Procedură : 2010/0035(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0220/2010

Texte depuse :

A7-0220/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 06/07/2010 - 6.6
CRE 06/07/2010 - 6.6
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0253

RAPORT     *
PDF 206kWORD 285k
30.6.2010
PE 441.375v01-00 A7-0220/2010

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 479/2009 cu privire la calitatea datelor statistice în contextul procedurii deficitului excesiv

(COM(2010)0053 – C7‑0064/2010 – 2010/0035(NLE))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportor: Othmar Karas

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 479/2009 cu privire la calitatea datelor statistice în contextul procedurii deficitului excesiv

(COM(2010)0053 – C7‑0064/2010 – 2010/0035(NLE))

(Procedura legislativă specială - Consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2010)0053),

–   având în vedere articolul 126 alineatul (14) al treilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0064/2010),

–   având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 31 martie 2010(1),

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A7-0220/2010),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Din păcate, nici avertizările emise de Comisie (Eurostat) încă din 2004, nici inițiativele Comisiei în această privință, descrise în Comunicarea sa din 22 decembrie 2004 intitulată „Către o strategie europeană de guvernanță privind statisticile fiscale”1, nu au dus la reforme ale Consiliului legate de cadrul de guvernanță privind statisticile financiare, reforme deja întârziate la acel moment. Dacă s-ar fi luat măsuri la timp, ar fi putut fi identificate mult mai devreme erorile legate de raportarea informațiilor relevante privind deficitul public, iar criza care a urmat ar fi putut fi cel puțin atenuată. Prin urmare, este extrem de important ca Comisia (Eurostat) să dispună de un cadru de competențe corespunzător, de personal adecvat și de cât mai multă independență.

 

__________

1 COM(2004)0832.

Amendamentul  2

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) Comisia ar trebui să evalueze modul de realizare a colectării și analizării statisticilor financiare din statele membre în trecut și să tragă concluziile care se impun. Concluziile ar trebui să fie prezentate Parlamentului European.

Amendamentul  3

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Cadrul de guvernanță revizuit pentru statistici fiscale funcționează bine în întregul său și, în general, a produs rezultate satisfăcătoare în ceea ce privește raportarea datelor fiscale relevante privind deficitul și datoria guvernamentală. În mod special, statele membre au arătat până acum în mod predominant că sunt capabile să coopereze cu bună credință și că au capacitatea operațională de a raporta date fiscale de înaltă calitate.

(3) Chiar dacă, în întregul său, cadrul de guvernanță revizuit pentru statistici fiscale funcționează bine și, în general, a produs rezultate satisfăcătoare în ceea ce privește raportarea datelor fiscale relevante privind deficitul și datoria publică și majoritatea statelor membre au arătat până acum că sunt capabile să coopereze cu bună credință și că au capacitatea operațională de a raporta date fiscale de înaltă calitate, ar fi trebuit să se profite de ocaziile anterioare de a îmbunătăți calitatea și de a lărgi sfera de referință a datelor furnizate Comisiei (Eurostat).

Amendamentul  4

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Cu toate acestea, evoluțiile recente au demonstrat, de asemenea, cu claritate, că actualul cadru de guvernanță pentru statistici fiscale continuă să nu reducă, în măsura necesară, riscul notificării deliberate a unor date incorecte sau imprecise către Comisie.

(4) Cu toate acestea, evoluțiile recente din Uniune au demonstrat, de asemenea, cu claritate, că actualul cadru de guvernanță pentru statistici fiscale continuă să nu reducă, în măsura necesară, riscul notificării deliberate a unor date incorecte sau imprecise către Comisie.

Amendamentul  5

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Fiabilitatea statisticilor puse la dispoziție de Comisie (Eurostat) la nivelul Uniunii depinde în mod direct de fiabilitatea datelor statistice colectate de statele membre la nivel național.

Amendamentul  6

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 4b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) Asigurarea independenței instituționale a tuturor organismelor naționale de reglementare competente în domeniul statistic este vitală pentru evitarea exercitării vreunei presiuni neadecvate asupra lor de către guvernele respective.

Amendamentul  7

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În legătură cu aceasta, Comisia (Eurostat) ar trebui să primească drepturi suplimentare de acces la un domeniu extins de informații pentru evaluarea calității datelor.

(5) În legătură cu aceasta, Comisia (Eurostat) ar trebui să primească drepturi suplimentare de acces la un domeniu extins de informații pentru evaluarea calității datelor. Este esențial ca datele primite de la statele membre să fie puse în timp util la dispoziția Direcției Generale Statistică din cadrul Băncii Centrale Europene.

Justificare

Banca Centrală Europeană este principala instituție responsabilă de stabilitatea monetară, nu doar în zona euro, ci în întreaga Uniune. Direcția Generală pentru Statistici din cadrul acesteia are competența de a solicita date la nivel național de la statele membre în ceea ce privește statisticile monetare, bancare și cu privire la piețele financiare. Având în vedere această responsabilitate comună în ceea ce privește colectarea de date la nivel european, o altă falsificare a statisticilor poate fi preîntâmpinată doar dacă sunt sporite și competențele BCE în domeniul supravegherii.

Amendamentul  8

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Comparabilitatea datelor economice presupune o metodologie uniformă. Prin urmare, Comisia ar trebui să promoveze armonizarea colectării datelor statistice.

Amendamentul  9

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În cadrul vizitelor de monitorizare într-un stat membru ale cărui informații statistice sunt supuse unui control, Comisia (Eurostat) ar trebui să fie îndreptățită la acces la conturile entităților guvernamentale la nivel central, de stat, local și de securitate socială, inclusiv prezentarea informațiilor detaliate de contabilitate pe baza cărora se stabilesc aceste date, a sondajelor și chestionarelor statistice relevante și a informațiilor suplimentare în legătură cu acestea, respectând legislația privind protecția datelor, precum și confidențialitatea statistică.

(6) În cadrul vizitelor de monitorizare într-un stat membru ale cărui informații statistice sunt supuse unui control, Comisia (Eurostat) ar trebui să fie îndreptățită să aibă acces la conturile entităților guvernamentale la nivel central, de stat, local și de asigurări sociale, inclusiv la informațiile contabile detaliate pe baza cărora se stabilesc aceste date, la sondaje și chestionare statistice relevante și la informații suplimentare în legătură cu acestea, inclusiv cu tranzacțiile din afara bilanțului, respectând legislația privind protecția datelor, precum și confidențialitatea statistică.

Amendamentul  10

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Pentru a permite Comisiei (Eurostat) să își îndeplinească sarcinile extinse de supraveghere, este nevoie de personal calificat suplimentar în departamentele relevante. Această suplimentare a personalului și a costurilor ar trebui acoperită prin transferuri de buget și de posturi în cadrul Comisiei.

Amendamentul  11

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Conturile publice individuale ale unităților guvernamentale generale, precum și cele ale unităților publice clasificate în afara sectorului general de guvernământ, ar trebui să reprezinte principalul obiectiv al controalelor, iar conturile publice ar trebui să fie evaluate în ceea ce privește utilizarea lor statistică.

(7) Conturile publice individuale ale unităților guvernamentale generale, precum și cele ale unităților publice clasificate în afara sectorului general de guvernământ, ar trebui să reprezinte principalul obiectiv al controalelor, iar conturile publice ar trebui să fie evaluate în ceea ce privește utilizarea lor statistică. La realizarea evaluării bugetare ar trebui folosite atât analiza intermediară, cât și cadrele multianuale.

Amendamentul  12

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) Statele membre ar trebui să furnizeze Comisiei (Eurostat) toate informațiile statistice și bugetare pe baza unei metode contabile standardizate și acceptate la nivel internațional.

Amendamentul  13

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 8b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b) Comisia ar trebui să aibă în vedere elaborarea unor sancțiuni în cadrul Pactului de stabilitate și de creștere pentru prezentarea de către statele membre a unor statistici macroeconomice eronate. Comisia ar trebui să aibă în vedere aplicarea unor astfel de sancțiuni în cazul statelor membre care falsifică statisticile macroeconomice legate de deficitul bugetar și de datoria publică.

Justificare

Ar trebui aplicate reglementări mai stricte (care să includă posibilitatea aplicării unor sancțiuni) în cazul statelor membre care induc în eroare UE și investitorii prin publicarea unor statistici macroeconomice falsificate. Această dispoziție trebuie să garanteze că situația Greciei nu se va mai repeta.

Amendamentul  14

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul -1 (nou)

Regulamentul (CE) nr. 479/2009

Articolul 2 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1. La articolul 2, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(1) «Cifrele nivelului planificat al deficitului public și al datoriei publice» înseamnă cifrele stabilite de statele membre pentru anul curent. Acestea reprezintă previziunile oficiale cele mai recente, luând în considerare deciziile bugetare cele mai recente, precum și evoluțiile și perspectivele economice și rezultatele lunare și trimestriale. Acestea sunt produse într-un timp cât mai scurt posibil, înainte de termenul de raportare.”

Amendamentul  15

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2

Regulamentul (CE) nr. 479/2009

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Statele membre asigură Comisiei (Eurostat), în cel mai scurt timp, accesul la întreaga informație necesară pentru evaluarea calității datelor, inclusiv la informații statistice precum date din conturile naționale, inventare, tabele de notificare a procedurii aplicabile deficitelor excesive, chestionare suplimentare și clarificări referitoare la notificări.

(2) Statele membre asigură Comisiei (Eurostat), în cel mai scurt timp, accesul la toate informațiile statistice și bugetare necesare pentru evaluarea calității datelor. Informațiile în cauză se bazează pe o metodă contabilă standardizată și acceptată la nivel internațional, convenită cu Comisia (Eurostat). Informațiile statistice și bugetare includ în special:

 

(a) datele din conturile naționale;

 

(b) inventarele;

 

(c) tabelele de notificare a procedurii aplicabile deficitelor excesive (PDE);

 

(d) chestionarele suplimentare și clarificările referitoare la notificările privind PDE;

 

(e) informații din partea instituției generale de audit, a Ministerului de Finanțe sau a autorității regionale competente pentru execuția bugetelor regionale sau naționale ale statului membru;

 

(f) conturile organismelor extrabugetare sau ale organizațiilor fără scop lucrativ și ale organismelor similare care fac parte din sectorul guvernamental general în conturile naționale;

 

(g) informații complete cu privire la orice tip de organism din afara bilanțului;

 

(h) conturile fondurilor de asigurări sociale; și

 

(i) anchete ale autorităților locale.

Amendamentul  16

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 479/2009

Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Vizitele metodologice sunt destinate monitorizării proceselor și verificării conturilor care justifică datele efective raportate, precum și stabilirii unor concluzii detaliate privind calitatea datelor raportate, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1).

(3) Vizitele metodologice pot fi neanunțate și sunt destinate monitorizării proceselor, inclusiv a independenței autorității statistice naționale față de guvern, și verificării conturilor care justifică datele efective raportate, precum și stabilirii unor concluzii detaliate privind calitatea datelor raportate, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1).

Justificare

Ar trebui aplicate reglementări mai stricte în cazul statelor membre care induc în eroare UE și investitorii prin publicarea unor statistici macroeconomice falsificate. Această dispoziție trebuie să garanteze că situația Greciei nu se va mai repeta.

Amendamentul  17

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 3

Regulamentul (CE) nr. 479/2009

Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Vizitele metodologice se realizează numai în cazuri excepționale, în care au fost identificate în mod clar riscuri sau probleme semnificative pentru calitatea datelor.

Vizitele metodologice, anunțate sau neanunțate, se realizează numai în cazurile în care se suspectează existența unor riscuri sau probleme grave pentru calitatea datelor. Comisia întocmește o listă cu cazurile despre care se consideră că prezintă riscuri sau probleme semnificative pentru calitatea datelor. Lista în cauză se întocmește după consultarea CMFB.

Amendamentul  18

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 479/2009

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre asigură, la cererea Comisiei (Eurostat), asistență prin intermediul experților în contabilitate națională, inclusiv pentru pregătirea și realizarea vizitelor metodologice. În exercitarea îndatoririlor lor, acești experți asigură o expertiză independentă. Lista acestor experți în contabilitate națională se stabilește pe baza propunerilor trimise Comisiei (Eurostat) de către autoritățile naționale răspunzătoare de raportarea deficitului excesiv.

(1) Statele membre asigură, la cererea Comisiei (Eurostat), asistență prin intermediul experților în contabilitate națională, inclusiv pentru pregătirea și realizarea vizitelor metodologice, care pot fi și neanunțate. În exercitarea îndatoririlor lor, acești experți asigură o expertiză independentă și urmează o formare specială pentru a putea asigura un nivel ridicat de cunoștințe de specialitate și imparțialitate. Lista acestor experți în contabilitate națională se stabilește pe baza propunerilor trimise Comisiei (Eurostat) de către autoritățile naționale răspunzătoare de raportarea deficitului excesiv.

Amendamentul  19

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 479/2009

Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cadrul vizitelor metodologice, Comisia (Eurostat) are dreptul de acces la conturile tuturor entităților guvernamentale la nivel central, de stat, local și de securitate socială, inclusiv prezentarea informațiilor detaliate de contabilitate pe baza cărora se stabilesc aceste date, a sondajelor și chestionarelor statistice relevante și a informațiilor suplimentare în legătură cu acestea, precum documente analitice și date de contabilitate ale altor organisme publice.

(2) În cadrul vizitelor metodologice, care pot fi și neanunțate, Comisia (Eurostat) are dreptul de acces la conturile tuturor entităților guvernamentale la nivel central, de stat, local și de asigurări sociale (și la fondul de pensii de stat), inclusiv la informațiile contabile detaliate de pe baza cărora se stabilesc aceste date, cum ar fi sondaje și chestionare statistice relevante și informații suplimentare în legătură cu acestea, precum documente analitice și date contabile ale altor organisme publice.

Amendamentul  20

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 479/2009

Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Reprezentanții Băncii Centrale Europene pot participa la vizitele metodologice și pot oferi asistență funcționarilor Comisiei (Eurostat) în timpul acestor vizite.

Amendamentul  21

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 479/2009

Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 1b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia (Eurostat) poate efectua inspecții la fața locului și are permisiunea de a organiza audieri cu orice organizație pe care o consideră relevantă pentru activitatea sa.

Amendamentul  22

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 479/2009

Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru a facilita desfășurarea vizitelor metodologice. Aceste vizite se pot realiza la autoritățile naționale implicate în raportarea privind procedura aplicabilă deficitelor excesive, precum și la toate serviciile implicate direct sau indirect în producerea conturilor publice și a datelor privind datoria publică. Statele membre se asigură că aceste autorități naționale și servicii și, după caz, autoritățile lor naționale răspunzătoare de controlul conturilor publice, furnizează funcționarilor Comisiei sau altor experți menționați la alineatul (1) asistența necesară îndeplinirii sarcinilor acestora, inclusiv punerea la dispoziție a documentelor disponibile pentru justificarea datelor efective raportate privind deficitul și datoria, precum și conturile publice pe baza cărora sunt stabilite aceste date. Datele confidențiale ale sistemului statistic național pot fi transmise numai Comisiei (Eurostat).

Statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru a facilita desfășurarea vizitelor metodologice, care pot fi și neanunțate. Aceste vizite se pot realiza la autoritățile naționale implicate în raportarea privind procedura aplicabilă deficitelor excesive, precum și la toate serviciile implicate direct sau indirect în producerea conturilor publice și a datelor privind datoria publică. Statele membre se asigură că aceste autorități naționale și servicii și, după caz, autoritățile lor naționale răspunzătoare de controlul conturilor publice, furnizează funcționarilor Comisiei sau altor experți menționați la alineatul (1) asistența necesară îndeplinirii sarcinilor acestora, inclusiv punerea la dispoziție a documentelor disponibile pentru justificarea datelor efective raportate privind deficitul și datoria, precum și conturile publice pe baza cărora sunt stabilite aceste date. Datele confidențiale ale sistemului statistic național pot fi transmise numai Comisiei (Eurostat).

Amendamentul  23

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 1 – punctul 5a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 479/2009

Articolul 16 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a. La articolul 16, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(1) Statele membre asigură faptul că datele efective raportate Comisiei (Eurostat) sunt furnizate în conformitate cu principiile stabilite la articolele 2 și 12 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene1. În această privință, revine autorităților statistice naționale răspunderea pentru asigurarea conformității datelor raportate cu articolul 1 din prezentul regulament, precum și cu normele contabile SEC 95 pe baza cărora sunt stabilite aceste date. Statele membre se asigură că autoritățile statistice naționale au acces la toate informațiile relevante necesare pentru îndeplinirea acestei atribuții.”

 

_____

1 JO L 87, 31.3.2009, p. 164.

(1)

JO C 103, 22.4.2010, p.1.


EXPUNERE DE MOTIVE

Această propunere reprezintă prima reacție directă la problemele cu care se confruntă Grecia, care au cauzat neplăceri întregii zone euro, precum și Uniunii Europene în ansamblu. Prin urmare, raportorul recomandă cu fermitate o cât mai bună consolidare a Eurostat pentru a se evita repetarea situației Greciei. Faptul că de-a lungul anilor au fost prezentate statistici eronate, fără ca acest lucru să aibă vreo consecință, trebuie să constituie un fenomen suficient de alarmant pentru a conferi Eurostat competența de investigație de care are nevoie.

Raportorul este de acord cu propunerea Comisiei, dar a subliniat că amendamentele propuse la regulamentul în vigoare reprezintă minimul necesar având în vedere recentele experiențe. Prin urmare, nu va fi de acord cu nicio altă restricție la propunerile de competențe de auditare ale Comisiei (Eurostat). Consiliul nu ar trebui să repete greșeala făcută în legătură cu propunerea anterioară din 2005 a Comisiei. De asemenea, este pe deplin de acord cu modificările incluse în avizul din 31 martie 2010 al Băncii Centrale Europene. În mod special, introducerea unei trimiteri explicite în cadrul articolului 11 la ajustări stoc-flux fără explicație ca motiv pentru efectuarea unor vizite metodologice ar consolida și ar clarifica rolul acestor tipuri de investigații. Raportorul sprijină, de asemenea, o strânsă cooperare între Comisie (Eurostat) și BCE în ceea ce privește planificarea și realizarea acestor tipuri de investigații, respectând totodată rolul și independența ambelor instituții.

Așa cum se afirmă în Comunicarea Comisiei privind coordonarea consolidată în privința politicii economice, adoptată la 12 mai 2010, și în Scrisoarea comună a cancelarului german, Angela Merkel, și a președintelui francez, Nicolas Sarkozy, adresată președinților Consiliului European și Comisiei Europene, lipsa fiabilității statisticilor explică într-o mare măsură neîncrederea piețelor în politicile economice ale Greciei, iar propunerile de consolidare a competențelor de investigație ale Eurostat trebuie să intre în vigoare cât mai curând cu putință. Raportorul preconizează transpunerea angajamentelor politice în acte legislative cu efect juridic obligatoriu cât mai rapid cu putință, fără diluarea propunerii Comisiei.

Acesta dorește să sublinieze un element de bază, și anume că orice îmbunătățire ulterioară a supravegherii și a guvernanței economice trebuie să se bazeze pe statistici exacte, corecte și comparabile referitoare la politicile și pozițiile economice ale statelor membre vizate. În acest sens, va fi nevoie de eforturi suplimentare pentru punerea în aplicare a unor standarde minime de independență, integritate și responsabilitate a autorităților statistice naționale. Așa cum i s-a solicitat deja Comisiei în 2004, sunt necesare standarde minime la nivel european în domeniul statisticii pentru a asigura comparabilitatea tuturor datelor prezentate.

Raportorul consideră că temeiul juridic propus de Comisie este mult prea limitat și că articolul 338 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar fi mai adecvat în acest sens.


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

28.6.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaș, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Kay Swinburne

Membri supleanți prezenți la votul final

Marta Andreasen, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Pervenche Berès, Ashley Fox, Danuta Maria Hübner, Danuta Jazłowiecka, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Sirpa Pietikäinen

Membri supleanți (articolul 178 alineatul (2)) prezenți la votul final

Bendt Bendtsen, Gesine Meissner, Marit Paulsen, Britta Reimers, Joachim Zeller

Aviz juridic - Politica de confidențialitate