Ziņojums - A7-0232/2010Ziņojums
A7-0232/2010

  ZIŅOJUMS par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko uz laiku atliek kopīgā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu dažu rūpniecības ražojumu importam Madeiras un Azoru salu autonomajos apgabalos

  15.7.2010 - (09109/2010 – C7-0106/2010 – 2009/0125(CNS)) - *

  (Atkārtota apspriešanās)
  Reģionālās attīstības komiteja
  Referente: Danuta Maria Hübner


  Procedūra : 2009/0125(CNS)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A7-0232/2010
  Iesniegtie teksti :
  A7-0232/2010
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko uz laiku atliek kopīgā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu dažu rūpniecības ražojumu importam Madeiras un Azoru salu autonomajos apgabalos

  (09109/2010 – C7-0106/2010 – 2009/0125(CNS))

  (Apspriežu procedūra)

  Eiropas Parlaments,

  –   ņemot vērā Padomes projektu (09109/2010),

  –   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2009)0370),

  –   ņemot vērā 2010. gada 20. janvāra nostāju[1],

  –   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 349. panta 2. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir atkārtoti apspriedusies (C7-0106/2010),

  –   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu un 59. panta 3. punktu,

  –   ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A7-0232/2010),

  1.  apstiprina grozīto Padomes projektu;

  2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. pantu;

  3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

  4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt apspriešanai iesniegto tekstu;

  5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

  Grozījums Nr.  1

  Padomes projekts

  6.a pants – 2. punkts

  Padomes projekts

  Parlamenta izdarītie grozījumi

  2. Līdzko Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu, tā par to paziņo Padomei.

  2. Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģētu aktu, tā par to paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei.

  Grozījums Nr.  2

  Padomes projekts

  6.b pants – 2. punkts

  Padomes projekts

  Parlamenta izdarītie grozījumi

  2. Ja Padome ir uzsākusi iekšējo procedūru, lai pieņemtu lēmumu, vai tā paredz atsaukt pilnvaru deleģēšanu, tā cenšas informēt Komisiju pietiekamu laiku pirms galīgā lēmuma pieņemšanas, norādot, kuras deleģētās pilnvaras varētu tikt atsauktas, kā arī šīs atsaukšanas iespējamos iemeslus.

  2. Ja Padome ir uzsākusi iekšējo procedūru, lai pieņemtu lēmumu, vai tā paredz atsaukt pilnvaru deleģēšanu, tā cenšas informēt Eiropas Parlamentu un Komisiju pietiekamu laiku pirms galīgā lēmuma pieņemšanas, norādot, kuras deleģētās pilnvaras varētu tikt atsauktas, kā arī šīs atsaukšanas iespējamos iemeslus.

  Grozījums Nr.  3

  Padomes projekts

  6.c pants – 2. punkts

  Padomes projekts

  Parlamenta izdarītie grozījumi

  1. Padome var izteikt iebildumus pret deleģētiem aktiem trīs mēnešu laikā no paziņošanas dienas.

  1. Padome var izteikt iebildumus pret deleģētiem aktiem trīs mēnešu laikā no paziņošanas dienas. Ja Padome plāno izteikt iebildumus, tā pietiekamu laiku pirms sava galīgā lēmuma pieņemšanas cenšas informēt Eiropas Parlamentu, norādot deleģēto aktu, pret kuru tā plāno iebilst, un iespējamos iebilšanas iemeslus.

  PASKAIDROJUMS

  Eiropas Komisija paskaidrojuma rakstā informē Padomi un Parlamentu par to, ka Madeiras un Azoru salu reģionālās varas iestādes ir lūgušas uz laiku pārtraukt kopējā muitas tarifa nodokļu piemērošanu, lai stiprinātu vietējo uzņēmēju konkurētspēju un stabilizētu nodarbinātību šajos ES attālākajos reģionos.

  Lai nodrošinātu to, ka importētās preces — gan izejmateriāli, gan galaprodukti — nekropļo konkurenci, tās pakļaus kontrolei, kas nodrošinās to, ka šo salu vietējie uzņēmumi pirms šādu preču brīvas pārdošanas uzņēmumiem, kas atrodas citās ES daļās, tās būs lietojuši paši vismaz divus gadus.

  Attiecīgo pasākumu ietekmi nav iespējams novērtēt, jo tie ir neatņemama daļa no šo salu īpašajām problēmām pielāgotu pasākumu kopuma. Tomēr šie pasākumi ietekmēs ES pašu resursus/ ieņēmumus — saskaņā ar Eiropas Komisijas aprēķiniem šo ieņēmumu ikgadējais samazinājums laikposmā no 2010. līdz 2019. gadam būs 0,12.

  Šīs ierosinātās pārtraukšanas ietekme būs jūtama tikai attiecīgajos reģionos, un tā ļaus vietējiem MVU un lauksaimniekiem investēt un radīt jaunas darbavietas šajā ES attālākajā reģionā. Pašreizējās ekonomikas lejupslīdes apstākļos nepieciešamība veikt īpašus pasākumus, lai stimulētu ekonomisko aktivitāti un stabilizētu nodarbinātību vidēji ilgā laikposmā, varētu labi saskanēt ar Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu un pasākumiem, kas jāveic, lai risinātu ES attālāko reģionu īpašās problēmas.

  Eiropas Komisija nesaglabāja Parlamenta sākotnējā ziņojumā, kas tika pieņemts 2010. gada 20. janvārī, ierosināto piekto grozījumu, jo tas nozīmētu paplašināt to preču sarakstu, kurām piemēro šo pagaidu atlikšanu, līdz ar to izmainot gan sākotnējo priekšlikumu, gan Portugāles valdības formulēto sākotnējo pieprasījumu. Tādēļ Komisija 2010. gada janvārī Padomei iesniedza sākotnējo — negrozīto — priekšlikumu.

  2009. gada 1. decembrī stājās spēkā LESD. Līdz ar to Padomei nācās grozīt priekšlikumu, tos noteikumus, kuros ir runa par komitoloģijas procedūru, aizstājot ar jauniem noteikumiem, kuros ir runa par deleģētām pilnvarām.

  Pēc vairāku Parlamenta dienestu ieteikuma un lai viestu juridisku skaidrību attiecībā uz deleģēto pilnvaru piešķiršanu un atsaukšanu saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru, kā tas ir šajā gadījumā, priekšsēdētājs lūdza atzinumu Parlamenta Juridiskajam dienestam. Šis atzinums ir saņemts, un tagad ir skaidrs, ka attiecīgie noteikumi, ko tekstā iekļāvusi Padome, ir jāgroza, lai nodrošinātu to, ka Parlaments tiek informēts par jebkurām izmaiņām, kuras Padome izdara attiecībā uz deleģēto aktu statusu.

  Ņemot vērā iepriekš minēto, referente ierosina pieņemt grozīto Komisijas priekšlikumu.

  PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu pagaidu atlikšana attiecībā uz dažu rūpniecības ražojumu importu Madeirā un Azoru salās

  Atsauces

  09109/2010 – C7-0106/2010 – COM(2009)0370 – C7-0222/2009 – 2009/0125(CNS)

  Datums, kad notika apspriešanās ar EP

  14.10.2009

  Atbildīgā komiteja

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  REGI

  19.5.2010

  Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  BUDG

  19.5.2010

  IMCO

  19.5.2010

   

   

  Atzinumu nesniedza

         Lēmuma datums

  BUDG

  10.5.2010

  IMCO

  24.6.2010

   

   

  Referents(-i)

         Iecelšanas datums

  Danuta Maria Hübner

  3.6.2010

   

   

  Pieņemšanas datums

  13.7.2010

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  38

  0

  1

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Petru Constantin Luhan, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Ivars Godmanis, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Vilja Savisaar, Elisabeth Schroedter