RAPORT referitor la propunerea de regulament al Consiliului de suspendare temporară a taxelor din tariful vamal comun asupra importurilor anumitor produse industriale în regiunile autonome Madeira şi Azore

  15.7.2010 - (09109/2010 – C7‑0106/2010 – 2009/0125(CNS)) - *

  (Consultare repetată)
  Comisia pentru dezvoltare regională
  Raportoare: Danuta Maria Hübner


  Procedură : 2009/0125(CNS)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A7-0232/2010
  Texte depuse :
  A7-0232/2010
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de suspendare temporară a taxelor din tariful vamal comun asupra importurilor anumitor produse industriale în regiunile autonome Madeira şi Azore

  (09109/2010 – C7‑0106/2010 – 2009/0125(CNS))

  (Procedura de consultare – consultare repetată)

  Parlamentul European,

  –   având în vedere propunerea Consiliului (09109/2010),

  –   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2009)0370),

  –   având în vedere poziţia sa din 20 ianuarie 2010[1],

  –   având în vedere articolul 349 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în temeiul căruia Consiliul a consultat din nou Parlamentul (C7-0106/2010),

  –   având în vedere articolul 55 şi articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A7–0232/2010),

  1.  aprobă propunerea Consiliului astfel cum a fost modificată;

  2.  invită Comisia să îşi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 293 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

  3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

  4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial propunerea sa sau să o înlocuiască cu un alt text;

  5.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

  Amendamentul  1

  Proiectul Consiliului

  Articolul 6a – alineatul 2

  Proiectul Consiliului

  Amendamentele Parlamentului

  (2) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică Consiliului.

  (2) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică Parlamentului European şi Consiliului.

  Amendamentul  2

  Proiectul Consiliului

  Articolul 6b – alineatul 2

  Proiectul Consiliului

  Amendamentele Parlamentului

  (2) În cazul în care Consiliul a iniţiat o procedură internă pentru a decide dacă este oportun să revoce delegarea de competenţe, acesta face demersurile necesare pentru a informa Comisia cu suficient timp înainte de adoptarea unei decizii finale, indicând competenţele delegate care ar putea face obiectul unei revocări, precum şi eventualele motive ale revocării.

  (2) În cazul în care Consiliul a iniţiat o procedură internă pentru a decide dacă este oportun să revoce delegarea de competenţe, acesta face demersurile necesare pentru a informa Parlamentul European şi Comisia cu suficient timp înainte de adoptarea unei decizii finale, indicând competenţele delegate care ar putea face obiectul unei revocări, precum şi eventualele motive ale revocării.

  Amendamentul  3

  Proiectul Consiliului

  Articolul 6c – alineatul 1

  Proiectul Consiliului

  Amendamentele Parlamentului

  (1) Consiliul poate formula obiecţii privind actele delegate în termen de trei luni de la data notificării.

  (1) Consiliul poate formula obiecţii privind actele delegate în termen de trei luni de la data notificării. În cazul în care intenţionează să formuleze obiecţii, Consiliul face demersurile necesare pentru a informa Parlamentul European cu suficient timp înainte de adoptarea unei decizii finale, indicând actele delegate care vor face obiectul obiecţiilor, precum şi motivele acestora.

  EXPUNERE DE MOTIVE

  În expunerea sa de motive, Comisia Europeană informează Consiliul şi Parlamentul că autorităţile regionale din Madeira şi Azore au solicitat suspendarea temporară a taxelor din tariful vamal comun cu scopul de a consolida competitivitatea operatorilor economici locali şi de a stabiliza ocuparea forţei de muncă în aceste regiuni ultraperiferice ale Uniunii.

  Pentru a se asigura că bunurile importate, indiferent dacă sunt materii prime, piese sau produse finite, nu denaturează concurenţa, acestea vor face obiectul unor controale care să garanteze că societăţile locale din insule le utilizează pentru o perioadă de cel puţin doi ani înainte ca acestea să poată fi vândute în mod liber unor societăţi situate în alte zone ale Uniunii.

  Nu este posibilă efectuarea unei evaluări a impactului acestor măsuri, întrucât acestea fac parte integrantă dintr-o serie de măsuri adaptate problemelor specifice acestor insule. Cu toate acestea, măsurile vor afecta resursele proprii/veniturile Uniunii Europene, estimările Comisiei Europene fiind de -0,12/an pentru perioada 2010-2019.

  În mod clar, efectele suspendării propuse se vor limita la regiunile în cauză şi vor sprijini IMM-urile şi agricultorii locali să investească şi să creeze locuri de muncă în aceste regiuni ultraperiferice ale Uniunii Europene. În contextul recesiunii economice actuale, necesitatea de a lua măsuri specifice pentru a stimula activitatea economică şi pentru a stabiliza ocuparea forţei de muncă pe termen mediu poate fi considerată în concordanţă cu planul european de redresare economică şi cu măsurile necesare în vederea abordării problemelor deosebite ale regiunilor ultraperiferice ale Uniunii Europene.

  Cel de-al cincilea amendament propus în raportul iniţial al Parlamentului, adoptat la 20 ianuarie 2010, nu a fost reţinut de Comisia Europeană, întrucât viza extinderea listei de bunuri acoperite de această suspendare temporară, modificând atât propunerea iniţială, cât şi cererea iniţială formulată de guvernul Portugaliei. Prin urmare, Comisia a prezentat Consiliului propunerea sa iniţială, fără modificări, în ianuarie 2010.

  Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009. În consecinţă, Consiliul a fost obligat, pe de o parte, să modifice propunerea, înlocuind dispoziţiile legate de procedura de comitologie cu noile dispoziţii legate de competenţele delegate.

  La sugestia mai multor servicii ale Parlamentului şi pentru a clarifica situaţia legală referitoare la acordarea şi revocarea competenţelor delegate în temeiul unei proceduri legislative speciale, ca în cazul de faţă, preşedintele a solicitat avizul Serviciului juridic al Parlamentului. Acesta şi-a prezentat avizul şi este evident acum că dispoziţiile relevante introduse de Consiliu în text necesită modificări pentru a garanta faptul că Parlamentul este informat cu privire la modificările aduse de Consiliu statutului actelor delegate.

  În lumina celor de mai sus, raportoarea recomandă adoptarea propunerii Comisiei astfel cum a fost modificată.

  PROCEDURĂ

  Titlul

  Suspendarea temporară a taxelor din tariful vamal comun asupra importurilor anumitor produse industriale în regiunile autonome Madeira şi Azore

  Referinţe

  09109/2010 – C7-0106/2010 – COM(2009)0370 – C7-0222/2009 – 2009/0125(CNS)

  Data consultării PE

  14.10.2009

  Comisia competentă în fond

         Data anunţului în plen

  REGI

  19.5.2010

  Aviz emis de către

         Data anunţului în plen

  BUDG

  19.5.2010

  IMCO

  19.5.2010

   

   

  Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

  BUDG

  10.5.2010

  IMCO

  24.6.2010

   

   

  Raportori

  Data numirii

  Danuta Maria Hübner

  3.6.2010

   

   

  Data adoptării

  13.7.2010

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  38

  0

  1

  Membri titulari prezenţi la votul final

  François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Petru Constantin Luhan, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Membri supleanţi prezenţi la votul final

  Ivars Godmanis, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Vilja Savisaar, Elisabeth Schroedter