SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady czasowo zawieszającego cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na przywóz niektórych produktów przemysłowych do regionów autonomicznych Madery i Azorów

  15.7.2010 - (09109/2010 – C7‑0106/2010 – 2009/0125(CNS)) - *

  (Ponowna konsultacja)
  Komisja Rozwoju Regionalnego
  Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner


  Procedura : 2009/0125(CNS)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A7-0232/2010
  Teksty złożone :
  A7-0232/2010
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady czasowo zawieszającego cła autonomiczne wspólnej taryfy celnej na przywóz niektórych produktów przemysłowych do regionów autonomicznych Madery i Azorów

  (09109/2010 – C7‑0106/2010 – 2009/0125(CNS))

  (Procedura konsultacji – ponowna konsultacja)

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając projekt Rady (09109/2010),

  –   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2009)0370),

  –   uwzględniając swoje stanowisko z dnia 20 stycznia 2010 r.[1],

  –   uwzględniając art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada ponownie skonsultowała się z Parlamentem (C7–0106/2010),

  –   uwzględniając art. 55 i 59 ust. 3 regulaminu,

  –   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A7-0232/2010),

  1.  zatwierdza projekt Rady po poprawkach;

  2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

  3.  zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

  4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do projektu lub zastąpienia go innym aktem;

  5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

  Poprawka  1

  Projekt Rady

  Artykuł 6a – ustęp 2

  Projekt Rady

  Poprawki Parlamentu

  2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym Radę.

  2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja powiadamia o tym Parlament Europejski i Radę.

  Poprawka  2

  Projekt Rady

  Artykuł 6b – ustęp 2

  Projekt Rady

  Poprawki Parlamentu

  2. Jeżeli Rada wszczęła procedurę wewnętrzną mającą na celu podjęcie decyzji o ewentualnym odwołaniu przekazania uprawnień, dokłada starań, by powiadomić Komisję w rozsądnym terminie przed podjęciem ostatecznej decyzji, określając, które przekazane uprawnienia mogłyby zostać odwołane, i wskazując ewentualne przyczyny odwołania.

  2. Jeżeli Rada wszczęła procedurę wewnętrzną mającą na celu podjęcie decyzji o ewentualnym odwołaniu przekazania uprawnień, dokłada starań, by powiadomić Parlament Europejski i Komisję w rozsądnym terminie przed podjęciem ostatecznej decyzji, określając, które przekazane uprawnienia mogłyby zostać odwołane, i wskazując ewentualne przyczyny odwołania.

  Poprawka  3

  Projekt Rady

  Artykuł 6c – ustęp 1

  Projekt Rady

  Poprawki Parlamentu

  1. Rada może wyrazić sprzeciw wobec aktów delegowanych w terminie trzech miesięcy od daty powiadomienia.

  1. Rada może wyrazić sprzeciw wobec aktów delegowanych w terminie trzech miesięcy od daty powiadomienia. Jeśli Rada zamierza wyrazić sprzeciw, dokłada starań, aby poinformować Parlament Europejski w rozsądnym terminie przed podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując akt delegowany, wobec którego zmierza wyrazić sprzeciw, oraz powody jej sprzeciwu.

  UZASADNIENIE

  W uzasadnieniu do wniosku Komisja Europejska informuje Radę i Parlament, że władze regionalne Madery i Azorów złożyły wniosek o tymczasowe zawieszenie ceł wspólnej taryfy celnej, aby poprawić konkurencyjność lokalnych podmiotów gospodarczych oraz ustabilizować zatrudnienie w tych najbardziej oddalonych regionach Unii Europejskiej.

  Aby zagwarantować, że podlegające przywozowi towary – surowce, części lub gotowe produkty – nie spowodują zakłóceń konkurencji, będą one podlegać kontrolom gwarantującym ich wykorzystanie przez lokalne przedsiębiorstwa na wyspach przez okres co najmniej dwóch lat, zanim możliwe będzie ich swobodne odsprzedanie przedsiębiorstwom zlokalizowanym w innych rejonach Unii Europejskiej.

  Ocena wpływu tych środków nie jest możliwa, jako że stanowią one nieodłączną część szeregu środków przystosowanych do rozwiązywania konkretnych problemów, z jakimi borykają się te wyspy. Jednak środki te będą miały wpływ na zasoby/ dochody własne Unii, które – według szacunków Komisji Europejskiej – wynosić będą -0,12 rocznie przez okres 2010-2019.

  Jest rzeczą oczywistą, że skutki proponowanego zawieszenia ograniczać się będą do regionów, o których mowa w niniejszym dokumencie, oraz że omawiany zabieg pomoże lokalnym MŚP oraz rolnikom inwestować oraz tworzyć miejsca pracy w tym najbardziej oddalonym regionie Unii Europejskiej. W czasach obecnego spadku koniunktury konieczność podjęcia konkretnych środków stymulujących działalność gospodarczą oraz stabilizujących zatrudnienie w średniej perspektywie czasowej idzie w parze z europejskim programem odnowy gospodarczej oraz środkami wymaganymi do rozwiązania specyficznych problemów, z jakimi borykają się najbardziej oddalone regiony Unii Europejskiej.

  Komisja Europejska nie utrzymała piątej poprawki zaproponowanej we wstępnym sprawozdaniu Parlamentu przyjętym w dniu 20 stycznia 2010 r., ponieważ przewidywała ona rozszerzenie listy towarów objętych tym czasowym zawieszeniem, zmieniając tym samym pierwotną propozycję i pierwotny wniosek wystosowany przez rząd Portugalii. Dlatego też Komisja przedłożyła Radzie swój pierwotny, niezmieniony wniosek w styczniu 2010 r.

  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wszedł w życie w dniu 1 grudnia 2009 r. W rezultacie Rada była zobligowana do wprowadzenia poprawek do wniosku, zamieniając postanowienia odnoszące się do komitologii na nowe przepisy dotyczące przekazanych uprawnień.

  Idąc za radą niektórych służb Parlamentu i w celu wyjaśnienia sytuacji prawnej dotyczącej przyznawania i uchylania uprawnień przekazanych w ramach specjalnej procedury ustawodawczej, jak to ma miejsce w tym wypadku, przewodniczący zwrócił się do Wydziału Prawnego Parlamentu o wydanie opinii. Opinia ta została przekazana i oczywiste jest teraz, że należy zmienić odpowiednie postanowienia włączone do tekstu przez Radę, tak aby zapewnić informowanie Parlamentu o wszystkich zmianach, jakie Rada wprowadza do statusu aktów delegowanych.

  W związku z powyższym sprawozdawczyni proponuje zatwierdzenie zmienionego wniosku Komisji.

  PROCEDURA

  Tytuł

  Czasowe zawieszenie ceł autonomicznych wspólnej taryfy celnej na przywóz niektórych produktów przemysłowych do regionów autonomicznych Madery i Azorów

  Odsyłacze

  09109/2010 – C7-0106/2010 – COM(2009)0370 – C7-0222/2009 – 2009/0125(CNS)

  Data konsultacji z PE

  14.10.2009

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  REGI

  19.5.2010

  Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  BUDG

  19.5.2010

  IMCO

  19.5.2010

   

   

  Opinia niewydana

         Data decyzji

  BUDG

  10.5.2010

  IMCO

  24.6.2010

   

   

  Sprawozdawca(y)

         Data powołania

  Danuta Maria Hübner

  3.6.2010

   

   

  Data przyjęcia

  13.7.2010

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  38

  0

  1

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Petru Constantin Luhan, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Ivars Godmanis, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Vilja Savisaar, Elisabeth Schroedter

  Data złożenia

  16.7.2010