Postopek : 2010/0035(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0220/2010

Predložena besedila :

A7-0220/2010

Razprave :

Glasovanja :

PV 06/07/2010 - 6.6
CRE 06/07/2010 - 6.6
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0253

POROČILO     *
PDF 202kWORD 267k
30.6.2010
PE 441.375v03-00 A7-0220/2010

o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 479/2009 glede kakovosti statističnih podatkov v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem

(KOM(2010)0053 – C7‑0064/2010 – 2010/0035(NLE))

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poročevalec: Othmar Karas

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 479/2009 glede kakovosti statističnih podatkov v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem

(KOM(2010)0053 – C7‑0064/2010 – 2010/0035(NLE))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2010)0053),

–   ob upoštevanju tretjega pododstavka člena 126(14) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0064/2010),

–   ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke z dne 31. marca 2010(1),

–   ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A7‑0220/2010),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog v skladu s členom 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

3.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe– akt o spremembi

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) Žal niti opozorilo Komisije (Eurostata), objavljeno že leta 2004, niti pobude, ki jih je Komisija pripravila na tem področju in jih opisala v sporočilu z dne 22. decembra 2004 z naslovom „K evropski strategiji upravljanja fiskalne statistike“1, niso vodili do tega, da bi Svet sprejel reforme okvira upravljanja za finančno statistiko, ki so bile za poznele že takrat. S pravočasnim ukrepanjem bi dosti prej odkrili napake pri sporočanju zadevnih podatkov o javnem primanjkljaju, tako da bi iz tega izhajajočo krizo lahko vsaj omejili. Odločilnega pomena je torej Komisiji (Eurostatu) zagotoviti primeren okvir pristojnosti, ustrezno osebje in čim večjo neodvisnost.

 

__________

1KOM(2004)0832.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe– akt o spremembi

Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b) Komisija bi morala oceniti in sprejeti ustrezne sklepe glede tega, kako je doslej potekalo zbiranje in ocenjevanje finančnih statističnih podatkov iz držav članic. Te sklepe bi morala sporočiti Evropskemu parlamentu.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe– akt o spremembi

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Revidirani okvir upravljanja za fiskalno statistiko je na splošno dobro deloval in je dosegel zadovoljiv izid v smislu pošiljanja ustreznih fiskalnih podatkov o javnofinančnem primanjkljaju in javnem dolgu. Zlasti države članice so večinoma pokazale dobro mero pripravljenosti za sodelovanje v dobri veri ter operativno sposobnost sporočanja visokokakovostnih fiskalnih podatkov.

(3) Čeprav je revidirani okvir upravljanja za fiskalno statistiko na splošno dobro deloval in je dosegel zadovoljiv izid v smislu pošiljanja ustreznih fiskalnih podatkov o javnofinančnem primanjkljaju in javnem dolgu ter je večina držav članic pokazala dobro mero pripravljenosti za sodelovanje v dobri veri ter operativno sposobnost sporočanja visokokakovostnih fiskalnih podatkov, bi bilo treba izkoristiti pretekle priložnosti za izboljšanje kakovosti in obsega podatkov, poslanih Komisiji (Eurostatu).

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe– akt o spremembi

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Vendar so nedavni dogodki tudi jasno pokazali, da sedanji okvir upravljanja za fiskalno statistiko še vedno ne zmanjšuje v potrebni meri tveganja namernega pošiljanja nepravilnih ali netočnih podatkov Komisiji.

(4) Vendar so nedavni dogodki v Uniji tudi jasno pokazali, da sedanji okvir upravljanja za fiskalno statistiko še vedno ne zmanjšuje v potrebni meri tveganja namernega pošiljanja nepravilnih ali netočnih podatkov Komisiji.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe– akt o spremembi

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Zanesljivost statistike, ki jo Komisija (Eurostat) objavlja na ravni Unije, je neposredno odvisna od zanesljivosti statističnih podatkov, ki jih države članice zbirajo na nacionalni ravni.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe– akt o spremembi

Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b) Za preprečitev kakršnega koli odvečnega pritiska nacionalnih vlad na z zakonom določene nacionalne statistične organe je bistveno zagotoviti institucionalno neodvisnost teh organov.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe– akt o spremembi

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) V zvezi s tem mora imeti Komisija (Eurostat) dodatne pravice dostopa do razširjenega obsega informacij za potrebe ocene kakovosti podatkov.

