υπεύθυνα τα διευρυμένα εποπτικά καθήκοντά της, χρειάζεται αύξηση του αριθμού κατηρτισμένων υπαλλήλων στα σχετικά τμήματα. Το πρόσθετο ποσό για προσωπικό και δαπάνες θα πρέπει να καλυφθεί μέσω μεταφορών στον προϋπολογισμό και στο προσωπικό εντός της Επιτροπής.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Οι δημόσιοι λογαριασμοί των διαφόρων μονάδων του δημόσιου τομέα, όπως και των δημόσιων αρχών που κατατάσσονται εκτός του δημόσιου τομέα, θα πρέπει να είναι το κύριο αντικείμενο των ελέγχων, και οι δημόσιοι λογαριασμοί θα πρέπει να αξιολογούνται ως προς τη στατιστική τους χρήση.

(7) Οι δημόσιοι λογαριασμοί των διαφόρων μονάδων του δημόσιου τομέα, όπως και των δημόσιων αρχών που κατατάσσονται εκτός του δημόσιου τομέα, θα πρέπει να είναι το κύριο αντικείμενο των ελέγχων, και οι δημόσιοι λογαριασμοί θα πρέπει να αξιολογούνται ως προς τη στατιστική τους χρήση. Τόσο η μεσοπρόθεσμη ανάλυση όσο και τα πολυετή πλαίσια πρέπει να χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της αξιολόγησης του προϋπολογισμού.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8a) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) όλες τις πληροφορίες στατιστικού και δημοσιονομικού χαρακτήρα με βάση μια τυποποιημένη και διεθνώς αναγνωρισμένη λογιστική μέθοδο.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8β) Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης κυρώσεων στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης όσον αφορά την υποβολή παραποιημένων μακροοικονομικών στατιστικών από τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής αυτών των κυρώσεων εναντίον των κρατών μελών τα οποία παραποιούν τις μακροοικονομικές στατιστικές που αφορούν το έλλειμμα του προϋπολογισμού τους και το δημόσιο χρέος.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να θεσπιστούν πιο αυστηρές ρυθμίσεις (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επιβολής κυρώσεων) για τα κράτη μέλη που εξαπατούν την ΕΕ και τους επενδυτές μέσω της κοινοποίησης παραποιημένων μακροοικονομικών στατιστικών. Η διάταξη αυτή έχει στόχο να εξασφαλίσει ότι στο μέλλον δε θα επαναληφθεί η περίπτωση της Ελλάδας.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος -1 (νέα)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2009

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1) Στο άρθρο 2, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"1. Ως «στοιχεία για το προϋπολογισθέν δημόσιο έλλειμμα και το προϋπολογισθέν ύψος του δημόσιου χρέους» νοούνται τα στοιχεία που καθορίζονται για το τρέχον έτος από τα κράτη μέλη. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τις πλέον πρόσφατες επίσημες προβλέψεις με βάση τις πλέον πρόσφατες δημοσιονομικές αποφάσεις και οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές καθώς και τα μηνιαία και τριμηνιαία αποτελέσματα. Παράγονται δε σε χρόνο όσο το δυνατόν πλησιέστερο στην προθεσμία γνωστοποίησης."

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2009

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη παραχωρούν αμελλητί στην Επιτροπή (Eurostat) πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τις ανάγκες της αξιολόγησης της ποιότητας των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών πληροφοριών όπως δεδομένα εθνικών λογαριασμών, απογραφές, πίνακες γνωστοποίησης στοιχείων στο πλαίσιο της ΔΥΕ, πρόσθετα ερωτηματολόγια και διευκρινίσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις.

2. Τα κράτη μέλη παραχωρούν αμελλητί στην Επιτροπή (Eurostat) πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες στατιστικού και δημοσιονομικού χαρακτήρα που απαιτούνται για τις ανάγκες της αξιολόγησης της ποιότητας των στοιχείων. Οι πληροφορίες αυτές βασίζονται σε μία τυποποιημένη και διεθνώς αναγνωρισμένη λογιστική μέθοδο που έχει συμφωνηθεί με την Επιτροπή (Eurostat). Στις πληροφορίες στατιστικού και δημοσιονομικού χαρακτήρα συμπεριλαμβάνονται ειδικότερα:

 

 

α) τα δεδομένα εθνικών λογαριασμών·

 

β) οι απογραφές·

 

γ) οι πίνακες γνωστοποίησης στοιχείων στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ)·

 

δ) τα πρόσθετα ερωτηματολόγια και οι διευκρινίσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις ΔΥΕ·

