VERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 479/2009, wat betreft de kwaliteit van de statistische gegevens in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten

30.6.2010 - (COM(2010)0053 – C7‑0064/2010 – 2010/0035(NLE)) - *

Commissie economische en monetaire zaken
Rapporteur: Othmar Karas


Procedure : 2010/0035(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0220/2010
Ingediende teksten :
A7-0220/2010
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 479/2009, wat betreft de kwaliteit van de statistische gegevens in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten

(COM(2010)0053 – C7‑0064/2010 – 2010/0035(NLE))

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2010)0053),

–   gelet op artikel 126, lid 14, derde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, uit hoofde waarvan de Raad het Parlement heeft geraadpleegd (C7-0064/2010),

–   gezien het advies van de Europese Centrale Bank van 31 maart 2010[1],

–   gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A7-0220/2010),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de EU dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Amendement  1

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis) Helaas hebben noch de reeds in 2004 door de Commissie (Eurostat) geformuleerde waarschuwingen, noch de initiatieven van de Commissie op dit gebied zoals uiteengezet in haar Mededeling "Naar een Europese governancestrategie voor begrotingsstatistieken" van 22 december 2004 tot de toen al urgente hervormingen door de Raad van het governancekader voor begrotingsstatistieken geleid. Indien tijdig was opgetreden, hadden de fouten in de meldingen van de gegevens over de overheidstekorten veel eerder aan het licht gebracht kunnen worden, waardoor de daaruit resulterende crisis in ieder geval binnen de perken gehouden had kunnen worden. Het is dan ook van het allergrootste belang de Commissie (Eurostat) voldoende bevoegdheden en personeel te geven, en ervoor te zorgen dat zij zo onafhankelijk mogelijk kan opereren.

 

__________

COM(2004)0832.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 ter) De Commissie zou de gang van zaken tot nu toe bij het vergaren van de begrotingsgegevens uit de lidstaten en hun beoordeling tegen het licht moeten houden en hieruit conclusies moeten trekken. Deze conclusies moeten worden gerapporteerd aan het Europees Parlement.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) Het herziene beheerskader voor begrotingsstatistieken heeft over het geheel genomen goed gefunctioneerd en in het algemeen een bevredigend resultaat opgeleverd wat betreft de kennisgeving van relevante begrotingsgegevens over het overheidstekort en de overheidsschuld. Zo hebben de meeste lidstaten laten zien dat zij te goeder trouw hun medewerking verlenen en over de operationele capaciteit beschikken om begrotingsgegevens van hoge kwaliteit in te dienen.

(3) Hoewel het herziene beheerskader voor begrotingsstatistieken over het geheel genomen goed heeft gefunctioneerd en in het algemeen een bevredigend resultaat heeft opgeleverd wat betreft de kennisgeving van relevante begrotingsgegevens over het overheidstekort en de overheidsschuld, en de meeste lidstaten hebben laten zien dat zij te goeder trouw hun medewerking verlenen en over de operationele capaciteit beschikken om begrotingsgegevens van hoge kwaliteit in te dienen, zouden eerdere gelegenheden te baat moeten zijn genomen om de kwaliteit en de reikwijdte van de aan de Commissie (Eurostat) geleverde gegevens te verbeteren.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) Bij recente ontwikkelingen is echter ook gebleken dat het huidige beheerskader voor begrotingsstatistieken nog steeds het risico dat bijvoorbeeld opzettelijk onjuiste of onnauwkeurige gegevens aan de Commissie worden meegedeeld, onvoldoende beperkt.

(4) Bij recente ontwikkelingen in de Unie is echter ook gebleken dat het huidige beheerskader voor begrotingsstatistieken nog steeds het risico dat bijvoorbeeld opzettelijk onjuiste of onnauwkeurige gegevens aan de Commissie worden meegedeeld, onvoldoende beperkt.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis) De betrouwbaarheid van de statistieken die door de Commissie (Eurostat) op het niveau van de Unie beschikbaar worden gesteld, is afhankelijk van de betrouwbaarheid van de statistische gegevens die de lidstaten op nationaal niveau vergaren.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 ter) Het waarborgen van de institutionele onafhankelijkheid van alle nationale bureaus voor de statistiek is van essentieel belang om te voorkomen dat hun respectieve regeringen ongepaste druk op hen uitoefenen.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) In dit verband moet de Commissie (Eurostat) ruimere toegangsrechten krijgen tot aanvullende gegevens met het oog op de beoordeling van de kwaliteit van de gegevens.

(5) In dit verband moet de Commissie (Eurostat) ruimere toegangsrechten krijgen tot aanvullende gegevens met het oog op de beoordeling van de kwaliteit van de gegevens. Het is van cruciaal belang dat de gegevens die van de lidstaten worden ontvangen, tijdig worden gedeeld met het directoraat-generaal Statistieken van de Europese Centrale Bank.

Motivering

De Europese Centrale Bank draagt de hoofdverantwoordelijkheid voor het waarborgen van de monetaire stabiliteit, niet alleen in de eurozone, maar ook in de EU als geheel. Het directoraat-generaal Statistieken van de ECB is bevoegd om van de lidstaten de nationale gegevens te vragen op het gebied van de monetaire statistieken, de bankstatistieken en de statistieken betreffende de financiële markten. Gezien deze gedeelde verantwoordelijkheid voor het vergaren van Europese statistieken kan een verdere vervalsing van de statistieken alleen worden voorkomen indien ook de toezichthoudende bevoegdheden van de ECB worden versterkt.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis) De vergelijkbaarheid van macro-economische gegevens veronderstelt een uniforme methodologie. Vandaar ook dat de Commissie zich moet inzetten voor een harmonisering van het proces van het vergaren van statistische gegevens.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) Bij de uitvoering van controlebezoeken aan een lidstaat waarvan de statistische informatie wordt gecontroleerd, moet de Commissie (Eurostat) het recht hebben op toegang tot de rekeningen van de centrale, deelstaat- en lagere overheidsorganen en van de wettelijke socialeverzekeringsinstellingen, waarbij onder andere gedetailleerde onderliggende boekhoudkundige informatie, relevante statistische enquêtes en vragenlijsten en andere daarmee verband houdende informatie moeten worden verstrekt, met inachtneming van de wetgeving inzake gegevensbescherming en de statistische geheimhouding.

(6) Bij de uitvoering van controlebezoeken aan een lidstaat waarvan de statistische informatie wordt gecontroleerd, moet de Commissie (Eurostat) het recht hebben op toegang tot de rekeningen van de centrale, deelstaat- en lagere overheidsorganen en van de wettelijke socialeverzekeringsinstellingen, waarbij onder andere gedetailleerde onderliggende boekhoudkundige informatie, relevante statistische enquêtes en vragenlijsten en andere daarmee verband houdende informatie, inclusief "off-balance sheet"-transacties, moeten worden verstrekt, met inachtneming van de wetgeving inzake gegevensbescherming en de statistische geheimhouding.

Amendement  10

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis) Om de Commissie (Eurostat) in staat te stellen haar uitgebreide controletaken op verantwoordelijke wijze te kunnen waarnemen, is een verhoging van het aantal gekwalificeerde personeelsleden in de desbetreffende afdelingen nodig. Deze extra personeelsleden en de daarmee gemoeide meerkosten moeten via herschikkingen op de begroting en tussen posten binnen de Commissie worden vrijgemaakt.

Amendement  11

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) De overheidsrekeningen van afzonderlijke eenheden van overheid en van niet bij de sector overheid ingedeelde eenheden in handen van de overheid moeten in de controles centraal staan en de overheidsrekeningen moeten op statistische bruikbaarheid worden beoordeeld.

(7) De overheidsrekeningen van afzonderlijke eenheden van overheid en van niet bij de sector overheid ingedeelde eenheden in handen van de overheid moeten in de controles centraal staan en de overheidsrekeningen moeten op statistische bruikbaarheid worden beoordeeld. Zowel de tussentijdse analyses, als de meerjarige kaders moeten als hulpmiddel worden gebruikt bij de begrotingsbeoordeling.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis) De lidstaten geven de Commissie (Eurostat) alle statistische en begrotingsinformatie op basis van een gestandaardiseerde en internationaal aanvaarde boekhoudkundige methode.

Amendement  13

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Overweging 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 ter) De Commissie moet nadenken over sancties in het kader van het stabiliteits- en groeipact voor het indienen van vervalste macro-economische statistieken door de lidstaten. De Commissie moet nadenken over het opleggen van dergelijke sancties aan lidstaten die hun macro-economische statistieken betreffende hun begrotingstekort en staatsschuld vervalsen.

Motivering

Er is behoefte aan strengere regels (inclusief de mogelijkheid van het oplegen van sancties) voor lidstaten die de EU en beleggers bedotten door vervalste macro-economische statistieken in te dienen. Deze bepaling beoogt ervoor te zorgen dat een situatie als die met Griekenland zich niet kan herhalen.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt -1 (nieuw)

Verordening (EG) nr. 479/2009

Artikel 2 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1) Artikel 2, lid 1, komt als volgt te luiden:

 

"1. De 'cijfers betreffende het voorziene overheidstekort en de voorziene overheidsschuld' zijn de cijfers die de lidstaten voor het lopende jaar hebben opgesteld. Het zijn de meest recente officiële prognoses, rekening houdend met de meest recente begrotingsbesluiten en economische ontwikkelingen en vooruitzichten, en de maand- en kwartaalresultaten. Zij worden zo kort mogelijk voor de indieningstermijn opgesteld."

Amendement  15

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 2

Verordening (EG) nr. 479/2009

Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) zo spoedig mogelijk toegang tot alle informatie die wordt gevraagd met het oog op de beoordeling van de kwaliteit van de gegevens, met inbegrip van statistische informatie zoals gegevens uit de nationale rekeningen, lijsten, kennisgevingstabellen in het kader van een buitensporigtekortprocedure, aanvullende vragenlijsten en verduidelijkingen in verband met de kennisgevingen.

2. De lidstaten verlenen de Commissie (Eurostat) zo spoedig mogelijk toegang tot alle statistische en begrotingsinformatie die wordt gevraagd met het oog op de beoordeling van de kwaliteit van de gegevens. Deze informatie stoelt op een gestandaardiseerde en internationaal aanvaarde, met de Commissie (Eurostat) overeengekomen boekhoudkundige methode. Statistische en begrotingsinformatie betekent in het bijzonder:

 

a) gegevens uit de nationale rekeningen;

 

b) lijsten;

 

c) kennisgevingstabellen in het kader van een buitensporigetekortprocedure;

 

d) aanvullende vragenlijsten en verduidelijkingen in verband met de kennisgevingen in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten;

 

e) informatie van de Algemene Rekenkamer, het ministerie van Financiën of relevante regionale autoriteiten over de uitvoering van de nationale en de regionale begrotingen;

 

f) de rekeningen van extrabudgettaire organen of non-profitorganisaties en vergelijkbare organen die in de nationale rekeningen deel van de algemene overheidssector uitmaken;

 

g) uitputtende informatie over elk soort "off-balance sheet" orgaan;

 

h) de rekeningen van socialezekerheidsfondsen, en;

 

i) studies van plaatselijke regeringen.

Amendement  16

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 3

Verordening (EG) nr. 479/2009

Artikel 11 – lid 3 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De methodologische bezoeken zijn bedoeld om toezicht te houden op de processen en om de rekeningen die tot staving van de ingediende feitelijke gegevens dienen, te controleren en om gedetailleerde conclusies te trekken over de kwaliteit van de ingediende gegevens, als omschreven in artikel 8, lid 1.

3. De methodologische bezoeken kunnen onaangekondigd plaatsvinden en zijn bedoeld om toezicht te houden op de processen, met inbegrip van de onafhankelijkheid van de nationale statistische dienst van de regering, en om de rekeningen die tot staving van de ingediende feitelijke gegevens dienen, te controleren en om gedetailleerde conclusies te trekken over de kwaliteit van de ingediende gegevens, als omschreven in artikel 8, lid 1.

Motivering

Er is behoefte aan strengere regels voor lidstaten die de EU en beleggers bedotten door vervalste macro-economische statistieken in te dienen. Deze bepaling beoogt ervoor te zorgen dat een situatie als die met Griekenland zich niet kan herhalen.

Amendement  17

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 3

Verordening (EG) nr. 479/2009

Artikel 11 – lid 3 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Methodologische bezoeken vinden alleen plaats in uitzonderlijke gevallen wanneer duidelijk ernstige risico’s of problemen in verband met de kwaliteit van de gegevens zijn vastgesteld.

Methodologische bezoeken, aangekondigd of onaangekondigd, vinden alleen plaats in gevallen wanneer ernstige risico’s of problemen in verband met de kwaliteit van de gegevens worden vermoed. De Commissie stelt een lijst op van gevallen die voor wat de kwaliteit van de gegevens betreft als een significant risico of probleem moeten worden beschouwd. Deze lijst wordt opgesteld na raadpleging van het CMFB.

Amendement  18

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 4

Verordening (EG) nr. 479/2009

Artikel 12 – lid 1 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten bieden op verzoek van de Commissie (Eurostat) ondersteuning door deskundigen op het gebied van de nationale rekeningen, onder andere bij de voorbereiding en uitvoering van de methodologische bezoeken. Deze deskundigen brengen een onafhankelijk advies uit en brengen alleen verslag uit aan de Commissie. Een lijst van de deskundigen op het gebied van de nationale rekeningen wordt samengesteld op basis van voorstellen die de nationale autoriteiten die met de kennisgeving van buitensporige tekorten belast zijn, bij de Commissie (Eurostat) indienen.

1. De lidstaten bieden op verzoek van de Commissie (Eurostat) ondersteuning door deskundigen op het gebied van de nationale rekeningen, onder andere bij de voorbereiding en uitvoering van de methodologische bezoeken, die ook onaangekondigd kunnen plaatsvinden. Deze deskundigen brengen een onafhankelijk advies uit en krijgen een speciale opleiding om te garanderen dat hun advies van hoog niveau en onafhankelijk is. Een lijst van de deskundigen op het gebied van de nationale rekeningen wordt samengesteld op basis van voorstellen die de nationale autoriteiten die met de kennisgeving van buitensporige tekorten belast zijn, bij de Commissie (Eurostat) indienen.

Amendement  19

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 5

Verordening (EG) nr. 479/2009

Artikel 12 – lid 2 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. In het kader van de methodologische bezoeken heeft de Commissie (Eurostat) het recht op toegang tot de rekeningen van de centrale, deelstaat- en lagere overheidsorganen en van de wettelijke socialeverzekeringsinstellingen, waarbij de onderliggende gedetailleerde boekhoudkundige informatie wordt verstrekt, zoals transacties en balansen, relevante statistische enquêtes en vragenlijsten en andere daarmee verband houdende informatie, zoals analyses en boekhoudkundige gegevens van andere organen in handen van de overheid.

2. In het kader van de methodologische bezoeken, die ook onaangekondigd kunnen plaatsvinden, heeft de Commissie (Eurostat) het recht op toegang tot de rekeningen van de centrale, deelstaat- en lagere overheidsorganen en van de wettelijke socialeverzekeringsinstellingen (inclusief de nationale pensioenverzekeringen), waarbij de onderliggende gedetailleerde boekhoudkundige informatie wordt verstrekt, zoals transacties en balansen, relevante statistische enquêtes en vragenlijsten en andere daarmee verband houdende informatie, zoals analyses en boekhoudkundige gegevens van andere organen in handen van de overheid.

Amendement  20

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 5

Verordening (EG) nr. 479/2009

Artikel 12 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Vertegenwoordigers van de Europese Centrale Bank mogen aan deze methodologische bezoeken deelnemen en de ambtenaren van de Commissie (Eurostat) gedurende die bezoeken assisteren.

Amendement  21

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 5

Verordening (EG) nr. 479/2009

Artikel 12 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De Commissie (Eurostat) mag inspecties ter plaatse uitvoeren en gesprekken houden met elke door haar voor haar werk relevant geachte organisatie.

Amendement  22

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 5

Verordening (EG) nr. 479/2009

Artikel 12 – lid 2 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten treffen alle nodige maatregelen om de methodologische bezoeken te vergemakkelijken. Deze bezoeken kunnen plaatsvinden bij nationale autoriteiten die belast zijn met de kennisgeving in het kader van de buitensporigtekortprocedure, alsmede bij diensten die direct of indirect bij de opstelling van overheidsrekeningen en gegevens over de schuld betrokken zijn. De lidstaten zien erop toe dat deze nationale autoriteiten en diensten en, zo nodig, de nationale autoriteiten die in de praktijk belast zijn met de controle van de overheidsrekeningen, de ambtenaren van de Commissie of andere deskundigen bedoeld in lid 1, de voor de uitvoering van hun taken benodigde bijstand verlenen, onder meer door hun documenten tot staving van de ingediende feitelijke gegevens over het tekort en de schuld en de onderliggende overheidsrekeningen beschikbaar te stellen. Geheime gegevens van het nationale statistische systeem worden alleen aan de Commissie (Eurostat) verstrekt.

De lidstaten treffen alle nodige maatregelen om de methodologische bezoeken, die ook onaangekondigd kunnen plaatsvinden, te vergemakkelijken. Deze bezoeken kunnen plaatsvinden bij nationale autoriteiten die belast zijn met de kennisgeving in het kader van de buitensporigtekortprocedure, alsmede bij diensten die direct of indirect bij de opstelling van overheidsrekeningen en gegevens over de schuld betrokken zijn. De lidstaten zien erop toe dat deze nationale autoriteiten en diensten en, zo nodig, de nationale autoriteiten die in de praktijk belast zijn met de controle van de overheidsrekeningen, de ambtenaren van de Commissie of andere deskundigen bedoeld in lid 1, de voor de uitvoering van hun taken benodigde bijstand verlenen, onder meer door hun documenten tot staving van de ingediende feitelijke gegevens over het tekort en de schuld en de onderliggende overheidsrekeningen beschikbaar te stellen. Geheime gegevens van het nationale statistische systeem worden alleen aan de Commissie (Eurostat) verstrekt.

Amendement  23

Voorstel voor een verordening – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 5 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 479/2009

Artikel 16 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis) Artikel 16, lid 1, komt als volgt te luiden:

 

"1. De lidstaten zien erop toe dat de bij de Commissie (Eurostat) ingediende gegevens in overeenstemming zijn met de beginselen van de artikelen 2 en 12 van Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek1. De nationale bureaus voor de statistiek hebben hierbij tot taak erop toe te zien dat de ingediende gegevens in overeenstemming zijn met artikel 1 van de onderhavige verordening en de onderliggende boekhoudregels van het ESR 95. De lidstaten zien erop toe dat de nationale statistische autoriteiten toegang krikjgen tot alle relevante gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van deze taak."

 

_____

1 PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164.

  • [1]  PB C 103 van 22.4.2010, blz. 1.

TOELICHTING

Dit voorstel vormt de eerste directe reactie op de problemen van Griekenland, die de eurozone en de Europese Unie in haar geheel in de moeilijkheden hebben gebracht. De rapporteur beveelt dan ook met klem aan Eurostat zoveel mogelijk te versterken, teneinde situaties zoals die van Griekenland in de toekomst te vermijden. Het feit dat jarenlang verkeerde statistieken zijn ingediend zonder dat dit enige gevolgen had, is alarmerend genoeg om voorstander te zijn van meer onderzoeksbevoegdheden voor Eurostat.

De rapporteur stemt in met het voorstel van de Commissie, maar beklemtoont dat de voorgestelde amendementen op de vigerende verordening gezien de recente ervaringen het minste is dat we moeten doen. Hij kan dan ook niet akkoord gaan met eventuele aanvullende beperkingen van de voorgestelde controleachtige bevoegdheden van de Commissie (Eurostat). De Raad moet niet dezelfde fout maken als destijds (2005) met het vorige voorstel van de Commissie. Hij staat ook volledig achter de amendementen in het advies van de Europese Centrale Bank van 31 maart 2010. Met name een expliciete verwijzing in artikel 11 naar onverklaarde 'stock-flow'-aanpassingen als reden voor het beginnen van methodologische bezoeken zou dit soort bezoeken meer gewicht geven en hun rol verduidelijken. De rapporteur is ook voorstander van nauwe samenwerking tussen de Commissie (Eurostat) en de ECB bij het plannen en uitvoeren van dergelijke onderzoeken, met inachtneming van de rol en de onafhankelijkheid van beide instellingen.

Zoals aangegeven in de op 12 mei 2010 goedgekeurde mededeling van de Commissie over versterkte coördinatie van het economisch beleid en in de gezamenlijke brief van kanselier Angela Merkel en president Nicolas Sarkozy aan de president van de Europese Raad en de voorzitter van de Commissie, kan het wantrouwen van de markten ten aanzien van het economisch beleid van Griekenland in belangrijke mate worden verklaard door de onbetrouwbaarheid van de statistieken en moeten de voorstellen voor het versterken van de onderzoeksbevoegdheden van Eurostat zo spoedig mogelijk in werking treden. De rapporteur hamert op een zo snel mogelijke vertaling van beleidsvoornemens in wettelijk bindende wetgevingsbesluiten, zonder verwatering van het voorstel van de Commissie.

Hij hecht eraan te onderstrepen dat het van fundamenteel belang is dat elke toekomstige verbetering van het economisch toezicht en beheer moet stoelen op betrouwbare, billijke en vergelijkbare statistieken van de relevante economische maatregelen en standpunten van de betrokken lidstaten. In dit kader moeten extra inspanningen worden verricht voor het implementeren van minimumnormen ten aanzien van de onafhankelijkheid, integriteit en verantwoordelijkheid van de nationale statistische autoriteiten. Zoals reeds eerder (2004) van de Commissie is gevraagd, hebben we voor de vergelijkbaarheid van alle ingediende gegevens behoefte aan pan-Europese minimumnormen voor statistieken.

De rapporteur is van mening dat de door de Commissie voorgestelde rechtsgrond te eng is en dat artikel 338 van het Verdrag betreffende werking van de Europese Unie beter geschikt is.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

28.6.2010

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

38

1

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Kay Swinburne

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Marta Andreasen, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Pervenche Berès, Ashley Fox, Danuta Maria Hübner, Danuta Jazłowiecka, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Sirpa Pietikäinen

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Bendt Bendtsen, Gesine Meissner, Marit Paulsen, Britta Reimers, Joachim Zeller