POROČILO o predlogu Uredbe Sveta o začasni opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife na uvoz nekaterih industrijskih izdelkov v avtonomni regiji Madeira in Azori

  15.7.2010 - (09109/2010 – C7‑0106/2010 – 2009/0125(CNS)) - *

  (Ponovno posvetovanje)
  Odbor za regionalni razvoj
  Poročevalka: Danuta Maria Hübner


  Postopek : 2009/0125(CNS)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A7-0232/2010
  Predložena besedila :
  A7-0232/2010
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu Uredbe Sveta o začasni opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife na uvoz nekaterih industrijskih izdelkov v avtonomni regiji Madeira in Azori

  (09109/2010 – C7‑0106/2010 – 2009/0125(CNS))

  (Postopek posvetovanja – ponovno posvetovanje)

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju osnutka Sveta (09109/2010),

  –   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2009)0370),

  –   ob upoštevanju svojega stališča z dne 20. januarja 2010[1],

  –   ob upoštevanju člena 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je Svet ponovno posvetoval s Parlamentom (C7–0106/2010),

  –   ob upoštevanju členov 55 in 59(3) svojega poslovnika,

  –   ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A7‑0232/2010),

  1.  odobri osnutek Sveta, kakor je bil spremenjen;

  2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog v skladu s členom 293 Pogodbe o delovanju Evropske unije;

  3.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

  4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava predlog bistveno spremeniti ali ga nadomestiti z drugim besedilom;

  5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

  Predlog spremembe  1

  Osnutek Sveta

  Člen 6 a – odstavek 2

  Osnutek Sveta

  Predlogi sprememb Parlamenta

  2. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o tem obvesti Svet.

  2. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o tem obvesti Evropski parlament in Svet.

  Predlog spremembe  2

  Osnutek Sveta

  Člen 6 b – odstavek 2

  Osnutek Sveta

  Predlogi sprememb Parlamenta

  2. Če je Svet začel notranji postopek za odločitev o morebitnem preklicu prenosa pooblastila, si o tem prizadeva obvestiti Komisijo v razumnem roku pred sprejetjem končne odločitve, pri tem pa navede preneseno pooblastilo, ki bi se lahko preklicalo, in možne razloge za preklic.

  2. Če je Svet začel notranji postopek za odločitev o morebitnem preklicu prenosa pooblastila, si o tem prizadeva obvestiti Evropski parlament in Komisijo v razumnem roku pred sprejetjem končne odločitve, pri tem pa navede preneseno pooblastilo, ki bi se lahko preklicalo, in možne razloge za preklic.

  Predlog spremembe  3

  Osnutek Sveta

  Člen 6 c – odstavek 1

  Osnutek Sveta

  Predlogi sprememb Parlamenta

  1. Svet lahko nasprotuje delegiranim aktom v treh mesecih od datuma uradnega obvestila.

  1. Svet lahko nasprotuje delegiranim aktom v treh mesecih od datuma uradnega obvestila. Če jim namerava nasprotovati, si prizadeva, da o tem v razumnem času pred sprejetjem končne odločitve obvesti Evropski parlament, pri tem pa navede, kateremu delegiranemu aktu namerava nasprotovati in razloge za nasprotovanje.

  OBRAZLOŽITEV

  Evropska komisija v obrazložitvenem memorandumu Svet in Parlament obvešča, da so regionalni organi Madeire in Azorov zaprosili za začasno opustitev dajatev skupne carinske tarife, s čimer bi okrepili konkurenčni položaj lokalnih gospodarskih subjektov in ustalili zaposlenost v teh najbolj oddaljenih regijah.

  Da zaradi uvoženega blaga, pa naj bodo to surovine, deli ali končni izdelki, ne bi prišlo do izkrivljanja konkurence, bo zanj veljal nadzor, s čimer bi zagotovili, da bodo to blago vsaj dve leti uporabljale lokalne družbe na otokih, preden jih bodo lahko prosto prodale družbam s sedežem drugje v Uniji.

  Učinka teh ukrepov ni mogoče oceniti, saj so sestavni del vrste ukrepov, prilagojenih specifičnim problemom teh otokov. Vendar bodo ukrepi vplivali na lastna sredstva/prihodke Unije, kar bo po ocenah Evropske komisije znašalo -0,12/leto za obdobje 2010–2019.

  Seveda bodo učinki predlagane opustitve omejeni na ti regiji ter bodo v pomoč lokalnim malim in srednjim podjetjem ter kmetom pri naložbah in ustvarjanju novih delovnih mest v tej najbolj oddaljeni regiji Unije. V sedanji gospodarski recesiji se zdi, da se potreba po uvedbi specifičnih ukrepov za spodbujanje gospodarske dejavnosti in srednjeročnem stabiliziranju zaposlenosti dobro ujema z evropskim načrtom za oživitev gospodarstva ter ukrepi, potrebnimi za reševanje specifičnih problemov najbolj oddaljenih regij v Uniji.

  Pete spremembe, ki jo je Parlament predlagal v prvotnem poročilu, sprejetem 20. januarja 2010, Evropska komisija ni ohranila, saj naj bi širila seznam blaga, na katerega se nanaša začasna opustitev, s čimer se spreminja tako prvotni predlog kot prvotna zahteva portugalske vlade. Komisija je zato Svetu januarja 2010 predložila svoj prvotni nespremenjeni predlog.

  Pogodba o delovanju Evropske unije je začela veljati 1. decembra 2009. Svet je zaradi tega moral predlog spremeniti tako, da je določbe o postopku komitologije zamenjal z novimi določbami o prenesenih pooblastilih.

  V skladu z nasveti številnih služb Parlamenta in da bi se razjasnil pravni položaj podeljevanja in preklica prenesenih pooblastil v posebnem zakonodajnem postopku, kot je ta postopek, je predsedujoči zahteval mnenje pravne službe Parlamenta. Mnenje je prejel in zdaj je jasno, da je treba nekatere določbe, ki jih je v besedilo vstavil Svet, spremeniti tako, da bo Parlament zagotovo obveščen o vseh spremembah Sveta v zvezi s statusom delegiranih aktov.

  Glede na povedano, poročevalka predlaga, da se predlog Komisije sprejme, kakor je bil spremenjen.

  POSTOPEK

  Naslov

  Začasna opustitev avtonomnih dajatev skupne carinske tarife na uvoz nekaterih industrijskih izdelkov v avtonomni regiji Madeira in Azori

  Referenčni dokumenti

  09109/2010 – C7-0106/2010 – KOM(2009)0370 – C7-0222/2009 – 2009/0125(CNS)

  Datum posvetovanja z EP

  14.10.2009

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  REGI

  19.5.2010

  Odbori, zaprošeni za mnenje

         Datum razglasitve na zasedanju

  BUDG

  19.5.2010

  IMCO

  19.5.2010

   

   

  Odbori, ki niso podali mnenja

         Datum sklepa

  BUDG

  10.5.2010

  IMCO

  24.6.2010

   

   

  Poročevalec/-ka

         Datum imenovanja

  Danuta Maria Hübner

  3.6.2010

   

   

  Datum sprejetja

  13.7.2010

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  38

  0

  1

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Petru Constantin Luhan, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Ivars Godmanis, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Vilja Savisaar, Elisabeth Schroedter