(5) V zvezi s tem mora imeti Komisija (Eurostat) dodatne pravice dostopa do razširjenega obsega informacij za potrebe ocene kakovosti podatkov. Bistveno je, da se podatki, pridobljeni od držav članic, v ustreznem času posredujejo generalnemu direktoratu za statistiko pri Evropski centralni banki.

Obrazložitev

Evropska centralna banka je vodilna ustanova, odgovorna za monetarno stabilnost – ne samo v evroobmočju, pač pa v vsej EU. Njen generalni direktorat za statistiko ima pristojnost, da od držav članic zahteva nacionalne podatke s področja monetarne, bančne in finančnotržne statistike. Ker je odgovornost za zbiranje evropskih podatkov deljena, se lahko nadaljnje potvarjanje podatkov prepreči samo, če se okrepi tudi nadzorna pristojnost Evropske centralne banke.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe– akt o spremembi

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Za primerljivost ekonomskih podatkov je potrebna enotna metodologija. Zato si mora Komisija prizadevati za uskladitev zbiranja statističnih podatkov.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe– akt o spremembi

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Komisija (Eurostat) bi morala biti pri izvajanju nadzornih obiskov v državi članici, katere statistični podatki se preverjajo, upravičena do dostopa do računov državnih organov na centralni, državni in lokalni ravni ter na ravni socialne varnosti, zagotoviti pa ji je treba tudi temeljne podrobne računovodske informacije, ustrezne statistične raziskave in vprašalnike ter druge povezane informacije ob upoštevanju zakonodaje o varstvu podatkov in statistične zaupnosti.

(6) Komisija (Eurostat) bi morala biti pri izvajanju nadzornih obiskov v državi članici, katere statistični podatki se preverjajo, upravičena do dostopa do računov državnih organov na centralni, državni in lokalni ravni ter na ravni socialne varnosti, zagotoviti pa ji je treba tudi temeljne podrobne računovodske informacije, ustrezne statistične raziskave in vprašalnike ter druge povezane informacije, tudi o zunajbilančnih transakcijah, ob upoštevanju zakonodaje o varstvu podatkov in statistične zaupnosti.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe– akt o spremembi

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) Da bi Komisiji (Eurostatu) omogočili, da bo lahko odgovorno izvajal svoje razširjene nadzorne funkcije, je treba na ustreznih področjih povečati število usposobljenega osebja. Povečanje osebja in stroškov bi moralo biti krito s proračunskimi prerazporeditvami in prerazporeditvijo mest znotraj Komisije.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe– akt o spremembi

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Javni računi posameznih splošnih državnih služb ter javnih služb, uvrščenih zunaj splošnega državnega sektorja, morajo biti glavni predmet preverjanj, javne račune pa je treba oceniti v smislu njihove statistične uporabe.

(7) Javni računi posameznih splošnih državnih služb ter javnih služb, uvrščenih zunaj splošnega državnega sektorja, morajo biti glavni predmet preverjanj, javne račune pa je treba oceniti v smislu njihove statistične uporabe. V pomoč proračunski oceni bi bilo treba uporabiti tudi srednjeročne analize in večletne okvire.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe– akt o spremembi

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) Države članice bi morale Komisiji (Eurostatu) zagotoviti vse statistične in proračunske informacije na podlagi standardizirane in mednarodno sprejete računovodske metode.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe– akt o spremembi

Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8b) Komisija bi morala v okviru pakta za stabilnost in rast razmisliti o oblikovanju sankcij za posredovanje napačno predstavljenih makroekonomskih statističnih podatkov držav članic. Razmisliti bi morala o uvedbi tovrstnih sankcij proti državam članicam, ki potvarjajo makroekonomske statistične podatke o svojem proračunskem primanjkljaju in državnem dolgu.

Obrazložitev

Za države članice, ki zavajajo EU in vlagatelje z objavljanjem potvorjenih makroekonomskih podatkov, bi bilo treba uvesti strožjo ureditev (z možnostjo naložitve sankcij). S tem bi zagotovili, da se v prihodnosti ne bi ponovil grški primer.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 1 (novo)

Uredba (ES) št. 479/2009

Člen 2 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1) Odstavek 1 v členu 2 se nadomesti z naslednjim:

 

1. „Zneski načrtovanega javnofinančnega primanjkljaja in javnega dolga“ so zneski, ki jih države članice določijo za tekoče leto. To so najnovejše uradne napovedi, v katerih so upoštevane najnovejše odločitve za proračun, gospodarski razvoj in napovedi ter mesečni in četrtletni rezultati. Pripravijo se čim prej pred rokom za poročanje.“

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 2

Uredba (ES) št. 479/2009

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice Komisiji (Eurostatu) čim prej zagotovijo dostop do vseh zahtevanih informacij za oceno kakovosti podatkov, vključno s statističnimi informacijami, kot so podatki iz nacionalnih računov, popisov, preglednic za sporočanje podatkov za postopek čezmernega primanjkljaja, dodatnih vprašalnikov in pojasnil v zvezi z uradnimi obvestili.

2. Države članice Komisiji (Eurostatu) čim prej zagotovijo dostop do vseh zahtevanih statističnih in proračunskih informacij za oceno kakovosti podatkov. Te informacije temeljijo na standardizirani in mednarodno sprejeti računovodski metodi, ki jo potrdi Komisija (Eurostat). Statistične in proračunske informacije so med drugim zlasti:

 

(a) podatki iz nacionalnih računov;

 

(b) popisi;

 

(c) preglednice za sporočanje podatkov za postopek čezmernega primanjkljaja;

 

(d) dodatni vprašalniki in pojasnila v zvezi z uradnimi obvestili postopka čezmernega primanjkljaja;

 

(e) informacije, ki jih posredujejo skupna revizijska služba, ministrstvo za finance ali pristojni regionalni organ za izvajanje nacionalnega in regionalnega proračuna države članice;

 

(f) računi izvenproračunskih teles ali neprofitnih organizacij ter podobnih organov, ki v državnih računih spadajo pod splošni državni sektor;

 

(g) izčrpne informacije o vseh vrstah zunajbilančnih organov;

 

(h) računi skladov socialne varnosti; ter

 

(i) raziskave lokalnih vlad.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 479/2009

Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Metodološki obiski so namenjeni spremljanju postopkov in preverjanju računov, ki upravičujejo sporočene dejanske podatke, in pripravi podrobnih sklepov glede kakovosti sporočenih podatkov, kakor to opredeljuje člen 8(1).

3. Metodološki obiski so lahko nenapovedani in so namenjeni spremljanju postopkov, med drugim neodvisnosti nacionalnega statističnega organa od vlade, in preverjanju računov, ki upravičujejo sporočene dejanske podatke, in pripravi podrobnih sklepov glede kakovosti sporočenih podatkov, kakor to opredeljuje člen 8(1).

Obrazložitev

Za države članice, ki zavajajo EU in vlagatelje z objavljanjem potvorjenih makroekonomskih podatkov, bi bilo treba uvesti strožjo ureditev. S tem bi zagotovili, da se v prihodnosti ne bi ponovil grški primer.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Uredba (ES) št. 479/2009

Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Metodološki obiski se izvajajo le v izjemnih primerih, kadar se jasno ugotovijo znatna tveganja ali težave v zvezi s kakovostjo podatkov.

Metodološki obiski, napovedani ali nenapovedani, se izvajajo le v primerih, kadar obstaja sum za resna tveganja ali težave v zvezi s kakovostjo podatkov. Komisija sestavi seznam primerov, ki jih je treba obravnavati kot znatno tveganje ali težavo, kar zadeva kakovost podatkov. Ta seznam se sestavi po posvetovanju z OMFPS.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 479/2009

Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice na zahtevo Komisije (Eurostata) zagotovijo pomoč strokovnjakov na področju nacionalnega računovodstva, vključno s pomočjo pri pripravi in izvedbi metodoloških obiskov. Ti strokovnjaki dajo pri opravljanju svojih nalog na voljo svoje neodvisno strokovno znanje. Seznam strokovnjakov na področju nacionalnega računovodstva se sestavi na podlagi predlogov, ki so jih nacionalni organi, pristojni za poročanje o čezmernem primanjkljaju, poslali Komisiji (Eurostatu).

1. Države članice na zahtevo Komisije (Eurostata) zagotovijo pomoč strokovnjakov na področju nacionalnega računovodstva, vključno s pomočjo pri pripravi in izvedbi metodoloških obiskov, ki so lahko tudi nenapovedani. Ti strokovnjaki dajo pri opravljanju svojih nalog na voljo svoje neodvisno strokovno znanje in opravijo posebno usposabljanje, da se zagotovi visoka raven strokovnega znanja in nepristranskosti. Seznam strokovnjakov na področju nacionalnega računovodstva se sestavi na podlagi predlogov, ki so jih nacionalni organi, pristojni za poročanje o čezmernem primanjkljaju, poslali Komisiji (Eurostatu).

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 5

Uredba (ES) št. 479/2009

Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. V okviru metodoloških obiskov ima Komisija (Eurostat) pravico do dostopa do računov vseh državnih organov na centralni, državni, lokalni ravni ter na ravni socialne varnosti, zagotoviti pa ji je treba tudi temeljne podrobne računovodske informacije, kot so transakcije in bilance stanja, ustrezne statistične raziskave in vprašalniki ter druge povezane informacije, na primer analitični dokumenti in računovodski podatki drugih javnih organov.

2. V okviru metodoloških obiskov, ki so lahko tudi nenapovedani, ima Komisija (Eurostat) pravico do dostopa do računov vseh državnih organov na centralni, državni, lokalni ravni ter na ravni socialne varnosti (tudi državnega pokojninskega zavarovanja), zagotoviti pa ji je treba tudi temeljne podrobne računovodske informacije, kot so transakcije in bilance stanja, ustrezne statistične raziskave in vprašalniki ter druge povezane informacije, na primer analitični dokumenti in računovodski podatki drugih javnih organov.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 5

Uredba (ES) št. 479/2009

Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Predstavniki Evropske centralne banke se lahko udeležijo metodoloških obiskov in pomagajo uradnikom Komisije (Eurostata).

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 5

Uredba (ES) št. 479/2009

Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija (Eurostat) sme izvajati preglede na kraju samem in razgovore z vsemi organizacijami, za katere presodi, da so pomembne za njeno delo.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 5

Uredba (ES) št. 479/2009

Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da omogočijo metodološke obiske. Navedeni obiski se lahko izvajajo v nacionalnih organih, vključenih v poročanje v okviru postopka čezmernega primanjkljaja, ter v vseh službah, neposredno ali posredno vključenih v pripravo državnih proračunskih podatkov in podatkov o zunanjem dolgu. Države članice zagotovijo, da navedeni nacionalni organi in službe ter – kadar je potrebno – nacionalni organi, ki so po svoji dolžnosti odgovorni za nadzor javnih računov, uradnikom Komisije ali drugim strokovnjakom iz odstavka 1 zagotovijo pomoč, ki jo potrebujejo pri opravljanju svojih nalog, vključno s tem, da jim dajo na voljo dokumente za utemeljitev dejanskih sporočenih podatkov o primanjkljaju in dolgu ter o temeljnih državnih proračunskih podatkih. Zaupne evidence nacionalnega statističnega sistema se sporočijo samo Komisiji (Eurostatu).

Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da omogočijo metodološke obiske, ki so lahko tudi nenapovedani. Navedeni obiski se lahko izvajajo v nacionalnih organih, vključenih v poročanje v okviru postopka čezmernega primanjkljaja, ter v vseh službah, neposredno ali posredno vključenih v pripravo državnih proračunskih podatkov in podatkov o zunanjem dolgu. Države članice zagotovijo, da navedeni nacionalni organi in službe ter – kadar je potrebno – nacionalni organi, ki so po svoji dolžnosti odgovorni za nadzor javnih računov, uradnikom Komisije ali drugim strokovnjakom iz odstavka 1 zagotovijo pomoč, ki jo potrebujejo pri opravljanju svojih nalog, vključno s tem, da jim dajo na voljo dokumente za utemeljitev dejanskih sporočenih podatkov o primanjkljaju in dolgu ter o temeljnih državnih proračunskih podatkih. Zaupne evidence nacionalnega statističnega sistema se sporočijo samo Komisiji (Eurostatu).

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe– akt o spremembi

Člen 1 – točka 5 a (novo)

Uredba (ES) št. 479/2009

Člen 16 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Odstavek 1 v členu 16 se nadomesti z naslednjim:

 

1. Države članice zagotovijo, da so dejanski podatki, sporočeni Komisiji (Eurostatu), v skladu z načeli iz členov 2 in 12 Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o evropski statistiki1. V tem okviru morajo nacionalni statistični organi zagotoviti, da so sporočeni podatki skladni s členom 1 te uredbe ter s temeljnimi računovodskimi pravili ESR 95. Države članice zagotovijo, da se nacionalnim statističnim organom omogoči dostop do vseh relevantnih informacij, potrebnih za opravljanje njihove naloge.“

 

_____

1 UL L 87, 31.3.2009, str. 164.

(1)

UL C 103, 22.4.2010, str. 1.


OBRAZLOŽITEV

Ta predlog je prvi neposredni odziv na problematiko Grčije, kar je privedlo do težav v celotnem območju evra in Evropski uniji nasploh. Zato poročevalec močno priporoča čim večjo okrepitev Eurostata, da v prihodnosti ne bi več prišlo do takšnih primerov. Dejstvo, da so bili leta in leta predloženi napačni statistični podatki brez kakršnih koli posledic, mora biti dovolj zaskrbljujoče, da se Eurostatu podeli potrebno preiskovalno pristojnost.

Poročevalec se strinja s predlogom Komisije, vendar poudarja, da so njeni predlogi sprememb k veljavni uredbi glede na nedavne izkušnje najmanj, kar je treba storiti. Zato se ne bi strinjal z nikakršnim dodatnim omejevanjem predlaganih pooblastil Komisije (Eurostata), podobnih revizorskim pooblastilom. Svet ne sme storiti enake napake kot pri prejšnjem predlogu Komisije iz leta 2005. Prav tako se popolnoma strinja s predlogi sprememb, ki so bili vključeni v mnenje Evropske centralne banke, objavljeno 31. marca 2010. Zlasti bi izrecno sklicevanje na nepojasnjene uskladitve stanj in tokov v členu 11 kot razlog za uvedbo metodoloških obiskov okrepilo in pojasnilo vlogo tovrstnih preiskav. Poročevalec podpira tudi tesno sodelovanje Komisije (Eurostata) in Evropske centralne banke pri načrtovanju in opravljanju teh preiskav ob spoštovanju vloge in neodvisnosti obeh institucij.

Kot je navedeno v sporočilu Komisije o okrepljenem usklajevanju na področju gospodarske politike, sprejetem 12. maja 2010, ter v skupnem pismu kanclerke Angele Merkel in predsednika Nicolasa Sarkozyja, naslovljenem na predsednika Evropskega sveta in predsednika Evropske komisije, nezanesljivost statističnih podatkov v veliki meri pojasnjuje nezaupanje trgov v grško gospodarsko politiko in morajo čim prej začeti veljati predlogi za okrepitev Eurostatovih preiskovalnih pooblastil. Poročevalec pričakuje, da se bo politična zavezanost čim hitreje uresničila kot pravno zavezujoči zakonodajni akti, ne da bi predlog Komisije zaradi tega zvodenel.

Želel bi poudariti bistveno dejstvo, da morajo izboljšave gospodarskega nadzora in upravljanja v prihodnosti sloneti na točnih, pravičnih in primerljivih statističnih podatkih o gospodarski politiki in položajih zadevnih držav članic. Zato bodo potrebna dodatna prizadevanja pri izvajanju minimalnih standardov za neodvisnost, celovitost in odgovornost nacionalnih statističnih uradov. Kot se je od Komisije že zahtevalo leta 2004, so potrebni vseevropski minimalni standardi na področju statističnih podatkov, kar bi zagotovilo primerljivost vseh posredovanih podatkov.

Poročevalec meni, da je pravna podlaga, ki jo predlaga Komisija, preozka in da bi v tem primeru bolj ustrezal člen 338 Pogodbe o delovanju Evropske unije.


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

28.6.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

38

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Kay Swinburne

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marta Andreasen, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Pervenche Berès, Ashley Fox, Danuta Maria Hübner, Danuta Jazłowiecka, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Sirpa Pietikäinen

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Bendt Bendtsen, Gesine Meissner, Marit Paulsen, Britta Reimers, Joachim Zeller

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov