RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 479/2009 dwar il-kwalità tad-dejta tal-istatistika fil-kuntest ta' proċedura ta' żbilanċ eċċessiv

30.6.2010 - (COM(2010)0053 – C7‑0064/2010 – 2010/0035(NLE)) - *

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Rapporteur: Othmar Karas


Proċedura : 2010/0035(NLE)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A7-0220/2010
Testi mressqa :
A7-0220/2010
Dibattiti :
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 479/2009 dwar il-kwalità tad-dejta tal-istatistika fil-kuntest ta' proċedura ta' żbilanċ eċċessiv

(COM(2010)0053 – C7‑0064/2010 – 2010/0035(NLE))

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2010)0053),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 126(14), it-tielet subparagrafu, tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C7–0064/2010),

–   wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-31 ta' Marzu 2010[1],

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A7-0220/2010),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif ġiet emendata;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni sabiex konsegwentement tbiddel il-proposta tagħha, skont l-Artikolu 293(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

3.  Jitlob lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

4.  Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsulta lill-Parlament jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-Kummissjoni b'mod sustanzjali;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda  1

Proposta għal regolament – att li jemenda

Premessa 1 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1a) It-twissijiet tal-Kummissjoni (Eurostat) maħruġa sa mill-2004 u l-inizjattivi tal-Kummissjoni dwar dan is-suġġett, li ddeskriviethom fil-Komunikazzjoni tagħha tat-22 ta’ Diċembru 2004 intitolata “Lejn strateġija ta' governanza Ewropea għall-istatistika fiskali”1 sfortunatament ma wasslux għar-riformi tal-qafas ta' governanza għall-istatistika finanzjarja, li anki għal dak iż-żmien kienu tard. Kieku ttieħdet azzjoni fil-ħin, l-iżbalji fir-rappurtar tad-data rilevanti dwar l-iżbilanċ pubbliku kienu jiġu identifikati ħafna aktar qabel u l-kriżi li rriżultat minnhom setgħet għallinqas tkun imtaffija. Għalhekk, huwa ta’ importanza kruċjali li l-Kummissjoni (Eurostat) tingħata qafas ta’ kompetenza xieraq b’forniment ta’ persunal adegwat li jkun indipendenti kemm jista’ jkun.

 

__________

1COM(2004)0832.

Emenda  2

Proposta għal regolament – att li jemenda

Premessa 1 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(1b) Il-Kummissjoni għandha tivvaluta u tfassal konklużjonijiet dwar kif saru l-ġbir u l-evalwazzjoni ta’ statistika finanzjarja mill-Istati Membri fil-passat. Dawk il-konklużjonijiet għandhom jiġu rrappurtati lill-Parlament Ewropew.

Emenda  3

Proposta għal regolament – att li jemenda

Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3) Il-qafas ta’ governanza rivedut għall-istatistiċi fiskali ffunzjona sew u, b’mod ġenerali, kellu riżultat sodisfaċenti f’termini ta’ rappurtar ta’ dejta fiskali rilevanti dwar id-dejn u l-iżbilanċ tal-gvern. B’mod partikolari, l-Istati Membri wrew b’mod predominanti rekord b’saħħtu ta’ kooperazzjoni in buona fede u kapaċità operazzjonali biex jirrapurtaw dejta fiskali ta’ kwalità għolja.

(3) Filwaqt li l-qafas ta’ governanza rivedut għall-istatistiċi fiskali ffunzjona sew u, b’mod ġenerali, kellu riżultat sodisfaċenti f’termini ta’ rappurtar ta’ data fiskali rilevanti dwar id-dejn u l-iżbilanċ tal-gvern, u l-maġġoranza tal-Istati Membri wrew rekord b’saħħtu ta’ kooperazzjoni in buona fede u kapaċità operazzjonali biex jirrappurtaw data fiskali ta’ kwalità għolja, l-opportunitajiet preċedenti kellhom jittieħdu biex jiżdiedu l-kwalità u l-ambitu tad-data pprovduta lill-Kummissjoni (Eurostat).

Emenda  4

Proposta għal regolament – att li jemenda

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4) Madankollu, żviluppi riċenti wrew ukoll b’mod ċar li l-qafas ta’ governanza attwali għall-istatistiċi fiskali xorta ma jnaqqasx, sal-punt neċessarju, ir-riskju ta’ dejta mhux korretta jew mhux ċara li tiġi nnotifikata deliberatament lill-Kummissjoni.

(4) Madankollu, żviluppi riċenti fl-Unjoni wrew ukoll b’mod ċar li l-qafas ta’ governanza attwali għall-istatistiċi fiskali xorta ma jnaqqasx, sal-punt neċessarju, ir-riskju ta’ data mhux korretta jew mhux ċara li tiġi nnotifikata deliberatament lill-Kummissjoni.

Emenda  5

Proposta għal regolament – att li jemenda

Premessa 4 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4a) L-affidabilità tal-istatistika li tkun magħmula disponibbli lill-Kummissjoni (Eurostat) fil-livell ta’ Unjoni tiddependi direttament mill-affidabilità tad-data tal-istatistika miġbura mill-Istati Membri fil-levell nazzjonali.

Emenda  6

Proposta għal regolament – att li jemenda

Premessa 4 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4b) Huwa kruċjali li l-indipendenza istituzzjonali tal-entitajiet tal-istatistika statutorji nazzjonali tkun żgurata biex tiġi evitata kull pressjoni fuqhom mill-gvernijiet rispettivi tagħhom.

Emenda  7

Proposta għal regolament – att li jemenda

Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5) F’din il-konnessjoni, il-Kummissjoni (Eurostat) għandu jkollha drittijiet addizzjonali ta’ aċċess għal ambitu mwessa’ ta’ tagħrif għall-ħtiġijiet ta’ valutazzjoni tal-kwalità ta’ dejta.

(5) F’din il-konnessjoni, il-Kummissjoni (Eurostat) għandu jkollha drittijiet addizzjonali ta’ aċċess għal ambitu mwessa’ ta’ tagħrif għall-ħtiġijiet ta’ valutazzjoni tal-kwalità ta’ data. Huwa essenzjali li d-data rċevuta mill-Istati Membri tinqasam fi żmien xieraq mad-Direttorat Ġenerali tal-Istatistika tal-Bank Ċentrali Ewropew.

Ġustifikazzjoni

Il-Bank Ċentral Ewropew huwa l-istituzzjoni ewlenija għall-istabilità monetarja, mhux biss fiż-żona tal-euro, iżda fl-UE b’mod ġenerali. Id-Direttorat Ġenerali tal-Istatistika tiegħu għandu l-kompetenza li jitlob għal data nazzjonali mill-Istati Membri fil-qasam tal-istatistika monetarja, l-istatistika tal-banek u tas-swieq finanzjarji. Apparti din ir-responsabilità maqsuma għall-ġbir ta’ data Ewropea, aktar falsifikazzjoni ta’ statistika tista’ biss tiġi evitata jekk il-poter superviżorju tal-BĊE jissaħħaħ ukoll.

Emenda  8

Proposta għal regolament – att li jemenda

Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5a) Sabiex data ekonomika tkun tista’ tiġi mqabbla hija meħtieġa metodoloġija uniformi. Il-Kummissjoni, għalhekk, għandha tippromwovi l-armonizzazzjoni tal-ġbir ta’ data tal-istatistika.

Emenda  9

Proposta għal regolament – att li jemenda

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6) B’mod partikolari, filwaqt li twettaq żjarat ta’ monitoraġġ fi Stat Membru li l-informazzjoni tal-istatistika tiegħu hi ta’ skrutinju il-Kummissjoni (Eurostat) għandha jkollha aċċess għall-kontijiet tal-entitajiet tal-gvern f’livelli ċentrali, tal-istat, lokali u tas-sigurtà soċjali, inkluż l-għoti tal-informazzjoni msemmija ta’ kontabilità dettaljata, stħarriġ statistiku rilevanti u kwestjonarji u informazzjoni ulterjuri relatata, li tirrispetta l-leġiżlazzjoni dwar protezzjoni ta’ dejta kif ukoll kunfidenzjalità statistika.

(6) B’mod partikolari, filwaqt li twettaq żjarat ta’ monitoraġġ fi Stat Membru li l-informazzjoni tal-istatistika tiegħu hi ta’ skrutinju il-Kummissjoni (Eurostat) għandha jkollha aċċess għall-kontijiet tal-entitajiet tal-gvern f’livelli ċentrali, tal-istat, lokali u tas-sigurtà soċjali, inkluż l-għoti tal-informazzjoni msemmija ta’ kontabilità dettaljata, stħarriġ statistiku rilevanti u kwestjonarji u informazzjoni ulterjuri relatata, inklużi tranżazzjonijiet li ma jidhrux fuq il-karta tal-bilanċ, filwaqt li tirrispetta l-leġiżlazzjoni dwar protezzjoni ta’ data kif ukoll kunfidenzjalità statistika.

Emenda  10

Proposta għal regolament – att li jemenda

Premessa 6 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(6a) Sabiex il-Kummissjoni (Eurostat) tkun tista’ taqdi d-dmirijiet superviżorji aktar wesgħin tagħha, jeħtieġ li jkun hemm żieda fil-persunal kwalifikat fid-dipartimenti relevanti. Iż-żieda addizzjonali fil-persunal u fl-ispejjeż għandha tiġi koperta minn trasferimenti fil-baġits u fil-persunal fi ħdan il-Kummissjoni.

Emenda  11

Proposta għal regolament – att li jemenda

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7) Il-kontijiet pubbliċi ta’ unitajiet individwali tal-amministrazzjoni pubblika, kif ukoll unitajiet pubbliċi ikklassifikati barra s-settur tal-amministrazzjoni pubblika, għandhom ikunu l-oġġett ewlieni tal-kontrolli, u l-kontijiet pubbliċi għandhom ikunu vvalutati f’termini tal-użu statistiku tagħhom.

(7) Il-kontijiet pubbliċi ta’ unitajiet individwali tal-gvern ġenerali, kif ukoll unitajiet pubbliċi ikklassifikati barra s-settur tal-gvern ġenerali, għandhom ikunu l-oġġett ewlieni tal-kontrolli, u l-kontijiet pubbliċi għandhom ikunu vvalutati f’termini tal-użu statistiku tagħhom. Għandhom jintużaw kemm analiżi ta’ nofs it-terminu u oqfsa multiannwali biex jgħinu għall-evalwazzjoni baġitarja.

Emenda  12

Proposta għal regolament – att li jemenda

Premessa 8 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(8a) L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni (Eurostat) bl-informazzjoni tal-istatistika u tal-baġit fuq il-bażi ta’ metodu ta’ kontabilità standardizzat u aċċettat internazzjonalment.

Emenda  13

Proposta għal regolament – att li jemenda

Premessa 8 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(8b) Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-elaborazzjoni ta’ sanzjonijiet fi ħdan il-qafas tal-Patt ta’ Stabilità u Tkabbir fir-rigward tal-għoti ta’ statistika makroekonomika distorta mill-Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-infurzar ta’ sanzjonijiet kontra l-Istati Membri li jiffalsifikaw l-istatistika makroekonomika relatata mal-iżbilanċ tal-baġit tagħhom u d-dejn tal-gvern

Ġustifikazzjoni

Għandha tiddaħħal regolazzjoni aktar iebsa (inkluża l-possibilità tal-applikazzjoni ta’ sanzjonijiet) fir-rigward ta’ dawk l-Istati Membri li jingannaw l-UE u l-investituri billi jiddikjaraw statistika makronomika ffalsifikata. Din id-dispożizzjoni għandha tassigura li l-eżempu Grieg ma jerġax jirrepeti ruħu fil-ġejjieni.

Emenda  14

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt -1 (ġdid)

Regolament (KE) Nru 479/2009

Artikolu 2 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(-1) Fl-Artikolu 2, il-paragrafu 1 huwa mibdul b’li ġej:

 

"1. "L-iżbilanċ ippjanat tal-gvern u ċ-ċifri tal-livell ta’ dejn tal-gvern" tfisser dawk iċ-ċifri stabbiliti għas-sena kurrenti mill-Istati Membri. Huma għandhom ikunu l-previżjonijiet uffiċjali l-iktar reċenti, b’kont meħud tad-deċiżjonijiet l-iktar reċenti dwar il-baġit u tal-iżviluppi u l-prospetti ekonomiċi u r-riżultati ta' kull xahar u ta' kull tliet xhur. Huma għandhom ikunu prodotti fl-iqsar żmien possibbli qabel l-iskadenza għar-rappurtar."

Emenda  15

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 2

Regolament (KE) Nru 479/2009

Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni (Eurostat), kemm jista’ jkun fil-pront, bl-aċċess għall-informazzjoni għall-ħtiġijiet tal-valutazzjoni tal-kwalità tad-dejta, inkluża informazzjoni tal-istatistika bħal dejta mill-kontijiet nazzjonali, inventorji, tabelli ta’ notifika tal-proċedura ta’ żbilanċ, kwestjonarji u kjarifiki addizzjonali relatati man-notifiki.

2. L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni (Eurostat), kemm jista’ jkun fil-pront, bl-aċċess għall-informazzjoni ta' statistika u baġitarja għall-ħtiġijiet tal-valutazzjoni tal-kwalità tad-data. Dik l-informazzjoni għandha tkun ibbażata fuq metodu ta' verifika standardizzat u aċċettat b'mod internazzjonali miftiehem mal-Kummissjoni (Eurostat). Informazzjoni tal-istatistika u baġitarja tfisser, b'mod partikolari:

 

(a) data minn kontijiet nazzjonali;

 

(b) inventarji;

 

(c) tabbelli ta' notifika dwar il-proċedura tad-defiċit eċċessiv;

 

(d) kwestjonarji u kjarifiki addizzjonali relatati man-notifiki dwar il-proċedura tad-defiċit eċċessiv;

 

(e) informazzjoni mill-Uffiċċju tal-Kontijiet Ġenerali, mill-Ministeru tal-Finanzi jew mill-awtorità reġjonali relevanti dwar l-eżekuzzjoni tal-baġits nazzjonali u reġjonali tal-Istati Membri;

 

(f) il-kontijiet ta' korpi extrabaġitarji jew organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ profitt u korpi simili li huma parti mis-settur tal-gvern ġenerali fil-kontijiet nazzjonali;

 

(g) informazzjoni eżawrjenti dwar kull tip ta’ korp li ma jidhirx fuq il-karta tal-bilanċ;

 

(h) il-kontijiet tal-fondi tas-sigurtà soċjali; kif ukoll

 

(i) servejs tal-gvern lokali.

Emenda  16

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 3

Regolament (KE) Nru 479/2009

Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Iż-żjarat metodoloġiċi huma maħsuba sabiex jiġu sorveljati l-proċessi u l-kontijiet li jiġġustifikaw id-dejta attwali rrappurtata u sabiex jitfasslu konklużjonijiet dettaljati dwar il-kwalità tad-dejta rrappurtata, kif definit fl-Artikolu 8(1).

3. Iż-żjarat metodoloġiċi jistgħu ma jkunux imħabbra minn qabel u huma maħsuba sabiex jiġu sorveljati l-proċessi, inkluża l-indipendenza tal-awtorità nazzjonali tal-istatistika mill-gvern, u l-kontijiet li jiġġustifikaw id-data attwali rrappurtata u sabiex jitfasslu konklużjonijiet dettaljati dwar il-kwalità tad-data rrappurtata, kif definit fl-Artikolu 8(1).

Ġustifikazzjoni

Għandha tiddaħħal regolazzjoni aktar iebsa fir-rigward ta’ dawk l-Istati Membri li jingannaw l-UE u l-investituri billi jiddikjaraw statistika makronomika ffalsifikata. Din id-dispożizzjoni għandha tassigura li l-eżempju Grieg ma jerġax jirrepeti ruħu fil-ġejjieni.

Emenda  17

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 3

Regolament (KE) Nru 479/2009

Artikolu 11 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Iż-żjarat metodoloġiċi għandhom isiru biss f’każijiet eċċezzjonali fejn ikunu identifikati riskji sinifikanti jew problemi bil-kwalità tad-dejta ġew identifikati b’mod ċar.

Iż-żjarat metodoloġiċi, imħabbra minn qabel jew le, għandhom isiru f’każijiet fejn ikunu identifikati riskji serji jew ikunu suspettati problemi bil-kwalità tad-data. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi lista ta' każijiet li jridu jitqiesu bħala riskju jew problema sinifikanti relatati mal-kwalità tad-data; Dik il-lista għandha tiġi stabbilita wara konsultazzjoni mas-CMFB.

Emenda  18

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 4

Regolament (KE) Nru 479/2009

Artikolu 12 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-Istati Membri għandhom, fuq it-talba tal-Kummissjoni (Eurostat), jipprovdu l-għajnuna ta’ esperti fil-kontabilità nazzjonali, inkluż għat-tħejjija u t-twettiq ta' żjarat metodoloġiċi. Fl-eżerċizzju tal-kompiti tagħhom, dawn l-esperti għandhom jipprovdu għarfien espert indipendenti. Lista ta’ dawn l-esperti tal-kontabilità nazzjonali għandha tkun kostitwita abbażi ta’ proposti mibgħuta lill-Kummissjoni (l-Eurostat) mill-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għar-rappurtar tal-iżbilanċ eċċessiv.

1. L-Istati Membri għandhom, fuq it-talba tal-Kummissjoni (Eurostat), jipprovdu l-għajnuna ta’ esperti fil-kontabilità nazzjonali, inkluż għat-tħejjija u t-twettiq ta' żjarat metodoloġiċi, li wkoll jistgħu ma jkunux imħabbra minn qabel. Fl-eżerċizzju tal-kompiti tagħhom, dawn l-esperti għandhom jipprovdu għarfien espert indipendenti u għandhom jagħmlu taħriġ speċjali sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' għarfien u imparzjalità. Għandha tkun kostitwita lista ta’ dawn l-esperti tal-kontabbiltà nazzjonali abbażi ta’ proposti mibgħuta lill-Kummissjoni (Eurostat) mill-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għar-rappurtar tal-iżbilanċ eċċessiv.

Emenda  19

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 5

Regolament (KE) Nru 479/2009

Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Fil-qafas taż-żjarat metodoloġiċi, il-Kummissjoni (Eurostat) għandha d-dritt tkun intitolata biex taċċessa direttament il-kontijiet tal-entitajiet kollha tal-gvern f’livelli ċentrali, tal-istat, lokali u tas-sigurtà soċjali, inkluż l-għoti tal-informazzjoni msemmija ta’ kontabilità dettaljata, bħal tranżazzjonijiet u karti ta’ bilanċ, stħarriġ statistiku rilevanti u kwestjonarji u informazzjoni ulterjuri relatata, bħal dokumenti analitiċi u d-dejta tal-kontabilità ta’ korpi pubbliċi oħra.

2. Fil-qafas taż-żjarat metodoloġiċi, li jistgħu wkoll ma jkunux imħabbra minn qabel, il-Kummissjoni (Eurostat) għandha d-dritt tkun intitolata biex taċċessa direttament il-kontijiet tal-entitajiet kollha tal-gvern f’livelli ċentrali, tal-istat, lokali u tas-sigurtà soċjali (inkluż il-fond tal-pensjoni statali), inkluż l-għoti tal-informazzjoni msemmija ta’ kontabilità dettaljata, bħal tranżazzjonijiet u karti ta’ bilanċ, stħarriġ statistiku rilevanti u kwestjonarji u informazzjoni ulterjuri relatata, bħal dokumenti analitiċi u d-data tal-kontabilità ta’ korpi pubbliċi oħra.

Emenda  20

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 5

Regolament (KE) Nru 479/2009

Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Ir-rappreżentanti tal-Bank Ċentrali Ewropew jistgħu jieħdu sehem u jgħinu lill-uffiċjali tal-Kummissjoni (Eurostat) matul iż-żjarat metodoloġiċi.

Emenda  21

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 5

Regolament (KE) Nru 479/2009

Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Il-Kummissjoni (Eurostat) tista’ tagħmel ispezzjonijiet fil-post u titħalla tagħmel intervisti ma’ kwalunkwe organizzazzjoni li jidhrilha li tkun rilevanti għall-ħidma tagħha.

Emenda  22

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 5

Regolament (KE) Nru 479/2009

Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiffaċilitaw iż-żjarat metodoloġiċi. Dawn iż-żjarat jistgħu jitwettqu fl-awtoritajiet nazzjonali involuti fir-rappurtar ta’ proċedura ta’ żbilanċ eċċessiv, kif ukoll fis-servizzi kollha involuti direttament jew indirettament fil-produzzjoni tal-kontijiet u d-dejn tal-gvern L-Istati Membri għandhom jiżguraw li dawk is-servizzi u l-awtoritajiet nazzjonali, u fejn meħtieġ, l-awtoritajiet nazzjonali tagħhom li jkollhom responsabbiltà funzjonali għall-kontroll tal-kontijiet pubbliċi, jipprovdu lill-uffiċjali tal-Kummissjoni jew lill-esperti l-oħra msemmija fil-paragrafu 1 bl-għajnuna meħtieġa sabiex iwettqu dmirijiethom, inkluż billi jagħmlu disponibbli d-dokumenti sabiex tiġi ġustifikata d-dejta attwali rrappurtata dwar l-iżbilanċ u d-dejn u l-kontijiet tal-gvern li fuqhom tkun ibbażata. Ir-rekords kunfidenzjali tas-sistema statistika nazzjonali għandhom jiġu pprovduti biss lill-Kummissjoni (l-Eurostat).

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiffaċilitaw iż-żjarat metodoloġiċi, li jistgħu wkoll ma jkunux imħabbra minn qabel. Dawn iż-żjarat jistgħu jitwettqu fl-awtoritajiet nazzjonali involuti fir-rappurtar ta’ proċedura ta’ żbilanċ eċċessiv, kif ukoll fis-servizzi kollha involuti direttament jew indirettament fil-produzzjoni tal-kontijiet u d-dejn tal-gvern L-Istati Membri għandhom jiżguraw li dawk is-servizzi u l-awtoritajiet nazzjonali, u fejn meħtieġ, l-awtoritajiet nazzjonali tagħhom li jkollhom responsabbiltà funzjonali għall-kontroll tal-kontijiet pubbliċi, jipprovdu lill-uffiċjali tal-Kummissjoni jew lill-esperti l-oħra msemmija fil-paragrafu 1 bl-għajnuna meħtieġa sabiex iwettqu dmirijiethom, inkluż billi jagħmlu disponibbli d-dokumenti sabiex tiġi ġustifikata d-data attwali rrappurtata dwar l-iżbilanċ u d-dejn u l-kontijiet tal-gvern li fuqhom tkun ibbażata. Ir-rekords kunfidenzjali tas-sistema statistika nazzjonali għandhom jiġu pprovduti biss lill-Kummissjoni (l-Eurostat)."

Emenda  23

Proposta għal regolament – att li jemenda

Artikolu 1 – punt 5 a (ġdid)

Regolament (KE) Nru 479/2009

Artikolu 16 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5a) Fl-Artikolu 16, il-paragrafu 1 huwa mibdul b’li ġej:

 

"1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-data attwali rappurtata lill-Kummissjoni (Eurostat) hija provduta bi qbil mal-prinċipji stabbiliti mill-Artikoli 2 u 12 tar-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2009 dwar l-istatistika Ewropea1. F’dan ir-rigward, ir-responsabbiltà tal-awtoritajiet statistiċi nazzjonali tkun li jiżguraw konformità tad-data rappurtata mal-Artikolu 1 ta’ dan ir-Regolament u mar-regoli ta’ kontabilità tal-ESA 95 li fuqhom tkun ibbażata. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet statistiċi nazzjonali jkunu provduti b'aċċess għall-informazzjoni relevanti kollha neċessarja biex tkun tista' ssir din il-ħidma."

 

_____

1 ĠU L 87, 31.3.2009, p. 164.

  • [1]  ĠU C 103, 22.4.2010, p. 1.

NOTA SPJEGATTIVA

Din il-proposta hija l-ewwel reazzjoni diretta għall-problemi tal-Greċja, li rriżultaw f'inkwiet għaż-Żona tal-Euro u l-Unjoni Ewropea fit-totalità tagħha. Għalhekk ir-rapporteurs jirrakkomandaw sew li tissaħħaħ kemm jista' jkun il-Eurostat biex jiġu evitati każijiet futuri bħal tal-Greċja. Il-fatt li matul is-snin kienet tressqet statistika żbaljata mingħajr xi konsegwenzi għandha tkun allarmanti biżżejjed biex il-Eurostat tingħata s-setgħat investigattivi li għandha bżonn.

Ir-rapporteur jaqbel mal-proposta tal-Kummissjoni, imma jisħaq li l-emendi proposti għar-Regolament fis-seħħ huma l-minimu li għandu jsir meta jitqiesu l-esperjenzi reċenti. Għalhekk mhux se jaqbel ma' xi limiti addizzjonali għas-setgħat proposti ta' natura ta' verifika tal-Kummissjoni (Eurostat). Il-Kunsill m'għandux jirrepeti l-iżball li għamel dwar il-proposta preċedenti tal-Kummissjoni tal-2005. Huwa jaqbel għal kollox ukoll mal-emendi inklużi fl-opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew kif dehret fil-31 ta' Marzu 2010. B'mod partikolari, li ssir referenza espliċita fl-Artikolu 11 għall-aġġustamenti tal-fluss tal-istokk mhux spjegat, bħala raġuni biex isiru żjarat metodoloġiċi ssaħħaħ u tiċċara r-rwol ta' dawn it-tipi ta' investigazzjonijiet. Ir-rapporteur jappoġġja wkoll kooperazzjoni mill-qrib bejn il-Kummissjoni (Eurostat) u l-BĊE biex jiġu ppjanati u jsiru dawn it-tipi ta' investigazzjonijiet, filwaqt li jiġu rrispettati r-rwol u l-indipendenza taż-żewġ istituzzjonijiet.

Kif intqal fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-koordinazzjoni tal-politika ekonomika li ġiet adottata fit-12 ta' Mejju 2010 u fl-ittra konġunta tal-Kanċillier Angela Merker u l-President Nicolas Sarkozy lill-Presidenti tal-Kunsill Ewropew u lill-Kummissjoni Ewropea, li n-nuqqas ta' affidabilità tal-istatistika juri fil-parti l-kbira n-nuqqas ta' fiduċja tas-swieq fil-politiki ekonomiċi tal-Greċja u li l-proposti biex jissaħħu s-setgħat ta' investigazzjoni tal-Eurostat għandhom bżonn jidħlu fis-seħħ mill-iktar fis possibbli. Ir-rapporteur jistenna li l-impenji politiċi jiġu implimentati mill-iktar fis possibbli f'atti leġiżlattivi li jorbtu legalment mingħajr ma tiddgħajjef il-proposta tal-Kummissjoni.

Huwa jixtieq jenfasizza l-fatt bażiku li kwalunkwe titjib futur fis-sorveljanza u l-governanza ekonomiċi jrid jiddependi fuq statistika preċiża, ġusta u komparabbli tal-politiki u l-pożizzjonijiet ekonomiċi relevanti tal-Istati Membri kkonċernati. F'dan ir-rigward, se jkun hemm bżonn ta' sforzi addizzjonali fl-implimentazzjoni tal-istandards minimi għall-indipendenza, l-integrità u r-responsabilità tal-awtoritajiet statistiċi nazzjonali. Kif diġà ntalab mill-Kummissjoni fl-2004, hemm bżonn ta' standards minimi mal-Ewropa kollha fil-qasam tal-istatistika biex tiġi żgurata l-komparabilità tad-data kollha ppreżentata.

Ir-rapporteur iqis li l-bażi legali proposta mill-Kummissjoni hija dejqa wisq u li l-Artikolu 338 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandu f'dan ir-rigward ikun aktar xieraq.

RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT

Data tal-adozzjoni

28.6.2010

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

38

1

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Kay Swinburne

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Marta Andreasen, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Pervenche Berès, Ashley Fox, Danuta Maria Hübner, Danuta Jazłowiecka, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Sirpa Pietikäinen

Sostitut(i) (skont l-Artikolu 187(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Bendt Bendtsen, Gesine Meissner, Marit Paulsen, Britta Reimers, Joachim Zeller