 

ε) οι πληροφορίες που παρέχουν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το Υπουργείο Οικονομικών ή άλλη αρμόδια περιφερειακή αρχή σχετικά με την εκτέλεση του εθνικού και των περιφερειακών προϋπολογισμών του κράτους μέλους·

 

στ) οι λογαριασμοί των εκτός προϋπολογισμού φορέων ή των μη κερδοσκοπικών οργανισμών καθώς και παρόμοιων φορέων που αποτελούν τμήμα του γενικού κυβερνητικού τομέα στους εθνικούς λογαριασμούς·

 

ζ) λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με κάθε τύπο φορέα εκτός ισολογισμού·

 

η) οι λογαριασμοί των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης· και

 

θ) οι μελέτες των τοπικών κυβερνήσεων.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2009

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι μεθοδολογικές επισκέψεις αποβλέπουν στην εποπτεία των διαδικασιών και στην επαλήθευση των δημόσιων λογαριασμών που αιτιολογούν τα πραγματικά στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν και στην εξαγωγή λεπτομερών συμπερασμάτων όσον αφορά την ποιότητα των γνωστοποιούμενων στοιχείων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1.

3. Οι μεθοδολογικές επισκέψεις ενδέχεται να είναι αιφνίδιες και αποβλέπουν στην εποπτεία των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της ανεξαρτησίας της εθνικής στατιστικής αρχής από την κυβέρνηση, και στην επαλήθευση των δημόσιων λογαριασμών που αιτιολογούν τα πραγματικά στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν και στην εξαγωγή λεπτομερών συμπερασμάτων όσον αφορά την ποιότητα των γνωστοποιούμενων στοιχείων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να θεσπιστούν πιο αυστηρές ρυθμίσεις για στα κράτη μέλη που εξαπατούν την ΕΕ και τους επενδυτές μέσω της κοινοποίησης παραποιημένων μακροοικονομικών στατιστικών. Η διάταξη αυτή έχει στόχο να εξασφαλίσει ότι στο μέλλον δε θα επαναληφθεί η περίπτωση της Ελλάδας.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2009

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι μεθοδολογικές επισκέψεις πραγματοποιούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες έχουν εντοπιστεί σαφώς σημαντικοί κίνδυνοι ή προβλήματα ως προς την ποιότητα των στοιχείων.

Οι μεθοδολογικές επισκέψεις, είτε έχουν προαναγγελθεί είτε είναι αιφνίδιες, πραγματοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν υπόνοιες για σημαντικούς κινδύνους ή προβλήματα ως προς την ποιότητα των στοιχείων. Η Επιτροπή ορίζει κατάλογο των περιπτώσεων που θεωρείται ότι ενέχουν σημαντικό κίνδυνο ή πρόβλημα όσον αφορά την ποιότητα των στοιχείων. Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται μετά από διαβούλευση με την CMFB.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2009

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής (Eurostat), τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων σε θέματα εθνικών λογαριασμών, μεταξύ άλλων και για την προετοιμασία και εκτέλεση των μεθοδολογικών επισκέψεων. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι εν λόγω εμπειρογνώμονες παρέχουν ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη. Ο κατάλογος των εμπειρογνωμόνων σε θέματα εθνικών λογαριασμών καταρτίζεται βάσει προτάσεων που διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat) από τις εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής (Eurostat), τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων σε θέματα εθνικών λογαριασμών, μεταξύ άλλων και για την προετοιμασία και εκτέλεση των μεθοδολογικών επισκέψεων που ενδέχεται επίσης να είναι αιφνίδιες. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι εν λόγω εμπειρογνώμονες παρέχουν ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη και τους παρέχεται ειδική κατάρτιση, ούτως ώστε να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο πραγματογνωσίας και αμεροληψίας. Ο κατάλογος των εμπειρογνωμόνων σε θέματα εθνικών λογαριασμών καταρτίζεται βάσει προτάσεων που διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat) από τις εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2009

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Στο πλαίσιο των μεθοδολογικών επισκέψεων, η Επιτροπή (Eurostat) έχει το δικαίωμα πρόσβασης στους λογαριασμούς όλων των δημόσιων φορέων, σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, διοίκησης ομόσπονδου κρατιδίου, τοπικής αυτοδιοίκησης και σε επίπεδο οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και να ζητήσει να της παρασχεθούν τα σχετικά με τους λογαριασμούς λεπτομερή στοιχεία, όπως συναλλαγές και ισολογισμοί, σχετικές στατιστικές έρευνες και ερωτηματολόγια και λοιπές σχετικές πληροφορίες, όπως αναλυτικά έγγραφα και τα λογιστικά δεδομένα άλλων δημόσιων φορέων.

2. Στο πλαίσιο των μεθοδολογικών επισκέψεων, οι οποίες ενδέχεται επίσης να είναι αιφνίδιες, η Επιτροπή (Eurostat) έχει το δικαίωμα πρόσβασης στους λογαριασμούς όλων των δημόσιων φορέων, σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, διοίκησης ομόσπονδου κρατιδίου, τοπικής αυτοδιοίκησης και σε επίπεδο οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου συνταξιοδοτικού ταμείου), καθώς και να ζητήσει να της παρασχεθούν τα σχετικά με τους λογαριασμούς λεπτομερή στοιχεία, όπως συναλλαγές και ισολογισμοί, σχετικές στατιστικές έρευνες και ερωτηματολόγια και λοιπές σχετικές πληροφορίες, όπως αναλυτικά έγγραφα και τα λογιστικά δεδομένα άλλων δημόσιων φορέων.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2009

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Κατά τις μεθοδολογικές επισκέψεις μπορούν να συμμετέχουν και να υποστηρίζουν τους υπαλλήλους της Επιτροπής (Eurostat) εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2009

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή (Eurostat) δύναται να διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις και είναι δυνατό να της επιτρέπεται να πραγματοποιεί συνεντεύξεις με κάθε οργανισμό που κρίνει σημαντικό για τις εργασίες της.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2009

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διευκόλυνση των μεθοδολογικών επισκέψεων. Οι εν λόγω επισκέψεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στις εθνικές αρχές που εμπλέκονται στην υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος, καθώς και σε όλες τις υπηρεσίες που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγή των δημόσιων λογαριασμών και του δημόσιου χρέους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω εθνικές αρχές και υπηρεσίες τους και, όπου απαιτείται, οι εθνικές αρχές με λειτουργική αρμοδιότητα για τον έλεγχο των δημόσιων λογαριασμών, παρέχουν στους υπαλλήλους της Επιτροπής ή στους άλλους εμπειρογνώμονες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, την απαραίτητη βοήθεια για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης εγγράφων για την αιτιολόγηση των γνωστοποιούμενων στοιχείων του πραγματικού ελλείμματος και του πραγματικού χρέους και των σχετικών δημόσιων λογαριασμών. Στοιχεία από τις εμπιστευτικές καταστάσεις του εθνικού στατιστικού συστήματος παρέχονται μόνο στην Επιτροπή (Eurostat).

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διευκόλυνση των μεθοδολογικών επισκέψεων, οι οποίες ενδέχεται επίσης να είναι αιφνίδιες. Οι εν λόγω επισκέψεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στις εθνικές αρχές που εμπλέκονται στην υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας του υπερβολικού ελλείμματος, καθώς και σε όλες τις υπηρεσίες που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγή των δημόσιων λογαριασμών και του δημόσιου χρέους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω εθνικές αρχές και υπηρεσίες τους και, όπου απαιτείται, οι εθνικές αρχές με λειτουργική αρμοδιότητα για τον έλεγχο των δημόσιων λογαριασμών, παρέχουν στους υπαλλήλους της Επιτροπής ή στους άλλους εμπειρογνώμονες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, την απαραίτητη βοήθεια για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης εγγράφων για την αιτιολόγηση των γνωστοποιούμενων στοιχείων του πραγματικού ελλείμματος και του πραγματικού χρέους και των σχετικών δημόσιων λογαριασμών. Στοιχεία από τις εμπιστευτικές καταστάσεις του εθνικού στατιστικού συστήματος παρέχονται μόνο στην Επιτροπή (Eurostat).

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2009

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5a) Στο άρθρο 16, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα πραγματικά στοιχεία που γνωστοποιούνται στην Επιτροπή (Eurostat) παρέχονται σύμφωνα με τις αρχές που έχουν θεσπιστεί με τα άρθρα 2 και 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές1. Ως προς το θέμα αυτό, οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα γνωστοποιούμενα στοιχεία είναι σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού και τους σχετικούς λογιστικούς κανόνες του ΕΣΛ 95. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι παρέχεται στις εθνικές στατιστικές αρχές πρόσβαση σε όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση αυτού του καθήκοντος."

 

_____

1ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164.

(1)

ΕΕ L 103 της 22.4.2010, σ. 1.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα πρόταση είναι η πρώτη άμεση αντίδραση στα προβλήματα της Ελλάδας, που προκάλεσαν διαταραχές σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Ως εκ τούτου, οι εισηγητές συνιστούν ανεπιφύλακτα να ενισχυθεί η Eurostat όσο το δυνατό περισσότερο, ούτως ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές περιπτώσεις σαν της Ελλάδας. Το γεγονός ότι επί πολλά έτη υποβάλλονταν εσφαλμένες στατιστικές χωρίς συνέπειες είναι αρκετά ανησυχητικό, ώστε να εκχωρηθούν στη Eurostat οι αναγκαίες ερευνητικές αρμοδιότητες.

Ο εισηγητής συμφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής, όμως τονίζει ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στον ισχύοντα κανονισμό είναι το ελάχιστο που πρέπει να γίνει, λαμβανομένων υπόψη των πρόσφατων εμπειριών. Για τον λόγο αυτό, δεν θα ήταν σύμφωνος με οποιουσδήποτε πρόσθετους περιορισμούς των προτεινόμενων αρμοδιοτήτων ελεγκτικού χαρακτήρα της Επιτροπής (Eurostat). Το Συμβούλιο δεν πρέπει να επαναλάβει το σφάλμα που διέπραξε όσον αφορά την προηγούμενη πρόταση της Επιτροπής του 2005. Επίσης, συμφωνεί απόλυτα με τις τροπολογίες που συμπεριλαμβάνονται στην γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που εκδόθηκε στις 31 Μαρτίου 2010. Ειδικότερα, η ρητή αναφορά στο άρθρο 11 σε ανεξήγητες προσαρμογές αποθεμάτων-ροών με την έννοια του λόγου έναρξης μεθοδολογικών επισκέψεων, θα ενίσχυε και θα αποσαφήνιζε τον ρόλο αυτού του είδους των ερευνών. Ο εισηγητής τάσσεται επίσης υπέρ της στενής συνεργασίας μεταξύ Επιτροπής (Eurostat) και ΕΚΤ κατά το σχεδιασμό και τη διενέργεια ερευνών αυτού του είδους, με ταυτόχρονο σεβασμό του ρόλου και της ανεξαρτησίας αμφότερων των θεσμικών οργάνων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον ενισχυμένο συντονισμό της οικονομικής πολιτικής, όπως εγκρίθηκε στις 12 Μαΐου 2010 και στην κοινή επιστολή της Καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ και του Προέδρου Νικολά Σαρκοζί προς τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η έλλειψη αξιοπιστίας των στατιστικών εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την έλλειψη εμπιστοσύνης των αγορών στην οικονομική πολιτική της Ελλάδας και οι προτάσεις για ενίσχυση των ερευνητικών αρμοδιοτήτων της Eurostat πρέπει να τεθούν σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν. Ο εισηγητής αναμένει να μετουσιωθούν οι πολιτικές δεσμεύσεις σε νομικά δεσμευτικές νομοθετικές πράξεις το συντομότερο δυνατό, χωρίς να καταστεί πιο ελαστική η πρόταση της Επιτροπής.

Επιθυμεί να τονίσει το βασικό γεγονός ότι οποιαδήποτε μελλοντική βελτίωση της οικονομικής εποπτείας και διακυβέρνησης πρέπει να βασίζεται σε ακριβείς, δίκαιες και συγκρίσιμες στατιστικές των σχετικών οικονομικών πολιτικών και θέσεων των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Εν προκειμένω, θα χρειαστούν πρόσθετες προσπάθειες κατά την εφαρμογή των ελάχιστων προτύπων όσον αφορά την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα και τη λογοδοσία των εθνικών στατιστικών αρχών. Όπως έχει ήδη ζητήσει η Επιτροπή το 2004, είναι αναγκαία η εφαρμογή πανευρωπαϊκών ελάχιστων προτύπων στο τομέα της στατιστικής, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η συγκρισιμότητα όλων των υποβαλλόμενων δεδομένων.

Ο εισηγητής φρονεί ότι η νομική βάση που προτείνει η Επιτροπή είναι υπερβολικά στενή και ότι το άρθρο 338 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήταν πιο κατάλληλο για το σκοπό αυτό.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.6.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Kay Swinburne

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Pervenche Berès, Ashley Fox, Danuta Maria Hübner, Danuta Jazłowiecka, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Sirpa Pietikäinen

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bendt Bendtsen, Gesine Meissner, Marit Paulsen, Britta Reimers, Joachim Zeller

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου