ДОКЛАД относно предложението за регламент на Съвета за временно суспендиране на автономни мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в автономните области Мадейра и Азорските острови

  15.7.2010 - (09109/2010 – C7‑0106/2010 – 2009/0125(CNS)) - *

  (Подновена консултация)
  Комисия по регионално развитие
  Докладчик: Danuta Maria Hübner


  Процедура : 2009/0125(CNS)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A7-0232/2010
  Внесени текстове :
  A7-0232/2010
  Разисквания :
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за регламент на Съвета за временно суспендиране на автономни мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в автономните области Мадейра и Азорските острови

  (09109/2010 – C7‑0106/2010 – 2009/0125(CNS))

  (Процедура на консултация – подновена консултация)

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид проекта на Съвета (09109/2010),

  –   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0370),

  –   като взе предвид позицията си от 20 януари 2010 г.[1],

  –   като взе предвид член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът отново се е консултирал с Парламента (C7‑0106/2010),

  –   като взе предвид член 55 и член 59, параграф 3 от своя правилник,

  –   като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A7‑0232/2010),

  1.  одобрява проекта на Съвета във вида, в който е изменен;

  2.  отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 293 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

  3.  отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

  4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в проекта или да го замени с друг текст;

  5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

  Изменение  1

  Проект на Съвета

  Член 6а - параграф 2

  Проект на Съвета

  Изменения, внесени от Парламента

  2. Веднага след като приеме делегиран акт Комисията нотифицира Съвета за него.

  2. Веднага след като приеме делегиран акт Комисията нотифицира Европейския парламент и Съвета за него.

  Изменение  2

  Проект на Съвета

  Член 6б - параграф 2

  Проект на Съвета

  Изменения, внесени от Парламента

  2. Когато Съветът започне вътрешна процедура за вземане на решение дали да отмени делегирането на правомощия, той полага усилия да информира Комисията в разумен срок, преди да вземе окончателно решение, като посочва делегираните правомощия, които могат да бъдат отменени, както и евентуалните причини за отмяната.

  2. Когато Съветът започне вътрешна процедура за вземане на решение дали да отмени делегирането на правомощия, той полага усилия да информира Европейския парламент и Комисията в разумен срок, преди да вземе окончателно решение, като посочва делегираните правомощия, които могат да бъдат отменени, както и евентуалните причини за отмяната.

  Изменение  3

  Проект на Съвета

  Член 6в – параграф 1

  Проект на Съвета

  Изменения, внесени от Парламента

  1. Съветът може да възрази срещу делегираните актове в срок от три месеца от датата на нотификацията.

  1. Съветът може да възрази срещу делегираните актове в срок от три месеца от датата на нотификацията. В случай че възнамерява да внесе възражение, Съветът полага усилия да информира Европейския парламент в разумен срок преди да вземе окончателно решение, като посочва делегирания акт, срещу който възнамерява да възрази, както и евентуалните причини за възражението.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  В своя обяснителен меморандум Европейската комисия уведомява Съвета и Парламента, че регионалните органи на Мадейра и Азорските острови са поискали разрешение за временно суспендиране на митата от Общата митническа тарифа с цел укрепване на конкурентната позиция на местните икономически субекти и осигуряване на по-стабилна заетост в тези най-отдалечени региони на Съюза.

  С цел да се гарантира, че внасяните стоки, независимо дали става дума за суровини, части или крайни продукти, не нарушават условията на конкуренция, ще се осъществява контрол, който гарантира тяхното използване от местни дружества на островите за период от най-малко две години, преди да могат да бъдат свободно продавани на дружества, разположени в други части на Съюза.

  Не е възможно да се оцени въздействието на тези мерки, тъй като те са неделима част от поредица от мерки, съобразени със специфичните проблеми на тези острови. Мерките ще се отразят обаче на собствените ресурси/приходи на Съюза, като Европейската комисия оценява въздействието им на –0,12 годишно за периода 2010–2019 г.

  Определено резултатът от предложеното суспендиране ще касае само съответните региони и ще подпомогне местните МСП и земеделски стопани да инвестират и създават работни места в този от най-отдалечените региони на Съюза. В условията на настоящия икономически спад необходимостта от предприемането на специфични мерки за стимулиране на икономическата активност и стабилизиране на заетостта в средносрочен план може да се разглежда като съответстваща на Европейския план за икономическо възстановяване и на мерките, необходими за преодоляване на особените проблеми на най-отдалечените региони на Съюза.

  Петото изменение, предложено в първоначалния доклад на Парламента, приет на 20 януари 2010 г., не беше запазено от Комисията, тъй като то претендираше за разширяване на списъка със стоки, обхванати от временното суспендиране, като по този начин измени както първоначалното предложение, така и първоначалното искане, формулирано от правителството на Португалия. Във връзка с това, Комисията сезира Съвета с оригиналното непроменено предложение през януари 2010 г.

  Договорът за функционирането на Европейския съюз влезе в сила на 1 декември 2009 г. Впоследствие, Съветът беше задължен да промени предложението от една страна като замести разпоредбите относно процедурата по комитология с нови разпоредби относно делегираните правомощия.

  По съвет на многобройни служби на Парламента и с цел изясняване на правното положение във връзка с делегирането и оттеглянето на делегирани правомощия при специална законодателна процедура, както е в случая, председателят поиска становището на Правната служба на Парламента. Това становище беше получено и понастоящем е ясно, че съответните разпоредби, които Съветът е добавил в текста, изискват изменение, така че да се гарантира, че Парламентът е информиран за всякакви промени, които Съветът внася в статуса на делегираните актове.

  Предвид горното докладчикът предлага предложението на Комисията да бъде прието във вида, в който е изменено.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Временно суспендиране на автономни мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в автономните области Мадейра и Азорските острови

  Позовавания

  09109/2010 – C7-0106/2010 – COM(2009)0370 – C7-0222/2009 – 2009/0125(CNS)

  Дата на консултация с ЕП

  14.10.2009 г.

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  REGI

  19.5.2010 г.

  Подпомагаща(и) комисия(и)

         Дата на обявяване в заседание

  BUDG

  19.5.2010 г.

  IMCO

  19.5.2010 г.

   

   

  Неизказано становище

         Дата на решението

  BUDG

  10.5.2010 г.

  IMCO

  24.6.2010 г.

   

   

  Докладчик(ци)

         Дата на назначаване

  Danuta Maria Hübner

  3.6.2010 г.

   

   

  Дата на приемане

  13.7.2010 г.

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  38

  0

  1

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Филиз Хакъева Хюсменова, Seán Kelly, Евгени Кирилов, Petru Constantin Luhan, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Ivars Godmanis, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Vilja Savisaar, Elisabeth Schroedter