Procedūra : 2010/0035(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0220/2010

Pateikti tekstai :

A7-0220/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 06/07/2010 - 6.6
CRE 06/07/2010 - 6.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0253

PRANEŠIMAS     *
PDF 203kWORD 279k
30.6.2010
PE 441.375v03-00 A7-0220/2010

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 479/2009 nuostatos dėl statistinių duomenų kokybės atsižvelgiant į perviršinio deficito procedūrą

(COM(2010)0053 – C7‑0064/2010 – 2010/0035(NLE))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Othmar Karas

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 479/2009 nuostatos dėl statistinių duomenų kokybės atsižvelgiant į perviršinio deficito procedūrą

(COM(2010)0053 – C7‑0064/2010 – 2010/0035(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2010)0053),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 126 straipsnio 14 dalies trečią pastraipą, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7‑0064/2010),

–   atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 31 d. Europos centrinio banko nuomonę(1),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A7‑0220/2010),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) Nepaisydama jau 2004 m. paskelbtų Komisijos (Eurostato) įspėjimų ir Komisijos raginimų imtis veiksmų šioje srityje, kaip nurodyta 2004 m. gruodžio 22 d. Komisijos komunikate „Europos fiskalinės statistikos valdymo strategijos link“1, Taryba nesiėmė vykdyti jau tuo metu vėluojančių finansinės statistikos valdymo reformų. Jei būtų laiku imtasi atitinkamų veiksmų, būtų daug anksčiau pastebėta, kad pranešimuose apie valstybės deficitą nurodomi klaidingi duomenys, ir būtų buvę galima bent jau sušvelninti dėl to kilusią krizę. Atsižvelgiant į tai, itin svarbu, kad Komisijai (Eurostatui) būtų suteikti atitinkami įgaliojimai, kad ji būtų tinkamai aprūpinta personalu ir kad būtų užtikrinta kuo didesnė jo nepriklausomybė.

 

__________

1COM (2004) 0832.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b) Komisija turėtų įvertinti, kokios tvarkos iki šiol buvo laikomasi renkant ir vertinant finansinius statistikos duomenis iš valstybių narių, ir padaryti atitinkamas išvadas. Šios išvados turėtų būti pateiktos Europos Parlamentui.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Peržiūrėta fiskalinės statistikos valdymo sistema apskritai veikė gerai ir ja pasiekta gerų rezultatų, susijusių su svarbių fiskalinių duomenų apie valdžios sektoriaus deficitą ir skolą teikimu. Visų pirma valstybės narės daugiausia įrodė, kad glaudžiai ir sąžiningai bendradarbiauja ir gali teikti kokybiškus fiskalinius duomenis.

(3) Nors peržiūrėta fiskalinės statistikos valdymo sistema apskritai veikė gerai ir ja pasiekta gerų rezultatų, susijusių su svarbių fiskalinių duomenų apie valdžios sektoriaus deficitą ir valstybės skolą teikimu, ir dauguma valstybių narių įrodė, kad glaudžiai ir sąžiningai bendradarbiauja ir gali teikti kokybiškus fiskalinius duomenis, reikėjo pasinaudoti ankstesnėmis galimybėmis užtikrinti, kad Komisijai (Eurostatui) būtų teikiami geresnės kokybės ir išsamesni duomenys.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) Tačiau iš naujausių pokyčių taip pat aiškiai matyti, kad dabartine fiskalinės statistikos valdymo sistema vis dar tiek, kiek būtina, nesumažinamas pavojus dėl Komisijai tyčia pateikiamų neteisingų ar netikslių duomenų.

(4) Tačiau iš naujausių pokyčių Sąjungoje taip pat aiškiai matyti, kad taikant dabartinę fiskalinės statistikos valdymo sistemą vis dar tiek, kiek būtina, nesumažinamas pavojus dėl Komisijai tyčia pateikiamų neteisingų ar netikslių duomenų.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) Komisijos (Eurostato) Sąjungos lygmeniu skelbiamos statistikos patikimumas tiesiogiai priklauso nuo valstybių narių nacionaliniu lygmeniu surenkamų statistinių duomenų patikimumo.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4b) Itin svarbu užtikrinti visų nacionalinių viešųjų statistikos įstaigų institucinę nepriklausomybę, kad atitinkamos vyriausybės negalėtų joms daryti nederamo spaudimo.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Atsižvelgiant į tai, Komisija (Eurostatas) turėtų turėti papildomų teisių gauti išsamesnės informacijos, kuri būtina duomenų kokybei įvertinti.

