Förfarande : 2010/0110(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0222/2010

Ingivna texter :

A7-0222/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 07/09/2010 - 6.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0291

BETÄNKANDE     ***I
PDF 236kWORD 62k
30.6.2010
PE 443.120v01-00 A7-0222/2010

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen (kodifierad text)

(KOM(2010)0204 – C7‑0112/2010 – 2010/0110(COD))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

(Kodifiering – artikel 86 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen (kodifierad text)

(KOM(2010)0204 – C7‑0112/2010 – 2010/0110(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0204),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 46 i EUF-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7‑0112/2010),

–   med beaktande av artikel 294.3 i EUF-fördraget,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den ...,

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter(1),

–   med beaktande av artiklarna 86 och 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A7‑0222/2010), och av följande skäl:

A. Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)

EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.


BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

 

 

 

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS

RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 4 juni 2010

YTTRANDE

                                                    TILL EUROPAPARLAMENTET

                                                              RÅDET

                                                              KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen (kodifierad version)

KOM(2010)0204 av den 5 maj 2010 – 2010/0110(CNS)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter, särskilt punkt 4, sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 12 maj 2010 för att granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid sammanträdet(1) behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning, som syftar till att kodifiera rådets förordning (EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen, och konstaterade enhälligt att förslaget endast gäller en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

C. Pennera                                            J.-C. Piris                               L. Romero Requena

Juridisk rådgivare                                  Juridisk rådgivare                    Generaldirektör

(1)

Gruppen förfogade över 22 språkversioner av förslaget och arbetade utifrån den franska, som var textens originalversion.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Arbetskraftens fria rörlighet inom unionen – kodifierad version

Referensnummer

KOM(2010)0204 – C7-0112/2010 – 2010/0110(COD)

Framläggande för parlamentet

5.5.2010

Ansvarigt utskott

      Tillkännagivande i kammaren

JURI

19.5.2010

Föredragande

      Utnämning

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

9.6.2010

 

 

Antagande

23.6.2010

 

 

 

Ingivande

1.7.2010

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy