Процедура : 2010/0110(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0222/2010

Внесени текстове :

A7-0222/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 07/09/2010 - 6.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0291

ДОКЛАД     ***I
PDF 613kWORD 70k
30.6.2010
PE 443.120v02-00 A7-0222/2010

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно свободното движение на работници в Съюза (кодифициран текст)

(COM (2010)0204 – C7‑0112/2010 – 2010/0110(COD))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

(Кодификация – член 86 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно свободното движение на работници в Съюза (кодифициран текст)

(COM (2010)0204 – C7‑0112/2010 – 2010/0110(COD))

(Обикновена законодателна процедура – кодификация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2010)0204),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 46 от ДФЕС, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C7‑0112/2010),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от ДФЕС,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от …,

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

–   като взе предвид членове 86 и 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7‑0222/2010),

А. като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество,

1.  приема своята позиция на първо четене, като одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

(1)

ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 4 юли 2010

СТАНОВИЩЕ

                  НА ВНИМАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

                                                              СЪВЕТА

                                                              КОМИСИЯТА

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно свободното движение на работници в Съюза (кодифицирана версия)

COM(2010)204 от 5.5.2010 г. – 2010/0110(COD)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове, и по-специално точка 4 от него, консултативната работна група, състояща се от представители на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе заседание на 12 май 2010 г. с цел да разгледа, наред с другото, гореспоменатото предложение, представено от Комисията.

След като разгледа(1) предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за кодификация на Регламент (ЕИО) № 1612/68 на Съвета от 15 октомври 1968 г. относно свободното движение на работниците на територията на Общността, работната група единодушно установи, че предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващи текстове, без да изменя по същество актовете, предмет на кодификация.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                            L. ROMERO REQUENAЮрисконсулт

        Юрисконсулт      Генерален директор

(1)

Консултативната работна група разполагаше с текста на предложението на 22 езика, като за основа беше ползван текста на френски, който е език на оригинала за разглеждания текст.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Свободното движение на работници в Съюза - кодифицирана версия

Позовавания

COM(2010)0204 – C7-0112/2010 – 2010/0110(COD)

Дата на представяне на ЕП

5.5.2010

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

19.5.2010

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

9.6.2010

 

 

Дата на приемане

23.6.2010

 

 

 

Дата на внасяне

1.7.2010

Правна информация - Политика за поверителност