(5) Atsižvelgiant į tai, Komisija (Eurostatas) turėtų turėti papildomų teisių gauti išsamesnės informacijos, kuri būtina duomenų kokybei įvertinti. Itin svarbu, kad iš valstybių narių gautais duomenimis per tinkamą laiką būtų pasidalijama su Europos centrinio banko Statistikos generaliniu direktoratu.

Pagrindimas

Europos centrinis bankas yra pagrindinė institucija, atsakinga už monetarinį stabilumą ne tik euro zonoje, bet ir visoje ES. Šio banko Statistikos generalinis direktoratas įgaliotas prašyti valstybių narių pateikti nacionalinius duomenis, susijusius su monetarinės politikos, bankų sektoriaus ir finansų rinkų statistika. Atsižvelgiant į šią bendrą atsakomybę už Europos duomenų rinkimą, tolesniam duomenų klastojimui kelias galės būti užkirstas tik tuo atveju, jei bus sustiprinti taip pat ir ECB priežiūros įgaliojimai.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) Norint užtikrinti ekonominių duomenų palyginamumą būtina turėti bendrą metodologiją. Atsižvelgdama į tai, Komisija turėtų skatinti suvienodinti statistikos duomenų rinkimą.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Vizitų metodologijos tikslais valstybėje narėje, kurios statistinė informacija tikrinama, metu Komisija (Eurostatas) turėtų turėti teisę gauti centrinės, regioninės, vietinės ir socialinės apsaugos valdžios sektoriaus vienetų sąskaitas, įskaitant pagrindžiančią išsamią apskaitos informaciją, atitinkamus statistinius tyrimus ir klausimynus bei kitą susijusią informaciją, laikantis teisės aktų dėl duomenų apsaugos ir statistinių duomenų konfidencialumo.

(6) Vizitų metodologijos tikslais valstybėje narėje, kurios statistinė informacija tikrinama, metu Komisija (Eurostatas) turėtų turėti teisę gauti centrinės, regioninės, vietinės ir socialinės apsaugos valdžios sektoriaus vienetų sąskaitas, įskaitant pagrindžiančią išsamią apskaitos informaciją, atitinkamus statistinius tyrimus ir klausimynus bei kitą susijusią informaciją, įskaitant informaciją apie nebalansines operacijas, laikantis teisės aktų dėl duomenų apsaugos ir statistinių duomenų konfidencialumo.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a) Norint užtikrinti, kad Komisija (Eurostatas) galėtų atsakingai vykdyti išplėstas kontrolės funkcijas, būtina padidinti atitinkamų skyrių kvalifikuotų darbuotojų skaičių. Šis personalo padidinimas ir susijusios išlaidos turėtų būti padengtos perskirsčius Komisijos biudžeto lėšas ir etatus.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Atskirų valdžios sektoriaus vienetų ir valdžios sektoriui nepriklausančių viešųjų įstaigų viešosios sąskaitos turėtų būti pagrindinis kontrolės tikslas, o viešosios sąskaitos turėtų būti vertinamos atsižvelgiant į jų naudojimą statistiniais tikslais.

(7) Atskirų valdžios sektoriaus vienetų ir valdžios sektoriui nepriklausančių viešųjų įstaigų viešosios sąskaitos turėtų būti pagrindinis kontrolės tikslas, o viešosios sąskaitos turėtų būti vertinamos atsižvelgiant į jų naudojimą statistiniais tikslais. Atliekant biudžeto vertinimą turėtų būti remiamasi laikotarpio vidurio analize ir daugiametėmis programomis.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8b) Valstybės narės turėtų teikti Komisijai (Eurostatui) visą statistinę ir biudžeto informaciją pagal suvienodintą ir tarptautiniu lygmeniu pripažintą apskaitos metodą.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8b) Komisija turėtų apsvarstyti galimybę pagal Stabilumo ir augimo paktą nustatyti sankcijas dėl valstybių narių pateiktos klaidinančios makroekonominės statistikos. Komisija turėtų apsvarstyti galimybę taikyti šias sankcijas valstybėms narėms, kurios klastoja makroekonominę statistiką, susijusią su jų biudžeto deficitu ir valdžios sektoriaus skola.

Pagrindimas

Valstybėms narėms, kurios klaidina ES ir investuotojus pateikdamos suklastotą makroekonominę statistiką, turėtų būti taikomos griežtesnės nuostatos (įskaitant galimybę taikyti sankcijas). Šia nuostata siekiama užtikrinti, kad Graikijos atvejis nepasikartotų ateityje.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio -1 punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 479/2009

2 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1) 2 straipsnio 1 dalis pakeičiama šuo tekstu:

 

„1. Duomenys apie numatomą valdžios sektoriaus biudžeto deficitą ir valdžios sektoriaus skolos lygį – tai valstybių narių nustatyti einamųjų metų duomenys. Tai yra naujausios oficialios prognozės, atsižvelgiant į naujausius sprendimus dėl biudžeto, ekonominius pokyčius ir perspektyvas bei mėnesinius ir ketvirčio rezultatus. Šie duomenys parengiami kiek įmanoma prieš pat duomenų pateikimo terminą.“

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 479/2009

8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės kuo skubiau suteikia Komisijai (Eurostatui) galimybę gauti visą reikalingą informaciją, kuri būtina duomenų kokybei įvertinti, įskaitant statistikos informaciją, kaip antai nacionalinių sąskaitų duomenys, duomenų šaltinių ir metodų aprašai, pranešimo pagal perviršinio deficito procedūrą lentelės, su pranešimais susiję papildomi klausimynai ir paaiškinimai.

2. Valstybės narės kuo skubiau suteikia Komisijai (Eurostatui) galimybę gauti visą statistinę ir biudžeto informaciją, kuri būtina duomenų kokybei įvertinti. Ši informacija teikiama pagal suvienodintą ir tarptautiniu lygmeniu pripažintą apskaitos metodą, dėl kurio susitarta su Komisija (Eurostatu). Statistinė ir biudžeto informacija, be kita ko, yra:

 

 

a) nacionalinių sąskaitų duomenys;

 

b) duomenų šaltinių ir metodų aprašai;

 

c) pranešimo pagal perviršinio deficito procedūrą (PDP) lentelės;

 

d) su PDP pranešimais susiję papildomi klausimynai ir paaiškinimai;

 

e) nacionalinės audito tarnybos, finansų ministerijos ar atitinkamos regioninės valdžios institucijos pateikta informacija apie valstybės narės nacionalinio ir regioninio biudžeto vykdymą;

 

f) biudžete nenumatytų įstaigų arba ne pelno organizacijų ir panašių institucijų, kurios priskirtos valdžios sektoriui pagal nacionalines sąskaitas, sąskaitos;

 

g) išsami informacija apie bet kokio pobūdžio nebalansines įstaigas;

 

h) socialinio draudimo fondų sąskaitos ir

 

i) vietos valdžios tyrimai.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 479/2009

11 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Vizitai metodologijos tikslais yra skirti stebėti procesus ir tikrinti sąskaitas, kuriomis pagrindžiami pateikti faktiniai duomenys, ir padaryti išsamias išvadas dėl pateikiamų duomenų kokybės, kaip apibrėžta 8 straipsnio 1 dalyje.

3. Vizitai metodologijos tikslais gali būti atliekami iš anksto nepranešus ir yra skirti stebėti procesus, įskaitant nacionalinių statistikos institucijų nepriklausomybę nuo vyriausybės, ir tikrinti sąskaitas, kuriomis pagrindžiami pateikti faktiniai duomenys, ir padaryti išsamias išvadas dėl pateikiamų duomenų kokybės, kaip apibrėžta 8 straipsnio 1 dalyje.

Pagrindimas

Valstybėms narėms, kurios klaidina ES ir investuotojus pateikdamos suklastotą makroekonominę statistiką, turėtų būti taikomos griežtesnės nuostatos. Šia nuostata siekiama užtikrinti, kad Graikijos atvejis nepasikartotų ateityje.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 479/2009

11 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vizitai metodologijos tikslais rengiami tik išskirtiniais atvejais, kai aiškiai nustatytas didelis pavojus ar problemos dėl duomenų kokybės.

Vizitai metodologijos tikslais, apie kuriuos iš anksto pranešama arba nepranešama, rengiami tik atvejais, kai įtariama, jog yra didelis pavojus ar problemos dėl duomenų kokybės. Komisija nustato atvejų, kai manoma, kad yra didelis pavojus ar problema, susiję su duomenų kokybe, sąrašą. Sąrašas nustatomas po konsultacijų su PFBK.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 479/2009

12 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisijos (Eurostato) prašymu valstybės narės suteikia jai nacionalinių sąskaitų ekspertų pagalbą, taip pat ir rengiant vizitus metodologijos tikslais. Atlikdami pareigas šie ekspertai teikia nepriklausomą nuomonę. Šių nacionalinės apskaitos ekspertų sąrašas sudaromas remiantis nacionalinių institucijų, atsakingų už pranešimų apie perviršinį deficitą teikimą, Komisijai (Eurostatui) siunčiamais pasiūlymais.

1. Komisijos (Eurostato) prašymu valstybės narės suteikia jai nacionalinių sąskaitų ekspertų pagalbą, taip pat ir rengiant vizitus metodologijos tikslais, apie kuriuos taip pat gali būti iš anksto nepranešama. Atlikdami pareigas šie ekspertai teikia nepriklausomą nuomonę ir dalyvauja specialiuose mokymuose, siekiant užtikrinti aukšto lygio kvalifikaciją ir nešališkumą. Šių nacionalinės apskaitos ekspertų sąrašas sudaromas remiantis nacionalinių institucijų, atsakingų už pranešimų apie perviršinį deficitą teikimą, Komisijai (Eurostatui) siunčiamais pasiūlymais.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 5 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 479/2009

12 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Vizitų metodologijos tikslais metu Komisija (Eurostatas) turi teisę gauti visų centrinės, regioninės, vietinės ar socialinės apsaugos valdžios sektoriaus vienetų sąskaitas, įskaitant nuostatas dėl pagrindžiančios išsamios apskaitos informacijos, kaip antai sandoriai ir balansai, atitinkamus statistinius tyrimus ir klausimynus bei kitą susijusią informaciją, kaip antai analitiniai dokumentai ir kitų viešųjų įstaigų apskaitos duomenys.

2. Vizitų metodologijos tikslais, kurie gali būti atliekami ir iš anksto nepranešus, metu Komisija (Eurostatas) turi teisę gauti visų centrinės, regioninės, vietinės ar socialinės apsaugos (įskaitant valstybinį pensijų fondą) valdžios sektoriaus vienetų sąskaitas, įskaitant nuostatas dėl pagrindžiančios išsamios apskaitos informacijos, kaip antai sandoriai ir balansai, atitinkamus statistinius tyrimus ir klausimynus bei kitą susijusią informaciją, kaip antai analitiniai dokumentai ir kitų viešųjų įstaigų apskaitos duomenys.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 5 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 479/2009

12 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Vizitų metodologijos tikslais metu Europos centrinio banko atstovai gali dalyvauti ir padėti Komisijos (Eurostato) pareigūnams.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 5 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 479/2009

12 straipsnio 2 dalies pirma b pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija (Eurostatas) gali atlikti patikras vietoje ir rengti susitikimus su bet kokia organizacija, kai, jos manymu, tai svarbu atliekant savo funkcijas.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 5 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 479/2009

12 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, reikalingų palengvinti vizitus metodologijos tikslais. Šie vizitai gali būti rengiami nacionalinėse institucijose, kurios dalyvauja pateikiant duomenis, susijusius su perviršinio deficito procedūra, ir visose tarnybose, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su valdžios sektoriaus sąskaitų ir duomenų, susijusių su valdžios sektoriaus skola, rengimu. Valstybės narės užtikrina, kad tos nacionalinės institucijos bei tarnybos ir, prireikus, jų nacionalinės institucijos, atsakingos už viešųjų sąskaitų kontrolę, suteiktų Komisijos pareigūnams ar kitiems 1 dalyje nurodytiems ekspertams pagalbą, reikalingą jų pareigoms atlikti, taip pat ir pateikiant turimus dokumentus, pagrindžiančius pateiktus duomenis apie faktinį biudžeto deficitą ir skolą bei tuos duomenis pagrindžiančias valdžios sektoriaus sąskaitas. Konfidencialūs nacionalinės statistikos sistemos duomenys pateikiami tik Komisijai (Eurostatui).

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, reikalingų palengvinti vizitus metodologijos tikslais, kurie gali būti atliekami ir iš anksto nepranešus. Šie vizitai gali būti rengiami nacionalinėse institucijose, kurios dalyvauja pateikiant duomenis, susijusius su perviršinio deficito procedūra, ir visose tarnybose, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su valdžios sektoriaus sąskaitų ir duomenų, susijusių su valdžios sektoriaus skola, rengimu. Valstybės narės užtikrina, kad tos nacionalinės institucijos bei tarnybos ir, prireikus, jų nacionalinės institucijos, atsakingos už viešųjų sąskaitų kontrolę, suteiktų Komisijos pareigūnams ar kitiems 1 dalyje nurodytiems ekspertams pagalbą, reikalingą jų pareigoms atlikti, taip pat ir pateikiant turimus dokumentus, pagrindžiančius pateiktus duomenis apie faktinį biudžeto deficitą ir skolą bei tuos duomenis pagrindžiančias valdžios sektoriaus sąskaitas. Konfidencialūs nacionalinės statistikos sistemos duomenys pateikiami tik Komisijai (Eurostatui).

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 5 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 479/2009

16 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a) 16 straipsnio 1 dalis pakeičiama šiuo tekstu:

 

„1. Valstybės narės užtikrina, kad Komisijai (Eurostatui) faktiniai duomenys būtų pateikti laikantis 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos1 2 ir 12 straipsniuose nustatytų principų. Šiuo tikslu nacionalinės statistikos institucijos yra atsakingos už tai, kad pateikti duomenys atitiktų šio reglamento 1 straipsnio reikalavimus bei ESS 95 apskaitos taisykles, kuriomis remiantis rengiami duomenys. Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinėms statistikos institucijoms būtų suteikta prieiga prie bet kokios susijusios informacijos, būtinos šiai užduočiai atlikti.“

 

_____

1 OL L 87, 2009 3 31, p. 164.

(1)

OL C 103, 2010 4 22, p. 1.


AIŠKINAMOJI DALIS

Šis pasiūlymas yra pirmas tiesioginis atsakas į Graikijos problemas, dėl kurių kyla sunkumų visai euro zonai ir Europos Sąjungai apskritai. Taigi pranešėjai primygtinai rekomenduoja kuo labiau stiprinti Eurostatą, kad ateityje būtų išvengta atvejų, panašių į Graikijos. Tai, jog metai iš metų buvo nebaudžiamai pateikiama klaidinga statistika, turi būti pakankamai rimta, kad Eurostatui būtų suteikti būtini tyrimo įgaliojimai.

Pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymui, tačiau pabrėžia, kad siūlomi galiojančio reglamento pakeitimai yra mažiausia, ką derėtų atlikti atsižvelgiant į pastaruosius įvykius. Taigi jis nepritartų jokiems papildomiems apribojimams, kurie būtų nustatyti siūlomiems į audito funkcijas panašiems Komisijos (Eurostato) įgaliojimams. Taryba neturėtų vėl padaryti klaidos, kurią padarė svarstant ankstesnį 2005 m. Komisijos pasiūlymą. Pranešėjas visiškai pritaria pakeitimams, pateiktiems 2010 m. kovo 31 d. paskelbtoje Europos centrinio banko nuomonėje. Be kita ko, 11 straipsnyje aiškiai nurodant, kad nepaaiškinamas likučių ir srautų koregavimas (angl. stock-flow adjustments) yra viena iš priežasčių atlikti vizitą metodologijos tikslais, būtų padidintas ir paaiškintas tokių tyrimų vaidmuo. Pranešėjas taip pat remia glaudų Komisijos (Eurostato) ir ECB bendradarbiavimą planuojant ir vykdant tokius tyrimus, nekeičiant abiejų institucijų vaidmens ir nepažeidžiant jų nepriklausomybės.

Kaip nurodyta 2010 m. gegužės 12 d. patvirtintame Komisijos komunikate dėl sustiprinto ekonominės politikos koordinavimo ir kanclerės Angelos Merkel ir prezidento Nicolas Sarkozy bendrame laiške Europos Vadovų Tarybos ir Europos Komisijos pirmininkams, nepakankamu statistinių duomenų patikimumu didele dalimi paaiškinamas rinkų nepasitikėjimas Graikijos ekonomine politika ir pasiūlymai stiprinti Eurostato įgaliojimus vykdyti tyrimus turėtų būtų kuo greičiau įgyvendinti. Pranešėjas tikisi, kad politiniai įsipareigojimai kuo greičiau virs teisiškai privalomais teisėkūros aktais, o Komisijos pasiūlymas nebus susilpnintas.

Jis nori pabrėžti, kad akivaizdu, jog bet kokie būsimi ekonominės priežiūros ir valdymo patobulinimai turi remtis tiksliais, teisingais ir palyginamais statistiniais duomenimis apie atitinkamų valstybių narių atitinkamą ekonominę politiką ir pozicijas. Šioje srityje reikės papildomų pastangų įgyvendinant minimalius nacionalinių statistikos institucijų nepriklausomybės, sąžiningumo ir atskaitomybės reikalavimus. Kaip Komisija reikalavo jau 2004 m., siekiant užtikrinti visų pateikiamų duomenų palyginamumą būtini Europos masto minimalūs reikalavimai statistikos srityje.

Pranešėjas mano, kad Komisijos siūlomas teisinis pagrindas per siauras ir kad šiuo požiūriu labiau tiktų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 338 straipsnis.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

28.6.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

38

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Kay Swinburne

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Marta Andreasen, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Pervenche Berès, Ashley Fox, Danuta Maria Hübner, Danuta Jazłowiecka, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Sirpa Pietikäinen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Bendt Bendtsen, Gesine Meissner, Marit Paulsen, Britta Reimers, Joachim Zeller

Teisinė informacija - Privatumo politika