RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 479/2009 seoses statistikaandmete kvaliteediga ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames

  30.6.2010 - (KOM(2010)0053 – C7‑0064/2010 – 2010/0035(NLE)) - *

  Majandus- ja rahanduskomisjon
  Raportöör: Othmar Karas


  Menetlus : 2010/0035(NLE)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A7-0220/2010
  Esitatud tekstid :
  A7-0220/2010
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

  ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 479/2009 seoses statistikaandmete kvaliteediga ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse raames

  (KOM(2010)0053 – C7‑0064/2010 – 2010/0035(NLE))

  (Konsulteerimine)

  Euroopa Parlament,

  –   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2010)0053);

  –   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 126 lõike 14 kolmandat lõiku, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7–0064/2010);

  –   võttes arvesse Euroopa Keskpanga 31. märtsi 2010. aasta arvamust[1];

  –   võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

  –   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A7‑0220/2010),

  1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

  2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

  3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

  4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

  5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

  Muudatusettepanek  1

  Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

  Põhjendus 1 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (1 a) Kahjuks ei pannud juba 2004. aastal tehtud komisjoni (Eurostati) hoiatus ega komisjoni selle valdkonna algatused, mis on esitatud komisjoni 22. detsembri 2004. aasta teatises „Euroopa rahandusstatistika juhtimisstrateegia”1, nõukogu teostama rahandusstatistika juhtimisraamistiku reforme, mis olid juba tol ajal hilinenud. Oleks meetmeid võetud õigeaegselt, oleks valitsussektori võlga puudutavate asjaomaste andmete esitamisel tehtud vead palju varem kindlaks tehtud ja sellest tulenevat kriisi oleks suudetud vähemalt piirata. Seetõttu on väga oluline anda komisjonile (Eurostatile) asjakohane pädevusraamistik, piisav personal ja võimalikult suur sõltumatus.

   

  __________

  1KOM(2004)0832.

  Muudatusettepanek  2

  Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

  Põhjendus 1 b (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (1 b) Komisjon peaks hindama seda. kuidas liikmesriikide finantsstatistika kogumine ja hindamine varem toimus, ja tegema asjakohased järeldused. Need järeldused tuleks esitada Euroopa Parlamendile.

  Muudatusettepanek  3

  Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

  Põhjendus 3

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (3) Fiskaalstatistika läbivaadatud haldusraamistik on üldjoontes hästi toiminud ja andnud kokkuvõttes rahuldavad tulemused valitsemissektori eelarvepuudujääki ja võlga kajastavate oluliste fiskaalandmete esitamise osas. Eelkõige on liikmesriigid valdavalt tõestanud oma usaldusväärse koostöö ja kvaliteetsete fiskaalandmete esitamise võimet.

  (3) Kuigi fiskaalstatistika läbivaadatud haldusraamistik on üldjoontes hästi toiminud ja andnud kokkuvõttes rahuldavad tulemused valitsemissektori eelarvepuudujääki ja võlga kajastavate oluliste fiskaalandmete esitamise osas ning enamik liikmesriike on tõestanud oma usaldusväärse koostöö ja kvaliteetsete fiskaalandmete esitamise võimet, oleks tulnud kasutada varasemaid võimalusi komisjonile (Eurostatile) esitatavate andmete kvaliteedi ja ulatuse parandamiseks.

  Muudatusettepanek  4

  Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

  Põhjendus 4

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (4) Ent hiljutine areng on selgelt näidanud, et praegune fiskaalstatistika haldusraamistik ei vähenda ikka veel vajalikul määral ohtu, et komisjonile võidakse tahtlikult edastada vigaseid või ebatäpseid andmeid.

  (4) Ent hiljutine areng liidus on selgelt näidanud, et praegune fiskaalstatistika haldusraamistik ei vähenda ikka veel vajalikul määral ohtu, et komisjonile võidakse tahtlikult edastada vigaseid või ebatäpseid andmeid.

  Muudatusettepanek  5

  Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

  Põhjendus 4 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (4 a) Komisjoni (Eurostati) poolt kättesaadavaks tehtud liidu tasandi statistika usaldusväärsus sõltub otseselt liikmesriikide poolt kogutud riikliku tasandi statistikaandmete usaldusväärsusest.

  Muudatusettepanek  6

  Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

  Põhjendus 4 b (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (4 b) Et vältida neile nende valitsuse poolt avaldatavat lubamatut survet, tuleb tagada kõigi seadusjärgsete riiklike statistikaasutuste institutsiooniline sõltumatus.

  Muudatusettepanek  7

  Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

  Põhjendus 5

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (5) Sellega seoses peaks komisjonil (Eurostatil) olema lisaõigused kvaliteedihindamiseks vajaliku teabe kättesaamiseks suuremas ulatuses.

  (5) Sellega seoses peaks komisjonil (Eurostatil) olema lisaõigused kvaliteedihindamiseks vajaliku teabe kättesaamiseks suuremas ulatuses. On väga oluline, et liikmesriikidelt saadud andmed edastatakse õigeaegselt Euroopa Keskpanga statistika peadirektoraadile.

  Selgitus

  Euroopa Keskpank on peamine mitte ainult euroala, vaid kogu ELi rahalise stabiilsuse eest vastutav institutsioon. Euroopa Keskpanga statistika peadirektoraadil on õigus nõuda liikmesriikidelt riigi tasandi statistilisi andmeid rahasüsteemi, panganduse ja finantsturgude kohta. Tulenevalt jagatud vastutusest Euroopa andmete kogumisel on võimalik statistika moonutamist vältida ainult siis, kui suurendatakse ka Euroopa Keskpanga järelevalvepädevust.

  Muudatusettepanek  8

  Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

  Põhjendus 5 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (5 a) Rahvamajanduse andmete võrreldavus eeldab ühtset meetodit. Seetõttu peaks komisjon püüdma statistikaandmete kogumist ühtlustada.

  Muudatusettepanek  9

  Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

  Põhjendus 6

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (6) Kontrollkülastuste tegemisel liikmesriiki, mille statistilisi andmeid kontrollitakse, peaks komisjonil (Eurostatil) olema õigus juurdepääsuks valitsemissektori arvepidamise andmetele kesksel, riiklikul ja kohalikul tasandil ning sotsiaalkindlustuse andmetele, samuti tuleb komisjonile esitada nende aluseks olev üksikasjalik raamatupidamisteave, olulised statistilised vaatlused ja küsimustikud ning muu asjaomane teave, järgides andmekaitset käsitlevaid õigusakte ja andmete konfidentsiaalsust.

  (6) Kontrollkülastuste tegemisel liikmesriiki, mille statistilisi andmeid kontrollitakse, peaks komisjonil (Eurostatil) olema õigus juurdepääsuks valitsemissektori arvepidamise andmetele kesksel, riiklikul ja kohalikul tasandil ning sotsiaalkindlustuse andmetele, samuti tuleb komisjonile esitada nende aluseks olev üksikasjalik raamatupidamisteave, olulised statistilised vaatlused ja küsimustikud ning muu asjaomane teave, sh bilansivälised tehingud, järgides andmekaitset käsitlevaid õigusakte ja andmete konfidentsiaalsust.

  Muudatusettepanek  10

  Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

  Põhjendus 6 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (6 a) Et komisjonil (Eurostatil) oleks võimalik oma laiendatud järelevalvealaseid ülesandeid vastutustundlikult täita, tuleb suurendada kvalifitseeritud töötajate arvu vastavates osakondades. Vahendid personali ja kulude suurendamiseks tuleks leida komisjoni eelarves tehtavate ümberpaigutamiste ja komisjoni ametikohtade ümberpaigutamise kaudu.

  Muudatusettepanek  11

  Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

  Põhjendus 7

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (7) Peamiselt tuleks kontrollida valitsussektori individuaalsete üksuste ja valitsusväliste riiklike üksuste raamatupidamisaruandeid ning avaliku sektori raamatupidamisaruandeid tuleks hinnata nende statistilise kasutuse osas.

  (7) Peamiselt tuleks kontrollida valitsussektori individuaalsete üksuste ja valitsusväliste riiklike üksuste raamatupidamisaruandeid ning avaliku sektori raamatupidamisaruandeid tuleks hinnata nende statistilise kasutuse osas. Eelarve hindamisel tuleks kasutada nii keskpikka analüüsi kui ka mitmeaastaseid raamistikke.

  Muudatusettepanek  12

  Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

  Põhjendus 8 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (8 a) Liikmesriigid peaksid komisjonile (Eurostatile) esitama kogu ühtlustatud ja rahvusvaheliselt tunnustatud arvestusmeetodil põhineva statistika ja eelarvealase teabe.

  Muudatusettepanek  13

  Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

  Põhjendus 8 b (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (8 b) Kui liikmesriigid esitavad moonutatud makromajanduslikku statistikat, peaks komisjon kaaluma sanktsioonide väljatöötamist stabiilsus- ja kasvupakti raames. Komisjon peaks kaaluma selliste sanktsioonide kohaldamist nende liikmesriikide suhtes, kes moonutavad makromajanduslikku statistikat eelarvepuudjäägi ja valitsussektori võla osas.

  Selgitus

  Liikmesriikide jaoks, kes petavad ELi ja investoreid moonutatud makromajandusliku statistika esitamisega, oleks vaja rangemat korda (sh võimalus kohaldada sanktsioone). Selline säte peab tagama selle, et Kreeka-taolised näited tulevikus ei korduks.

  Muudatusettepanek  14

  Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt -1 (uus)

  Määrus (EÜ) nr 479/2009

  Artikkel 2 – lõige 1

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (-1) Artikli 2 lõige 1 asendatakse järgmisega: „2.

   

  "1. Kavandatud valitsemissektori eelarve puudujääki ja valitsemissektori võla taset käsitlevad arvud tähendavad liikmesriikide poolt jooksvaks aastaks kehtestatud summasid. Tegemist peab olema kõige värskemate ametlike prognoosidega, milles võetakse arvesse kõige hilisemad eelarvet puudutavad otsused ning majandusarengu suunad ja väljavaated ning täitmise tulemused kuu ja kvartali kaupa. Nimetatud arvud töötatakse võimaluse piires välja [...] vahetult enne andmete esitamise tähtaega.”

  Muudatusettepanek  15

  Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt 2

  Määrus (EÜ) nr 479/2009

  Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  2. Liikmesriigid võimaldavad komisjonile (Eurostatile) võimalikult kiiresti juurdepääsu andmekvaliteedi hindamiseks vajalikule kogu nõutud teabele, sealhulgas sellisele statistilisele teabele nagu rahvamajanduse arvepidamise andmed, inventar, ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse teadete tabelid ja teadetega seotud lisaküsimustikud ja selgitused.

  2. Liikmesriigid võimaldavad komisjonile (Eurostatile) võimalikult kiiresti juurdepääsu andmekvaliteedi hindamiseks vajalikule kogu nõutud statistilisele ja eelarvealasele teabele. See teave põhineb ühtlustatud ja rahvusvaheliselt tunnustatud ning komisjoniga (Eurostatiga) kokku lepitud arvestusmeetodil. Statistiline ja eelarvealane teave hõlmab eelkõige järgmist:

   

  a) rahvamajanduse arvepidamise andmed;

   

  b) inventar;

   

  c) ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse teadete tabelid;

   

  d) ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse teadetega seotud lisaküsimustikud ja selgitused;

   

  e) riigikontrolli, rahandusministeeriumi või vastava piirkondliku asutuse teave liikmesriigi ja piirkondliku eelarve täitmise kohta;

   

  f) eelarveväliste asutuste või mittetulundusorganisatsioonide ja muude sarnaste asutuste raamatupidamisaruanded, mis moodustavad osa rahvamajanduse arvepidamise üldise valitsemissektori andmetest;

   

  g) üksikasjalik teave igat liiki bilansiväliste asutuste kohta;

   

  h) sotsiaalkindlustusfondide raamatupidamisaruanded ning

   

  i) kohalike omavalitsuste ülevaated.

  Muudatusettepanek  16

  Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt 3

  Määrus (EÜ) nr 479/2009

  Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 1

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  3. Metodoloogilised külastused on ette nähtud selleks, et jälgida menetlusi ja kontrollida arvepidamist, mis on tegelike esitatud andmete aluseks, ning selleks, et teha üksikasjalikke järeldusi esitatud andmete kvaliteedi kohta artikli 8 lõikes 1 sätestatu kohaselt.

  3. Metodoloogilised külastused võivad toimuda ette teatamata ja on ette nähtud selleks, et jälgida menetlusi, sh liikmesriigi statistikaasutuse sõltumatust valitsusest, ja kontrollida arvepidamist, mis on tegelike esitatud andmete aluseks, ning selleks, et teha üksikasjalikke järeldusi esitatud andmete kvaliteedi kohta artikli 8 lõikes 1 sätestatu kohaselt.

  Selgitus

  Liikmesriikide jaoks, kes petavad ELi ja investoreid moonutatud makromajandusliku statistika esitamisega, oleks vaja rangemat korda. Selline säte peaks tagama, et Kreeka-taolised näited tulevikus ei korduks.

  Muudatusettepanek  17

  Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt 3

  Määrus (EÜ) nr 479/2009

  Artikkel 11 – lõige 3 – lõik 2

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Metodoloogilisi külastusi tehakse üksnes erandjuhul, kui andmete kvaliteediga seoses on selgelt kindlaks tehtud märkimisväärsed ohud või probleemid.

  Etteteatatud või etteteatamata metodoloogilisi külastusi tehakse juhul, kui andmete kvaliteediga seoses kahtlustatakse tõsiseid ohte või probleeme. Komisjon koostab nimekirja juhtumitest, mida peetakse seoses andmete kvaliteediga oluliseks riskiks või probleemiks. See nimekiri kehtestatakse pärast konsulteerimist monetaar-, finants- ja maksebilansistatistika komiteega.

  Muudatusettepanek  18

  Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt 4

  Määrus (EÜ) nr 479/2009

  Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  1. Liikmesriigid annavad komisjoni (Eurostati) nõudel rahvamajanduse arvepidamise alal eksperdiabi, sealhulgas metodoloogiliste külastuste ettevalmistamise ja läbiviimise jaoks. Oma kohustuste täitmisel esitavad kõnealused eksperdid sõltumatu eksperdiarvamuse. Kõnealuste rahvamajanduse arvepidamise ekspertide nimekiri koostatakse ettepanekute põhjal, mille on komisjonile (Eurostatile) saatnud ülemäärase eelarvepuudujäägi kohta aru andvad riiklikud ametiasutused.

  1. Liikmesriigid annavad komisjoni (Eurostati) nõudel rahvamajanduse arvepidamise alal eksperdiabi, sealhulgas metodoloogiliste külastuste (mis võivad toimuda ka ette teatamata) ettevalmistamise ja läbiviimise jaoks. Oma kohustuste täitmisel esitavad kõnealused eksperdid sõltumatu eksperdiarvamuse, samuti läbivad nad eriväljaõppe, et tagada nende kõrgetasemelised teadmised ja erapooletus. Kõnealuste rahvamajanduse arvepidamise ekspertide nimekiri koostatakse ettepanekute põhjal, mille on komisjonile (Eurostatile) saatnud ülemäärase eelarvepuudujäägi kohta aru andvad riiklikud ametiasutused.

  Muudatusettepanek  19

  Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt 5

  Määrus (EÜ) nr 479/2009

  Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  2. Metodoloogiliste külastuste raames on komisjonil (Eurostatil) õigus nii keskse, riikliku ja kohaliku tasandi kui ka sotsiaalkindlustuse puhul juurdepääsuks kõikide valitsusüksuste arvepidamisele, lisaks tuleb komisjonile esitada nende aluseks olev üksikasjalik raamatupidamisteave, nagu ülekanded ja bilansid, olulised statistilised vaatlused ja küsimustikud ning muu asjaomane teave, nagu analüütilised dokumendid ja muude avalik-õiguslike asutuste raamatupidamisandmed.

  2. Metodoloogiliste külastuste (mis võivad toimuda ka ette teatamata) raames on komisjonil (Eurostatil) õigus nii keskse, riikliku ja kohaliku tasandi kui ka sotsiaalkindlustuse (kaasa arvatud riikliku pensionikindlustuse) puhul juurdepääsuks kõikide valitsusüksuste arvepidamisele, lisaks tuleb komisjonile esitada nende aluseks olev üksikasjalik raamatupidamisteave, nagu ülekanded ja bilansid, olulised statistilised vaatlused ja küsimustikud ning muu asjaomane teave, nagu analüütilised dokumendid ja muude avalik-õiguslike asutuste raamatupidamisandmed.

  Muudatusettepanek  20

  Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt 5

  Määrus (EÜ) nr 479/2009

  Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  Euroopa Keskpanga esindajad võivad osa võtta metodoloogilistest külastustest ning abistada nende käigus komisjoni (Eurostati) ametnikke.

  Muudatusettepanek  21

  Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt 5

  Määrus (EÜ) nr 479/2009

  Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 b (uus)

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  Komisjon (Eurostat) võib teha kohapealseid kontrolle ja talle võidakse anda luba küsitluste korraldamiseks kõigis organisatsioonides, kui ta peab seda oma tööks vajalikuks.

  Muudatusettepanek  22

  Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt 5

  Määrus (EÜ) nr 479/2009

  Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 2

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et hõlbustada metodoloogiliste külastuste tegemist. Neid külastusi võidakse teha eelarvepuudujäägi menetluse aruandlusega seotud riigiasutustes ning kõikides üksustes, mis on otse või kaudselt seotud valitsemissektori arvepidamise ja võlaandmete koostamisega. Liikmesriigid tagavad, et need riigiasutused ja üksused ning vajaduse korral avaliku sektori arvepidamise kontrolli eest operatiivselt vastutavad liikmesriigi ametiasutused annavad komisjoni ametnikele või teistele lõikes 1 osutatud ekspertidele abi, mis on vajalik nende kohustuste täitmiseks, sealhulgas teevad kättesaadavaks dokumendid, millega põhjendatakse tegelikku puudujääki ja võlga käsitlevaid esitatud andmeid ning nende aluseks olevaid valitsemissektori arvepidamise andmeid. Liikmesriikide statistikasüsteemide salastatud dokumendid edastatakse ainult komisjonile (Eurostatile).

  Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et hõlbustada metodoloogiliste külastuste tegemist, mis võivad toimuda ka ette teatamata. Neid külastusi võidakse teha eelarvepuudujäägi menetluse aruandlusega seotud riigiasutustes ning kõikides üksustes, mis on otse või kaudselt seotud valitsemissektori arvepidamise ja võlaandmete koostamisega. Liikmesriigid tagavad, et need riigiasutused ja üksused ning vajaduse korral avaliku sektori arvepidamise kontrolli eest operatiivselt vastutavad liikmesriigi ametiasutused annavad komisjoni ametnikele või teistele lõikes 1 osutatud ekspertidele abi, mis on vajalik nende kohustuste täitmiseks, sealhulgas teevad kättesaadavaks dokumendid, millega põhjendatakse tegelikku puudujääki ja võlga käsitlevaid esitatud andmeid ning nende aluseks olevaid valitsemissektori arvepidamise andmeid. Liikmesriikide statistikasüsteemide salastatud dokumendid edastatakse ainult komisjonile (Eurostatile).

  Muudatusettepanek  23

  Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

  Artikkel 1 – punkt 5 a (uus)

  Määrus (EÜ) nr 479/2009

  Artikkel 16 – lõige 1

   

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (5 a) Artikli 16 lõige 1 asendatakse järgmisega:

   

  „1. Liikmesriigid tagavad, et komisjonile (Eurostatile) edastatavad tegelikud andmed koostatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määruse (EÜ) nr 223/2009 (Euroopa statistika kohta)1 artiklites 2 ja 12 kehtestatud põhimõtetega. Selles osas on liikmesriikide statistikaasutuste ülesanne tagada esitatud andmete vastavus käesoleva määruse artikli 1 sätetele ning andmete aluseks olevatele ESA 95 arvepidamiseeskirjadele. Liikmesriigid tagavad, et liikmesriikide statistikaasutustel on juurdepääs kogu asjaomasele teabele, mis on selle ülesande täitmiseks vajalik.”

   

  _____

  1 ELT L 87, 31.3.2009, lk 164.

  • [1]  ELT C 103, 22.4.2010, lk 1.

  SELETUSKIRI

  Käesolev ettepanek on esimene otsene reageering Kreeka probleemidele, mis on tekitanud raskusi kogu euroalale ja tervele Euroopa Liidule. Seetõttu soovitab raportöör tungivalt tugevdada Eurostati nii palju, kui võimalik, et ära hoida Kreeka juhtumile sarnaste juhtumite kordumine tulevikus. Asjaolu, et aastate jooksul on esitatud vale statistikat, ilma et sellele oleks järgnenud mingeid tagajärgi, peaks olema piisavalt ärevusttekitav, et anda Eurostatile vajalikud uurimisõigused.

  Raportöör nõustub komisjoni ettepanekuga, kuid rõhutab samas, et kehtiva määruse muutmiseks tehtud ettepanekud on hiljutiste kogemustega arvestades minimaalsed. Seetõttu ta ei ole nõus komisjoni (Eurostati) auditeerimislaadsete volituste mis tahes täiendava piiramisega. Nõukogu ei tohiks korrata komisjoni eelmise, 2005. aasta ettepaneku suhtes tehtud viga. Raportöör on ka täiesti nõus Euroopa Keskpanga 31. märtsi 2010. aasta arvamuses esitatud muudatustega. Eriti aitaks selliste uurimiste rolli selgitada ja tugevdada see, kui artiklis 11 oleks selgelt sätestatud, et seletamatu varude muutuste kohandamine annab põhjust alustada metodoloogilisi kontrollkäike. Raportöör toetab samuti tihedat koostööd komisjoni (Eurostati) ning Euroopa Keskpanga vahel nimetatud uurimiste kavandamises ja läbiviimises, mida tuleks teha mõlema institutsiooni rolli ja sõltumatust arvestades.

  Nagu on kirjas komisjoni 12 mai 2010. aasta teatises majanduspoliitika suurema kooskõlastatuse kohta ning kantsler Angela Merkel ja president Nicolas Sarkozy ühises kirjas Euroopa Ülemkogu eesistujale ja komisjoni presidendile, võib statistika ebausaldusväärsusega suures osas põhjendada turu usaldamatust Kreeka majanduspoliitika vastu ning et ettepanekud Eurostati uurimisõiguste suurendamiseks peavad jõustuma võimalikult ruttu. Raportöör eeldab, et poliitilised kohustused rakendatakse võimalikult kiiresti õiguslikult siduvateks aktideks komisjoni ettepaneku sisu sealjuures nõrgestamata.

  Raportöör soovib rõhutada põhitõde, et igasugune tulevikus toimuv majandusjärelevalve ja -juhtimise täiustamine peab põhinema täpsel, õiglasel ja võrreldaval statistikal vastava liikmesriigi majanduspoliitika ja majandusliku seisundi kohta. Sellega seoses on vaja täiendavaid jõupingutusi sõltumatuse, usaldusväärsuse ja vastutuse miinimumnormide rakendamiseks liikmesriikide statistikaasutuste suhtes. Nagu 2004. aastal nõudis ka komisjon, on kõigi esitatud andmete võrreldavuse tagamiseks vaja statistika vallas kehtestada üleeuroopalised miinimumnormid.

  Raportöör leiab, et komisjoni soovitatud õiguslik alus on liiga kitsas ning oleks sobivam kasutada Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 338.

  PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

  Vastuvõtmise kuupäev

  28.6.2010

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  38

  1

  1

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Kay Swinburne

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

  Marta Andreasen, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Pervenche Berès, Ashley Fox, Danuta Maria Hübner, Danuta Jazłowiecka, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Sirpa Pietikäinen

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

  Bendt Bendtsen, Gesine Meissner, Marit Paulsen, Britta Reimers, Joachim Zeller