AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a Tanács által a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvvel kapcsolatban első olvasatban elfogadott álláspontról

  13.7.2010 - (06106/2010 – C7‑0147/2010 – 2008/0211(COD)) - ***II

  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
  Előadó: Elisabeth Jeggle


  Eljárás : 2008/0211(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A7-0230/2010

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a Tanács által a tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvvel kapcsolatban első olvasatban elfogadott álláspontról

  (06106/2010 – C7‑0147/2010 – 2008/0211(COD))

  (Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjára (06106/2010 – C7-0147/2010),

  –   tekintettel a Bizottság által az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatra (COM(2008)0543),

  –   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0391/2010),

  –   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól” című közleményére (COM(2009)0665),

  –   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére és 114. cikkének (1) bekezdésére,

  –   tekintettel első olvasatban elfogadott álláspontjára[1],

  –   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2009. május 13-i véleményére[2],

  –   tekintettel a Régiók Bizottságával folytatott konzultációra,

  –   tekintettel eljárási szabályzata 70. és 72. cikkére,

  –   tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A7–0230/2010),

  1.  jóváhagyja a Tanács álláspontját;

  2.  megállapítja, hogy a jogi aktus elfogadására a Tanács álláspontjával összhangban került sor;

  3.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogi aktust;

  4.  utasítja főtitkárát, hogy írja alá a jogi aktust, miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően végrehajtottak, illetve a Tanács főtitkárával együttműködve gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről;

  5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

  • [1]  Elfogadott szövegek, 2009.5.5., P7_TA(2009)0343.
  • [2]  HL C 277., 2009.11.17., 51. o.

  ELJÁRÁS

  Cím

  A tudományos célokra felhasznált állatok védelméről

  Hivatkozások

  06106/1/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD)

  Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

  5.5.2009                     T6-0343/2009

  A Bizottság javaslata

  COM(2008)0543 - C6-0391/2008

  Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

  17.6.2010

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  AGRI

  17.6.2010

  Előadó(k)

         A kijelölés dátuma

  Elisabeth Jeggle

  21.7.2009

   

   

  Az elfogadás dátuma

  12.7.2010

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  28

  0

  4

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  John Stuart Agnew, Christophe Béchu, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Stéphane Le Foll, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Mariya Nedelcheva, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Janusz Wojciechowski

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Luís Paulo Alves, Marian Harkin, Giovanni La Via, Dimitar Stoyanov

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

  Michael Cashman

  Benyújtás dátuma

  13.7.2010