Postup : 2010/2012(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0226/2010

Predkladané texty :

A7-0226/2010

Rozpravy :

PV 20/09/2010 - 21
CRE 20/09/2010 - 21

Hlasovanie :

PV 21/09/2010 - 5.2
CRE 21/09/2010 - 5.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0320

SPRÁVA     
PDF 270kWORD 286k
7.9.2010
PE 440.128v06-00 A7-0226/2010

o dobudovaní vnútorného trhu v oblasti elektronického obchodu

(2010/2012(INI))

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Spravodajca: Pablo Arias Echeverría

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
 STANOVISKO Výboru pre právne veci
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o dobudovaní vnútorného trhu v oblasti elektronického obchodu

(2010/2012(INI))

Európsky parlament,

 so zreteľom na rozsudky ESD v prípadoch Google (spojené veci C-236/08 až C-238/08, rozsudok z 23. marca 2010) a BergSpechte (vec C 278/08, rozsudok z 25. marca 2010), ktoré vymedzujú pojem „bežne informovaného a primerane pozorného užívateľa internetu“ ako štandardného internetového spotrebiteľa,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2010 o ochrane spotrebiteľa(1),

 so zreteľom na výročnú správu siete SOLVIT za rok 2008 o vývoji a výsledkoch siete SOLVIT (SEK(2009)0142), na pracovný dokument útvarov Komisie z 8. mája 2008 o akčnom pláne integrovaného prístupu k poskytovaniu asistenčných služieb občanom a podnikom na jednotnom trhu (SEK(2008)1882) a na uznesenie Parlamentu z 9. marca 2010 o sieti SOLVIT(2),

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (KOM(2010)2020),

 so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 3. decembra 2009 s názvom Poučenie o implementácii/vykonávaní smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách (SEK(2009)1666),

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 22. októbra 2009 o cezhraničnom elektronickom obchode medzi podnikmi a spotrebiteľmi v EÚ (KOM(2009)0557),

 so zreteľom na štúdiu s názvom Hodnotenie fiktívnych nákupov v cezhraničnom elektronickom obchode v EÚ, ktorá bola vypracovaná v mene Európskej komisie, GR SANCO, spoločnosťou YouGovPsychonomics a ktorá bola zverejnená 20. októbra 2009,

 so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 22. septembra 2009 o opatreniach v oblasti maloobchodných finančných služieb v nadväznosti na hodnotiacu tabuľku spotrebiteľských trhov (SEK(2009)1251),

 so zreteľom na oznámenie Komisie zo 7. júla 2009 o harmonizovanej metodike klasifikácie a ohlasovania sťažností a otázok spotrebiteľov (KOM(2009)0346) a na priložený návrh odporúčania Komisie (SEK(2009)0949),

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. júla 2009 o presadzovaní spotrebiteľského acquis (KOM(2009)0330),

 so zreteľom na správu Komisie z 2. júla 2009 o uplatňovaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa) (KOM(2009)0336),

 so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 5. marca 2009 s názvom Správa o cezhraničnom elektronickom obchode v EÚ (SEK(2009)0283),

 so zreteľom na svoje uznesenie z 5. februára 2009 o medzinárodnom obchode a internete(3),

 so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. januára 2009 s názvom Monitorovanie spotrebiteľských výsledkov na jednotnom trhu: Druhé vydanie hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských trhov (KOM(2009)0025) a na priložený pracovný dokument útvarov Komisie s názvom Druhé vydanie hodnotiacej tabuľky spotrebiteľských trhov (SEK(2009)0076),

 so zreteľom na svoje uznesenie z 21. júna 2007 o dôvere spotrebiteľov v digitálnom prostredí(4),

 so zreteľom na článok 20 ods. 2 smernice 2006/123/ES(5) z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu,

 so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES(6) z 12. decembra 2006 o klamlivej a porovnávacej reklame (kodifikované znenie),

 so zreteľom na svoje uznesenie z 23. marca 2006 o európskom zmluvnom práve a revízii acquis: ďalší postup(7) a na uznesenie zo 7. septembra 2006 o európskom zmluvnom práve(8),

 so zreteľom na platné právne predpisy Spoločenstva v oblasti ochrany spotrebiteľa, elektronického obchodovania a rozvoja informačnej spoločnosti,

 so zreteľom na oznámenie Komisie o preskúmaní regulačného rámca EÚ pre elektronické komunikačné siete a služby (KOM(2006)0334),

 so zreteľom na prvú správu o vykonávaní smernice o elektronickom obchode (KOM(2003)0702) z 21. novembra 2003,

 so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/65/ES(9) z 23. septembra 2002 o poskytovaní finančných služieb spotrebiteľom na diaľku a o zmene a doplnení smernice Rady 90/619/EHS a smerníc 97/7/ES a 98/27/ES,

 so zreteľom na vzorové právne predpisy Komisie OSN pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL) pre elektronický obchod z roku 1996, na vzorové právne predpisy UNCITRAL pre elektronický podpis z roku 2001 a na dohovor UNCITRAL o používaní elektronickej komunikácie pri uzatváraní medzinárodných zmlúv z roku 2005(10),

 so zreteľom na článok 11 ZFEÚ, v ktorom sa stanovuje, že „požiadavky ochrany životného prostredia musia byť začlenené do vymedzenia a uskutočňovania politík Únie a činností, a to predovšetkým s ohľadom na podporu trvalo udržateľného rozvoja“,

 so zreteľom na článok 12 ZFEÚ, v ktorom sa stanovuje, že „požiadavky ochrany spotrebiteľa sa zohľadnia pri definovaní a uskutočňovaní iných politík a činností Únie“,

 so zreteľom na článok 14 ZFEÚ a jej protokol 26 o službách všeobecného (hospodárskeho) záujmu,

 so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a na stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre právne veci (A7-0226/2010),

A. keďže Európa by mala nielen hľadať spôsoby, ako usilovať o rozvoj vnútorného trhu v oblasti elektronického obchodu, ale zaoberať sa aj otázkou, ako by bolo možné elektronickým obchodom udržateľným spôsobom vnútorný trh oživiť,

B.  keďže v správe Maria Montiho s názvom Nová stratégia pre jednotný trh sa zdôrazňuje, že „jednotný trh nikdy nebol tak málo populárny, a pritom nikdy nebol taký potrebný“; keďže v správe sa tiež konštatuje, že elektronický obchod spolu s inovatívnymi službami a ekologickými podnikmi má najväčšie dividendy v oblasti rastu a zamestnanosti do budúcnosti, a preto predstavuje pre jednotný trh nový smer expanzie,

C.  keďže elektronický obchod je podstatnou hybnou silou internetu a dôležitým nástrojom urýchlenia dosiahnutia cieľov stratégie EÚ 2020 pre vnútorný trh; keďže v záujme prekonania zostávajúcich prekážok je dôležité, aby všetky zainteresované strany spolupracovali,

D. keďže elektronický obchod uľahčuje a podporuje rozvoj nových trhov pre malé a stredné podniky, ktoré by inak neexistovali,

E.  keďže na dosiahnutie úplného potenciálu jednotného trhu EÚ by sa obchodníci v oblasti elektronického obchodu mali podnecovať k tomu, aby svoje výrobky propagovali vo všetkých členských štátoch EÚ pomocou priameho marketingu alebo iných komunikačných nástrojov,

F.   keďže elektronický obchod je pre Európsku úniu kľúčovou trhovou sférou 21. storočia, ktorá má potenciál zmeniť európsky vnútorný trh, prispieť k znalostnej ekonomike, poskytnúť európskym spotrebiteľom a podnikom v dnešných časoch finančného napätia hodnotu a príležitosti, ako aj výraznou mierou pozitívne prispieť k zamestnanosti a rastu, keďže rozvoj elektronického obchodu môže v rámci stratégie Komisie EÚ 2020 zlepšiť konkurencieschopnosť hospodárstva EÚ vrátane rozvoja a podpory nových foriem podnikania pre malé a stredné podniky,

G. keďže na dosiahnutie účinného fungovania vnútorného trhu je nevyhnutné, aby sa splnili ciele lisabonského programu ako zvýšenie rastu, konkurencieschopnosti a vytvorenie začleňujúcich a konkurencieschopných pracovných miest v záujme 500 miliónov spotrebiteľov v EÚ a ich blahobytu; keďže cezhraničný elektronický obchod má pre európskych spotrebiteľov významný sociálno-ekonomický prínos, ako je zvýšenie pohodlia a zlepšenie postavenia spotrebiteľa, posilnenie spotrebiteľských práv, zvýšenie transparentnosti a nárast hospodárskej súťaže, prístup k širšej škále ponúkaných produktov a služieb s možnosťou ich porovnania a výberu, ako aj značný potenciál úspor,

H.  keďže vývoj digitálnej spoločnosti a dobudovanie vnútorného trhu v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) umožnili počas nedávnej hospodárskej krízy ďalší rast odvetvia elektronického obchodu a vytváranie pracovných miest v tomto odvetví, pričom pomohli on-line podnikom zostať ekonomicky aktívnymi a poskytli spotrebiteľom možnosť využívať väčší výber a lepšie ceny; keďže cezhraničný elektronický obchod má významný prínos pre podniky v EÚ, predovšetkým MSP, ktoré môžu na celom európskom vnútornom on-line trhu poskytovať inovačné a vysokokvalitné služby a produkty orientované na spotrebiteľov, posilňuje ich pozíciu a umožňuje im zachovať si konkurencieschopnosť v celosvetovom hospodárstve,

I.   keďže elektronický obchod prináša spotrebiteľom širšiu ponuku, najmä občanom s obmedzeným prístupom, vo vzdialených alebo v okrajových oblastiach, ako aj občanom so zníženou mobilitou, ktorí by inak nemali prístup k širšiemu výberu; keďže elektronický obchod je obzvlášť prínosný pre občanov vo vidieckych, v odľahlých a okrajových oblastiach, ktorí by inak možno nemali prístup k širokému výberu tovaru s takými vyhovujúcimi podmienkami a v takej hodnote,

J.    keďže druhá správa o vykonávaní smernice o elektronickom obchode mešká už od roku 2005, t. j. päť rokov (článok 21 smernice 2000/31/ES),

K. keďže v Digitálnej agende pre Európu sa vymedzujú rozumné ciele v oblasti výkonnosti pre pokrytie vysokorýchlostným a ultrarýchlym širokopásmovým pripojením a pre nástup elektronického obchodu,

L.  keďže dôvera európskych spotrebiteľov a podnikateľov v digitálne prostredie je nízka z dôvodu zbytočných prekážok elektronickému obchodu, ako sú rozdrobenosť trhu EÚ, neistota spotrebiteľov v súvislosti s dôvernosťou údajov, bezpečnosťou transakcií a právami spotrebiteľov v prípade problémov, a keďže v niektorých aspektoch elektronického obchodu Európa zaostáva za USA aj Áziou; keďže vytvorenie jednotného digitálneho trhu uľahčujúceho cezhraničné transakcie v on-line prostredí pre všetkých spotrebiteľov v Európskej únii je dôležitou súčasťou oživenia jednotného trhu, pretože občanom poskytuje možnosť širšieho výberu výrobkov a služieb, keďže na dosiahnutie atraktívneho a integrovaného digitálneho jednotného trhu v Európe a na povzbudenie spotrebiteľských trhov a širšej ekonomiky je nevyhnutné, aby sa odstránili prekážky v cezhraničnom elektronickom obchode a podporila dôvera spotrebiteľov,

M. keďže v oznámení Komisie o digitálnej agende sa uznáva, že spotrebitelia v EÚ veľmi často volia transakcie s firmami sídliacimi mimo EÚ, napríklad v USA, čo je faktor, ktorý poukazuje na potrebu vypracovať politiku, ktorá podporí globálne formy elektronického obchodu, a to spolu s potrebou pripomínať dôležitosť internacionalizácie správy internetu v súlade s tuniskou agendou; keďže ani spotrebitelia ani podniky nemôžu využívať výhody digitálneho jednotného trhu, lebo veľmi málo predajcov na internete predáva svoje výrobky a služby do iných členských štátov a väčšina z nich predáva len do obmedzeného počtu členských štátov; keďže treba riešiť otázku diskriminácie spotrebiteľov aj pri platbe, a to tým, že sa zabezpečí, aby sa prijali ustanovenia umožňujúce realizovať a prijímať platby a dodávky tovaru; keďže elektronický obchod je v súčasnosti významnou súčasťou oficiálnej ekonomiky a podniky a spotrebitelia čoraz viac v plnej miere využívajú internetové i tradičné obchodné postupy,

N. keďže elektronický obchod je medzinárodný a nemožno ho obmedziť hranicami EÚ,

O. keďže v Digitálnej agende pre Európu sa vymedzujú rozumné ciele v oblasti výkonnosti pre pokrytie vysokorýchlostným a ultrarýchlym širokopásmovým pripojením a pre nástup elektronického obchodu,

P.   keďže rozdrobenosť časti elektronického trhu v rámci EÚ ohrozuje práva stanovené v acquis communautaire,

Q.  keďže európski spotrebitelia a podniky majú nízku právnu istotu v oblasti cezhraničného elektronického obchodu a jedna elektronická transakcia podlieha mnohým právnym ustanoveniam ukladajúcim rôzne požiadavky, ktoré neposkytujú obchodným prevádzkovateľom alebo spotrebiteľom jasné a ľahko vynútiteľné pravidlá,

R.  keďže to isté platí pre mimoeurópsky elektronický obchod, pretože európski spotrebitelia často nerozlišujú medzi európskymi a tretími štátmi pri nakupovaní a predaji na internete; keďže preto treba zapojiť aj tretie krajiny do úsilia o zvýšenie transparentnosti, spoľahlivosti a zodpovednosti elektronického obchodu,

S.   keďže silnejúci cezhraničný rozmer spotrebiteľských trhov prináša nové výzvy pre orgány presadzovania práva, ktorých možnosti sú ohraničené hranicami jurisdikcie a rozdrobenosťou regulačného rámca,

T.  keďže existencia nelegálnych internetových služieb vážne brzdí rozvoj legitímnych trhov s niektorými digitálnymi službami, a to najmä v oblasti hudby, filmov a čoraz viac i kníh a časopisov, keďže duševné vlastníctvo zohráva rozhodujúcu úlohu v digitálnom svete a keďže jeho ochrana, najmä na internete, je naďalej veľkou výzvou;

U. keďže používatelia elektronického obchodu majú v prípade ujmy z dôvodu uplatnenia nezákonných postupov právo na náhradu, ale v praxi musia pri snahe o súdne riešenie takýchto prípadov čeliť značným prekážkam v dôsledku neznalosti právnych predpisov platných v rôznych členských štátoch, dlhých a zložitých postupov a rizika spojeného so súdnym sporom, najmä v cezhraničných prípadoch, ako aj vysokých cien,

V. keďže výkon základného práva na súkromný život a ochranu osobných údajov predstavuje dôležitú podmienku pre elektronický obchod,

W. keďže napriek potenciálu alternatívneho riešenia sporov len 5 % maloobchodníkov používa pravidelne tieto systémy a 40 % maloobchodníkov nevie o možnostiach používať tieto nástroje,

X. keďže zjednotenie najzákladnejších spotrebiteľských práv, ako aj poštových a bankových poplatkov, poplatkov za autorské práva, postupov DPH a ochrany údajov by bolo pre obchod a spotrebiteľov zásadným krokom k vytvoreniu skutočného jednotného trhu; zdôrazňuje, že členské štáty si musia ponechať právomoc v oblasti postupov DPH,

Y. keďže rozdielne systémy vyberania poplatkov za autorské práva v členských štátoch sa musia zjednodušiť a spresniť, aby on-line poskytovatelia tovaru a služieb mohli ľahšie sprístupniť výrobky a služby pre spotrebiteľov z rôznych členských štátov; keďže toto prepracovanie systémov vyberania poplatkov za autorské práva by on-line poskytovateľom tovarov a služieb poskytlo väčšiu právnu istotu pri ponúkaní produktov a služieb spotrebiteľom; keďže je nevyhnutné zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov s cieľom posilniť dôveru v nákup tovaru a služieb poskytovaných on-line a zaručiť pritom, aby sa na on-line trhu sa dodržiavali obchodné postupy; keďže úplnému fungovaniu európskeho vnútorného trhu v oblasti elektronického obchodu neustále bráni niekoľko vážnych štrukturálnych a regulačných prekážok ako nejednotnosť vnútroštátnych predpisov na ochranu spotrebiteľov a predpisov o DPH, recyklačné poplatky a odvody, ako aj zneužívanie predpisov upravujúcich dohody o výhradnej a selektívnej distribúcii,

Z.  keďže prístup k dostupným, spoľahlivým a vysoko kvalitným poštovým službám v celej Európskej únii je prioritou na realizáciu účinného vnútorného trhu pre elektronický obchod; keďže jestvujúce vertikálne dohody o distribúcii sa často používajú na zabránenie alebo obmedzenie online predaja, a teda neumožňujú maloobchodníkom prístup na väčšie trhy a popierajú právo spotrebiteľov na širší výber a lepšie ceny, čím sa stávajú prekážkou rastu obchodu; keďže cezhraničný elektronický obchod medzi podnikmi môže posilniť konkurencieschopnosť európskych spoločností, pričom im umožní jednoducho nájsť komponenty, služby a know-how od dodávateľov na celom vnútornom trhu (čím sa zároveň dosiahnu nové úspory z rozsahu), a okrem toho je príležitosťou pre firmy, najmä MSP, vytvoriť si medzinárodnú zákaznícku základňu bez toho, aby museli investovať do fyzickej prítomnosti v inom členskom štáte,

AA.  keďže elektronický obchod podporuje rozvoj ekologického jednotného trhu prostredníctvom využívania nízkouhlíkových environmentálnych technológií, noriem, označení, výrobkov a služieb,

AB.  keďže sa musí zlepšiť právna ochrana a posilniť dôvera nakupujúcich v elektronický obchod, pričom sa však nesmie zabudnúť, že právnu ochranu potrebujú aj predajcovia a obchodníci,

AC.  keďže flexibilita na trhoch je najúčinnejším spôsobom podpory rastu; vyzýva európske inštitúcie, aby zabezpečili, že internetové trhy budú čo najflexibilnejšie, čo by umožnilo väčší rozsah podnikania a rozšírenie tohto odvetvia; keďže jednotný digitálny trh sa môže dobudovať, len ak sa vo všetkých členských štátoch EÚ správne uplatňujú dôležité právne predpisy pre jednotný trh vrátane smernice o poskytovaní služieb; keďže je nevyhnutné zabezpečiť právnu istotu a transparentnosť v procese vyrovnávania práv, keď elektronický predajca umiestni obsah chránený autorskými právami na internetovú stránku; keďže, zatiaľ čo sa internet stal najrýchlejšie rastúcim maloobchodným kanálom a elektronický obchod sa na vnútroštátnej úrovni stále zintenzívňuje, prehlbujú sa rozdiely medzi vnútroštátnym a cezhraničným elektronickým obchodom v EÚ a európski spotrebitelia v niektorých členských štátoch EÚ sa pri výbere stretávajú s obmedzeniami geografického, technického a organizačného charakteru,

AD. keďže tzv. hodnotenie spotrebiteľských trhov Komisie je dobrým nástrojom na monitorovanie stavu cezhraničného elektronického obchodu v EÚ, a to tým, že ukazuje, do akej miery môžu spotrebitelia využívať tovar a služby na jednotnom trhu,

AE. keďže rozšírenie internetových širokopásmových služieb vo všetkých členských štátoch EÚ v rámci cieľov stanovených na rok 2013 je životne dôležité na to, aby spotrebitelia i podniky mali prístup k digitálnemu hospodárstvu,

Úvod

1.   víta oznámenie Komisie z 22. októbra 2009 o cezhraničnom elektronickom obchode medzi podnikmi a spotrebiteľmi v EÚ;

2.  víta oznámenie Komisie z 19. mája 2010 s názvom Digitálna agenda pre Európu, v ktorom sa vymedzuje stratégia Komisie zameraná okrem iného na to, aby internetové transakcie boli zreteľnejšie, a na budovanie digitálnej dôvery;

3.  vyzýva Komisiu, aby reagovala na naliehavú výzvu uvedenú v Montiho správe s názvom Nová stratégia pre jednotný trh, v ktorej sa dospelo k záveru, že, keďže ide o životne dôležitý nástroj pre budúcnosť vnútorného trhu, mala by EÚ naliehavo vyriešiť zostávajúce prekážky brániace vytvoreniu celoeurópskeho maloobchodného internetového trhu do roku 2012;

4.  víta skutočnosť, že v stratégii EÚ 2020 sa podporuje vedomostné hospodárstvo, a vyzýva Komisiu, aby prijala rázne kroky na zvýšenie rýchlosti širokopásmových služieb, ako aj na úpravu poplatkov za takéto služby v celej Únii s cieľom účinnejšie dosiahnuť jednotný trh pre elektronický obchod;

5.  vyzýva Komisiu, aby v rozumnej lehote harmonizovala všetky hlavné vymedzenia v tejto oblasti, hoci uznáva náročnú prácu, ktorá bola doposiaľ vykonaná v oblastiach súvisiacich s elektronickým obchodom;

6.  zdôrazňuje, že dokončenie jednotného trhu pre elektronický obchod si vyžaduje zo strany Komisie horizontálny prístup vrátane efektívnej koordinácie medzi generálnymi riaditeľstvami; víta preto nedávny záväzok Komisie (v jej správe o Digitálnej agende pre Európu) vytvoriť skupinu komisárov na zabezpečenie skutočne jednotnej politiky;

7.  pripomína, že elektronický obchod treba považovať za osobitný nástroj pre MSP pri zvyšovaní ich konkurencieschopnosti, a nie za samostatný cieľ;

8.  zdôrazňuje, že je dôležité, aby sme naplno využili potenciál elektronického obchodu ako súčasť zvyšovania konkurencieschopnosti EÚ na celosvetovej úrovni;

9.  vyzýva Komisiu, aby sa naliehavo venovala podpore dobre fungujúceho digitálneho jednotného trhu s tovarom a so službami s cieľom mať prospech z jeho obrovského bezmedzného potenciálu pre rast a pracovné miesta;

10. zdôrazňuje potrebu aktívnej politiky, ktorá občanom a podnikom umožní naplno využívať vnútorný trh a ponúkne kvalitný tovar a služby za konkurenčné ceny; domnieva sa, že to všetko má ešte zásadnejší význam počas súčasnej hospodárskej krízy v rámci boja proti prehlbujúcim sa rozdielom a ochrany zraniteľných spotrebiteľov v okrajových oblastiach alebo s obmedzenou mobilitou, skupín s nízkymi príjmami a malých a stredných podnikov, ktoré majú osobitný záujem o vstup do elektronického obchodu;

Predchádzanie rozdrobovaniu internetového vnútorného trhu

11. požaduje lepšiu aproximáciu predzmluvných informácií v elektronickom obchode v záujme vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov, pokiaľ sa táto harmonizácia dá prispôsobiť, aby sa zabezpečila väčšia miera transparentnosti a dôvery medzi spotrebiteľmi a predajcami pri zachovaní minimálnej harmonizácie týkajúcej sa zmlúv v konkrétnych odvetviach;

12. pripomína existenciu významných rozdielov v rámci pravidiel a postupov obchodníkov predávajúcich na diaľku, a to v oblasti záruky a zodpovednosti, ktoré poskytujú v rámci hraníc svojho štátu a mimo nich, ako aj výhody, ktoré by im z tejto harmonizácie vyplynuli; požaduje, aby sa dôkladne posúdil vplyv dôsledkov prípadnej harmonizácie pravidiel, ktoré sa týkajú právneho ručenia za súlad s jestvujúcimi vnútroštátnymi predpismi, na elektronický obchod;

13. požaduje zjednotenie pravidiel a postupov, ktoré umožňujú obchodníkom predávajúcim na diaľku prekročiť hranice svojho štátu pri ponúkaných zárukách a ručení;

14. podporuje rozvoj vhodného, účinného, bezpečného a inovatívneho platobného režimu online, ktorý bude spotrebiteľom poskytovať slobodu a možnosť výberu, čo sa týka spôsobu platby, nebude ukladať poplatky, ktoré by mohli ohroziť alebo obmedziť tento výber, a zabezpečí ochranu údajov o spotrebiteľoch;

15. zdôrazňuje význam posilnenia dôvery v systémy cezhraničných internetových platieb (napr. kreditné alebo debetné karty a elektronické peňaženky) tým, že sa podporí škála spôsobov platby, posilní sa interoperabilita a spoločné normy, prekonajú sa technické prekážky, podporia sa najbezpečnejšie technológie elektronických transakcií, zosúladia a posilnia sa právne predpisy o otázkach súkromia a bezpečnosti a podporí sa boj proti podvodným aktivitám, ako aj informovanosť a vzdelávanie verejnosti;

16. vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na vytvorenie európskeho finančného nástroja pre kreditné a debetné karty s cieľom uľahčiť on-line spracovávanie transakcií uskutočňovaných prostredníctvom kariet;

17. opätovne potvrdzuje význam cezhraničného elektronického obchodu medzi podnikmi ako prostriedku, vďaka ktorému môžu európske spoločnosti, najmä MSP, rásť, dosahovať väčšiu konkurencieschopnosť a vytvárať inovačnejšie produkty a služby; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili pevný a spoľahlivý právny a regulačný rámec s cieľom poskytnúť spoločnostiam záruky, ktoré potrebujú na to, aby mohli bez obáv vykonávať cezhraničné transakcie elektronického obchodu medzi podnikmi;

18. víta návrh Komisie na podporu elektronickej fakturácie a vyzýva Radu, aby urýchlene dosiahla dohodu s Parlamentom; vyzýva tiež Komisiu a členské štáty, aby navrhli opatrenia a dosiahli dohody, čo sa týka zjednodušenia a zefektívnenia povinnosti vykazovania DPH v oblasti cezhraničného elektronického obchodu, ako aj zjednodušenia postupov pri registrácii subjektov do systému DPH;

19. víta návrh Komisie na zjednodušenie povinného vykazovania dane z pridanej hodnoty a na „zjednodušenú fakturáciu” pri predaji na diaľku a zdôrazňuje, že v oblasti daňových právnych predpisov vrátane DPH by sa mala dodržiavať zásada subsidiarity;

20. vyzýva Komisiu, aby sprístupnila jednotný plán výberu DPH s cieľom podporiť cezhraničný obchod MSP s nižšími administratívnymi nákladmi;

21. zdôrazňuje, že treba objasniť vplyv balíka DPH na cezhraničné poštové služby, aby sa zabránilo právnej neistote a zvýšeniu cien; zastáva názor, že na oslobodenie univerzálnych poštových služieb od DPH podľa smernice EÚ o DPH nesmie mať vplyv nové pravidlo zdaňovania v mieste poskytovania služieb;

22. vyzýva Komisiu, aby vypracovala hodnotenie vplyvu týkajúce sa zriadenia alebo ustanovenia vnútroštátnych orgánov, ktoré by sa zaoberali žiadosťami o registráciu pre cezhraničný elektronický on-line obchod podávanými spoločnosťami alebo podnikateľmi z príslušného členského štátu, a európskeho orgánu, ktorý by prepojil vnútroštátne orgány s cieľom umožniť rýchle dobudovanie vnútorného trhu;

23. zdôrazňuje potrebu zjednodušiť a zefektívniť opatrenia týkajúce sa elektrického a elektronického odpadu, cezhraničného riadenia poplatkov za autorské práva na nenahraté médiá a nahrávacie zariadenia, udeľovania licencií na obsahy v rámci EÚ, ako aj pravidlá EÚ upravujúce cezhraničnú elektronickú fakturáciu za diaľkové predaje;

24. podporuje zjednodušenie súčasného systému vyberania poplatkov za autorské práva, pretože súčasný systém v závažnej miere obmedzuje spotrebiteľov a kladie prekážky pri fungovaní jednotného trhu;

25. vyzýva Komisiu, aby predložila opatrenia na podporu iniciatívy presadzujúcej elektronické faktúry s cieľom zabezpečiť celoeurópske používanie elektronických faktúr do roku 2020;

26. navrhuje vytvorenie systému tzv. jednotného kontaktného miesta na európskej úrovni, ktorý umožní nájdenie cezhraničných riešení na administratívne riadenie rôznych pravidiel a noriem členských štátov ako daňové priznanie a platba DPH alebo iné platné dane;

27. vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosti ako presadzovať lepší prístup ku kreatívnemu obsahu typu hudby a audiovizuálnych diel na internete a ako reagovať na požiadavky občanov na cezhraničné služby priaznivé pre spotrebiteľov;

28. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby viac zjednotili centrá jednotného trhu zahŕňajúce sieť SOLVIT, jednotné kontaktné miesta (ako vyžaduje smernica o službách), strediská výrobkov (ako sa uvádza v nariadení o vzájomnom uznávaní) a ďalšie informácie vrátane právnych požiadaviek podnikov na cezhraničný a internetový predaj ich výrobkov; zdôrazňuje, že fungovanie tohto jednotného kontaktného miesta je na dokončenie jednotného trhu v oblasti elektronického obchodu kľúčové;

29. pripomína Komisii, že naďalej existujú medzery v právnom rámci pre služby poskytované on-line, a vyzýva Komisiu, aby predložila cielené legislatívne návrhy s cieľom zlepšiť prístup spotrebiteľov k on-line výrobkom a službám a ponúknuť im jednoduchú koncepciu jednotného kontaktného miesta;

30. poukazuje na význam zjednodušenia cezhraničných pravidiel a zníženia nákladov maloobchodníkov a podnikateľov vynakladaných na zabezpečenie súladu s predpismi, a to tým, že sa poskytnú praktické riešenia v oblastiach ako účtovanie a vykazovanie DPH, poplatky za elektronický odpad a recyklačné poplatky, poplatky za autorské práva, ochrana spotrebiteľa, označovanie etiketami a osobitné odvetvové pravidlá; na tento účel požaduje vytvorenie systému tzv. jedného kontaktného miesta a podporu cezhraničných riešení elektronickej správy, ako je elektronická fakturácia a elektronické verejné obstarávanie;

31. vyjadruje poľutovanie, že smernica o službách sa v niektorých členských štátoch ešte neuplatňuje v plnej miere; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ukončili diskrimináciu spotrebiteľov na základe elektronickej adresy alebo bydliska a zaručili efektívne uplatňovanie článku 20 ods. 2 smernice o službách, ako aj náležité presadzovanie vnútroštátnych ustanovení zavádzajúcich toto pravidlo o zákaze diskriminácie v právnych systémoch členských štátov zo strany vnútroštátnych orgánov a súdov;

32. zdôrazňuje význam voľného pohybu tovaru a služieb pre ďalší rozvoj elektronického obchodu s osobitným zameraním sa na zásadu nediskriminácie v rámci vnútorného trhu na základe štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska príjemcu; znova pripomína, že táto zásada nediskriminácie je nezlučiteľná s uvalením ďalších právnych a administratívnych požiadaviek na štátnych príslušníkov iných členských štátov, ktorí chcú využiť službu alebo výhodnejšie podmienky či ceny; vyzýva preto Komisiu, aby proti takejto diskriminácii prijala opatrenia na základe článku 20 ods. 2 smernice o službách;

33. zdôrazňuje, že je dôležité odstrániť diskrimináciu on-line spotrebiteľov z dôvodu ich on-line krajiny pôvodu vypracovaním ustanovení pre platby uskutočňované on-line zo všetkých 27 členských štátov EÚ vrátane možnosti výberu z rôznych foriem platieb uskutočňovaných on-line pre zákazníkov;

34. požaduje jednotný politický prístup k dobudovaniu jednotného trhu s dopravou pre všetky spôsoby dopravy (vrátane cestnej nákladnej dopravy a železničnej nákladnej dopravy), ako aj k environmentálnym právnym predpisom, aby sa predišlo neefektívnosti dodávateľského reťazca alebo zbytočnému zvyšovaniu nákladov pre predajcov na diaľku a zákazníkov elektronického obchodu;

35. domnieva sa, že reforma odvetvia poštových služieb a podpora interoperability a spolupráce medzi poštovými systémami a službami môžu mať významný vplyv na rozvoj cezhraničného elektronického obchodu, ktorý si vyžaduje nenákladnú a efektívnu distribúciu a sledovanie výrobkov; zdôrazňuje preto potrebu rýchleho vykonania tretej smernice o poštových službách (2008/6/ES);

Dobudovanie vnútorného trhu prostredníctvom elektronického obchodu

36. požaduje prijatie opatrení s cieľom prispieť k zvýšeniu počtu používateľov internetu a k zlepšeniu kvality, ceny a rýchlosti internetu v tých štátoch a regiónoch Únie, ktoré nemajú kvalitné pripojenie, aby sa zabezpečilo, že do roku 2013 bude v celej EÚ dostupné širokopásmové pripojenie; zdôrazňuje potrebu zabezpečiť každému občanovi dostupnosť širokopásmového pripojenia a podčiarkuje, že prístup k rýchlemu pripojeniu na internet by sa mal umožniť aj vo vidieckych, v odľahlých a okrajových oblastiach s prihliadnutím najmä na spotrebiteľov a podnikateľov s bydliskom v horských oblastiach alebo na ostrovoch, kde okrem toho, že prístup k internetu je obmedzenejší, sú veľmi vysoké poštovné poplatky a čas doručenia zakúpeného alebo predaného tovaru je veľmi dlhý;

37. konštatuje, že v súvislosti s revíziou smernice o univerzálnej službe je pre rozvoj elektronického obchodu nevyhnutný ďalší rozvoj rýchleho a cenovo dostupného širokopásmového prístupu, ktorý sa musí stať prioritou, keďže jednou z najzávažnejších prekážok využívania elektronického obchodu je naďalej to, že európski občania nemajú prístup k internetu;

38. podporuje ciele Komisie v oblasti širokopásmového pripojenia umožniť do roku 2013 všetkým občanom EÚ prístup k základnému širokopásmovému pripojeniu a umožniť do roku 2020 všetkým občanom prístup k širokopásmovému pripojeniu s rýchlosťou minimálne 30 Mb/s, pričom polovica občanov EÚ by mala mať prístup k širokopásmovému pripojeniu s rýchlosťou 100 Mb/s, a požaduje konkrétne opatrenia na zabezpečenie naplnenia týchto cieľov; zdôrazňuje, že by sa mali zaviesť osobitné opatrenia na ochranu detí a mladých ľudí, predovšetkým prostredníctvom vytvorenia systémov overovania veku a zákazu internetových marketingových praktík, ktoré majú negatívny vplyv na správanie detí;

39. vyzýva Komisiu, aby začala vypracúvať európske normy na uľahčenie cezhraničného elektronického obchodu, preklenula rozdiely medzi uplatniteľnými právnymi predpismi v rôznych členských štátoch a aby v rámci selektívnej distribučnej siete odstránila povinnosť prevádzkovať fyzickú predajňu pred predávaním na internete, ak sa preukáže, že takáto povinnosť je v rozpore s právnymi predpismi o hospodárskej súťaž alebo nie je odôvodnená povahou predávaných výrobkov alebo služieb tvoriacich predmet zmluvy, aby spotrebitelia i malé a stredné podniky mohli naplno využívať potenciál vnútorného trhu v elektronickom prostredí; vyjadruje znepokojenie nad rozhodnutím Komisie o povinnosti prevádzkovať fyzickú predajňu pred predávaním na internete, keďže táto požiadavka zásadne obmedzuje internetový predaj;

40. domnieva sa, že internetové platformy hrajú významnú úlohu pri rýchlom rozširovaní (najmä cezhraničného) elektronického obchodu v Európe, umožňujú prístup na trh pre státisíce MSP a ponúkajú spotrebiteľom širší výber, pričom súčasne zavádzajú mnohé príklady osvedčených postupov na zvyšovanie dôvery a transparentné informovanie o právach a povinnostiach a v prípade potreby na uľahčovanie urovnávania sporov medzi účastníkmi internetových transakcií; žiada internetové platformy, aby tovar a služby poskytovali všetkým európskym spotrebiteľom bez akejkoľvek územnej diskriminácie podľa členských štátov;

41. zdôrazňuje dôležitosť otvoreného formátu na výmenu dokumentov v záujme elektronického prepojenia podnikov a vyzýva Komisiu, aby prijala konkrétne kroky na podporu vytvorenia a rozšírenia takéhoto formátu;

42. zdôrazňuje dôležitosť lepších usmernení a prístupných finančných nástrojov, ktoré MSP pomôžu vytvoriť okrem fyzickej predajne aj elektronický obchod;

43. zdôrazňuje dôležitosť otvoreného a neutrálneho prístupu k vysokorýchlostnému internetu, bez ktorého by elektronický obchod nebol možný;

44. zdôrazňuje, že dokončenie jednotného trhu s elektronickým obchodom sa nesmie obmedzovať na legislatívne opatrenia a kontroly, ale musí ho navyše sprevádzať posilnenie iných oblastí internetu, konkrétne elektronickej verejnej správy a elektronického vzdelávania;

45. zdôrazňuje potrebu monitorovať uplatňovanie pravidiel nedávno prijatého nariadenia Komisie (EÚ) č. 330/2010 z 20. apríla 2010 o výhradnej a selektívnej distribúcii na základe trhových informácií od zainteresovaných strán o trhu a vnútroštátnych orgánov pre hospodársku súťaž a v prípade potreby prehodnotiť tieto pravidlá s cieľom obmedziť prekážky internetových predajov; vyzýva Komisiu, aby do konca roku 2011 prišla s návrhmi na riešenie týchto problémov;

46. vyzýva Komisiu, aby posilnila súkromie spotrebiteľov a zabezpečila, že všetky údaje spotrebiteľov vrátane údajov o nákupe a prezeraní budú spotrebiteľom na požiadanie k dispozícii a že ich dodávatelia budú uchovávať počas obdobia akceptovaného podľa práva EÚ;

47. žiada tiež Komisiu o vypracovanie takých pravidiel a noriem, aby vzájomná neprepojiteľnosť softvéru na komerčných stránkach a stránkach sociálnych sietí nebránila spotrebiteľom pri zmene ich nákupných možností;

48. zdôrazňuje dôležitosť elektronických podpisov a infraštruktúry verejných kľúčov (public key infrastructure – PKI) pre bezpečné služby elektronickej verejnej správy na celoeurópskej úrovni a vyzýva Komisiu, aby vytvorila portál európskych overovacích orgánov s cieľom zabezpečiť cezhraničnú interoperabilitu elektronických podpisov;

49. vyzýva Komisiu a členské štáty, uvedomujúc si dôležitosť využívania celkového potenciálu jednotného trhu, aby zabezpečili, že do roku 2015 sa najmenej 50 % všetkých postupov verejného obstarávania bude realizovať elektronickým spôsobom, v súlade s akčným plánom dohodnutým na ministerskej konferencii o elektronickej štátnej správe, ktorá sa konala v Manchestri v roku 2005;

50. domnieva sa, že mobilný obchod (m-obchod) môže byť dôležitou súčasťou elektronického obchodu, pretože môže osloviť milióny európskych občanov, ktorí využívajú mobilné telefóny a nepoužívajú osobné počítače, a tým napomôcť zbližovanie internetu a mobilných technológií a podporiť vedúce postavenie EÚ na trhu mobilných komunikácií;

51. domnieva sa, že vytvorenie a podpora spoločných otvorených technických a operačných špecifikácií a noriem (pokiaľ ide o zlučiteľnosť, interoperabilitu, dostupnosť, bezpečnosť, logistiku, dodávku atď.) uľahčí cezhraničný elektronický obchod tým, že spotrebiteľom, najmä ľahko zraniteľným a neskúseným počítačovým používateľom, poskytne podporu a prekoná operačné, technické, kultúrne a jazykové prekážky existujúce medzi jednotlivými členskými štátmi;

52. uznáva špecifické právne problémy spojené s rozvojom vnútorného trhu pre mobilný obchod schopný zabezpečiť rešpektovanie práv spotrebiteľov a súkromia, ako aj ochranu neplnoletých spotrebiteľov; vyzýva Komisiu, aby túto otázku podrobne preskúmala;

53. zdôrazňuje potrebu väčšej transparentnosti dodávateľského reťazca elektronického obchodu, aby mal spotrebiteľ vždy možnosť identifikovať dodávateľa podľa obchodného mena, ako aj zemepisnej adresy, kontaktných údajov a daňového identifikačného čísla a zistiť, či je dodávateľ sprostredkovateľom alebo konečným dodávateľom, čo je mimoriadne dôležité v súvislosti s on-line aukčnými obchodmi;

54. vyzýva Komisiu, aby stanovila jasný súbor noriem nevyhnutných pre cezhraničný elektronický obchod na úrovni EÚ, ako napríklad povinnosť obchodníkov poskytovať svojim zákazníkom a orgánom verejnej správy jednoduchý, priamy, trvalý a bezplatný prístup k informáciám o mene a registračnom čísle obchodníka alebo poskytovateľa služby, o cenách ponúkaného tovaru a služieb a akýchkoľvek dodatočných dopravných nákladoch, ktoré by mohli zvýšiť účet;

55. vyzýva Komisiu, aby pre podnikateľov, ktorí dobrovoľne využívajú štandardizované zmluvy a štandardizované všeobecné obchodné podmienky, stanovila požiadavku zvýraznenia tých ustanovení, ktoré sú od nich odlišné;

56. domnieva sa, že pravidlá upravujúce zmluvy uzatvárané na diaľku by sa mali vzťahovať aj na zmluvy uzavreté medzi spotrebiteľom a profesionálnym obchodníkom pri on-line aukčných obchodoch, a vyzýva Komisiu, aby podrobnejšie preskúmala a vyhodnotila pravidlá upravujúce osobitné zmluvy uzatvárané na diaľku o turistických službách (letenky, ubytovanie v hoteli, prenájom vozidiel, služby v oblasti voľného času atď.) objednávaných individuálne cez internet, a to najmä s cieľom zvýšiť zodpovednosť on-line aukčných obchodov za lepšiu ochranu práv spotrebiteľov;

57. vyzýva Komisiu, aby vyjasnila pravidlá reklamy (priamej alebo nepriamej) na internete v ostatných členských štátoch;

Zlepšenie právnej ochrany používateľov cezhraničného elektronického obchodu

58. vyzýva na zavedenie povinnosti vykonávať externé audity v prípade niektorých osobitných typov elektronických služieb, kde je zvýšená potreba zabezpečiť ich úplnú bezpečnosť a ochrániť osobné informácie a údaje (napríklad v prípade internetového bankovníctva);

59. zdôrazňuje, že používatelia (spotrebitelia a predávajúci) potrebujú mať právnu istotu pri on-line operáciách, a víta návrh Komisie v oznámení nazvanom Digitálna agenda pre Európu na aktualizáciu ustanovení o obmedzenom ručení služieb informačnej spoločnosti v súlade s technologickým pokrokom v rámci smernice o elektronickom obchode (pozri poznámku pod čiarou č. 13 oznámenia);

60. naliehavo žiada Komisiu, aby podnikla kroky na vytvorenie právnej istoty a zastavila vážne trieštenie, ku ktorému dochádza v súvislosti s postupom vyrovnávania práv a rôznymi jurisdikciami členských štátov pri vkladaní mediálneho obsahu na internetové stránky;

61. domnieva sa, že prioritou by malo byť odstránenie administratívnych a regulačných prekážok v cezhraničnom elektronickom obchode do roku 2013 tým, že sa pre spotrebiteľov a podniky vo všetkých dvadsiatich siedmich členských štátoch EÚ zavedie jednotný súbor pravidiel, ktoré vytvoria priaznivé digitálne prostredie, podnikom i spotrebiteľom poskytnú právnu istotu, zjednodušia postupy, znížia náklady na zabezpečenie súladu s predpismi, obmedzia nekalú hospodársku súťaž a uvoľnia potenciál trhu EÚ v oblasti elektronického obchodu; zdôrazňuje, že na tento účel môže významnú úlohu zohrať jednotná interpretácia a vykonávanie legislatívnych nástrojov, ako je smernica o právach spotrebiteľov, smernica o elektronickom obchode (2000/31/ES), článok 20 ods. 2 smernice o službách (2006/123/ES) a smernica o nekalých obchodných praktikách (2005/29/ES); vyzýva preto Komisiu, aby pokračovala v prebiehajúcom hodnotení acquis Spoločenstva, ktoré má vplyv na jednotný digitálny trh, a aby navrhla cielený legislatívny postup, pokiaľ ide o kľúčové prekážky;

62. domnieva sa, že posilnenie dohľadu nad trhom, transparentnosti pravidiel a mechanizmov presadzovania práva v záujme povzbudenia dôvery používateľov má kľúčový význam, pretože výdavky spotrebiteľov budú dôležitým faktorom v rámci hospodárskej obnovy; zastáva názor, že orgány verejnej správy by mali dostať viac zdrojov na vyšetrovanie a v konečnom dôsledku aj zastavenie nezákonných obchodných praktík; vyzýva Komisiu, aby vytvorila európsky systém včasného varovania vrátane databázy na boj proti podvodným aktivitám na digitálnom trhu; vyzýva Komisiu, aby podľa potreby aktualizovala systém rýchleho varovania RAPEX; zdôrazňuje, že takéto iniciatívy musia dodržiavať pravidlá na ochranu údajov;

63. vyzýva orgány verejnej správy, aby urýchlene podnikli kroky proti škodiacim internetovým stránkam tým, že budú viac dbať na práva spotrebiteľov vrátane prijatia opatrení na zavedenie klasifikácie bezpečných a istých internetových stránok a zabezpečenia toho, že spoločnosti poskytujúce sponzorované reklamné služby nebudú propagovať nezákonné internetové stránky;

64. vyjadruje presvedčenie, že dôveru spotrebiteľa je možné získať prostredníctvom noriem a etického kódexu, ktoré umožnia, aby sa on-line poskytovatelia služieb mohli prispôsobiť rýchlo sa meniacemu technickému rozvoju;

65. zdôrazňuje, že internetové cielenie a profilovanie by mali v plnej miere dodržiavať pravidlá na ochranu údajov;

66. zdôrazňuje, že treba zabezpečiť konzistentný výklad právnych predpisov EÚ o ochrane údajov s cieľom zabezpečiť zvýšenú ochranu údajov a zvýšiť dôveru spotrebiteľa v systémy platieb uskutočňovaných on-line;

67. domnieva sa, že zlepšením systémov ochrany spotrebiteľov v EÚ sa môže zaistiť dôvera spotrebiteľa v cezhraničné transakcie uskutočňované on-line vrátane ochrany proti podvodom s kreditnými kartami;

68. vyzýva Komisiu na zabezpečenie toho, aby sa v oblasti elektronického obchodu neobchádzalo dôsledné presadzovanie autorských práv;

69. je presvedčený, že cezhraničné vyhľadávanie a reklama na internete by malo poskytovať spotrebiteľom a obchodníkom lepšie informácie a zvýšiť ich schopnosť porovnávať a rozlišovať ponuky; v tejto súvislosti vyjadruje obavy v súvislosti s možnými narušeniami hospodárskej súťaže, s ktorými by sa mohli stretnúť spotrebitelia a podnikatelia v niektorých členských štátoch EÚ; vyzýva Komisiu, aby sa v spolupráci s odvetvím zaoberala nedostatkami platforiem vyhľadávania a reklamy na internete a aby podporovala ich cezhraničné fungovanie, napríklad prostredníctvom podpory domén .eu;

70. vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom monitorovania zabezpečila, aby sa v elektronickom obchode neobchádzalo dôsledné uplatňovanie právnych predpisov o autorských právach;

71. žiada Komisiu, aby urýchlene iniciovala a vypracovala hodnotenie vplyvu najvhodnejšej metódy na vyberanie poplatkov za autorské práva vrátane možnosti vyberať poplatok v čase a na mieste, kde je produkt prvýkrát umiestnený na trh v Európskej únii, keďže zainteresované strany sa nedokážu dohodnúť;

72. zhoduje sa s Komisiou v názore, že mechanizmy alternatívneho riešenia sporov, napríklad mediácia a rozhodcovské konanie alebo mimosúdne vyrovnanie, môžu byť vhodným a atraktívnym prostriedkom pre spotrebiteľov; poznamenáva, že niektoré súkromné subjekty, napríklad internetové platformy, zaviedli úspešné iniciatívy na podporu dôvery spotrebiteľov, ktoré používajú vnútorné nástroje na riešenie sporov; naliehavo vyzýva členské štáty, aby podporili rozvoj alternatívneho riešenia sporov v záujme zlepšenia úrovne ochrany spotrebiteľa a maximalizácie dodržiavania právnych predpisov; pripomína pozitívne skúsenosti so sieťou SOLVIT a sieťou európskych spotrebiteľských stredísk; vyzýva na vytvorenie európskeho informačného systému pre spotrebiteľov v elektronickom prostredí, ktorý by ponúkal podrobné usmernenia a informácie o právach a povinnostiach na digitálnom trhu; zdôrazňuje však, že takéto mechanizmy by mali iba dopĺňať a nie nahrádzať súdne alebo administratívne prostriedky presadzovania;

73. poukazuje na význam zvýšenia v súčasnosti nízkej úrovne dôvery spotrebiteľov v cezhraničné transakcie posilnením presadzovania súčasných pravidiel v on-line prostredí a v cezhraničnom rozsahu, zvýšením právomocí orgánov na ochranu práv spotrebiteľa, podporou spolupráce medzi orgánmi verejnej moci a vytvorením efektívnych mechanizmov na úrovni celej EÚ zameraných na monitorovanie a audit trhu, spracúvanie sťažností a riešenie sporov;

74. podporuje uplatňovanie alternatívnych mechanizmov riešenia sporov s možnosťou využiť ich prostredníctvom on-line postupu, ktorý bude okamžite prístupný cez európsky portál elektronickej justície, hneď ako bude k dispozícii;

75. zdôrazňuje potrebu vypracovať a štandardizovať pravidlá ponuky vysokokvalitnej právnej ochrany neplnoletých a podporuje spustenie informačných a vzdelávacích kampaní pre rodičov, učiteľov a právnych zástupcov, ktoré by ich upovedomili o ich zodpovednosti oboznámiť deti s rizikami spojenými s využívaním elektronického obchodu a o dôležitosti ostražitosti, čo sa týka využívania internetu deťmi;

76. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali rýchle kroky na boj proti nelegálnym internetovým službám, ktoré nedodržiavajú pravidlá o ochrane spotrebiteľov, ochrane mladistvých, autorských právach, daniach a väčšinu iných platných zákonov;

77. zdôrazňuje, že sa treba vyhnúť rizikám, ktoré predstavujú ponuky ilegálnych produktov na internete, najmä falšovaných liekov a zdravotníckych výrobkov, podporovaním zdravotnej gramotnosti a používaním osobitných internetových stránok s doménami .eu, ktoré by upozorňovali na zavádzajúce informácie;

78. vyzýva Komisiu, aby predložila návrh obsahujúci vhodné opatrenia alebo sankcie týkajúce sa elektronického obchodu s falšovanými výrobkami a liekmi vrátane klasifikácie bezpečných a istých internetových stránok, napr. systémy osvedčení pre schválené lekárne;

79. zdôrazňuje, že štátnym zamestnancom a súdnym orgánom treba poskytovať riadnu odbornú prípravu a vzdelávanie v oblasti pravidiel ochrany spotrebiteľa v EÚ;

Stratégia elektronickej dôvery zameraná na pozdvihnutie dôvery využívateľov elektronického obchodu

80. žiada vypracovanie jednotného právneho nástroja, ktorým by sa zlúčili rozličné platné texty, aby sa vyjasnili pravidlá platné pre elektronický obchod; víta návrh smernice o právach spotrebiteľov predložený Komisiou a požaduje, kde je to vhodné, primeranú úroveň harmonizácie niektorých aspektov spotrebiteľského zmluvného práva, najmä v oblasti riešenia určitých typov reklamácií v záručnej dobe; nazdáva sa, že by to malo zahŕňať ostatné smernice, napríklad smernice o diaľkovom predaji finančných služieb a elektronickom obchode;

81. vyzýva Komisiu, aby posúdila, či by vytvorenie portálu elektronického obchodu, ktorý by bol spravovaný Komisiou a na ktorom by sa podieľali zainteresované strany a členské štáty, mohlo prispieť k rozšíreniu najlepších postupov a informácií, a tým posilniť dôveru spotrebiteľov a podporiť cezhraničný elektronický obchod;

82. vyzýva Komisiu, aby naďalej študovala dôvody odmietania elektronického obchodu zo strany spotrebiteľov s cieľom vytvoriť účinné usmernenia pre príslušné právne predpisy, a navrhuje vytvoriť hodnotiacu tabuľku („scoreboard“) zameranú na elektronický obchod s cieľom získať obraz o správaní sa spotrebiteľa v elektronickom obchode a poznať faktory, ktoré určujú jeho výber;

83. uznáva, že občania prestanú reagovať, vyjadrovať slobodne svoje názory a vstupovať do transakcií, ak nebudú mať dostatočnú dôveru v právny rámec nového digitálneho priestoru; keďže zaručenie a presadzovanie základných práv v tomto kontexte je zásadnou podmienkou dôvery zo strany občanov; keďže zabezpečenie ochrany práv duševného vlastníctva a iných práv je zásadnou podmienkou dôvery zo strany podnikateľov;

84. vyzýva Komisiu, aby zrušila povinnosť mať fyzickú predajňu pred predávaním na internete, pretože takáto požiadavka je pre internetový predaj výraznou prekážkou;

85. zdôrazňuje, že pre ďalší rozvoj cezhraničného elektronického obchodu je dôležité, aby sa v rámci acquis communautaire vytvoril ucelený celoeurópsky rámec na ochranu a presadzovanie práv duševného vlastníctva, zintenzívnenie boja proti nelegálnemu a falšovanému tovaru a na zvyšovanie informovanosti európskych spotrebiteľov o týchto otázkach;

86. poukazuje na to, že je nevyhnutné zaviesť právne predpisy platné pre všetky elektronické transakcie, čo má zásadný význam z hľadiska ochrany práv užívateľov služieb elektronického obchodu;

87. požaduje, aby sa v rámci výskumných programov vytvorili inovačné výskumné projekty zamerané na podporu a zjednotenie trhu EÚ v oblasti elektronického obchodu tým, že sa zvýši dôvera spotrebiteľov, posilní sa ich postavenie a rozšíri sa škála výberu v digitálnom prostredí;

88. požaduje efektívne monitorovanie vývoja v oblasti elektronického obchodu z právneho, technického a hospodárskeho hľadiska a poukazuje na potrebu posúdenia vplyvu všetkých rozhodnutí s dosahom na jednotný digitálny trh a informačnú spoločnosť; užitočným nástrojom na tento účel by bola „výsledková tabuľka elektronického obchodu“ na hodnotenie prostredia európskeho internetového trhu;

89. nazdáva sa, že dôveru spotrebiteľov možno rozvíjať odstraňovaním prekážok pre cezhraničný elektronický obchod pri súčasnom zachovaní najvyššej úrovne ochrany spotrebiteľa a že ju možno budovať prostredníctvom európskych certifikačných orgánov alebo značiek dôvery, ktoré by zaručovali spoľahlivosť a kvalitu tovaru uvádzaného na cezhraničný elektronický trh; domnieva sa, že treba vytvoriť udržateľnú európsku značku dôvery s jasnými a transparentnými pravidlami kontrolovanými Komisiou; takýto systém európskej značky dôvery sa musí opierať o kontrolu noriem alebo mechanizmus ich presadzovania, ako to už je na vnútroštátnej úrovni v niektorých členských štátoch; uznáva, že systém cezhraničnej európskej značky dôvery môže fungovať len v kontexte práva EÚ, na ktorom môže byť európska značka dôvery založená; je presvedčený, že akýkoľvek systém európskej značky dôvery musí podliehať podrobnému hodnoteniu vplyvu a musí sa realizovať v spolupráci s existujúcimi značkami dôvery v európskych štátoch;

90. zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa podporovali a presadzovali celoeurópske logá a značky dôvery a kvality, ktoré spotrebiteľom pomôžu rozpoznať uznávaných on-line obchodníkov, ocenia najlepšie postupy a podnietia inováciu, čo podporí podniky EÚ v ich snahách prekročiť svoj domáci trh;

91. zdôrazňuje, že v on-line prostredí, kde sú kupujúci a predajca od seba vzdialení a kupujúci má len obmedzenú možnosť hodnotiť fyzickú kvalitu výrobkov, má z hľadiska transparentnosti rozhodujúci význam prístup k presným a jasným informáciám;

92. zdôrazňuje úsilie Komisie a vnútroštátnych poštových regulačných úradov o správne a včasné vykonávanie tretej smernice o poštových službách (2008/6/ES) vo všetkých 27 členských štátoch s cieľom dosiahnuť zvýšenie hospodárskej súťaže, nižšie ceny a lepšie služby, ako aj zlepšiť podmienky doručovania tovaru zakúpeného v rámci cezhraničného elektronického obchodu; zdôrazňuje tiež dôležitosť zabezpečenia dostupnosti poisťovacích služieb pre doručovanie balíkov;

93. vyzýva na vytvorenie programu a využívanie existujúcich finančných nástrojov pre projekty zamerané na zvyšovanie dôvery spotrebiteľov v elektronický obchod vrátane vzdelávacích a informačných kampaní na európskej aj vnútroštátnej úrovni a projektov zabezpečujúcich kvalitu on-line služieb v praxi (napr. tzv. fiktívne nákupy); zdôrazňuje potrebu rozvinúť internetové nástroje na vzdelávanie spotrebiteľov týkajúce sa elektronického obchodu a nových digitálnych technológií (hlavné práva spotrebiteľov na internete, elektronický obchod, pravidlá o ochrane údajov a pod.), napríklad projekt Dolceta (Rozvoj on-line vzdelávacích nástrojov pre dospelých spotrebiteľov); tým sa občanom umožní zdokonaliť svoju digitálnu gramotnosť a zlepšiť svoje znalosti v oblasti práv a povinností, ako aj využívať výhody elektronického obchodu v digitálnej spoločnosti;

94. je presvedčený, že dôveru spotrebiteľov možno ďalej podporiť zabezpečením dôvery verejnosti v on-line prostredie, odstránením obáv týkajúcich sa ochrany osobných údajov, správy zhromažďovaných údajov, identifikácie cieľovej skupiny na základe správania spotrebiteľov, ako aj profilácie a reklamy a zvyšovaním informovanosti spotrebiteľov prostredníctvom vzdelávacích a informačných kampaní; vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na prispôsobenie smernice o ochrane údajov súčasnému digitálnemu prostrediu;

95. zdôrazňuje potrebu zjednodušenia dodávateľského reťazca a podmienok cezhraničného internetového obchodu a zaistenia vyššej transparentnosti tým, že sa stanovia predpisy o zavádzajúcich alebo neúplných informáciách o právach spotrebiteľov, celkových nákladoch a kontaktných údajoch obchodníkov a podporia najlepšie a spravodlivé postupy, odporúčania a usmernenia pre elektronické obchody; uznáva úsilie, ktoré v tejto oblasti vynaložila EÚ s cieľom objasniť podmienky a ceny leteckého cestovného ako pozitívny príklad hodný nasledovania;

96. zdôrazňuje význam rýchleho a účinného uplatňovania európskeho nástroja mikrofinancovania Progress, ktorý bol zavedený v júni 2010 a ktorý by mohol poskytnúť nový impulz týkajúci sa podpory on-line podnikov, najmä pre osoby, ktoré sa nedávno stali nezamestnanými;

97. je presvedčený, že na rozvoj európskeho digitálneho prostredia je nevyhnutná mediálna a počítačová gramotnosť a informovanosť; vyzýva preto, aby sa na úrovni EÚ a členských štátov začal akčný plán v oblasti digitálnej gramotnosti a začlenenia, ktorý by zahŕňal najmä: možnosti osobitnej odbornej prípravy v oblasti digitálnej gramotnosti pre nezamestnané osoby a skupiny, ktoré sú ohrozené vylúčením, stimuly pre iniciatívy súkromného sektora s cieľom poskytnúť všetkým zamestnancom odbornú prípravu zameranú na získavanie digitálnych zručností, celoeurópsku iniciatívu „Be smart on-line!“ (Na internet s rozumom), ktorá by umožnila všetkým študentom, a to aj tým, ktorí sú zapojení do celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy, oboznámiť sa s bezpečným používaním IKT a služieb on-line a spoločný systém certifikácie IKT na úrovni EÚ;

98. víta záväzok Komisie vydať do roku 2012 kódex internetových práv EÚ, ktorý by jasným a prístupným spôsobom zhrnul jestvujúce digitálne práva a povinnosti používateľov v EÚ a ktorý by sprevádzali každoročné kontroly jednotlivých odvetví práva na ochranu internetových spotrebiteľov a príslušné opatrenia na presadenie práva, a to v koordinácii s Európskou sieťou agentúr na ochranu spotrebiteľov;

99.   domnieva sa, že vytvorenie samoregulačných kódexov správania obchodnými, profesijnými a spotrebiteľskými združeniami a uplatňovanie ustanovení obsiahnutých v správe Parlamentu o novej digitálnej agende pre Európu: 2015.eu požadujúcej vytvorenie európskej charty práv občanov a spotrebiteľov v digitálnom prostredí a vytvorenie tzv. piatej slobody, ktorá umožní voľné šírenie obsahu a znalostí, by zvýšilo dôveru spotrebiteľov v elektronický obchod objasnením práv a povinností všetkých subjektov informačnej spoločnosti;

100. vyzýva Komisiu, aby rýchlo konala a v roku 2012 podala správu o pokroku dosiahnutom pri prekonávaní desiatich prekážok pre cezhraničný elektronický obchod, ako sú uvedené v jej oznámení z 22. októbra 2009 o cezhraničnom elektronickom obchode medzi podnikmi a spotrebiteľmi v EÚ (KOM(2009)0557); vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa v rámci elektronického obchodu a odstránenie prekážok rozvoja elektronického obchodu, ktoré sú uvedené v oznámeniach Komisie z roku 2010 o digitálnej agende a z roku 2009 o cezhraničnom elektronickom obchode medzi podnikmi a spotrebiteľmi v EÚ, a to prostredníctvom legislatívnych i nelegislatívnych opatrení; vyzýva Komisiu, aby nadviazala dialóg so zainteresovanými stranami a s USA s cieľom preskúmať spôsoby rozvoja transatlantického elektronického trhu;

° °

101. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1)

Prijaté texty z toho dňa, P7_TA(2010)0046.

(2)

Prijaté texty z toho dňa, P7_TA-PROV(2010)0047.

(3)

Ú. v. EÚ C 67E, 18.3.2010, s. 112.

(4)

Ú. v. EÚ C 146E, 12.6.2008, s. 370.

(5)

Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36.

(6)

Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 21.

(7)

Ú. v. EÚ C 292E, 1.12.2006, s. 109.

(8)

Ú. v. EÚ C 305E, 14.12.2006, s. 247.

(9)

Ú. v. ES L 271/16, 9.10.2002.

(10)

http://www.un.or.at/unictral.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Elektronický obchod je podstatnou hybnou silou internetu a dôležitým nástrojom urýchlenia dosiahnutia cieľov stratégie EÚ 2020 pre vnútorný trh. Všetky zainteresované strany by mali spolupracovať, aby sa prekonali zostávajúce prekážky.

Rozdiely v jednotnom trhu sú ešte zreteľnejšie pri cezhraničnom elektronickom obchode. Voľný pohyb tovaru v Európe vážne narúšajú rozdrobené vnútroštátne pravidlá. Údaje o stave elektronického obchodu v EÚ ukazujú, že za rok 2009 jeden z troch spotrebiteľov v Európe kúpil aspoň jeden predmet na internete, ale iba 7 percent európskych spotrebiteľov sa odvážilo na tento krok v inom členskom štáte. Skrytý výskum praktík v elektronickom obchode v EÚ ukázal, že 60 % pokusov spotrebiteľov o cezhraničný nákup tovaru v EÚ je neúspešných, keď sú transakcia alebo doručenie odmietnuté predajcom, hoci by nakupujúci mohol v polovici 11 000 skúmaných prípadov elektronickým nákupom v zahraničí ušetriť najmenej 10 % (aj po započítaní poplatkov za doručenie).

Ratifikovaná Lisabonská zmluva s jej cieľom zjednodušovania politických procesov EÚ by mala napomôcť riešiť problém rozdrobenia trhu.

V súčasnej hospodárskej kríze je skôr než kedykoľvek predtým dôležité, aby Európa tvrdo a rýchlo pracovala na prekonaní týchto prekážok. Jednotný trh EÚ zahŕňa viac než 500 miliónov spotrebiteľov. Ale ak sa pozrieme na obchodovanie na internete, ťažko tomu uveriť. V súčasnosti spotrebiteľa sklame vnútorný trh najmä vtedy, ak chce nakupovať na internete. Cezhraničné elektronické obchodovanie sa nerozvíja tak rýchlo ako domáce elektronické obchodovanie v dôsledku množstva prekážok:

- Mnohé internetové stránky umožňujú nákup cez internet iba vtedy, ak je poskytnutá fyzická adresa v určitom štáte. Jedna štúdia preukázala, že 61 % cezhraničných transakcií nebolo možné dokončiť, pretože internetové obchody nedoručovali do štátu zákazníka. Treba tiež vytvoriť stimuly pre obchodníkov.

- Hoci polovica domácností EÚ má vysokorýchlostné pripojenie na internet, nedostatok dôvery spotrebiteľov im stále bráni v nakupovaní cez internet. Iná štúdia ukázala, že iba 12 % používateľov internetu v EÚ sa cítia pri uskutočňovaní transakcií cez internet bezpečne. Povzbudivé je, že existuje silný dopyt po využívaní výhod jednotného trhu. Tretina spotrebiteľov by využila internetový nákup z iného štátu, pretože je to lacnejšie alebo lepšie. Bohužiaľ, len 7 % zákazníkov takýto nákup uskutoční. Ak povzbudíme dôveru spotrebiteľov, mohli by sme využiť plný ekonomický potenciál európskeho jednotného trhu na internete, ktorý z hľadiska obratu predstavuje 100 miliárd EUR.

- Efektívne presadzovanie a náprava sú nedostatočné, čo je na správne fungovanie trhov základnou podmienkou. Medzi členskými štátmi existujú výrazné rozdiely, čo spôsobuje, že spotrebitelia sú nespokojní s riešením problémov pri cezhraničnom elektronickom obchode.

Na povzbudenie dôvery všetkých účastníkov elektronického obchodu je potrebné rýchle zlepšenie vykonávania európskych právnych predpisov v záujme všetkých európskych spotrebiteľov a maloobchodníkov. Je nevyhnutné, aby vedúci predstavitelia Európskej únie a tvorcovia politík prehodnotili platný regulačný rámec dohôd o distribúcii, pravidiel o obchodnej značke a ustanovení o službách a spotrebiteľoch, aby sa zabezpečilo, že budú plne aktuálne pre trh 21. storočia a budú podporovať záujmy spotrebiteľov i maloobchodníkov.

Hlavnou výzvou v súčasnosti je dosiahnuť v Európe skutočný jednotný trh. Je to možné iba prispôsobením európskej ekonomiky konkurenčnému globálnemu trhu 21. storočia. Treba vybudovať silný európsky trh, ktorý umožní EÚ konkurovať na globálom trhu. Európa musí mať súdržný súbor pravidiel, ktoré posilnia dôveru spotrebiteľov i maloobchodníkov a ktoré umožnia dosiahnuť globálne vodcovstvo v digitálnej ekonomike. Na tento účel je dôležité, aby jestvovali jasné usmernenia pre používateľov elektronického obchodu, najmä čo sa týka základných charakteristík poskytovania informácií a korektných obchodných praktík, ktoré by podniky mali poskytovať a spotrebitelia očakávať v súvislosti s elektronickým obchodom.

Je dôležité, aby sa vyvinulo výrazné úsilie na podporu elektronického obchodu a na povzbudenie dôvery jeho používateľov prostredníctvom ich informovania o ich právach a možnostiach ich presadenia v oblasti elektronického obchodu.

Komisia a vnútroštátne orgány presadzovania práva preto potrebujú zvýšiť úsilie o dosiahnutie cieľa vyššej miery ochrany používateľov elektronického obchodu a o vybudovanie dôvery používateľov vo využívanie všetkých možností jednotného trhu. Zlepšenie dohľadu nad trhom a posilnenie mechanizmov podpory dôvery výrobcov a spotrebiteľov je pre elektronický cezhraničný obchod rozhodujúce. Povedie to tak k vyššej spotrebe spotrebiteľov, čo bude kľúčovým faktorom hospodárskej obnovy.

Spravodajca víta trinásť odporúčaní pre akcie rozvíjajúce politiku a prax v oblasti cezhraničného elektronického obchodu, ktoré navrhla Komisia vo svojom oznámení. Je zástancom hlbšej a kritickejšej analýzy možných východísk v šiestich prioritných oblastiach akcií uvedených ďalej v texte, ktoré sú podľa jeho názoru kľúčové na zintenzívnenie a posilnenie cezhraničného elektronického obchodu:

1.  Treba zlepšiť prístup európskych používateľov k internetu. Spotrebitelia musia mať na nákup cez internet internetové pripojenie určitej kvality. Mali by sa podniknúť niektoré kroky s cieľom prispieť k zvýšeniu počtu používateľov internetu a k zlepšeniu kvality a rýchlosti internetu v tých štátoch a regiónoch Únie, ktoré nemajú kvalitné pripojenie.

2.  Treba odstrániť rozdrobenie internetového trhu. Mnohí predávajúci vytvárajú prekážky pre nadnárodné trhy, pretože niektoré služby nesprístupňujú na internete pre obyvateľov určitých regiónov alebo štátov Únie. Niekedy je dôvodom presmerovanie spotrebiteľov na ich vnútroštátne internetové stránky, keď zistia IP adresu iného štátu, a niekedy je dôvodom jednoducho skutočnosť, že predajca odmietne predávať spotrebiteľom z niektorých konkrétnych štátov. Preto treba posilniť uplatňovanie článku 20 ods. 2 smernice o službách, ktorý zakazuje diskrimináciu zákazníka na základe národnosti alebo miesta pobytu.

3.  Treba odstrániť rozdrobenie pravidiel ochrany spotrebiteľa. Uplatňovanie novej smernice o právach spotrebiteľa bude prínosom nielen pri podpisovaní zmlúv, ale napomôže aj prekonanie problémov, ktoré by mohli vzniknúť medzi zákazníkom a predávajúcim, ktoré podliehajú rovnakej regulácii.

4.  Je nevyhnutné posilniť dôveru spotrebiteľa pri internetových nákupoch. Mnohí spotrebitelia nenakupujú na internete, pretože nedôverujú bezpečnosti tohto trhu z rôznych príčin. Niektorí sa cítia bezbranní pri nákupe od niekoho, koho v skutočnosti nevidia, pretože majú pocit, že títo ľudia sú buď podvodníci alebo že im môžu poskytnúť chybný výrobok alebo výrobok, ktorý je odlišný od výrobku, ktorí vidia na svojich obrazovkách. Na zvýšenie dôvery spotrebiteľa v internetový trh treba prijať niekoľko krokov:

· Treba vytvoriť a zaviesť európsku značku dôvery.

· Treba posilniť ostražitosť a dohľad nad internetom.

· Je nevyhnutné vytvoriť informačné kampane, prostredníctvom ktorých sa spotrebitelia môžu dozvedieť o svojich právach, ktoré prvky by internetová ponuka mala spĺňať, aby jej mohli dôverovať, ktoré sú bezpečné spôsoby platby atď.

· Treba zabezpečiť ochranu spotrebiteľa, čo sa týka bezpečnosti a ochrany osobných údajov.

5.  Treba vypracovať iniciatívy na vytvorenie stimulov pre podnikateľov predávať svoje produkty na internete. Mnohé podniky nepredávajú svoje produkty na internete z dôvodu mnohých nepríjemností, ktorým by čelili. Niektoré pravidlá súvisiace s daňami, riadením odpadov atď. sa na rôznych vnútroštátnych trhoch značne líšia, čo pre maloobchodníkov prináša podnikateľské prostredie, ktoré je komplexné, nákladné a nepredvídateľné. Z tohto dôvodu je nevyhnutné prijať normatívne návrhy, ktoré vytvoria stimuly pre maloobchodníkov, aby podporovali tento druh obchodnej činnosti a priniesli tak spotrebiteľom výhody:

· zjednodušenie povinností vykazovania DPH pri predajcoch na diaľku;

· zlepšenie platobných mechanizmov používaných na internete;

· zjednotenie poštových a bankových poplatkov v celej EÚ;

· poskytnutie praktických riešení problémov súvisiacich s platbami a právami duševného vlastníctva takým spôsobom, aby dodávatelia nemuseli platiť v rôznych štátoch za ten istý tovar;

· regulácia rozsahu reklamy prostredníctvom internetu na európskej úrovni;

· zlepšenie mechanizmov riešenia konfliktov medzi dodávateľom a spotrebiteľom.

6.  Treba vyvinúť úsilie na zaručenie bezpečnosti maloletých pri používaní internetu. Na európskej úrovni treba regulovať efektívne mechanizmy na zaručenie ochrany maloletých z hľadiska prístupu k obsahu, ktorý by bol pre nich škodlivý, vrátane pornografie, nákupu tabakových výrobkov a alkoholu, internetových stávok, rozhovorov s neznámymi a využívania sociálnych sietí.

Podľa názoru spravodajcu ide o to, aby sa vykonali a prispôsobili jestvujúce pravidlá EÚ pre offline obchod pre trh online tak, aby sa dosiahol skutočný a úplný európsky jednotný trh, ktorý bude pripravený čeliť výzvam globálnej ekonomiky 21. storočia.


STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (4.6.2010)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k dobudovaniu vnútorného trhu v oblasti elektronického obchodu

(2010/2012(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Ioannis A. Tsoukalas

NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A.  keďže elektronický obchod je pre Európsku úniu kľúčovou trhovou sférou 21. storočia, ktorá má potenciál zmeniť európsky vnútorný trh, prispieť k znalostnej ekonomike, poskytnúť európskym spotrebiteľom a podnikom v dnešných časoch finančného napätia hodnotu a príležitosti, ako aj výraznou mierou pozitívne prispieť k zamestnanosti a rastu,

B.   keďže cezhraničný elektronický obchod má pre európskych spotrebiteľov významný sociálno-ekonomický prínos, ako je zvýšenie pohodlia a zlepšenie postavenia spotrebiteľa, posilnenie spotrebiteľských práv, zvýšenie transparentnosti a hospodárskej súťaže, prístup k širšej škále ponúkaných produktov a služieb s možnosťou ich porovnania a výberu, ako aj značný potenciál úspor,

C.  keďže elektronický obchod je obzvlášť prínosný pre občanov vo vidieckych, odľahlých a okrajových oblastiach, ktorí by inak možno nemali prístup k širokému výberu tovaru s takými vyhovujúcimi podmienkami a v takej hodnote,

D.  keďže vývoj digitálnej spoločnosti a dobudovanie vnútorného trhu v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) umožnili počas nedávnej hospodárskej krízy ďalší rast odvetvia elektronického obchodu a vytváranie pracovných miest v tomto odvetví, pričom pomohli on-line podnikom zostať ekonomicky aktívnymi a poskytli spotrebiteľom možnosť využívať väčší výber a lepšie ceny,

E.   keďže cezhraničný elektronický obchod má významný prínos pre podniky v EÚ, predovšetkým MSP, ktoré môžu na celom európskom vnútornom on-line trhu poskytovať inovačné a vysokokvalitné služby a produkty orientované na spotrebiteľov, posilňuje ich pozíciu a umožňuje im zachovať si konkurencieschopnosť v celosvetovom hospodárstve,

F.   keďže elektronický obchod je v súčasnosti významnou súčasťou oficiálnej ekonomiky a podniky a spotrebitelia čoraz viac v plnej miere využívajú internetové i tradičné obchodné postupy,

G.  keďže úplnému fungovaniu európskeho vnútorného trhu v oblasti elektronického obchodu neustále bráni niekoľko vážnych štrukturálnych a regulačných prekážok ako nejednotnosť vnútroštátnych predpisov na ochranu spotrebiteľov a predpisov o DPH, recyklačných poplatkoch a odvodoch, ako aj zneužívanie predpisov upravujúcich dohody o výhradnej a selektívnej distribúcii,

H.  keďže cezhraničný elektronický obchod medzi podnikmi môže posilniť konkurencieschopnosť európskych spoločností, pričom im umožní jednoducho nájsť komponenty, služby a know-how od dodávateľov na celom vnútornom trhu (čím sa zároveň dosiahnu nové úspory z rozsahu), a okrem toho je príležitosťou pre firmy, najmä MSP, vytvoriť si medzinárodnú zákaznícku základňu bez toho, aby museli investovať do fyzickej prítomnosti v inom členskom štáte,

I.    keďže zatiaľ čo sa internet stal najrýchlejšie rastúcim maloobchodným kanálom a elektronický obchod sa na vnútroštátnej úrovni stále zintenzívňuje, prehlbujú sa rozdiely medzi vnútroštátnym a cezhraničným elektronickým obchodom v EÚ a európski spotrebitelia v niektorých členských štátoch EÚ sa pri výbere stretávajú s obmedzeniami geografického, technického i organizačného charakteru,

J.    keďže na dosiahnutie atraktívneho a integrovaného digitálneho jednotného trhu v Európe a na povzbudenie spotrebiteľských trhov a širšej ekonomiky je nevyhnutné, aby sa odstránili prekážky v cezhraničnom elektronickom obchode a podporila dôvera spotrebiteľov,

1.   domnieva sa, že prioritou by malo byť odstránenie administratívnych a regulačných prekážok v cezhraničnom elektronickom obchode do roku 2013 tým, že sa pre spotrebiteľov a podniky vo všetkých dvadsiatich siedmich členských štátoch EÚ zavedie jednotný súbor pravidiel, ktoré vytvoria priaznivé digitálne prostredie, podnikom i spotrebiteľom poskytnú právnu istotu, zjednodušia postupy, znížia náklady vyplývajúce zo zabezpečenia súladu s predpismi, obmedzia nekalú súťaž a uvoľnia potenciál trhu EÚ v oblasti elektronického obchodu; zdôrazňuje, že na tento účel môže významnú úlohu zohrať jednotná interpretácia a vykonávanie legislatívnych nástrojov, ako je smernica o právach spotrebiteľov, smernica o elektronickom obchode (2000/31/ES), článok 20 ods. 2 smernice o službách (2006/123/ES) a smernica o nekalých obchodných praktikách (2005/29/ES); vyzýva preto Komisiu, aby pokračovala v prebiehajúcom hodnotení acquis Spoločenstva, ktoré má vplyv na jednotný digitálny trh, a aby navrhla cielený legislatívny postup, pokiaľ ide o kľúčové prekážky;

2.   zdôrazňuje význam voľného pohybu tovaru a služieb pre ďalší rozvoj elektronického obchodu s osobitným zameraním sa na zásadu nediskriminácie v rámci vnútorného trhu na základe štátnej príslušnosti alebo miesta bydliska príjemcu; znova pripomína, že táto zásada nediskriminácie je nezlučiteľná s uvalením ďalších právnych a administratívnych požiadaviek na štátnych príslušníkov iných členských štátov, ktorí chcú využiť službu alebo výhodnejšie podmienky či ceny; vyzýva preto Komisiu, aby proti takejto diskriminácii prijala opatrenia na základe článku 20 ods. 2 smernice o službách;

3.   poukazuje na význam zjednodušenia cezhraničných pravidiel a zníženia nákladov maloobchodníkov a podnikateľov vynakladaných na zabezpečenie súladu s predpismi, a to tým, že sa poskytnú praktické riešenia v oblastiach ako účtovanie a vykazovanie DPH, poplatky za elektronický odpad a recyklačné poplatky, poplatky za autorské práva, ochrana spotrebiteľa, označovanie etiketami a osobitné odvetvové pravidlá; na tento účel požaduje vytvorenie systému jedného kontaktného miesta a podporu cezhraničných riešení elektronickej správy, ako je elektronická fakturácia a elektronické verejné obstarávanie;

4.   vyzýva Komisiu, aby zrušila povinnosť mať fyzickú predajňu pred predávaním on-line, pretože takáto požiadavka je pre predaj on-line výraznou prekážkou;

5.   poukazuje na význam zvýšenia v súčasnosti nízkej úrovne dôvery spotrebiteľov a dôvery v cezhraničné transakcie, a to posilnením presadzovania súčasných pravidiel v on-line prostredí a v cezhraničnom rozsahu, posilnením právomocí orgánov na ochranu práv spotrebiteľa, podporou spolupráce medzi verejnými orgánmi a zriadením efektívnych mechanizmov EÚ zameraných na monitorovanie a audit trhu, spracúvanie sťažností a riešenie sporov;

6.   vyzýva Komisiu, aby vypracovala hodnotenie vplyvu týkajúce sa zriadenia alebo ustanovenia vnútroštátnych orgánov, ktoré by sa zaoberali žiadosťami o registráciu pre cezhraničný elektronický on-line obchod podávanými spoločnosťami alebo podnikateľmi z príslušného členského štátu, a európskeho orgánu, ktorý by prepojil vnútroštátne orgány s cieľom umožniť rýchle dobudovanie vnútorného trhu;

7.   vyzýva Komisiu, aby stanovila jasný súbor noriem nevyhnutných pre cezhraničný elektronický obchod na úrovni EÚ, ako napríklad povinnosť obchodníkov poskytnúť svojim zákazníkom a verejným orgánom jednoduchý, priamy, trvalý a bezplatný prístup k informáciám o mene a registračnom čísle obchodníka alebo poskytovateľa služby, o cenách ponúkaného tovaru a služieb a akýchkoľvek dodatočných nákladoch za dodávku, ktoré by mohli zvýšiť účet;

8.   je presvedčený, že dôveru spotrebiteľov možno ďalej podporiť zabezpečením dôvery verejnosti v on-line prostredie, odstránením obáv týkajúcich sa ochrany osobných údajov, správy zhromažďovaných údajov, identifikácie cieľovej skupiny na základe správania spotrebiteľov, ako aj profilácie a reklamy, a zvyšovaním povedomia spotrebiteľov prostredníctvom vzdelávacích a informačných kampaní; vyzýva Komisiu, aby predložila návrh na prispôsobenie smernice o ochrane údajov súčasnému digitálnemu prostrediu;

9.   pripomína, že rešpektovanie základného ľudského práva na súkromie a ochranu údajov je kľúčovým faktorom umožňujúcim elektronický obchod;

10. zdôrazňuje potrebu zjednodušenia dodávateľského reťazca a podmienok cezhraničného on-line obchodu a zaistenia ich vyššej transparentnosti tým, že sa stanovia predpisy o zavádzajúcich alebo neúplných informáciách o právach spotrebiteľov, celkových nákladoch a kontaktných údajoch obchodníkov a podporia najlepšie a spravodlivé postupy, odporúčania a usmernenia pre elektronické obchody; uznáva úsilie, ktoré v tejto oblasti vynaložila EÚ s cieľom objasniť podmienky a ceny leteckého cestovného ako pozitívny príklad hodný nasledovania;

11. domnieva sa, že vytvorenie samoregulačných kódexov správania obchodnými, profesijnými a spotrebiteľskými združeniami a uplatňovanie ustanovení obsiahnutých v správe Parlamentu o novej digitálnej agende pre Európu: 2015.eu požadujúce vytvorenie európskej charty práv občanov a spotrebiteľov v digitálnom prostredí a vytvorenie tzv. piatej slobody, ktorá umožní voľné šírenie obsahu a znalostí, by zvýšilo dôveru spotrebiteľov v elektronický obchod, keďže by objasnilo práva a povinnosti všetkých subjektov informačnej spoločnosti;

12. zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa podporovali a presadzovali celoeurópske logá a značky dôvery a kvality, ktoré spotrebiteľom pomôžu rozpoznať uznávaných on-line obchodníkov, ocenia najlepšie postupy a podnietia inováciu, čo podporí podniky EÚ v ich snahách prekročiť svoj domáci trh;

13. zdôrazňuje význam posilnenia dôvery v systémy cezhraničných internetových platieb (napr. kreditné alebo debetné karty a elektronické peňaženky) tým, že sa podporí škála platobných možností, posilní sa interoperabilita a spoločné normy, prekonajú sa technické prekážky, podporia sa najbezpečnejšie technológie elektronických transakcií, zosúladia a posilnia sa právne predpisy o otázkach súkromia a bezpečnosti a podporí sa boj proti podvodným aktivitám, ako aj informovanosť a vzdelávanie verejnosti;

14. vyzýva Komisiu, aby predložila návrh týkajúci sa vytvorenia európskeho finančného nástroja pre kreditné a debetné karty s cieľom uľahčiť on-line spracovávanie transakcií uskutočňovaných prostredníctvom kreditných kariet;

15. domnieva sa, že reforma odvetvia poštových služieb a podpora interoperability a spolupráce medzi poštovými systémami a službami môže mať významný vplyv na rozvoj cezhraničného elektronického obchodu, ktorý si vyžaduje nenákladnú a efektívnu distribúciu a sledovanie výrobkov; zdôrazňuje preto potrebu rýchleho vykonania tretej smernice o poštových službách (2008/6/ES);

16. zdôrazňuje dôležitosť elektronických podpisov a infraštruktúry verejných kľúčov (public key infrastructure, PKI) pre bezpečné služby elektronickej verejnej správy na celoeurópskej úrovni a vyzýva Komisiu, aby vytvorila portál európskych overovacích orgánov s cieľom zabezpečiť cezhraničnú interoperabilitu elektronických podpisov;

17. vyzýva Komisiu, aby predložila opatrenia na podporu iniciatívy presadzujúcej elektronické faktúry s cieľom zabezpečiť celoeurópske používanie elektronických faktúr do roku 2020;

18. majúc na pamäti, aké dôležité je využívať celkový potenciál jednotného trhu, vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že do roku 2015 sa najmenej 50 % verejného obstarávania bude realizovať elektronickým spôsobom, v súlade s akčným plánom dohodnutým na ministerskej konferencii o elektronickej štátnej správe, ktorá sa konala v roku 2005 v Manchestri;

19. domnieva sa, že mobilný obchod (m-obchod) môže byť dôležitou súčasťou elektronického obchodu, pretože môže osloviť milióny európskych občanov, ktorí využívajú mobilné telefóny a nepoužívajú osobné počítače, a tým napomôcť zbližovanie internetu a mobilných technológií a podporiť vedúce postavenie EÚ na trhu mobilných komunikácií;

20. domnieva sa, že vytvorenie a podpora spoločných, otvorených technických a operačných špecifikácií a noriem (pokiaľ ide o zlučiteľnosť, interoperabilitu, dostupnosť, bezpečnosť, logistiku, dodávku atď.) uľahčí cezhraničný elektronický obchod tým, že spotrebiteľom, najmä ľahko zraniteľným a neskúseným počítačovým používateľom, poskytne podporu a prekoná operačné, technické, kultúrne a jazykové prekážky existujúce medzi jednotlivými členskými štátmi;

21. uznáva špecifické právne problémy spojené s rozvojom vnútorného trhu pre mobilný obchod schopný zabezpečiť rešpektovanie práv spotrebiteľov a súkromia a ochranu neplnoletých zákazníkov; vyzýva Komisiu, aby túto otázku podrobne preskúmala;

22. je presvedčený, že cezhraničné vyhľadávanie a reklama na internete by malo poskytovať spotrebiteľom a obchodníkom lepšie informácie a zvýšiť ich schopnosť porovnávať a rozlišovať ponuky; v tejto súvislosti vyjadruje obavy v súvislosti s možnými narušeniami hospodárskej súťaže, s ktorými by sa mohli stretnúť spotrebitelia a podnikatelia v niektorých členských štátoch EÚ; vyzýva Komisiu, aby sa v spolupráci s odvetvím zaoberala nedostatkami platforiem vyhľadávania a reklamy na internete a aby podporovala ich cezhraničné fungovanie, napríklad prostredníctvom podpory domén .eu;

