Procedura : 2010/0035(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0220/2010

Teksty złożone :

A7-0220/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 06/07/2010 - 6.6
CRE 06/07/2010 - 6.6
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0253

SPRAWOZDANIE     *
PDF 216kWORD 272k
30.6.2010
PE 441.375v03-00 A7-0220/2010

w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 479/2009 w zakresie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu

(COM(2010)0053 – C7‑0064/2010 – 2010/0035(NLE))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Othmar Karas

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 479/2009 w zakresie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu

(COM(2010)0053 – C7‑0064/2010 – 2010/0035(NLE))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2010)0053),

–   uwzględniając art. 126 ust. 14 akapit trzeci Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7–0064/2010),

–   uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego z dnia 31 marca 2010 r.(1),

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7–0220/2010),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) Niestety ani ostrzeżenia Komisji (Eurostatu) z 2004 r., ani inicjatywy Komisji w tej dziedzinie, określone w komunikacie z dnia 22 grudnia 2004 r. zatytułowanym „W stronę europejskiej strategii zarządzania statystykami fiskalnymi” 1 nie nakłoniły Rady do zreformowania ram zarządzania statystykami fiskalnymi, które były opóźnione już wtedy. Gdyby podjęto działania w odpowiednim czasie, można byłoby znacznie wcześniej wskazać błędy w przekazywanych odpowiednich danych dotyczących deficytu publicznego, dzięki czemu można byłoby co najmniej złagodzić kryzys. W związku z tym niezwykle istotne jest, aby Komisja (Eurostat) otrzymał odpowiednimi ramami uprawnień, właściwy personel i możliwie dużą niezależność.

 

__________

1 COM(2004)0832.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 1 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1b) Komisja powinna oceniać sposób, w jaki finansowe dane statystyczne poszczególnych państw członkowskich były gromadzone i oceniane w przeszłości, i wyciągnąć z tego wnioski. Wnioski te należy przedstawić Parlamentowi Europejskiemu.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Poprawione ramy zarządzania w zakresie statystyk fiskalnych zasadniczo funkcjonują dobrze i dają zadowalające wyniki pod względem przekazywania odpowiednich danych fiskalnych w zakresie deficytu i długu publicznego. W szczególności państwa członkowskie wykazały wolę współpracy w dobrej wierze i operacyjną zdolność do przekazywania danych fiskalnych wysokiej jakości.

(3) Mimo że poprawione ramy zarządzania w zakresie statystyk fiskalnych zasadniczo funkcjonują dobrze i dają zadowalające wyniki pod względem przekazywania odpowiednich danych fiskalnych w zakresie deficytu i długu publicznego, a większość państw członkowskich wykazało wolę współpracy w dobrej wierze i operacyjną zdolność do przekazywania danych fiskalnych wysokiej jakości, to należało wykorzystać istniejące wcześniej możliwości zwiększenia jakości i zakresu danych przekazywanych Komisji (Eurostatowi).

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Jednakże ostatnie wydarzenia pokazały również jasno, że obecne ramy zarządzania w zakresie statystyk fiskalnych nie zmniejszają w wystarczającym stopniu ryzyka celowego przekazania Komisji nieprawidłowych lub niedokładnych danych.

(4) Jednakże ostatnie wydarzenia w Unii pokazały również jasno, że obecne ramy zarządzania w zakresie statystyk fiskalnych nie zmniejszają w wystarczającym stopniu ryzyka celowego przekazania Komisji nieprawidłowych lub niedokładnych danych.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Wiarygodność danych statystycznych udostępnianych przez Komisję (Eurostat) na poziomie Unii zależy bezpośrednio od wiarygodności danych statystycznych gromadzonych przez państwa członkowskie na poziomie krajowym.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 4 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b) Zapewnienie niezależności instytucjonalnej wszystkich ustawowych organów statystycznych ma zasadnicze znaczenie dla uniknięcia wszelkich zbędnych nacisków ze strony rządów danych krajów.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) W związku z powyższym Komisja (Eurostat) powinna posiadać dodatkowe uprawnienia dostępu do szerszego zakresu informacji na potrzeby oceny jakości danych.

(5) W związku z powyższym Komisja (Eurostat) powinna posiadać dodatkowe uprawnienia dostępu do szerszego zakresu informacji na potrzeby oceny jakości danych. Istotne jest, aby dane otrzymywane od państw członkowskich były w odpowiednim czasie przekazywane również Dyrekcji Generalnej Statystyki Europejskiego Banku Centralnego.

Uzasadnienie

Europejski Bank Centralny jest główną instytucją odpowiedzialną za stabilność finansową, nie tylko w strefie Euro, ale także na poziomie całej UE. Dyrekcja Generalna Statystyki jest uprawniona do żądania od państw członkowskich krajowych danych z zakresu statystyk dotyczących rynku pieniężnego, bankowego i finansowego. Uwzględniając tę współodpowiedzialność za gromadzenie europejskich danych, dalszemu zafałszowaniu statystyk można zapobiec jedynie poprzez jednoczesne umocnienie również uprawnień kontrolnych EBC.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Porównywanie danych ekonomicznych wymaga stosowania jednolitej metodologii. Komisja powinna zatem wspierać ujednolicanie systemu gromadzenia danych statystycznych.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Komisja (Eurostat), przeprowadzając wizyty kontrolne w państwach członkowskich, których informacje statystyczne są przedmiotem kontroli, powinna mieć prawo do dostępu do rachunków instytucji rządowych na poziomie centralnym, regionalnym, lokalnym i zabezpieczeń społecznych, w tym do otrzymania szczegółowych informacji rachunkowych będących ich podstawą, odpowiednich badań i kwestionariuszy statystycznych oraz innych istotnych informacji, przestrzegając przepisów z zakresu ochrony danych oraz poufności informacji statystycznych.

(6) Komisja (Eurostat), przeprowadzając wizyty kontrolne w państwach członkowskich, których informacje statystyczne są przedmiotem kontroli, powinna mieć prawo do dostępu do rachunków instytucji rządowych na poziomie centralnym, regionalnym, lokalnym i zabezpieczeń społecznych, w tym do otrzymania szczegółowych informacji rachunkowych będących ich podstawą, odpowiednich badań i kwestionariuszy statystycznych oraz innych istotnych informacji, w tym o transakcjach pozabilansowych, przestrzegając przepisów z zakresu ochrony danych oraz poufności informacji statystycznych.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) Aby Komisja (Eurostat) mogła odpowiedzialnie pełnić funkcje nadzorcze w szerszym zakresie, należy zwiększyć liczbę wykwalifikowanych pracowników w odpowiednich działach. Dodatkowe wydatki na personel i inne koszty powinny być pokryte z przesunięć budżetowych i za pomocą przesunięć pracowników w ramach Komisji.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Podstawowym przedmiotem kontroli powinny być rachunki publiczne poszczególnych instytucji rządowych i samorządowych, a także instytucji publicznych zaklasyfikowanych poza sektorem instytucji rządowych i samorządowych, a rachunki te powinny być oceniane pod kątem ich wykorzystania statystycznego.

(7) Podstawowym przedmiotem kontroli powinny być rachunki publiczne poszczególnych instytucji rządowych i samorządowych, a także instytucji publicznych zaklasyfikowanych poza sektorem instytucji rządowych i samorządowych, a rachunki te powinny być oceniane pod kątem ich wykorzystania statystycznego. Do oceny budżetowej należy wykorzystywać zarówno analizy średniookresowe, jak i wieloletnie ramy finansowe.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a) Państwa członkowskie powinny przekazywać Komisji (Eurostatowi) wszystkie informacje statystyczne i budżetowe na podstawie ujednoliconej i uznanej na poziomie międzynarodowym metody rachunkowości.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Punkt 8 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8b) Komisja powinna rozważyć możliwość wprowadzenia sankcji w ramach paktu stabilności i wzrostu w przypadku przekazywania przez państwa członkowskie zniekształconych statystyk makroekonomicznych. Komisja powinna rozważyć również zaostrzenie takich sankcji wobec państw członkowskich, które fałszują statystyki makroekonomiczne dotyczące ich deficytu budżetowego i długu publicznego.

Uzasadnienie

Należy wprowadzić bardziej rygorystyczne przepisy (w tym możliwość nakładania kar) wobec tych państw członkowskich, które wprowadzają w błąd UE i inwestorów poprzez podawanie do wiadomości nieprawdziwych statystyk makrofinansowych. Przepis ten ma na celu zapewnienie, że przypadek Grecji nie powtórzy się w przyszłości.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 479/2009

Artykuł 2 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

1. Dane określające planowany poziom deficytu publicznego oraz długu publicznego« oznaczają dane ustalone przez państwa członkowskie na rok bieżący. Stanowią one najnowsze oficjalne prognozy, uwzględniające ostatnio podjęte decyzje budżetowe oraz najnowsze wydarzenia i perspektywy gospodarcze, a także miesięczne i kwartalne wyniki. Ich przygotowanie następuje możliwie najbliżej terminu przekazania danych.”

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 2

Rozporządzenie (WE) nr 479/2009

Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Państwa członkowskie możliwie jak najszybciej zapewniają Komisji (Eurostatowi) dostęp do wszystkich informacji, o które są proszone w związku z oceną jakości danych, w tym informacji statystycznych, takich jak dane z rachunków krajowych, wykazy, tabele notyfikacji procedury nadmiernego deficytu, dodatkowe kwestionariusze i wyjaśnienia związane z notyfikacjami.

2. Państwa członkowskie możliwie jak najszybciej zapewniają Komisji (Eurostatowi) dostęp do wszystkich informacji statystycznych i budżetowych, o które są proszone w związku z oceną jakości danych Informacje te opierają się na ujednoliconej i uznanej na poziomie międzynarodowym metodzie rachunkowości określonej w porozumieniu z Komisją (Eurostat). Informacje statystyczne i budżetowe obejmują w szczególności:

 

a) dane z rachunków narodowych;

 

b) wykazy;

 

c) tabele notyfikacji procedury nadmiernego deficytu;

 

d) dodatkowe kwestionariusze i wyjaśnienia związane z notyfikacjami procedury nadmiernego deficytu;

 

e) informacje z głównego urzędu rachunkowego, ministerstwa finansów lub odpowiedniego organu regionalnego dotyczące wykonania budżetu danego państwa członkowskiego i budżetu regionalnego;

 

f) rachunki organów pozabudżetowych lub organizacji non-profit i podobnych organów, które rządowego w rachunkach narodowych należą do sektora rządowego;

 

g) pełne informacje dotyczące wszelkiego rodzaju organów pozabilansowych;

 

(h) rachunki funduszy ubezpieczeń społecznych; oraz

 

i) badania samorządów terytorialnych.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 479/2009

Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Inspekcje metodologiczne mają na celu monitorowanie procesów i weryfikowanie rachunków stanowiących uzasadnienie dla przekazywanych rzeczywistych danych oraz wyciągnięcie szczegółowych wniosków na temat jakości przekazywanych danych, w rozumieniu art. 8 ust. 1.

3. Inspekcje metodologiczne mogą być niezapowiedziane i mają na celu monitorowanie procesów, w tym niezależności krajowego organu statystycznego od rządu, i weryfikowanie rachunków stanowiących uzasadnienie dla przekazywanych rzeczywistych danych oraz wyciągnięcie szczegółowych wniosków na temat jakości przekazywanych danych, w rozumieniu art. 8 ust. 1.

Uzasadnienie

Należy wprowadzić bardziej rygorystyczne przepisy wobec tych państw członkowskich, które wprowadzają w błąd UE i inwestorów poprzez podawanie do wiadomości nieprawdziwych statystyk makroekonomicznych. Przepis ten ma na celu zapewnienie, że przypadek Grecji nie powtórzy się w przyszłości.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3

Rozporządzenie (WE) nr 479/2009

Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Inspekcje metodologiczne są przeprowadzane jedynie w wyjątkowych przypadkach wyraźnego stwierdzenia poważnych zagrożeń lub problemów związanych z jakością danych.

Inspekcje metodologiczne, zapowiedziane lub niezapowiedziane, są przeprowadzane jedynie jeżeli podejrzewa się, że istnieją poważne zagrożenia lub problemy związane z jakością danych. Komisja sporządza wykaz przypadków, które należy rozpatrzyć jako istotne ryzyko lub problem w zakresie jakości danych. Wykaz ten jest sporządzany po konsultacji z CMFB.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 4

Rozporządzenie (WE) nr 479/2009

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie, na żądanie Komisji (Eurostatu), zapewniają pomoc ekspertów w zakresie rachunków narodowych, w tym na etapie przygotowania i przeprowadzania inspekcji metodologicznych. W wykonywaniu swoich obowiązków eksperci służą niezależną wiedzą fachową. Wykaz ekspertów w zakresie rachunków narodowych jest tworzony na podstawie wniosków przesłanych Komisji (Eurostatowi) przez krajowe organy odpowiedzialne za sprawozdawczość w ramach procedury nadmiernego deficytu.

1. Państwa członkowskie, na żądanie Komisji (Eurostatu), zapewniają pomoc ekspertów w zakresie rachunków narodowych, w tym na etapie przygotowania i przeprowadzania inspekcji metodologicznych, które mogą być również przeprowadzane bez zapowiedzi. W wykonywaniu swoich obowiązków eksperci służą niezależną wiedzą fachową. W wykonywaniu swoich obowiązków eksperci służą niezależną wiedzą fachową i przechodzą specjalne szkolenia w celu zapewnienia wysokiego poziomu wiedzy specjalistycznej oraz bezstronności. Wykaz ekspertów w zakresie rachunków narodowych jest tworzony na podstawie wniosków przesłanych Komisji (Eurostatowi) przez krajowe organy odpowiedzialne za sprawozdawczość w ramach procedury nadmiernego deficytu.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 479/2009

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W ramach inspekcji metodologicznych Komisja (Eurostat) ma prawo do dostępu do rachunków wszystkich instytucji rządowych na poziomie centralnym, regionalnym, lokalnym i zabezpieczeń społecznych, w tym do otrzymania szczegółowych informacji rachunkowych będących ich podstawą, takich jak transakcje i bilanse, istotne statystyczne badania i kwestionariusze oraz pozostałe powiązane informacje, takie jak dokumenty analityczne i dane rachunkowe innych organów publicznych.

2. W ramach inspekcji metodologicznych, które mogą być również przeprowadzane bez zapowiedzi, Komisja (Eurostat) ma prawo do dostępu do rachunków wszystkich instytucji rządowych na poziomie centralnym, regionalnym, lokalnym i zabezpieczeń społecznych (włącznie z publicznym funduszem emerytalnym), w tym do otrzymania szczegółowych informacji rachunkowych będących ich podstawą, takich jak transakcje i bilanse, istotne statystyczne badania i kwestionariusze oraz pozostałe powiązane informacje, takie jak dokumenty analityczne i dane rachunkowe innych organów publicznych.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 479/2009

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego mogą być obecni i wspomagać urzędników Komisji (Eurostatu) podczas inspekcji metodologicznych.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 479/2009

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit pierwszy b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja (Eurostat) może przeprowadzać inspekcje na miejscu i może być upoważniony do przeprowadzania rozmów z dowolną organizacją, którą uzna za istotną w ramach wykonywanej pracy.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 5

Rozporządzenie (WE) nr 479/2009

Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu ułatwienia przeprowadzenia inspekcji metodologicznych. Inspekcje te mogą dotyczyć krajowych organów zaangażowanych w pracę nad sprawozdaniem w ramach procedury nadmiernego deficytu, a także wszystkich służb bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w sporządzanie rachunków publicznych i długu publicznego. Państwa członkowskie dopilnowują, aby te organy i służby krajowe, a także, jeżeli to konieczne, organy krajowe ponoszące odpowiedzialność służbową za kontrolę rachunków publicznych udzielały pracownikom Komisji lub innym ekspertom, o których mowa w ust. 1, pomocy niezbędnej przy wypełnianiu ich obowiązków, w tym udostępniały dokumenty uzasadniające przekazane dane w zakresie rzeczywistego deficytu i długu publicznego oraz będące ich podstawą rachunki sektora publicznego. Pochodzące z krajowego systemu statystycznego dane poufne są przekazywane jedynie Komisji (Eurostatowi).”

Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu ułatwienia przeprowadzenia inspekcji metodologicznych, które mogą być również prowadzone bez zapowiedzi. Inspekcje te mogą dotyczyć krajowych organów zaangażowanych w pracę nad sprawozdaniem w ramach procedury nadmiernego deficytu, a także wszystkich służb bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych w sporządzanie rachunków publicznych i długu publicznego. Państwa członkowskie dopilnowują, aby te organy i służby krajowe, a także, jeżeli to konieczne, organy krajowe ponoszące odpowiedzialność służbową za kontrolę rachunków publicznych udzielały pracownikom Komisji lub innym ekspertom, o których mowa w ust. 1, pomocy niezbędnej przy wypełnianiu ich obowiązków, w tym udostępniały dokumenty uzasadniające przekazane dane w zakresie rzeczywistego deficytu i długu publicznego oraz będące ich podstawą rachunki sektora publicznego. Pochodzące z krajowego systemu statystycznego dane poufne są przekazywane jedynie Komisji (Eurostatowi).”

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 5 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 479/2009

Artykuł 16 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

1. Państwa członkowskie dbają o to, aby aktualne dane przekazane Komisji (Eurostatowi) zostały dostarczone zgodnie z zasadami określonymi w art. 2 i 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej1. W tym względzie, obowiązkiem narodowych organów statystycznych jest zapewnienie zgodności przekazanych danych z art. 1 niniejszego rozporządzenia oraz z podstawowymi zasadami rachunkowości ESA 95. Państwa członkowskie zapewniają swoim organom statystycznym dostęp do wszelkich odpowiednich informacji niezbędnych do wykonywania tego zadania.”

 

_____

1 Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164.

(1)

Dz.U. C 103 z 22.4.2010, s. 1.


UZASADNIENIE

Przedmiotowy wniosek jest pierwszą bezpośrednią reakcją na problemy Grecji, które wywołały trudną sytuację całej strefie euro i ogólnie w Unii Europejskiej. Dlatego sprawozdawcy zdecydowanie zalecają jak największe wzmocnienie Eurostatu, aby zapobiec powtórzeniu się greckiego scenariusza w przyszłości. Fakt, że błędne statystyki były przedstawiane przez lata bez żadnych konsekwencji, jest dostatecznie alarmujący, by przyznać Eurostatowi potrzebne uprawnienia dochodzeniowe.

Sprawozdawca zgadza się z wnioskiem Komisji, podkreśla jednak, że zaproponowane zmiany do obowiązującego rozporządzenia to minimum tego, co należy uczynić z uwagi na niedawne doświadczenia. W związku z tym nie zgodziłby się na żadne dodatkowe ograniczenie proponowanych uprawnień kontrolnych Komisji (Eurostatu). Rada nie powinna powtarzać błędu, jaki popełniono w odniesieniu do poprzedniego wniosku Komisji z 2005 r. Sprawozdawca całkowicie zgadza się też z poprawkami zawartymi w opinii Europejskiego Banku Centralnego wydanej w dniu 31 marca 2010 r. W szczególności wyraźne zapisanie w art. 11, że jednym z powodów wprowadzenia inspekcji metodologicznych są niewyjaśnione zmiany długu niewynikające z poziomu deficytu/nadwyżki budżetu, wzmocniłoby i sprecyzowało rolę tego rodzaju inspekcji. Sprawozdawca popiera też ścisłą współpracę między Komisją (Eurostatem) a EBC w planowaniu i przeprowadzaniu tego rodzaju inspekcji, przy jednoczesnym poszanowaniu roli i niezależności obu instytucji.

Jak stwierdzono w komunikacie Komisji w sprawie wzmocnionej koordynacji polityki gospodarczej przyjętym w dniu 12 maja 2010 r. oraz we wspólnym piśmie kanclerz Angeli Merkel i prezydenta Nicolas Sarkozy’ego do przewodniczących Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej, nierzetelnością statystyk można w znacznej mierze wyjaśnić nieufność rynków wobec polityki gospodarczej Grecji, a propozycje wzmocnienia uprawnień dochodzeniowych Eurostatu powinny wejść w życie jak najszybciej. Sprawozdawca oczekuje, że zobowiązania polityczne jak najprędzej przełożą się na prawnie wiążące akty ustawodawcze, przy czym nie dojdzie do rozmycia wniosku Komisji.

Pragnie podkreślić podstawową prawdę, że wszelkie przyszłe ulepszenia w zakresie nadzoru i zarządzania gospodarczego muszą opierać się na dokładnych, uczciwych i porównywalnych danych statystycznych dotyczących odpowiedniej polityki gospodarczej i podejścia danych państw członkowskich. W związku z tym potrzebne będą dodatkowe starania w zakresie wdrażania minimalnych standardów dotyczących niezależności, wiarygodności i odpowiedzialności krajowych organów statystycznych. Minimalne ogólnoeuropejskie standardy w dziedzinie statystyki są niezbędne dla zapewnienia porównywalności wszystkich przedstawianych danych, na co zwrócono uwagę Komisji już w 2004 r.

Sprawozdawca uważa, że podstawa prawna zaproponowana przez Komisję jest zbyt wąska oraz że art. 338 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lepiej nadawałby się do tego celu.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

28.6.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Kay Swinburne

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Marta Andreasen, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Pervenche Berès, Ashley Fox, Danuta Maria Hübner, Danuta Jazłowiecka, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Sirpa Pietikäinen

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Bendt Bendtsen, Gesine Meissner, Marit Paulsen, Britta Reimers, Joachim Zeller

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności