SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 479/2009, pokiaľ ide o kvalitu štatistických údajov v kontexte postupu pri nadmernom deficite.

  30.6.2010 - (KOM(2010)0053 – C7‑0064/2010 – 2010/0035(NLE)) - *

  Výbor pre hospodárske a menové veci
  Spravodajca: Othmar Karas


  Postup : 2010/0035(NLE)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A7-0220/2010
  Predkladané texty :
  A7-0220/2010
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 479/2009, pokiaľ ide o kvalitu štatistických údajov v kontexte postupu pri nadmernom deficite.

  (KOM(2010)0053 – C7‑0064/2010 – 2010/0035(NLE))

  (Konzultácia)

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2010)0053),

  –   so zreteľom na článok 126 ods. 14 tretí pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0064/2010),

  –   so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky z 31. marca 2010[1],

  –   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

  –   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0220/2010),

  1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

  2.  vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

  3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

  4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

  5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Odôvodnenie 1a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  1a) Nanešťastie upozornenie Komisie (Eurostatu) vydané už v roku 2004, ani jej iniciatívy v tejto oblasti, uvedené v jej oznámení z 22. decembra 2004 s názvom K európskej stratégii riadenia pre fiškálnu štatistiku1, neviedli v Rade k prijatiu už v tom čase oneskorených reforiem riadiaceho rámca pre fiškálnu štatistiku. Ak by sa prijali včasné opatrenia, chyby pri vykazovaní príslušných údajov o deficite verejných financií by sa dali odhaliť už omnoho skôr a kríza, ktorá z tejto situácie vyplynula, sa dala prinajmenšom obmedziť. Preto je mimoriadne dôležité, aby Komisia (Eurostat) získala zodpovedajúci rámec právomocí, mala dostatočný počet zamestnancov a čo najväčšiu nezávislosť.

   

  __________

  1KOM(2004)0832.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Odôvodnenie 1b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  1b) Komisia by mala zhodnotiť doterajšie postupy uplatňované pri zhromažďovaní štatistických fiškálnych údajov od členských štátov a spôsoby ich vyhodnocovania, a vyvodiť príslušné závery. Tieto závery by mali byť predložené Európskemu parlamentu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Odôvodnenie 3

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (3) Revidovaný riadiaci rámec pre fiškálnu štatistiku celkove dobre fungoval a vo všeobecnosti poskytol uspokojivý výsledok z hľadiska vykazovania príslušných fiškálnych údajov o deficite verejných financií a verejnom dlhu. Predovšetkým, členské štáty väčšinou preukázali spoľahlivú spoluprácu v dobrej viere a prevádzkovú spôsobilosť vykazovať fiškálne údaje vysokej kvality.

  (3) Zatiaľ čo revidovaný riadiaci rámec pre fiškálnu štatistiku celkove dobre fungoval a vo všeobecnosti poskytol uspokojivý výsledok z hľadiska vykazovania príslušných fiškálnych údajov o deficite verejných financií a verejnom dlhu a väčšina členských štátov preukazovala spoľahlivú spoluprácu v dobrej viere a spôsobilosť operatívne vykazovať fiškálne údaje vysokej kvality, mali sa predchádzajúce príležitosti využiť na zvýšenie kvality a rozšírenie rozsahu údajov poskytovaných Komisii (Eurostatu).

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Odôvodnenie 4

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (4) Najnovší vývoj však takisto jednoznačne preukázal, že súčasný riadiaci rámec pre fiškálnu štatistiku ešte vždy v potrebnom rozsahu neznižuje riziko zámerného oznamovania nesprávnych alebo nepresných údajov Komisii.

  (4) Najnovší vývoj v Únii však takisto jednoznačne preukázal, že súčasný riadiaci rámec pre fiškálnu štatistiku ešte stále v potrebnom rozsahu neznižuje riziko zámerného oznamovania nesprávnych alebo nepresných údajov Komisii.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Odôvodnenie 4a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  4a) Spoľahlivosť štatistík poskytovaných Komisii (Eurostatu) na úrovni Únie priamo závisí od spoľahlivosti štatistických údajov zozbieraných členskými štátmi na vnútroštátnej úrovni.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Odôvodnenie 4b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  4b) Zabezpečenie inštitucionálnej nezávislosti všetkých vnútroštátnych štatutárnych štatistických orgánov je nevyhnutné na to, aby sa predišlo neprimeranému tlaku, ktorý by na ne mohli vyvíjať ich jednotlivé vlády.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Odôvodnenie 5

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (5) V tejto súvislosti by Komisia (Eurostat) mala mať ďalšie práva na prístup k rozšírenému rozsahu informácií pre potreby posúdenia kvality údajov.

  (5) V tejto súvislosti by Komisia (Eurostat) mala mať ďalšie práva na prístup k rozšírenému rozsahu informácií pre potreby posúdenia kvality údajov. Je nevyhnutné, aby sa údaje získané od členských štátov včas poskytovali Generálnemu riaditeľstvu pre štatistiku Európskej centrálnej banky.

  Odôvodnenie

  Európska centrálna banka je vedúcou inštitúciou zodpovednou za menovú stabilitu nielen v eurozóne, ale aj v celej EÚ. Jej generálne riaditeľstvo pre štatistiku má právomoc požadovať od členských štátov vnútroštátne údaje týkajúce sa menovej a bankovej štatistiky a štatistiky finančných trhov. Vzhľadom na túto spoločnú zodpovednosť za zhromažďovanie európskych údajov možno ďalšiemu falšovaniu štatistík predísť, len pokiaľ sa posilní aj právomoc ECB v oblasti dohľadu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Odôvodnenie 5a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  5a) Porovnateľnosť ekonomických údajov si vyžaduje jednotnú metodiku. Komisia by sa preto mala usilovať o urýchlenie harmonizácie zhromažďovania štatistických údajov.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Odôvodnenie 6

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (6) Komisia (Eurostat) by na účely uskutočňovania monitorovacích návštev v členskom štáte, ktorého štatistické informácie sú predmetom kontroly, mala mať právo prístupu k účtom subjektov verejnej správy na ústrednej a regionálnej úrovni, na úrovni miestnej samosprávy a na úrovni sociálneho zabezpečenia vrátane poskytovania podrobných základných účtovných informácií, relevantných štatistických zisťovaní a dotazníkov a ďalších s tým spojených informácií, pričom sa rešpektujú právne predpisy o ochrane údajov, ako aj o štatistickej dôvernosti.

  (6) Komisia (Eurostat) by na účely uskutočňovania monitorovacích návštev v členskom štáte, ktorého štatistické informácie sú predmetom kontroly, mala mať právo prístupu k účtom subjektov verejnej správy na ústrednej a regionálnej úrovni, na úrovni miestnej samosprávy a na úrovni sociálneho zabezpečenia vrátane poskytovania podrobných základných účtovných informácií, relevantných štatistických zisťovaní a dotazníkov a ďalších súvisiacich informácií vrátane informácií o podsúvahových operáciách, pričom sa rešpektujú právne predpisy o ochrane údajov, ako aj o štatistickej dôvernosti.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Odôvodnenie 6a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  6a) Aby mohla Komisia (Eurostat) zodpovedne plniť svoje rozšírené kontrolné funkcie, treba zvýšiť počet kvalifikovaných pracovníkov na príslušných oddeleniach. Tieto dodatočné výdavky na pracovníkov a náklady by sa mali pokryť presunom rozpočtových prostriedkov a reorganizáciou pracovných miest v rámci Komisie.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Odôvodnenie 7

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  (7) Verejné účty jednotlivých orgánov verejnej správy, ako aj verejných orgánov zaradených mimo sektora verejnej správy by mali byť hlavným predmetom kontrol a verejné účty by sa mali posudzovať z hľadiska ich štatistického použitia.

  (7) Verejné účty jednotlivých orgánov verejnej správy, ako aj verejných orgánov zaradených mimo sektora verejnej správy by mali byť hlavným predmetom kontrol a verejné účty by sa mali posudzovať z hľadiska ich štatistického použitia. Pri rozpočtovom hodnotení by sa mala využívať strednodobá analýza aj viacročné rámce.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Odôvodnenie 8a (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  8a) Členské štáty by mali Komisii (Eurostatu) poskytnúť všetky štatistické a rozpočtové informácie na základe štandardizovanej a medzinárodne uznávanej účtovnej metódy.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Odôvodnenie 8b (nové)

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  8b) Komisia by mala zvážiť zavedenie sankcií v rámci Paktu stability a rastu, pokiaľ ide o predkladanie skreslených makroekonomických štatistík členskými štátmi. Komisia by mala zvážiť uplatňovanie takýchto sankcií voči členským štátom, ktoré falšujú makroekonomické štatistické údaje týkajúce sa ich rozpočtového deficitu a verejného dlhu.

  Odôvodnenie

  Prísnejšia regulácia (vrátane možnosti uloženia sankcií) by sa mala zaviesť voči tým členským štátom, ktoré zavádzajú EÚ a investorov tým, že poskytujú falšované makroekonomické štatistiky. Toto ustanovenie má zabezpečiť, aby sa už nikdy v budúcnosti nezopakoval prípad Grécka.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Článok 1 – bod -1 (nový)

  Nariadenie (ES) č. 479/2009

  Článok 2 – odsek 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  (-1) V článku 2 sa odsek 1 nahrádza takto:

   

  „1. Údaje o úrovni plánovaného schodku a dlhu sektora verejnej správy znamenajú údaje, ktoré pre bežný rok stanovili členské štáty. Sú to najnovšie úradné prognózy, pri zohľadnení najnovších rozpočtových rozhodnutí a hospodárskych trendov a perspektív a mesačných a štvrťročných výnosov. Vytvoria sa čo najskôr pred termínom vykazovania.“

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Článok 1 – bod 2

  Nariadenie (ES) č. 479/2009

  Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. Členské štáty čo najskôr poskytnú Komisii (Eurostatu) prístup ku všetkým informáciám požadovaným na potreby posúdenia kvality údajov, vrátane štatistických informácií, ako sú údaje z národných účtov, opisy zdrojov a metód, notifikačné tabuľky v súvislosti s oznamovaním postupu pri nadmernom deficite a dodatočné dotazníky a vysvetlenia k notifikačným tabuľkám.

  2. Členské štáty čo najskôr poskytnú Komisii (Eurostatu) prístup ku všetkým štatistickým a rozpočtovým informáciám požadovaným na potreby posúdenia kvality údajov. Tieto informácie vychádzajú zo štandardizovaných a medzinárodne akceptovaných účtovných metód odsúhlasených Komisiou (Eurostatom). Štatistické a rozpočtové informácie zahŕňajú najmä:

   

  a) údaje z národných účtov;

   

  b) opisy zdrojov a metód;

   

  c) notifikačné tabuľky v súvislosti s oznamovaním postupu pri nadmernom deficite;

   

  d) dodatočné dotazníky a vysvetlenia k notifikačným tabuľkám;

   

  e) informácie od hlavného audítorského úradu, ministerstva financií alebo príslušného regionálneho orgánu o plnení rozpočtu členského štátu a regionálnych rozpočtov;

   

  f) účty mimorozpočtových orgánov alebo neziskových organizácií a podobných orgánov, ktoré sú súčasťou sektora verejnej správy vo vnútroštátnych účtoch;

   

  g) kompletné informácie o všetkých typoch podsúvahových subjektov;

   

  h) účty fondov sociálneho zabezpečenia; a

   

  i) prieskumy miestnych samospráv.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Článok 1 – bod 3

  Nariadenie (ES) č. 479/2009

  Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  3. Metodické návštevy sú navrhnuté s cieľom monitorovať postupy a overovať účty, ktoré dokladujú vykázané aktuálne údaje, a vyvodiť podrobné závery v súvislosti s kvalitou vykazovaných údajov, ako je definované v článku 8 ods. 1.

  3. Metodické návštevy môžu byť neohlásené a sú navrhnuté s cieľom monitorovať postupy, vrátane nezávislosti vnútroštátneho štatistického orgánu od vlády, a overovať účty, ktoré dokladujú vykázané aktuálne údaje, a vyvodiť podrobné závery v súvislosti s kvalitou vykazovaných údajov, ako je definované v článku 8 ods. 1.

  Odôvodnenie

  Prísnejšia regulácia by sa mala zaviesť voči tým členským štátom, ktoré zavádzajú EÚ a investorov tým, že poskytujú falšované makroekonomické štatistiky. Toto ustanovenie má zabezpečiť, aby sa už nikdy v budúcnosti nezopakoval prípad Grécka.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Článok 1 – bod 3

  Nariadenie (ES) č. 479/2009

  Článok 11 – odsek 3 – pododsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Metodické návštevy sa uskutočnia len vo výnimočných prípadoch vtedy, ak sa jasne preukázali výrazné riziká alebo problémy s kvalitou údajov.

  Ohlásené alebo neohlásené metodické návštevy sa uskutočnia len v prípadoch, ak existuje podozrenie na vážne riziká alebo problémy s kvalitou údajov. Komisia vypracuje zoznam prípadov, ktoré sa budú považovať za závažné riziko alebo problém súvisiaci s kvalitou údajov. Tento zoznam sa vypracuje po konzultácii s VMFB.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Článok 1 – bod 4

  Nariadenie (ES) č. 479/2009

  Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  1. Členské štáty poskytnú na žiadosť Komisie (Eurostatu) pomoc expertov v oblasti národných účtov vrátane pomoci pri príprave a uskutočňovaní metodických návštev. Pri výkone svojich úloh poskytnú títo experti nezávislú expertízu. Zoznam týchto expertov v oblasti národných účtov sa vytvorí na základe návrhov, ktoré Komisii (Eurostatu) zašlú národné úrady zodpovedné za vykazovanie nadmerného deficitu.

  1. Členské štáty poskytnú na žiadosť Komisie (Eurostatu) pomoc expertov v oblasti národných účtov vrátane pomoci pri príprave a uskutočňovaní metodických návštev, ktoré môžu byť aj neohlásené. Pri výkone svojich úloh poskytnú títo experti nezávislú expertízu a musia absolvovať osobitnú odbornú prípravu s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň expertízy a nestrannosť. Zoznam týchto expertov v oblasti národných účtov sa vytvorí na základe návrhov, ktoré Komisii (Eurostatu) zašlú národné úrady zodpovedné za vykazovanie nadmerného deficitu.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Článok 1 – bod 5

  Nariadenie (ES) č. 479/2009

  Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  2. V rámci metodických návštev má Komisia (Eurostat) právo na prístup k účtom všetkých subjektov verejnej správy na ústrednej, regionálnej, miestnej úrovni a na úrovni sociálneho zabezpečenia vrátane poskytnutia základných podrobných účtovných informácií, ako sú transakcie a súvahy, príslušné štatistické zisťovania a dotazníky a ďalšie s tým spojené informácie ako napríklad analytické dokumenty a účtovné údaje ostatných verejných orgánov.

  2. V rámci metodických návštev, ktoré môžu prebehnúť aj bez ohlásenia, má Komisia (Eurostat) právo na prístup k účtom všetkých subjektov verejnej správy na ústrednej, regionálnej, miestnej úrovni a na úrovni sociálneho zabezpečenia (aj štátneho systému dôchodkového zabezpečenia) vrátane poskytnutia základných podrobných účtovných informácií, ako sú transakcie a súvahy, príslušné štatistické zisťovania a dotazníky a ďalšie súvisiace informácie, ako napríklad analytické dokumenty a účtovné údaje ostatných verejných orgánov.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Článok 1 – bod 5

  Nariadenie (ES) č. 479/2009

  Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Zástupcovia Európskej centrálnej banky sa môžu zúčastňovať na metodických návštevách a pomáhať úradníkom Komisie (Eurostat).

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Článok 1 – bod 5

  Nariadenie (ES) č. 479/2009

  Článok 12 – odsek 2 – pododsek 1b (nový)

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  Komisia (Eurostat) môže uskutočňovať kontroly priamo na mieste a môže viesť rozhovory s akoukoľvek organizáciou, ktorú pre svoju činnosť považuje za dôležitú.

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Článok 1 – bod 5

  Nariadenie (ES) č. 479/2009

  Článok 12 – odsek 2 – pododsek 2

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

  Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na uľahčenie metodických návštev. Tieto návštevy sa môžu vykonávať vo vnútroštátnych orgánoch zapojených do podávania správ o postupe pri nadmernom deficite a vo všetkých útvaroch, ktoré sa priamo alebo nepriamo zúčastňujú na zostavovaní účtov a dlhu verejnej správy Členské štáty zabezpečia, aby tieto vnútroštátne orgány a útvary a, ak je to potrebné, ich vnútroštátne orgány, ktoré majú úradnú zodpovednosť za kontrolu verejných účtov, poskytli úradníkom Komisie alebo ostatným expertom uvedeným v odseku 1 pomoc potrebnú na vykonávanie ich povinností vrátane sprístupnenia dokumentov na odôvodnenie vykázaných údajov o skutočnom deficite a dlhu a základných účtov verejnej správy. Dôverné záznamy národného štatistického systému sa poskytnú len Komisii (Eurostatu).“

  Členské štáty prijmú všetky opatrenia potrebné na uľahčenie metodických návštev, ktoré môžu prebehnúť aj bez ohlásenia. Tieto návštevy sa môžu vykonávať vo vnútroštátnych orgánoch zapojených do podávania správ o postupe pri nadmernom deficite a vo všetkých útvaroch, ktoré sa priamo alebo nepriamo zúčastňujú na zostavovaní účtov a dlhu verejnej správy Členské štáty zabezpečia, aby tieto vnútroštátne orgány a útvary a, ak je to potrebné, ich vnútroštátne orgány, ktoré majú úradnú zodpovednosť za kontrolu verejných účtov, poskytli úradníkom Komisie alebo ostatným expertom uvedeným v odseku 1 pomoc potrebnú na vykonávanie ich povinností vrátane sprístupnenia dokumentov na odôvodnenie vykázaných údajov o skutočnom deficite a dlhu a základných účtov verejnej správy. Dôverné záznamy národného štatistického systému sa poskytnú len Komisii (Eurostatu).

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

  Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

  Článok 1 – bod 5a (nový)

  Nariadenie (ES) č. 479/2009

  Článok 16 – odsek 1

   

  Text predložený Komisiou

  Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

   

  5a) V článku 16 sa odsek 1 nahrádza takto:

   

  „1. Členské štáty zabezpečia, aby aktuálne údaje vykázané Komisii (Eurostatu) boli poskytované v súlade so zásadami stanovenými v článkoch 2 a 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike1. V tomto ohľade zodpovednosťou národných štatistických úradov je zabezpečiť súlad vykazovaných údajov s článkom  1 tohto nariadenia  a so základnými účtovnými pravidlami ESA 95. Členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátne štatistické úrady mali prístup ku všetkým príslušným informáciám potrebným na plnenie tejto úlohy.“

   

  _____

  1 Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 103, 22. 4. 2010, s. 1.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Tento návrh je prvou priamou reakciou na grécke problémy, ktoré ohrozili celú eurozónu a Európsku úniu ako celok. Spravodajcovia preto dôrazne odporúčajú čo najviac posilniť Eurostat, aby sa predišlo prípadom podobným gréckemu. Skutočnosť, že niekoľko rokov sa bez akýchkoľvek následkov predkladali nekvalitné štatistiky, musí byť dostatočným dôvodom na to, aby bola Eurostatu udelená vyšetrovacia právomoc.

  Spravodajca súhlasí s návrhom Komisie, ale zdôrazňuje, že navrhované pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k platnému nariadeniu predstavujú len minimum toho, čo je potrebné urobiť vzhľadom na nedávne skúsenosti. Preto by nesúhlasil so žiadnymi ďalšími obmedzeniami v súvislosti s navrhovanými kontrolnými právomocami Komisie (Eurostat) . Rada by nemala zopakovať svoj omyl, ku ktorému došlo v súvislosti s jej predchádzajúcim návrhom z roku 2005. Spravodajca takisto v plnej miere súhlasí s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi zahrnutými v stanovisku Európskej centrálnej banky z 31. marca 2010. Osobitne explicitný odkaz na článok 11 v súvislosti s nevysvetleným zosúladením dlhu a deficitu, ktorý by bol dôvodom na uskutočnenie metodických návštev, by posilnil a objasnil úlohu týchto vyšetrovaní. Spravodajca takisto podporuje úzku spoluprácu medzi Komisiou (Eurostat) a ECB pri plánovaní a uskutočňovaní takýchto vyšetrovaní, pričom by sa rešpektovala nezávislosť obidvoch inštitúcií.

  Ako sa uvádza v oznámení Komisie o posilnení koordinácie hospodárskej politiky prijatom 12. mája 2010 a v spoločnom liste kancelárky Angely Merkelovej a prezidenta Nicolasa Sarkozyho adresovanom predsedovi Európskej rady a Európskej komisie, nedostatočná spoľahlivosť štatistík vo veľkej miere vysvetľuje nedôveru trhov v hospodárske politiky Grécka, a preto je potrebné, aby návrhy na posilnenie právomocí Eurostatu na vedenie vyšetrovania vstúpili čo najskôr do platnosti. Spravodajca očakáva, že politické záväzky budú čo najskôr zapracované do právne záväzných legislatívnych aktov, bez toho, aby sa oslabil návrh Komisie.

  Spravodajca chce zdôrazniť základnú skutočnosť, že všetky budúce zlepšenia v oblasti hospodárskeho dohľadu a riadenia musia vychádzať z presných, spravodlivých a porovnateľných štatistík týkajúcich sa príslušných hospodárskych politík a stanovísk daných členských štátov. V tejto súvislosti bude potrebné vyvinúť ďalšie úsilie na uplatnenie minimálnych noriem pre nezávislosť, bezúhonnosť a spoľahlivosť vnútroštátnych štatistických orgánov. Ako to už Komisia žiadala v roku 2004, sú potrebné minimálne európske normy v oblasti štatistiky, aby sa mohla zabezpečiť porovnateľnosť všetkých predkladaných údajov.

  Spravodajca sa domnieva, že právny rámec navrhnutý Komisiou je príliš úzky a že článok 338 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by bol v tejto súvislosti vhodnejší.

  VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

  Dátum prijatia

  28.6.2010

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  38

  1

  1

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Kay Swinburne

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Marta Andreasen, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Pervenche Berès, Ashley Fox, Danuta Maria Hübner, Danuta Jazłowiecka, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Sirpa Pietikäinen

  Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Bendt Bendtsen, Gesine Meissner, Marit Paulsen, Britta Reimers, Joachim Zeller