23. zdôrazňuje, že pre ďalší rozvoj cezhraničného elektronického obchodu je dôležité, aby sa v rámci acquis communautaire vytvoril ucelený celoeurópsky rámec ochrany a presadzovania práv duševného vlastníctva, aby sa zintenzívnil boj proti nelegálnym a falšovaným výrobkom a zvýšila informovanosť európskych spotrebiteľov o týchto otázkach;

24. zdôrazňuje význam rýchleho a účinného uplatňovania európskeho nástroja mikrofinancovania Progress, ktorý bol zavedený v júni 2010 a ktorý by mohol poskytnúť nový impulz túkajúci sa podpory on-line podnikov, najmä pre osoby, ktoré sa nedávno stali nezamestnanými;

25. zdôrazňuje, že je potrebné dbať o vyhnutie sa rizikám, ktoré predstavujú ponuky ilegálnych produktov na internete, najmä falšovaných liekov a zdravotníckych výrobkov, prostredníctvom podporovania zdravotnej gramotnosti a používania osobitných internetových stránok s doménami .eu, ktoré by upozorňovali na zavádzajúce informácie;

26. poukazuje na to, že je nevyhnutné zaviesť právne predpisy platné pre všetky elektronické transakcie, čo má zásadný význam pre ochranu práv užívateľov služieb elektronického obchodu;

27. požaduje, aby sa v rámci výskumných programov vytvorili inovačné výskumné projekty zamerané na podporu a zjednotenie trhu EÚ v oblasti elektronického obchodu tým, že sa zvýši dôvera spotrebiteľov, posilní sa ich postavenie a rozšíri sa škála výberu v digitálnom prostredí;

28. je presvedčený, že pre rozvoj európskeho digitálneho prostredia je nevyhnutná mediálna a počítačová gramotnosť a informovanosť, a vyzýva preto, aby sa na úrovni EÚ a členských štátov začal akčný plán v oblasti digitálnej gramotnosti a začlenenia, ktorý by zahŕňal najmä: možnosti osobitnej odbornej prípravy v oblasti digitálnej gramotnosti pre nezamestnané osoby a skupiny, ktoré sú ohrozené vylúčením; stimuly pre iniciatívy súkromného sektora s cieľom poskytnúť všetkým zamestnancom odbornú prípravu zameranú na získavanie digitálnych zručností; celoeurópsku iniciatívu „Be smart on-line!“ (Na internet s rozumom), ktorá by umožnila všetkým študentom, a to aj tým, ktorí sú zapojení do celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy, oboznámiť sa s bezpečným používaním IKT a služieb on-line; a spoločný systém certifikácie IKT na úrovni EÚ;

29. požaduje efektívne monitorovanie vývoja v oblasti elektronického obchodu z právneho, technického a hospodárskeho hľadiska a poukazuje na potrebu posúdenia vplyvu všetkých rozhodnutí s dosahom na jednotný digitálny trh a informačnú spoločnosť; užitočným nástrojom na tento účel by bola „výsledková tabuľka elektronického obchodu“ na hodnotenie prostredia európskeho on-line trhu;

30. opätovne potvrdzuje význam cezhraničného elektronického obchodu medzi podnikmi ako prostriedku, vďaka ktorému môžu európske spoločnosti, najmä MSP, rásť, dosahovať väčšiu konkurencieschopnosť a vytvárať inovačnejšie produkty a služby; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili pevný a primeraný právny a regulačný rámec s cieľom poskytnúť spoločnostiam záruky, ktoré potrebujú na to, aby mohli cezhraničné transakcie elektronického obchodu medzi podnikmi vykonávať bez obáv;

31. konštatuje, že v súvislosti s revíziou smernice o univerzálnej službe je pre rozvoj elektronického obchodu nevyhnutný ďalší rozvoj rýchleho a cenovo dostupného širokopásmového prístupu, ktorý sa musí stať prioritou, keďže jednou z najzávažnejších prekážok využívania elektronického obchodu je, že európski občania nemajú prístup k internetu.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

1.6.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

47

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Lena Ek, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Robert Goebbels, Fiona Hall, Jacky Hénin, Oriol Junqueras Vies, Arturs Krišjānis Kariņš, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

António Fernando Correia De Campos, Francesco De Angelis, Françoise Grossetête, Oriol Junqueras Vies, Ivailo Kalfin, Ivari Padar, Vladko Todorov Panayotov, Markus Pieper, Mario Pirillo, Catherine Trautmann

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jürgen Creutzmann, Ramona Nicole Mănescu, László Surján


STANOVISKO Výboru pre právne veci (2.6.2010)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

o dobudovaní vnútorného trhu v oblasti elektronického obchodu

(2010/2012(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Sajjad Karim

NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže rozvoj elektronického obchodu môže v rámci stratégie Komisie EÚ 2020 zlepšiť konkurencieschopnosť hospodárstva EÚ vrátane rozvoja a podpory nových spôsobov podnikania pre malé a stredné podniky,

B.  keďže vytvorenie jednotného digitálneho trhu uľahčujúceho cezhraničné transakcie v on-line prostredí pre všetkých spotrebiteľov v Európskej únii je dôležitou súčasťou oživenia jednotného trhu, pretože občanom poskytuje možnosť širšieho výberu výrobkov a služieb,

C. keďže jednotný digitálny trh sa môže dobudovať, len ak sa vo všetkých členských štátoch EÚ správne uplatňujú dôležité právne predpisy pre jednotný trh vrátane smernice o poskytovaní služieb,

D. keďže spotrebitelia ani predstavitelia obchodnej sféry nemôžu využívať výhody jednotného digitálneho trhu, pretože len veľmi málo on-line maloobchodných predajcov predáva svoje výrobky alebo služby ostatným členským štátom a väčšina z nich predáva len obmedzenému počtu členských štátov,

E.  keďže duševné vlastníctvo plní v digitálnom svete kľúčovú úlohu a jeho ochrana, najmä na internete, je preto aj naďalej dôležitou výzvou,

F.  keďže rozdielne systémy vyberania poplatkov za autorské práva v členských štátoch sa musia zjednodušiť a spresniť, tak aby on-line poskytovatelia tovarov a služieb mohli ľahšie sprístupniť výrobky a služby pre spotrebiteľov z rôznych členských štátov,

G. keďže revízia systémov vyberania poplatkov za autorské práva by on-line poskytovateľom tovarov a služieb poskytla väčšiu právnu istotu pri ponúkaní produktov a služieb spotrebiteľom,

H. keďže je nevyhnutné zabezpečiť právnu istotu a transparentnosť v procese vyrovnávania práv, keď elektronický predajca umiestni obsah chránený autorskými právami na internetovú stránku,

I.   keďže je nevyhnutné zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov s cieľom posilniť dôveru v nákup tovarov a služieb poskytovaných on-line tým, že sa zabezpečí, že na on-line trhu sa budú dodržiavať obchodné postupy,

J.   keďže je potrebné zabrániť diskriminácii spotrebiteľov aj pri platbe, pričom je potrebné zabezpečiť, aby boli k dispozícii ustanovenia umožňujúce realizovať a prijímať platby a dodávky tovaru,

1.  podporuje zjednodušenie súčasného systému vyberania poplatkov za autorské práva, pretože súčasný systém v závažnej miere obmedzuje spotrebiteľov a kladie prekážky pri fungovaní jednotného trhu;

2.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby viac zjednotili centrá jednotného trhu zahŕňajúce sieť SOLVIT, jednotné kontaktné miesta (ako vyžaduje smernica o službách), strediská výrobkov (ako sa uvádza v nariadení o vzájomnom uznávaní) a ďalšie informácie vrátane právnych požiadaviek podnikov na cezhraničný a internetový predaj ich výrobkov; zdôrazňuje, že fungovanie tohto jednotného kontaktného miesta je pre dokončenie jednotného trhu v oblasti elektronického obchodu kľúčové;

3.  žiada Komisiu, aby urýchlene iniciovala a vypracovala hodnotenie vplyvu  najvhodnejšej metódy na vyberanie poplatkov za autorské práva vrátane možnosti vyberať poplatok v čase a na mieste, kde je produkt prvýkrát umiestnený na trh v Európskej únii, keďže zainteresované strany sa nedokážu dohodnúť;

4.  opätovne uvádza, že dodržiavanie základného ľudského práva na súkromie a ochranu údajov je kľúčovým faktorom, ktorý umožňuje elektronický obchod;

5.  zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť konzistentný výklad právnych predpisov EÚ o ochrane údajov s cieľom zabezpečiť zvýšenú ochranu údajov a zvýšiť dôveru spotrebiteľa v systémy platieb uskutočňovaných on-line;

6.  domnieva sa, že zlepšením systémov ochrany spotrebiteľov v EÚ sa môže zaistiť dôvera spotrebiteľa v cezhraničné transakcie uskutočňované on-line vrátane ochrany proti podvodom s kreditnými kartami;

7.  zdôrazňuje, že v on-line prostredí, kde sú kupujúci a predajca od seba vzdialení a kupujúci má len obmedzenú možnosť hodnotiť fyzickú kvalitu výrobkov, má v záujme transparentnosti rozhodujúci význam prístup k presným a jasným informáciám;

8.  vyzýva orgány verejnej správy, aby urýchlene podnikli kroky proti škodiacim internetovým stránkam tým, že budú viac dbať na práva spotrebiteľov vrátane prijatia opatrení na zavedenie klasifikácie bezpečných a istých internetivých stránok a zabezpečenia toho, že spoločnosti poskytujúce sponzorované reklamné služby nebudú propagovať nezákonné internetové stránky;

9.  vyzýva Komisiu, aby predložila návrh obsahujúci vhodné opatrenia alebo sankcie týkajúce sa elektronického obchodovania s falšovanými výrobkami a liekmi vrátane klasifikácie bezpečných a istých internetových stránok, napr. systémy osvedčení pre schválené lekárne;

10. vyzýva Komisiu, aby dbala na to, aby sa v oblasti elektronického obchodu neobchádzalo dôsledné presadzovanie autorských práv;

11. víta návrh Komisie na zjednodušenie priznávania dane z pridanej hodnoty a na „zjednodušenú fakturáciu” pri predaji na diaľku a zdôrazňuje, že v oblasti daňových právnych predpisov vrátane DPH by sa mala dodržiavať zásada subsidiarity;

12. vyzýva Komisiu, aby sprístupnila jednotný plán výberu DPH s cieľom podporiť cezhraničný obchod MSP s nižšími administratívnymi nákladmi;

13. zdôrazňuje, že je potrebné odstrániť diskrimináciu on-line spotrebiteľov z dôvodu ich on-line krajiny pôvodu vypracovaním ustanovení pre platby uskutočňované on-line zo všetkých 27 členských štátov vrátane možnosti výberu z rôznych foriem platieb on-line pre zákazníkov;

14. naliehavo žiada Komisiu, aby podnikla kroky na vytvorenie právnej istoty a zastavila vážne trieštenie, ku ktorému dochádza v súvislosti s postupom vyrovnávania práv a s rôznymi jurisdikciami členských štátov pri používaní obsahu médií na internetových stránkach,

15. pripomína Komisii, že naďalej existujú medzery v zákonnom rámci pre služby poskytované on-line; vyzýva Komisiu, aby predložila cielené legislatívne návrhy na zlepšenie prístupu spotrebiteľov k on-line výrobkom a službám a s cieľom ponúknuť im jednoduchú koncepciu jednotného kontaktného miesta;

16. vyjadruje znepokojenie nad rozhodnutím Komisie o povinnosti prevádzkovať neinternetový obchod predtým, ako sa začne s predajom on-line, keďže táto požiadavka zásadne obmedzuje obchod on-line;

17. vyjadruje presvedčenie, že dôveru spotrebiteľa je možné získať prostredníctvom noriem a etického kódexu, ktoré umožnia, aby sa on-line poskytovatelia služieb mohli prispôsobiť rýchlo sa meniacemu technickému rozvoju;

18. vyzýva Komisiu, aby posúdila, či by vytvorenie portálu elektronického obchodu, ktorý by bol spravovaný Komisiou a ktorý by zapojil zainteresované strany a členské štáty, mohlo prispieť k rozšíreniu osvedčených postupov a informácií, a tým podporiť dôveru spotrebiteľov a nárast cezhraničného elektronického obchodovania;

19. podporuje využívanie alternatívnych mechanizmov riešenia sporov s možnosťou využiť ich prostredníctvom on-line postupov okamžite prístupných cez európsky portál elektronickej justície (European e-Justice), hneď ako bude k dispozícii.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

1.6.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Piotr Borys, Kurt Lechner, Angelika Niebler

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Mara Bizzotto, Jutta Steinruck


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

24.6.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

32

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pablo Arias Echeverría, Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Mitro Repo, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Kyriacos Triantaphyllides, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cornelis de Jong, Othmar Karas, Emma McClarkin, Rafał Trzaskowski, Wim van de Camp

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia