Procedură : 2009/0125(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0232/2010

Texte depuse :

A7-0232/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 07/09/2010 - 6.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0294

RAPORT     *
PDF 164kWORD 197k
15.7.2010
PE 443.135v02-00 A7-0232/2010

referitor la propunerea de regulament al Consiliului de suspendare temporară a taxelor din tariful vamal comun asupra importurilor anumitor produse industriale în regiunile autonome Madeira şi Azore

(09109/2010 – C7‑0106/2010 – 2009/0125(CNS))

(Consultare repetată)

Comisia pentru dezvoltare regională

Raportoare: Danuta Maria Hübner

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de suspendare temporară a taxelor din tariful vamal comun asupra importurilor anumitor produse industriale în regiunile autonome Madeira şi Azore

(09109/2010 – C7‑0106/2010 – 2009/0125(CNS))

(Procedura de consultare – consultare repetată)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Consiliului (09109/2010),

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2009)0370),

–   având în vedere poziţia sa din 20 ianuarie 2010(1),

–   având în vedere articolul 349 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în temeiul căruia Consiliul a consultat din nou Parlamentul (C7-0106/2010),

–   având în vedere articolul 55 şi articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A7–0232/2010),

1.  aprobă propunerea Consiliului astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să îşi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 293 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea sa sau să o înlocuiască cu un alt text;

5.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Amendamentul  1

Proiectul Consiliului

Articolul 6a – alineatul 2

Proiectul Consiliului

Amendamentele Parlamentului

(2) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică Consiliului.

(2) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică Parlamentului European şi Consiliului.

Amendamentul  2

Proiectul Consiliului

Articolul 6b – alineatul 2

Proiectul Consiliului

Amendamentele Parlamentului

(2) În cazul în care Consiliul a iniţiat o procedură internă pentru a decide dacă este oportun să revoce delegarea de competenţe, acesta face demersurile necesare pentru a informa Comisia cu suficient timp înainte de adoptarea unei decizii finale, indicând competenţele delegate care ar putea face obiectul unei revocări, precum şi eventualele motive ale revocării.

(2) În cazul în care Consiliul a iniţiat o procedură internă pentru a decide dacă este oportun să revoce delegarea de competenţe, acesta face demersurile necesare pentru a informa Parlamentul European şi Comisia cu suficient timp înainte de adoptarea unei decizii finale, indicând competenţele delegate care ar putea face obiectul unei revocări, precum şi eventualele motive ale revocării.

Amendamentul  3

Proiectul Consiliului

Articolul 6c – alineatul 1

Proiectul Consiliului

Amendamentele Parlamentului

(1) Consiliul poate formula obiecţii privind actele delegate în termen de trei luni de la data notificării.

(1) Consiliul poate formula obiecţii privind actele delegate în termen de trei luni de la data notificării. În cazul în care intenţionează să formuleze obiecţii, Consiliul face demersurile necesare pentru a informa Parlamentul European cu suficient timp înainte de adoptarea unei decizii finale, indicând actele delegate care vor face obiectul obiecţiilor, precum şi motivele acestora.

(1)

     Texte adoptate, P7_TA(2010)0002.


EXPUNERE DE MOTIVE

În expunerea sa de motive, Comisia Europeană informează Consiliul şi Parlamentul că autorităţile regionale din Madeira şi Azore au solicitat suspendarea temporară a taxelor din tariful vamal comun cu scopul de a consolida competitivitatea operatorilor economici locali şi de a stabiliza ocuparea forţei de muncă în aceste regiuni ultraperiferice ale Uniunii.

Pentru a se asigura că bunurile importate, indiferent dacă sunt materii prime, piese sau produse finite, nu denaturează concurenţa, acestea vor face obiectul unor controale care să garanteze că societăţile locale din insule le utilizează pentru o perioadă de cel puţin doi ani înainte ca acestea să poată fi vândute în mod liber unor societăţi situate în alte zone ale Uniunii.

Nu este posibilă efectuarea unei evaluări a impactului acestor măsuri, întrucât acestea fac parte integrantă dintr-o serie de măsuri adaptate problemelor specifice acestor insule. Cu toate acestea, măsurile vor afecta resursele proprii/veniturile Uniunii Europene, estimările Comisiei Europene fiind de -0,12/an pentru perioada 2010-2019.

În mod clar, efectele suspendării propuse se vor limita la regiunile în cauză şi vor sprijini IMM-urile şi agricultorii locali să investească şi să creeze locuri de muncă în aceste regiuni ultraperiferice ale Uniunii Europene. În contextul recesiunii economice actuale, necesitatea de a lua măsuri specifice pentru a stimula activitatea economică şi pentru a stabiliza ocuparea forţei de muncă pe termen mediu poate fi considerată în concordanţă cu planul european de redresare economică şi cu măsurile necesare în vederea abordării problemelor deosebite ale regiunilor ultraperiferice ale Uniunii Europene.

Cel de-al cincilea amendament propus în raportul iniţial al Parlamentului, adoptat la 20 ianuarie 2010, nu a fost reţinut de Comisia Europeană, întrucât viza extinderea listei de bunuri acoperite de această suspendare temporară, modificând atât propunerea iniţială, cât şi cererea iniţială formulată de guvernul Portugaliei. Prin urmare, Comisia a prezentat Consiliului propunerea sa iniţială, fără modificări, în ianuarie 2010.

Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009. În consecinţă, Consiliul a fost obligat, pe de o parte, să modifice propunerea, înlocuind dispoziţiile legate de procedura de comitologie cu noile dispoziţii legate de competenţele delegate.

La sugestia mai multor servicii ale Parlamentului şi pentru a clarifica situaţia legală referitoare la acordarea şi revocarea competenţelor delegate în temeiul unei proceduri legislative speciale, ca în cazul de faţă, preşedintele a solicitat avizul Serviciului juridic al Parlamentului. Acesta şi-a prezentat avizul şi este evident acum că dispoziţiile relevante introduse de Consiliu în text necesită modificări pentru a garanta faptul că Parlamentul este informat cu privire la modificările aduse de Consiliu statutului actelor delegate.

În lumina celor de mai sus, raportoarea recomandă adoptarea propunerii Comisiei astfel cum a fost modificată.


PROCEDURĂ

Titlul

Suspendarea temporară a taxelor din tariful vamal comun asupra importurilor anumitor produse industriale în regiunile autonome Madeira şi Azore

Referinţe

09109/2010 – C7-0106/2010 – COM(2009)0370 – C7-0222/2009 – 2009/0125(CNS)

Data consultării PE

14.10.2009

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

REGI

19.5.2010

Aviz emis de către

       Data anunţului în plen

BUDG

19.5.2010

IMCO

19.5.2010

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

BUDG

10.5.2010

IMCO

24.6.2010

 

 

Raportori

Data numirii

Danuta Maria Hübner

3.6.2010

 

 

Data adoptării

13.7.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

0

1

Membri titulari prezenţi la votul final

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Petru Constantin Luhan, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Ivars Godmanis, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Vilja Savisaar, Elisabeth Schroedter

Aviz juridic - Politica de confidențialitate