Menettely : 2009/0125(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0232/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0232/2010

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 07/09/2010 - 6.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0294

MIETINTÖ     *
PDF 156kWORD 182k
15.7.2010
PE 443.135v02-00 A7-0232/2010

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen tullitariffin autonomisten tullien tilapäisestä suspensiosta eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Madeiran ja Azoreiden autonomisille alueille

(09109/2010 – C7‑0106/2010 – 2009/0125(CNS))

(Uudelleen kuuleminen)

Aluekehitysvaliokunta

Esittelijä: Danuta Maria Hübner

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen tullitariffin autonomisten tullien tilapäisestä suspensiosta eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Madeiran ja Azoreiden autonomisille alueille

(09109/2010 – C7‑0106/2010 – 2009/0125(CNS))

(Kuulemismenettely – uudelleen kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon neuvoston esityksen (09109/2010),

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2009)0370),

–   ottaa huomioon 20. tammikuuta 2010 vahvistamansa kannan(1),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut Euroopan parlamenttia uudelleen (C7-0106/2010),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan ja 59 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A7-0232/2010),

1.  hyväksyy neuvoston esityksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia luonnokseen tai korvata sen uudella tekstillä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Neuvoston esitys

6 a artikla – 2 kohta

Neuvoston esitys

Parlamentin tarkistukset

2. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi neuvostolle.

2. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus  2

Neuvoston esitys

6 b artikla – 2 kohta

Neuvoston esitys

Parlamentin tarkistukset

2. Jos neuvosto on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, se pyrkii ilmoittamaan asiasta komissiolle kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee, ja mainitsee peruuttamisen syyt.

2. Jos neuvosto on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, se pyrkii ilmoittamaan asiasta Euroopan parlamentille ja komissiolle kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee, ja mainitsee peruuttamisen syyt.

Tarkistus  3

Neuvoston esitys

6 c artikla – 1 kohta

Neuvoston esitys

Parlamentin tarkistukset

1. Neuvosto voi vastustaa delegoituja säädöksiä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi.

1. Neuvosto voi vastustaa delegoituja säädöksiä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi. Jos neuvosto aikoo vastustaa delegoitua säädöstä, sen on pyrittävä ilmoittamaan asiasta Euroopan parlamentille kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen päätöksen tekemistä ja ilmoitettava, mitä delegoitua säädöstä se aikoo vastustaa, sekä vastustamisen mahdolliset syyt.

(1)

Hyväksytyt tekstit P7_TA(2010)0002.


PERUSTELUT

Euroopan komissio ilmoittaa perusteluissaan neuvostolle ja parlamentille, että Madeiran ja Azoreiden alueviranomaiset ovat hakeneet yhteisen tullitariffin tullien tilapäistä suspensiota voidakseen parantaa paikallisten talouden toimijoiden kilpailukykyä ja voidakseen vakaannuttaa työllisyyttä näillä unionin syrjäisimmillä alueilla.

Sen takaamiseksi, etteivät maahantuodut tavarat − olivatpa ne raaka-aineita, osia tai valmiita tuotteita − vääristä kilpailua, valvotaan, että paikalliset yritykset käyttävät tavaroita saarilla vähintään kahden vuoden ajan ennen kuin ne voidaan myydä vapaasti muualla Euroopan yhteisön alueella sijaitseville yrityksille.

Mainittujen toimien vaikutusta on mahdotonta arvioida, koska ne ovat olennainen osa saarten erityisongelmiin mukautettujen toimenpiteiden sarjaa. Toimenpiteet vaikuttavat kuitenkin unionin omista varoista saataviin tuloihin, joiden Euroopan komissio arvioi pienentyvän 0,12 miljoonalla vuodessa ajanjaksolla 2010−2019.

On selvää, että ehdotettu suspensio rajoittuu vain asianomaisiin alueisiin ja auttaa pk-yrityksiä ja maanviljelijöitä sijoittamaan ja luomaan työpaikkoja tällä unionin syrjäisimmällä alueella. Nykyisen taloudellisen taantuman aikana voidaan katsoa, että tarve toteuttaa erityistoimenpiteitä taloudellisen toiminnan edistämiseksi ja työllisyyden vakaannuttamiseksi keskipitkällä aikavälillä sopii hyvin Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaan sekä toimenpiteisiin, joita tarvitaan unionin syrjäisimpien alueiden erityisongelmien ratkaisemiseksi.

Komissio ei hyväksynyt 20. tammikuuta 2010 hyväksytyssä parlamentin alkuperäisessä mietinnössä esitettyä viidettä tarkistusta, koska sillä pyrittiin laajentamaan niitä tavaroita koskevaa luetteloa, joihin väliaikaista suspensiota sovelletaan, mikä tarkoitti sekä alkuperäisen ehdotuksen että Portugalin hallituksen muotoileman alkuperäisen pyynnön muuttamista. Siitä syystä komission esitti neuvoston alkuperäisen ja muuttamattoman ehdotuksen tammikuussa 2010.

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus tuli voimaan 1. joulukuuta 2009. Sen seurauksena neuvosto on joutunut toisaalta muuttamaan ehdotusta korvaamalla komitologiaa koskevat määräykset siirrettyä päätösvaltaa koskevilla uusilla määräyksillä.

Useiden parlamentin yksiköiden neuvosta ja tämän tapauksen kaltaisen erityisen lainsäätämisjärjestyksen mukaan siirretyn päätösvallan myöntämisen ja peruuttamisen oikeudellisen tilanteen selventämiseksi puheenjohtaja on pyytänyt lausuntoa parlamentin oikeudelliselta yksiköltä. Lausunto on saatu ja sen perusteella on selvää, että neuvoston tekstiin sisällyttämiä asianomaisia säädöksiä on tarkistettava sen varmistamiseksi, että neuvosto antaa parlamentille tiedot kaikista muutoksista, jotka koskevat delegoitujen säädösten asemaa.

Edellä esitetyn perusteella esittelijä ehdottaa, että komission ehdotus hyväksytään sellaisena kuin se on tarkistettuna.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Yhteisen tullitariffin autonomisten tullien tilapäinen suspensio eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Madeiralle ja Azoreille

Viiteasiakirjat

09109/2010 – C7-0106/2010 – KOM(2009)0370 – C7-0222/2009 – 2009/0125(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

14.10.2009

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

19.5.2010

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

19.5.2010

IMCO

19.5.2010

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

10.5.2010

IMCO

24.6.2010

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Danuta Maria Hübner

3.6.2010

 

 

Hyväksytty (pvä)

13.7.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Petru Constantin Luhan, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ivars Godmanis, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Vilja Savisaar, Elisabeth Schroedter

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

16.7.2010

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö