MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 479/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tilastotietojen laadusta liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä

  30.6.2010 - (KOM(2010)0053 – C7‑0064/2010 – 2010/0035(NLE)) - *

  Talous- ja raha-asioiden valiokunta
  Esittelijä: Othmar Karas


  Menettely : 2010/0035(NLE)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A7-0220/2010
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A7-0220/2010
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 479/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tilastotietojen laadusta liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä

  (KOM(2010)0053 – C7‑0064/2010 – 2010/0035(NLE))

  (Kuulemismenettely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2010)0053),

  –   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 126 artiklan 14 kohdan kolmannen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C7‑0064/2010),

  –   ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 31. maaliskuuta 2010 antaman lausunnon[1],

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

  –   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A7‑0220/2010),

  1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

  2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

  3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

  4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

  5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  Tarkistus  1

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (1 a) Komission (Eurostatin) jo vuonna 2004 esittämät varoitukset ja tätä alaa koskevat komission aloitteet, joita se kuvasi 22 päivänä joulukuuta 2004 antamassaan tiedonannossa "Kohti eurooppalaista julkisen talouden tilastojen hallintastrategiaa"1, eivät valitettavasti ole saaneet neuvostoa uudistamaan julkisen talouden tilastojen hallintopuitteita, vaikka uudistamisella oli tuolloin jo kiire. Ajoissa toimimalla olisi kuitenkin voitu havaita jo paljon aiemmin julkisen talouden alijäämää koskevien asiaankuuluvien tietojen ilmoittamisen yhteydessä tapahtuneet virheet ja ainakin rajoittaa niistä aiheutuvaa kriisiä. Näin ollen on ratkaisevan tärkeää taata komissiolle (Eurostatille) asianmukaiset valtuudet, riittävästi henkilöstöä ja mahdollisimman suuri riippumattomuus.

   

  __________

  1 KOM(2004)0832.

  Tarkistus  2

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (1 b) Komission olisi arvioitava, miten jäsenvaltioiden taloutta koskevien tilastotietojen keruu ja arviointi on tähän mennessä toteutettu, ja tehtävä siitä päätelmiä. Päätelmistä olisi ilmoitettava Euroopan parlamentille.

  Tarkistus  3

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 3 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3) Julkisen talouden tilastoja koskevat tarkistetut hallintopuitteet ovat toimineet yleisesti ottaen hyvin, ja julkisen talouden alijäämää ja velkaa koskevat asiaankuuluvat tiedot on yleensä toimitettu tyydyttävästi. Jäsenvaltiot ovat enimmäkseen tehneet yhteistyötä vakaasti ja vilpittömästi, ja niillä on toiminnalliset valmiudet laadukkaiden julkisen talouden tietojen toimittamiseen.

  (3) Vaikka julkisen talouden tilastoja koskevat tarkistetut hallintopuitteet ovat toimineet yleisesti ottaen hyvin, julkisen talouden alijäämää ja velkaa koskevat asiaankuuluvat tiedot on yleensä toimitettu tyydyttävästi ja useimmat jäsenvaltiot ovat tehneet yhteistyötä vakaasti ja vilpittömästi ja niillä on toiminnalliset valmiudet laadukkaiden julkisen talouden tietojen toimittamiseen, aiemmat mahdollisuudet olisi pitänyt käyttää hyväksi komissiolle (Eurostatille) toimitettavien tietojen laadun ja laajuuden parantamiseksi.

  Tarkistus  4

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 4 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4) Viimeaikainen kehitys on kuitenkin myös selvästi osoittanut, että julkisen talouden tilastojen nykyisetkään hallintopuitteet eivät riittävästi pienennä sitä riskiä, että komissiolle ilmoitetaan tarkoituksellisesti virheellisiä tai epätarkkoja tietoja.

  (4) Viimeaikainen kehitys unionissa on kuitenkin myös selvästi osoittanut, että julkisen talouden tilastojen nykyisetkään hallintopuitteet eivät riittävästi pienennä sitä riskiä, että komissiolle ilmoitetaan tarkoituksellisesti virheellisiä tai epätarkkoja tietoja.

  Tarkistus  5

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (4 a) Komission (Eurostatin) antamien unionin tason tilastojen luotettavuus on suoraan riippuvainen jäsenvaltioiden kansallisella tasolla keräämien tilastotietojen luotettavuudesta.

  Tarkistus  6

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (4 b) Kaikkien kansallisten lakisääteisten tilastokeskusten institutionaalisen riippumattomuuden varmistaminen on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan välttää hallitusten niihin kohdistamat epäasianmukaiset paineet.

  Tarkistus  7

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 5 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (5) Tätä varten komission (Eurostatin) olisi saatava enemmän oikeuksia päästä tarkastelemaan tietoja laajemmalta alalta tilastotietojen laadun arvioimista varten.

  (5) Tätä varten komission (Eurostatin) olisi saatava enemmän oikeuksia päästä tarkastelemaan tietoja laajemmalta alalta tilastotietojen laadun arvioimista varten. On tärkeää, että jäsenvaltioilta saadut tiedot annetaan asianmukaisen ajan kuluessa Euroopan keskuspankin tilastoista vastaavan pääosaston käyttöön.

  Perustelu

  Euroopan keskuspankki on johtava rahan arvon vakaudesta vastaava elin paitsi euroalueella myös koko Euroopan unionissa. Sen tilastoista vastaavalla pääosastolla on valtuudet pyytää jäsenvaltioilta tietoja rahan arvoa, pankkitoimintaa ja rahoitusmarkkinoita koskevien tilastojen alalla. Koska kyseessä on yhteinen vastuu tietojen keräämisestä, tilastojen väärentäminen voidaan tulevaisuudessa estää vain, jos EKP:n valvontavaltaa lujitetaan myös.

  Tarkistus  8

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (5 a) Taloudellisten tietojen vertailtavuus edellyttää yhtenäistä menetelmää. Komission olisi sen vuoksi pyrittävä yhdenmukaistamaan tilastotietojen keruuta.

  Tarkistus  9

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 6 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6) Komission (Eurostatin) tehdessä tarkastuskäyntejä jäsenvaltioon, jonka tilastotiedot ovat tarkastelun kohteena, sillä olisi oltava pääsy julkisyhteisöjen yksikköjen tileihin valtion, osavaltion, paikallishallinnon ja sosiaaliturvan tasoilla, sekä niiden perustana oleviin yksityiskohtaisiin tilinpitotietoihin, asiaankuuluviin tilastollisiin tutkimuksiin ja kyselyihin sekä muihin asiaan liittyviin tietoihin tietosuojaa ja tilastosalaisuutta koskevan lainsäädännön mukaisesti.

  (6) Komission (Eurostatin) tehdessä tarkastuskäyntejä jäsenvaltioon, jonka tilastotiedot ovat tarkastelun kohteena, sillä olisi oltava pääsy julkisyhteisöjen yksikköjen tileihin valtion, osavaltion, paikallishallinnon ja sosiaaliturvan tasoilla, sekä niiden perustana oleviin yksityiskohtaisiin tilinpitotietoihin, asiaankuuluviin tilastollisiin tutkimuksiin ja kyselyihin sekä muihin asiaan liittyviin tietoihin, taseen ulkopuoliset taloustoimet mukaan luettuina, tietosuojaa ja tilastosalaisuutta koskevan lainsäädännön mukaisesti.

  Tarkistus  10

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (6 a) Jotta komissio (Eurostat) voisi vastuullisesti hoitaa laajennetut valvontatehtävänsä, pätevän henkilöstön määrää asianomaisissa yksiköissä olisi lisättävä. Henkilöstön ja kustannusten lisäys olisi katettava määrärahasiirroilla ja virkojen siirroilla komission sisällä.

  Tarkistus  11

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 7 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (7) Valvonnan olisi kohdistuttava pääasiassa julkisyhteisöjen yksittäisten yksiköiden tileihin sekä julkisyhteisöjen sektorin ulkopuolisiksi luokiteltavien yksiköiden julkisiin tileihin, ja julkisten tilien käyttöä tilastotarkoituksiin olisi arvioitava.

  (7) Valvonnan olisi kohdistuttava pääasiassa julkisyhteisöjen yksittäisten yksiköiden tileihin sekä julkisyhteisöjen sektorin ulkopuolisiksi luokiteltavien yksiköiden julkisiin tileihin, ja julkisten tilien käyttöä tilastotarkoituksiin olisi arvioitava. Sekä keskipitkän aikavälin analyyseja että monivuotisia kehyksiä olisi käytettävä apuna julkisen talouden arvioinnissa.

  Tarkistus  12

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (8 a) Jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle (Eurostatille) kaikki tilasto- ja budjettitiedot standardoidun ja kansainvälisesti hyväksytyn kirjanpitomenetelmän mukaisesti.

  Tarkistus  13

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (8 b) Komission olisi harkittava seuraamusten laatimista vakaus- ja kasvusopimuksen puitteissa sellaisia tapauksia varten, joissa jäsenvaltiot toimittavat vääristeltyjä makrotalouden tilastoja. Komission olisi harkittava tällaisten seuraamusten määräämistä jäsenvaltioille, jotka väärentävät julkistalouden alijäämää ja julkista velkaa koskevia makrotalouden tilastoja.

  Perustelu

  Olisi syytä ottaa käyttöön tiukempi järjestely (myös mahdollisuus määrätä seuraamuksia) sellaisia jäsenvaltioita varten, jotka harhauttavat EU:ta ja sijoittajia ilmoittamalla väärennettyjä makrotalouden tilastoja. Tällaisella säännöksellä olisi varmistettava, että Kreikan esimerkki ei toistu tulevaisuudessa.

  Tarkistus  14

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – -1 kohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 479/2009

  2 artikla – 1 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (-1) Korvataan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

   

  "1. "Ennakoitua julkistalouden alijäämää ja julkista velkaa koskevilla luvuilla" tarkoitetaan lukuja, jotka jäsenvaltiot ovat vahvistaneet kuluvan vuoden osalta. Niiden on oltava tuoreimpia virallisia ennusteita, joissa on otettu huomioon viimeisimmät julkista taloutta koskevat päätökset sekä talouskehitys ja tulevaisuudennäkymät ja kuukausittaiset ja neljännesvuosittaiset tulokset. Ne on laadittava niin vähän ennen tietojen toimittamisen määräaikaa kuin mahdollista."

  Tarkistus  15

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 2 kohta

  Asetus (EY) N:o 479/2009

  8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Jäsenvaltioiden on mahdollisimman ripeästi toimitettava komission (Eurostatin) saataville asiaankuuluvat tilastotiedot, joita on pyydetty tietojen laadunarviointia varten, kuten kansantalouden tilinpidosta saatavat tiedot, kuvaukset, liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn lukuja koskevat taulukot sekä liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn puitteissa toimitettavia tietoja koskevat lisäkyselyt ja selvennykset.

  2. Jäsenvaltioiden on mahdollisimman ripeästi toimitettava komission (Eurostatin) saataville asiaankuuluvat tilasto- ja budjettitiedot, joita on pyydetty tietojen laadunarviointia varten. Kyseisten tietojen on perustuttava standardoituun ja kansainvälisesti hyväksyttyyn kirjanpitomenetelmään, josta on sovittu komission (Eurostatin) kanssa. Tilasto- ja budjettitietoja ovat erityisesti:

   

  a) kansantalouden tilinpidosta saatavat tiedot;

   

  b) kuvaukset;

   

  c) liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn lukuja koskevat taulukot;

   

  d) liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn puitteissa toimitettavia tietoja koskevat lisäkyselyt ja selvennykset;

   

  e) yleiseltä julkisen talouden tarkastusvirastolta, valtiovarainministeriöltä tai asianomaiselta alueviranomaiselta saatavat tiedot jäsenvaltion valtionhallinnon ja aluehallinnon julkisesta taloudesta;

   

  f) kansantalouden tilinpidossa julkisyhteisöjen sektoriin kuuluvien talousarvion ulkopuolisten elinten tai voittoa tavoittelemattomien järjestöjen ja vastaavien elinten tilit;

   

  g) kattavat tiedot kaikista taseen ulkopuolisista elimistä;

   

  h) sosiaaliturvarahastojen tilit sekä

   

  i) paikallishallintoa koskevat tutkimukset.

  Tarkistus  16

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 3 kohta

  Asetus (EY) N:o 479/2009

  11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Menetelmiä koskevien tarkastuskäyntien tarkoituksena on valvoa niitä prosesseja ja tarkistaa ne tilit, joilla toimitetut toteutuneet tiedot perustellaan, sekä selvittää seikkaperäisesti toimitettujen tietojen laatu 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

  3. Menetelmiä koskevat tarkastuskäynnit voivat olla yllätyskäyntejä, ja niiden tarkoituksena on valvoa niitä prosesseja ja tarkistaa ne tilit, joilla toimitetut toteutuneet tiedot perustellaan, myös valvoa, että kansallinen tilastoviranomainen on riippumaton hallituksesta, sekä selvittää seikkaperäisesti toimitettujen tietojen laatu 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

  Perustelu

  Olisi syytä ottaa käyttöön tiukempi järjestely sellaisia jäsenvaltioita varten, jotka harhauttavat EU:ta ja sijoittajia ilmoittamalla väärennettyjä makrotalouden tilastoja. Tällaisella säännöksellä olisi varmistettava, että Kreikan esimerkki ei toistu tulevaisuudessa.

  Tarkistus  17

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 3 kohta

  Asetus (EY) N:o 479/2009

  11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Menetelmiä koskevia tarkastuskäyntejä suoritetaan ainoastaan poikkeustapauksissa silloin, kun on selvästi havaittu tietojen laatua koskevia merkittäviä riskejä tai ongelmia."

  Menetelmiä koskevia tarkastuskäyntejä, joista voidaan ilmoittaa etukäteen tai jotka voivat olla yllätyskäyntejä, suoritetaan ainoastaan silloin, kun epäillään tietojen laatua koskevia vakavia riskejä tai ongelmia. Komissio laatii luettelon tapauksista, joissa katsotaan olevan tietojen laatua koskeva merkittävä riski tai ongelma. Luettelo laaditaan CMFB-komitean kuulemisen jälkeen."

  Tarkistus  18

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 4 kohta

  Asetus (EY) N:o 479/2009

  12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Jäsenvaltioiden on komission (Eurostatin) pyynnöstä annettava kansantalouden tilinpidon asiantuntijoiden apua myös menetelmiä koskevien tarkastuskäyntien valmistelua ja toteuttamista varten. Kyseisten asiantuntijoiden on suoritettava tehtävänsä riippumattomasti. Luettelo kansantalouden tilinpidon asiantuntijoista laaditaan liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn raportoinnista vastaavien kansallisten viranomaisten komissiolle (Eurostatille) toimittamien ehdotusten pohjalta.

  1. Jäsenvaltioiden on komission (Eurostatin) pyynnöstä annettava kansantalouden tilinpidon asiantuntijoiden apua myös menetelmiä koskevien tarkastuskäyntien, jotka voivat olla myös yllätyskäyntejä, valmistelua ja toteuttamista varten. Kyseisten asiantuntijoiden on suoritettava tehtävänsä riippumattomasti, ja heidän on osallistuttava erityiskoulutukseen, jotta varmistetaan korkeatasoinen asiantuntemus ja puolueettomuus. Luettelo kansantalouden tilinpidon asiantuntijoista laaditaan liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn raportoinnista vastaavien kansallisten viranomaisten komissiolle (Eurostatille) toimittamien ehdotusten pohjalta.

  Tarkistus  19

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 5 kohta

  Asetus (EY) N:o 479/2009

  12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Menetelmiä koskevien tarkastuskäyntien yhteydessä komissiolla (Eurostatilla) on oikeus saada pääsy julkisyhteisöjen kaikkien yksikköjen tileihin valtion, osavaltion, paikallishallinnon ja sosiaaliturvan tasoilla, mukaan luettuina niiden perustana olevat yksityiskohtaiset kirjanpitotiedot, kuten taloustoimet ja taseet, sekä asiaankuuluvat tilastolliset tutkimukset ja kyselyt ja muut asiaan liittyvät tiedot, kuten analyysiasiakirjat ja muiden julkisten elinten tilitiedot.

  2. Menetelmiä koskevien tarkastuskäyntien, jotka voivat olla myös yllätyskäyntejä, yhteydessä komissiolla (Eurostatilla) on oikeus saada pääsy julkisyhteisöjen kaikkien yksikköjen tileihin valtion, osavaltion, paikallishallinnon ja sosiaaliturvan (myös valtion eläkerahastojen) tasoilla, mukaan luettuina niiden perustana olevat yksityiskohtaiset kirjanpitotiedot, kuten taloustoimet ja taseet, sekä asiaankuuluvat tilastolliset tutkimukset ja kyselyt ja muut asiaan liittyvät tiedot, kuten analyysiasiakirjat ja muiden julkisten elinten tilitiedot.

  Tarkistus  20

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 5 kohta

  Asetus (EY) N:o 479/2009

  12 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Menetelmiä koskevilla tarkastuskäynneillä voi olla mukana Euroopan keskuspankin edustajia avustamassa komission (Eurostatin) virkamiehiä.

  Tarkistus  21

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 5 kohta

  Asetus (EY) N:o 479/2009

  12 artikla – 2 kohta – 1 b alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Komissio (Eurostat) voi tehdä tarkastuksia paikalla, ja sille voidaan antaa lupa haastatella kaikkien sellaisten organisaatioiden edustajia, joita se pitää työnsä kannalta tärkeinä.

  Tarkistus  22

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 5 kohta

  Asetus (EY) N:o 479/2009

  12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet menetelmiä koskevien tarkastuskäyntien sujumisen helpottamiseksi. Nämä tarkastuskäynnit voivat kohdistua niihin kansallisiin viranomaisiin, jotka osallistuvat liiallista alijäämää koskevaan menettelyyn liittyvien tietojen toimittamiseen, sekä kaikkiin niihin yksiköihin, jotka suoraan tai välillisesti osallistuvat julkisyhteisöjen tilien ja velkatietojen tuottamiseen. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseiset kansalliset viranomaiset ja yksiköt sekä tarvittaessa kansalliset viranomaiset, jotka vastaavat operatiivisesti julkisten tilien valvonnasta, avustavat komission virkamiehiä tai muita 1 kohdassa tarkoitettuja asiantuntijoita heidän tehtäviensä täyttämisessä muun muassa antamalla heidän käyttöönsä asiakirjoja, joilla perustellaan toimitetut tiedot toteutuneesta alijäämästä ja velasta sekä niiden taustalla olevat julkisyhteisöjen tilit. Kansallisten tilastojärjestelmien salassa pidettävät tiedot olisi toimitettava ainoastaan komissiolle (Eurostatille)."

  Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet menetelmiä koskevien tarkastuskäyntien, jotka voivat olla myös yllätyskäyntejä, sujumisen helpottamiseksi. Nämä tarkastuskäynnit voivat kohdistua niihin kansallisiin viranomaisiin, jotka osallistuvat liiallista alijäämää koskevaan menettelyyn liittyvien tietojen toimittamiseen, sekä kaikkiin niihin yksiköihin, jotka suoraan tai välillisesti osallistuvat julkisyhteisöjen tilien ja velkatietojen tuottamiseen. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseiset kansalliset viranomaiset ja yksiköt sekä tarvittaessa kansalliset viranomaiset, jotka vastaavat operatiivisesti julkisten tilien valvonnasta, avustavat komission virkamiehiä tai muita 1 kohdassa tarkoitettuja asiantuntijoita heidän tehtäviensä täyttämisessä muun muassa antamalla heidän käyttöönsä asiakirjoja, joilla perustellaan toimitetut tiedot toteutuneesta alijäämästä ja velasta sekä niiden taustalla olevat julkisyhteisöjen tilit. Kansallisten tilastojärjestelmien salassa pidettävät tiedot olisi toimitettava ainoastaan komissiolle (Eurostatille)."

  Tarkistus  23

  Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

  1 artikla – 5 a kohta (uusi)

  Asetus (EY) N:o 479/2009

  16 artikla – 1 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (5 a) Korvataan 16 artiklan 1 kohta seuraavasti:

   

  "1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että komissiolle (Eurostatille) toimitetut toteutuneet tiedot on tuotettu Euroopan tilastoista 11 päivänä maaliskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/20091 2 ja 12 artiklassa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Kansallisten tilastoviranomaisten vastuulla on tältä osin huolehtia siitä, että toimitetut tiedot ovat tämän asetuksen 1 artiklan säännösten sekä tietojen taustalla olevien EKT-95 -kirjaussääntöjen mukaisia. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisten tilastoviranomaisten saataville toimitetaan kaikki tämän tehtävän suorittamiseksi tarvittavat tiedot."

   

  ____________

  1 EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164.

  • [1]  EUVL C 103, 22.4.2010, s. 1.

  PERUSTELUT

  Tämä ehdotus on ensimmäinen suora reaktio Kreikan ongelmiin, jotka aiheuttavat huolta koko euroalueella ja Euroopan unionissa. Sen vuoksi esittelijä suosittaa Eurostatin merkittävää vahvistamista uusien Kreikka-tapausten välttämiseksi. Väärien tilastotietojen toimittaminen vuosikausien ajan ilman mitään seuraamuksia on riittävä peruste antaa Eurostatille tarvittava tutkintatoimivalta.

  Esittelijä yhtyy komission ehdotukseen mutta korostaa, että viimeaikaisten tapahtumien valossa on vähintäänkin toteutettava voimassa olevaan asetukseen ehdotetut muutokset. Sen vuoksi esittelijä ei hyväksy lisärajoituksia ehdotettuihin komission (Eurostatin) tarkastusvaltuuksiin. Neuvosto ei saisi toistaa virhettä, joka tehtiin komission vuonna 2005 esittämän aiemman ehdotuksen yhteydessä. Esittelijä yhtyy täysin myös Euroopan keskuspankin 31. maaliskuuta 2010 antamaan lausuntoon sisältyviin tarkistuksiin. Erityisesti 11 artiklan nimenomaisella viittauksella selittämättömiin virta–varanto-korjauseriin menetelmiä koskevien tarkastuskäyntien perusteena voidaan tehostaa ja selventää tällaisten tarkastusten roolia. Esittelijä kannattaa myös komission (Eurostatin) ja EKP:n tiivistä yhteistyötä tällaisten tarkastusten suunnittelussa ja toteutuksessa kummankin toimielimen roolia ja riippumattomuutta kunnioittaen.

  Kuten todettiin 12. toukokuuta 2010 annetussa komission tiedonannossa talouspolitiikan koordinoinnin tehostamisesta ja liittokansleri Angela Merkelin ja presidentti Nicolas Sarkozyn yhteisessä kirjeessä Eurooppa-neuvoston ja komission puheenjohtajille, tilastotietojen epäluotettavuus selittää suurelta osin markkinoiden epäluottamuksen Kreikan talouspolitiikkaan ja ehdotukset Eurostatin tutkintavaltuuksien lisäämisestä on saatava käytännön toteutukseen mahdollisimman pian. Esittelijä toivoo, että poliittisista sitoumuksista tehdään mahdollisimman pian oikeudellisesti sitovia säädöksiä komission ehdotusta vesittämättä.

  Esittelijä haluaa korostaa, että talousvalvonnan ja taloushallinnon tulevan tehostamisen on perustuttava täsmällisiin, rehellisiin ja vertailukelpoisiin tilastotietoihin jäsenvaltioiden talouspolitiikoista ja asemista. Tässä suhteessa on toteutettava lisätoimia niiden vähimmäisvaatimusten täytäntöönpanossa, jotka koskevat kansallisten tilastoviranomaisten riippumattomuutta, tinkimättömyyttä ja vastuuvelvollisuutta. Toimitettujen tietojen vertailukelpoisuuden varmistamiseksi tilastoalalla tarvitaan Euroopan laajuiset vähimmäisvaatimukset, mitä vaadittiin komissiolta jo vuonna 2004.

  Esittelijä katsoo, että komission ehdottama oikeusperusta on liian suppea ja että asianmukaisempi oikeusperusta olisi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 338 artikla.

  VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

  Hyväksytty (pvä)

  28.6.2010

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  38

  1

  1

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Kay Swinburne

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Marta Andreasen, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Pervenche Berès, Ashley Fox, Danuta Maria Hübner, Danuta Jazłowiecka, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Sirpa Pietikäinen

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

  Bendt Bendtsen, Gesine Meissner, Marit Paulsen, Britta Reimers, Joachim Zeller