ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου κατά την εισαγωγή ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων στις αυτόνομες περιοχές της Μαδέρας και των Αζορών

  15.7.2010 - (09109/2010 – C7‑0106/2010 – 2009/0125(CNS)) - *

  (Επαναλαμβανόμενη διαβούλευση)
  Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
  Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner


  Διαδικασία : 2009/0125(CNS)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0232/2010
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0232/2010
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου κατά την εισαγωγή ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων στις αυτόνομες περιοχές της Μαδέρας και των Αζορών

  (09109/2010 – C7‑0106/2010 – 2009/0125(CNS))

  (Διαδικασία διαβούλευσης – εκ νέου διαβούλευση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (09109/2010),

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2009)0370),

  –   έχοντας υπόψη τη θέση του της 20ής Ιανουαρίου 2010[1],

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε εκ νέου από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0106/2010),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 και το άρθρο 59, παράγραφος 3, του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0232/2010),

  1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε·

  2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

  4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο υποβαλλόμενο προς διαβούλευση κείμενο·

  5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  Τροπολογία  1

  Σχέδιο του Συμβουλίου

  Άρθρο 6 α – παράγραφος 2

  Σχέδιο του Συμβουλίου

  Τροπολογία του Κοινοβουλίου

  2. Μόλις εκδώσει πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την κοινοποιεί στο Συμβούλιο.

  2. Μόλις εκδώσει πράξη κατ’ εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

  Τροπολογία  2

  Σχέδιο του Συμβουλίου

  Άρθρο 6 β – παράγραφος 2

  Σχέδιο του Συμβουλίου

  Τροπολογία του Κοινοβουλίου

  2. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο έχει κινήσει εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί εάν θα ανακληθεί η εξουσιοδότηση, προσπαθεί να ενημερώσει την Επιτροπή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας την εξουσιοδότηση που θα μπορούσε να ανακληθεί καθώς και τους ενδεχόμενους λόγους της ανάκλησης.

  2. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο έχει κινήσει εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί εάν θα ανακληθεί η εξουσιοδότηση, προσπαθεί να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας την εξουσιοδότηση που θα μπορούσε να ανακληθεί καθώς και τους ενδεχόμενους λόγους της ανάκλησης.

  Τροπολογία  3

  Σχέδιο του Συμβουλίου

  Άρθρο 6 γ – παράγραφος 1

  Σχέδιο του Συμβουλίου

  Τροπολογία του Κοινοβουλίου

  1. Το Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσει αντιρρήσεις για κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης.

  1. Το Συμβούλιο μπορεί να διατυπώσει αντιρρήσεις για κατ’ εξουσιοδότηση πράξη εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να διατυπώσει αντιρρήσεις, προσπαθεί να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας την κατ' εξουσιοδότηση πράξη για την οποία προτίθεται να διατυπώσει αντιρρήσεις και τους πιθανούς λόγους των αντιρρήσεών του.

  • [1]  Εγκριθέντα κείμενα, Ρ7_ΤΑ(2010)0002.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Στην αιτιολογική της έκθεση η Επιτροπή πληροφορεί το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ότι οι περιφερειακές αρχές της Μαδέρας και των Αζορών ζήτησαν την προσωρινή αναστολή των δασμών του κοινού δασμολογίου για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των τοπικών οικονομικών φορέων και, με τον τρόπο αυτό, να διασφαλίσουν σταθερότερη απασχόληση σε αυτές τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης.

  Για να εξασφαλιστεί ότι τα εισαγόμενα αγαθά, - πρώτες ύλες , ανταλλακτικά ή τελικά προϊόντα - δεν θα επιφέρουν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, θα διενεργούνται έλεγχοι για να διασφαλίζεται ότι χρησιμοποιούνται από τις τοπικές επιχειρήσεις των νησιών για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών πριν πωληθούν ελεύθερα σε άλλες επιχειρήσεις εγκατεστημένες στο υπόλοιπο έδαφος της Ένωσης.

  Η εκτίμηση των επιπτώσεων αυτών των μέτρων δεν είναι δυνατή δεδομένου ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος ενός συνόλου μέτρων προσαρμοσμένων στα ιδιαίτερα προβλήματα των νησιών. Εντούτοις, τα μέτρα θα έχουν επιπτώσεις στα έσοδα από ιδίους πόρους της Ένωσης, τα οποία, σύμφωνα με την εκτίμηση της Επιτροπής, θα υποστούν απώλεια 0,12 ετησίως για την περίοδο 2010-2019.

  Βεβαίως οι επιπτώσεις της προτεινόμενης αναστολής των δασμών θα περιορισθούν στις εν λόγω περιοχές και θα βοηθήσουν τις τοπικές ΜΜΕ και τους γεωργούς να κάνουν επενδύσεις και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στην απομακρυσμένη αυτή περιφέρεια της Ένωσης. Στο πλαίσιο της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης, οι προσπάθειες λήψης συγκεκριμένων μέτρων τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας και σταθεροποίησης της απασχόλησης μεσοπρόθεσμα, συνάδουν με το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας και τα μέτρα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ένωσης.

  Η πέμπτη τροπολογία που πρότεινε το Κοινοβούλιο στην αρχική του έκθεση στις 20 Ιανουαρίου 2010 δεν έγινε δεκτή από την Επιτροπή με το σκεπτικό ότι στόχευε στην επέκταση του καταλόγου των προϊόντων για τα οποία προβλέπεται προσωρινή αναστολή, με αποτέλεσμα να αλλοιώνει τόσο την αρχική πρόταση όσο και το αρχικό αίτημα της πορτογαλικής κυβέρνησης. Ως εκ τούτου, το Ιανουάριο του 2010, η Επιτροπή παρέπεμψε στο Συμβούλιο την αρχική, μη τροποποιημένη πρότασή της.

  Η ΣΛΕΕ τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα να υποχρεωθεί το Συμβούλιο να τροποποιήσει την πρόταση αντικαθιστώντας τις διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία επιτροπολογίας με νέες διατάξεις περί εκχωρούμενων εξουσιών.

  Κατόπιν συμβουλής ορισμένων υπηρεσιών του Κοινοβουλίου και προκειμένου να διευκρινιστεί η νομική κατάσταση όσον αφορά την εκχώρηση και την ανάκληση εξουσιών στο πλαίσιο ειδικής νομοθετικής διαδικασίας όπως εν προκειμένω, το Προεδρείο ζήτησε τη γνώμη της Νομικής του Υπηρεσίας. Η Νομική Υπηρεσία γνωμοδότησε και είναι πλέον προφανές ότι οι σχετικές διατάξεις που ενσωμάτωσε στο κείμενο το Συμβούλιο πρέπει να τροποποιηθούν έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ενημέρωση του Κοινοβουλίου σε περίπτωση που το Συμβούλιο επιφέρει αλλαγές στο καθεστώς των πράξεων κατ' εξουσιοδότηση.

  Βάσει των ανωτέρω, η εισηγήτρια προτείνει να εγκριθεί η πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιείται.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  Τίτλος

  Προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου κατά την εισαγωγή ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων στη Μαδέρα και τις Αζόρες

  Έγγραφα αναφοράς

  09109/2010 – C7-0106/2010 – COM(2009)0370 – C7-0222/2009 – 2009/0125(CNS)

  Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

  14.10.2009

  Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  REGI

  19.5.2010

  Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

  BUDG

  19.5.2010

  IMCO

  19.5.2010

   

   

  Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

  Ημερομηνία της απόφασης

  BUDG

  10.5.2010

  IMCO

  24.6.2010

   

   

  Εισηγητής(ές)

  Ημερομηνία ορισμού

  Danuta Maria Hübner

  3.6.2010

   

   

  Ημερομηνία έγκρισης

  13.7.2010

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  38

  0

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Monika Smolková, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Γεώργιος Σταυρακάκης, Μιχάλης Τρεμόπουλος, Евгени Кирилов, Филиз Хакъева Хюсменова

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Ivars Godmanis, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Vilja Savisaar, Elisabeth Schroedter

  Ημερομηνία κατάθεσης

  16.7.2010