Διαδικασία : 2008/0241(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0229/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0229/2010

Συζήτηση :

PV 03/02/2011 - 5
CRE 03/02/2011 - 5

Ψηφοφορία :

PV 03/02/2011 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0037

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1194kWORD 797k
8.9.2010
PE 430.635 A7-0229/2010

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (αναδιατύπωση)

(COM(2008)0810 – C6‑0472/2008 – 2008/0241(COD))

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Εισηγητής: Karl-Heinz Florenz

(Αναδιατύπωση – άρθρο 87 του Κανονισμού)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (αναδιατύπωση)

(COM(2008)0810 – C7‑0472/2008 – 2008/0241(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0810),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 175, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0472/2008),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, και το άρθρο 192, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Ιουνίου 2009(1),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 4ης Δεκεμβρίου 2009(2),

–   έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(3),

–   έχοντας υπόψη την από […] επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το άρθρο 87, παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 87 και 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A7-0229/2010),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την άποψη της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η υπό εξέταση πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως αλλαγές στην πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση των υφιστάμενων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι, να συμβάλλει στη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή μέσω ως πρώτη προτεραιότητα, της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE), και επιπλέον της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και άλλων μορφών αξιοποίησης των αποβλήτων αυτών, ώστε να μειωθεί η ποσότητα των αποβλήτων προς διάθεση και να συμβάλλει στην αποδοτική χρήση των πόρων. Παράλληλα επιδιώκεται η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των φορέων που συμμετέχουν στον κύκλο ζωής του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παραδείγματος χάριν, παραγωγών, διανομέων και καταναλωτών, και ιδίως των φορέων που σχετίζονται άμεσα με τη συλλογή και την επεξεργασία των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ιδίως, η διαφορετική εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο της αρχής της ευθύνης του παραγωγού ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρές ανομοιότητες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επιβάρυνση των φορέων οικονομικής εκμετάλλευσης. Η ύπαρξη διαφορετικών εθνικών πολιτικών σχετικά με τη διαχείριση των ΑΗΗΕ υποβαθμίζει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών ανακύκλωσης. Για το λόγο αυτό, τα βασικά κριτήρια θα πρέπει να καθορίζονται σε κοινοτικό επίπεδο.

(7) Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι, να συμβάλλει στη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή μέσω ως πρώτη προτεραιότητα, της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE), και επιπλέον της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και άλλων μορφών αξιοποίησης των αποβλήτων αυτών, ώστε να μειωθεί η ποσότητα των αποβλήτων προς διάθεση και να συμβάλλει στην αποδοτική χρήση των πόρων και την ανάκτηση πρώτων υλών στρατηγικής σημασίας. Παράλληλα επιδιώκεται η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των φορέων που συμμετέχουν στον κύκλο ζωής του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παραδείγματος χάριν, παραγωγών, διανομέων και καταναλωτών, και ιδίως των φορέων που σχετίζονται άμεσα με τη συλλογή και την επεξεργασία των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ιδίως, η διαφορετική εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο της αρχής της ευθύνης του παραγωγού ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρές ανομοιότητες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επιβάρυνση των φορέων οικονομικής εκμετάλλευσης. Η ύπαρξη διαφορετικών εθνικών πολιτικών σχετικά με τη διαχείριση των ΑΗΗΕ υποβαθμίζει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών ανακύκλωσης. Για το λόγο αυτό, τα βασικά κριτήρια θα πρέπει να καθορίζονται σε κοινοτικό επίπεδο και πρέπει να καταρτιστούν εναρμονισμένα πρότυπα για τη συλλογή και το χειρισμό των ΑΗΗΕ.

Αιτιολόγηση

Τα ΑΗΗΕ αποτελούν μια ευκαιρία για να επανεισαχθούν στη ροή υλικών οι πρώτες ύλες στρατηγικής σημασίας που περιέχονται σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Η παρούσα οδηγία πρέπει να συμπεριλάβει όλα τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται από τους καταναλωτές, καθώς και τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που προορίζονται για επαγγελματική χρήση. Η παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της κοινοτικής νομοθεσίας για τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που προστατεύει όλους τους συντελεστές οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τα ΑΗΗΕ, καθώς και της ειδικής κοινοτικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων, ιδίως της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών  , και της κοινοτικής νομοθεσίας για τον σχεδιασμό των προϊόντων, ιδίως της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και για τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 96/57/ΕΚ και 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(10) Η παρούσα οδηγία πρέπει να συμπεριλάβει όλα τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται από τους καταναλωτές, καθώς και τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που προορίζονται για επαγγελματική χρήση. Η παρούσα οδηγία πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της κοινοτικής νομοθεσίας για τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που προστατεύει όλους τους συντελεστές οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τα ΑΗΗΕ, καθώς και της ειδικής κοινοτικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των αποβλήτων, ιδίως της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών  , και της κοινοτικής νομοθεσίας για τον σχεδιασμό των προϊόντων, ιδίως της οδηγίας 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και για τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 96/57/ΕΚ και 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας πρέπει να εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, οι σταθερές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, δεδομένου ότι είναι εγκατεστημένες σε έναν τόπο και λειτουργούν εκεί σε μόνιμη βάση, συναρμολογούνται και αποσυναρμολογούνται από ειδικευμένο προσωπικό και ως εκ τούτου έχουν ρυθμιζόμενη ροή απόβλητων. Τα μεγάλης κλίμακας σταθερά βιομηχανικά εργαλεία που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν σε συγκεκριμένο τόπο πρέπει επίσης να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Επίσης, πρέπει να εξαιρούνται κινητά μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από επαγγελματίες χρήστες, δεδομένου ότι και αυτά αποσυναρμολογούνται και διατίθενται από ειδικευμένο προσωπικό και ως εκ τούτου έχουν ρυθμιζόμενη ροή αποβλήτων. Ακόμα, πρέπει να εξαιρούνται οι φωτοβολταϊκές μονάδες, οι οποίες επίσης εγκαθίστανται και αφαιρούνται από ειδικευμένο προσωπικό, συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συνακόλουθα στη μείωση των εκπομπών CO2. Επιπλέον, ο κλάδος της ηλιακής ενέργειας έχει συνάψει εθελοντική περιβαλλοντική συμφωνία για ανακύκλωση του 85% των φωτοβολταϊκών μονάδων. Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει εάν η εν λόγω συμφωνία αποφέρει αποτελέσματα τουλάχιστον ισοδύναμα με αυτά της παρούσας οδηγίας και εάν καλύπτει όλες τις φωτοβολταϊκές μονάδες που διατίθενται στην αγορά, και πρέπει, εάν κριθεί σκόπιμο, να συμπεριλάβει, βάσει σχετικής έκθεσης, τις φωτοβολταϊκές μονάδες στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Η χωριστή συλλογή αποτελεί μια απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να εξασφαλισθεί η ειδική επεξεργασία και ανακύκλωση των ΑΗΗΕ και είναι αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί το επιλεγέν επίπεδο προστασίας, εντός της Κοινότητας, τόσο της υγείας του ανθρώπου όσο και του περιβάλλοντος. Οι καταναλωτές υποχρεούνται να συμβάλλουν ενεργώς στην επιτυχία της ως άνω συλλογής και θα πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να επιστρέφουν τα ΑΗΗΕ. Προς τούτο, θα πρέπει να δημιουργηθούν οι προσήκουσες εγκαταστάσεις για την επιστροφή των ΑΗΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων σημείων συλλογής, για την τουλάχιστον άνευ επιβαρύνσεως επιστροφή αναλόγων αποβλήτων εκ μέρους των οικιακών χρηστών. Οι διανομείς καλούνται να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο συμβάλλοντας στην πετυχημένη συλλογή ΑΗΗΕ.

(13) Η χωριστή συλλογή αποτελεί μια απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να εξασφαλισθεί η ειδική επεξεργασία και ανακύκλωση των ΑΗΗΕ και είναι αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί το επιλεγέν επίπεδο προστασίας, εντός της Κοινότητας, τόσο της υγείας του ανθρώπου όσο και του περιβάλλοντος. Οι καταναλωτές υποχρεούνται να συμβάλλουν ενεργώς στην επιτυχία της ως άνω συλλογής και θα πρέπει να ενθαρρύνονται ώστε να επιστρέφουν τα ΑΗΗΕ. Προς τούτο, θα πρέπει να δημιουργηθούν οι προσήκουσες εγκαταστάσεις για την επιστροφή των ΑΗΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων σημείων συλλογής, για την τουλάχιστον άνευ επιβαρύνσεως επιστροφή αναλόγων αποβλήτων εκ μέρους των οικιακών χρηστών. Οι διανομείς, οι δήμοι και οι φορείς ανακύκλωσης καλούνται όλοι να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο συμβάλλοντας στην πετυχημένη συλλογή και επεξεργασία ΑΗΗΕ, και, ως εκ τούτου, πρέπει να υπόκεινται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι φορείς που συμμετέχουν στη συλλογή και επεξεργασία ΑΗΗΕ συμμορφώνονται με την παρούσα νομοθεσία.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Προκειμένου να επιτευχθεί το επιλεγέν επίπεδο προστασίας και εναρμονισμένων περιβαλλοντικών στόχων της Κοινότητας, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της διάθεσης των ΑΗΗΕ ως αδιαχώριστων αστικών αποβλήτων, καθώς και για την επίτευξη υψηλού επιπέδου χωριστής συλλογής των ΑΗΗΕ. Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα κράτη μέλη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καθιέρωση αποτελεσματικών συστημάτων συλλογής, πρέπει να έχουν την υποχρέωση να επιτυγχάνουν υψηλό ποσοστό συλλογής ΑΗΗΕ , ιδίως αποβλήτων εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης ο οποίος περιέχει ουσίες που καταστρέφουν το όζον και φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, λόγω των σοβαρών περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων και λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων που επιβάλλουν οι κανονισμοί (EΚ) αριθ. 2037/2000 και (EΚ) αριθ. 842/2006. Από δεδομένα που περιλαμβάνονται στην εκτίμηση επιπτώσεων προκύπτει ότι, ήδη σήμερα, συλλέγεται χωριστά περίπου το 65% του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) που διατίθεται στην αγορά, αλλά περισσότερο από το μισό της ποσότητας αυτής καταλήγει πιθανώς σε ακατάλληλη επεξεργασία και παράνομες εξαγωγές. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια πολύτιμων δευτερογενών πρώτων υλών και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και, για να αποφευχθεί, είναι απαραίτητο να καθοριστεί φιλόδοξος στόχος όσον αφορά τη συλλογή.

(14) Προκειμένου να επιτευχθεί το επιλεγέν επίπεδο προστασίας και εναρμονισμένων περιβαλλοντικών στόχων της Κοινότητας, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της διάθεσης των ΑΗΗΕ ως αδιαχώριστων αστικών αποβλήτων, καθώς και για την επίτευξη υψηλού επιπέδου χωριστής συλλογής των ΑΗΗΕ. Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα κράτη μέλη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καθιέρωση αποτελεσματικών συστημάτων συλλογής, πρέπει να έχουν την υποχρέωση να επιτυγχάνουν υψηλό ποσοστό συλλογής ΑΗΗΕ , ιδίως αποβλήτων εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης ο οποίος περιέχει ουσίες που καταστρέφουν το όζον και φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, λόγω των σοβαρών περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων και λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων που επιβάλλουν οι κανονισμοί (EΚ) αριθ. 2037/2000 και (EΚ) αριθ. 842/2006. Από δεδομένα που περιλαμβάνονται στην εκτίμηση επιπτώσεων προκύπτει ότι, ήδη σήμερα, συλλέγεται χωριστά περίπου το 65% του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) που διατίθεται στην αγορά, αλλά περισσότερο από το μισό της ποσότητας αυτής καταλήγει πιθανώς σε ακατάλληλη επεξεργασία και παράνομες εξαγωγές, ή υποβάλλεται σε ορθή επεξεργασία αλλά οι επεξεργασμένες ποσότητες δεν αναφέρονται. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια πολύτιμων δευτερογενών πρώτων υλών, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την παροχή αντιφατικών δεδομένων. Για να αποφευχθεί αυτό, είναι απαραίτητο να καθοριστεί φιλόδοξος στόχος όσον αφορά τη συλλογή, να υποχρεώνονται όλοι οι φορείς που συλλέγουν ΑΗΗΕ να εξασφαλίζουν την περιβαλλοντικώς ορθή επεξεργασία τους καθώς και να αναφέρουν τους όγκους που συλλέγουν, διαχειρίζονται και επεξεργάζονται. Έχει καθοριστική σημασία να μεριμνούν τα κράτη μέλη για την αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τους ελέγχους μεταχειρισμένου ΗΗΕ που μεταφέρεται εκτός της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Κείμενο που συμπληρώνει την πρόταση του εισηγητή, δίνοντας έμφαση στη σημασία της συλλογής δεδομένων, της αποτελεσματικής εφαρμογής και της συμμετοχής των φορέων που συμμετέχουν στη συλλογή και επεξεργασία ΑΗΗΕ.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Η αξιοποίηση, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση του εξοπλισμού μπορούν να συνυπολογίζονται στους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας οδηγίας, μόνον εφόσον η εν λόγω αξιοποίηση, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση δεν αντίκειται σε άλλες, ισχύουσες για τον εξοπλισμό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών.

(17) Η αξιοποίηση, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση του εξοπλισμού μπορούν να συνυπολογίζονται στους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας οδηγίας, μόνον εφόσον η εν λόγω αξιοποίηση, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση δεν αντίκειται σε άλλες, ισχύουσες για τον εξοπλισμό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών μελών. Η εξασφάλιση της κατάλληλης αξιοποίησης και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση καθώς και της ανακύκλωσης του εξοπλισμού θα συμβάλει στην ορθή διαχείριση των πόρων και θα βελτιώσει την τροφοδοσία πόρων.

Αιτιολόγηση

Οι διεργασίες αυτές αποτελούν σημαντικά μέσα για την αξιοποίηση των πόρων και ως εκ τούτου έχει ζωτική σημασία να διεξάγονται σωστά.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Οι οικιακοί χρήστες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιστρέφουν τα ΑΗΗΕ τουλάχιστον δωρεάν. Οι παραγωγοί πρέπει να χρηματοδοτούν τη συλλογή, καθώς και την επεξεργασία, την ανάκτηση  και τη διάθεση των ΑΗΗΕ. Τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν τους παραγωγούς να αναλαμβάνουν πλήρως τη συλλογή των ΑΗΗΕ, ιδίως χρηματοδοτώντας τη συλλογή τους από ολόκληρη την αλυσίδα αποβλήτων , συμπεριλαμβανομένων των νοικοκυριών, ώστε να αποτραπεί η διοχέτευση χωριστά συλλεγόμενων ΑΗΗΕ σε επεξεργασία κατώτερη της βέλτιστης και σε παράνομες εξαγωγές, να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού με την εναρμόνιση ανά την ΕΕ της εκ μέρους των παραγωγών χρηματοδότησης και να μετακυλιστεί η δαπάνη για τη συλλογή των συγκεκριμένων αποβλήτων από τους φορολογούμενους στους καταναλωτές ΗΗΕ σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Προκειμένου να αποκομισθούν τα μέγιστα δυνατά οφέλη από την αρχή της ευθύνης του παραγωγού, κάθε παραγωγός πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης  των αποβλήτων που προέρχονται από τα δικά του προϊόντα. Ο παραγωγός πρέπει να μπορεί να επιλέγει εάν θα εκπληρώσει την υποχρέωση αυτή ατομικά ή με το να ενταχθεί σε συλλογικό σύστημα. Κάθε παραγωγός , όταν διαθέτει ένα προϊόν στην αγορά, πρέπει να παρέχει οικονομική εγγύηση ώστε το κόστος της διαχείρισης των ΑΗΗΕ από ορφανά προϊόντα να μην επιβαρύνει την κοινωνία ή τους υπόλοιπους παραγωγούς. Την ευθύνη για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης των ιστορικών αποβλήτων πρέπει να μοιράζονται όλοι οι παραγωγοί στο πλαίσιο συλλογικών συστημάτων χρηματοδότησης, στα οποία συνεισφέρουν αναλογικά όλοι οι παραγωγοί που είναι ενεργοί στην αγορά όταν ανακύπτει το κόστος. Η εφαρμογή συλλογικών συστημάτων χρηματοδότησης δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των παραγωγών, των εισαγωγέων και των νεοεισερχομένων στην αγορά προϊόντων υψηλής ειδίκευσης και περιορισμένου όγκου παραγωγής.

(19) Οι οικιακοί χρήστες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιστρέφουν τα ΑΗΗΕ τουλάχιστον δωρεάν. Κατά συνέπεια, οι παραγωγοί πρέπει να χρηματοδοτούν τη συλλογή, καθώς και την επεξεργασία, την ανάκτηση και τη διάθεση των ΑΗΗΕ. Τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν στο χειρισμό των ΑΗΗΕ να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της παρούσας οδηγίας, ώστε να αποτραπεί η διοχέτευση χωριστά συλλεγόμενων ΑΗΗΕ σε επεξεργασία κατώτερη της βέλτιστης και σε παράνομες εξαγωγές. Προκειμένου να μετακυλιστεί η δαπάνη για τη συλλογή των συγκεκριμένων αποβλήτων από τους φορολογούμενους στους καταναλωτές ΗΗΕ σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», τα κράτη μέλη πρέπει να παροτρύνουν τους παραγωγούς να υποβάλλουν σε επεξεργασία όλα τα συλλεγόμενα ΑΗΗΕ. Προκειμένου να είναι δυνατή η κατάλληλη επεξεργασία, οι καταναλωτές πρέπει να έχουν την ευθύνη της παράδοσης του ΗΕΕ που φτάνει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του σε εγκαταστάσεις συλλογής. Προκειμένου να αποκομισθούν τα μέγιστα δυνατά οφέλη από την αρχή της ευθύνης του παραγωγού, κάθε παραγωγός πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης  των αποβλήτων που προέρχονται από τα δικά του προϊόντα. Ο παραγωγός πρέπει να μπορεί να επιλέγει εάν θα εκπληρώσει την υποχρέωση αυτή ατομικά ή με το να ενταχθεί σε συλλογικό σύστημα. Κάθε παραγωγός ή τρίτος που ενεργεί για λογαριασμό του, όταν διαθέτει ένα προϊόν στην αγορά, πρέπει να παρέχει οικονομική εγγύηση ώστε το κόστος της διαχείρισης των ΑΗΗΕ από ορφανά προϊόντα να μην επιβαρύνει την κοινωνία ή τους υπόλοιπους παραγωγούς. Την ευθύνη για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης των ιστορικών αποβλήτων πρέπει να μοιράζονται όλοι οι παραγωγοί στο πλαίσιο συλλογικών συστημάτων χρηματοδότησης, στα οποία συνεισφέρουν αναλογικά όλοι οι παραγωγοί που είναι ενεργοί στην αγορά όταν ανακύπτει το κόστος. Η εφαρμογή συλλογικών συστημάτων χρηματοδότησης δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των παραγωγών, των εισαγωγέων και των νεοεισερχομένων στην αγορά προϊόντων υψηλής ειδίκευσης και περιορισμένου όγκου παραγωγής.

Αιτιολόγηση

Η συλλογή των ΑΗΗΕ πρέπει να εξακολουθήσει να πραγματοποιείται στις υπάρχουσες υποδομές που έχουν αποδείξει την αξία τους. Η χρηματοδότηση της συλλογής από τα νοικοκυριά δεν επηρεάζει τη διαμόρφωση των συσκευών ούτε έχει άλλα οικολογικά πλεονεκτήματα, η δε μετακύλιση του κόστους δεν εξασφαλίζει υψηλότερα ποσοστά συλλογής. Ούτε πρέπει να αγνοηθεί η ευθύνη των καταναλωτών να συμμετέχουν στη σωστή διάθεση των αποβλήτων.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Πρέπει να επιτρέπεται στους παραγωγούς να ενημερώνουν τους αγοραστές, σε προαιρετική βάση κατά την πώληση νέων προϊόντων, σχετικά με το κόστος συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των ΑΗΗΕ κατά τρόπο περιβαλλοντικώς αβλαβή. Αυτό συνάδει με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και τη βιώσιμη βιομηχανική πολιτική, ιδίως όσον αφορά την ευφυέστερη κατανάλωση και τις οικολογικές («πράσινες») δημόσιες συμβάσεις.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το κόστος της συλλογής και της επεξεργασίας πρέπει να ενσωματώνεται στην τιμή του προϊόντος, ώστε να παρέχεται κίνητρο για τη μείωσή του. Οι κατ' αποκοπή τιμές δεν αντικατοπτρίζουν ούτε το πραγματικό κόστος ενός προϊόντος στο τέλος του κύκλου ζωής του ούτε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του. Τελικά οι καταναλωτές δεν λαμβάνουν πληροφορίες για την ανακυκλωσιμότητα και το πραγματικό κόστος επεξεργασίας.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26) Η προσαρμογή ορισμένων διατάξεων της παρούσας οδηγίας στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, η επιλεκτική επεξεργασία υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων των ΑΗΗΕ, οι τεχνικές απαιτήσεις για τη συλλογή, την αποθήκευση και την επεξεργασία των ΑΗΗΕ και το σύμβολο σήμανσης των ΗΗΕ, θα πρέπει να πραγματοποιούνται από την Επιτροπή στο πλαίσιο διαδικασίας επιτροπής.

(26) Σύμφωνα με το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ, οι γενικοί κανόνες και αρχές σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή πρέπει να θεσπίζονται εκ των προτέρων με κανονισμό που εκδίδεται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Μέχρις ότου εκδοθεί ο νέος αυτός κανονισμός, και δεδομένης της ανάγκης να θεσπιστεί και να τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατόν η παρούσα οδηγία, εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή1, εξαιρουμένης της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο, η οποία δεν εφαρμόζεται. Οι παραπομπές σε αυτές τις διατάξεις πρέπει, εντούτοις, να αντικατασταθούν από παραπομπές στους κανόνες και τις αρχές που παρατίθενται στο νέο κανονισμό μόλις ο κανονισμός αυτός τεθεί σε ισχύ.

 

1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εναρμονίζει την παλαιά επονομαζόμενη «διαδικασία της επιτροπολογίας» με τη νέα διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26a) Προκειμένου να μειωθούν τα εμπόδια στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ο διοικητικός φόρτος πρέπει να περιοριστεί με την τυποποίηση των διαδικασιών καταχώρισης και υποβολής εκθέσεων και την αποφυγή της επιβολής πολλαπλών τελών για πολλαπλές καταχωρίσεις σε μεμονωμένα κράτη μέλη. Ειδικότερα, δεν πρέπει να υποχρεώνονται πλέον οι παραγωγοί να έχουν νόμιμη έδρα σε ένα κράτος μέλος προκειμένου να μπορούν να διαθέτουν ΗΗΕ στην αγορά του. Πρέπει να αρκεί ο ορισμός νομίμου εκπροσώπου τους στο συγκεκριμένο κράτος μέλος. Για την πρακτική εφαρμογή της παρούσας νομοθεσίας, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίζουν τον παραγωγό που φέρει την ευθύνη για το προϊόν και να εντοπίζουν την αλυσίδα τροφοδοσίας από τον τελικό διανομέα. Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι διανομέας που διαθέτει για πρώτη φορά στην αγορά εθνικής επικράτειας εξοπλισμό από χώρες εντός της Κοινότητας (ενδοκοινοτικό εμπόριο) είτε συνάπτει συμφωνία με τον παραγωγό είτε εξασφαλίζει την καταχώριση και τη χρηματοδότηση της διαχείρισης των ΑΗΗΕ που προέρχονται από τον συγκεκριμένο εξοπλισμό.

Αιτιολόγηση

Πρόσθετο κείμενο που συμπληρώνει τις προτάσεις του εισηγητή. Σκοπός της τροπολογίας είναι να προαγάγει την εναρμόνιση της καταχώρισης και της υποβολής στοιχείων και να παροτρύνει τη διαλειτουργικότητα των εθνικών μητρώων για να ενισχυθεί η εσωτερική αγορά και να περιοριστούν τα φαινόμενα καιροσκοπικής συμπεριφοράς.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί για την προσαρμογή των παραρτημάτων και κατάρτιση των απαραίτητων εκτελεστικών κανόνων. Δεδομένου ότι πρόκειται για μέτρα γενικής εμβέλειας και έχουν σχεδιασθεί για την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της οδηγίας 2002/96/ΕΚ, μεταξύ άλλων με τη συμπλήρωσή της με νέα μη ουσιώδη στοιχεία, τα μέτρα αυτά πρέπει να εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου.

(27) Για να προσαρμοστούν οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας στην πρόοδο της τεχνικής και της επιστήμης και για να ληφθούν άλλα αναγκαία μέτρα, η Επιτροπή πρέπει να έχει την εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, για την προσαρμογή των παραρτημάτων, τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων επαλήθευσης και εποπτείας της συμμόρφωσης, τον ορισμό των «αποβλήτων πολύ μικρού όγκου», τη μορφή της καταχώρισης και της υποβολής εκθέσεων και τη συχνότητα της υποβολής εκθέσεων, καθώς και τις τροποποιήσεις των κανόνων που διέπουν τις εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εναρμονίζει την παλαιά επονομαζόμενη «διαδικασία της επιτροπολογίας» με τη νέα διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα τα οποία αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, στο να αποφευχθούν ή να περιοριστούν οι βλαβερές συνέπειες της σύνθεσης και διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, να μειωθεί ο συνολικός αντίκτυπος της χρήσης των πόρων και να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα τα οποία αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, στο να αποφευχθούν ή να περιοριστούν οι βλαβερές συνέπειες της σύνθεσης και διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, να μειωθεί ο συνολικός αρνητικός αντίκτυπος της χρήσης των πόρων και να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα1. Η οδηγία συμβάλλει στη βιώσιμη παραγωγή και αξιοποίηση, βελτιώνοντας τα περιβαλλοντικά πρότυπα όλων των φορέων που συμμετέχουν στον κύκλο ζωής ενός προϊόντος.

 

1ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή έχει διαγράψει την αναφορά στις αρχές της οδηγίας περί αποβλήτων, η οποία καθορίζει, μεταξύ άλλων, μια φιλική προς το περιβάλλον ιεράρχηση των αποβλήτων σε πέντε στάδια, και την περιέλαβε στην αιτιολογική σκέψη 7.

Η Οδηγία ΑΗΗΕ του 2003 προβλέπει, μέσω μιας συνολικής προσέγγισης που βασίζεται στον κύκλο ζωής, τη βελτίωση των περιβαλλοντικών προτύπων όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ΗΗΕ ή ΑΗΗΕ. Η πτυχή αυτή πρέπει να διατηρηθεί και συνεπώς δεν πρέπει να διαγραφεί από το άρθρο 1.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που υπάγεται στις κατηγορίες του παραρτήματος Ι της οδηγίας 20xx/xx/EΚ (περιορισμός της χρήσης επικίνδυνων ουσιών).

(1) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε όλα τα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε κανένα από τα ακόλουθα είδη εξοπλισμού:

3. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται:

(α) εξοπλισμός απαραίτητος για  την προστασία των ζωτικών συμφερόντων ασφάλειας των κρατών μελών, στον οποίο περιλαμβάνονται τα όπλα, τα πυρομαχικά και το πολεμικό υλικό που προορίζονται για αμιγώς στρατιωτικούς σκοπούς·

(α) σε εξοπλισμό απαραίτητο για  την προστασία των ζωτικών συμφερόντων ασφάλειας των κρατών μελών, στον οποίο περιλαμβάνονται τα όπλα, τα πυρομαχικά και το πολεμικό υλικό που προορίζονται για αμιγώς στρατιωτικούς σκοπούς·

(β) εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος ως τμήμα άλλου τύπου εξοπλισμού μη υπαγόμενου στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας  , ο οποίος μπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία του μόνο εάν αποτελεί τμήμα του εν λόγω άλλου εξοπλισμού·

(β) σε εξοπλισμό ειδικά σχεδιασμένο ως τμήμα άλλου τύπου εξοπλισμού μη υπαγόμενου στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας  , ο οποίος μπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία του μόνο εάν αποτελεί τμήμα του εν λόγω άλλου εξοπλισμού·

 (γ) εξοπλισμός που δεν προορίζεται να διατεθεί στην αγορά ως ενιαία λειτουργική ή εμπορική μονάδα.

 

 

(γα) σε σταθερές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας·

 

(γβ) σε μεγάλης κλίμακας σταθερά βιομηχανικά εργαλεία·

 

(γγ) σε μη οδικά κινητά μηχανήματα που προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση·

 

(γδ) σε μέσα μεταφοράς ανθρώπων ή εμπορευμάτων·

 

(γε) σε φωτοβολταϊκές μονάδες.

 

 

 

 

 (δ) λαμπτήρες πυράκτωσης·

 (δ) σε λαμπτήρες πυράκτωσης·

 (ε) εμφυτευμένα και μολυσμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

 (ε) σε εμφυτευμένα και μολυσμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

 

Το αργότερο στις […*], και ανά πενταετία εφεξής, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση στην οποία εξετάζεται το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, ιδιαίτερα εάν πρέπει να υπαχθούν σε αυτό και οι φωτοβολταϊκές μονάδες. Η έκθεση για τις φωτοβολταϊκές μονάδες θα αξιολογεί ειδικότερα τα επιτυγχανόμενα ποσοστά συλλογής και ανακύκλωσης. Με βάση την έκθεση αυτή, η Επιτροπή υποβάλλει, αν είναι σκόπιμο, σχετική πρόταση.

 

* Παρεμβάλλεται η ημερομηνία: πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Τα ΑΗΗΕ ταξινομούνται ως απόβλητα οικιακής προέλευσης ή ως απόβλητα από άλλους χρήστες πλην των οικιακών. Θεσπίζεται η κατάταξη των ΑΗΗΕ στις κατηγορίες αυτές. Το μέτρο αυτό, που έχει ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζεται με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3. Η εν λόγω κατάταξη βασίζεται, μεταξύ άλλων, στο μερίδιο των πωλήσεων εξοπλισμού που αντιστοιχεί στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι παραγωγοί δεν μπορούν να γνωρίζουν εκ των προτέρων αν μια συσκευή με διπλή χρήση (ιδιωτική ή εμπορική) φτάνει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της σε νοικοκυριό ή σε επιχείρηση. Η συλλογή αποβλήτων συσκευών από νοικοκυριά είναι κατά κανόνα δαπανηρότερη. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει κίνδυνος να δηλώνεται ο εξοπλισμός αυτός ως μη οικιακός, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση των μεταχειρισμένων οικιακών συσκευών. Για το λόγο αυτό, η οδηγία πρέπει να περιλαμβάνει ρυθμιστικές διατάξεις και ορισμό (βλ. άρθρο 3, στοιχείο (ιβ)).

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 3 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) «Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός» (εφεξής  «ΗΗΕ»): ο εξοπλισμός η ορθή λειτουργία του οποίου εξαρτάται από ηλεκτρικά ρεύματα ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ο εξοπλισμός για την παραγωγή, τη μεταφορά και τη μέτρηση των ρευμάτων και πεδίων αυτών, ο οποίος υπάγεται στις κατηγορίες του παραρτήματος Ι της οδηγίας 20xx/xx/EΚ (περιορισμός της χρήσης επικίνδυνων ουσιών)  και έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί υπό ονομαστική τάση έως 1000 V εναλλασσομένου ρεύματος ή έως 1500 V συνεχούς ρεύματος.

(α) «Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός» (εφεξής  «ΗΗΕ»): ο εξοπλισμός του οποίου η ορθή λειτουργία εξαρτάται από ηλεκτρικά ρεύματα ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ο εξοπλισμός για την παραγωγή, τη μεταφορά και τη μέτρηση των ρευμάτων και πεδίων αυτών, που έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί υπό ονομαστική τάση έως 1000 V εναλλασσόμενου ρεύματος ή έως 1500 V συνεχούς ρεύματος.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – στοιχείο β α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(β α) «ιατροτεχνολογικό προϊόν»: ο ηλεκτρικός εξοπλισμός που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα1, και της οδηγίας 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 1998, για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση in vitro2.

 

1ΕΕ L 169 της 12.7.1993, σ. 1.

 

2ΕΕ L 331 της 7.12.1998, σ. 1.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να ορίζονται τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα τα οποία περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – στοιχείο ι) - περίπτωση i)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(i) κατασκευάζει ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό με τη δική του επωνυμία ή εμπορικό σήμα ή αναθέτει σε τρίτους το σχεδιασμό ή την κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εμπορεύεται αυτόν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό με την επωνυμία ή το εμπορικό του σήμα

(i) κατασκευάζει ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό με τη δική του επωνυμία ή εμπορικό σήμα ή αναθέτει σε τρίτους το σχεδιασμό ή την κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και διαθέτει στην αγορά αυτόν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό με την επωνυμία ή το εμπορικό του σήμα.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση που εξασφαλίζει ότι υπάρχει ξεκάθαρη ευθύνη για τα ΑΗΗΕ. Είναι σημαντικό να είναι σαφώς καθορισμένες οι νομοθετικές διατάξεις και η ευθύνη και να είναι σαφής η κατανομή αρμοδιοτήτων.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 3 – στοιχείο ιβ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ιβ) «ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης»: τα ΑΗΗΕ που προέρχονται από νοικοκυριά και από εμπορικές, βιομηχανικές, ιδρυματικές και άλλες πηγές, η φύση και η ποσότητα των οποίων είναι παρόμοιες με των προερχόμενων από νοικοκυριά.

(ιβ) «ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης»: τα ΑΗΗΕ που προέρχονται από νοικοκυριά και από εμπορικές, βιομηχανικές, ιδρυματικές και άλλες πηγές, η φύση και η ποσότητα των οποίων είναι παρόμοιες με των προερχόμενων από νοικοκυριά, καθώς και ΑΗΗΕ τα οποία μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί ως ΗΗΕ τόσο από νοικοκυριά όσο και από άλλους χρήστες πλην των νοικοκυριών.

Αιτιολόγηση

Οι παραγωγοί δεν μπορούν να γνωρίζουν εκ των προτέρων αν μια συσκευή με διπλή χρήση (ιδιωτική ή εμπορική) φτάνει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της σε νοικοκυριό ή σε επιχείρηση. Η συλλογή αποβλήτων συσκευών από νοικοκυριά είναι κατά κανόνα δαπανηρότερη. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει κίνδυνος να δηλώνεται ο εξοπλισμός αυτός ως μη οικιακός, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση των μεταχειρισμένων οικιακών συσκευών.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 3 – στοιχείο ιθ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ιθ α) «σταθερή εγκατάσταση μεγάλης κλίμακας»: συγκεκριμένος συνδυασμός διαφόρων τύπων συσκευών και, ενδεχομένως, άλλων συσκευών, που συναρμολογούνται και τοποθετούνται μονίμως σε προκαθορισμένο τόπο·

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 3 - στοιχείο ιθ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ιθ β) «μεγάλης κλίμακας σταθερό βιομηχανικό εργαλείο»: διάταξη μηχανημάτων, εξοπλισμού και/ή κατασκευαστικών στοιχείων, σχεδιασμένων για να χρησιμοποιούνται μαζί στη βιομηχανία με σκοπό την εκτέλεση συγκεκριμένης λειτουργίας. Η εγκατάστασή τους γίνεται από ειδικευμένο προσωπικό και η θέση τους είναι σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης τους·

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 - στοιχείο ιθ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ιθ γ) «μη οδικό κινητό μηχάνημα που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση»: μηχάνημα για τη λειτουργία του οποίου απαιτείται είτε κινητικότητα κατά τη διάρκεια της εργασίας είτε συνεχής ή διακοπτόμενη μετακίνηση σε διαδοχικές καθορισμένες θέσεις εργασίας, ή το οποίο χρησιμοποιείται μεν χωρίς μετακίνηση αλλά μπορεί να είναι εφοδιασμένο με μέσα που επιτρέπουν την ευκολότερη μετακίνησή του από ένα σημείο στο άλλο και προορίζεται για επαγγελματική χρήση·

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 - στοιχείο ιθ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ιθ δ) «μέσο μεταφοράς»: μέσο χρησιμοποιούμενο για τη μεταφορά προσώπων ή φορτίων, όπως επιβατηγά αυτοκίνητα, λεωφορεία, φορτηγά, τραμ, σιδηρόδρομοι, πλοία και αεροσκάφη·

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 - στοιχείο ιθ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ιθ ε) «φωτοβολταϊκές μονάδες»: μονάδες που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε σύστημα το οποίο σχεδιάζεται, συναρμολογείται και τοποθετείται για μόνιμη λειτουργία σε προκαθορισμένο τόπο με σκοπό την παραγωγή ρεύματος για κοινωφελείς, εμπορικούς και ιδιωτικούς σκοπούς.

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τηρώντας τις κατευθύνσεις της κοινοτικής νομοθεσίας για τα προϊόντα,  συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2005/32/ΕΚ για την οικολογική σχεδίαση, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη λήψη μέτρων που προάγουν  τον σχεδιασμό και την παραγωγή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με κύριο σκοπό να διευκολυνθούν  η επαναχρησιμοποίηση,  η αποσυναρμολόγηση και η ανάκτηση  των ΑΗΗΕ, των κατασκευαστικών τους στοιχείων και των υλικών τους. Αυτά τα μέτρα θα σέβονται την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Εν προκειμένω, τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε οι παραγωγοί να μην εμποδίζουν, με ειδικά χαρακτηριστικά σχεδίασης ή διαδικασίες κατασκευής, την επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ, εκτός εάν αυτά τα ειδικά χαρακτηριστικά σχεδίασης ή διαδικασίες κατασκευής παρουσιάζουν πλεονεκτήματα υπέρτερης σημασίας, παραδείγματος χάριν ως προς την προστασία του περιβάλλοντος ή/και τις απαιτήσεις ασφαλείας.

Τηρώντας τις κατευθύνσεις της κοινοτικής νομοθεσίας για τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα1, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ παραγωγών και φορέων ανακύκλωσης και τη λήψη μέτρων που προάγουν το σχεδιασμό και την παραγωγή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με κύριο σκοπό να διευκολυνθούν η επαναχρησιμοποίηση, η αποσυναρμολόγηση και η ανάκτηση των ΑΗΗΕ, των συστατικών και των υλικών τους. Αυτά τα μέτρα θα σέβονται την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Εν προκειμένω, τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε οι παραγωγοί να μην εμποδίζουν, με ειδικά χαρακτηριστικά σχεδίασης ή διαδικασίες κατασκευής, την επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ, εκτός εάν αυτά τα ειδικά χαρακτηριστικά σχεδίασης ή διαδικασίες κατασκευής παρουσιάζουν πλεονεκτήματα υπέρτερης σημασίας, παραδείγματος χάριν ως προς την προστασία του περιβάλλοντος ή/και τις απαιτήσεις ασφαλείας. Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2014, θεσπίζονται απαιτήσεις οικολογικής σχεδίασης για τη διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης, αποσυναρμολόγησης και ανάκτησης ΑΗΗΕ και τη μείωση των εκπομπών επικίνδυνων ουσιών, στο πλαίσιο των μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2009/125/ΕΚ.

 

1 ΕΕ L 285, 31.10.2009, σ. 10.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της διάθεσης των ΑΗΗΕ ως αδιαχώριστων αστικών αποβλήτων και για την επίτευξη υψηλού βαθμού χωριστής συλλογής των ΑΗΗΕ, κυρίως, και κατά προτεραιότητα, αποβλήτων εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης ο οποίος περιέχει ουσίες που καταστρέφουν το όζον και φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου.

1. Για την επίτευξη υψηλού βαθμού χωριστής συλλογής των ΑΗΗΕ και την εξασφάλιση της ορθής επεξεργασίας κάθε τύπου ΑΗΗΕ, κυρίως του εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης ο οποίος περιέχει ουσίες που καταστρέφουν το όζον και φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, λαμπτήρων που περιέχουν υδράργυρο και μικρών συσκευών, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλα τα ΑΗΗΕ συλλέγονται χωριστά και δεν αναμειγνύονται με ογκώδη ή μη διαχωρισμένα οικιακά απορρίμματα και μη επεξεργασμένα ΑΗΗΕ δεν μεταφέρονται σε χώρους υγειονομικής ταφής ή προς αποτέφρωση.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν ώστε τα ΑΗΗΕ που προέρχονται από νοικοκυριά, ειδικά οι μικρές συσκευές, να μην αναμειγνύονται με μη διαχωρισμένα οικιακά απορρίμματα. Τούτο θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη θέσπιση κατάλληλων μέτρων τα οποία θα ελαχιστοποιήσουν άμεσα τη διάθεση ΑΗΗΕ στα οικιακά απορρίμματα, με απώτερο στόχο να την απαγορεύσουν.

Τα απόβλητα που προέρχονται από εξοπλισμό ο οποίος περιέχει ουσίες που καταστρέφουν το όζον και φθοριούχες ουσίες πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί ότι οι συσκευές αυτές, που χρειάζεται να υποβληθούν σε ιδιαίτερη επεξεργασία, λόγω της φύσης των ουσιών που περιέχουν, θα καταλήγουν στη δική τους ροή αποβλήτων.

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση ανεπεξέργαστων ΑΗΗΕ που έχουν συλλεχθεί χωριστά.

1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση ανεπεξέργαστων ΑΗΗΕ που έχουν συλλεχθεί χωριστά και παρακολουθούν την εφαρμογή αυτής της απαγόρευσης.

Αιτιολόγηση

Η ορθή παρακολούθηση είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφεύγεται η διάθεση ΑΗΗΕ που δεν συλλέγονται χωριστά και δεν υποβάλλονται σε χωριστή επεξεργασία.

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη συλλογή και την αποκομιδή των χωριστά συλλεγόμενων ΑΗΗΕ κατά τρόπο που βελτιστοποιεί την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, καθώς και τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών σε κλειστό περιβάλλον.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη συλλογή και την αποκομιδή των χωριστά συλλεγόμενων ΑΗΗΕ κατά τρόπο που βελτιστοποιεί την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, καθώς και τον περιορισμό των επικίνδυνων ουσιών σε κλειστό περιβάλλον. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η επαναχρησιμοποίηση ολόκληρων συσκευών, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης συστήματα συλλογής που επιτρέπουν το διαχωρισμό των δυνάμενων να επαναχρησιμοποιηθούν συσκευών από τα χωριστά συλλεγόμενα ΑΗΗΕ στα σημεία συλλογής, πριν την όποια αποκομιδή.

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι παραγωγοί, ή τρίτοι που ενεργούν για λογαριασμό τους, επιτυγχάνουν ελάχιστο ποσοστό συλλογής 65%. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται με βάση το συνολικό βάρος των ΑΗΗΕ που συλλέχθηκαν στη διάρκεια δεδομένου έτους στο κράτος μέλος σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6, εκφραζόμενο ως επί τοις εκατό ποσοστό του μέσου βάρους του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διατέθηκε στην αγορά κατά την προηγούμενη διετία στο εν λόγω κράτος μέλος. Το εν λόγω ποσοστό συλλογής επιτυγχάνεται σε ετήσια βάση, αρχής γενομένης από το 2016.

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, από το 2016, να συλλέγεται κατ’ ελάχιστο το 85% των ΑΗΗΕ που παράγονται στο κράτος μέλος.

 

Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε, από το 2012, να συλλέγονται τουλάχιστον 4 κιλά ΑΗΗΕ κατά κεφαλή ή η ίδια ποσότητα ΑΗΗΕ κατά βάρος που είχε συλλεγεί στο συγκεκριμένο κράτος μέλος το 2010 (λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη ποσότητα).

 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο όγκος των συλλεγομένων ΑΗΗΕ να αυξάνεται σταδιακά από το 2012 έως το 2016.

 

Τα κράτη μέλη μπορούν να θέτουν πιο φιλόδοξους επιμέρους στόχους και σε αυτήν την περίπτωση ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή.

 

Οι στόχοι συλλογής επιτυγχάνονται σε ετήσια βάση.

 

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τα οικεία σχέδια βελτίωσης στην Επιτροπή το αργότερο στις [...*].

 

* Παρεμβάλλεται η ημερομηνία: 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1a. Για την τεκμηρίωση της επίτευξης του ελάχιστου ποσοστού συλλογής, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες για τα ΑΗΗΕ τα οποία:

 

- έχουν προετοιμαστεί για επαναχρησιμοποίηση ή έχουν σταλεί σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας από οιονδήποτε φορέα,

 

- έχουν παραδοθεί σε εγκαταστάσεις συλλογής σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο (α),

 

- έχουν παραδοθεί σε διανομείς σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο (β),

 

- έχουν συλλεγεί χωριστά από παραγωγούς ή τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό τους, ή

 

- έχουν συλλεγεί χωριστά με άλλα μέσα,

 

κοινοποιούνται στα κράτη μέλη δωρεάν σύμφωνα με το άρθρο 16 σε ετήσια βάση.

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Για την αντιμετώπιση δυσχερειών που αντιμετωπίζει κάποιο κράτος μέλος όσον αφορά την τήρηση των απαιτήσεων αυτών λόγω εθνικών ειδικών περιστάσεων, είναι δυνατόν να θεσπίζονται μεταβατικές ρυθμίσεις με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2.

2. Για την αντιμετώπιση δυσχερειών που αντιμετωπίζει κάποιο κράτος μέλος όσον αφορά την τήρηση των απαιτήσεων αυτών λόγω εθνικών ειδικών περιστάσεων, είναι δυνατόν να θεσπίζονται μεταβατικές ρυθμίσεις για την περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2.

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Καθορίζεται κοινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό του συνολικού βάρους του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διατίθεται στην εθνική αγορά.

 

3. Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2012, η Επιτροπή θεσπίζει με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 18α και υπό την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 18β και 18γ, κοινή μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του όγκου των παραγόμενων ΑΗΗΕ κατά βάρος σε κάθε κράτος μέλος. Η μεθοδολογία αυτή περιλαμβάνει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής και μεθόδους υπολογισμού για τον έλεγχο της τήρησης των στόχων που ορίζονται στην παράγραφο 1.

Το μέτρο αυτό, που έχει ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζεται με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3.

 

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επανεξετάζουν, με βάση έκθεση της Επιτροπής συνοδευόμενη, εφόσον ενδείκνυται, από πρόταση, το ποσοστό συλλογής και την καταληκτική ημερομηνία που αναφέρονται στην παράγραφο 1, αποβλέποντας και στον πιθανό καθορισμό στόχου για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης.

(4) Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επανεξετάζουν, με βάση έκθεση της Επιτροπής συνοδευόμενη, εφόσον ενδείκνυται, από πρόταση, το ποσοστό συλλογής και την καταληκτική ημερομηνία που αναφέρονται στην παράγραφο 1, αποβλέποντας και στον πιθανό καθορισμό στόχου για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης, λαμπτήρων, συμπεριλαμβανομένων λαμπτήρων πυράκτωσης, και μικρών συσκευών.

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλα τα ΑΗΗΕ που συλλέγονται χωριστά να υποβάλλονται σε επεξεργασία .

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλα τα ΑΗΗΕ που συλλέγονται χωριστά να υποβάλλονται σε επεξεργασία .

 

Η Επιτροπή εξασφαλίζει την κατάρτιση εναρμονισμένων προτύπων για τη συλλογή, αποθήκευση, μεταφορά, επεξεργασία, ανακύκλωση και επισκευή των ΑΗΗΕ καθώς και για την προετοιμασία τους προς επαναχρησιμοποίηση. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή ιδιαίτερα, εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Τα εν λόγω εναρμονισμένα πρότυπα αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη της τεχνικής.

 

Εάν αποδεικνύεται ότι οι φορείς εκμετάλλευσης τηρούν τα εναρμονισμένα πρότυπα, τεκμαίρεται ότι έχουν συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. Εάν δεν έχουν εφαρμοστεί τα εναρμονισμένα πρότυπα, καθορίζονται τα εναλλακτικά μέτρα που εφαρμόζονται για την τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου.

 

Παραπομπή στα εναρμονισμένα πρότυπα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Η συλλογή, αποθήκευση, μεταφορά, επεξεργασία, ανακύκλωση και επισκευή των ΑΗΗΕ καθώς και η προετοιμασία τους για επαναχρησιμοποίηση πραγματοποιούνται βάσει μιας προσέγγισης που έχει ως άξονα τη διατήρηση των πρώτων υλών και αποσκοπούν στην ανακύκλωση πολύτιμων πόρων που περιέχονται στον ΗΗΕ ώστε να εξασφαλιστεί καλύτερη τροφοδοσία προϊόντων εντός της Ευρώπης.

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Το παράρτημα ΙΙ μπορεί να τροποποιηθεί, ούτως ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτό και άλλες τεχνολογίες επεξεργασίας που διασφαλίζουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

4. Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 18α και υπό την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 18β και 18γ, τροποποιήσεις του παραρτήματος ΙΙ, ούτως ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτό και άλλες τεχνολογίες επεξεργασίας που διασφαλίζουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Η Επιτροπή αξιολογεί κατά προτεραιότητα το κατά πόσον πρέπει να τροποποιηθούν οι καταχωρίσεις που αφορούν τις πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων για κινητά τηλέφωνα και τις οθόνες με υγρών κρυστάλλων.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18, παράγραφος 3. Η Επιτροπή αξιολογεί κατά προτεραιότητα το κατά πόσον πρέπει να τροποποιηθούν οι καταχωρίσεις που αφορούν τις πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων για κινητά τηλέφωνα και τις οθόνες με υγρών κρυστάλλων.

 

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εναρμονίζει την παλαιά επονομαζόμενη «διαδικασία της επιτροπολογίας» με τη νέα διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  35

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) ΑΗΗΕ που εξάγονται από την Κοινότητα σύμφωνα με τον κανονισμό (EK) αριθ. 1013/2006 για τις μεταφορές αποβλήτων  και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1418/2007 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με την εξαγωγή για αξιοποίηση ορισμένων αποβλήτων που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙΙ ή ΙΙΙΑ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προς ορισμένες χώρες στις οποίες δεν εφαρμόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ για τον έλεγχο των διασυνοριακών διακινήσεων αποβλήτων  υπολογίζονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των στόχων του άρθρου 11 της παρούσας οδηγίας μόνον εφόσον ο εξαγωγέας μπορεί να αποδείξει ότι η επεξεργασία  πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες ισοδύναμες με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

(2) ΑΗΗΕ που εξάγονται από την Κοινότητα σύμφωνα με τον κανονισμό (EK) αριθ. 1013/2006 για τις μεταφορές αποβλήτων  και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1418/2007 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με την εξαγωγή για αξιοποίηση ορισμένων αποβλήτων που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙΙ ή ΙΙΙΑ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προς ορισμένες χώρες στις οποίες δεν εφαρμόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ για τον έλεγχο των διασυνοριακών διακινήσεων αποβλήτων υπολογίζονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των στόχων του άρθρου 11 της παρούσας οδηγίας μόνον εφόσον ο εξαγωγέας μπορεί, πριν από την αποστολή, να προσκομίσει πειστικά αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η ανάκτηση, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση πραγματοποιούνται υπό συνθήκες ισοδύναμες με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Μετά την ολοκλήρωση της ανάκτησης, της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση ή της ανακύκλωσης, επιβεβαιώνεται η τήρηση αυτών των ισοδύναμων συνθηκών.

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση απόδειξης πρέπει να περιλαμβάνει την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση, προκειμένου να μην είναι δυνατή η επεξεργασία με χαμηλότερα οικολογικά πρότυπα, εκτός της ΕΕ, και να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο. Οι εξαγωγείς πρέπει να προσκομίζουν στοιχεία, πριν και μετά τη μεταφορά, τα οποία να αποδεικνύουν ότι τα πρότυπα επεξεργασίας και ανάκτησης στη χώρα προορισμού είναι ισοδύναμα. Ο εκ των υστέρων έλεγχος δεν επαρκεί, δεδομένου ότι η επεξεργασία μπορεί να έχει ήδη πραγματοποιηθεί υπό συνθήκες που δεν συμφωνούν με τα πρότυπα της ΕΕ.

Τροπολογία  36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη μεταφορά οιουδήποτε ΗΗΕ που προορίζεται για επαναχρησιμοποίηση μόνον εφόσον έχει πιστοποιηθεί από αναγνωρισμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ότι τελεί σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας και φέρει επισήμανση για το σκοπό αυτό.

Αιτιολόγηση

Τεράστιες ποσότητες ΑΗΗΕ αποστέλλονται στο εξωτερικό για αποσυναρμολόγηση υπό άθλιες συνθήκες με την πρόφαση ότι τελούν σε καλή κατάσταση λειτουργίας και προορίζονται για επαναχρησιμοποίηση. Η θέσπιση απαίτησης, η οποία ορίζει ότι για τα αντικείμενα που προορίζονται για επαναχρησιμοποίηση πρέπει να πιστοποιείται η καλή κατάσταση λειτουργίας τους, θα αποτρέψει τις παράνομες αποστολές και θα διευκολύνει τη δίωξη των παραβατών.

Τροπολογία  37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Θεσπίζονται λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής των παραγράφων 1 και 2, και ειδικότερα, κριτήρια για την αξιολόγηση των ισοδυνάμων συνθηκών.

3. Προκειμένου να είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών επεξεργασίας εκτός της Κοινότητας με ισοδύναμο επίπεδο προστασίας, η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 18α και υπό την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 18β και 18γ, λεπτομερείς κανόνες για τις παραγράφους 1 και 2, ειδικότερα, κριτήρια για την αξιολόγηση των ισοδυνάμων συνθηκών.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18, παράγραφος 3.

 

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εναρμονίζει την παλαιά επονομαζόμενη «διαδικασία της επιτροπολογίας» με τη νέα διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  38

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι εν λόγω λεπτομερείς κανόνες θεσπίζονται το αργότερο στις [...*].

 

* Παρεμβάλλεται η ημερομηνία: 18 μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να οριστούν δεσμευτικές προθεσμίες για τη θέσπιση των εκτελεστικών διατάξεων, προκειμένου να παρέχεται στις αρχές και τους οικονομικούς παράγοντες η ασφάλεια δικαίου και επιβολής του νόμου.

Τροπολογία  39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 - παράγραφος 1 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 1 και 10 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 20xx/xx/EΚ (περιορισμός της χρήσης επικίνδυνων ουσιών),

(α) για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 1 και 4 του παραρτήματος -ΙΑ,

- ανάκτηση σε ποσοστό 85%, και

- ανάκτηση σε ποσοστό 85%,

- προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση σε ποσοστό 80

- ανακύκλωση σε ποσοστό 75%, και

 

- προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση σε ποσοστό 5%·

Τροπολογία  40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 3 και 4 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 20xx/xx/EΚ (περιορισμός της χρήσης επικίνδυνων ουσιών) ,

β) για τα ΑΗΗΕ της κατηγορίας 2 του παραρτήματος -ΙΑ,

- ανάκτηση σε ποσοστό 80%, και

- ανάκτηση σε ποσοστό 80%, και

- προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση σε ποσοστό 70%·

- ανακύκλωση σε ποσοστό 65%, και

 

- προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση σε ποσοστό 5%·

Τροπολογία  41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) για τα ΑΗΗΕ των κατηγοριών 2, 5, 6, 7 , 8  και 9 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 20xx/xx/EΚ (περιορισμός της χρήσης επικίνδυνων ουσιών) ,

γ) για τα ΑΗΗΕ της κατηγορίας 5 του παραρτήματος -ΙΑ,

- ανάκτηση σε ποσοστό 75%, και

- ανάκτηση σε ποσοστό 75%,

- προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση σε ποσοστό 55%·

- ανακύκλωση σε ποσοστό 50% και

 

- προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση σε ποσοστό 5%·

Τροπολογία  42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 — παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γα) για τα ΑΗΗΕ της κατηγορίας 3 του παραρτήματος -ΙΑ,

 

- ανάκτηση σε ποσοστό 75%, και

 

- ανακύκλωση σε ποσοστό 50%.

Τροπολογία  43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 - παράγραφος 1 - στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γβ) για τα ΑΗΗΕ της κατηγορίας 6 του παραρτήματος -ΙΑ,

 

- ανάκτηση σε ποσοστό 85%,

 

- ανακύκλωση σε ποσοστό 75%, και

 

- προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση σε ποσοστό 5%·

Τροπολογία  44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) για τους λαμπτήρες εκκενώσεως αερίου, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση σε ποσοστό 85%.

δ) για τους λαμπτήρες εκκενώσεως αερίου, ανακύκλωση σε ποσοστό 80%.

Τροπολογία  45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι στόχοι αυτοί υπολογίζονται σε κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία των χωριστά συλλεγόμενων ΑΗΗΕ που αποστέλλονται σε εγκαταστάσεις ανάκτησης.

2. Οι στόχοι αυτοί υπολογίζονται σε κατά βάρος εκατοστιαία αναλογία των χωριστά συλλεγόμενων ΑΗΗΕ που αποστέλλονται σε εγκαταστάσεις ανάκτησης και τελικά ανακτώνται, επαναχρησιμοποιούνται και ανακυκλώνονται. Οι εργασίες αποθήκευσης, διαλογής και προεπεξεργασίας στις εγκαταστάσεις ανάκτησης δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό της επίτευξης των εν λόγω στόχων.

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω διάταξη εξασφαλίζει ότι μόνο οι εργασίες τελικής ανάκτησης υπολογίζονται ως ανάκτηση. Ειδάλλως, τα απόβλητα που αποστέλλονται σε εγκατάσταση ανάκτησης και τα οποία υποβάλλονται μόνο σε εργασίες προεπεξεργασίας, όπως η διαδικασία διαλογής και αποθήκευσης, αλλά αργότερα διατίθενται ως απορρίμματα, θα θεωρούνται ως ανακτημένα.

Τροπολογία  46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, για τον υπολογισμό των εν λόγω στόχων, οι παραγωγοί ή οι ενεργούντες για λογαριασμό τους τρίτοι να τηρούν αρχεία σχετικά με τη μάζα των ΑΗΗΕ, των κατασκευαστικών τους στοιχείων, υλικών και ουσιών κατά την είσοδο και έξοδο από την εγκατάσταση επεξεργασίας ή/και κατά την είσοδο στην εγκατάσταση ανάκτησης ή ανακύκλωσης.

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, για τον υπολογισμό των εν λόγω στόχων, οι παραγωγοί ή οι ενεργούντες για λογαριασμό τους τρίτοι να τηρούν αρχεία σχετικά με τη μάζα του μεταχειρισμένου ΗΗΕ, των ΑΗΗΕ, των κατασκευαστικών τους στοιχείων, υλικών και ουσιών κατά την είσοδο και έξοδο από την εγκατάσταση επεξεργασίας και κατά την είσοδο και έξοδο (ως συνολικό ποσοστό) από την εγκατάσταση ανάκτησης ή ανακύκλωσης.

Αιτιολόγηση

Οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν επί του παρόντος μόνο με την εκτέλεση εργασιών διαλογής και προεπεξεργασίας σε εγκατάσταση ανάκτησης R12 και, στη συνέχεια, με τη διοχέτευση όλων των διαχωρισμένων τμημάτων ΑΗΗΕ σε εργασίες πραγματικής ανάκτησης σε άλλη εγκατάσταση ανάκτησης. Με αυτό τον τρόπο προκύπτουν εύκολα ποσοστά ανάκτησης/ανακύκλωσης 80–95% ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στα διαχωρισμένα τμήματα ΑΗΗΕ στην εγκατάσταση τελικής ανάκτησης. Δεν πρέπει να επιτρέπεται να λαμβάνονται υπόψη μόνο η είσοδος και η έξοδος από μια εγκατάσταση ανάκτησης τύπου R12-13 για την επίτευξη των στόχων, αλλά και τα ποσοστά ανάκτησης και ανακύκλωσης που επιτυγχάνονται στην εγκατάσταση τελικής ανάκτησης.

Τροπολογία  47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, οι παραγωγοί να εξασφαλίζουν τουλάχιστον τη χρηματοδότηση της συλλογής, της επεξεργασίας, της ανάκτησης και της περιβαλλοντικώς αβλαβούς διάθεσης των ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, που παραδίδονται στις εγκαταστάσεις συλλογής, οι οποίες δημιουργούνται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2. Όπου ενδείκνυται, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους παραγωγούς να χρηματοδοτούν εξ ολοκλήρου τη δαπάνη που συνεπάγονται για τις εγκαταστάσεις συλλογής τα ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, οι παραγωγοί να εξασφαλίζουν τουλάχιστον τη χρηματοδότηση της συλλογής, της επεξεργασίας, της ανάκτησης και της περιβαλλοντικώς αβλαβούς διάθεσης των ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, που παραδίδονται στις εγκαταστάσεις συλλογής, οι οποίες δημιουργούνται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2. Επιπλέον, όπου ενδείκνυται, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, προκειμένου να βελτιωθεί η συλλογή ΑΗΗΕ, συγκεντρώνονται επαρκείς οικονομικοί πόροι σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» (ως ρυπαίνοντες θεωρούνται οι λιανοπωλητές, οι καταναλωτές και οι παραγωγοί, όχι όμως οι φορολογούμενοι) κατά την πώληση νέου ΗΗΕ για να καλυφθούν οι δαπάνες συλλογής ΑΗΕΕ οικιακής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων συλλογής και τις σχετικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των ΑΗΗΕ. Οι εν λόγω οικονομικοί πόροι διατίθενται μόνο σε φορείς που υποχρεούνται από το νόμο να συλλέγουν ΑΗΗΕ.

 

Στις περιπτώσεις πλήρους κάλυψης των δαπανών τους, οι δήμοι και τα ιδιωτικά σημεία συλλογής παραδίδουν όλα τα ΑΗΗΕ που συλλέγονται σε συστήματα που βασίζονται στην αρχή της ευθύνης του παραγωγού.

 

Η χρηματοδότηση της συλλογής ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης και αποστολής τους σε εγκαταστάσεις συλλογής δεν εμπίπτει στην ατομική ευθύνη του παραγωγού, όπως απαιτείται από το άρθρο 12 παράγραφος 2.

 

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν πρόσθετους κανόνες για τις μεθόδους υπολογισμού των δαπανών που σχετίζονται με τη συλλογή και τις εγκαταστάσεις συλλογής.

Αιτιολόγηση

Για να αυξηθεί το ποσοστό συλλογής, είναι σημαντικό οι δήμοι ή κάθε άλλος φορέας που απαιτείται από το νόμο να λειτουργεί ως σημείο συλλογής, να οργανώνουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης, εκδηλώσεις συλλογής πόρτα-πόρτα και άλλες πιθανές δράσεις που αποσκοπούν στη μεγαλύτερη δυνατή συλλογή. Οι δαπάνες που σχετίζονται με τις εν λόγω δράσεις πρέπει να καλύπτονται πλήρως σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», όπου με τον όρο «ρυπαίνων» νοούνται οι παραγωγοί, οι λιανοπωλητές και οι καταναλωτές όχι όμως οι φορολογύμενοι. Τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν την ευελιξία να ορίζουν το προτιμώμενο σύστημα συγκέντρωσης των οικονομικών πόρων που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις εν λόγω δράσεις.

Τροπολογία  48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 - παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Για τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά μετά τις 13 Αυγούστου 2005, κάθε παραγωγός είναι υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση των εργασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 όσον αφορά τα απόβλητα των δικών του προϊόντων. Ο παραγωγός μπορεί να επιλέξει την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής είτε ατομικά είτε με το να ενταχθεί σε συλλογικό σύστημα.

2. Για τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά μετά τις 13 Αυγούστου 2005, κάθε παραγωγός είναι υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση των εργασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 όσον αφορά τα απόβλητα των δικών του προϊόντων. Ο παραγωγός μπορεί να επιλέξει την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής είτε ατομικά είτε με το να ενταχθεί σε συλλογικό σύστημα. Ο παραγωγός πρέπει να είναι σε θέση να εκπληρώσει την υποχρέωσή του μέσω είτε μίας εξ αυτών των μεθόδων είτε συνδυασμού αυτών. Τα συλλογικά συστήματα θεσπίζουν διαφοροποιημένα τέλη για τους παραγωγούς, με βάση την ευκολία ανακύκλωσης των προϊόντων και των πρώτων υλικών στρατηγικής σημασίας που περιέχουν.

Αιτιολόγηση

Οι παραγωγοί πρέπει να διαθέτουν τη μέγιστη ευελιξία όσον αφορά τα μέσα διασφάλισης της διάθεσης των ΑΗΗΕ τους.

Τροπολογία  49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε παραγωγός να παρέχει εγγύηση, όταν διαθέτει ένα προϊόν στην αγορά, καταδεικνύοντας τη χρηματοδότηση της διαχείρισης όλων των ΑΗΗΕ, και ώστε οι παραγωγοί να επισημαίνουν ευκρινώς τα προϊόντα τους σύμφωνα με το άρθρο 151 παράγραφος 2. Η εγγύηση αυτή εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση των εργασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 όσον αφορά το εν λόγω προϊόν. Η εγγύηση μπορεί να λαμβάνει τη μορφή συμμετοχής του παραγωγού σε κατάλληλα συστήματα για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης ΑΗΗΕ, ασφάλισης ανακύκλωσης ή δεσμευμένου τραπεζικού λογαριασμού.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε παραγωγός να παρέχει εγγύηση, όταν διαθέτει ένα προϊόν στην αγορά, καταδεικνύοντας τη χρηματοδότηση της διαχείρισης όλων των ΑΗΗΕ, και ώστε οι παραγωγοί να επισημαίνουν ευκρινώς τα προϊόντα τους σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2. Η εγγύηση αυτή εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση των εργασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 όσον αφορά το εν λόγω προϊόν. Η εγγύηση μπορεί να λαμβάνει τη μορφή συμμετοχής του παραγωγού σε κατάλληλα συστήματα για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης ΑΗΗΕ, ασφάλισης ανακύκλωσης ή δεσμευμένου τραπεζικού λογαριασμού. Η οικονομική εγγύηση για το τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων υπολογίζεται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η ενσωμάτωση των πραγματικών δαπανών στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος ενός παραγωγού, λαμβανομένων υπόψη των προτύπων επεξεργασίας και ανακύκλωσης, όπως αναφέρονται στο άρθρο 8.

Αιτιολόγηση

Εάν υφίστανται πρότυπα ανακύκλωσης και επεξεργασίας, αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό των οικονομικών εγγυήσεων που πρέπει να παρέχουν οι παραγωγοί για να καλύψουν τις δαπάνες στο τέλος του κύκλου ζωής των δικών τους προϊόντων, όπως απαιτείται από τα άρθρα 12 και 13. Πρέπει να καταρτίζονται από το σύστημα καταχώρισης που εφαρμόζεται σε επίπεδο κράτους μέλους. Απαιτούνται εναρμονισμένες ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με τις οικονομικές εγγυήσεις προκειμένου να επιτρέπεται ο εύλογος έλεγχος της τήρησης των υποχρεώσεων οικονομικών εγγυήσεων, όπως είναι πλέον δυνατό μέσω του μητρώου που αναφέρεται στο άρθρο 16 και όπως απαιτείται στο πλαίσιο των επιθεωρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 20.

Τροπολογία  50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a. Προκειμένου να καταστεί δυνατή μια εναρμονισμένη προσέγγιση ως προς τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις οικονομικών εγγυήσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 12, η Επιτροπή θεσπίζει, το αργότερο στις [...*], τις ελάχιστες απαιτήσεις και τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του επιπέδου των εν λόγω εγγυήσεων, καθώς και κατευθυντήριες γραμμές για την επαλήθευση και τον έλεγχό τους.

 

Οι εν λόγω απαιτήσεις διασφαλίζουν τουλάχιστον ότι:

 

(α) η εγγύηση οδηγεί στην ενσωμάτωση των πραγματικών δαπανών στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος ενός παραγωγού, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα επεξεργασίας και ανακύκλωσης,

 

(β) το κόστος που συνδέεται με την υποχρέωση ενός παραγωγού δεν επιβαρύνει άλλους φορείς, και

 

(γ) η εγγύηση θα υφίσταται στο μέλλον και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση της εκκρεμούς υποχρέωσης ανακύκλωσης που υπέχει ο παραγωγός σε περίπτωση αφερεγγυότητας.

 

* Παρεμβάλλεται η ημερομηνία: 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας

Αιτιολόγηση

Εάν είναι πραγματικά επιθυμητή η εφαρμογή και επιβολή της ατομικής ευθύνης του παραγωγού, ως σημαντικό μέσο για την ενσωμάτωση των δαπανών στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος και ως κίνητρο για οικολογική σχεδίαση, η Επιτροπή χρειάζεται να ορίσει κριτήρια για τον καθορισμό του τρόπου εκτίμησης του επιπέδου οικονομικών εγγυήσεων, ενσωματώνοντας τα πρότυπα ανακύκλωσης και επεξεργασίας, καθώς και θέτοντας κανόνες για την επαλήθευσή τους.

Τροπολογία  51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3a. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί ή οι ενεργούντες για λογαριασμό τους τρίτοι υποβάλλουν σε ετήσια βάση εκθέσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση και τις δαπάνες των συστημάτων συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης, καθώς και σχετικά με την απόδοσή τους.

Τροπολογία  52

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι επιτρέπεται στους παραγωγούς να ενημερώνουν τους αγοραστές, κατά την πώληση νέων προϊόντων, σχετικά με το κόστος συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των ΑΗΗΕ κατά τρόπο περιβαλλοντικώς αβλαβή. Το αναφερόμενο κόστος δεν υπερβαίνει το πραγματικό.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το κόστος της συλλογής και της επεξεργασίας πρέπει να ενσωματώνεται στην τιμή του προϊόντος, ώστε να παρέχεται κίνητρο για τη μείωσή του. Οι κατ' αποκοπή τιμές δεν αντικατοπτρίζουν ούτε το πραγματικό κόστος ενός προϊόντος στο τέλος του κύκλου ζωής του ούτε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του. Τελικά οι καταναλωτές δεν λαμβάνουν πληροφορίες για την ανακυκλωσιμότητα και το πραγματικό κόστος επεξεργασίας.

Τροπολογία  53

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Για τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των χρηστών, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι διανομείς να εφαρμόζουν κατάλληλα συστήματα συλλογής και ευαισθητοποίησης για τα απόβλητα πολύ μικρού όγκου. Τα εν λόγω συστήματα συλλογής:

 

(α) επιτρέπουν στους τελικούς χρήστες να απορρίπτουν τέτοιους είδους απόβλητα σε ένα προσπελάσιμο και εμφανές σημείο συλλογής στο κατάστημα του λιανοπωλητή·

 

(β) απαιτούν από τους λιανοπωλητές να παραλαμβάνουν ΑΗΗΕ πολύ μικρού όγκου χωρίς χρέωση όταν προμηθεύουν ΗΗΕ πολύ μικρού όγκου·

 

(γ) δεν χρεώνουν τους τελικούς χρήστες για την απόρριψη τέτοιου είδους αποβλήτων, ούτε τους υποχρεώνουν να αγοράσουν ένα νέο προϊόν του ίδιου τύπου.

 

Το αργότερο στις [...*], η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 18α και υπό την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 18β και 18γ, ορισμό των «αποβλήτων πολύ μικρού όγκου»λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύει το γεγονός ότι τα εν λόγω απόβλητα δεν συλλέγονται χωριστά λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους.

 

* Παρεμβάλλεται η ημερομηνία: 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) τα συστήματα επιστροφής και συλλογής στα οποία έχουν πρόσβαση·

β) τα συστήματα επιστροφής και συλλογής στα οποία έχουν πρόσβαση, ενώ ενθαρρύνεται ο συντονισμός των πληροφοριών που επιτρέπουν τον εντοπισμό όλων των διαθέσιμων σημείων συλλογής, ανεξάρτητα από τον παραγωγό που έχει δημιουργήσει το εκάστοτε σημείο.

Αιτιολόγηση

Οι χρήστες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να είναι εις θέση να γνωρίζουν τα σημεία επιστροφής που τους διευκολύνουν περισσότερο. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά συστήματα χωριστής συλλογής, ο χρήστης μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες κατά την αναζήτηση σημείου συλλογής, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να τον αποθαρρύνει να παραδώσει τα ΑΗΗΕ του σε κύκλωμα αξιοποίησης. Επομένως, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός συντονισμού των πληροφοριών που επιτρέπει στο χρήστη να γνωρίζει τα διαθέσιμα σημεία συλλογής.

Τροπολογία  55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν να παρέχονται ορισμένες ή όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 4 από τους παραγωγούς ή/και τους διανομείς, π.χ. μέσω των οδηγιών χρήσης ή στο σημείο πώλησης.

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν να παρέχονται ορισμένες ή όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 4 από τους παραγωγούς ή/και τους διανομείς, π.χ. μέσω των οδηγιών χρήσης ή στο σημείο πώλησης, ή μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία παρέχει σαφές παράδειγμα του τρόπου διάδοσης τέτοιου είδους πληροφοριών από τους παραγωγούς, όπως συμβαίνει σε ορισμένα κράτη μέλη.

Τροπολογία  56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Προκειμένου να διευκολυνθεί η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ορθή και περιβαλλοντικά αβλαβής επεξεργασία των ΑΗΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης, αναβάθμισης, ανακαίνισης και ανακύκλωσης, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι παραγωγοί παρέχουν πληροφορίες επαναχρησιμοποίησης και επεξεργασίας για κάθε τύπο νέου ΗΗΕ που διατίθεται στην αγορά, εντός ενός έτους από τη διάθεση του εξοπλισμού στην αγορά. Οι πληροφορίες αυτές προσδιορίζουν, στο μέτρο που τούτο απαιτείται από τα κέντρα επαναχρησιμοποίησης και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ανακύκλωσης προκειμένου να τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας, τα διάφορα συστατικά και υλικά των ΗΗΕ καθώς και τη θέση των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων στον ΗΗΕ. Οι εν λόγω πληροφορίες τίθενται στη διάθεση των κέντρων επαναχρησιμοποίησης και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και ανακύκλωσης από τους παραγωγούς ΗΗΕ με τη μορφή εγχειριδίων ή με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. CD-ROM, διαδικτυακές υπηρεσίες).

1. Προκειμένου να διευκολυνθούν η χρήση και η ορθή και περιβαλλοντικά αβλαβής επεξεργασία των ΑΗΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης, αναβάθμισης, επαναχρησιμοποίησης, προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακαίνισης και ανακύκλωσης, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι παραγωγοί παρέχουν δωρεάν πληροφορίες επαναχρησιμοποίησης και επεξεργασίας για κάθε τύπο νέου ΗΗΕ που διατίθεται στην αγορά, εντός ενός έτους από τη διάθεση του εξοπλισμού στην αγορά. Οι πληροφορίες αυτές προσδιορίζουν, στο μέτρο που τούτο απαιτείται από τα κέντρα επαναχρησιμοποίησης και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ανακύκλωσης προκειμένου να τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας, τα διάφορα συστατικά και υλικά των ΗΗΕ καθώς και τη θέση των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων στον ΗΗΕ. Οι εν λόγω πληροφορίες τίθενται στη διάθεση των κέντρων επαναχρησιμοποίησης και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και ανακύκλωσης από τους παραγωγούς ΗΗΕ με τη μορφή εγχειριδίων ή με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. CD-ROM, διαδικτυακές υπηρεσίες).

Αιτιολόγηση

Η επαναχρησιμοποίηση προωθείται ως μέσο πρόληψης αποβλήτων καθώς και ως μέρος της περιβαλλοντικώς αβλαβούς επεξεργασίας. Και για τις δύο περιπτώσεις, το παρόν άρθρο ορίζει τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται.

Τροπολογία  57

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε παραγωγός στην επικράτειά τους μπορεί να καταχωρίζει στο οικείο εθνικό μητρώο όλες τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων και των τελών, για τις δραστηριότητές του σε όλα τα κράτη μέλη.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε παραγωγός στην επικράτειά του μπορεί να καταχωρίζει στο οικείο εθνικό μητρώο, σε ηλεκτρονική μορφή, όλες τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων και των τελών, για τις δραστηριότητές του σε όλα τα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Η ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να είναι δυνατή σε ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να περιοριστούν οι διοικητικές επιβαρύνσεις και οι δαπάνες για τις επιχειρήσεις.

Τροπολογία  58

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα μητρώα είναι διαλειτουργικά ώστε να επιτρέπουν την ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τις ποσότητες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διατίθενται στην εθνική αγορά και τις μεταφορές χρηματικών ποσών που συνδέονται με τις ενδοκοινοτικές μεταβιβάσεις προϊόντων ή ΑΗΗΕ.

Τα μητρώα είναι διαλειτουργικά ώστε να επιτρέπουν την ανταλλαγή των εν λόγω πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τις ποσότητες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διατίθενται στην εθνική αγορά καθώς και των πληροφοριών που διευκολύνουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών που συνδέονται με τις ενδοκοινοτικές μεταβιβάσεις προϊόντων ή ΑΗΗΕ.

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται να δημιουργηθούν νέα χρηματοδοτικά συστήματα, αλλά απλώς πρέπει να ανταλλάσσονται οι πληροφορίες σχετικά με τις μεταφορές χρηματικών ποσών. Τα μητρώα δεν πρέπει απλώς να συλλέγουν τα τέλη και εν συνεχεία να μεταφέρουν τα χρηματικά ποσά σε άλλα κράτη μέλη, αλλά πρέπει να είναι και διαλειτουργικά όσον αφορά τις πληροφορίες.

Τροπολογία  59

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι ο παραγωγός που διαθέτει ΗΗΕ στην επικράτειά του και δεν είναι εγκατεστημένος στο συγκεκριμένο κράτος μέλος μπορεί να ορίζει τοπικό νομικό αντιπρόσωπο στο εν λόγω κράτος μέλος ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα οδηγία.

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση να έχει κάθε παραγωγός νομική έδρα στο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου προτίθεται να διαθέσει ΗΗΕ αποτελεί εμπόδιο για την εσωτερική αγορά και επιβαρύνει ιδιαίτερα τις ΜΜΕ. Για την εφαρμογή της οδηγίας στα κράτη μέλη, αρκεί να υπάρχει ένας τοπικός αντιπρόσωπος ο οποίος να αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία.

Τροπολογία  60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Καθορίζεται μορφότυπος για την καταχώριση και την υποβολή εκθέσεων, καθώς και η συχνότητα υποβολής τους. Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη σημαντικών στοιχείων της οδηγίας, μέσω της συμπλήρωσής της, εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται από το άρθρο 18 παράγραφος 3.

3. Προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία του συστήματος καταχώρισης, ενημέρωσης και υποβολής εκθέσεων, η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 18α και υπό την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 18β και 18γ, το μορφότυπο για την καταχώριση και την υποβολή εκθέσεων, καθώς και τη συχνότητα υποβολής τους. Ο μορφότυπος για την καταχώριση και την υποβολή εκθέσεων περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

 

- την ποσότητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διατίθενται στην εγχώρια αγορά,

 

- τον τύπο του εξοπλισμού,

 

- τα εμπορικά σήματα,

 

- τις κατηγορίες.

 

- όπου απαιτείται, την εγγύηση.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εναρμονίζει την παλαιά επονομαζόμενη «διαδικασία της επιτροπολογίας» με τη νέα διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 16a

 

Αναγνώριση οικονομικών φορέων

 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν συστήματα που διασφαλίζουν την πρόσληψη πληροφοριών οι οποίες επιτρέπουν στις ρυθμιστικές αρχές, τους παραγωγούς και τους διανομείς να αναγνωρίζουν:

 

a) κάθε οικονομικό φορέα που τους έχει προμηθεύσει ΗΗΕ·

 

β) κάθε οικονομικό φορέα στον οποίο έχουν προμηθεύσει ΗΗΕ.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλίζεται η δυνατότητα αναγνώρισης της πηγής προέλευσης των ΑΗΗΕ, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν ρυθμίσεις για τον περιορισμό των φαινομένων καιροσκοπικής συμπεριφοράς.

Τροπολογία  62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Είναι δυνατόν να επέλθουν τροποποιήσεις, εάν κριθούν αναγκαίες για την προσαρμογή του άρθρου 16 παράγραφος 6 και των παραρτημάτων στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο. Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει στο άρθρο 184 παράγραφος 3.

Προκειμένου να είναι δυνατή η προσαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 18α και υπό την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 18β και 18γ, τροποποιήσεις στο άρθρο 16, παράγραφος 6 και στα παραρτήματα.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εναρμονίζει την παλαιά επονομαζόμενη «διαδικασία της επιτροπολογίας» με τη νέα διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία              63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εναρμονίζει την παλαιά επονομαζόμενη «διαδικασία της επιτροπολογίας» με τη νέα διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 18a

 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

1. Η εξουσία έκδοσης των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 7, 8, 10, 14, 16, 17 και 20 ανατίθεται στην Επιτροπή επ' αόριστον.

 

2. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί συγχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

3. Η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 18β και 18γ.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εναρμονίζει την παλαιά επονομαζόμενη «διαδικασία της επιτροπολογίας» με τη νέα διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 18β

 

Ανάκληση της εξουσιοδότησης

 

1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα άρθρα 7, 8, 10, 14, 16, 17 και 20 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

 

2. Το όργανο που κίνησε εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί εάν θα ανακληθεί η εξουσιοδότηση ενημερώνει το άλλο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας τις ανατεθείσες εξουσίες που θα μπορούσαν να ανακληθούν καθώς και τους ενδεχόμενους λόγους της ανάκλησης.

 

3. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται στην παρούσα απόφαση. Αρχίζει να ισχύει αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία την οποία διευκρινίζει. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εναρμονίζει την παλαιά επονομαζόμενη «διαδικασία της επιτροπολογίας» με τη νέα διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 18γ

 

Διατύπωση αντιρρήσεων έναντι των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων

 

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δύνανται να διατυπώσουν αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο μήνες.

 

2. Εάν, κατά τη λήξη αυτής της προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν έχουν διατυπώσει αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που προβλέπεται σε αυτήν.

 

3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το όργανο που διατυπώνει αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης εκθέτει τους σχετικούς λόγους.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εναρμονίζει την παλαιά επονομαζόμενη «διαδικασία της επιτροπολογίας» με τη νέα διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  67

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι επιθεωρήσεις αυτές καλύπτουν τουλάχιστον τις εξαγωγές ΑΗΗΕ εκτός Κοινότητας σύμφωνα με τον κανονισμό για τις μεταφορές αποβλήτων, καθώς και τις εργασίες που εκτελούνται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας σύμφωνα με την οδηγία 2008/xx/EΚ για τα απόβλητα και με το παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας.

Οι επιθεωρήσεις αυτές καλύπτουν τουλάχιστον τις δηλούμενες ποσότητες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διατίθεται στην αγορά, προκειμένου να ελεγχθεί το ύψος της οικονομικής εγγύησης δυνάμει του άρθρου 12, τις εξαγωγές ΑΗΗΕ εκτός Κοινότητας σύμφωνα με τον κανονισμό για τις μεταφορές αποβλήτων, καθώς και τις εργασίες που εκτελούνται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας σύμφωνα με την οδηγία 2008/xx/EΚ για τα απόβλητα και με το παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Ως τώρα δεν γίνεται αυστηρός έλεγχος των ποσοτήτων που δηλώνουν οι παραγωγοί. Οι ποσότητες αυτές, ωστόσο, επηρεάζουν τη χρηματοδότηση και τις εγγυήσεις.

Τροπολογία  68

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Η παρακολούθηση των μεταφορών ΑΗΗΕ από τα κράτη μέλη διενεργείται σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις παρακολούθησης του παραρτήματος Ι.

(2) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι μεταφορές μεταχειρισμένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τον οποίο υπάρχει υποψία ότι είναι ΑΗΗΕ να διενεργούνται σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήματος Ι και εξασφαλίζουν τη δέουσα παρακολούθηση αυτών των μεταφορών.

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση πρέπει να επικεντρώνεται ιδιαίτερα σε εξοπλισμό που δηλώνεται ψευδώς ως μεταχειρισμένος, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για απόβλητα και ως εκ τούτου η μεταφορά τους δεν επιτρέπεται ή επιτρέπεται υπό όρους.

Τροπολογία  69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Είναι δυνατόν να θεσπιστούν πρόσθετοι κανόνες για τις επιθεωρήσεις και την παρακολούθηση.

3. Προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία των επιθεωρήσεων και της παρακολούθησης, η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 18α και υπό την επιφύλαξη των όρων των άρθρων 18β και 18γ, πρόσθετους κανόνες για τις επιθεωρήσεις και την παρακολούθηση.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 18 παράγραφος 3.

 

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία εναρμονίζει την παλαιά επονομαζόμενη «διαδικασία της επιτροπολογίας» με τη νέα διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3a. Τα κράτη μέλη δημιουργούν εθνικό μητρώο αναγνωρισμένων εγκαταστάσεων συλλογής και επεξεργασίας. Μόνο οι εγκαταστάσεις εκείνες των οποίων οι φορείς εκμετάλλευσης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 8, παράγραφος 3 μπορούν να εγγραφούν στο εθνικό μητρώο που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. Τα περιεχόμενα του μητρώου δημοσιοποιούνται.

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία κεντρικού μητρώου επιτρέπει την επισκόπηση των δραστηριοτήτων όλων των εγκαταστάσεων που εκτελούν εργασίες συλλογής, επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης, ενισχύει δε τη δυνατότητα παρακολούθησης των δραστηριοτήτων ανάκτησης.

Τροπολογία  71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β. Οι φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων υποβάλλουν ετησίως στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της οδηγίας, καθώς και εκθέσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 3γ και 3δ προκειμένου να διατηρήσουν το καθεστώς τους ως αναγνωρισμένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας.

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία κεντρικού μητρώου επιτρέπει την επισκόπηση των δραστηριοτήτων όλων των εγκαταστάσεων που εκτελούν εργασίες συλλογής, επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης, ενισχύει δε τη δυνατότητα παρακολούθησης των δραστηριοτήτων ανάκτησης.

Τροπολογία  72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3γ. Οι φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων συλλογής υποβάλλουν ετησίως εκθέσεις που επιτρέπουν στις εθνικές αρχές να συγκρίνουν τον όγκο των συλλεγόμενων ΑΗΗΕ με τον όγκο των ΑΗΗΕ που τελικά μεταφέρονται σε εγκαταστάσεις ανάκτησης ή ανακύκλωσης. Τα ΑΗΗΕ μεταφέρονται αποκλειστικά σε αναγνωρισμένες εγκαταστάσεις ανάκτησης και επεξεργασίας.

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία κεντρικού μητρώου επιτρέπει την επισκόπηση των δραστηριοτήτων όλων των εγκαταστάσεων που εκτελούν εργασίες συλλογής, επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης, ενισχύει δε τη δυνατότητα παρακολούθησης των δραστηριοτήτων ανάκτησης.

Τροπολογία  73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3δ. Οι φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων επεξεργασίας υποβάλλουν ετησίως εκθέσεις που επιτρέπουν στις εθνικές αρχές να συγκρίνουν τον όγκο των ΑΗΗΕ που επιστρέφονται από τους κατόχους τους ή από αναγνωρισμένες εγκαταστάσεις συλλογής με τον όγκο των ΑΗΗΕ που τελικά ανακτώνται, ανακυκλώνονται ή, σύμφωνα με το άρθρο 10, εξάγονται.

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία κεντρικού μητρώου επιτρέπει την επισκόπηση των δραστηριοτήτων όλων των εγκαταστάσεων που εκτελούν εργασίες συλλογής, επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης, ενισχύει δε τη δυνατότητα παρακολούθησης των δραστηριοτήτων ανάκτησης.

Τροπολογία  74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3ε. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι κάτοχοι να παραδίδουν τα ΑΗΗΕ τους αποκλειστικά σε καταχωρισμένες και αναγνωρισμένες εγκαταστάσεις συλλογής, ανάκτησης ή/και ανακύκλωσης.

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία κεντρικού μητρώου επιτρέπει την επισκόπηση των δραστηριοτήτων όλων των εγκαταστάσεων που εκτελούν εργασίες συλλογής, επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης, ενισχύει δε τη δυνατότητα παρακολούθησης των δραστηριοτήτων ανάκτησης.

Τροπολογία  75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 - παράγραφος 1 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες προκειμένου να συμμορφωθούν με τα άρθρα 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 19 και 20 και με το παράρτημα Ι το αργότερο στις [18 μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης]. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες προκειμένου να συμμορφωθούν με τα άρθρα 2, 3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 19 και 20 και με το παράρτημα Ι το αργότερο στις [18 μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης]. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες προκειμένου να συμμορφωθούν με το άρθρο 12, παράγραφος 2, ούτως ώστε κάθε παραγωγός να χρηματοδοτεί μόνο τις εργασίες που σχετίζονται με τα απόβλητα των δικών του προϊόντων τα οποία έχουν διατεθεί στην αγορά όχι αργότερα από τις 13 Αυγούστου 2005, και να παρέχονται οι κατάλληλες οικονομικές εγγυήσεις, όπως απαιτείται από το άρθρο 12, παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η αρχή της ατομικής ευθύνης του παραγωγού δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων και δεδομένου ότι τα πρότυπα ανακύκλωσης και επεξεργασίας ελάχιστα λαμβάνονται υπόψη για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, είναι σημαντικό να δίδεται έμφαση στα άρθρα 8 και 12, ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των αρχών τους στο εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία  76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Πέραν των επανεξετάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 7, η Επιτροπή υποβάλλει, εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση η οποία βασίζεται στις εμπειρίες που έχουν αποκομιστεί από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η έκθεση συνοδεύεται, ενδεχομένως, από προτάσεις για την τροποποίηση της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η οδηγία και η εφαρμογή της πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ευρύτερης παρακολούθησης πέραν των συγκεκριμένων αναθεωρήσεων του πεδίου εφαρμογής και του ποσοστού συλλογής.

Τροπολογία  77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η οδηγία 2002/96/EΚ, όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες που εμφαίνονται στο παράρτημα V μέρος A, καταργείται από την επομένη της ημερομηνίας που αναφέρεται στο άρθρο 21, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής της οδηγίας που εμφαίνεται στο παράρτημα V μέρος B.

Η οδηγία 2002/96/EΚ, όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες που εμφαίνονται στο παράρτημα V μέρος A, καταργείται από την επομένη της ημερομηνίας που αναφέρεται στο άρθρο 21, με εξαίρεση το άρθρο 5, παράγραφος 5, το οποίο καταργείται στις 31 Δεκεμβρίου 2011, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής της οδηγίας που εμφαίνεται στο παράρτημα V μέρος B.

Τροπολογία  78

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα -Ι Α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Παράρτημα -IA

 

Κατηγορίες εξοπλισμού σύμφωνα με το άρθρο 11

 

(1) Συσκευές ψύξης και σώματα θέρμανσης

 

(2) Οθόνες και συσκευές οπτικής απεικόνισης

 

(3) Λαμπτήρες

 

(4) Μεγάλες συσκευές εκτός από συσκευές ψύξης και σώματα θέρμανσης, οθόνες και συσκευές οπτικής απεικόνισης και λαμπτήρες

 

Μεγάλες συσκευές είναι όλες οι συσκευές που δεν είναι καταρχήν κινητές ή που προορίζονται να παραμείνουν στη θέση λειτουργίας τους σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

 

(5) Μικρές συσκευές εκτός από συσκευές ψύξης και σώματα θέρμανσης, οθόνες και συσκευές οπτικής απεικόνισης, λαμπτήρες, εξοπλισμό πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

 

Μικρές συσκευές είναι όλες οι συσκευές που είναι καταρχήν κινητές ή που δεν προορίζονται να παραμείνουν στη θέση λειτουργίας τους σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

 

(6) Μικρός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

Τροπολογία  79

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα - I Β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -IΒ

 

Μη εξαντλητικός κατάλογος συσκευών που εμπίπτουν στις κατηγορίες του παραρτήματος –ΙΑ (νέου)

-

1. Συσκευές ψύξης και σώματα θέρμανσης

- Ψυγεία

- Καταψύκτες

- Συσκευές αυτόματης διανομής κρύων προϊόντων

- Συσκευές κλιματισμού

- Σώματα θέρμανσης που περιέχουν πετρέλαιο και άλλες συσκευές ανταλλαγής θερμότητας που χρησιμοποιούν θερμοχωρητικό υλικό άλλο πλην του νερού (όπως αντλίες θερμότητας και αφυγραντήρες)·

 

2. Οθόνες και συσκευές οπτικής απεικόνισης

- Οθόνες

- Τηλεοράσεις

- Ψηφιακές κορνίζες

- Συσκευές οπτικής απεικόνισης

 

3. Λαμπτήρες

- Ευθύγραμμοι λαμπτήρες φθορισμού

- Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού

- Λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης, συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων νατρίου υψηλής πίεσης και των λαμπτήρων αλογονιδίων μετάλλων

- Λαμπτήρες νατρίου χαμηλής πίεσης

- Λαμπτήρες LED

 

4. Μεγάλες συσκευές

- Μεγάλες συσκευές χρησιμοποιούμενες για μαγείρεμα και άλλες επεξεργασίες τροφίμων (όπως κεραμικές εστίες, φούρνοι, κουζίνες, φούρνοι μικροκυμάτων, καφετιέρες σταθερής εγκατάστασης)

- Απορροφητήρες

- Μεγάλες συσκευές καθαρισμού (όπως πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια, πλυντήρια πιάτων)

- Μεγάλες συσκευές θέρμανσης (π.χ. μεγάλα αερόθερμα, ηλεκτρικά τζάκια, συστήματα θέρμανσης μαρμάρου και φυσικών λίθων, άλλες μεγάλες συσκευές χρησιμοποιούμενες για θέρμανση χώρων, κρεβατιών, καθισμάτων)

- Μεγάλες συσκευές περιποίησης σώματος (όπως συσκευές τεχνητού μαυρίσματος, σάουνες, καθίσματα μασάζ)

- Μεγάλες συσκευές πληροφορικής και επικοινωνιών (όπως μεγάλοι υπολογιστές, διακομιστές, σταθερά στοιχεία και συσκευές δικτύου, εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά, τηλέφωνα με κερματοδέκτη)

- Μεγάλες συσκευές αθλητισμού και αναψυχής (όπως συσκευές φυσικής άσκησης με ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά μέρη, ηλεκτρονικά παιχνίδια με κερματοδέκτη)

- Μεγάλα φωτιστικά και άλλες συσκευές προβολής ή ελέγχου του φωτός

- Μεγάλα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά βιομηχανικά εργαλεία και μηχανήματα

- Μεγάλες συσκευές για την παραγωγή ή μετάδοση ρεύματος (όπως γεννήτριες, μετασχηματιστές, τροφοδοτικά αδιάλειπτης παροχής (UPS), αντιστροφείς)

- Μεγάλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα

- Μεγάλα όργανα παρακολούθησης και ελέγχου

- Μεγάλα όργανα και διατάξεις μέτρησης (όπως ζυγαριές, σταθερά μηχανήματα)

- Μεγάλες συσκευές για την αυτόματη διάθεση ή πώληση προϊόντων και την αυτόματη παροχή απλών υπηρεσιών (όπως αυτόματες συσκευές πώλησης, αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές, αυτόματες μηχανές επιστροφής κενών συσκευασιών, θάλαμοι αυτόματης φωτογράφησης)

5. Μικρές συσκευές

- Μικρές συσκευές για μαγείρεμα ή άλλου είδους επεξεργασία τροφίμων (όπως τοστιέρες, εστίες, ηλεκτρικά μαχαίρια, θερμαντήρες εμβάπτισης, μηχανήματα κοπής)

- Μικρές συσκευές καθαρισμού (όπως ηλεκτρικές σκούπες, ηλεκτρικά σίδερα, κ.λπ.)

- Ανεμιστήρες, αποσμητικά χώρου

- Μικρές συσκευές θέρμανσης (όπως ηλεκτρικές κουβέρτες)

- Ρολόγια και ρολόγια χειρός και άλλα όργανα για τη μέτρηση του χρόνου

- Μικρές συσκευές περιποίησης σώματος (όπως ξυριστικές μηχανές, οδοντόβουρτσες, στεγνωτήρες μαλλιών, συσκευές μασάζ)

- Φωτογραφικές μηχανές

- Ηλεκτρονικές συσκευές ψυχαγωγίας (όπως ραδιόφωνα, ενισχυτές ήχου, ραδιόφωνα αυτοκινήτου, συσκευές αναπαραγωγής DVD)

- Μουσικά όργανα και εξοπλισμός ήχου (π.χ. ενισχυτές, κονσόλες μίξης, ακουστικά και ηχεία, μικρόφωνα)

- Μικρά φωτιστικά σώματα και άλλες συσκευές προβολής ή ελέγχου του φωτός

- Παιχνίδια (όπως σιδηρόδρομοι, μοντέλα αεροπλάνων κ.λπ)

- Μικρές συσκευές άθλησης (όπως υπολογιστές ποδηλασίας, κατάδυσης, βάδισης, κωπηλασίας κλπ.)

- Μικρές συσκευές ψυχαγωγίας (όπως βιντεοπαιχνίδια, εξοπλισμός ψαρέματος και γκολφ κ.λπ.)

- Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού κηπουρικής (π.χ. τρυπάνια, πριόνια, αντλίες, χορτοκοπτικές μηχανές)

- Μικρές συσκευές για την παραγωγή και τη μετάδοση ρεύματος (όπως γεννήτριες, φορτιστές, τροφοδοτικά αδιάλειπτης παροχής (UPS), τροφοδοτικά)

- Μικρά ιατροτεχνολογικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των ιατροτεχνολογικών προϊόντων κτηνιατρικής χρήσης

- Μικρά όργανα παρακολούθησης και ελέγχου (όπως ανιχνευτές καπνού, ρυθμιστές θερμότητας, θερμοστάτες, ανιχνευτές κίνησης, εξοπλισμός και προϊόντα παρακολούθησης, τηλεχειριστήρια/όργανα τηλεχειρισμού)

- Μικρές συσκευές μέτρησης (όπως ζυγαριές, συσκευές απεικόνισης, τηλέμετρα, θερμόμετρα)

- Μικρές συσκευές αυτόματης διάθεσης / παροχής προϊόντων

 

6. Μικρός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

 

- Φορητοί υπολογιστές τύπου laptop

 

- Υπολογιστές τσέπης (notebook)

 

- Μικρές συσκευές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (όπως προσωπικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, αριθμομηχανές τσέπης, τηλέφωνα, κινητά τηλέφωνα, δρομολογητές, ραδιοφωνικός εξοπλισμός, συσκευές ενδοεπικοινωνίας για την ακρόαση παιδικού δωματίου, προβολείς βίντεο).

Τροπολογία  80

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ελάχιστες απαιτήσεις για την παρακολούθηση των εξαγωγών ΑΗΗΕ

Ελάχιστες απαιτήσεις για τις μεταφορές μεταχειρισμένου ΗΗΕ

Αιτιολόγηση

Πρέπει να παρακολουθούνται οι μεταφορές όλου του μεταχειρισμένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και όχι μόνο εκείνου για τον οποίο υπάρχει υποψία ότι είναι ΑΗΗΕ.

Τροπολογία  81

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα I – σημείο 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα στοιχεία α) και β) δεν εφαρμόζονται εάν ο μεταχειρισμένος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός επιστρέφεται στον παραγωγό ως συλλογική αποστολή ελαττωματικών προϊόντων προς επισκευή, στο πλαίσιο της εγγύησης, με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους.

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της ιεράρχησης των αποβλήτων, πρέπει να υποστηρίζεται η επαναχρησιμοποίηση του εξοπλισμού. Για το λόγο αυτό, πρέπει να επιτρέπεται η αποστολή χαλασμένων συσκευών για επισκευή στο πλαίσιο εγγύησης. Οι προϋποθέσεις για την αποστολή χαλασμένων συσκευών πρέπει να είναι αυστηρές, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία διόδου εξαγωγής ΑΗΗΕ με το πρόσχημα της επισκευής.

Τροπολογία  82

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 1 - στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) επαρκή συσκευασία για την προστασία των μεταφερόμενων προϊόντων από ζημίες κατά τη μεταφορά, τη φόρτωση και την εκφόρτωση

δ) επαρκή συσκευασία και κατάλληλη τοποθέτηση του φορτίου σε στοίβες για την προστασία των μεταφερόμενων προϊόντων από ζημίες κατά τη μεταφορά, τη φόρτωση και την εκφόρτωση

Αιτιολόγηση

Ο μεταχειρισμένος ΗΗΕ συχνά διακρίνεται από τα ΑΗΗΕ μέσω της κατάλληλης τοποθέτησης σε στοίβες κατά τη μεταφορά.

Τροπολογία  83

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 2 - στάδιο 1 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) Πρέπει να ελέγχεται η λειτουργικότητα και να αξιολογούνται οι επικίνδυνες ουσίες. Οι προς διεξαγωγή δοκιμές εξαρτώνται από το είδος του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για τα περισσότερα είδη μεταχειρισμένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αρκεί η δοκιμή λειτουργικότητας για τις βασικές λειτουργίες.

α) Ελέγχεται η λειτουργικότητα και αξιολογούνται οι επικίνδυνες ουσίες. Οι προς διεξαγωγή δοκιμές εξαρτώνται από το είδος του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για τα περισσότερα είδη μεταχειρισμένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αρκεί η δοκιμή λειτουργικότητας για τις βασικές λειτουργίες.

Αιτιολόγηση

Αυτές οι απαιτήσεις πρέπει να είναι νομικά δεσμευτικές.

Τροπολογία  84

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 2 – στάδιο 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και των δοκιμών πρέπει να καταγράφονται σε αρχείο.

β) Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και των δοκιμών καταγράφονται σε αρχείο.

Αιτιολόγηση

Αυτή η απαίτηση πρέπει να είναι νομικά δεσμευτική.

Τροπολογία  85

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 2 - στάδιο 2 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) Το αρχείο πρέπει να είναι στερεωμένο σταθερά, άλλα όχι μόνιμα, είτε στον ίδιο τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (εφόσον αυτός είναι ασυσκεύαστος) ή στη συσκευασία του, ώστε να μπορεί να αναγνωστεί χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί η συσκευασία του εξοπλισμού.

α) Το αρχείο είναι στερεωμένο σταθερά, άλλα όχι μόνιμα, είτε στον ίδιο τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (εφόσον αυτός είναι ασυσκεύαστος) ή στη συσκευασία του, ώστε να μπορεί να αναγνωστεί χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί η συσκευασία του εξοπλισμού.

Αιτιολόγηση

Αυτή η απαίτηση πρέπει να είναι νομικά δεσμευτική.

Τροπολογία  86

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 2 - στάδιο 2 - στοιχείο β – πρώτη περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

- ονομασία του αντικειμένου (ονομασία και κατηγορία του εξοπλισμού σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ και το παράρτημα Ι, αντιστοίχως, της οδηγίας 20xx/xx/EΚ (περιορισμός της χρήσης επικίνδυνων ουσιών),

- ονομασία του αντικειμένου (ονομασία και κατηγορία του εξοπλισμού σύμφωνα με το παράρτημα -ΙB και το παράρτημα -ΙA, αντιστοίχως),

Αιτιολόγηση

Διόρθωση της τροπολογίας 39 από τον εισηγητή που μεταφέρει μια παραπομπή η οποία καθίσταται εσφαλμένη λόγω της αλλαγής στην παραπομπή από την οδηγία για τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών στην οδηγία για τα ΑΗΗΕ. Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας πρέπει να ορίζεται στην ίδια την οδηγία και όχι στην οδηγία για τον περιορισμό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών. Προτείνεται επίσης ένας ενδεικτικός κατάλογος ΗΗΕ για την παρούσα οδηγία (Παράρτημα IB), και σε αυτόν θα πρέπει να παραπέμπει η αναφορά στην ονομασία του εξοπλισμού στην παρούσα οδηγία, ενώ το Παράρτημα IA παρέχει τις κατηγορίες εξοπλισμού.

Τροπολογία  87

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα I – σημείο 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επιπλέον του εγγράφου που απαιτείται κατά το σημείο 1, κάθε φορτίο (π.χ. εμπορευματοκιβωτίου, φορτηγού) μεταχειρισμένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής:

Επιπλέον των εγγράφων που απαιτούνται κατά το σημείο 1, κάθε φορτίο (π.χ. εμπορευματοκιβωτίου, φορτηγού) μεταχειρισμένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού συνοδεύεται από τα εξής:

Αιτιολόγηση

Τα έγγραφα κατά το σημείο 1 και τα έγγραφα κατά το σημείο 3 πρέπει να συνοδεύουν υποχρεωτικά το φορτίο, προκειμένου να είναι δυνατόν να εξεταστεί εάν ο εξοπλισμός είναι επαναχρησιμοποιήσιμος ή απόβλητο.

Τροπολογία  88

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Εάν δεν υπάρχουν τα δέοντα έγγραφα που απαιτούνται κατά τα σημεία 1 και 3 και η δέουσα συσκευασία, οι αρχές των κρατών μελών τεκμαίρουν ότι το αντικείμενο είναι επικίνδυνο ΑΗΗΕ και ότι το φορτίο εμπεριέχει παράνομη μεταφορά. Υπό τις περιστάσεις αυτές, ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές και το φορτίο αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του κανονισμού για τις μεταφορές αποβλήτων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι υπεύθυνοι για τη μεταφορά υποχρεούνται να επιστρέψουν τα απόβλητα στη χώρα αποστολής με δικά τους έξοδα, χωρίς να αποκλείονται οι ποινικές κυρώσεις. Στα κράτη μέλη όπου το βάρος της απόδειξης του ότι πρόκειται για ΑΗΗΕ και όχι για ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό φέρουν οι δημόσιες αρχές, η απουσία των δεόντων εγγράφων και συσκευασίας είναι δυνατόν να προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στη συνέχιση της μεταφοράς των αποβλήτων, όσο διαρκούν οι αναγκαίες έρευνες για να διαπιστωθεί η ιδιότητα των μεταφερόμενων αντικειμένων.

4. Εάν δεν υπάρχουν τα δέοντα έγγραφα που απαιτούνται κατά τα σημεία 1 και 3 ή η δέουσα συσκευασία ή η κατάλληλη τοποθέτηση του φορτίου σε στοίβες, την ευθύνη για την απόδειξη των οποίων φέρει ο κάτοχος της συσκευής που προορίζεται για μεταφορά, οι αρχές των κρατών μελών τεκμαίρουν ότι το αντικείμενο είναι επικίνδυνο ΑΗΗΕ και ότι το φορτίο εμπεριέχει παράνομη μεταφορά. Υπό τις περιστάσεις αυτές, ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές και το φορτίο αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του κανονισμού για τις μεταφορές αποβλήτων.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εξασφαλίζεται η δέουσα συσκευασία και τοποθέτηση σε στοίβες. Εάν κάποιο από αυτά τα στοιχεία δεν πληρούται, η μεταφορά θεωρείται ως απόβλητο. Διευκρίνιση ότι το βάρος της απόδειξης φέρει ο κάτοχος του αντικειμένου. Όλες οι σχετικές διατάξεις περιέχονται στα άρθρα 24 και 25.

(1)

ΕΕ C 306, 16.12.2009, σελ. 39.

(2)

Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(3)

ΕΕ C 77, 28.3.2002, σελ. 1.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι η ροή αποβλήτων που αυξάνεται πιο γρήγορα στην ΕΕ. Εξαιτίας αυτού αντιμετωπίζουμε ποικίλες προκλήσεις. Αφενός πρέπει να επισημανθούν οι συνέπειες στο περιβάλλον και την υγεία σε περίπτωση που η αντιμετώπιση ή η διάθεση αυτού του εξοπλισμού δεν πραγματοποιείται σωστά και αφετέρου η απώλεια πρώτων υλών συνιστά σοβαρό πρόβλημα. Η αποδοτική και καινοτόμος αντιμετώπιση της ενέργειας, των υλικών και των πόρων είναι βασικό θέμα για μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Για τον λόγο αυτόν, συνιστά μια μεγάλη πρόκληση η μεγαλύτερης έκτασης συλλογή και η κανονική επεξεργασία τους σύμφωνα με την οδηγία.

Σύμφωνα με την εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής(1) σήμερα συλλέγεται ήδη το 85% των ηλεκτρονικών αποβλήτων. Αν συγκρίνει κανείς την ποσότητα που συλλέγεται με τον αριθμό των συσκευών που φθάνουν στην αγορά, διαπιστώνει ότι το 65% των συσκευών που πωλούνται συλλέγονται και πάλι στη συνέχεια. Ωστόσο, αυτά τα ποσοτικά στοιχεία δεν δηλώνονται σε επίσημες υπηρεσίες και μεγάλο μέρος των ποσοτήτων αυτών δεν υφίσταται την κατάλληλη επεξεργασία: Μόνο το 33% αποβλήτων δηλώνεται επίσημα, συλλέγεται και υφίσταται επεξεργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας. Επομένως, η πρόκληση που αντιμετωπίζει αυτή η αναθεώρηση είναι η αύξηση του ποσοστού αυτού.

Κατά την άποψή μου, πρέπει να πραγματοποιηθούν ενέργειες σε πολλούς τομείς προκειμένου να αποτραπεί η ακατάλληλη επεξεργασία των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού:

Παράνομη μεταφορά

Ουσιαστικό σημείο αφετηρίας για να αποτραπεί η παράνομη μεταφορά είναι τα κράτη μέλη. Δική τους υποχρέωση είναι να μεριμνούν για τη μεταφορά και, συγκεκριμένα, για την εφαρμογή και τον έλεγχο της οδηγίας. Μέχρι σήμερα πραγματοποιείται παράνομη μεταφορά αποβλήτων εκτός ΕΕ σε μεγάλο βαθμό. Πολύ συχνά τα εν λόγω απόβλητα δηλώνονται ψευδώς ως μεταχειρισμένα προϊόντα που ωστόσο λειτουργούν ακόμα και εξάγονται ως τέτοια από την ΕΕ. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια αυτής της οδηγίας ο απλούστερος διαχωρισμός μεταξύ αποβλήτων και μεταχειρισμένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με τον τρόπο αυτόν προσφέρεται στις τελωνειακές αρχές ένα εφαρμόσιμο μέσο με το οποίο μπορούν να διεξάγουν αποτελεσματικούς ελέγχους. Για τον λόγο αυτόν, είναι επίσης σημαντικό να επισημανθεί ότι είναι υποχρέωση των εξαγωγέων να παρουσιάσουν την απόδειξη ότι δεν πρόκειται για απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Τα κράτη μέλη πρέπει όμως να διεξάγουν περισσότερους ελέγχους στους λιμένες και στα σύνορα του τελωνειακού εδάφους τους. Καθώς ο σημερινός όγκος των παράνομων μεταφορών είναι αξιοσημείωτος, τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την εκτέλεση της οδηγίας, η οποία είναι σαφώς δική τους.

Ποσοστό συλλογής

Το ποσοστό συλλογής συνιστά άλλο ένα σημαντικό μοχλό για την κατάλληλη επεξεργασία σύμφωνα με την οδηγία και για τη μείωση των παράνομων εξαγωγών. Ένα μεγάλο ποσοστό αποβλήτων που συλλέγονται χωριστά, καθιστά δυνατό να παραμείνουν οι ροές υλικών εντός της ΕΕ και να υποστούν επεξεργασία ή να προετοιμαστούν για επαναχρησιμοποίηση. Για τον λόγο αυτόν, είναι πολύ σημαντικός ένας φιλόδοξος στόχος ως προς τη συλλογή.

Ορισμένα κράτη έφθασαν τον μέχρι τώρα στόχο των 4 κιλών ανά κάτοικο ετησίως, ορισμένα μάλιστα έχουν επιτύχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Άλλες χώρες όμως βρέθηκαν πολύ μακριά από τον στόχο αυτόν κατά τα έτη 2005 και 2006. Είναι σαφώς καθήκον των κρατών μελών να προσπαθούν με κάθε δυνατό τρόπο να επιτύχουν ένα υψηλό ποσοστό συλλογής. Καθήκον της Επιτροπής είναι η εποπτεία της τήρησης των στόχων συλλογής. Ο μέχρι τώρα στόχος των 4 κιλών ανά κάτοικο ετησίως δεν είναι ανάλογος με τα διαφορετικά δεδομένα στα επιμέρους κράτη μέλη – για παράδειγμα, ένα κράτος μέλος άγγιξε το 2006 υπερτριπλάσιο στόχο από αυτόν. Αντίθετα, για άλλα κράτη μέλη τα οποία διαθέτουν στην αγορά πολύ μικρές ποσότητες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των οποίων οι αγορές δεν είναι κορεσμένες, δεν είναι δυνατή η επίτευξη του παλαιού στόχου συλλογής. Για τον λόγο αυτόν, καταλληλότερος είναι ένας στόχος συλλογής που θα ορίζεται βάσει ποσοστιαίας αναλογίας σε συνάρτηση με τις ποσότητες που διατίθενται στην εκάστοτε αγορά σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτό ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα.

Επιπροσθέτως απαιτείται ένας ενδιάμεσος στόχος, αφού αλλιώς ένας ποσοστιαίος στόχος θα εφαρμοζόταν μόνο μετά το 2016. Ακόμα, ένας ενδιάμεσος στόχος επιτρέπει τη βαθμιαία προσέγγιση του φιλόδοξου στόχου συλλογής μετά το 2016. Κατά την άποψή μου, ένας φιλόδοξος στόχος συλλογής έχει μεγάλη σημασία επειδή θα βοηθήσει να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να περιορίσουν τις μεγάλες ποσότητες που μέχρι τώρα κινούνται εκτός του «συστήματος ΑΗΕΕ». Ως προς αυτό προσφέρονται στα κράτη μέλη διάφορες δυνατότητες προσέγγισης: από τον περιορισμό εκείνων που επιτρέπεται να συλλέγουν απόβλητα και την αύξηση του αριθμού των σημείων συλλογής έως τη δέσμευση των κατασκευαστών να αναπτύξουν συστήματα κινήτρων επιστροφής των αποβλήτων από τους καταναλωτές. Οι εθνικές αγορές αποβλήτων έχουν πολύ διαφορετικές δομές και γι’ αυτό δεν πρέπει να γίνει επέμβαση στις εθνικές δομές με την οδηγία αυτή. Ένα σημείο αφετηρίας είναι εδώ το να υπάρχει στην οδηγία η σαφής ρύθμιση ότι όλοι όσοι συλλέγουν απόβλητα πρέπει να δηλώνουν δωρεάν τις ποσότητες που συνέλεξαν στο κράτος μέλος. Με τον τρόπο αυτόν θα καταστεί δυνατή η βελτίωση της παρακολούθησης των ροών αποβλήτων. Στόχος της παράτασης της περιόδου αναφοράς στα τρία έτη είναι να επιτυγχάνεται καλύτερη εξισορρόπηση των διακυμάνσεων της αγοράς και να λαμβάνονται ορθότερα υπόψη και οι μη κορεσμένες αγορές. Επιπροσθέτως, για λόγους που αφορούν το περιβάλλον πρέπει να επιτευχθεί μεγάλο ποσοστό για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης, καθώς και λαμπτήρων με υδράργυρο, και να προταθεί ενδεχομένως χωριστό ποσοστό συλλογής από την Επιτροπή. Με τον τρόπο αυτόν, θα εστιαστεί μελλοντικά η προσοχή στα προϊόντα με τη μεγαλύτερη σημασία για το περιβάλλον, όπως οι λαμπτήρες εκκενώσεως αερίου και οι συσκευές που περιέχουν χλωροφθοράνθρακες, που δεν εμφανίζονται μέχρι τώρα χωριστά στο συνολικό ποσοστό.

Σημασία έχει όμως και η υπεύθυνη δράση της βιομηχανίας, και όχι μόνο προς το συμφέρον της προστασίας του περιβάλλοντος – αυτό θα πρέπει να είναι και δικό της βασικό συμφέρον. Με την επιστροφή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ανακτά πολύτιμες δευτερογενείς πρώτες ύλες. Σήμερα, συσκευές που έχουν αξία πολλές φορές δεν φθάνουν ξανά στους κατασκευαστές και αυτό θα έπρεπε να τους παρακινήσει να επεξεργαστούν κίνητρα για τους καταναλωτές, προκειμένου να τους ωθήσουν να επιστρέφουν τα απόβλητα στους κατασκευαστές. Η ευθύνη των καταναλωτών απαιτεί καινοτομία και συνεισφέρει με τον τρόπο αυτόν μακροπρόθεσμα στην εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας.

Ευθύνη ως προς τον στόχο συλλογής

Η ευθύνη των κρατών μελών αντί των κατασκευαστών ως προς την επίτευξη του στόχου συλλογής δεν οδηγεί σε αποδυνάμωση της ευθύνης των κατασκευαστών, αλλά το αντίθετο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε την επίτευξη σημαντικά μεγαλύτερου ποσοστού με την ανάθεση της νομικής ευθύνης για την επίτευξη του στόχου συλλογής αποκλειστικά στους κατασκευαστές. Ασφαλώς οι κατασκευαστές φέρουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη συγκέντρωση των αποβλήτων εξαιτίας της ευθύνης τους ως παραγωγών. Όμως αυτό δεν μπορούν να το καταφέρουν μόνοι τους. Είναι αποδεδειγμένο ότι δεν φθάνει η συνολική ποσότητα των αποβλήτων στα συστήματα συλλογής που χρηματοδοτούν οι κατασκευαστές. Οι κατασκευαστές δεν είναι πλέον κάτοχοι των προϊόντων όταν αυτά χαρακτηρίζονται απόβλητα. Εκτός από τα συστήματα κινήτρων επιστροφής, δεν διαθέτουν καμία δυνατότητα να υποχρεώσουν άλλους παράγοντες (όπως π.χ. οι έμποροι παλαιοσιδήρου) να επιστρέψουν τα προϊόντα. Εάν ανετίθετο στους κατασκευαστές η νομική ευθύνη για τον στόχο συλλογής, θα έπρεπε ως συνέπεια να τους ανατεθεί και η ευθύνη για τη συλλογή. Όμως η επέμβαση στα επιμέρους εθνικά καθεστώτα για τα απόβλητα δεν καλύπτεται από αντίστοιχη αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι υφιστάμενες επιτυχείς υποδομές πρέπει να μπορούν να αναλαμβάνουν και στο μέλλον τη συλλογή. Επιπροσθέτως, δεν είναι κατανοητό πώς μπορεί να επιβληθεί νομικά ένας συλλογικός εθνικός στόχος στον κάθε μεμονωμένο κατασκευαστή. Τα κράτη μέλη πρέπει, αντίθετα, να επιτύχουν μια φιλόδοξη συλλογή με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους. Τα ποσοστά που πέτυχαν ήδη ορισμένες χώρες δείχνουν ότι αυτό είναι εφικτό.

Ευθύνη των καταναλωτών

Και οι καταναλωτές φέρουν σημαντικό μερίδιο ευθύνης για την ενδεδειγμένη διάθεση αποβλήτων. Ο αριθμός των συσκευών που είτε βρίσκονται ξεχασμένες και χωρίς να χρησιμοποιούνται μέσα σε κάποιο συρτάρι είτε πετάγονται στα δοχεία οικιακών απορριμμάτων –κάτι που είναι λάθος– είναι υπερβολικά μεγάλος. Συστήματα κινήτρων εκ μέρους των κατασκευαστών μπορούν ασφαλώς να συμβάλουν εδώ ώστε οι καταναλωτές να μεταχειρίζονται σωστά τις συσκευές. Οι τελευταίοι έχουν ωστόσο και οι ίδιοι την ευθύνη επιστροφής των συσκευών στα ανάλογα σημεία συλλογής ή στους διανομείς. Οι καταναλωτές ούτε μπορεί ούτε πρέπει να απαλλαγούν από αυτήν την ευθύνη. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει επίσης να απορριφθεί η χρηματοδότηση της συλλογής από την πόρτα του καταναλωτή. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε επίσης επέμβαση στις δοκιμασμένες δομές συλλογής, όπως π.χ. εκείνες των κοινοτήτων ,χωρίς να αναμένεται από αυτό αυξημένο όφελος για το περιβάλλον, ότι δηλαδή θα διακινούνταν λιγότερα απόβλητα εκτός των επίσημων συστημάτων συλλογής.

Εγγραφή

Τα πρώτα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας έδειξαν ότι με τη διαφορετική εφαρμογή της οδηγίας στα κράτη μέλη δημιουργήθηκαν εν μέρει μεγάλα γραφειοκρατικά εμπόδια και ως εκ τούτου και δαπάνες που συνιστούν σοβαρά εμπόδια για την ελεύθερη εσωτερική αγορά. Σύμφωνα με την εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής(2) εδώ υπάρχει δυνατότητα εξοικονόμησης δαπανών ύψους 66 εκατ. ευρώ ετησίως. Αυτό ισχύει ιδίως όσον αφορά τις διαφορετικές προϋποθέσεις καταχώρησης στα κράτη μέλη. Επίσης, με πολύ διαφορετικό τρόπο ρυθμίζονται στα κράτη μέλη και οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων. Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να επικροτηθεί η πρόταση της Επιτροπής που διευκολύνει με τη διαλειτουργικότητα την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό θα προαχθεί ακόμα περισσότερο με τη δυνατότητα online καταχώρησης στο μητρώο. Η διαλειτουργικότητα των μητρώων εμποδίζει και την πολλαπλή επιβολή τελών και συνακόλουθα την πολλαπλή επιβάρυνση των κατασκευαστών. Αυτή η εναρμόνιση των μορφών καταχώρησης και υποβολής εκθέσεων θα συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση των διοικητικών δαπανών και σε μια πιο ενιαία εφαρμογή της οδηγίας. Σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντική η εναρμόνιση των βασικών δεδομένων των κρατών μελών εφόσον σήμερα δεν είναι επαρκής η δυνατότητα σύγκρισης των εθνικών δεδομένων μεταξύ τους. Έτσι, για παράδειγμα, ο υπολογισμός του βάρους γίνεται με διαφορετικό τρόπο στα κράτη μέλη. Πρέπει να παραμεριστεί το εμπόδιο που συνιστά για την εσωτερική αγορά η απαίτηση πολλών κρατών μελών να έχει υποχρεωτικά ένας κατασκευαστής υποκατάστημα στο εν λόγω κράτος μέλος για να μπορεί να διαθέτει συσκευές στην αγορά. Αρκεί να ανατεθούν οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή σε επί τόπου εγκατεστημένο εκπρόσωπο. Εξακολουθεί να εξασφαλίζεται η επιβολή των υποχρεώσεων που έχουν οι κατασκευαστές βάσει της οδηγίας από τις αρχές του κράτους μέλους, και αυτό αποτελεί ελάφρυνση ιδίως για τις ΜΜΕ.

Κατηγορίες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Άλλη μια απλούστευση είναι η μείωση των έως τώρα δέκα κατηγοριών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε μόλις πέντε. Αυτό αντιστοιχεί ήδη στη σημερινή πρακτική και έτσι αποφεύγεται περιττός διοικητικός φόρτος. Οι κατηγορίες ορίζονται βάσει περιβαλλοντικών κριτηρίων εφόσον οι ομάδες έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά ως προς τη σύνθεση, και λαμβάνεται υπόψη η σημασία τους για το περιβάλλον. Οι κατηγορίες δεν έχουν πια σημασία για το πεδίο εφαρμογής, παρά μόνο για το ποσοστό ανάκτησης, το ποσοστό ανακύκλωσης και το ποσοστό προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση.

Πεδίο εφαρμογής

Η πείρα από την οδηγία έδειξε ότι το πεδίο εφαρμογής της ερμηνεύθηκε και εφαρμόσθηκε πολύ διαφορετικά από τα κράτη μέλη. Για τον λόγο αυτόν, για να προσδιοριστεί αν μια συσκευή πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας, δεν θα είναι πια καθοριστική η ένταξη σε επιμέρους κατηγορίες, αλλά όλα τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα εμπίπτουν καταρχήν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Αυτό ανταποκρίνεται σε ένα ουσιώδες μέλημα κατά την αναθεώρηση της οδηγίας. Δημιουργία νομικής σαφήνειας. Οι εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής πρέπει να καθοριστούν στην οδηγία από τον ίδιο τον νομοθέτη. Αντίθετα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικός ένας οριστικός κατάλογος προϊόντων εφόσον ο τομέας του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού συνιστά μια αγορά με γρήγορες μεταβολές και έτσι θα έπρεπε να γίνονται διαρκώς αναθεωρήσεις της οδηγίας χωρίς η τελευταία να μπορεί να είναι ποτέ επίκαιρη.

Εξοπλισμός διπλής χρήσης

Μια άλλη διασαφήνιση αφορά τον εξοπλισμό διπλής χρήσης. Ο εξοπλισμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από ιδιώτες όσο και από επαγγελματίες προκαλεί σήμερα προβλήματα ως προς την κατάταξη σε εξοπλισμό «Business-to-Consumer» ή «Business-to-Business». Για πολλές συσκευές δεν είναι δυνατό να γνωρίζει κανείς εκ των προτέρων αν θα καταλήξουν να χρησιμοποιούνται από κάποιο καταναλωτή ή από κάποιο επαγγελματία. Η συλλογή των αποβλήτων των νοικοκυριών όμως είναι συνήθως πιο δαπανηρή. Εδώ υπάρχει κίνδυνος, οι συσκευές αυτές να δηλώνονται μη οικιακές , γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση των οικιακών συσκευών. Για τον λόγο αυτόν, ο νομοθέτης πρέπει να θεσπίσει απλούς και σαφείς κανόνες.

Προδιαγραφές για τη συλλογή, την επεξεργασία και την ανακύκλωση

Σήμερα υπάρχουν μεγάλες ποιοτικές διαφορές όσον αφορά τη συλλογή, την επεξεργασία και την ανακύκλωση αποβλήτων. Εδώ επιβάλλεται να αναληφθεί άμεσα δράση προς όφελος του περιβάλλοντος. Η συλλογή, επεξεργασία και ανακύκλωση με μη ενδεδειγμένο τρόπο έχουν σοβαρότατες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Πέρα από αυτό, οι ποιοτικές διαφορές δυσχεραίνουν τον ανταγωνισμό. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με την επεξεργασία προδιαγραφών στον τομέα της συλλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης. Ακόμα, κατέστη φανερό ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμα αρκετές κατάλληλες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και ότι ο ελεύθερος ανταγωνισμός εμποδίζεται εν μέρει από τα συλλογικά συστήματα συλλογής.

Αναφερόμενο κόστος

Ο κατασκευαστής πρέπει να ενσωματώνει στην τιμή του προϊόντος τις δαπάνες που προκύπτουν από τη συλλογή και την επεξεργασία. Αυτό θα του προσφέρει ένα κίνητρο για να μειώσει τις δαπάνες αυτές. Αδιαφοροποίητα κατ’ αποκοπήν ποσά για διαφορετικά προϊόντα ενός είδους, σαν αυτά που έχουν εισπραχθεί πολλές φορές σε χώρες όπου το κόστος αναφέρεται χωριστά, δεν δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ενημερωθούν για το πραγματικό κόστος ανακύκλωσης και επεξεργασίας. Το κατ' αποκοπή κόστος δεν ανταποκρίνεται ούτε στο πραγματικό κόστος στο τέλος της ωφέλιμης ζωής, ούτε στην επιβάρυνση που προκαλεί το προϊόν στο περιβάλλον. Επιπλέον, στο αναφερόμενο κόστος δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι συσκευές που αφού σταματήσει η χρήση τους έχουν θετική αξία. Επομένως, αυτό το μέσο αποδείχθηκε αναποτελεσματικό για την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τη δυνατότητα ανακύκλωσης ενός προϊόντος.

Στόχος των προτεινόμενων τροποποιήσεων είναι να επιτευχθεί μεγαλύτερο ποσοστό χωριστής συλλογής, να μειωθούν οι απώλειες αποβλήτων στο πλαίσιο του «συστήματος ΑΗΕΕ» και να αποφευχθεί η παράνομη μεταφορά και, επιπροσθέτως, να επιτευχθεί η ανάλογη επεξεργασία υψηλού επιπέδου για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ακόμα, σκοπός είναι να μειωθούν οι μέχρι τώρα γραφειοκρατικές απαιτήσεις σε εθνικό επίπεδο και να απαλειφθούν με τον τρόπο αυτόν εμπόδια στην εσωτερική αγορά.

(1)

Εκτίμηση των επιπτώσεων COM (2008)810

(2)

Εκτίμηση των επιπτώσεων COM (2008)810


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ref.: D(2009)19541

Κ. Miroslav OUZKÝ

Πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος,

Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ASP 05F69

Βρυξέλλες·

Θέμα :          Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

                    (COM(2008)810 - C6-0472/2008 - 2008/0241(COD

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, της οποίας έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, εξέτασε την ανωτέρω πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 80α περί αναδιατύπωσης, όπως εισήχθη στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου με την απόφαση της 10ης Μαΐου 2007.

Η παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού έχει ως ακολούθως:

"Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία ουσιαστική τροποποίηση επιφέρει, πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση, ενημερώνει σχετικώς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.

Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 150 και 151, γίνονται δεκτές από την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μόνο οι τροπολογίες επί της πρότασης που αφορούν τα τμήματά της που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής δύναται να δεχθεί, κατ’ εξαίρεση και ανά περίπτωση, τροπολογίες επί των διατάξεων που παραμένουν αμετάβλητες, εφόσον κρίνει ότι τούτο επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους εσωτερικής συνοχής του κειμένου ή συνοχής προς άλλες παραδεκτές τροπολογίες. Οι λόγοι αυτοί πρέπει να εκτίθενται με γραπτή αιτιολόγηση των τροπολογιών".

Μετά τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, εκπρόσωποι της οποίας συμμετείχαν στις συνεδριάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας που εξέτασε την πρόταση αναδιατύπωσης, και ακολουθώντας τις συστάσεις του συντάκτη, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων φρονεί ότι η εν λόγω πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι στην ίδια την πρόταση ή στη γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων με τις τροποποιήσεις αυτές, η πρόταση περιέχει μια καθαρή κωδικοποίηση των εν ισχύι κειμένων, χωρίς τροποποίηση επί της ουσίας.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα άρθρα 80α, παράγραφος 2 και 80, παράγραφος 3, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θεώρησε ότι οι προσαρμογές τεχνικού χαρακτήρα που προτείνονται στη γνωμοδότηση της προαναφερθείσας ομάδας εργασίας ήταν αναγκαίες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η πρόταση συμμορφούται προς τους κανόνες της αναδιατύπωσης.

Επομένως, αφού συζήτησε το θέμα στη συνεδρίασή της στις 31 Μαρτίου 2009, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, με 17 ψήφους υπέρ και καμία αποχή(1), συνιστά στην επιτροπή σας, αρμόδια επί της ουσίας, να προχωρήσει στην εξέταση της ανωτέρω πρότασης τηρώντας τις συστάσεις της και σύμφωνα με το άρθρο 80α του Κανονισμού.

Με τιμή,

Giuseppe GARGANI

συνημμ.: Γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας.

(1)

Ήταν παρόντες οι βουλευτές. Giuseppe Gargani (Chairman), Carlo Casini, Bert Doorn, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Eva-Riitta Siitonen, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Francesco Enrico Speroni, Monica Frassoni, Jacques Toubon, Véronique Mathieu.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

                     Βρυξέλλες, 04.03.09

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ                                             ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

                                                       ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                       ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

COM(2008) 810 τελικό της 3.12.2008 – 2008/0241 (COD)

Έχοντας υπόψη τη Διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων, και ειδικότερα το σημείο 9, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας, απαρτιζόμενη από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2008 με σκοπό την εξέταση, μεταξύ άλλων, της προαναφερθείσας πρότασης η οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Σε αυτές τις συνεδριάσεις (1), εξετάστηκε η πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση της οδηγίας 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και η συμβουλευτική ομάδα εργασίας κατέληξε, με κοινή συμφωνία, στα εξής:

1) Όσον αφορά την αιτιολογική έκθεση, προκειμένου να συνάδει πλήρως με τις αντίστοιχες απαιτήσεις της Διοργανικής Συμφωνίας, ένα τέτοιο έγγραφο θα έπρεπε να δηλώνει τους λόγους για κάθε προτεινόμενη τροποποίηση επί της ουσίας και να αναφέρει επακριβώς τις διατάξεις της προϋπάρχουσας πράξης που παραμένουν αμετάβλητες στην πρόταση, όπως προβλέπεται στο σημείο 6, παράγραφος α), στοιχείο (ii) και (iii) της συμφωνίας.

2) Τα ακόλουθα μέρη του κειμένου της πρότασης αναδιατύπωσης θα πρέπει να επισημαίνονται με τους χαρακτήρες σε γκρίζο φόντο που χρησιμοποιούνται γενικά για την επισήμανση των τροποποιήσεων ουσίας:

- στην αιτιολογική σκέψη 13, η προτεινόμενη αντικατάσταση δεν αφορά το ελληνικό κείμενο·

στο άρθρο 3, στοιχείο ι), περίπτωση (ii), η λέξη «επωνυμία»·

- στο άρθρο 4, η λέξη «επαναχρησιμοποίηση» (στο αναδιατυπωμένο κείμενο παρουσιάζεται μεταξύ βελών προσαρμογής)·

- ολόκληρη η διατύπωση της πρώτης και δεύτερης πρότασης του άρθρου 5, παράγραφος 4 της οδηγίας 2002/96/ΕΚ έχει επισημανθεί με διπλή διακριτή διαγραφή και εμφανίζεται μεταξύ των κειμένων των άρθρων 5 και 6 της αναδιατυπωμένης πρότασης·

- στο άρθρο 8, παράγραφος 3, η λέξη «συλλογή»·

- ολόκληρη η διατύπωση της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 12, παράγραφος 1, η οποία ορίζει ότι «Όπου ενδείκνυται, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους παραγωγούς να χρηματοδοτούν εξ ολοκλήρου τη δαπάνη που συνεπάγονται για τις εγκαταστάσεις συλλογής τα ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης»·

στο άρθρο 15, παράγραφος 2, η προτεινόμενη αντικατάσταση της πρότασης «Η Επιτροπή προωθεί την κατάρτιση ευρωπαϊκών προτύπων προς το σκοπό αυτό» με την πρόταση «Προς τούτο εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50419»·

- στο άρθρο 16, παράγραφος 5 η λέξη «χωριστά» (στο αναδιατυπωμένο κείμενο παρουσιάζεται μεταξύ βελών προσαρμογής).

3) Τα ακόλουθα μέρη του αναδιατυπωμένου κειμένου αντιστοιχούν σε μέρη του ισχύοντος κειμένου της οδηγίας 2002/95/ΕΚ επί των οποίων δεν προτείνεται καμία προφανής αλλαγή, και τα οποία δεν θα έπρεπε, ως εκ τούτου, να έχουν αναγραφεί με χαρακτήρες σε γκρίζο φόντο:

- στην αιτιολογική σκέψη 19, η προτεινόμενη διαγραφή των λέξεων «κατά συνέπεια»·

- στο άρθρο 2, παράγραφος 2 οι λέξεις «των απαιτήσεων»·

- στο άρθρο 3, στοιχείο ια), οι λέξεις «φυσικό ή νομικό»·

στο άρθρο 5, η λέξη «ως».

4) Στο παράρτημα II, σημείο 1, η αναφορά στο «άρθρο 4 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ» που περιλαμβάνεται στην τελική πρόταση θα πρέπει να προσαρμοστεί έτσι ώστε να αναφέρει το «άρθρο 4 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

Κατά συνέπεια, η εξέταση της πρότασης επέτρεψε στη συμβουλευτική ομάδα εργασίας να καταλήξει στο ομόφωνο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει καμία ουσιαστική τροποποίηση πέραν εκείνων που αναγνωρίζονται σε αυτήν ως τέτοιες και εκείνων που περιλαμβάνονται στην παρούσα γνωμοδότηση. Η ομάδα εργασίας κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης πράξης με αυτές τις ουσιαστικές τροποποιήσεις, η πρόταση περιέχει μια απλή κωδικοποίηση του υφιστάμενου κειμένου, χωρίς καμία τροποποίηση επί της ουσίας.

C. PENNERA                       J.-C. PIRIS                           C.-F.DURAND

Νομικός Σύμβουλος             Νομικός Σύμβουλος             Γενικός Διευθυντής

(1)

Η συμβουλευτική ομάδα εργασίας είχε στη διάθεσή της την πρόταση στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά και εργάστηκε με βάση τα αγγλικά, τα οποία αποτελούν εν προκειμένω την κύρια γλώσσα εργασίας τού υπό συζήτηση κειμένου.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (ΑΗΗΣ) (Αναδιατύπωση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0810 – C6-0472/2008 – 2008/0241(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

3.12.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

19.10.2009

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

19.10.2009

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Karl-Heinz Florenz

31.8.2009

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

4.11.2009

23.2.2010

6.4.2010

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.6.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

51

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

János Áder, Elena Oana Antonescu, Pilar Ayuso, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Oreste Rossi, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis, Κρίτων Αρσένης, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Владко Тодоров Панайотов, Антония Първанова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Miroslav Mikolášik, Bill Newton Dunn, Rovana Plumb, Michèle Rivasi, Bart Staes, Thomas Ulmer, Kathleen Van Brempt, Anna Záborská, Μιχάλης Τρεμόπουλος, Владимир Уручев

Ημερομηνία κατάθεσης

8.9.2010

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου