Betänkande - A7-0232/2010Betänkande
A7-0232/2010

  BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för importer av vissa industriprodukter till de autonoma regionerna Madeira och Azorerna

  15.7.2010 - (09109/2010 – C7‑0106/2010 – 2009/0125(CNS)) - *

  (Nytt samråd)
  Utskottet för regional utveckling
  Föredragande: Danuta Maria Hübner


  Förfarande : 2009/0125(CNS)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A7-0232/2010
  Ingivna texter :
  A7-0232/2010
  Debatter :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till rådets förordning om tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för importer av vissa industriprodukter till de autonoma regionerna Madeira och Azorerna

  (09109/2010 – C7‑0106/2010 – 2009/0125(CNS))

  (Samrådsförfarandet – nytt samråd)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av rådets förslag (09109/2010),

  –   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2009)0370),

  –   med beaktande av parlamentets ståndpunkt av den 20 januari 2010[1],

  –   med beaktande av artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken rådet på nytt hört parlamentet (C7‑0106/2010),

  –   med beaktande av artiklarna 55 och 59.3 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A7‑0232/2010).

  1.  Europaparlamentet godkänner rådets förslag såsom ändrat av parlamentet.

  2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 293 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

  3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

  4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag eller ersätta det med ett nytt.

  5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

  Ändringsförslag    1

  Rådets förslag

  Artikel 6a – punkt 2

  Rådets förslag

  Parlamentets ändringar

  2. Så snart kommissionen antar en delegerad akt, ska kommissionen delge rådet denna.

  2. Så snart kommissionen antar en delegerad akt, ska kommissionen delge Europaparlamentet och rådet denna.

  Ändringsförslag  2

  Rådets förslag

  Artikel 6b – punkt 2

  Rådets förslag

  Parlamentets ändringar

  2. När rådet har inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida delegeringen av befogenheter ska återkallas, ska rådet sträva efter att informera kommissionen i rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas, och ange vilken delegerad befogenhet som kan komma att återkallas samt skälen för återkallandet.

  2. När rådet har inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida delegeringen av befogenheter ska återkallas, ska rådet sträva efter att informera Europaparlamentet och kommissionen i rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas, och ange vilken delegerad befogenhet som kan komma att återkallas samt skälen för återkallandet.

  Ändringsförslag  3

  Rådets förslag

  Artikel 6c – punkt 1

  Rådets förslag

  Parlamentets ändringar

  1. Rådet får invända mot delegerade akter inom en period på tre månader efter anmälningsdatum.

  1. Rådet får invända mot delegerade akter inom en period på tre månader efter anmälningsdatum. Om rådet avser att invända ska det sträva efter att informera Europaparlamentet i rimlig tid innan det fattar det slutliga beslutet, och ange vilken delegerad akt som det avser att invända mot samt de eventuella skälen för sin invändning.

  MOTIVERING

  Kommissionen informerar i sin motivering rådet och parlamentet om att de regionala myndigheterna i Madeira och Azorerna har begärt ett tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för att öka de lokala ekonomiska aktörernas konkurrenskraft och främja en säkrare sysselsättning på dessa öar i unionens yttersta randområden.

  För att garantera att importerade varor, oavsett om det handlar om råvaror eller färdiga varor, inte snedvrider konkurrensen, kommer man att kontrollera att de används av lokala företag på öarna under en period på minst två år innan de får säljas fritt till andra företag som är etablerade i andra delar av EU.

  Det är omöjligt att utvärdera konsekvenserna av dessa åtgärder eftersom de ingår i en rad åtgärder som utformats för dessa öars specifika problem. Åtgärderna kommer dock att inverka på unionens egna medel/inkomster, som kommissionen beräknat till -0,12/år för perioden 2010–2019.

  Konsekvenserna av det föreslagna upphävandet kommer att begränsas till de berörda regionerna och kommer att hjälpa de lokala små och medelstora företagen och jordbrukarna att investera och skapa sysselsättning i dessa yttersta randområden. I den nuvarande ekonomiska konjunkturnedgången kan behovet av att vidta specifika åtgärder för att stimulera näringslivet och främja en säkrare sysselsättning på medellång sikt anses överensstämma med den europeiska ekonomiska återhämtningsplanen och de åtgärder som krävs för att hantera de särskilda problemen i unionens yttersta randområden.

  Det femte ändringsförslaget i parlamentets ursprungliga betänkande, som antogs den 20 januari 2010, bibehölls inte av kommissionen eftersom det syftade till att utöka listan över varor som omfattades av detta tillfälliga upphävande och därmed ändra både det ursprungliga förslaget och den ursprungliga begäran som lämnats in av Portugals regering. Kommissionen hänsköt därför sitt ursprungliga, oförändrade förslag till rådet i januari 2010.

  Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt trädde i kraft den 1 december 2009. Rådet tvingades därför att ändra förslaget och ersätta bestämmelserna om kommittéförfarandet med nya bestämmelser om delegerade befogenheter.

  På rekommendation av flera av parlamentets avdelningar och för att klargöra den rättsliga situationen i fråga om beviljande och återkallande av delegerade befogenheter i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, som i det här fallet, begärde det ansvariga utskottets ordförande ett yttrande från parlamentets rättstjänst. Yttrandet har erhållits och det är nu uppenbart att de berörda bestämmelser som införts av rådet måste ändras för att garantera att parlamentet informeras om alla ändringar som rådet gör av de delegerade akternas status.

  Med hänsyn till ovanstående föreslår föredraganden att kommissionens förslag antas såsom ändrat av parlamentet.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Tillfälligt upphävande av de autonoma tullarna i Gemensamma tulltaxan för importer av vissa industriprodukter till Madeira och Azorerna

  Referensnummer

  09109/2010 – C7-0106/2010 – KOM(2009)0370 – C7-0222/2009 – 2009/0125(CNS)

  Begäran om samråd med parlamentet

  14.10.2009

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  REGI

  19.5.2010

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  BUDG

  19.5.2010

  IMCO

  19.5.2010

   

   

  Inget yttrande avges

         Beslut

  BUDG

  10.5.2010

  IMCO

  24.6.2010

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Danuta Maria Hübner

  3.6.2010

   

   

  Antagande

  13.7.2010

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  38

  0

  1

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Petru Constantin Luhan, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Michael Theurer, Michail Tremopoulos, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Ivars Godmanis, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Vilja Savisaar, Elisabeth Schroedter

  Ingivande

  16.7.2010