HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Pakistan om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

  15.7.2010 - (05942/2010 – C7-0264/2009 – 2009/0036(NLE)) - ***

  Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
  Ordfører: Csaba Sógor

  Procedure : 2009/0036(NLE)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A7-0231/2010

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Pakistan om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse

  (05942/2010 – C7-0264/2009 – 2009/0036(NLE))

  (Godkendelse)

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til forslag til aftale mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Pakistan om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse (8793/2009),

  –   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2009)0106),

  –   der henviser til udkast til Rådets afgørelse (05942/2010),

  –   der henviser til EF-traktatens artikel 63, stk. 1, nr. 3), litra b), og artikel 303, stk. 2, første afsnit, første punktum, og stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0264/2009),

  –   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

  –   henviser til EUF-traktatens artikel 79, stk. 3, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v),

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 8,

  –   der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A7-0231/2010),

  1.  godkender indgåelsen af aftalen;

  2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Den Islamiske Republik Pakistans regeringer og parlamenter.

  BEGRUNDELSE

  Baggrund

  Den 18. september 2000 gav Rådet Kommissionen formel bemyndigelse til at føre forhandlinger om en tilbagetagelsesaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Pakistan. Efter flere forhandlingsrunder blev aftalen paraferet på forhandlerniveau den 9. september 2008. Rådet vedtog at underskrive aftalen den 4. juni 2009, og aftalen blev undertegnet af Det Europæiske Fællesskab og Pakistan i Bruxelles den 26. oktober 2009.

  Som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 træder Den Europæiske Union i stedet for og efterfølger Det Europæiske Fællesskab. De procedurer, som Unionen skal følge med henblik på at indgå aftalen, er omfattet af artikel 218, stk. 6, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, ifølge hvilken Rådet skal vedtage en afgørelse om indgåelse af aftalen.

  Med ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten skal Europa-Parlamentet godkende den foreslåede aftale. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE) er det korresponderende udvalg, og Udenrigsudvalget (AFET) afgiver en udtalelse.

  Emne

  Formålet med aftalen er at styrke samarbejdet mellem forvaltningerne i den anmodende stat og den stat, som anmodningen rettes til, med henblik på at gøre tilbagetagelsesprocessen hurtigere. Med henblik herpå opstiller aftalen en forpligtelse til på et fuldt gensidigt grundlag at tilbagetage egne statsborgere og, på visse betingelser, tredjelandsstatsborgere og statsløse personer såvel som de fornødne tekniske bestemmelser vedrørende tilbagetagelsesproceduren (tilbagetagelsesanmodning, beviser, frister, tilbagesendelsesprocedure og befordringsmåder).

  Formålet med aftalen er at være et vigtigt instrument i kampen mod illegal indvandring til Den Europæiske Union, og aftalen vil styrke sikkerheden på EU's område. Pakistan er et vigtigt oprindelses- eller transitland for indvandrere, som ikke eller ikke længere opfylder de gældende betingelser for indrejse i eller ophold eller bopæl på en EU-medlemsstats område (jf. Kommissionens data fra 2008 for EU-27: 13.348 pågrebet, 17.016 afgørelser om tilbagesendelse, 4.424 tilbagesendelser, hvoraf 3.667 blev sendt tilbage til et tredjeland). Aftalen med Pakistan er også relevant ud fra et regionalt synspunkt og vil støtte EU's bestræbelser på at øge samarbejdet med andre lande i regionen.

  Aftalen indeholder en neutralitetsklausul, for så vidt angår anden international lovgivning og regler om databeskyttelse. Den egentlige fysiske tilbagesendelse af en person påhviler fuldt ud de kompetente myndigheder i en medlemsstat og Pakistan. De skal overholde de relevante forpligtelser i henhold til folkeretten, såsom non-refoulement-princippet, og de vil blive holdt ansvarlige for udvisninger over for de nationale domstole. Non-refoulement-princippet har også proceduremæssige følger, da staterne er forpligtet til at foretage en vurdering af risikoen for mishandling, herunder i tilfælde af indirekte tilbagesendelse til et transitland. Alle medlemsstater er parter i både konventionen om flygtninges retsstilling og den europæiske menneskerettighedskonvention og skal derfor overholde disse forpligtelser.

  Der nedsættes ved aftalen et blandet tilbagetagelsesudvalg, der selv kan fastsætte sin forretningsorden.

  Under henvisning til at det ud af EU-institutionerne kun er Europa-Kommissionen, der deltager i det blandede tilbagetagelsesudvalg, bør Europa-Parlamentet anmode Kommissionen om løbende information om udvalgets aktiviteter.

  Territorial anvendelse

  I overensstemmelse med artikel 3 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, som er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har Det Forenede Kongerige givet meddelelse om, at de ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne afgørelse. Irland har, i overensstemmelse med samme protokol, besluttet ikke at deltage i vedtagelsen af denne afgørelse. I overensstemmelse med artikel 1 og 2 i protokollen vedrørende Danmarks stilling, der er knyttet til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne afgørelse og er ikke bundet eller omfattet af den.

  Ikrafttræden, varighed og opsigelse

  Denne aftale træder i kraft den første dag i den anden måned efter det tidspunkt, på hvilket parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af ratificeringsproceduren.

  Artikel 20, stk. 3, indeholder en klausul, der medfører, at aftalen ikke gælder med tilbagevirkende kraft, hvilket betyder, at aftalen ikke finder anvendelse på pakistanske statsborgere, der er ankommet på medlemsstaternes område før aftalens ikrafttrædelse.

  Andre hensyn

  Den Europæiske Union bør træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den pakistanske regering ratificerer den internationale konvention fra 1966 om borgerlige og politiske rettigheder samt FN's konvention fra 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

  MINDRETALSUDTALELSE

  jf. forretningsordenens artikel 52, stk. 3, af

  Sylvie Guillaume for S&D-Gruppen,

  Hélène Flautre, Franziska Keller, Jean Lambert og Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen

  Rui Tavarès, Cornelia Ernst og Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen

  Tilbagetagelsesaftalen mellem EU og Pakistan er den første, der skal indgås i henhold til Lissabontraktaten. Derfor skal Europa-Parlamentet sikre, at den fuldt ud overholder EU-traktaterne, EU-retten og international ret vedrørende grundlæggende rettigheder og asyl.

  Vi stemte imod denne aftale af følgende årsager:

  - Den sigter på at sende folk tilbage til et land, der ikke opfylder de relevante menneskerettighedsstandarder, der ikke har underskrevet Genèvekonventionen af 1951, og hvor den nuværende situation ikke tillader en sikker tilbagevenden. Desuden har Pakistan allerede problemer med at tage imod et stort antal fordrevne personer.

  - Den omfatter ikke strenge sikkerhedsforanstaltninger og mekanismer vedrørende krænkelser af grundlæggende rettigheder.

  - Den indeholder en lang række smuthuller og tvetydigheder, især med hensyn til definitioner, rejsedokumenter, frist for besvarelse af anmodninger om tilbagetagelse, transitoperationer, bevisbyrde og muligheden for tilbagevirkende kraft. Disse tvetydigheder ville kunne afklares i det blandede tilbagetagelsesudvalg, hvor Parlamentet desværre ikke har nogen indflydelse, hvilket ville være helt legitimt med tanke på dets nye kompetencer.

  - Den sikrer ikke tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger: Oplysninger må sendes til "andre organer", uden at dette kræver den pågældendes samtykke.

  UDTALELSE FRA UDENRIGSUDVALGET (- Før der indgås nye aftaler, er en evaluering af tidligere aftaler absolut nødvendig.7.6.2010)

  til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggenderom forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Pakistan om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse(05942/2010 – C7-0264/2009 – 2009/0036(NLE))Rådgivende ordfører: Gabriele Albertini

  KORT BEGRUNDELSE

  Efter otte års forhandlinger mellem Europa-Kommissionen og Pakistan er der endelig truffet aftale om en tilbagetagelsesprocedure for personer, der er bosiddende uden tilladelse, og den vedtagne tekst blev underskrevet i oktober 2009 med forbehold for senere indgåelse. Med ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten skal Europa-Parlamentet godkende den foreslåede aftale. Hvis Parlamentet stemmer for at forkaste aftalen, kan den ikke træde i kraft. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE) er det korresponderende udvalg, og Udenrigsudvalget, AFET, har grundet sin mangeårige interesse for Pakistan bedt om tilladelse til at udarbejde en udtalelse.

  I forslaget til beslutning angående indgåelse af aftalen skitseres de interne ordninger for den praktiske anvendelse af aftalen. I den begrundelse, der følger med forslaget, understreger Kommissionen, at tilbagetagelsesforpligtelserne er formuleret, således at der er tale om gensidighed, såvel med hensyn til egne statsborgere som statsborgere fra tredjelande og statsløse personer. I beslutningen er der truffet aftale om undtagelse for Danmark og Irland.

  ******

  I det oprindelige udkast til udtalelse blev Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, anmodet om at forkaste forslaget med henvisning til den ustabile interne situation og det vedvarende mønster af menneskerettighedskrænkelser i Pakistan samt Kommissionens manglende forsøg på i forbindelse med forhandlingerne at sikre, at de tilbagesendtes rettigheder og sikkerhed respekteres (såvel pakistanere som tredjelands- eller statsløse personer i transit til deres endelige bestemmelsesland), hvilket mildt sagt ikke virkede betryggende i forbindelse med tvangstilbagesendelser til Pakistan. Det blev endvidere fremhævet som bekymrende, at der endnu ikke er foretaget nogen evaluering af de 11 tilbagetagelsesaftaler, der allerede var i kraft, navnlig i betragtning af bekymringerne angående respekt for menneskerettighederne.

  Medlemmerne var enige om, at der afgjort var tale om væsentlige bekymringer, men besluttede, at det var bedre at have en klar ramme for samarbejdet omkring tilbagetagelser med Pakistan, frem for en situation hvor der var risiko for, at medlemsstaterne fortsat tilbagesendte illegale indvandrere på ad hoc-basis og uden EU-overvågning af respekten for de tilbagesendtes menneskerettigheder, hvad enten de var af pakistansk eller tredjelands-oprindelse, eller de var statsløse i transit gennem Pakistan. Artikel 16 i tilbagetagelsesaftalen ville sikre, at EU havde noget at skulle have sagt i denne henseende. Udvalget gentog behovet for en evaluering af de aftaler, der indtil videre var indgået af EU, men var af den opfattelse, at disse overordnede betragtninger ikke skulle føre til, at denne konkrete aftale blev afvist.

  Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at foreslå godkendelse af Kommissionens forslag.

  RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

  Dato for vedtagelse

  1.6.2010

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  40

  10

  0

  Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

  Gabriele Albertini, Sir Robert Atkins, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Andrzej Grzyb, Takis Hadjigeorgiou, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Barry Madlener, Mario Mauro, Willy Meyer, Francisco José Millán Mon, Alexander Mirsky, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Mirosław Piotrowski, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Ernst Strasser, Charles Tannock, Zoran Thaler, Inese Vaidere, Kristian Vigenin, Boris Zala

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Elena Băsescu, Nikolaos Chountis, Hélène Flautre, Kinga Gál, Roberto Gualtieri, Judith Sargentini, György Schöpflin, Alf Svensson, Renate Weber

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

  Jean-Paul Besset, Michèle Striffler

  RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

  Dato for vedtagelse

  13.7.2010

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  29

  22

  0

  Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

  Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Louis Michel, Jan Mulder, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Axel Voss, Renate Weber

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Alexander Alvaro, Edit Bauer, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Monika Hohlmeier, Iliana Malinova Iotova, Franziska Keller, Jean Lambert, Petru Constantin Luhan, Antonio Masip Hidalgo, Mariya Nedelcheva, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

  Pervenche Berès, Emilio Menéndez del Valle, Catherine Trautmann