Förfarande : 2010/0035(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0220/2010

Ingivna texter :

A7-0220/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/07/2010 - 6.6
CRE 06/07/2010 - 6.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0253

BETÄNKANDE     *
PDF 191kWORD 239k
30.6.2010
PE 441.375v03-00 A7-0220/2010

om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 479/2009 med avseende på kvaliteten på statistiken i samband med förfarandet vid alltför stora underskott

(KOM(2010)0053 – C7‑0064/2010 – 2010/0035(NLE))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Othmar Karas

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 479/2009 med avseende på kvaliteten på statistiken i samband med förfarandet vid alltför stora underskott

(KOM(2010)0053 – C7‑0064/2010 – 2010/0035(NLE))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2010)0053),

–   med beaktande av artikel 126.14, tredje stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilket rådet har hört parlamentet (C7‑0064/2010),

–   med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande av den 31 mars 2010(1),

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A7‑0220/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Tyvärr ledde varken kommissionens (Eurostats) varningar, som framfördes så tidigt som 2004, eller kommissionens initiativ inom detta område, beskrivet i kommissionens meddelande av den 22 december 2004 ”På väg mot en europeisk strategi för styrning av statistiken över de offentliga finanserna”1, till reformer från rådets sida av statistikregelverket för offentliga finanser, som redan då borde ha genomförts för länge sen. Hade man agerat i rätt tid skulle man mycket tidigare ha kunnat upptäcka de fel som gjorts när de relevanta uppgifterna om de offentliga underskotten sändes in, och den därav utlösta krisen skulle åtminstone ha kunnat begränsas. Därför är det av avgörande betydelse att kommissionen (Eurostat) ges adekvat behörighet med en tillräcklig personalstyrka och största möjliga oberoende.

 

__________

1KOM(2004)0832.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b) Kommissionen bör utvärdera och dra slutsatser om hur insamlingen och bedömningen av statistiska uppgifter från medlemsstaterna rörande finanserna hittills har gått till. Dessa slutsatser bör rapporteras till Europaparlamentet.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Det reviderade statistikregelverket för offentliga finanser har på det stora hela fungerat väl och har i allmänhet gett ett tillfredsställande resultat i form av relevanta uppgifter om offentliga underskott och skuldsättning som inrapporterats. I synnerhet har medlemsstaterna samarbetat mycket väl i gott förtroende och har kunnat inrapportera statistik av god kvalitet om de offentliga finanserna.

(3) Det reviderade statistikregelverket för offentliga finanser har visserligen på det stora hela fungerat väl och har i allmänhet gett ett tillfredsställande resultat i form av relevanta uppgifter om offentliga underskott och skuldsättning som inrapporterats, och de flesta medlemsstaterna har samarbetat mycket väl i gott förtroende och har kunnat inrapportera statistik av god kvalitet om de offentliga finanserna, men tidigare möjligheter borde ha utnyttjats för att förbättra kvaliteten på och omfattningen av de uppgifter som sänds in till kommissionen (Eurostat).

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Den senaste händelseutvecklingen har dock visat att det gällande statistikregelverket för offentliga finanser inte i tillräckligt hög grad förmår minska risken för att länder med avsikt inrapporterar felaktiga eller bristfälliga uppgifter till kommissionen.

(4) Den senaste händelseutvecklingen i unionen har dock visat att det gällande statistikregelverket för offentliga finanser inte i tillräckligt hög grad förmår minska risken för att länder med avsikt inrapporterar felaktiga eller bristfälliga uppgifter till kommissionen.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Tillförlitligheten hos den statistik som kommissionen (Eurostat) offentliggör på unionsnivå är direkt beroende av hur tillförlitliga de statistiska uppgifter är som medlemsstaterna samlar in på nationell nivå.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b) Det är avgörande att garantera alla nationella behöriga statistikorgan institutionellt oberoende, så att all otillbörlig påverkan från deras respektive regeringar kan undvikas.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Av detta skäl bör kommissionen (Eurostat) ges åtkomst till ytterligare information för att kunna bedöma uppgifternas kvalitet.

(5) Av detta skäl bör kommissionen (Eurostat) ges tillgång till ytterligare information för att kunna bedöma uppgifternas kvalitet. Det är mycket viktigt att de uppgifter som kommer in från medlemsstaterna inom skälig tid meddelas ECB:s statistikdirektorat.

Motivering

Europeiska centralbanken är den institution som är ledande vad gäller ansvaret för monetär stabilitet, inte bara i euroområdet, utan i hela EU. ECB:s generaldirektorat för statistik har behörighet att begära nationella uppgifter från medlemsstaterna avseende monetära frågor och bankverksamhet samt finansmarknadsstatistik. Med tanke på detta delade ansvar för insamling av uppgifter från EU kan fortsatt förfalskning av uppgifter förhindras endast om även ECB:s behörighet stärks.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) En förutsättning för att de nationalekonomiska uppgifterna ska kunna jämföras är att en enhetlig metod används. Kommissionen bör därför arbeta för att insamlingen av de statistiska uppgifterna harmoniseras.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Kommissionen (Eurostat) bör vid kontrollbesök i en medlemsstat vars statistik är under granskning ha direkt tillgång till de nationella myndigheternas räkenskaper på central, delstatlig och lokal nivå samt socialförsäkringsuppgifter, inklusive detaljerade underliggande räkenskapsuppgifter, relevanta statistiska undersökningar och enkäter samt annan relaterad information, samtidigt som man respekterar dataskyddslagstiftningen och statistikens insynsskydd.

(6) Kommissionen (Eurostat) bör vid kontrollbesök i en medlemsstat vars statistik är under granskning ha direkt tillgång till de nationella myndigheternas räkenskaper på central, delstatlig och lokal nivå samt socialförsäkringsuppgifter, inklusive detaljerade underliggande räkenskapsuppgifter, relevanta statistiska undersökningar och enkäter samt annan relaterad information, inklusive transaktioner utanför balansräkningen, samtidigt som man respekterar dataskyddslagstiftningen och statistikens insynsskydd.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) För att kommissionen (Eurostat) ska kunna uppfylla sina utvidgade kontrollfunktioner på ett ansvarsfullt sätt behöver de berörda avdelningarna förstärkas med kvalificerad personal. Den extra insatsen av personal och kostnader bör täckas genom budgetöverföringar och omdisponering av personalresurser inom kommissionen.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Offentliga räkenskaper för enskilda organ i den offentliga sektorn, liksom för offentliga organ som anses falla utanför den offentliga sektorn, bör vara kontrollernas huvudsakliga föremål, och de offentliga räkenskaperna bör bedömas med avseende på hur de används i statistiken.

(7) Offentliga räkenskaper för enskilda organ i den offentliga sektorn, liksom för offentliga organ som anses falla utanför den offentliga sektorn, bör vara kontrollernas huvudsakliga föremål, och de offentliga räkenskaperna bör bedömas med avseende på hur de används i statistiken. Både halvtidsutvärderingar och fleråriga ramar bör utnyttjas som stöd till budgetutvärderingarna.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) Medlemsstaterna bör förse kommissionen (Eurostat) med all statistisk och budgetrelaterad information baserad på en standardiserad och internationellt erkänd redovisningsmetod.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning – ändringsakt

Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b) Kommissionen bör överväga att utforma sanktioner inom ramen för stabilitets- och tillväxtpakten för det fall att medlemsstaterna sänder in missvisande makroekonomisk statistik. Kommissionen bör överväga att tillämpa sådana sanktioner på medlemsstater som förfalskar den makroekonomiska statistiken rörande sina budgetunderskott och statsskulder.

Motivering

En skärpt reglering bör införas (inklusive möjligheten att tillgripa sanktioner) gentemot medlemsstater som förfar bedrägligt mot EU och investerarna genom att offentliggöra förfalskad makroekonomisk statistik. Denna bestämmelse måste garantera att det grekiska exemplet inte kan upprepas i framtiden.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led -1 (nytt)

Förordning (EG) nr 479/2009

Artikel 2 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1) I artikel 2 ska punkt 1 ersättas med följande:

 

”1. Med uppgifter om nivån på det förväntade offentliga underskottet och den förväntade offentliga skuldnivån avses de uppgifter som medlemsstaterna fastställt för det innevarande året. De ska vara de senaste officiella prognoserna och beakta de senaste budgetbesluten och den ekonomiska utvecklingen och de ekonomiska utsikterna samt månatliga och kvartalsvisa resultat. De ska utarbetas så kort tid som möjligt innan tidsfristen för rapportering löper ut.”

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 2

Förordning (EG) nr 479/2009

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska så snart som möjligt ge kommissionen (Eurostat) åtkomst till all information som begärs för att kunna bedöma uppgifternas kvalitet, inklusive statistisk information såsom uppgifter från nationalräkenskaper, förteckningar, anmälningstabeller för förfarande vid alltför stora underskott, ytterligare enkäter och klargöranden som rör anmälningarna.

2. Medlemsstaterna ska så snart som möjligt ge kommissionen (Eurostat) tillgång till all statistisk och budgetrelaterad information som begärs för att kunna bedöma uppgifternas kvalitet. Denna information ska baseras på en standardiserad och internationellt erkänd redovisningsmetod som kommissionen (Eurostat) har godkänt. I den statistiska och budgetrelaterade informationen ska särskilt följande ingå:

 

a) uppgifter från nationalräkenskaperna,

 

b) förteckningar,

 

c) anmälningstabeller för förfarande vid alltför stora underskott,

 

d) ytterligare frågeformulär och klargöranden som rör anmälningarna,

 

e) information från det nationella statistikorganet, finansministeriet eller relevant regional myndighet om genomförandet av medlemsstatens nationella och regionala budgetar,

 

f) räkenskaperna för organ utanför budgeten eller ideella organisationer och liknande organ som ingår i den offentliga sektorn i nationalräkenskaperna,

 

g) uttömmande information om varje typ av organ som inte ingår i budgeten,

 

h) räkenskaperna för socialförsäkringarna, och

 

i) lokala förvaltningars undersökningar.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 479/2009

Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Syftet med de metodiska besöken är att kontrollera de rutiner och räkenskaper som ligger till grund för de faktiska rapporterade uppgifterna och att dra detaljerade slutsatser om de rapporterade uppgifternas kvalitet, i enlighet med artikel 8.1.

3. Metodbesöken kan ske utan förvarning och syftar till att kontrollera de rutiner, inklusive det nationella statistikorganets oberoende av regeringen, och de räkenskaper som ligger till grund för de faktiska rapporterade uppgifterna och att dra detaljerade slutsatser om de rapporterade uppgifternas kvalitet, i enlighet med artikel 8.1.

Motivering

En skärpt reglering bör införas gentemot medlemsstater som förfar bedrägligt mot EU och investerarna genom att offentliggöra förfalskad makroekonomisk statistik. Denna bestämmelse måste garantera att det grekiska exemplet inte kan upprepas i framtiden.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 3

Förordning (EG) nr 479/2009

Artikel 11 – punkt 3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Metodiska besök ska endast genomföras i undantagsfall där man tydligt identifierat betydande risker eller problem rörande statistikuppgifternas kvalitet.

Metodbesök, med eller utan förvarning, ska endast genomföras när allvarliga risker eller problem rörande statistikuppgifternas kvalitet misstänks. Kommissionen ska upprätta en förteckning över fall som anses innebära särskild risk eller särskilda problem i samband med uppgifternas kvalitet. Denna förteckning ska upprättas efter samråd med kommittén för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 4

Förordning (EG) nr 479/2009

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska på kommissionens (Eurostats) begäran tillhandahålla hjälp i form av experter på nationalräkenskaper, även vid förberedelse och genomförande av metodiska besök. När de fullgör sina uppgifter ska dessa erbjuda oberoende expertis. En förteckning över dessa experter på nationalräkenskaper ska upprättas på grundval av förslag som inlämnats till kommissionen (Eurostat) av de nationella myndigheterna som ansvarar för att rapportera om alltför stora underskott.

1. Medlemsstaterna ska på kommissionens (Eurostats) begäran tillhandahålla hjälp i form av experter på nationalräkenskaper, även vid förberedelse och genomförande av metodbesök, som kan ske även utan förvarning. När de fullgör sina uppgifter ska dessa erbjuda oberoende expertis samt genomgå särskild utbildning så att deras expertis och oberoende garanterat håller en hög nivå. En förteckning över dessa experter på nationalräkenskaper ska upprättas på grundval av förslag som inlämnats till kommissionen (Eurostat) av de nationella myndigheterna som ansvarar för att rapportera om alltför stora underskott.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 479/2009

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Inom ramen för de metodiska besöken ska kommissionen (Eurostat) ha direkt tillgång till de nationella myndigheternas räkenskaper på central, delstatlig och lokal nivå samt socialförsäkringsuppgifter, inklusive detaljerade underliggande räkenskapsuppgifter, såsom transaktioner och balansräkningar, relevanta statistiska undersökningar och enkäter samt ytterligare relaterad information, såsom analysdokument och redovisningsuppgifter från andra offentligrättsliga organ.

2. Inom ramen för metodbesöken, som kan ske även utan förvarning, ska kommissionen (Eurostat) ha direkt tillgång till de nationella myndigheternas räkenskaper på central, delstatlig och lokal nivå samt socialförsäkringsuppgifter (inklusive statliga pensionsförsäkringar), inklusive detaljerade underliggande räkenskapsuppgifter, såsom transaktioner och balansräkningar, relevanta statistiska undersökningar och enkäter samt ytterligare relaterad information, såsom analysdokument och redovisningsuppgifter från andra offentligrättsliga organ.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 479/2009

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Företrädare för Europeiska centralbanken får delta i och assistera tjänstemännen från kommissionen (Eurostat) under metodbesöken.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 479/2009

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen (Eurostat) får göra inspektioner på plats och får hålla utfrågningar med varje organisation som den anser vara relevant för sitt arbete.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 5

Förordning (EG) nr 479/2009

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta alla åtgärder som krävs för att underlätta de metodiska besöken. Dessa besök får utföras hos nationella myndigheter som deltar i rapportering som rör förfarandet vid alltför stora underskott, såväl som hos alla tjänster som direkt eller indirekt deltar i arbetet med offentliga räkenskaper och offentlig skuldsättning. Medlemsstaterna ska se till att dessa nationella myndigheter och tjänster, och vid behov de nationella myndigheter som har funktionellt ansvar för kontrollen av de offentliga räkenskaperna, ger kommissionens tjänstemän eller de andra experter som avses i punkt 1 den hjälp som behövs för att de ska kunna fullgöra sitt uppdrag, vilket innefattar att tillhandahålla handlingar som styrker de uppgifter om det faktiska underskottet och den faktiska skuldsättningen i de offentliga finanserna som rapporterats in samt de offentliga räkenskaper som använts som underlag. Sekretessbelagda uppgifter från det nationella statistiska systemet bör endast ges till kommissionen (Eurostat).”

Medlemsstaterna ska vidta alla åtgärder som krävs för att underlätta metodbesöken, som kan ske även utan förvarning. Dessa besök får utföras hos nationella myndigheter som deltar i rapportering som rör förfarandet vid alltför stora underskott, såväl som hos alla tjänster som direkt eller indirekt deltar i arbetet med offentliga räkenskaper och offentlig skuldsättning. Medlemsstaterna ska se till att dessa nationella myndigheter och tjänster, och vid behov de nationella myndigheter som har funktionellt ansvar för kontrollen av de offentliga räkenskaperna, ger kommissionens tjänstemän eller de andra experter som avses i punkt 1 den hjälp som behövs för att de ska kunna fullgöra sitt uppdrag, vilket innefattar att tillhandahålla handlingar som styrker de uppgifter om det faktiska underskottet och den faktiska skuldsättningen i de offentliga finanserna som rapporterats in samt de offentliga räkenskaper som använts som underlag. Sekretessbelagda uppgifter från det nationella statistiska systemet bör endast ges till kommissionen (Eurostat).”

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning – ändringsakt

Artikel 1 – led 5a (nytt)

Förordning (EG) nr 479/2009

Artikel 16 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) I artikel 16 ska punkt 1 ersättas med följande:

 

”1. Medlemsstaterna ska se till att de faktiska uppgifter som rapporteras till kommissionen (Eurostat) tillhandahålls i enlighet med principerna i artiklarna 2 och 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik1. I detta avseende ska de nationella statistikmyndigheterna ha ansvaret för att de rapporterade uppgifterna uppfyller kraven i artikel 1 i denna förordning och de redovisningsregler enligt ENS 95 som utgör underlaget. Medlemsstaterna ska se till att de nationella statistikmyndigheterna får tillgång till all relevant information som de behöver för att kunna fullgöra denna uppgift.

 

___________

1 EUT L 87, 31.3.2009, s. 164.

(1)

EUT C 103, 22.4.2010, s. 1.


MOTIVERING

Detta förslag är den första direkta reaktionen på Greklands problem som har medfört bekymmer för hela euroområdet och för hela Europeiska unionen. Föredraganden rekommenderar därför att Eurostat förstärks så mycket som möjligt, så att framtida grekiska fall kan undvikas. Det faktum att felaktiga statistiska uppgifter har kunnat lämnas under flera år utan några konsekvenser måste vara oroväckande nog för att ge Eurostat de undersökande befogenheter som krävs.

Föredraganden instämmer i kommissionens förslag, men betonar att de föreslagna ändringarna av den gällande förordningen är det minsta som måste göras mot bakgrund av de senaste erfarenheterna. Därför skulle föredraganden inte stödja några ytterligare begränsningar av de revisionsliknande befogenheter som kommissionen (Eurostat) föreslås få. Rådet bör inte upprepa det misstag man gjorde i samband med det förra förslaget från kommissionen 2005. Föredraganden instämmer också till fullo i ändringsförslagen i yttrandet från Europeiska centralbanken från den 31 mars 2010. Särskilt skulle en explicit hänvisning i artikel 11 till oförklarade stock-/flödesjusteringar som skäl för att inleda metodbesök stärka och klargöra vilken roll som dessa typer av undersökningar spelar. Föredraganden stöder också ett nära samarbete mellan kommissionen (Eurostat) och ECB vid planering och genomförande av denna typ av undersökningar, samtidigt som båda institutionernas roller och oberoende respekteras.

Bristen på pålitlig statistik förklarar till stor del marknadens misstro mot Greklands ekonomiska politik, vilket framhölls i kommissionens meddelande om förstärkt samarbete inom den ekonomiska politiken som antogs den 12 maj 2010 och i den gemensamma skrivelsen från förbundskansler Angela Merkel och president Nicolas Sarkozy till ordförandena för rådet och kommissionen, och förslagen om att stärka Eurostats undersökande befogenheter måste därför träda i kraft så snart som möjligt. Föredraganden förväntar sig att de politiska löftena snarast omsätts i rättsligt bindande rättsakter, utan att kommissionens förslag urvattnas.

Föredraganden vill understryka det grundläggande faktum att varje framtida förbättring av den ekonomiska övervakningen och styrningen måste baseras på korrekt, rättvisande och jämförbar statistik över den relevanta ekonomiska politiken och ekonomiska situationen i de berörda medlemsstaterna. I detta sammanhang kommer det att behövas ytterligare ansträngningar för att införa minimistandarder för oberoende, integritet och ansvar hos de nationella statistikmyndigheterna. Som kommissionen krävde redan 2004, är det nödvändigt med Europaomfattande minimistandarder för statistiken för att kunna garantera att alla inlämnade uppgifter är jämförbara.

Föredraganden anser att den rättsliga grund som kommissionen föreslår är för smal, och att artikel 338 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt skulle vara lämpligare i detta sammanhang.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

28.6.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Kay Swinburne

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marta Andreasen, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Pervenche Berès, Ashley Fox, Danuta Maria Hübner, Danuta Jazłowiecka, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Sirpa Pietikäinen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Bendt Bendtsen, Gesine Meissner, Marit Paulsen, Britta Reimers, Joachim Zeller

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy