Postup : 2009/0036(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0231/2010

Předložené texty :

A7-0231/2010

Rozpravy :

PV 20/09/2010 - 17
CRE 20/09/2010 - 17

Hlasování :

PV 21/09/2010 - 5.5
CRE 21/09/2010 - 5.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0323

DOPORUČENÍ     ***
PDF 178kWORD 102k
15. 7. 2010
PE 439.903v03-00 A7-0231/2010

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Pákistánskou islámskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

(05942/2010 – C7‑0264/2009 – 2009/0036(NLE))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Csaba Sógor

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 MENŠINOVÉ STANOVISKO
 STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci
 VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Pákistánskou islámskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

(05942/2010 – C7‑0264/2009 – 2009/0036(NLE))

(Postup souhlasu)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Dohody mezi Evropským společenstvím a Pákistánskou islámskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob (8793/2009),

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (KOM(2009)0106),

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (05942/2010),

–   s ohledem na čl. 63 odst. 1 bod 3, písm. b) a na čl. 300 odst. 2 první pododstavec, první větu a čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0264/2009),

–   s ohledem na sdělení Komise Parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–   s ohledem na čl. 79 odst. 3 a čl. 218 odst. 6 druhý pododstavec písm. a) a písm. v) Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 8 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A7-0231/2010),

1.  souhlasí s uzavřením této dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Pákistánské islámské republiky.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

Dne 18. září 2000 Rada zmocnila Komisi k zahájení jednání o uzavření dohody o zpětném přebírání osob mezi Evropským společenstvím a Pákistánem. Po několika kolech jednání byla dohoda dne 9. září 2008 parafována na úrovni vyjednavačů. Dne 4. června 2009 Rada přijala rozhodnutí o podpisu dohody a Evropské společenství a Pákistán dne 26. října 2009 v Bruselu dohodu podepsaly.

V důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009 se Evropská unie stala právní nástupkyní Evropského společenství. Postupy, jimiž se Unie musí řídit s cílem dohodu uzavřít, vycházejí z čl. 218 odst. 6 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), která stanoví, že Rada přijme rozhodnutí o uzavření dohody.

Se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost Evropský parlament musí vyslovit s navrhovanou dohodou svůj souhlas. Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) je příslušným výborem a Výbor pro zahraniční věci (AFET) poskytuje stanovisko.

Účel

Cílem dohody je podpořit spolupráci mezi správami žádajícího a dožádaného státu, aby se proces zpětného přebírání osob urychlil. Za tímto účelem dohoda na plně recipročním základě stanoví povinnost zpětně přebírat vlastní státní příslušníky a za určitých podmínek státní příslušníky třetích zemí a osoby bez státní příslušnosti a také potřebná technická ustanovení týkající se readmisního řízení (žádost o zpětné převzetí, důkazní prostředky, lhůty, způsoby předání a přepravy).

Dohoda má být významným nástrojem v boji proti nelegální migraci do Evropské unie a zlepšila by bezpečnost na jejím území. Pákistán je významnou zemí původu nebo transitu migrantů, kteří nesplňují nebo přestali splňovat platné podmínky vstupu, zdržování se nebo pobytu na území členského státu EU (v souladu s údaji Komise z roku 2008 o EU-27: 13 348 zadržených, 17 016 rozhodnutí o navrácení, 4 424 vystěhování, z čehož se 3 667 osob vrátilo do třetí země). Dohoda s Pákistánem je také významná z regionálního hlediska a podpoří úsilí EU o zlepšení spolupráce s jinými zeměmi v regionu.

Dohoda obsahuje doložku o nedotknutelnosti v souladu s dalšími mezinárodními právními předpisy a pravidly pro ochranu údajů. Skutečné fyzické navrácení osoby zůstává plně v pravomoci příslušného orgánu členského státu a Pákistánu. Musí splnit příslušné závazky vyplývající z mezinárodních právních předpisů, jako je např. zásada nenavracení, a ponesou odpovědnost za vyhoštění před svými vnitrostátními soudy. Zásada nenavracení má také procesní dopady, pokud je od států požadováno, aby vyhodnotily riziko špatného zacházení, včetně případů nepřímého vystěhování do zprostředkující země. Všechny členské státy jsou smluvními stranami Úmluvy o právním postavení uprchlíků a Evropské úmluvy o lidských právech, a musí tudíž tyto závazky plnit.

Touto dohodou se zřizuje Smíšený readmisní výbor, který může přijmout vlastní jednací řád.

Vzhledem k tomu, že ve Smíšeném readmisním výboru je z evropských orgánů a institucí zastoupena pouze Evropská komise, by Evropský parlament měl Komisi požádat o poskytování pravidelných informací o činnosti výboru.

Územní působnost

V souladu s článkem 3 Protokolu o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na prostor svobody, bezpečnosti a práva, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o fungování Evropské unie, oznámilo Spojené království své přání účastnit se přijímání a uplatňování tohoto rozhodnutí. Irsko v souladu s tímtéž protokolem rozhodlo, že se přijímání tohoto rozhodnutí účastnit nebude. V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, se Dánsko neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

Vstupplatnost, doba trváníukončení

Dohoda vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po dni, ve kterém si smluvní strany vzájemně oznámí, že byly dokončeny postupy ratifikace.

Čl. 20 odst. 3 obsahuje ustanovení, podle nějž dohoda nemá zpětnou platnost, což znamená, že se dohoda nebude uplatňovat na ty státní příslušníky Pákistánu, kteří přišli na území členských států před vstupem dohody v platnost.

Další aspekty

Evropská unie by měla přijmout veškerá nezbytná opatření s cílem zajistit, aby pákistánská vláda ratifikovala Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966 a Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 1984.


MENŠINOVÉ STANOVISKO

v souladu s čl. 52 odst. 3 jednacího řádu předkládají

Sylvie Guillaume za skupinu S&D,

Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE,

Rui Tavarès, Cornelia Ernst a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL

Dohoda mezi EU a Pákistánem o zpětném přebírání osob je první dohodou, jež má být uzavřena v rámci Lisabonské smlouvy. Evropský parlament proto musí zajistit, aby byla plně v souladu se smlouvami EU a s evropským a mezinárodním právem týkajícím se základních práv a azylu.

Hlasovali jsme proti této dohodě, neboť:

– jejím cílem je navracet osoby do země, která nedodržuje příslušné standardy lidských práv, která nepodepsala Ženevskou úmluvu z roku 1951 a jejíž současná situace neumožňuje bezpečný návrat. Kromě toho má Pákistán již problémy s přijímáním obrovského množství vysídlených osob,

– neobsahuje přísné záruky a mechanismy týkající se porušování základních práv,

– vyskytuje se v ní mnoho mezer a nejasností, zejména pokud jde o definice, cestovní doklady, lhůtu pro odpověď na žádost o zpětné přebírání, tranzit osob, důkazní břemeno a možnost retroaktivity. Nejasnosti by měl vyjasnit smíšený readmisní výbor, v němž bohužel EP nemá žádné slovo, což by mělo být vzhledem k jeho novým pravomocem zcela legitimní,

– nezaručuje odpovídajícím způsobem ochranu osobních údajů: údaje mohou být předávány „jiným orgánům“, aniž by byl vyžadován souhlas dané osoby,

– před uzavřením nových dohod je nezbytné zhodnotit předchozí dohody.


STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci (7. 6. 2010)

pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Pákistánskou islámskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

(5942/2010 – C7‑0264/2009 – 2009/0036(NLE))

Zpravodaj: Gabriele Albertini

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Po osmiletém jednání Evropské komise s Pákistánem bylo konečně dosaženo dohody o postupu zpětného přebírání osob s neoprávněným pobytem a ujednaný text byl na základě uzavření podepsán v říjnu 2009. Se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost Evropský parlament bude muset vyslovit svůj souhlas s navrhovanou dohodou; odhlasuje-li Parlament zamítnutí dohody, nemůže vstoupit v platnost. Hlavním výborem je Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE), a vzhledem ke svému dlouhodobému zájmu o Pákistán požádal Výbor pro zahraniční věci (AFET) o schválení k vypracování návrhu stanoviska.

Navrhované rozhodnutí o uzavření dohody stanoví potřebné vnitřní mechanismy pro uplatňování dohody v praxi. V důvodové zprávě připojené k návrhu Komise poukazuje na to, že závazky zpětného přebírání osob jsou vypracovány na plně recipročním základě a vztahují se jak na vlastní státní příslušníky, tak na státní příslušníky třetích zemí či osoby bez státní příslušnosti. Od tohoto rozhodnutí byla ujednána odchylka Dánska a později také Irska.

V původním návrhu stanoviska se požadovalo, aby Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jako odpovědný výbor tento návrh zamítl, a zdůrazňovala se nestabilní situace a trvalé porušování lidských práv v Pákistánu, to, že se Komise během vyjednávání nepokusila zajistit, že budou dodržována práva a bezpečnost navrácených osob (Pákistánců i státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti při transitu do konečného státu určení), což neposkytuje dostatečnou jistotu v souvislosti s nuceným zpětným přebíráním v Pákistánu. Rovněž byla uváděna jako znepokojivá skutečnost, že nebylo provedeno žádné posouzení 11 dohod o zpětném přebírání, které jsou již v platnosti, zejména s ohledem na obavy ohledně dodržování lidských práv.

Poslanci se shodli na tom, že skutečně panují závažné obavy, ale rozhodli se, že je třeba upřednostnit jasný rámec pro spolupráci v oblasti zpětného přebírání osob s Pákistánem před situací, kdy existuje nebezpečí, že členské státy přistoupí k navracení ilegálních přistěhovalců ad hoc a bez dohledu EU nad dodržováním lidských práv navrácených osob, ať již jde o rodilé Pákistánce, nebo o státní příslušníky třetích zemí či osoby bez státní příslušnosti projíždějící Pákistánem. Článek 16 dohody o zpětném přebírání by měl zajistit, aby se k tomu EU mohla vyjádřit. Výbor znovu opakuje, že je třeba vyhodnotit dohody, které EU do dnešního dne uzavřela, ale zastává názor, že učiněné obecné úvahy by neměly vést k zamítnutí této konkrétní dohody.

*******

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci jakožto příslušný výbor, aby navrhl, aby Parlament udělil k dohodě svůj souhlas.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

1.6.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

40

10

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Barry Madlener, Mario Mauro, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Mirosław Piotrowski, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Ernst Strasser, Charles Tannock, Zoran Thaler, Inese Vaidere, Kristian Vigenin, Boris Zala

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Elena Băsescu, Nikolaos Chountis, Hélène Flautre, Kinga Gál, Roberto Gualtieri, Judith Sargentini, György Schöpflin, Alf Svensson, Renate Weber

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Jean-Paul Besset, Michèle Striffler


VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

13.7.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

29

22

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Louis Michel, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Axel Voss, Renate Weber

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Monika Hohlmeier, Iliana Malinova Iotova, Franziska Keller, Jean Lambert, Petru Constantin Luhan, Antonio Masip Hidalgo, Mariya Nedelcheva, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Pervenche Berès, Emilio Menéndez del Valle, Catherine Trautmann

Právní upozornění - Ochrana soukromí