ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и Съвета относно защитата на животните, използвани за научни цели

13.7.2010 - (06106/2010 – C7‑0147/2010 – 2008/0211(COD)) - ***II

Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Докладчик: Elisabeth Jeggle


Процедура : 2008/0211(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0230/2010
Внесени текстове :
A7-0230/2010
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и Съвета относно защитата на животните, използвани за научни цели

(06106/2010 – C7‑0147/2010 – 2008/0211(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (06106/2010 – C7‑0147/2010),

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0543),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията е внесла предложението (C6‑0391/2010),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–   като взе предвид член 294, параграф 7 и член 114, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид своята позиция на първо четене[1],

–   като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 13 май 2009 г.[2],

–   след като се консултира с Комитета на регионите,

–   като взе предвид членове 70 и 72 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7‑0230/2010),

1.  одобрява позицията на Съвета;

2.  констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официалния вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  • [1]  Приети текстове от 5.5.2009 г., P7_TA2009/0343.
  • [2]  ОВ C 277, 17.11.2009 г., стр. 51.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Защита на животните, използвани за научни цели

Позовавания

06106/1/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

5.5.2009                     T6-0343/2009

Предложение на Комисията

COM(2008)0543 - C6-0391/2008

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

17.6.2010

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

17.6.2010

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Elisabeth Jeggle

21.7.2009

 

 

Дата на приемане

12.7.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

0

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Christophe Béchu, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Мария Неделчева, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Janusz Wojciechowski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Luís Paulo Alves, Marian Harkin, Giovanni La Via, Димитър Стоянов

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Michael Cashman

Дата на внасяне

13.7.2010