Eljárás : 2009/0125(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0232/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0232/2010

Viták :

Szavazatok :

PV 07/09/2010 - 6.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0294

JELENTÉS     *
PDF 168kWORD 194k
15.7.2010
PE 443.135v02-00 A7-0232/2010

a Madeira és az Azori-szigetek autonóm régióba behozott egyes ipari termékekre a Közös Vámtarifa alapján alkalmazott autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(09109/2010 – C7‑0106/2010 – 2009/0125(CNS))

(Ismételt konzultáció)

Regionális Fejlesztési Bizottság

Előadó: Danuta Maria Hübner

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Madeira és az Azori-szigetek autonóm régióba behozott egyes ipari termékekre a Közös Vámtarifa alapján alkalmazott autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(09109/2010 – C7‑0106/2010 – 2009/0125(CNS))

(Konzultációs eljárás – ismételt konzultáció)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács szövegére (09109/2010),

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0370),

–   tekintettel 2010. január 20-i állásfoglalására(1),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács ismételten konzultált a Parlamenttel (C7-0106/2010),

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére és 59. cikke (3) bekezdésére,

–   tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A7‑0232/2010),

1.  jóváhagyja a Tanács módosított szövegét;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke értelmében;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát vagy annak helyébe új szöveget kíván léptetni;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

A Tanács tervezete

6a cikk – 2 bekezdés

A Tanács tervezete

A Parlament módosításai

(2) A Bizottság haladéktalanul tájékoztatja a Tanácsot, ha felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el.

(2) A Bizottság haladéktalanul tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot, ha felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el.

Módosítás  2

A Tanács tervezete

6b cikk – 2 bekezdés

A Tanács tervezete

A Parlament módosításai

(2) Ha a Tanács belső eljárást indított annak eldöntésére, hogy visszavonja-e a hatáskör-átruházást, törekszik arra, hogy a végső határozat meghozatala előtt ésszerű idővel tájékoztassa erről a Bizottságot, megjelölve az esetlegesen visszavonandó átruházott hatáskört és a visszavonás lehetséges indokait.

(2) Ha a Tanács belső eljárást indított annak eldöntésére, hogy visszavonja-e a hatáskör-átruházást, törekszik arra, hogy a végső határozat meghozatala előtt ésszerű idővel tájékoztassa erről az Európai Parlamentet és a Bizottságot, megjelölve az esetlegesen visszavonandó átruházott hatáskört és a visszavonás lehetséges indokait.

Módosítás  3

A Tanács tervezete

6c cikk – 1 bekezdés

A Tanács tervezete

A Parlament módosításai

(1) A Tanács az értesítés időpontjától számított három hónapon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen.

(1) A Tanács az értesítés időpontjától számított három hónapon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen. Ha a Tanács kifogást kíván emelni, törekszik arra, hogy a végső határozat meghozatala előtt ésszerű idővel tájékoztassa erről az Európai Parlamentet, megjelölve azt a felhatalmazáson alapuló jogi aktust, amely ellen kifogást kíván emelni, és a kifogás lehetséges indokait.

(1)

     Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0002


INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság indokolásában arról tájékoztatja a Tanácsot és a Parlamentet, hogy a madeirai és az azori-szigeteki regionális hatóságok a Közös Vámtarifa ideiglenes felfüggesztését kérték a helyi gazdasági szereplő versenyhelyzetének megerősítése és az Unió e legkülső régióiban való foglalkoztatás stabilizálása érdekében.

Annak biztosítására, hogy a behozott áruk – akár nyersanyag-összetevők, akár késztermékek – ne torzítsák a versenyt, ellenőrzésnek vetik alá őket, ami szavatolja, hogy azokat a szigeteken működő helyi cégek legalább két évig használják azelőtt, hogy az Unió egyéb részein működő cégeknek szabadon értékesíthetnék.

Ezen intézkedések hatásának felmérése nem lehetséges, mivel egy olyan intézkedéssorozat részét képezik, amely e szigetek sajátos problémáihoz igazodik. Az intézkedések mindazonáltal az Unió saját forrásaira/bevételeire is hatással lesznek, amelynek mértéke az Európai Bizottság becslése szerint a 2010–2019 közötti időszakban évi -0,12.

A javasolt felfüggesztés hatásai nyilvánvalóan az érintett régiókra korlátozódnak, és hozzásegítik a helyi kkv-ket és gazdálkodókat a beruházásokhoz és a munkahelyteremtéshez az Unió e legkülső régiójában. A jelenlegi gazdasági visszaesés idején a gazdasági tevékenység ösztönzését és a foglalkoztatás középtávú stabilizálását célzó egyedi intézkedések szükségessége vélhetőleg jól illeszkedik az európai gazdasági helyreállítási tervhez és az Unió legkülső régióira jellemző problémák kezeléséhez szükséges intézkedésekhez.

A Parlament első, 2010. január 20-án elfogadott jelentésében javasolt ötödik módosítást nem tartotta meg az Európai Bizottság, mivel az az ideiglenes felfüggesztés alá eső áruk listájának bővítésére irányult, ezáltal az első javaslatot is és a portugál kormány által megfogalmazott első kérelmet is módosította. Ezért a Bizottság az eredeti, módosítás nélküli tanácsi javaslatot nyújtotta be 2010 januárjában.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 2009. december 1-jén lépett hatályba. Ennek következtében a Tanácsnak módosítania kellett a javaslatot, és a komitológiai eljárásra vonatkozó intézkedéseket a hatáskör-átruházásra vonatkozó új intézkedésekkel kellett felváltania.

A Parlament több szolgálatának tanácsára és a hatáskör-átruházás – mint ebben az esetben – „különleges jogalkotási eljárás” keretében történő engedélyezéséhez és visszavonásához kapcsolódó jogi helyzet tisztázása érdekében az elnök kikérte a Parlament jogi szolgálatának véleményét. A véleményt megkapták, így immár egyértelmű, hogy a Tanács által a szövegbe illesztett vonatkozó intézkedésekhez módosítás szükséges annak érdekében, hogy biztosítsák a Parlament tájékoztatását a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat érintő tanácsi változtatásokról.

A fentiek alapján az előadó javasolja a bizottsági javaslat módosított formájában történő elfogadását.


ELJÁRÁS

Cím

A Közös Vámtarifa alapján alkalmazott autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztése a Madeira és az Azori-szigetek autonóm régióba behozott egyes ipari termékekre vonatkozóan

Hivatkozások

09109/2010 – C7-0106/2010 – COM(2009)0370 – C7-0222/2009 – 2009/0125(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

14.10.2009

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

19.5.2010

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

19.5.2010

IMCO

19.5.2010

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

10.5.2010

IMCO

24.6.2010

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Danuta Maria Hübner

3.6.2010

 

 

Az elfogadás dátuma

13.7.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

38

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Petru Constantin Luhan, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Ivars Godmanis, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Vilja Savisaar, Elisabeth Schroedter

Benyújtás dátuma

16.7.2010

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat