Procedūra : 2009/0125(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0232/2010

Pateikti tekstai :

A7-0232/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 07/09/2010 - 6.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0294

PRANEŠIMAS     *
PDF 169kWORD 192k
15.7.2010
PE 443.135v02-00 A7-0232/2010

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo laikinai sustabdomas autonominis Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems pramonės gaminiams, importuojamiems į autonominius Madeiros ir Azorų salų regionus

(09109/2010 – C7‑0106/2010 – 2009/0125(CNS))

(Pakartotinis konsultavimasis)

Regioninės plėtros komitetas

Pranešėja: Danuta Maria Hübner

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo laikinai sustabdomas autonominis Bendrojo muitų tarifo muitų taikymas tam tikriems pramonės gaminiams, importuojamiems į autonominius Madeiros ir Azorų salų regionus

(09109/2010 – C7‑0106/2010 – 2009/0125(CNS))

(Konsultavimosi procedūra – pakartotinis konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos projektą (09109/2010),

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2009)0370),

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. sausio 20 d. poziciją(1),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnį, pagal kurį Taryba vėl kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7‑0106/2010),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį ir 59 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A7‑0232/2010),

1.  pritaria Tarybos tekstui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti pagal konsultavimosi procedūrą pateiktą tekstą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Tarybos projektas

6a straipsnio 2 dalis

Tarybos projektas

Parlamento pakeitimai

2. Priėmusi deleguotą teisės aktą, Komisija iš karto apie tai praneša Tarybai.

2. Priėmusi deleguotą teisės aktą, Komisija iš karto apie tai praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas  2

Tarybos projektas

6b straipsnio 2 dalis

Tarybos projektas

Parlamento pakeitimai

2. Taryba, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, stengiasi per pagrįstą laikotarpį iki galutinio sprendimo priėmimo informuoti Komisiją, nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti, ir galimas atšaukimo priežastis.

2. Taryba, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, stengiasi per pagrįstą laikotarpį iki galutinio sprendimo priėmimo informuoti Europos Parlamentą ir Komisiją, nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti, ir galimas atšaukimo priežastis.

Pakeitimas  3

Tarybos projektas

6c straipsnio 1 dalis

Tarybos projektas

Parlamento pakeitimai

1. Taryba gali pareikšti prieštaravimą dėl deleguotų teisės aktų per trijų mėnesių laikotarpį nuo pranešimo apie jį dienos.

1. Taryba gali pareikšti prieštaravimą dėl deleguotų teisės aktų per trijų mėnesių laikotarpį nuo pranešimo apie jį dienos. Jei ketina pareikšti prieštaravimą, Taryba per pagrįstą laikotarpį prieš priimdama galutinį sprendimą stengiasi informuoti Europos Parlamentą, nurodydama, dėl kurio deleguoto teisės akto ji rengiasi pareikšti prieštaravimą bei galimas šio prieštaravimo priežastis.

(1)

     Priimti tekstai, P7_TA(2010)0002.


AIŠKINAMOJI DALIS

Savo aiškinamajame memorandume Europos Komisija informuoja Tarybą ir Parlamentą, kad Madeiros ir Azorų salų regioninės valdžios institucijos kreipėsi prašydamos laikino bendrojo muitų taikymo sustabdymo siekiant sustiprinti šių atokiausių Sąjungos regionų vietos ekonomikos veikėjų konkurencingumą ir stabilizuoti užimtumą.

Siekiant užtikrinti, kad importavus prekes (nesvarbu, ar tai žaliavos detalės, ar gatavi produktai) nebūtų iškraipoma konkurencija, bus kontroliuojama, kad salų vietos bendrovės naudotų šiuos produktus mažiausiai dvejus metus, ir tik po to galėtų juos parduoti kitoms bendrovėms, įsikūrusioms kitose Sąjungos dalyse.

Neįmanoma atlikti šių priemonių poveikio tyrimo, kadangi jos yra daugelio kitų priemonių, taikomų specifinėms šių salų problemoms spręsti, sudėtinė dalis. Tačiau taikant šias priemones bus daromas poveikis Sąjungos nuosaviesiems ištekliams ir pajamoms, kurios, Komisijos vertinimu, sieks -0,12 per metus 2010–2019 m. laikotarpiu.

Aišku, kad siūlomas muitų taikymo sustabdymas galiotų tik minėtuosiuose regionuose ir jį taikant vietinėms MVĮ ir ūkininkams būtų lengviau investuoti ir steigti darbo vietas atokiausiuose Sąjungos regionuose. Kadangi dabar jaučiamas ekonomikos nuosmukis, būtinybė taikyti konkrečias priemones, skirtas ekonomikai gaivinti ir užimtumui vidutinės trukmės laikotarpiu stabilizuoti, galėtų būti laikoma suderinta su Europos ekonomikos gaivinimo planu ieškant priemonių, kurias taikant būtų galima išspręsti specifines atokiausių Sąjungos regionų problemas.

Komisija neįtraukė 2010 m. sausio 20 d. patvirtintoje Parlamento pradinėje ataskaitoje pasiūlyto 5 pakeitimo, kuriuo buvo siūloma išplėsti prekių, kurioms taikomas laikinas muitų taikymo sustabdymas, sąrašą, nes tokiu būdu būtų pakeistas ir pradinis Portugalijos vyriausybės pasiūlymas, ir pradinis jos prašymas. Taigi, Komisija pateikė Tarybai pirminį nepakeistą 2010 m. sausio mėn. pasiūlymą.

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) įsigaliojo 2009 m. gruodžio 1 d. Taigi, Taryba privalėjo iš dalies pakeisti pasiūlymą pakeičiant su komitologijos procedūra susijusias nuostatas naujomis, su deleguotaisiais teisės aktais susijusiomis, nuostatomis.

Vadovaudamasis daugelio Parlamento tarnybų patarimu ir siekdamas išsiaiškinti teisinę padėtį dėl perduotų įgaliojimų suteikimo ir atšaukimo pagal specialią teisėkūros procedūrą (kaip šiuo atveju), pirmininkas kreipėsi į Parlamento teisės tarnybą, prašydamas pateikti nuomonę. Ši nuomonė buvo gauta ir buvo išaiškinta, kad Tarybos į tekstą įterptas atitinkamas nuostatas reikia iš dalies pakeisti siekiant užtikrinti, kad Parlamentas būtų informuotas apie bet kokius pakeitimus, kuriais Taryba keičia deleguotųjų teisės aktų statusą.

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, pranešėja siūlo priimti Komisijos pasiūlymą su pakeitimais.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Laikinas autonominio Bendrojo muitų tarifo muitų taikymo tam tikriems pramonės gaminiams, importuojamiems į Madeiros ir Azorų salas, sustabdymas

Nuorodos

09109/2010 – C7-0106/2010 – KOM(2009)0370 – C7-0222/2009 – 2009/0125(CNS)

Konsultacijos su EP data

14.10.2009

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

19.5.2010

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

19.5.2010

IMCO

19.5.2010

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

10.5.2010

IMCO

24.6.2010

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Danuta Maria Hübner

3.6.2010

 

 

Priėmimo data

13.7.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

38

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Petru Constantin Luhan, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Ivars Godmanis, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Vilja Savisaar, Elisabeth Schroedter

Teisinė informacija - Privatumo politika