Διαδικασία : 2010/2010(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0234/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0234/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 07/09/2010 - 6.9
CRE 07/09/2010 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0299

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 344kWORD 366k
20.7.2010
PE 439.396v04-00 A7-0234/2010

σχετικά με την ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας νέας βιώσιμης οικονομίας

(2010/2010(INI))

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Elisabeth Schroedter

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας νέας βιώσιμης οικονομίας

(2010/2010(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» COM(2010) 2020),

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Εντάσσοντας τη διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης στις πολιτικές της ΕΕ: Αναθεώρηση του 2009 της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη» (COM(2009) 0400),

–    έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών - Μέρος ΙΙ των ολοκληρωμένων κατευθυντήριων γραμμών για την Ευρώπη 2020 (COM(2010)0193),

–    έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 106/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με το κοινοτικό πρόγραμμα επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου (αναδιατύπωση)(1),

–    έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/31/ΕΕ(2) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων (αναδιατύπωση),

–    έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/28/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ(3),

–    έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης» (COM/2009/0147) και το σχετικό ψήφισμά του της 6ης Μαΐου 2010(4),

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πιο οικολογικές μεταφορές» (COM(2008)0433),

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική για την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους» (COM(2009)0435),

–     έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη» (COM(2007)0001),

–    έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης και 11ης Δεκεμβρίου 2009 και ιδίως τα σημεία 21-24,

–    έχοντας υπόψη την έκθεση της Προεδρίας του Συμβουλίου για την επανεξέταση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη 2009(5),

–    έχοντας υπόψη τη σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC) και το σχετικό πρωτόκολλο του Κιότο,

–    έχοντας υπόψη το έγγραφο της IPCC του 2007 με τίτλο «Κλιματική αλλαγή 2007: συγκεφαλαιωτική έκθεση, συμβολή των ομάδων εργασίας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ στην τέταρτη έκθεση αξιολόγησης της διακυβερνητικής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος»,

–    έχοντας υπόψη την έκθεση επισκόπησης Stern του 2006 για τις οικονομικές πτυχές της κλιματικής αλλαγής,

–    έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία «Πράσινες θέσεις εργασίας» του 2008 του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP), της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), της Διεθνούς Οργάνωσης Εργοδοτών (IOE) και της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας (ITUC) με τίτλο «Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World» (Πράσινες θέσεις εργασίας: προς μια αξιοπρεπή εργασία σε έναν βιώσιμο κόσμο με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα),

–    έχοντας υπόψη το ενημερωτικό σημείωμα της ILO με τίτλο «Global Challenges for Sustainable Development: Strategies for Green Jobs» (Παγκόσμιες προκλήσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη: στρατηγικές για πράσινες θέσεις εργασίας) που υποβλήθηκε στη διάσκεψη των υπουργών Εργασίας και Απασχόλησης της G8 που διεξήχθη στο Niigata της Ιαπωνίας από τις 11 έως τις 13 Μαΐου 2008,

–    έχοντας υπόψη τη «Δήλωση για την πράσινη ανάπτυξη» του ΟΟΣΑ που εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου σε επίπεδο υπουργών της 25ης Ιουνίου 2009 και την επακόλουθη στρατηγική για την πράσινη ανάπτυξη,

–    έχοντας υπόψη την έκθεση της Greenpeace και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (EREC) του 2009 με τίτλο «Working for the climate: renewable energy and the green job revolution» (Καταβάλλοντας προσπάθειες για το κλίμα: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η επανάσταση της πράσινης εργασίας),

–    έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (CES) και του Οργανισμού Κοινωνικής Ανάπτυξης (SDA) του 2007 με τίτλο: «Climate Change and Employment: Impact on employment in the European Union-25 of climate change and CO2 emission reduction measures by 2030» (Κλιματική αλλαγή και απασχόληση: επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των μέτρων μείωσης των εκπομπών CO2 στην απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 μέχρι το 2030),

–    έχοντας υπόψη την οικονομική έκθεση του Πανεπιστημίου του Ruhr αριθ. 156 με τίτλο «Οικονομικός αντίκτυπος της προώθησης των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η γερμανική εμπειρία»,

–    έχοντας υπόψη τη δημοσίευση από το Κέντρο Πολιτικών Σπουδών της Δανίας (CEPOS) της μελέτης «Αιολική ενέργεια, η περίπτωση της Δανίας»,

–    έχοντας υπόψη τη δημοσίευση από το Πανεπιστήμιο Rey Juan Carlos της «Μελέτης των επιπτώσεων των δημοσίων ενισχύσεων προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε ό, τι αφορά την απασχόληση»,

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2007 για τις προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις (COM(2007)0799),

–    έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής «Απασχόληση στην Ευρώπη το 2009» και ιδίως το κεφάλαιο 3: κλιματική αλλαγή και αποτελέσματα στην αγορά εργασίας,

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας» (COM(2008)0800) και το συνακόλουθο ψήφισμα της 11ης Μαρτίου 2009(6),

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η υλοποίηση της ευρωπαϊκής ανάκαμψης» (COM(2009)0114),

–        έχοντας υπόψη την κοινή ανάλυση των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων με τίτλο «Key challenges facing European labour markets» (Οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές αγορές εργασίας), της 18ης Οκτωβρίου 2007,

–    έχοντας υπόψη το «Πλαίσιο ενεργειών για τη διά βίου ανάπτυξη των ικανοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων» των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων, του 2002,

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας - Πρόβλεψη και κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας και των αναγκών σε δεξιότητες» (COM(2008)0868), και την έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας: άμεση ανάληψη δράσης» του Φεβρουαρίου του 2010,

–    έχοντας υπόψη την ερευνητική εργασία του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη και την Επαγγελματική Κατάρτιση (CEDEFOP) του 2009 με τίτλο «Future Skills Needs for the Green Economy» (Μελλοντικές ανάγκες δεξιοτήτων για την πράσινη οικονομία),

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–    έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6‑0000/2010),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαίωσε το 2009 ότι η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί κεντρικό στόχο της Συνθήκης της Λισαβόνας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις κατευθυντήριες αρχές της στρατηγικής της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη συγκαταλέγονται η ενσωμάτωση μελημάτων οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα στις διάφορες πολιτικές, η εντατικοποίηση του κοινωνικού διαλόγου, η ενίσχυση της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, η αρχή της πρόληψης και η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα κεντρικό σημείο της στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020 είναι η προώθηση μιας κοινωνικής, πιο αποδοτικής στη χρήση πόρων, πιο φιλικής για το περιβάλλον και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιομηχανικές χώρες πρέπει σύμφωνα με τη Συμφωνία της Κοπεγχάγης να μειώσουν τις εκπομπές CO2 τους κατά 80%-90% μέχρι το 2050 σε σύγκριση με το 1990,

Δ.  ότι η αλλαγή του κλίματος στην Ευρώπη έχει διαφορετικές επιπτώσεις στις περιφέρειες, όπου σύμφωνα με μια μελέτη της Επιτροπής οι περιφέρειες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, στις οποίες ζει παραπάνω από το ένα τρίτο του πληθυσμού της ΕΕ, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στην πίεση της κλιματικής αλλαγής, ότι οι ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού είναι εκείνες που πλήττονται βαρύτερα και ότι από αυτό μπορεί να προκύψουν μεγαλύτερες περιφερειακές και κοινωνικές ανισότητες,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετεξέλιξη προς μια πιο βιώσιμη οικονομία έχει διαφορετική θετική επίδραση στους διάφορους τομείς και συγκεκριμένα, ότι δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, ενώ άλλες αντικαθίστανται ή εν μέρει χάνονται· ότι όλες οι θέσεις εργασίας πρέπει να προσαρμοστούν σε έναν αειφόρο τρόπο παραγωγής και εργασίας που θα εξοικονομεί πόρους και, για τον λόγο αυτόν, η μεγαλύτερη ανάγκη προσαρμογής αφορά τις υφιστάμενες σχέσεις εργασίας, με επιθυμητή την ύπαρξη ευέλικτων σχέσεων εργασίας,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στοιχεία της Πράσινης Βίβλου για τις δημογραφικές αλλαγές (COM(2005)0094) καταδεικνύουν ότι κατά το διάστημα από το 2005 έως το 2030 ο ενεργός πληθυσμός της ΕΕ θα μειωθεί κατά 20,8 εκατομμύρια (6.8%) και ότι ο αριθμός των ανθρώπων ηλικίας άνω των 60 αυξάνεται σήμερα με διπλάσιο ρυθμό απ’ ό, τι πριν από το 2007 – κατά περίπου δύο εκατομμύρια ετησίως σε σύγκριση με ένα εκατομμύριο προηγουμένως,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω μετεξέλιξη οδηγεί σε σταθεροποίηση της απασχόλησης και για ορισμένους τομείς σε τεράστια αύξηση των θέσεων εργασίας με σημαντικές δευτερογενείς επιπτώσεις, και ότι, όπου δημιουργούνται αξιόπιστες συνθήκες, μπορεί να σημειωθεί διαρκής αύξηση της ασφάλειας της απασχόλησης που σταθεροποιείται από την αύξηση των εξαγωγών,

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαραίτητη οικονομική ανάπτυξη και η απορρέουσα αύξηση της απασχόλησης σε μια βασισμένη στην καινοτομία οικονομία μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν καταφέρουν οι ερευνητές και οι επιχειρήσεις της Ευρώπης να μετατρέψουν τα αποτελέσματα της έρευνας σε εμπορικά προϊόντα· παραπέμπει στον πίνακα αποτελεσμάτων της Επιτροπής στον τομέα της καινοτομίας που καταδεικνύει σχετική υστέρηση 30% έναντι των ΗΠΑ και 40% έναντι της Ιαπωνίας,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μερικούς νέους τομείς συχνά δεν υπάρχουν ακόμα δομές κοινωνικού διαλόγου· ότι υφίστανται περιπτώσεις νέων τομέων στους οποίους δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ή δεν εφαρμόζονται οι υφιστάμενες, και ότι δεν υπάρχουν ούτε κώδικες των τομέων· ότι όλοι οι τομείς υφίστανται μεγάλη πίεση για αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους και ότι σε περιφέρειες με μεγάλη ανεργία ασκείται μεγάλη πίεση αποδοχής κακών συνθηκών εργασίας,

Ι.   εκφράζει την ανησυχία του για τη μακροπρόθεσμη ανασφάλεια των θέσεων εργασίας η οποία έχει ενταθεί στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, όπου ειδικότερα τα νέα άτομα τείνουν να εργάζονται όλο και περισσότερο με βραχυχρόνιες συμβάσεις και χειρότερες συνθήκες εργασίας• εκφράζει την άποψη ότι οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν υπό τις εν λόγω συνθήκες δεν μπορούν να θεωρηθούν ως βιώσιμες• θεωρεί ότι θα πρέπει να αντιμετωπισθούν αυτές οι διαρθρωτικές ελλείψεις στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο μιας νέας βιώσιμης οικονομίας,

ΙΑ. έχοντας υπόψη ότι η μετάβαση προς μια νέα βιώσιμη οικονομία δεν θα πρέπει να αποτελέσει πρόφαση για τον αποκλεισμό των πιο ευάλωτων και πιο ανειδίκευτων εργαζομένων από την αγορά εργασίας, και ότι, θα πρέπει, προς τούτο, να αποφευχθεί η χρησιμοποίηση της "αφρόκρεμας" μόνο των εργαζομένων, πράγμα που θα έχει ως πρώτα θύματα τους λιγότερο ειδικευμένους εργαζόμενους,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων περιλαμβάνεται ως στόχος στη Συνθήκη της Λισαβόνας και αποτελεί έναν από τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας, ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε διάφορους κλάδους και, ως εκ τούτου, δεν επωφελούνται στον ίδιο βαθμό από την αύξηση της απασχόλησης της νέας βιώσιμης οικονομίας,

ΙΓ. έχοντας υπόψη ότι η νέα οικονομία θα λάβει μορφή μέσα σε μια γηράσκουσα κοινωνία με συρρικνούμενο εργατικό δυναμικό, πράγμα που καθιστά απαραίτητη την προσέλκυση περισσότερων γυναικών στην αμειβόμενη εργασία, προσαρμόζοντας την οργάνωση της εργασίας και προετοιμάζοντας τους εργοδότες σε όλους τους τομείς για ένα πιο ποικίλο εργατικό δυναμικό,

ΙΔ. έχοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, η παρουσία γυναικών σε όλα τα επίπεδα ευθύνης παρέχει προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις, ειδικότερα όσον αφορά τις οικονομικές τους επιδόσεις,

ΙΕ. έχοντας υπόψη ότι οι γυναίκες κατέχουν τα περισσότερα πανεπιστημιακά διπλώματα στην ΕΕ και αποτελούν την πλειοψηφία σε εμπορικές και νομικές σχολές και σε σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων, αλλά συνεχίζουν να αποτελούν τη μειοψηφία σε θέσεις ευθύνης στις επιχειρήσεις και τους δημόσιους οργανισμούς,

ΙΣΤ.έχοντας υπόψη ότι, κυρίως εξαιτίας των σεξιστικών στερεοτύπων στην εκπαίδευση και στην κοινωνία, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε τομείς που θεωρούνται λανθασμένα "ανδρικοί", όπως είναι η πληροφορική, η μηχανική, η φυσική, και στα τεχνικά επαγγέλματα όπως οι μηχανικοί αυτοκινήτων και οι οικοδόμοι,

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία αυξάνεται μεταξύ των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερα έντονο πρόβλημα κοινωνικού αποκλεισμού μετά την ηλικία των 55 ετών, και ότι παρά την πρόοδο που σημειώθηκε κατά την τελευταία δεκαετία, μόλις λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο των γυναικών ηλικίας από 55 έως και 64 ετών είχε εργασία το 2008, ενώ το ποσοστό των ανδρών της ίδιας ηλικιακής ομάδας που εργάζονταν ανερχόταν σε 55%·

Στρατηγική απασχόλησης για μια νέα βιώσιμη οικονομία

1.  θεωρεί ότι η βιώσιμη ανάπτυξη βασίζεται σε μια μακροπρόθεσμη θεώρηση στο πλαίσιο της οποίας η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή και η περιβαλλοντική προστασία συμβαδίζουν και αλληλοϋποστηρίζονται· υπογραμμίζει τις δυνατότητες δημιουργίας "πράσινων θέσεων εργασίας" στο πλαίσιο μιας βιώσιμης οικονομίας,

2.  θεωρεί ότι η οικονομία μετά την κρίση θα αποτελέσει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για βιώσιμη ανάπτυξη βασιζόμενη στην κοινωνική δικαιοσύνη και την αποτελεσματικότητα από πλευράς περιβάλλοντος· επισημαίνει ότι η μετατροπή των ευρωπαϊκών οικονομιών από ρυπογόνες σε οικολογικώς επαρκείς θα οδηγήσει σε βαθιές αλλαγές στην παραγωγή, διανομή και κατανάλωση, γεγονός που θα έπρεπε να ιδωθεί ως ευκαιρία για χάραξη πορείας προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο η ευημερία και η απασχόληση· πιστεύει ότι η μετάβαση σε μια οικονομία βασιζόμενη σε μη ρυπογόνες πηγές ενέργειας πρέπει να θεωρηθεί ως ευκαιρία για επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη και όχι απλώς ως βάρος στους προϋπολογισμούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα,

3.  υπογραμμίζει τη σημασία μέτρων προώθησης της ανάπτυξης και της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αστυφιλία,

4.  διαπιστώνει ότι χρειάζεται να καταστεί η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών περισσότερο βιώσιμη· διαπιστώνει ότι οι επενδύσεις σε μια νέα βιώσιμη οικονομία ενέχουν μεγάλο αναπτυξιακό δυναμικό για την αγορά εργασίας και προσφέρουν νέες ευκαιρίες απόκτησης εισοδήματος, διαπιστώνει ότι πίσω από τον θετικό απολογισμό υπάρχουν απώλειες σε ορισμένους τομείς που αντισταθμίζονται με το παραπάνω από την αύξηση σε άλλους και ότι ως εκ τούτου πρέπει να προωθηθεί η επιμόρφωση και ο επαγγελματικός αναπροσανατολισμός,

5.  είναι της γνώμης ότι η τρέχουσα παγκόσμια οικονομική και κοινωνική κρίση, η οποία επιβράδυνε τις αλλαγές στην κατανάλωση ενέργειας και τις μειώσεις των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, δεν θα πρέπει να αποτρέψει τα κράτη μέλη από την μετάβαση προς μια ανταγωνιστική, πιο βιώσιμη, περιορισμένης χρήσης άνθρακα και περισσότερο αποδοτική στη χρήση των πόρων οικονομία, δεδομένου ότι όλα αυτά θα συμβάλουν στην προσαρμοστικότητά τους, στην μείωση της εξάρτησής τους από συνεχώς δαπανηρότερες εισαγωγές, καθώς και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους,

6.  πιστεύει ότι θα έπρεπε να γίνουν περισσότερα για την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους· καλεί δε την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα υφιστάμενα εργαλεία πολιτικής, ή εν ανάγκη να αναπτύξει νέα, προκειμένου να κατανέμεται ορθά το κόστος, και να διασφαλίσει ότι οι μελλοντικές πολιτικές προτάσεις αντικατοπτρίζουν τα ευρήματά της,

7.  είναι της άποψης ότι μια νέα βιώσιμη οικονομία για την ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει την εξισορροπημένη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη· ζητεί να θεσπιστεί φιλόδοξη βιώσιμη βιομηχανική πολιτική, με έμφαση στην απόδοση των πόρων· τονίζει ότι η πράσινη οικονομία πρέπει να προσφέρει προοπτικές για αξιοπρεπείς και καλά αμειβόμενες θέσεις απασχόλησης, με εστίαση στην προστασία του περιβάλλοντος,

8.  είναι βαθύτατα πεπεισμένο ότι μια πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος βασισμένη στην οικονομία της αγοράς μπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την απασχόληση σε όλους τους τομείς της οικονομίας και υπογραμμίζει ότι οι προβλέψιμοι και φιλικοί για τις επενδύσεις όροι πλαίσιο αποτελούν τη βάση για να μπορέσουν οι καινοτόμες επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν με τον καλύτερο τρόπο αυτές τις ευκαιρίες προς το συμφέρον του περιβάλλοντος και των εργαζομένων,

9.  καλεί την βιομηχανία να συμμετάσχει σε οικολογικές καινοτομίες, καθώς οι επιχειρηματίες μπορούν να διαδραματίσουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη διάδοση των οικολογικών καινοτομιών· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ενημέρωση των επιχειρηματιών και η υπόδειξη νέων επιχειρησιακών ευκαιριών, είναι αποφασιστικής σημασίας για την επιτυχία μιας στρατηγικής που θα στοχεύει στην ανάπτυξη οικονομιών αποδοτικών ως προς τη χρήση των πόρων και την ανάπτυξη βιώσιμων βιομηχανιών,

10. υποστηρίζει την εμβληματική πρωτοβουλία της Επιτροπής στη στρατηγική ΕΥΡΩΠΗ 2020 να γίνει τώρα η μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία, να μειωθεί η εξάρτηση της οικονομικής ανάπτυξης από την κατανάλωση πόρων και ενέργειας και να μειωθούν οι εκπομπές που βλάπτουν το κλίμα ως αντίδραση στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη· επικροτεί δε την πρόθεση να προσανατολιστούν σε αυτόν τον στόχο το ρυθμιστικό περιβάλλον, τα μέσα παροχής κινήτρων της οικονομίας της αγοράς, οι επιδοτήσεις και οι δημόσιες συμβάσεις· λυπάται όμως που με την στρατηγική ΕΥΡΩΠΗ 2020 η Επιτροπή χάνει την ευκαιρία να χειριστεί το δυναμικό των θέσεων εργασίας μιας βιώσιμης οικονομίας,

11. διαπιστώνει ότι, προκειμένου να επιτευχθούν οι σχετικοί με την απασχόληση στόχοι της στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020, να χρησιμοποιηθεί το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας μιας νέας βιώσιμης οικονομίας και να βελτιωθεί η βιωσιμότητα της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, χρειάζεται να αυξηθεί η ενεργειακή απόδοση της στέγασης και των κατασκευών, το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία, καθώς και η βιωσιμότητα των μεταφορών και της κινητικότητας, της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας, παράλληλα προς την ανακύκλωση, τις διαδικασίες παραγωγής με μικρή χρήση πόρων και τους κύκλους κλειστού βρόγχου των πρώτων υλών· επίσης, διαπιστώνει ότι και ο τομέας των υπηρεσιών καθώς και ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας ενέχουν μεγάλο δυναμικό δημιουργίας πράσινων θέσεων εργασίας,

12. τονίζει τη σημασία του δημοσίου τομέα ο οποίος πρέπει να δίνει το παράδειγμα, να υιοθετεί προοδευτικά πρότυπα δημοσίων συμβάσεων και να προσφέρει κίνητρα και πληροφορίες, ειδικότερα στους τομείς της ενέργειας, της κατασκευής υποδομών και εγκαταστάσεων, των μεταφορών και των επικοινωνιών ενόψει της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης με κατοχυρωμένα δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν, ιδίως στις προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις, τη συμπερίληψη περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων, πέραν της προώθησης ρητρών τοπικού περιεχομένου και επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας, ιδίως δε ΜΜΕ,

13. καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές στον τομέα των ευκαιριών απασχόλησης κατά την ενασχόλησή τους με τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής,

14. είναι πεπεισμένο ότι οι πράσινες θέσεις βιώσιμης εργασίας δεν πρέπει να έχουν παραπληρωματικό ρόλο αλλά αντίθετα, η οικονομία και η κοινωνία πρέπει να αποκτήσουν γενικά ένα βιώσιμο προσανατολισμό· έχει επίγνωση του γεγονότος ότι στην οικονομία δεν υπάρχει διακριτός τομέας «προστασία του περιβάλλοντος» ή «περιβαλλοντική βιομηχανία» καθώς η περιβαλλοντική προστασία αφορά πολλούς παραδοσιακούς κλάδους όπως τις μεταποιητικές βιομηχανίες, τον κατασκευαστικό τομέα και τον τομέα παροχής υπηρεσιών· ζητεί ως εκ τούτου να υιοθετηθεί ο ορισμός της ILO ως ορισμός εργασίας, σύμφωνα με τον οποίο όλες οι θέσεις εργασίας που προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη είναι πράσινες θέσεις βιώσιμης εργασίας· εξηγεί ότι ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει αφενός τις θέσεις εργασίας που μειώνουν άμεσα την κατανάλωση ενέργειας και πρώτων υλών, προστατεύουν τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα και ελαχιστοποιούν τη δημιουργία αποβλήτων και την ατμοσφαιρική ρύπανση, και αφετέρου όλες τις θέσεις εργασίας που μειώνουν το οικολογικό αποτύπωμα· παραδέχεται ότι το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί τελεσίδικα εξαιτίας της σχετικότητας του ορισμού,

15. θεωρεί ότι χρειάζεται να διερευνηθούν πολύ περισσότερο οι επιπτώσεις των πολιτικών για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή στην καθαρή δημιουργία θέσεων εργασίας· καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τον τομέα αυτό προτεραιότητα εντός του 8ου Προγράμματος Πλαισίου,

16. υπογραμμίζει ότι όλες οι θέσεις εργασίας έχουν ως στόχο την προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης και ότι ο τρόπος παραγωγής και εργασίας πρέπει να διαμορφωθεί έτσι ώστε να αξιοποιεί όσο πιο αποδοτικά γίνεται την ενέργεια, τις πρώτες ύλες και τους πόρους· ότι αυτή η προσέγγιση πρέπει να ισχύει για ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, και ότι δεν έχει νόημα να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ καλών και κακών βιομηχανιών, αλλά ότι όλες οι βιομηχανίες μπορούν να καταστούν περισσότερο βιώσιμες,

17. εκτιμά ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία το νέο κοινοτικό πλαίσιο να διαθέτει επαρκή προϋπολογισμό για την υποστήριξη της δημόσιας έρευνας και τη διάθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας με απλό και μη γραφειοκρατικό τρόπο, ούτως ώστε όλες οι εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, να μπορούν να πραγματοποιήσουν αλλαγές σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση, τη χρήση νέων ενεργειακών πόρων, τις νέες διαδικασίες παραγωγής, την ανακύκλωση και την καλύτερη χρήση των πόρων, και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας με δικαιώματα·

Βελτιστοποίηση του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας

18. ζητεί να αναπτυχθεί μια ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης για μια βιώσιμη οικονομία ως μέρος της στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020, η οποία θα στοχεύει στη βελτιστοποίηση του δυναμικού της δημιουργίας θέσεων εργασίας ενώ παράλληλα θα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην αξιοπρεπή εργασία, στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, στις απαιτούμενες δεξιότητες και σε μια κοινωνικά δίκαιη μετάβαση· υπογραμμίζει ότι η βιωσιμότητα πρέπει να συνδυάζει κοινωνική, τεχνολογική, οικονομική και οικολογική βιωσιμότητα· τονίζει δε ότι μια τέτοια βιώσιμη στρατηγική για την απασχόληση θα πρέπει να συνιστά κεντρικό στοιχείο των κατευθυντήριων γραμμών της πολιτικής για την απασχόληση,

19. συνιστά στις περιφερειακές αρχές να εγκρίνουν αναπτυξιακές στρατηγικές σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020 με σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας βιώσιμης οικονομίας,

20. καλεί την Επιτροπή να προτείνει έως το 2011 μια στρατηγική περιλαμβάνουσα νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι πράσινες θέσεις εργασίας που θα αποτελούν πηγή ανάπτυξης και ευημερίας για όλους,

21. υπογραμμίζει ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν γίνει, χάρη στο δυναμικό καινοτομίας τους, πρωτοπόροι σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος· ανησυχεί όμως για το γεγονός ότι συνεχίζονται σε μεγάλη κλίμακα οι μετεγκαταστάσεις παραγωγής από την ΕΕ σε τρίτες χώρες με σημαντικά χαμηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν γρήγορα και δραστικά το φαινόμενο αυτό με μια παγκόσμια και πολυμερή προσέγγιση που θα εξασφαλίσει την ύπαρξη συγκρίσιμων υποχρεώσεων στον παγκόσμιο ανταγωνισμό,

22. υπογραμμίζει ότι ένα σταθερό και μακροπρόθεσμο ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελεί προϋπόθεση για να επιτευχθεί το πλήρες δυναμικό της πράσινης απασχόλησης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν περιβαλλοντικές προδιαγραφές και οικονομικά κίνητρα που θα δημιουργήσουν αξιόπιστες συνθήκες για τουλάχιστον δέκα χρόνια, δημιουργώντας έτσι νομική ασφάλεια και ασφάλεια προγραμματισμού· ζητεί δε να χρησιμοποιηθούν τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα για την προώθηση της βιωσιμότητας, η εν λόγω δε αύξηση της βιωσιμότητας των οικονομικών δραστηριοτήτων και της παραγωγής πρέπει να ενταχθεί στις δημοσιονομικές προοπτικές των διαφόρων ταμείων, συμπεριλαμβανομένου του Διαρθρωτικού Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής, ως ένας από τους προωθούμενους στόχους,

23. υπογραμμίζει σε αυτό το πλαίσιο τη σημασία που έχει η ιδέα της ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης και ότι η βιώσιμη ανάπλαση μειονεκτουσών συνοικιών θα μπορούσε να έχει πιλοτική λειτουργία· θεωρεί ότι προϋπόθεση γι’ αυτό αποτελεί ένα σαφές πλαίσιο σχετικής πολιτικής, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τη διατήρηση της ενίσχυσης της αστικής διάστασης στα διαρθρωτικά Ταμεία,

24. διαπιστώνει την ανάγκη χρηματοδότησης εντός των υφισταμένων προγραμμάτων τη διενέργεια στοχευμένων μελετών στις πιο μειονεκτούσες περιφέρειες της Ε.Ε., προκειμένου να προσδιοριστούν και να εξειδικευτούν οι στρατηγικοί στόχοι και το είδος των παρεμβάσεων που απαιτούνται για την εγκαθίδρυση ευνοϊκών όρων ανάπτυξης βιώσιμων τοπικών οικονομιών, με ειδικούς στόχους τη δημιουργία νέων πράσινων θέσεων εργασίας και ολοκληρωμένες δράσεις για την προσέλκυση νέων πράσινων επιχειρήσεων καθώς και υποστήριξη των υφιστάμενων,

25. υπογραμμίζει ότι οι στοχευμένες επενδύσεις για τον οικολογικό μετασχηματισμό των μειονεκτουσών περιφερειών της Ε.Ε. είναι ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της περιφερειακής σύγκλισης και της εδαφικής συνοχής,

26. υπογραμμίζει τη σημασία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για τη δημιουργία περιφερειακών πυρήνων με την επί τόπου σύνδεση της έρευνας, της καινοτομίας και των υποδομών στο πλαίσιο νέων τεχνολογιών, για παράδειγμα στον τομέα των ανανεώσιμων ενεργειών και της ενεργειακής απόδοσης· υπογραμμίζει επίσης ότι, ιδίως στις αστικές περιοχές, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές είναι σε καλύτερη θέση και έχουν περισσότερες δυνατότητες για να δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάπτυξη ομίλων καινοτόμων επιχειρήσεων· επισημαίνει ότι η δημιουργία τέτοιων πυρήνων μπορεί να δώσει αποφασιστική ώθηση στην τοπική οικονομική ανάπτυξη και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στις περιφέρειες,

27. συνειδητοποιεί ότι τα ενωσιακά, τα εθνικά και τα περιφερειακά προγράμματα χρηματοδότησης παραμένουν εξαιρετικά ασυντόνιστα και τονίζει επομένως την ανάγκη καλύτερου πολυεπίπεδου συντονισμού των προγραμμάτων και υποστήριξης υπέρ μεγαλύτερων συνεργιών μεταξύ των διαφόρων κοινών πολιτικών που χρησιμοποιούν διαρθρωτικά και γεωργικά ταμεία, ταμεία ανάπτυξης της υπαίθρου, το πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας και το πρόγραμμα πλαίσιο ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας (ΠΠΑΚ), προς επίτευξη μιας βιώσιμης και αποτελεσματικής από άποψη αξιοποίησης των πόρων οικονομίας· όσον αφορά τη χρηματοδότηση δυνάμει της κοινής γεωργικής πολιτικής, πιστεύει ότι πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω μια σημαντικότερη μετάβαση από μηχανισμούς άμεσης στήριξης σε ανάπτυξη της υπαίθρου και ανάπτυξη μιας περιβαλλοντικά βιώσιμης γεωργίας,

28. καλεί και πάλι την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκμεταλλευθούν την επιτυχία του Ταμείου Ανασυγκρότησης και να θεσπίσουν νέα ενωσιακή πρωτοβουλία, συμπεριλαμβανομένων πιλοτικών σχεδίων, για την ανασυγκρότηση με στόχο μια νέα βιώσιμη οικονομία,

29. σημειώνει ότι στο σημείο 8 των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 η Επιτροπή καλείται να επανεξετάσει επειγόντως και ανά τομέα τις επιδοτήσεις που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και δεν συνάδουν με τη βιώσιμη ανάπτυξη· ζητεί από την Επιτροπή να θέσει χωρίς καθυστέρηση σε εφαρμογή τα συμπεράσματα αυτά, εξετάζοντας το ενδεχόμενο ανακατανομής των επιδοτήσεων αυτών από τον προϋπολογισμό για τη στήριξη νέων δραστηριοτήτων που θα συνδέονται με τη βιώσιμη οικονομία,

30. ζητεί την κινητοποίηση αποτελεσματικών χρηματοδοτικών μηχανισμών και φορολογικών κινήτρων που θα βοηθήσουν τις ΜΜΕ να προσανατολιστούν προς πράσινες πολιτικές απασχόλησης και να εξασφαλίσουν πράσινες καινοτομίες και μεθόδους παραγωγής,

31. θεωρεί ότι η ισχύουσα και η προτεινόμενη νομοθεσία της ΕΕ για το περιβάλλον παρέχει σημαντικές δυνατότητες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τομείς όπως η ατμόσφαιρα, το έδαφος, το νερό, η ενέργεια, οι δημόσιες υπηρεσίες, η γεωργία, οι μεταφορές, τα δάση και η διαχείριση του περιβάλλοντος· καλεί σχετικά τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη νομοθεσία αυτή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες επενδύσεις σε φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες και θέσεις εργασίας,

32. υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες προμήθειες καταλαμβάνουν μεγάλο μερίδιο της αγοράς και θα μπορούσαν να παράσχουν σημαντικά κίνητρα για να δοθεί πράσινος χαρακτήρας στην οικονομία· ζητεί, ως εκ τούτου, να απαιτούνται υψηλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές στο πλαίσιο όλων των δημοσίων συμβάσεων,

33. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προβλέψουν την αλλαγή, δηλαδή να ξεπεράσουν την έλλειψη ενημέρωσης και την αβεβαιότητα και να ενθαρρύνουν την ευαισθητοποίηση, τις διαδικασίες κοινωνικής μάθησης και τις αλλαγές στα καταναλωτικά πρότυπα· διαπιστώνει ότι οι επιχειρήσεις χρειάζονται κίνητρα για να επενδύσουν σε καθαρές τεχνολογίες και ότι οι εργαζόμενοι είναι περισσότερο πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν την αλλαγή εάν οι αλλαγές οδηγούν σε περισσότερες δυνατότητες για απασχόληση και προβλέπεται δίχτυ ασφαλείας για τους εργαζόμενους,

34. υπογραμμίζει ότι η ανάγκη να αναπτυχθεί το δυναμικό απασχολήσεων ποιότητας στην νέα βιώσιμη οικονομία απαιτεί από την καινοτομία να προσανατολίζεται προς λύσεις που ανταποκρίνονται στις μεγάλες προκλήσεις της κοινωνίας, όπως η ανεργία και η φτώχεια, οι κλιματικές αλλαγές, η γήρανση του πληθυσμού και η ανεπάρκεια των πόρων· εφιστά την προσοχή στη σημασία της βιομηχανικής πολιτικής και της ερευνητικής πολιτικής που βασίζονται στην ανοιχτή καινοτομία και τους συνεργατικούς σχηματισμούς, ούτως ώστε να προαχθεί η συγκέντρωση γνώσεων από τους διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς οικονομικούς παράγοντες και να τονωθεί η καινοτομία· καλεί την Επιτροπή, για την επίτευξη του σκοπού αυτού, να αναπτύξει Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα για τις βιομηχανίες μικρής κατανάλωσης πόρων,

35. συνιστά, εφόσον ένα κράτος μέλος επιθυμεί να επιδοτήσει, για παράδειγμα, την αύξηση της παραγωγής αιολικής, βιολογικής ή ηλιακής ενέργειας, τα επίπεδα της επιδότησης να βασίζονται σε επιστημονική αξιολόγηση των εμπειρικών δεδομένων και οι επιδοτήσεις να προσφέρουν εύλογες επενδυτικές προοπτικές και ασφάλεια στους πιθανούς επενδυτές, ζητεί δε να εξετασθούν προσεκτικά παράγοντες, όπως η αύξηση του καθαρού αριθμού θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν μέσω των επιδοτήσεων, η τιμή της ενέργειας, η καθαρή επίδραση στις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και στους άλλους ρύπους, αποσκοπώντας με τον τρόπο αυτόν στη βελτιστοποίηση της αύξησης της βιωσιμότητας,

36. επισημαίνει ότι δεν υπάρχει ενιαία αντίληψη σχετικά με το ποιες τεχνολογικές επιλογές είναι οι πλέον περιβαλλοντικά, οικονομικά ή κοινωνικά βιώσιμες στο πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνισμού· επισημαίνει ότι κατά τη σύγκριση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πολλές παράμετροι, για παράδειγμα η βιωσιμότητα της παραγωγής ενέργειας με χρήση ανεμογεννητριών, φωτοβολταϊκών πινάκων, καύσης άνθρακα με δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, με πυρηνικούς αντιδραστήρες ή άλλες τεχνολογίες· ζητεί ως εκ τούτου να εκπονηθούν στον τομέα αυτόν περισσότερες επιστημονικές μελέτες που θα συγκρίνουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής της παραγωγής και ζητεί να καταστούν όλες οι διαδικασίες παραγωγής περισσότερο αποδοτικές ως προς τη χρήση των πόρων·

Δυνατότητες εργασίας για γυναίκες και άνδρες στη νέα βιώσιμη οικονομία

37. Υπογραμμίζει ότι μόνο με την αύξηση της γυναικείας συμμετοχής στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας μπορούμε να εκμεταλλευτούμε πλήρως το αναπτυξιακό και το δυναμικό απασχόλησης στη νέα οικονομία, δεδομένου ότι η μείωση του χάσματος μεταξύ των ποσοστών απασχόλησης ανδρών και γυναικών θεωρείται υπεύθυνη για το 50% της αύξησης του συνολικού ποσοστού απασχόλησης στην Ευρώπη, και το 25% της ετήσιας οικονομικής ανάπτυξης από το 1995, και δεδομένου ότι αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και την ανταπόκριση στην απαίτηση για οικολογικό μετασχηματισμό σε μια γηράσκουσα κοινωνία,

38. ζητεί τη λήψη μιας πρωτοβουλίας από την ΕΕ που θα αποσκοπεί στην αύξηση της συνειδητοποίησης μεταξύ των εργοδοτών, ειδικότερα σε παραδοσιακά ανδροκρατούμενους τομείς, όσον αφορά την ανάγκη και τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από ένα πιο ποικίλο εργατικό δυναμικό σε μια γηράσκουσα κοινωνία, καθώς και στην παροχή των κατάλληλων εργαλείων με τα οποία θα προετοιμασθούν για ένα πιο ποικίλο εργατικό δυναμικό,

39. καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις και να προωθήσουν την ισότητα των φύλων σε μια βιώσιμη οικονομία, να δημιουργήσουν εργασιακά περιβάλλοντα που θα ελκύουν και θα κρατούν τις γυναίκες στους εν λόγω τομείς, να προωθήσουν τον συνδυασμό οικογένειας και επαγγέλματος μέσω επαρκών και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών φύλαξης παιδιών και μιας φιλικής για την οικογένεια προσαρμογής του χώρου εργασίας, να δημιουργήσουν δυνατότητες καθώς και συνθήκες βάσει των οποίων άνδρες και γυναίκες θα μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας επί ίσοις όροις, να αυξήσουν την αναλογία των γυναικών σε δομές εκπροσώπησης όπου επικρατούν οι άντρες, να μειώσουν τον κατακερματισμό της απασχόλησης βάσει του φύλου και τις μισθολογικές διαφορές,

40. επισημαίνει ότι οι επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές αποτελούν ευκαιρία εκσυγχρονισμού της Ευρώπης και προώθησης της ισότητας, και ότι μπορούν να θεωρηθούν μια παράλληλη στρατηγική για τον εκσυγχρονισμό της υλικής υποδομής με επενδύσεις στις πράσινες τεχνολογίες: εκτιμά ότι η ισότητα των φύλων θα πρέπει συνεπώς να καταστεί προτεραιότητα πολιτικής και ουσιαστικό εργαλείο,

41. υπογραμμίζει ότι η στοχοθετημένη προσπάθεια για τη διασφάλιση της πρόσβασης των γυναικών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, καταπολεμώντας τα σεξιστικά πρότυπα, και την παροχή δια βίου εκπαίδευσης είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση του διαχωρισμού των φύλων στην αγορά εργασίας· ζητεί να παρέχεται η κατάλληλη κατάρτιση για την αποφυγή της υποεκπροσώπησης των γυναικών εργαζομένων σε πράσινες θέσεις εργασίας, έχοντας υπόψη ότι η μαζική απόσυρση των γυναικών από τους επιστημονικούς και τεχνολογικούς κλάδους θα παρεμποδίσει την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της Ευρώπης και θα αφήσει πολλές ταλαντούχες και εξειδικευμένες νέες γυναίκες στο περιθώριο της απασχόλησης και της οικονομικής ασφάλειας,

42. ζητεί να αναληφθεί μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία από την ΕΕ με στόχο την προσέλκυση κοριτσιών σε επαγγέλματα σχετικά με τα μαθηματικά, την πληροφορική, τις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία, και την καταπολέμηση των στερεοτύπων που επικρατούν ακόμη για αυτά τα επαγγέλματα· τονίζει ότι ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης και της εκπαίδευσης είναι ουσιαστικός για την καταπολέμηση αυτών των στερεοτύπων,

43. τονίζει ότι οι νέες γυναίκες, στη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία, πρέπει να καθοδηγηθούν προς την πρακτική εξάσκηση, όπου υποεκπροσωπούνται, με την προώθηση ενός κοινού σχεδιασμού μεταξύ σχολείων, πανεπιστημίων και υπηρεσιών /ή εταιρειών κατάρτισης, ώστε να αποκτούν μέσω της επαγγελματικής εμπειρίας, συγκεκριμένες δεξιότητες και ικανότητες -και σε προχωρημένο και εξειδικευμένο επίπεδο- εργαζόμενες σε τακτική και όχι επισφαλή βάση, με στόχο την ολοκλήρωσή τους,

44. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη προτεραιότητα σε πράσινες θέσεις εργασίας για τις γυναίκες στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το ΕΚΤ χρηματοδοτεί εκπαιδευτικά προγράμματα σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ο οικολογικός τουρισμός· τονίζει ότι πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για την αύξηση των ποσοστού της γυναικείας συμμετοχής σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το ΕΚΤ, συμμετοχή που σήμερα βρίσκεται κάτω του 10%· ζητεί την εισαγωγή της συνεκτίμησης της ισότητας των φίλων στον προϋπολογισμό του ΕΚΤ και στα προγράμματα ανάκαμψης και διαρθρωτικής προσαρμογής, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η επί ίσοις όροις προσέλκυση και ενσωμάτωση γυναικών σε αυτά τα προγράμματα,

45. τονίζει ότι η μετάβαση προς μια νέα οικονομία δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για την κατάργηση διαφόρων μέτρων που προωθούν τις ίσες ευκαιρίες, αλλά πρέπει αντίθετα να θεωρηθεί ως μοναδική ευκαιρία βελτίωσης της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας της ΕΕ, καθώς αυτή αποτελεί προϋπόθεση για τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης, τη βέλτιστη ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας·

Αξιοπρεπής εργασία

46. ζητεί από την Επιτροπή, πέραν και πλέον του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας για τους εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης, να δώσει επίσης ιδιαίτερη προσοχή στο πλήθος θέσεων εργασίας μικρής και μεσαίας εξειδίκευσης στη βιώσιμη οικονομία καθώς και στους άνευ δεξιοτήτων αλλά ειδικευμένους εργαζόμενους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν ιδιαίτερα υπόψη το γεγονός αυτό στις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής για την απασχόληση· καλεί τα κράτη μέλη να αναβαθμίσουν τις θέσεις εργασίας μέσης και κατώτερης εκπαίδευσης και να εξασφαλίσουν για τις θέσεις αυτές αξιοπρεπή εργασία,

47. τονίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αξιοπρεπή εργασία, τις ανάγκες σε δεξιότητες και μια κοινωνικά δίκαιη μετάβαση, καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να εξασφαλίσουν ότι όλοι, σε ολόκληρη την ΕΕ, θα επωφεληθούν από μια στρατηγική απασχόλησης για μια αειφόρο οικονομία· υπογραμμίζει την ανάγκη να περιληφθούν στη στρατηγική αυτή όλοι οι τύποι απασχόλησης, από τους πλέον εξειδικευμένους έως τους τύπους μέσου ή χαμηλού βαθμού εξειδίκευσης· ζητεί να αυξηθούν οι δυνατότητες για εκπαίδευση, καθώς και για έρευνα και ανάπτυξη· ζητεί επίσης να εστιαστεί η προσοχή στις κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική της απασχόλησης και στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Νέες Δεξιότητες για Νέες Θέσεις Εργασίας» στα άτομα που είναι περισσότερο αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας, στους πιο ευάλωτους εργαζομένους και τους εργαζομένους με τις λιγότερες δεξιότητες, καθώς και στην προστασία των ατόμων αυτών,

48. εκφράζει την άποψη ότι η πολιτική απασχόλησης διαδραματίζει έναν κεντρικό ρόλο στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και ζητεί, ως εκ τούτου, σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΔΟΕ «Αξιοπρεπής Εργασία»,·ποιοτικά καλές συνθήκες εργασίας και μια αμοιβή η οποία θα παρέχει μια αξιοπρεπή διαβίωση, εξασφαλίζοντας συγχρόνως την κατάλληλη συμμετοχή στο ΑΕΠ,

49. διαπιστώνει ότι εξαιτίας του συχνά χαμηλού βαθμού οργάνωσης από την πλευρά των εργαζομένων και των εργοδοτών σε ορισμένους νέους τομείς μπορεί να υπάρχει κίνδυνος για επισφαλείς σχέσεις εργασίας και κακές συνθήκες εργασίας· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες για την καθιέρωση δομών εκπροσώπησης στους νέους τομείς· καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να οργανωθούν και την Επιτροπή να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη την ΕΕ, και συγκεκριμένα σ' ό, τι αφορά την ενίσχυση της ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων και τη σύσταση ευρωπαϊκών συμβουλίων επιχειρήσεων,

50. επισημαίνει ότι χρειάζεται να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εναρμόνιση στην ΕΕ των ελάχιστων απαιτήσεων για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε σχέση με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων,

51. καλεί τα κράτη μέλη σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους να καταρτίσουν ολοκληρωμένα σχέδια αξιολόγησης των εγχειρημάτων του οικολογικού μετασχηματισμού τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο· καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να παρακολουθούν τη συμμετοχή των εργαζομένων στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, προτείνοντας και υιοθετώντας ακολούθως πολιτικές για την ενίσχυση της αποτελεσματικής συμμετοχής σχετικά τόσο με τη βιώσιμη κινητικότητα των εργαζομένων όσο και με την «πράσινη» ανάπτυξη.

52. καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να είναι ανοιχτοί σε νέους τομείς και να αναπτύξουν στρατηγικές για τη συμμετοχή των τομεακών ενώσεων στην κοινωνική εταιρική σχέση,

53. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνδέσουν τις δημόσιες επιδοτήσεις καθώς και τις δημόσιες συμβάσεις πιο στενά με τις ελάχιστες κοινωνικές προδιαγραφές σε επίπεδο κρατών μελών και να προωθήσουν τη θέσπιση δομών εκπροσώπησης των κοινωνικών εταίρων,

54. επισημαίνει ότι η κατάρτιση και η διά βίου μάθηση δημιουργούν επίσης νέες θέσεις εργασίας για τους εργαζόμενους που πλήττονται από τις αλλαγές στις διαδικασίες παραγωγής μιας εταιρείας ή μιας βιομηχανίας· καλεί την ΕΕ να αναπτύξει ένα πλαίσιο για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση ιδιαίτερα της παραγωγής, προσφέροντας σε όλους τους πληττόμενους εργαζομένους το εγγυημένο δικαίωμα να συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης και διά βίου μάθησης· καλεί τα κράτη μέλη, τους εργαζομένους και τους εργοδότες να αναγνωρίσουν ότι η διαχείριση δεξιοτήτων, η κατάρτιση και η διά βίου μάθηση είναι κοινή τους ευθύνη, όπως αναγνωρίζεται στη συμφωνία πλαίσιο των κοινωνικών εταίρων του 2002 για τη διά βίου μάθηση· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει μια ένατη βασική αρμοδιότητα σε σχέση με το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη -που είναι ουσιώδους σημασίας στην κοινωνία της γνώσης- στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης· καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν στη βασική κατάρτιση, στην εκπαίδευση και στη διά βίου μάθηση την έννοια της βιωσιμότητας,

55. καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να εντείνουν τις προσπάθειές τους, προκειμένου να αντιμετωπίζονται με αποτελεσματικότητα οι δυσμενείς συνέπειες των αναδιαρθρώσεων τόσο στην τοπική οικονομία όσο και στην απασχόληση· υπογραμμίζει δε την ανάγκη διάδοσης προσανατολισμών σχετικά με τη διαχείριση της αλλαγής και των κοινωνικών συνεπειών της·

Αντιμετώπιση των αναγκών σε δεξιότητες

56. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να προσαρμόσουν τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για να σχεδιάσουν και υλοποιήσουν στοχευμένα σχέδια δράσης για την επανακατάρτιση των εργαζομένων σε κλάδους που πρόκειται να θιγούν από το μετασχηματισμό των τοπικών οικονομιών προς μια νέα βιώσιμη οικονομία, προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασής τους σε νέες πράσινες βιώσιμες θέσεις εργασίας και να διασφαλιστεί επίσης ότι το εργατικό δυναμικό θα μπορεί να προσαρμόσει τις δεξιότητές του στις ανάγκες της αγοράς εργασίας μιας πιο βιώσιμης οικονομίας βασισμένης σε σχέδια κατάρτισης που στηρίζονται στον ανταγωνισμό· επικροτεί σε αυτό το πλαίσιο την πρωτοβουλία της Επιτροπής «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας» και αναγνωρίζει τη συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ ως πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση· επισημαίνει ωστόσο ότι αυτή η πρωτοβουλία πρέπει να συνδεθεί στενότερα με τους στόχους της απόφασης του Συμβουλίου για την αειφόρο ανάπτυξη και να συνεχιστεί με συγκεκριμένες δράσεις τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και στα κράτη μέλη της ΕΕ,

57. υπογραμμίζει την ανάγκη ενδυνάμωσης της ανοικτής μεθόδου συντονισμού και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις πράσινες θέσεις απασχόλησης και τη δια βίου εκπαίδευση, ώστε να υπάρξει επιτυχής και αποτελεσματική διαχείριση του μετασχηματισμού στην οικονομία και κατ' επέκταση των νέων αναγκών εκπαίδευσης αλλά και των δυσμενών κοινωνικών επιπτώσεων που εγκυμονεί μια τέτοια μετάβαση,

58. καλεί τα κράτη μέλη να καταπολεμούν τις διακρίσεις λόγω ηλικίας και να προσαρμόζουν την προσφερόμενη κατάρτιση και τις στρατηγικές για τη διά βίου μάθηση στις ανάγκες των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων, προκειμένου να εξασφαλίσουν μεγάλα ποσοστά συμμετοχής και των εργαζομένων ηλικίας άνω των 55 ετών, συμπεριλαμβανομένων και των γυναικών ηλικίας άνω των 55 ετών,

59. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν λεπτομερείς πολιτικές για την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, ιδίως όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ως βάση για μια πράσινη οικονομία, για ανταγωνιστικότητα και ευημερία,

60. επισημαίνει ότι σε εποχές κρίσης είναι σημαντικό να προσελκύονται οι νέοι στις νέου είδους πράσινες θέσεις εργασίας και να διασφαλίζεται ότι τα προγράμματα απόκτησης δεξιοτήτων προωθούν την πρόσβαση των νέων στην αγορά εργασίας, έτσι ώστε οι νέοι να μπορούν να επωφελούνται από το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας, με σκοπό την καταπολέμηση της υψηλής ανεργίας μεταξύ των πολιτών κάτω των 25 ετών αλλά και την αξιοποίηση των δεξιοτήτων της νέας γενιάς όσον αφορά τη χρήση των νέων τεχνολογιών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η εμβληματική πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» της στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020 αποκλείει τους νέους που δεν έχουν λάβει ανώτερη εκπαίδευση· τονίζει δε ότι για να επέλθει πραγματική αλλαγή, πρέπει να επικεντρωθούμε στους νέους που έχουν επί του παρόντος τις λιγότερες δυνατότητες και αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας,

61. καλεί τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, να προχωρήσουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού των νέων σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς κλάδους, που προωθούν την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και αειφόρου οικονομίας καθώς και σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε ζητήματα οικολογίας και περιβάλλοντος τόσο μέσα από τις δομές του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, όσο και στα πλαίσια των δράσεων της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης,

62. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί στενότερα με τα κράτη μέλη για να εκπονήσουν μεσο- και μακροπρόθεσμες προβλέψεις σχετικά με τις δεξιότητες που ζητεί η αγορά εργασίας και να ενθαρρύνουν τις συμπράξεις πανεπιστημίων και επιχειρηματικού τομέα προκειμένου να προωθήσουν την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη δημιουργία μιας κοινωνίας της γνώσης, στην ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας και στη δημιουργία καλύτερων προοπτικών απασχόλησης των διπλωματούχων,

63. καλεί τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να καθορίσουν στόχους για την επίτευξη της ίσης συμμετοχής ανδρών και γυναικών, να προβλέψουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, κατάρτιση, μοντέλα στοχοθετημένης πρόσληψης, εξειδικευμένες μαθητείες και πρωτοβουλίες κατάρτισης για γυναίκες, μετανάστες και μετανάστριες, μακροχρόνια ανέργους και άλλες ομάδες που υφίστανται διακρίσεις στην αγορά εργασίας,

64. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών στόχων και την προώθηση νέων δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για τις νέες βιώσιμες 'πράσινες' θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας,

65. καλεί τα αρμόδια ενδιαφερόμενα μέρη να παρακολουθήσουν την απασχόληση έτσι ώστε να καταστούν πιο συναφείς η βασική επαγγελματική κατάρτιση και δια βίου μάθηση· καλεί στο πλαίσιο αυτό τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τη σκοπιμότητα των ταμείων μετάβασης με σκοπό τη διαχείριση των αναγκών σε δεξιότητες,

66. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να θέσουν την προώθηση της προσαρμοστικότητας σε μια βιώσιμη οικονομία ως έναν από τους στόχους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, προκειμένου να συμβάλουν στη βιωσιμότητα των οικονομικών δραστηριοτήτων και την ανάπτυξη των υποδομών,

67. υπενθυμίζει ότι η διάσταση της αειφορίας δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην κατάρτιση σε επαγγέλματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, αλλά πρέπει να ενσωματώνεται σε όλα τα προγράμματα κατάρτισης με σκοπό την προώθηση της κουλτούρας της βιώσιμης ανάπτυξης και της οικολογικής συνείδησης,

68. υπογραμμίζει την προστιθέμενη αξία της διά βίου μάθησης και ζητεί από τα κράτη μέλη να διενεργήσουν μια λεπτομερή χαρτογράφηση του τοπικού δυναμικού, προκειμένου να οργανώσουν προγράμματα κατάρτισης με βάση τη ζήτηση, που θα συνδυάζουν τους διαθέσιμους πόρους με τις πραγματικές ανάγκες, και θα ανορθώσουν το γόητρο της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, παρέχοντας εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, ιδίως σε περιοχές όπου το τοπικό δυναμικό και οι τομείς παραδοσιακής εργασίας απαιτούν ιδιαίτερες δεξιότητες και γνώσεις για την πλήρη ανάπτυξή τους· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει στα κράτη μέλη επαρκή τεχνική στήριξη σχετικά με τον τρόπο χαρτογράφησης των τοπικών αναγκών και σημειώνει ότι οι υψηλού επιπέδου επαγγελματικές σχολές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της ανεργίας των πτυχιούχων και να οδηγήσουν σε βιώσιμη απασχόληση·

69. υπογραμμίζει επίσης ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ώστε να επενδύσουν στις δεξιότητες, στην απασχόληση, σε δραστηριότητες κατάρτισης και επιμόρφωσης με στόχο τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας μέσω εθνικών, περιφερειακών και τοπικών προγραμμάτων· θεωρεί ότι η επαγγελματική εμπειρία των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί επίσης να συνεισφέρει σε αυτές τις πρωτοβουλίες, λαμβάνοντας υπόψη το αυξανόμενο ποσοστό των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας επί του συνόλου του πληθυσμού της ΕΕ· συνιστά στις περιφερειακές και τοπικές αρχές να έχουν κατάλληλες, μόνιμες επαφές με το επιχειρηματικό περιβάλλον, τις οργανώσεις των εργοδοτών, τις συνδικαλιστικές ενώσεις και τις ΜΚΟ, προκειμένου να προβλέπονται οι ανάγκες της αγοράς εργασίας σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα,

70. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο των οργανισμών τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, η οποία αποτελεί τη βάση για την απόκτηση περαιτέρω μελλοντοστραφών δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων μέσω της δια βίου μάθησης και της επιμόρφωσης· υπογραμμίζει ότι σε πολλά κράτη οι γενικές συνθήκες για την παιδεία και την κατάρτιση των νέων, περιλαμβανομένων αυτών που εγκαταλείπουν το σχολείο και δεν έχουν προσόντα, είναι ευθύνη των περιφερειακών και τοπικών αρχών· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, τις περιφέρειες να χρησιμοποιήσουν τα διαρθρωτικά Ταμεία για υποδομές όσον αφορά την παιδεία, ιδίως στις μειονεκτούσες συνοικίες και περιφέρειες, και να καταστήσουν δυνατή με την ενίσχυση αυτή μια γενικευμένη και χωρίς αποκλεισμούς σχολική εκπαίδευση· παραπέμπει στις σημαντικές δυνατότητες (κατάρτισης) που έχει η δικτύωση της τοπικής αυτοδιοίκησης με επιχειρήσεις και ενώσεις για να δημιουργηθούν βιώσιμες θέσεις εργασίας στους τομείς των δημόσιων συγκοινωνιών, της αστικής κινητικότητας, της παιδείας, έρευνας και ανάπτυξης δίδοντας έμφαση στην ισότητα των ευκαιριών,

71. διαπιστώνει την ανάγκη συνεργειών μεταξύ των κρατών μελών, των κοινωνικών εταίρων και των φορέων παροχής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να καταρτιστούν προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και να δημιουργηθούν γνωστικά αντικείμενα προσανατολισμένα στον οικολογικό μετασχηματισμό των οικονομιών,

72. πιστεύει ότι οι δημογραφικές προκλήσεις απαιτούν ευρύτερη στρατηγική που να συνδυάζει τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κάλυψη νέων και αναδυόμενων αναγκών στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας· είναι της άποψης ότι θα πρέπει να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος για τη βελτίωση της κινητικότητας των εργαζομένων στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητών και λοιπών επαγγελματιών, για να επιτύχουμε μια Ευρώπη χωρίς φραγμούς εντός της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ·

Κοινωνικά δίκαιος μετασχηματισμός

73. διαπιστώνει ότι η αύξηση της βιωσιμότητας των οικονομικών δραστηριοτήτων ενδέχεται να επιφέρει αλλαγές σε ολόκληρους βιομηχανικούς κλάδους· καλεί λοιπόν την ΕΕ και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε να αποφευχθούν οι κοινωνικές θυσίες κατά τη μετάβαση προς μια βιώσιμη οικονομία και να αναζητήσουν κατάλληλες συνθήκες για έναν κοινωνικά δίκαιο μετασχηματισμό που θα ελαχιστοποιούν τους κινδύνους της αλλαγής για όλους τους εργαζομένους και θα βελτιστοποιούν τα κέρδη· υπογραμμίζει ότι ο κοινωνικά δίκαιος μετασχηματισμός είναι βασικό στοιχείο της αειφόρου ανάπτυξης και προϋπόθεση για να στηρίξουν την αλλαγή οι άνθρωποι στην Ευρώπη,

74. υπογραμμίζει ότι οι δαπάνες που συνεπάγεται η απουσία διαχείρισης του μετασχηματισμού μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερες από τις προβλεπτικές επενδύσεις· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να αντιμετωπίσουν από κοινού την ευθύνη μιας προληπτικής διαχείρισης του μετασχηματισμού,

75. υπογραμμίζει την ανάγκη ένταξης της βιώσιμης οικονομίας στο πλαίσιο της Εταιρικής και Κοινωνικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης, καθώς επίσης και τη δυνατότητα προώθησης της κουλτούρας της βιώσιμης οικονομίας και ανάπτυξης μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,

76. υπενθυμίζει ότι η δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών που θα επιτρέψουν στους εργαζόμενους να υποβληθούν σε περαιτέρω κατάρτιση και να προσαρμοστούν στις νέες πράσινες τεχνολογίες, ούτως ώστε να αποτραπούν απώλειες θέσεων εργασίας, και η προαγωγή και η υποστήριξη συλλογικών συμφωνιών για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αποφυγή της ανεργίας, μαζί με την ενίσχυση της κοινωνικής ασφάλειας, των συστημάτων εισοδηματικής στήριξης και ενεργητικών πρωτοβουλιών τομεακής κατάρτισης, αποτελούν καίρια μέτρα πρόληψης,

77. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο την έρευνα σχετικά με τα επαγγέλματα του μέλλοντος, ούτως ώστε να αποφευχθούν οι απολύσεις και να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

78. υπογραμμίζει την ανάγκη στενής και αποτελεσματικής συνεργασίας και συμπληρωματικότητας μεταξύ των διεθνών οργανισμών, και καλεί τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου να λάβει δράση σχετικά με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις των επενδύσεων και του εμπορίου,

79. αναγνωρίζει ότι οι ΜΚΟ και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του δυναμικού των πράσινων θέσεων εργασίας όσον αφορά τη συμβολή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ως εργοδότες και σε σχέση με την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού,

80. επισημαίνει ότι οι οργανώσεις εκείνες που επενδύουν σε οικολογικώς αποτελεσματικές πρακτικές θα συμβάλουν στη δημιουργία καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος για το προσωπικό και τους υπαλλήλους με συνέπεια να καταστούν ενδεχομένως περισσότερο παραγωγικοί· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν το κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και να ενθαρρύνουν τους τομείς της οικονομίας στο σύνολό τους να προσπαθήσουν την καταχώρησή τους στο EMAS· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να συμπεριλάβουν ουσιαστικά περιβαλλοντολογικά ζητήματα του κοινωνικού διαλόγου σε κάθε επίπεδο διαβούλευσης, με έμφαση στις κλαδικές διαπραγματεύσεις· υπογραμμίζει ότι, για να είναι η μετάβαση κοινωνικά δίκαιη, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν συμμετοχή και ρόλο εταίρου στη διαδικασία· ζητεί τη συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων που είναι υπεύθυνοι για να καταστήσουν πιο «πράσινο» το χώρο εργασίας τους, όπως ακριβώς ορίζει η ΔΟΕ, σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές προκειμένου αυτοί να καταστήσουν περισσότερο βιώσιμες τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες όπου εργάζονται· καλεί τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να συνεργαστούν με συγκροτημένο τρόπο με τους περιβαλλοντικούς φορείς και εμπειρογνώμονες προκειμένου να κάνουν χρήση των συμβουλών τους στη διαχείριση της μετάβασης,

81. καλεί τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να συνεργαστούν με συγκροτημένο τρόπο με τους περιβαλλοντικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, για τη διαχείριση της μετάβασης,

82. να ξεκινήσει η ΕΕ ένα συστηματικό διάλογο, με τη συνδρομή των κοινωνικών εταίρων, στο πλαίσιο των εξωτερικών της σχέσεων, για ανάλογη προσέγγιση της αειφόρου ανάπτυξης και σε άλλα μέρη του κόσμου, ώστε να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανάπτυξης και να μην υπονομεύεται η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα· η διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού στους πράσινους τομείς της παραγωγικής δραστηριότητα θα λειτουργήσει ευεργετικά στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του πλέγματος προστασίας και την αναβάθμιση των όρων εργασίας των «πράσινων» εργαζομένων,

83. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν εκστρατείες ενημέρωσης και συνειδητοποίησης του κοινού σε σχέση με τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας βιώσιμης οικονομίας,

84. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 39 της 13.2.08, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 153, 18.6.2010, σ. 13.

(3)

ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-PROV(2010)0154.

(5)

CNS ST16818/09, 1.12.2009.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0123.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η δέσμευση της ΕΕ για την αειφορία

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όρισε, τον Δεκέμβριο του 2009 στην απόφασή του για την ανανεωμένη «Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη»(1), την ανάπτυξη ως αειφόρο εάν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σημερινής γενιάς κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην διακυβεύεται η ικανότητα των επομένων γενεών να καλύψουν τις ανάγκες τους. Η απόφαση κατονομάζει επτά κεντρικές προκλήσεις: την κλιματική αλλαγή και την καθαρή ενέργεια, την αειφορία στις μεταφορές, τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, τη διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων, τη δημόσια υγεία, την κοινωνική ένταξη, τη δημογραφία και τη μετανάστευση, και τη φτώχεια στον πλανήτη. Κατευθυντήριες αρχές της στρατηγικής είναι η ενσωμάτωση μελημάτων οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα στις διάφορες πολιτικές, η εντατικοποίηση του κοινωνικού διαλόγου, η ενίσχυση της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων, η αρχή της πρόληψης και η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Επιπροσθέτως, η απόφαση του Συμβουλίου προβλέπει επενδύσεις σε ανθρώπινο, κοινωνικό και περιβαλλοντικό κεφάλαιο, καθώς και στην τεχνολογική καινοτομία και σε νέες οικολογικές υπηρεσίες, με στόχο να δημιουργηθούν μακροπρόθεσμα οι προϋποθέσεις για ανταγωνιστικότητα, ευημερία, κοινωνική συνοχή, ποιοτική απασχόληση και καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος.

Το 2009, το Συμβούλιο επιβεβαίωσε τη δέσμευση της ΕΕ να συμμετάσχει καθοριστικά στον διεθνή αγώνα κατά της αυξανόμενης θέρμανσης του πλανήτη. Στις αποφάσεις της, η ΕΕ δεσμεύθηκε να μειώσει μέχρι το 2020 τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 20% συγκριτικά με το 1990, και το 2020 να καλύπτει το 20% της ζήτησης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με έρευνα της IPCC, η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μπορεί να περιοριστεί στους 2°C μόνο εφόσον οι βιομηχανικές χώρες μειώσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 80%-90% μέχρι το 2050(2) σε σύγκριση με το 1990. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επισπευσθούν σημαντικά οι προσπάθειες στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης.

Τι σημαίνει «πράσινες θέσεις εργασίας»;

Ο ορισμός του Συμβουλίου για την αειφόρο ανάπτυξη δείχνει ήδη ότι το θέμα αφορά σχεδόν όλους τους σχετικούς τομείς της βιομηχανίας και της παροχής υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτόν η παρούσα έκθεση υιοθετεί τον εκτενή ορισμό της ILO για τις πράσινες θέσεις εργασίας(3), σύμφωνα με τον οποίο οι «πράσινες θέσεις εργασίας» δεν είναι δυνατό να περιοριστούν στους τομείς της απασχόλησης που συνδέονται άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος. Αντίθετα, μια θέση εργασίας είναι πράσινη εφόσον συνεισφέρει στη μετάβαση σε μια αειφόρο παραγωγή, συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη χρησιμοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην προστασία των φυσικών πόρων, στη διατήρηση και την αποκατάσταση του οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας και στην αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων και πρόκλησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Με βάση αυτόν τον ορισμό δεν συμφωνώ με την άποψη της Επιτροπής ότι οι πράσινες θέσεις εργασίας απαντώνται κυρίως στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, αλλά συντάσσομαι με τα συμπεράσματα της ILO ότι η μετάβαση σε μεγαλύτερη βιωσιμότητα είναι καθοριστική για όλα τα επίπεδα προσόντων, πράγμα που οδηγεί σε διαφορετική ανάλυση των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης και της ανάγκης για μια οικολογική εκπαίδευση γενικότερα.

Βελτιστοποίηση του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας

Τα θετικά δευτερεύοντα αποτελέσματα της επέκτασης και της προώθησης του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης είναι τεράστια. Έτσι, η μελέτη της Greenpeace(4) αναφέρει ότι το παγκόσμιο δυναμικό για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης υπερβαίνει τα 8 εκατομμύρια.

Στη Γερμανία, οι εμπειρίες επιβεβαιώνουν αυτές τις προγνώσεις και δείχνουν ξεκάθαρα ότι η μεγάλη επέκταση του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει άμεσα αποτελέσματα στις θέσεις εργασίας. Βάσει του νόμου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δημιουργήθηκαν 250 000 νέες θέσεις εργασίας στη χώρα και με τον τρόπο αυτόν η Γερμανία αναλαμβάνει ρόλο πρωτοπόρου σε διεθνές επίπεδο. Εάν συνυπολογιστούν τα έμμεσα αποτελέσματα στην απασχόληση, από την έναρξη ισχύος του το 2000 ο νόμος αυτός επέφερε τακτική αύξηση της απασχόλησης. Οι προγνώσεις θεωρούν δεδομένη την αύξηση κατά 400 000 εργαζομένους μέχρι το 2020. Αυτό που δεν ελήφθη υπόψη στα πρότυπα καθαρών υπολογισμών στη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση στην Ευρώπη το 2009(5) είναι το ότι η αύξηση της απασχόλησης σε νέους βιώσιμους τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Γερμανία σταθεροποιείται επιπροσθέτως μέσω της αύξησης των εξαγωγών. Η Επιτροπή υπολογίζει τους καθαρούς αριθμούς της αύξησης με βάση μόνο την εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά, ξεχνώντας το δυναμικό που προσφέρει στην ΕΕ ένας ρόλος πρωτοπόρου σε παγκόσμιο επίπεδο στο πλαίσιο του μετασχηματισμού που οδηγεί σε μια βιώσιμη οικονομία.

Ωστόσο, καθοριστική βάση για την επιτυχία του γερμανικού παραδείγματος είναι το ότι ο νόμος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (EEG), ο νόμος για την ενεργειακή ταυτότητα των κτιρίων και τα προγράμματα δανειοδότησης με κρατική ενίσχυση προσέφεραν στους επενδυτές ένα μακροπρόθεσμο και αξιόπιστο ρυθμιστικό περιβάλλον. Χωρίς αυτές τις σαφείς πολιτικές και οικονομικές κατευθύνσεις δεν είναι δυνατή η αξιοποίηση του δυναμικού της αγοράς εργασίας.

Άλλες χώρες της ΕΕ ακολουθούν στο μεταξύ το παράδειγμα της Γερμανίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, για τον λόγο αυτόν, να συμπεριλάβει στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» την υποχρέωση δημιουργίας αξιόπιστων συνθηκών και να αναλάβει ενωρίς νομοθετικές πρωτοβουλίες. Τα κράτη μέλη πρέπει να ακολουθήσουν γρήγορα σε αυτήν την κατεύθυνση στο πλαίσιο του φάσματος των αρμοδιοτήτων τους. Αυτό σημαίνει επίσης ότι ο μετασχηματισμός σε μια βιώσιμη οικονομία πρέπει να εδραιωθεί ως κεντρικός στόχος σε όλες τις διαδικασίες χορήγησης κοινοτικών πόρων και ιδίως στα διαρθρωτικά ταμεία. Τα επόμενα δέκα χρόνια χρειάζεται να προωθήσουμε συστηματικά τις απαραίτητες επενδύσεις.

Το πραγματικό δυναμικό μιας νέας αειφόρου ανάπτυξης είναι δύσκολο να εκτιμηθεί και, ως εκ τούτου, οι μελέτες που αναφέρονται στο προοίμιο της έκθεσης αυτής είναι ασαφείς όσον αφορά συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία και αντιφάσκουν εν μέρει μεταξύ τους. Οι υπολογισμοί παρουσιάζουν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές ανάλογα με τις παραμέτρους. Αυτό φαίνεται και στο παράδειγμα του τομέα των μεταφορών.

Η μελέτη του UNEP(6) εξετάζει τον μετασχηματισμό της αστικής κινητικότητας από τις ατομικές μετακινήσεις με ιδιωτικό όχημα σε αποτελεσματικά συστήματα δημοσίων συγκοινωνιών και αναφέρει ότι το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας μπορεί να γίνει κατά 2,5 έως 4,1 φορές μεγαλύτερο. Όμως με τα σενάρια τα οποία επεξεργάζεται ως τώρα η Επιτροπή ασκείται τεράστια πίεση στον τομέα των δημοσίων συγκοινωνιών. Ενώ διατίθενται τεράστια ποσά για την έρευνα και τη βιομηχανία σε σχέση με την ανάπτυξη ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, ο τομέας των δημοσίων συγκοινωνιών και τα ανάλογα μέσα μεταφοράς εξαιρούνται από τα προγράμματα ενίσχυσης. Στις πόλεις, αυτά τα δύο είδη κινητικότητας βρίσκονται σε ευθύ ανταγωνισμό. Το ενδεχόμενο δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας της βιώσιμης κινητικότητας θα μπορούσε να αναπτυχθεί ικανοποιητικά μόνο μετά την αξιοποίηση και αυτού του δυναμικού με πολιτικούς όρους και χρηματοδοτικές κατευθύνσεις. Όπως συμβαίνει και με τις δημόσιες συγκοινωνίες, και στον τομέα του ποδηλάτου οι δυνατότητες βρίσκονται στην πώληση και τις υπηρεσίες συντήρησης. Στην οικολογική αξιολόγηση, και τα δύο αυτά είδη κινητικότητας κατέχουν υψηλότερη θέση από το ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο.

Μια νέα βιώσιμη οικονομία για μια κοινωνική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς

Ο μετασχηματισμός προς την κατεύθυνση μιας βιώσιμης οικονομίας δεν είναι μόνο οικολογική ανάγκη, αλλά πρέπει να αποτελέσει μέρος της στρατηγικής μας για μια κοινωνική Ευρώπη. Η επιτυχία του μετασχηματισμού εξαρτάται σε καθοριστικό βαθμό από την αποδοχή των ανθρώπων στην Ευρώπη, και η αποδοχή αυτή μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν μπορέσουμε να δείξουμε πως οι στρατηγικές μας για τον μετασχηματισμό σε μια βιώσιμη οικονομία είναι κοινωνικά δίκαιες και οδηγούν μακροπρόθεσμα σε μεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης, καλύτερες συνθήκες εργασίας και ενίσχυση της κοινωνικής ασφάλειας. Στόχος μιας νέας βιώσιμης οικονομίας πρέπει να είναι η κοινωνική και οικολογική αειφορία, και μια κοινωνικά δίκαιη διαχείριση του μετασχηματισμού είναι βασικό δομικό στοιχείο μιας τέτοιας στρατηγικής.

Καλή εργασία

Εδώ τίθεται ιδίως το θέμα της ποιότητας των θέσεων εργασίας. Οι επισφαλείς σχέσεις εργασίας αυξάνονται, ειδικά στα κατώτερα επίπεδα εξειδίκευσης. Με βάση τον εκτενή ορισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την αειφόρο ανάπτυξη, δεν θεωρώ στόχο της έκθεσης να εξετάσει μόνο από αριθμητική άποψη το δυναμικό δημιουργίας πράσινων θέσεων εργασίας, αλλά εξέτασα και το ερώτημα πώς μπορούν να εξασφαλισθούν καλές συνθήκες εργασίας για τις πράσινες θέσεις εργασίας και πώς μπορεί να σχεδιαστεί με κοινωνικά δίκαιο τρόπο ο μετασχηματισμός σε μια βιώσιμη οικονομία.

Στο πλαίσιο της έρευνας για την παρούσα έκθεση κατέστη γρήγορα σαφές ότι η πτυχή των συνθηκών εργασίας στους νέους τομείς είναι κεντρικό στοιχείο. Τόσο οι εργαζόμενοι στον τομέα της ηλιακής ενέργειας, π.χ. στην ανατολική Γερμανία, όσο και εκπρόσωποι της βιομηχανίας αιολικής ενέργειας παραπονούνται για μεγάλη πίεση στην παραγωγή που μαζί με τη διεθνή πίεση του ανταγωνισμού έχει ως αποτέλεσμα χαμηλές αμοιβές και κακές συνθήκες εργασίας. Υπό τέτοιες συνθήκες είναι παραπάνω από δύσκολο να πείσει κανείς εργαζομένους που εξασφάλισαν μέσα από μια μακρά παράδοση καλές συνθήκες εργασίας και κοινωνική ασφάλεια να αλλάξουν τομέα εργασίας, π.χ. να εγκαταλείψουν τη βιομηχανία άνθρακα. Σε συζητήσεις με ενώσεις εργοδοτών και συνδικαλιστικές οργανώσεις καθίσταται, ωστόσο, σαφές ότι το καθοριστικό πρόβλημα σε αυτούς τους νέους τομείς είναι η έλλειψη δομών εκπροσώπησης και από τις δύο πλευρές. Κάποια πρώτα σχέδια επιχειρούν να ενισχύσουν τη δημιουργία τέτοιων δομών, και η έκθεσή μου υποστηρίζει σαφώς τις προσπάθειες αυτές.

Απαιτήσεις ως προς την ποιότητα

Κοινωνικά δίκαιος μετασχηματισμός σημαίνει επίσης την ενασχόληση με το ζήτημα της εκπαίδευσης και κατάρτισης των ανθρώπων. Εδώ πρέπει αφενός να εξασφαλιστεί ότι μπορεί πραγματικά να αξιοποιηθεί το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας της πιο πράσινης οικονομίας. Μόνο αν διατίθενται αρκετά καλά εκπαιδευμένοι και καταρτισμένοι εργαζόμενοι μπορεί να αξιοποιηθεί το αναπτυξιακό δυναμικό σε ορισμένους τομείς. Αφετέρου πρέπει να εξασφαλισθεί ότι ο μετασχηματισμός θα είναι μια ευκαιρία για όλους: νέους και ηλικιωμένους, γυναίκες, άτομα εκτός και εντός της αγοράς εργασίας. Δεν μπορεί να πει ακόμα κανείς σήμερα με βεβαιότητα ποια προσόντα θα απαιτηθούν και σε ποιον βαθμό. Ωστόσο είναι σαφές ότι πρέπει να προσανατολίσουμε προληπτικά προσφορές εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και στρατηγικές για τη διά βίου μάθηση, στην αειφορία και ότι θα χρειαστούν εξειδικευμένα προγράμματα για να εξασφαλιστεί για παράδειγμα ότι και μια εργαζόμενη που απασχολούνταν για 30 χρόνια στη βιομηχανία άνθρακα θα έχει μια ευκαιρία για αλλαγή. Για να γίνει επιτυχής διαχείριση της μεγάλης ανάγκης για νέα προσόντα και για επανεκπαίδευση και επιμόρφωση πρέπει να αναλυθεί ποιες ομάδες εργαζομένων και ατόμων που αναζητούν εργασία χρειάζονται ιδιαίτερη υποστήριξη και να προγραμματιστούν οι ανάλογες δράσεις.

Κοινωνικά δίκαιος μετασχηματισμός

Ο μετασχηματισμός απαιτεί μεγάλο βαθμό ευελιξίας, σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα απαιτεί κινητικότητα. Το παράδειγμα της Δανίας, που αναφέρεται συχνά, δείχνει ότι οι άνθρωποι θεωρούν τον μεγάλο βαθμό ευελιξίας στην αγορά εργασίας ευκαιρία και όχι κίνδυνο μόνο εάν υπάρχει κοινωνική ασφάλεια μέσω κρατικών συστημάτων και ισχυρών κοινωνικών εταιρικών σχέσεων και εάν η προβλεπτική διαχείριση των προσόντων προσφέρει μια προοπτική. Προϋπόθεση για την επιτυχία του μετασχηματισμού σε μια βιώσιμη οικονομία αποτελεί η προστασία των εργαζομένων από την κοινωνική ασφάλεια κατά τις απαραίτητες φάσεις της αλλαγής.

(1)

Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης/11ης Δεκεμβρίου 2009.

(2)

IPCC: Κλιματική αλλαγή 2007: συγκεφαλαιωτική έκθεση, συμβολή των ομάδων εργασίας Ι, ΙΙ και ΙΙΙ στην τέταρτη έκθεση αξιολόγησης της διακυβερνητικής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος, κεντρική συντακτική ομάδα, Pachauri, R.K. και Reisinger, A. (εκδ.), IPCC, Γενεύη, Ελβετία.

(3)

Ενημερωτικό σημείωμα της ILO με τίτλο «Global Challenges for Sustainable Development: Strategies for Green Jobs» (Παγκόσμιες προκλήσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη: στρατηγικές για πράσινες θέσεις εργασίας), διάσκεψη των υπουργών Εργασίας και Απασχόλησης της G8, Niigata, Ιαπωνία, 11-13 Μαΐου 2008.

(4)

Έκθεση της Greenpeace και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (EREC) του 2009 με τίτλο «Working for the climate: renewable energy and the green job revolution» (Καταβάλλοντας προσπάθειες για το κλίμα: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η επανάσταση της πράσινης εργασίας),

(5)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Απασχόληση στην Ευρώπη το 2009».

(6)

Πρωτοβουλία «Πράσινες θέσεις εργασίας» του 2008 του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP), της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), της Διεθνούς Οργάνωσης Εργοδοτών (IOE) και της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας (CES) με τίτλο «Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World» (Πράσινες θέσεις εργασίας: προς μια αξιοπρεπή εργασία σε έναν βιώσιμο κόσμο με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα).


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (25.6.2010)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την ανάπτυξη του δυναμικού απασχόλησης στο πλαίσιο μιας νέας βιώσιμης οικονομίας

(2010/2010(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Edward Scicluna

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  είναι της γνώμης ότι η τρέχουσα παγκόσμια οικονομική και κοινωνική κρίση, η οποία επιβράδυνε τις αλλαγές στην κατανάλωση ενέργειας και τις μειώσεις των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, δεν θα πρέπει να αποτρέψει τα κράτη μέλη από την μετάβαση προς μια ανταγωνιστική, πιο βιώσιμη, περιορισμένης χρήσης άνθρακα και περισσότερο αποδοτική στη χρήση των πόρων οικονομία, δεδομένου ότι όλα αυτά θα συμβάλουν στην προσαρμοστικότητά τους, στην μείωση της εξάρτησής τους από συνεχώς δαπανηρότερες εισαγωγές, καθώς και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους·

2.  επαναλαμβάνει ότι μια ευρωπαϊκή στρατηγική στον τομέα της απασχόλησης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας, τις οικονομικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην προσαρμογή σε αυτές τις αλλαγές, και τις υπόλοιπες δραστηριότητες που απορρέουν από τις πολιτικές αποφάσεις με στόχο των μετριασμό των συνεπειών της αλλαγής του κλίματος·

3.  υπογραμμίζει ότι μπορούμε να προωθήσουμε μια οικολογικά αποδοτική οικονομία καθώς και πράσινες θέσεις εργασίας, εάν μετατοπισθεί το φορολογικό βάρος από το εργατικό δυναμικό και τις επιχειρήσεις προς τις μη-ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πράγμα το οποίο θα έχει επίσης ως αποτέλεσμα να αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον·

4.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία της προετοιμασίας για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, για να προωθήσει μια βιώσιμη αγορά εργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στις πράσινες θέσεις εργασίας·

5.  ζητεί από την Eurostat, τον ΟΟΣΑ και όλες τις στατιστικές υπηρεσίες των κρατών μελών να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων, ώστε να προβάλλονται καλύτερα οι νέες περιβαλλοντικές βιομηχανίες, οι οποίες τώρα "κρύβονται" μέσα στην συμβατική βιομηχανική ταξινόμηση, με την εισαγωγή ενός ξεχωριστού κωδικού ΝΑCΕ·

6.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ο τομέας των περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών έχει τη δυνατότητα δημιουργίας θέσεων εργασίας που αντιστοιχούν σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων, ακόμη και για χαμηλού επιπέδου εξειδίκευσης εργαζόμενους, και καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτήν την ευάλωτη ομάδα·

7.  εκφράζει την άποψη ότι, ενόψει των δημογραφικών εξελίξεων, υφίσταται, στους τομείς κοινωνικών υπηρεσιών και υγείας, ένα μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, που θα πρέπει να εκμεταλλευθούμε υπέρ μιας αποτελεσματικής πολιτικής απασχόλησης·

8.  εκφράζει την άποψη ότι η πολιτική απασχόλησης διαδραματίζει έναν κεντρικό ρόλο στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και ζητεί, ως εκ τούτου, σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΔΟΕ «Αξιοπρεπής Εργασία»,·ποιοτικά καλές συνθήκες εργασίας και μια αμοιβή η οποία θα παρέχει μια αξιοπρεπή διαβίωση, εξασφαλίζοντας συγχρόνως την κατάλληλη συμμετοχή στο ΑΕΠ·

9.  υπογραμμίζει ότι η μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία θα απαιτήσει επαρκή επιμόρφωση και εκπαιδευτικά προγράμματα, και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις θα πρέπει τα πανεπιστήμια να εξετάσουν τη δυνατότητα προσφοράς τελείως νέων τομέων σπουδών και μετεκπαιδεύσεων, καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν άμεσα το έλλειμμα εξειδίκευσης το οποίο ήδη υφίσταται μεταξύ του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού και των αναγκών στις πράσινες βιομηχανίες·

10. ζητεί την κινητοποίηση αποτελεσματικών χρηματοδοτικών μηχανισμών και φορολογικών κινήτρων που θα βοηθήσουν τις ΜΜΕ να προσανατολιστούν προς πράσινες πολιτικές απασχόλησης και να εξασφαλίσουν πράσινες καινοτομίες και μεθόδους παραγωγής·

11. καλεί την βιομηχανία να συμμετάσχει σε οικολογικές καινοτομίες, καθώς οι επιχειρηματίες μπορούν να διαδραματίσουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη διάδοση των οικολογικών καινοτομιών· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ενημέρωση των επιχειρηματιών και η υπόδειξη νέων επιχειρησιακών ευκαιριών, είναι αποφασιστικής σημασίας για την επιτυχία μιας στρατηγικής που θα στοχεύει στην ανάπτυξη οικονομιών αποδοτικών ως προς τη χρήση των πόρων και την ανάπτυξη βιώσιμων βιομηχανιών·

12. τονίζει ότι ενόψει της ταχύτατης αναδιάρθρωσης που απαιτείται ενώπιον της παγκόσμιας κρίσης και της κλιματικής αλλαγής, θα πρέπει να απαιτηθεί από τα κράτη μέλη να προετοιμάσουν ένα πλαίσιο που θα περιγράφει ρητά με πιο τρόπο οι κυβερνήσεις, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι οφείλουν να προσαρμοστούν στις αλλαγές·

13. συμφωνεί ότι μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση πρέπει να ορίσει την έννοια των "πράσινων θέσεων εργασίας" κατά το δυνατόν ευρύτερα, αλλά ταυτόχρονα πιστεύει ότι πρέπει να γίνει διαχωρισμός μεταξύ της μείωσης της ρύπανσης, της ανακύκλωσης, της διαχείρισης των αποβλήτων, της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, της επεξεργασίας των λυμάτων, της προστασίας της φύσης, της παραγωγής περιβαλλοντικών τεχνολογιών, της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας και του ανάλογου εξοπλισμού, και της περιβαλλοντικής έρευνας και ανάπτυξης

14. εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη κινητικότητας των εργαζομένων στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά· επισημαίνει ότι ακόμη υφίστανται περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από τα νέα κράτη μέλη και ότι η δυνατότητα μεταφοράς των κοινωνικών δικαιωμάτων είναι περιορισμένη·

15. εκφράζει την ανησυχία του για τη μακροπρόθεσμη ανασφάλεια των θέσεων εργασίας η οποία έχει ενταθεί στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, όπου, ειδικότερα τα νέα άτομα, τείνουν να εργάζονται όλο και περισσότερο με βραχυχρόνιες συμβάσεις με χειρότερες συνθήκες εργασίας· εκφράζει την άποψη ότι οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν υπό τις εν λόγω συνθήκες δεν μπορούν να θεωρηθούν ως βιώσιμες· θεωρεί ότι θα πρέπει να αντιμετωπισθούν αυτές οι διαρθρωτικές ελλείψεις στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο μιας νέας βιώσιμης οικονομίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.6.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Íñigo Méndez de Vigo, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Άννυ Ποδηματά, Νικόλαος Χουντής

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elena Băsescu, David Casa, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Илиaна Ивaнова


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (8.6.2010)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας νέας βιώσιμης οικονομίας

(2010/2010(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Rovana Plumb

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  θεωρεί ότι η οικονομία μετά την κρίση θα αποτελέσει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για βιώσιμη ανάπτυξη βασιζόμενη στην κοινωνική δικαιοσύνη και την αποτελεσματικότητα από πλευράς περιβάλλοντος· επισημαίνει ότι η μετατροπή των ευρωπαϊκών οικονομιών από ρυπογόνες σε οικολογικώς επαρκείς θα οδηγήσει σε βαθιές αλλαγές στην παραγωγή, διανομή και κατανάλωση, γεγονός που θα έπρεπε να ιδωθεί ως ευκαιρία για χάραξη πορείας προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο η ευημερία και η απασχόληση· πιστεύει ότι η μετάβαση σε μια οικονομία βασιζόμενη σε μη ρυπογόνες πηγές ενέργειας πρέπει να θεωρηθεί ως ευκαιρία για επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη και όχι απλώς ως βάρος στους προϋπολογισμούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα·

2.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει στατιστικά εργαλεία για την αξιολόγηση της καθαρής διαφοράς των θέσεων που δημιουργήθηκαν από την "πράσινη οικονομία"·

3.  θεωρεί ότι η βιώσιμη ανάπτυξη βασίζεται σε μια μακροπρόθεσμη θεώρηση στο πλαίσιο της οποίας η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή και η περιβαλλοντική προστασία συμβαδίζουν και αλληλοϋποστηρίζονται· υπογραμμίζει τις δυνατότητες δημιουργίας "πράσινων θέσεων εργασίας" στο πλαίσιο μιας βιώσιμης οικονομίας και συμφωνεί με τον ορισμό του ΔΟΕ σύμφωνα με τον οποίο όλες οι θέσεις που ευνοούν τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι "πράσινες"· διευκρινίζει ωστόσο ότι η απασχόληση στο σύνολό της στους "πράσινους τομείς" πρέπει να συνοδεύεται από καλές συνθήκες εργασίας·

4.  διαπιστώνει ότι ο αριθμός των "πράσινων θέσεων εργασίας" στην Ευρώπη υπολογιζόταν το 2009 σε 3,4 εκατ.·

5.  υπογραμμίζει την ανάγκη να αντιμετωπισθεί επειγόντως η κλιματική αλλαγή προκειμένου να περιορισθεί η αύξηση της θερμοκρασίας στους 2°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα· θεωρεί ότι ο στόχος της κατά 20% μείωσης έως το 2020, που εφαρμόζεται σήμερα, δεν συνάδει με το γενικό στόχο, και αναμένει νε μετακινηθεί η πρόταση σε ένα ποσοστό μείωσης ανερχόμενο τουλάχιστο σε 30% το συντομότερο δυνατόν· καλεί ως εκ τούτου επειγόντως την Επιτροπή να αναπτύξει ειδικές πολιτικές προκειμένου να εξασφαλισθεί η μετάβαση προς μια πράσινη οικονομία, ιδίως όσον αφορά την επανεκπαίδευση του εργαζόμενου για πράσινες θέσεις εργασίας και τη βοήθεια για τη μετάβαση προς τον οικολογικό χαρακτήρα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στο πλαίσιο της παγκόσμιας αγοράς, καθώς και ενθαρρύνοντας τον ιδιωτικό τομέα να επενδύσει σε τεχνολογίες με χαμηλά επίπεδα εκπομπών που θα ευνοούν την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

6.  υπογραμμίζει ότι ένα σταθερό και μακροπρόθεσμο ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελεί προϋπόθεση για να επιτευχθεί το πλήρες δυναμικό της πράσινης απασχόλησης· θεωρεί ότι προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι απασχόλησης στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020 για πράσινες θέσεις εργασίας, είναι αναγκαία συγκεκριμένα και νομικώς δεσμευτικά μέτρα προκειμένου να επιτευχθεί απόλυτη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων, καθώς και άλλοι περιβαλλοντικού χαρακτήρα στόχοι·

7.  θεωρεί ότι η ισχύουσα και η προτεινόμενη νομοθεσία της ΕΕ για το περιβάλλον παρέχει σημαντικές δυνατότητες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τομείς όπως η ατμόσφαιρα, το έδαφος, το νερό, η ενέργεια, οι δημόσιες υπηρεσίες, η γεωργία, οι μεταφορές, τα δάση και η διαχείριση του περιβάλλοντος· καλεί σχετικά τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη νομοθεσία αυτή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέες επενδύσεις σε φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες και θέσεις εργασίας·

8.  επισημαίνει ότι η απαίτηση για φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της απασχόλησης και του εισοδήματος στον τομέα της γεωργίας·

9.  υπογραμμίζει τη σημασία της αξιοποίησης της βιοποικιλότητας στο πλαίσιο της δημιουργίας "πράσινων θέσεων εργασίας" ανά την Ευρώπη, ιδίως με τη δημιουργία των δικτύων Natura 2000· υποστηρίζει ότι ο οικοτουρισμός αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς της διαδικασίας δημιουργίας πράσινων θέσεων εργασίας με ετήσια αύξηση της τάξης του 20% περίπου ετησίως· δίνει επίσης έμφαση στο δυναμικό των θέσεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες αναψυχής οι οποίες συνδέονται με τη φύση·

10. υπογραμμίζει ότι οι επιδοτήσεις για να δοθεί οικολογικός χαρακτήρας στις αστικές μεταφορές θα ωφελούσαν την απασχόληση, εάν διοχετεύονταν στις δημόσιες μεταφορές·

11. ενθαρρύνει την Επιτροπή δώσει τον ορισμό της "πράσινης θέσης εργασίας"· ενθαρρύνει επίσης την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στις πράσινες θέσεις εργασίας κατά την ανάπτυξη πολιτικών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, τη διαχείριση των αποβλήτων και την ανακύκλωση καθώς και την ανακαίνιση των κτιρίων·

12. καλεί την Επιτροπή να προτείνει έως το 2011 μια στρατηγική περιλαμβάνουσα νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι πράσινες θέσεις εργασίας που θα αποτελούν πηγή ανάπτυξης και ευημερίας για όλους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τις πολιτικές με στόχο την επανεκπαίδευση και την επιμόρφωση των εργαζομένων για πράσινες θέσεις εργασίας, στο σύνολο των άλλων πολιτικών της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη να περιληφθούν στη στρατηγική αυτή όλοι οι τύποι απασχόλησης, από τους πλέον εξειδικευμένους έως τους τύπους μέσου ή χαμηλού βαθμού εξειδίκευσης·

13. σημειώνει ότι στο σημείο 8 των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 η Επιτροπή καλείται να επανεξετάσει επειγόντως και ανά τομέα τις επιδοτήσεις που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και δεν συνάδουν με τη βιώσιμη ανάπτυξη· ζητεί από την Επιτροπή να θέσει χωρίς καθυστέρηση σε εφαρμογή τα συμπεράσματα αυτά, εξετάζοντας το ενδεχόμενο ανακατανομής των επιδοτήσεων αυτών από τον προϋπολογισμό για τη στήριξη νέων δραστηριοτήτων που θα συνδέονται με τη βιώσιμη οικονομία·

14. καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει μια ένατη βασική αρμοδιότητα σε σχέση με το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη – που είναι ουσιώδους σημασίας στην κοινωνία της γνώσης – στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης·

15. καλεί τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης,στις ανάγκες μιας νέας βιώσιμης οικονομίας·

16. πιστεύει ότι, όταν πρόκειται για την καλή διαβίωση του πολίτη, το περιβάλλον και η κοινωνική πολιτική συμβαδίζουν σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο· επισημαίνει ότι οι οργανώσεις που επενδύουν σε οικολογικώς αποτελεσματικές πρακτικές θα συμβάλλουν στη δημιουργία καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος για το προσωπικό και τους υπαλλήλους με συνέπεια να καταστούν ενδεχομένως περισσότερο παραγωγικοί· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν το κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και να ενθαρρύνουν τους τομείς της οικονομίας στο σύνολό τους να προσπαθήσουν την καταχώρησή τους στο EMAS·

17. υπενθυμίζει ότι οι δημόσιες προμήθειες καταλαμβάνουν μεγάλο μερίδιο της αγοράς και θα μπορούσαν να παράσχουν σημαντικά κίνητρα για να δοθεί πράσινος χαρακτήρας στην οικονομία· ζητεί, ως εκ τούτου, να απαιτούνται υψηλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές στο πλαίσιο όλων των δημοσίων συμβάσεων·

18. είναι πεπεισμένο ότι μια αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων πράσινη τεχνολογία δεν θα είναι αρκετή για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, εάν οι αυξήσεις παραγωγικότητας ανταλλάσσονται με αυξημένο εισόδημα· θεωρεί, επιπλέον, ότι η διοχέτευση των κερδών παραγωγικότητας σε περισσότερο χρόνο για αναψυχή και μικρότερο χρόνο εργασίας αντί των υψηλότερων ημερομισθίων και της συνεχώς αυξανόμενης κατανάλωσης θα είχε νόημα από περιβαλλοντικής απόψεως·

19. καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές στον τομέα των ευκαιριών απασχόλησης κατά την ενασχόλησή τους με τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής·

20. θεωρεί ότι χρειάζεται να διερευνηθούν πολύ περισσότερο οι επιπτώσεις των πολιτικών για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή στην καθαρή δημιουργία θέσεων εργασίας· καλεί την Επιτροπή να καταστήσει τον τομέα αυτό προτεραιότητα εντός του 8ου Προγράμματος Πλαισίου·

21. πιστεύει ότι θα έπρεπε να γίνουν περισσότερα για την εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα υφιστάμενα εργαλεία πολιτικής, ή εν ανάγκη να αναπτύξει νέα, προκειμένου να κατανέμεται ορθά το κόστος, και να διασφαλίσει ότι οι μελλοντικές πολιτικές προτάσεις αντικατοπτρίζουν τα ευρήματά της·

22. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν εκστρατείες ενημέρωσης και συνειδητοποίησης του κοινού σε σχέση με τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας βιώσιμης οικονομίας·

23. αναγνωρίζει ότι οι ΜΚΟ και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του δυναμικού των πράσινων θέσεων εργασίας όσον αφορά τη συμβολή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ως εργοδότες και σε σχέση με την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

2.6.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

53

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

János Áder, Elena Oana Antonescu, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Françoise Grossetête, Dan Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Gilles Pargneaux, Andres Perello Rodriguez, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Bogusław Sonik, Catherine Soullie, Salvatore Tatarella, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis, Κρίτων Αρσένης, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Владко Тодоров Панайотов, Антония Първанова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Christofer Fjellner, Gaston Franco, Mairead McGuinness, Rovana Plumb, Bart Staes, Kathleen Van Brempt, Anna Záborská


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (24.6.2010)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας νέας βιώσιμης οικονομίας

(2010-2010(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Ilda Figueiredo

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

-    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2007 για τις προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις (COM(2007)0799),

-    έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/31/ΕΕ(1) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων (αναδιατύπωση),

-    έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας και 23ης Νοεμβρίου 2007 για τις επιστημονικές πληροφορίες στην ψηφιακή εποχή: πρόσβαση, διάδοση και αποθήκευση,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έπληξε σοβαρά τους δημόσιους εθνικούς προϋπολογισμούς,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στοιχεία της Πράσινης Βίβλου για τις δημογραφικές αλλαγές (COM(2005)0094) καταδεικνύουν ότι κατά το διάστημα από το 2005 έως το 2030 ο ενεργός πληθυσμός της ΕΕ θα μειωθεί κατά 20,8 εκατομμύρια (6.8%) και ότι ο αριθμός των ανθρώπων ηλικίας άνω των 60 αυξάνεται σήμερα με διπλάσιο ρυθμό απ’ ότι πριν από το 2007 – κατά περίπου δύο εκατομμύρια ετησίως σε σύγκριση με ένα εκατομμύριο προηγουμένως,

1.  είναι της άποψης ότι μια νέα βιώσιμη οικονομία για την ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει την εξισορροπημένη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη· ζητεί να θεσπιστεί φιλόδοξη βιώσιμη βιομηχανική πολιτική, με έμφαση στην απόδοση των πόρων· τονίζει ότι η πράσινη οικονομία πρέπει να προσφέρει προοπτικές για αξιοπρεπείς και καλά αμειβόμενες θέσεις απασχόλησης, με εστίαση στην προστασία του περιβάλλοντος·

2.  θεωρεί ζωτική την εφαρμογή φιλόδοξων, αξιόπιστων, προβλέψιμων και σταθερών πολιτικών – ιδίως στους τομείς της ενέργειας και του κλίματος· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κινητοποιήσουν πόρους για να επιτευχθούν οι διττοί στόχοι της αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος και της δημιουργίας απασχόλησης και βιώσιμης ανάπτυξης, τηρουμένων πάντοτε των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης· υπογραμμίζει ως εκ τούτου τη σημασία να καταστεί δεσμευτικός ο ευρωπαϊκός στόχος για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% μέχρι το 2020, και επαναλαμβάνει την υποστήριξή του προς τη δέσμευση του Συμβουλίου υπέρ της μείωσης κατά 80 έως 95% των ευρωπαϊκών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050·

3.  πιστεύει ότι έχει, πάντως, παραβλεφθεί το γεγονός ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις στις οποίες μόνο κοινές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες έχουν νόημα·

4.  υπογραμμίζει ότι η ανάγκη να αναπτυχθεί το δυναμικό απασχολήσεων ποιότητας στην νέα βιώσιμη οικονομία απαιτεί από την καινοτομία να προσανατολίζεται προς λύσεις που ανταποκρίνονται στις μεγάλες προκλήσεις της κοινωνίας, όπως η ανεργία και η φτώχεια, οι κλιματικές αλλαγές, η γήρανση του πληθυσμού και η ανεπάρκεια των πόρων· εφιστά την προσοχή στη σημασία της βιομηχανικής πολιτικής και της ερευνητικής πολιτικής που βασίζονται στην ανοιχτή καινοτομία και τους συνεργατικούς σχηματισμούς, ούτως ώστε να προαχθεί η συγκέντρωση γνώσεων από τους διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς οικονομικούς παράγοντες και να τονωθεί η καινοτομία·

5.  υπογραμμίζει τη σημασία της καθιέρωσης συνεπούς στρατηγικής της ΕΕ που να καλύπτει την οικοκαινοτομία και να επικεντρώνεται τόσο στη μείωση της ρύπανσης όσο και στην αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων στις παραγωγικές διαδικασίες · καλεί την Επιτροπή, για την επίτευξη του σκοπού αυτού, να αναπτύξει Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα για τις βιομηχανίες μικρής κατανάλωσης πόρων·

6.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προχωρήσουν στη μεταρρύθμιση των χρηματοπιστωτικών μέσων, προκειμένου να καταστούν πιο πράσινα και να αποκτήσουν περισσότερο μακροπρόθεσμους στόχους, ούτως ώστε να προσελκυστούν ιδιωτικές επενδύσεις και να δημιουργηθούν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας με προοπτικές για το μέλλον·

7.  τονίζει ότι η συνετή χρήση μηχανισμών και εργαλείων χρηματοδότησης καθώς και η καθοδήγηση της δημόσιας πολιτικής μπορούν να συμβάλουν στην κινητοποίηση σημαντικών πρόσθετων κονδυλίων από τον ιδιωτικό τομέα, ούτως ώστε να υποστηριχθούν οι επενδύσεις και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας·

8.  θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστούν κοινοτικά πλαίσια για έρευνα και ανάπτυξη με κατάλληλο και επαρκή προϋπολογισμό, προκειμένου να στηριχθεί η ιδιωτική και δημόσια έρευνα και να διατίθενται τα αποτελέσματά της υπό προσιτή και μη γραφειοκρατική μορφή ενόψει καινοτομιών εκ μέρους των πολύ μικρών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κυρίως στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, των ενεργειακών υποδομών, της χρήσης νέων και ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών και των παραγωγικών διαδικασιών με χαμηλό περιεχόμενο άνθρακα, της ανακύκλωσης και της αποτελεσματικής αξιοποίησης των πόρων καθώς και στο πλαίσιο της δημιουργίας αξιοπρεπών και καλά αμειβόμενων θέσεων απασχόλησης με κατοχυρωμένα δικαιώματα· τονίζει εκ νέου ότι πρέπει να επιτευχθεί ο στόχος του 3% για τις επενδύσεις σε Ε&Α, διασφαλίζοντας ότι η έρευνα δημιουργεί προστιθέμενη αξία στην ευρωπαϊκή οικονομία, γεγονός το οποίο μπορεί να έχει θετική επίπτωση επί της συγκράτησης στην ΕΕ εργαζομένων με υψηλά προσόντα·

9.  τονίζει ότι οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη της βιώσιμης οικονομίας και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσχέρειες όσον αφορά την ανταπόκριση στις νέες οικονομικές τάσεις· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις αυτές να προσδιορίσουν τους τομείς πιθανής ανάπτυξης που σχετίζονται με τη βιώσιμη οικονομία, ιδίως στα πλαίσια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας, προκειμένου να διασφαλιστούν αφενός η ευκολότερη πρόσβαση σε μικροπιστώσεις , π. χ. από τον "Ευρωπαϊκό μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων Progress" και αφετέρου η δέουσα ενημέρωση ως προς τον τρόπο υποβολής αιτήσεων στον μηχανισμό αυτό·

10. τονίζει ότι η απαραίτητη οικονομική ανάπτυξη και η απορρέουσα αύξηση της απασχόλησης σε μια βασισμένη στην καινοτομία οικονομία μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν καταφέρουν οι ερευνητές και οι επιχειρήσεις της Ευρώπης να μετατρέψουν τα αποτελέσματα της έρευνας σε εμπορικά προϊόντα· παραπέμπει στον πίνακα αποτελεσμάτων της Επιτροπής στον τομέα της καινοτομίας που καταδεικνύει σχετική υστέρηση 30% έναντι των ΗΠΑ και 40% έναντι της Ιαπωνίας·

11. καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί στενότερα με τα κράτη μέλη για να εκπονήσουν μεσο- και μακροπρόθεσμες προβλέψεις σχετικά με τις δεξιότητες που ζητεί η αγορά εργασίας και να ενθαρρύνουν τις συμπράξεις πανεπιστημίων και επιχειρηματικού τομέα προκειμένου να προωθήσουν την είσοδο των νέων στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη δημιουργία μιας κοινωνίας της γνώσης, στην ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας και στη δημιουργία καλύτερων προοπτικών απασχόλησης των διπλωματούχων·

12. συνειδητοποιεί ότι τα ενωσιακά, τα εθνικά και τα περιφερειακά προγράμματα χρηματοδότησης παραμένουν εξαιρετικά ασυντόνιστα και τονίζει επομένως την ανάγκη καλύτερου πολυεπίπεδου συντονισμού των προγραμμάτων και υποστήριξης υπέρ μεγαλύτερων συνεργιών μεταξύ των διαφόρων κοινών πολιτικών που χρησιμοποιούν διαρθρωτικά και γεωργικά ταμεία, ταμεία ανάπτυξης της υπαίθρου, το πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας και το πρόγραμμα πλαίσιο ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας (ΠΠΑΚ), προς επίτευξη μιας βιώσιμης και αποτελεσματικής από άποψη αξιοποίησης των πόρων οικονομίας· όσον αφορά τη χρηματοδότηση δυνάμει της κοινής γεωργικής πολιτικής, πιστεύει ότι πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω μια σημαντικότερη μετάβαση από μηχανισμούς άμεσης στήριξης σε ανάπτυξη της υπαίθρου και ανάπτυξη μιας περιβαλλοντικά βιώσιμης γεωργίας·

13. τονίζει ότι η μετάβαση προς μια νέα βιώσιμη οικονομία συνιστά σύνθετο φαινόμενο, το οποίο επιβάλλει να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε όσους πλήττονται από την αποβιομηχανοποίηση, εισάγοντας κατάλληλη χρηματοδοτική ενίσχυση και μηχανισμούς καθώς και ολοκληρωμένες δράσεις επέμβασης, προσανατολισμένες προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και μια οικονομία που βασίζεται περισσότερο στην καινοτομία, η οποία είναι σε θέση να δημιουργεί αξιοπρεπείς και δεόντως αμειβόμενες θέσεις απασχόλησης με κατοχυρωμένα δικαιώματα και μειώνοντας τις κοινωνικές ανισότητες και τις περιφερειακές ασυμμετρίες· αποδίδει σημασία στους κοινωνικούς εταίρους για την επίτευξη των στόχων αυτών·

14. πιστεύει ότι οι δημογραφικές προκλήσεις απαιτούν ευρύτερη στρατηγική που να συνδυάζει τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κάλυψη νέων και αναδυόμενων αναγκών στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας· είναι της άποψης ότι θα πρέπει να επιτευχθεί περαιτέρω πρόοδος για τη βελτίωση της κινητικότητας των εργαζομένων στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητών και λοιπών επαγγελματιών, για να επιτύχουμε μια Ευρώπη χωρίς φραγμούς εντός της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ·

15. ζητεί από την Επιτροπή να καλέσει τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν τις μεταβατικές ρυθμίσεις που διέπουν την πρόσβαση στις αγορές εργασίας τους ως τρόπο διατήρησης της απασχόλησης στην ΕΕ κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης·

16. τονίζει ότι η αποδοτικότητα ενέργειας και πόρων θα δώσει αποφασιστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο μέλλον· υπογραμμίζει ότι η επιλογή της ενεργειακής απόδοσης όχι μόνο συμβάλλει στην προώθηση διαφοροποιημένων βιομηχανιών και στη μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, αλλά μπορεί και να οδηγήσει σε κοινωνικά πλεονεκτήματα και στη δημιουργία πολυάριθμων θέσεων απασχόλησης με κατοχυρωμένα δικαιώματα, που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να ξεπεράσουν τη σημερινή οικονομική κρίση και να ξεκινήσουν τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, κατά την εκπόνηση των ενεργειακών στρατηγικών τους, να εξετάσουν το κατά πόσο οι τομείς είναι εντάσεως εργασίας·

17. θεωρεί ότι η μετάβαση σε νέα βιώσιμη οικονομία και σε αλλαγές στις παραγωγικές διαδικασίες των επιχειρήσεων ή των κλάδων πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλη εκπαίδευση, κυρίως επαγγελματική εκπαίδευση για τους νέους και από προγράμματα δια βίου μάθησης, ειδικότερα για την πλέον ευάλωτη ομάδα των ατόμων άνω των 50, και ότι αυτό θα οδηγήσει επίσης στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη διοργάνωση παρόμοιας εκπαίδευσης και προγραμμάτων· τονίζει τη σημασία του ενισχυμένου διαλόγου, όπου χρειάζονται κοινωνικές αλλαγές ενόψει της αναπροσαρμογής στη νέα βιώσιμη οικονομία, ιδίως σε επιχειρήσεις οι δραστηριότητες των οποίων βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να μεριμνήσουν ώστε ο διάλογος αυτός να πραγματοποιηθεί με στόχο ο οικολογικός μετασχηματισμός να υλοποιηθεί κατά δίκαιο τρόπο·

18. ζητεί να συνεργάζονται τα κράτη μέλη όσον αφορά την καταπολέμηση της αδήλωτης απασχόλησης, δεδομένου ότι η παραοικονομία είναι θέμα ανησυχίας σε ολόκληρη την Ευρώπη· πιστεύει ότι θα πρέπει να ενταθούν τα μέτρα κατά της αδήλωτης εργασίας σε επίπεδο κρατών μελών και ΕΕ·

19. καλεί την Επιτροπή να διατυπώσει προσανατολισμούς για την απασχόληση, οι οποίοι θα υποστηρίζουν ενεργώς την αυξημένη απασχόληση εργαζομένων ηλικίας κάτω των 25 και άνω των 50 και θα δίνουν δέουσα προσοχή στις ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι και οι ηλικιωμένοι·

20. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το χάσμα δεξιοτήτων που υπάρχει ήδη μεταξύ του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού και των αναγκών των νέων βιώσιμων βιομηχανιών· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της επιδότησης περιόδων επαγγελματικής εξάσκησης νέων ως μετάβασης από την εκπαίδευση στη επαγγελματική ζωή· καλεί περαιτέρω τα κράτη μέλη να παράσχουν κίνητρα στους εργοδότες που προσφέρουν επαγγελματική κατάρτιση και ευκαιρίες σε εργαζομένους χαμηλής ειδίκευσης ή σε ανειδίκευτους εργαζομένους απευθείας στον τόπο εργασίας· υπογραμμίζει, τέλος, ότι οι ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες για όλους τους πολίτες της ΕΕ πρέπει να ενισχυθούν έντονα εκ μέρους της ΕΕ και των εθνικών πολιτικών καθότι πρόκειται για ουσιαστικής σημασίας ικανότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη και βελτιώνουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού·

21. τονίζει τη σημασία του δημοσίου τομέα ο οποίος πρέπει να δίνει το παράδειγμα, να υιοθετεί προοδευτικά πρότυπα δημοσίων συμβάσεων και να προσφέρει κίνητρα και πληροφορίες, ειδικότερα στους τομείς της ενέργειας, της κατασκευής υποδομών και εγκαταστάσεων, των μεταφορών και των επικοινωνιών ενόψει της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης με κατοχυρωμένα δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν, ιδίως στις προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις, τη συμπερίληψη περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων, πέραν της προώθησης ρητρών τοπικού περιεχομένου και επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας, ιδίως δε ΜΜΕ·

22. εμμένει επίσης στη σημασία των ιδιωτικών επενδύσεων, τονίζοντας ότι η χρηματοδότηση αναγκών μπορεί να καλυφθεί μόνο μέσω ιδιωτικών επενδύσεων· τονίζει τη μεγάλη διαφορά στο ύψος των ποσών που επενδύουν στην Ε&Α ιδιωτικές επιχειρήσεις, και που κυμαίνονται από 5-7 % των κερδών στις ΤΠΕ και στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις έως περίπου 1% στις επιχειρήσεις του τομέα της ενέργειας· καλεί την ΕΕ να δημιουργήσει τις ενδεδειγμένες συνθήκες πλαίσιο, ώστε να προσφέρει κίνητρα στις επιχειρήσεις να επενδύσουν·

23. καλεί και πάλι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκμεταλλευθούν την επιτυχία του Ταμείου Ανασυγκρότησης και να θεσπίσουν νέα ενωσιακή πρωτοβουλία, συμπεριλαμβανομένων πιλοτικών σχεδίων, για την ανασυγκρότηση με στόχο μια νέα βιώσιμη οικονομία·

24. επισημαίνει ότι χρειάζεται να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εναρμόνιση στην ΕΕ των ελάχιστων απαιτήσεων για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε σχέση με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων·

25. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ειδικό μηχανισμό στήριξης των ατόμων που εργάζονταν στο δημόσιο τομέα και έχασαν την εργασία τους λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, παρεμφερή προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EΤΠ), στην περίπτωση των επιχειρήσεων της ΕΕ που πλήττονται από την παγκοσμιοποίηση ή την οικονομική κρίση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.6.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

49

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Ioan Enciu, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Edit Herczog, Lena Kolarska-Bobińska, Béla Kovács, Philippe Lamberts, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav Paška, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Claude Turmes, Νίκη Τζαβέλα, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ilda Figueiredo, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Yannick Jadot, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Vladko Todorov Panayotov, Markus Pieper, Mario Pirillo, Vladimír Remek, Frédérique Ries, Hermann Winkler

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Izaskun Bilbao Barandica, Jan Zahradil

(1)

Ε.Ε. L 153, 18.6.2010, σελ. 13.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (24.6.2010)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας νέας βιώσιμης οικονομίας

(2010/2010(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Kerstin Westphal

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  θεωρεί ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας βιώσιμης οικονομίας συνεισφέροντας στον περιορισμό των περιφερειακών διαφορών και στην τόνωση της οικονομίας, με σκοπό την επίτευξη πλήρους απασχόλησης· εξαίρει το ρόλο του περιφερειακού και του τοπικού επιπέδου για την προώθηση μιας βιώσιμης οικονομίας και υπογραμμίζει ότι οι περιφέρειες θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής για να αναλάβουν πρωτοβουλίες για νέες, βιώσιμες και μόνιμες θέσεις εργασίας· υπογραμμίζει επίσης ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ώστε να επενδύσουν στις δεξιότητες, στην απασχόληση, σε δραστηριότητες κατάρτισης και επιμόρφωσης με στόχο τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας μέσω εθνικών, περιφερειακών και τοπικών προγραμμάτων· θεωρεί ότι η επαγγελματική εμπειρία των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας μπορεί επίσης να συνεισφέρει σε αυτές τις πρωτοβουλίες, λαμβάνοντας υπόψη το αυξανόμενο ποσοστό των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας επί του συνόλου του πληθυσμού της ΕΕ· συνιστά στις περιφερειακές και τοπικές αρχές να έχουν κατάλληλες, μόνιμες επαφές με το επιχειρηματικό περιβάλλον, τις οργανώσεις των εργοδοτών, τις συνδικαλιστικές ενώσεις και τις ΜΚΟ, προκειμένου να προβλέπονται οι ανάγκες της αγοράς εργασίας σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα·

2.  υπογραμμίζει σε αυτό το πλαίσιο τη σημασία που έχει η ιδέα της ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης και ότι η βιώσιμη ανάπλαση μειονεκτουσών συνοικιών θα μπορούσε να έχει πιλοτική λειτουργία· θεωρεί ότι προϋπόθεση γι’ αυτό αποτελεί ένα σαφές πλαίσιο σχετικής πολιτικής, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τη διατήρηση της ενίσχυσης της αστικής διάστασης στα διαρθρωτικά Ταμεία·

3.  τονίζει ότι, στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης και του ζητήματος της κλιματικής αλλαγής, η στήριξη της ανάπτυξης μιας πράσινης οικονομίας είναι υψίστης σημασίας· επισημαίνει ότι οι φορείς τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη στροφή προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης αειφορίας, λόγω κυρίως της ικανότητάς τους να ενισχύουν τους δεσμούς μεταξύ κέντρων εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας και των ΜΜΕ· τονίζει ότι, για τον σκοπό αυτό, η πολιτική της ΕΕ αποτελεί κομβικό εργαλείο, που μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος με μια έξυπνη ενεργειακή πολιτική αλλά επίσης προσφέροντας στους πολίτες προοπτικές για νέες οικονομικές δυνατότητες και νέες δυνατότητες για θέσεις εργασίας·

4.  επισημαίνει ότι η αλλαγή του κλίματος στην Ευρώπη έχει διαφορετικές επιπτώσεις στις περιφέρειες, ότι σύμφωνα με τη μελέτη της Επιτροπής(1) οι περιφέρειες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, στις οποίες ζει παραπάνω από το ένα τρίτο του πληθυσμού της ΕΕ, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στην πίεση της κλιματικής αλλαγής, ότι οι ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού είναι εκείνες που πλήττονται βαρύτερα και ότι από αυτά μπορεί να προκύψουν μεγαλύτερες περιφερειακές και κοινωνικές ανισότητες·

5.  αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο των οργανισμών τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, η οποία αποτελεί τη βάση για την απόκτηση περαιτέρω μελλοντοστραφών δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων μέσω της δια βίου μάθησης και της επιμόρφωσης· υπογραμμίζει ότι σε πολλά κράτη οι γενικές συνθήκες για την παιδεία και την κατάρτιση των νέων, περιλαμβανομένων αυτών που εγκαταλείπουν το σχολείο και δεν έχουν προσόντα, είναι ευθύνη των περιφερειακών και τοπικών αρχών· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, τις περιφέρειες να χρησιμοποιήσουν τα διαρθρωτικά Ταμεία για υποδομές όσον αφορά την παιδεία, ιδίως στις μειονεκτούσες συνοικίες και περιφέρειες, και να καταστήσουν δυνατή με την ενίσχυση αυτή μια γενικευμένη και χωρίς αποκλεισμούς σχολική εκπαίδευση· παραπέμπει στις σημαντικές δυνατότητες (κατάρτισης) που έχει η δικτύωση της τοπικής αυτοδιοίκησης με επιχειρήσεις και ενώσεις για να δημιουργηθούν βιώσιμες θέσεις εργασίας στους τομείς των δημόσιων συγκοινωνιών, της αστικής κινητικότητας, της παιδείας, έρευνας και ανάπτυξης δίδοντας έμφαση στην ισότητα των ευκαιριών·

6.  υπογραμμίζει τη σημασία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για τη δημιουργία περιφερειακών πυρήνων με την επί τόπου σύνδεση της έρευνας, της καινοτομίας και των υποδομών στο πλαίσιο νέων τεχνολογιών, για παράδειγμα στον τομέα των ανανεώσιμων ενεργειών και της ενεργειακής απόδοσης· υπογραμμίζει επίσης ότι, ιδίως στις αστικές περιοχές, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές είναι σε καλύτερη θέση και έχουν περισσότερες δυνατότητες για να δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάπτυξη ομίλων καινοτόμων επιχειρήσεων· επισημαίνει ότι η δημιουργία τέτοιων πυρήνων μπορεί να δώσει αποφασιστική ώθηση στην τοπική οικονομική ανάπτυξη και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στις περιφέρειες·

7.  έχει επίγνωση του γεγονότος ότι τα ενωσιακά, εθνικά και περιφερειακά προγράμματα χρηματοδότησης παραμένουν εντελώς ασυντόνιστα και, ως εκ τούτου, με σκοπό την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, υπογραμμίζει την ανάγκη για έναν καλύτερο πολυεπίπεδο συντονισμό μεταξύ των προγραμμάτων και ενίσχυση για περισσότερη συνέργεια μεταξύ των διαφορετικών κοινών πολιτικών που χρησιμοποιούν τα διαρθρωτικά Ταμεία, τα ταμεία γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης, το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και το πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP)·

8.  υπογραμμίζει την προστιθέμενη αξία της διά βίου μάθησης και ζητεί από τα κράτη μέλη να διενεργήσουν μια λεπτομερή χαρτογράφηση του τοπικού δυναμικού, προκειμένου να οργανώσουν προγράμματα κατάρτισης με βάση τη ζήτηση, που θα συνδυάζουν τους διαθέσιμους πόρους με τις πραγματικές ανάγκες, και θα ανορθώσουν το γόητρο της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, παρέχοντας εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, ιδίως σε περιοχές όπου το τοπικό δυναμικό και οι τομείς παραδοσιακής εργασίας απαιτούν ιδιαίτερες δεξιότητες και γνώσεις για την πλήρη ανάπτυξή τους· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει στα κράτη μέλη επαρκή τεχνική στήριξη σχετικά με τον τρόπο χαρτογράφησης των τοπικών αναγκών και σημειώνει ότι οι υψηλού επιπέδου επαγγελματικές σχολές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της ανεργίας των πτυχιούχων και να οδηγήσουν σε βιώσιμη απασχόληση·

9.  υπενθυμίζει τον ζωτικό ρόλο των ΜΜΕ όσον αφορά την προώθηση της καινοτομίας στην Ευρώπη· ενθαρρύνει τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα να χρησιμοποιήσουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ως μέσο προώθησης της επιχειρηματικής νοοτροπίας και των δεξιοτήτων μεταξύ των νέων, παρέχοντας παράλληλα επαγγελματικό προσανατολισμό στα άτομα που βρίσκονται αντιμέτωπα με την ανεργία·

10. υπογραμμίζει, σε συμφωνία με τις Συνθήκες, τη σημασία της γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων· αναγνωρίζει ότι η βελτίωση της κινητικότητας με καλές τοπικές συγκοινωνίες δίνει μεγαλύτερη πρόσβαση σε δυνατότητες απασχόλησης, και ότι το συνεπακόλουθο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις συνοριακές περιοχές που πλήττονται από υψηλά ποσοστά ανεργίας· ενθαρρύνει, για τον λόγο αυτόν, τις περιφέρειες, και τις τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις, αρχές και ΜΚΟ να κάνουν χρήση, στις συνοριακές περιοχές, πόρων από τα διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής για μέτρα υποδομών που υλοποιούνται στο πλαίσιο εθνικών και διαπεριφερειακών προγραμμάτων συνεργασίας αξιοποιώντας παράλληλα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για τη δημιουργία καλύτερων εκπαιδευτικών και επαγγελματικών ευκαιριών για νέους από αγροτικές περιοχές·

11. υπογραμμίζει τη σημασία μέτρων προώθησης της ανάπτυξης και της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αστυφιλία·

12. καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών και την Επιτροπή να δώσουν μεγαλύτερη σημασία στη βιωσιμότητα των συγχρηματοδοτούμενων μέτρων, όπως προβλέπεται στον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής(2)· προειδοποιεί τις αρμόδιες αρχές ότι οι πόροι από τα διαρθρωτικά Ταμεία πρέπει να παραμείνουν μακροπρόθεσμα δεσμευμένοι και η χρηματοδότηση να παρέχεται μόνο αφού διασφαλιστεί η διάρκεια των πράξεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 57 του ανωτέρω κανονισμού· καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να σταματήσουν την "άγρα επιδοτήσεων" με κατάλληλους μηχανισμούς κυρώσεων·

13. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του προς το πιλοτικό πρόγραμμα «ERASMUS για τους αιρετούς τοπικούς και περιφερειακούς αντιπροσώπους» που μπορεί να βοηθήσει τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να έχει επιπλέον πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στον τομέα της πολιτικής για την αγορά εργασίας· τονίζει την ανάγκη για αποσαφήνιση των στοιχείων του προγράμματος που αφορούν την υλοποίησή του και για στενή συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών και των οργανώσεων που εκπροσωπούν δίκτυα περιφερειών· καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τη διαδικασία για την εφαρμογή αυτού του πιλοτικού προγράμματος· ενθαρρύνει την Επιτροπή να στηρίξει την ιδέα της δημιουργίας μιας "τοπικής ακαδημίας" για το σκοπό αυτό·

14. συνιστά στις περιφερειακές αρχές να εγκρίνουν αναπτυξιακές στρατηγικές σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020 με σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας βιώσιμης οικονομίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

21.6.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luís Paulo Alves, Sophie Auconie, Catherine Bearder, Jean-Paul Besset, Victor Boştinaru, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Joachim Zeller, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Γεώργιος Σταυρακάκης, Евгени Кирилов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jens Geier, Catherine Grèze, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Schroedter, Richard Seeber, Андрей Ковачев, Димитър Стоянов

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marian Harkin, Станимир Илчев, Alexandra Thein

(1)

Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο "Περιφέρειες 2020 - Μια αξιολόγηση των μελλοντικών προκλήσεων για τις περιφέρειες της ΕΕ", Νοέμβριος 2008, έγγραφο διαθέσιμο στην ιστοθέση http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/regions2020/pdf/regions2020_en.pdf.

(2)

ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 25.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (24.6.2010)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την ανάπτυξη του δυναμικού απασχόλησης στο πλαίσιο μιας νέας βιώσιμης οικονομίας

(2010/2010(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Britta Thomsen

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A.  έχοντας υπόψη ότι η μετάβαση σε μια νέα βιώσιμη οικονομία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για τον περιορισμό των διαφόρων μέτρων υπέρ της ισότητας, αλλά, αντίθετα, να εκληφθεί ως μοναδική ευκαιρία αύξησης της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας της ΕΕ, δεδομένου ότι αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και την ανταπόκριση στην απαίτηση για οικολογικό μετασχηματισμό σε μια γηράσκουσα κοινωνία,

B.  έχοντας υπόψη ότι η μετάβαση προς μια νέα βιώσιμη οικονομία δεν θα πρέπει να αποτελέσει πρόφαση για τον αποκλεισμό των πιο ευάλωτων και πιο ανειδίκευτων εργαζομένων από την αγορά εργασίας, και ότι, θα πρέπει, προς τούτο, να αποφευχθεί η χρησιμοποίηση της "αφρόκρεμας" μόνο των εργαζομένων, που θα φέρει σε μειονεκτική θέση τους λιγότερο ειδικευμένους εργαζόμενους,

Γ.  έχοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, η παρουσία των γυναικών σε όλα τα επίπεδα ευθύνης παρέχει προστιθέμενη αξία στις επιχειρήσεις, ειδικότερα όσον αφορά τις οικονομικές τους επιδόσεις,

Δ.  έχοντας υπόψη ότι οι γυναίκες κατέχουν τα περισσότερα πανεπιστημιακά διπλώματα στην ΕΕ και αποτελούν την πλειοψηφία σε εμπορικές και νομικές σχολές και σε σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων, αλλά συνεχίζουν να αποτελούν τη μειοψηφία σε θέσεις ευθύνης στις επιχειρήσεις και τους δημόσιους οργανισμούς,

E.  έχοντας υπόψη ότι, κυρίως εξαιτίας των σεξιστικών στερεοτύπων στην εκπαίδευση και στην κοινωνία, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε τομείς που θεωρούνται λανθασμένα "ανδρικοί", όπως είναι η πληροφορική, η μηχανική, η φυσική, και στα τεχνικά επαγγέλματα όπως οι μηχανικοί αυτοκινήτων και οι οικοδόμοι,

ΣΤ.έχοντας υπόψη ότι η νέα οικονομία θα λάβει μορφή μέσα σε μια γηράσκουσα κοινωνία με συρρικνούμενο εργατικό δυναμικό, πράγμα που καθιστά απαραίτητη την προσέλκυση περισσότερων γυναικών στην αμειβόμενη εργασία, προσαρμόζοντας την οργάνωση της εργασίας και προετοιμάζοντας τους εργοδότες σε όλους τους τομείς για ένα πιο ποικίλο εργατικό δυναμικό,

1.  υπογραμμίζει ότι μόνο με την αύξηση της γυναικείας συμμετοχής στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας μπορούμε να εκμεταλλευτούμε πλήρως το αναπτυξιακό και το δυναμικό απασχόλησης στη νέα οικονομία, δεδομένου ότι η μείωση του χάσματος μεταξύ των ποσοστών απασχόλησης ανδρών και γυναικών θεωρείται υπεύθυνη για το 50% της αύξησης του συνολικού ποσοστού απασχόλησης στην Ευρώπη, και το 25% της ετήσιας οικονομικής ανάπτυξης από το 1995;

2.  τονίζει την σημασία που θα πρέπει να δοθεί, κατά τη διαδικασία μετάβασης σε μια νέα οικονομία, στα θέματα ισότητας, δεδομένου ότι οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να βρεθούν σε δύσκολη θέση στην αγορά εργασίας εξαιτίας των επισφαλών συνθηκών εργασίας και του μόνιμου μισθολογικού χάσματος εξαιτίας του φύλου τους· αναγνωρίζει την ανάγκη να έχουν οι γυναίκες τη δυνατότητα επιλογής σχετικά με το είδος εργασίας που θα αναλάβουν, εάν επιθυμούν να εργασθούν· ζητεί την εκπόνηση πολιτικών στον τομέα της αγοράς εργασίας σε επίπεδο κρατών μελών που θα αντιμετωπίζουν τα θέματα που σχετίζονται με τη διάσταση του φύλου, καθώς και προγραμμάτων που θα παρέχουν αυτονομία και εμπιστοσύνη στις γυναίκες· υπενθυμίζει ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την παροχή καλύτερης εκπαίδευσης για τα κορίτσια και τις γυναίκες σε συνήθως ανδροκρατούμενους τομείς·;

3.  πιστεύει ότι, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατακερματισμός της απασχόλησης βάσει του φύλου, σύμφωνα με τον οποίο η αξία των θέσεων απασχόλησης και των αμοιβών διαφέρουν ανάλογα με το αν είναι κυρίως ανδρικές η γυναικείες απασχολήσεις, αποτελεί την κύρια αιτία των ανισοτήτων, και ότι οι πράσινες θέσεις εργασίας μπορούν να γίνουν ο μηχανισμός για την επίτευξη καλύτερα αμειβόμενης γυναικείας εργασίας, και, άρα, την εξασφάλιση κοινωνικών κατακτήσεων για τις εργαζόμενες γυναίκες, και να αποτελέσουν, ως εκ τούτου, τρόπο αντιμετώπισης των διαφορών που παρατηρούνται στη συμμετοχή και στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων·

4.  ζητεί τη λήψη μιας πρωτοβουλίας από την ΕΕ που θα αποσκοπεί στην αύξηση της συνειδητοποίησης μεταξύ των εργοδοτών, ειδικότερα σε παραδοσιακά ανδροκρατούμενους τομείς, όσον αφορά την ανάγκη και τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από ένα πιο ποικίλο εργατικό δυναμικό σε μια γηράσκουσα κοινωνία, καθώς και στην παροχή των κατάλληλων εργαλείων με τα οποία θα προετοιμασθούν για ένα πιο ποικίλο εργατικό δυναμικό·

5.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι "πράσινες θέσεις εργασίας" μπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά στην ανάπτυξη των μελλοντικών αγορών εργασίας της ΕΕ, ότι σήμερα περισσότερες από 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να χαρακτηριστούν "πράσινες" και ότι από πρόσφατα στοιχεία προκύπτει ότι οι θέσεις εργασίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχουν τη δυνατότητα να διπλασιαστούν φθάνοντας τα 2,8 εκατομμύρια έως το 2020· ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι γυναίκες θα επωφεληθούν εξίσου·

6.  επισημαίνει ότι οι επενδύσεις σε κοινωνικές υποδομές αποτελούν ευκαιρία εκσυγχρονισμού της Ευρώπης και προώθησης της ισότητας, και ότι μπορούν να θεωρηθούν μια παράλληλη στρατηγική για τον εκσυγχρονισμό της υλικής υποδομής με επενδύσεις στις πράσινες τεχνολογίες: εκτιμά ότι η ισότητα των φύλων θα πρέπει, συνεπώς, να καταστεί προτεραιότητα πολιτικής και ουσιαστικό εργαλείο·

7.  επισημαίνει, -έχοντας υπόψη ότι μόνο 30% του συνόλου των επιχειρηματιών είναι γυναίκες, και λίγες γυναίκες είναι αυτοαπασχολούμενες- ότι τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν σήμερα στις γυναίκες να γίνουν επιχειρηματίες πρέπει να καταργηθούν, διότι οι επιχειρηματίες είναι απαραίτητοι για την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη στο πλαίσιο μιας βιώσιμης οικονομίας·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα, κυρίως με νομοθετικές ρυθμίσεις, υπέρ της ισόρροπης παρουσίας των γυναικών και των ανδρών σε θέσεις ευθύνης στις επιχειρήσεις και στα πολιτικά όργανα · χαιρετίζει την απόφαση της νορβηγικής κυβέρνησης να επιβάλει ελάχιστη εκπροσώπηση 40% για κάθε φύλο στα διοικητικά συμβούλια των ιδιωτικών και των δημοσίων εταιρειών·

9.  υπογραμμίζει ότι η στοχοθετημένη προσπάθεια για τη διασφάλιση της πρόσβασης των γυναικών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, καταπολεμώντας τα σεξιστικά πρότυπα, και την παροχή δια βίου εκπαίδευσης είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση του διαχωρισμού των φύλων στην αγορά εργασίας· ζητεί να παρέχεται η κατάλληλη κατάρτιση για την αποφυγή της υποεκπροσώπησης των γυναικών εργαζομένων σε πράσινες θέσεις εργασίας, έχοντας υπόψη ότι η μαζική απόσυρση των γυναικών από τους επιστημονικούς και τεχνολογικούς κλάδους θα παρεμποδίσει την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της Ευρώπης και θα αφήσει πολλές ταλαντούχες και εξειδικευμένες νέες γυναίκες στο περιθώριο της απασχόλησης και της οικονομικής ασφάλειας·

10. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πολιτικές για ίσες ευκαιρίες απασχόλησης, και να υιοθετήσουν εργασιακές πρακτικές υπέρ της οικογένειας, ως προϋπόθεση για την βιώσιμη ανάπτυξη τόσο την οικονομική όσο και την περιβαλλοντική·

11. ζητεί να αναληφθεί μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία από την ΕΕ με στόχο την προσέλκυση κοριτσιών σε επαγγέλματα σχετικά με τα μαθηματικά, την πληροφορική, τις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία, και την καταπολέμηση των στερεοτύπων που επικρατούν ακόμη για αυτά τα επαγγέλματα· τονίζει ότι ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης και της εκπαίδευσης είναι ουσιαστικός για την καταπολέμηση αυτών των στερεοτύπων·

12. τονίζει ότι, για να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην επαγγελματική κατάρτιση και την διά βίου μάθηση, πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους άνδρες και τις γυναίκες να επιτελέσουν τον οικογενειακό τους ρόλο και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους οικογενειακής μέριμνας· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν οικονομικά προσιτές, ευέλικτες και υψηλής ποιότητας επιλογές παιδικής μέριμνας·

13. τονίζει ότι οι νέες γυναίκες, στη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία, πρέπει να καθοδηγηθούν προς την πρακτική εξάσκηση, όπου υποεκπροσωπούνται, με την προώθηση ενός κοινού σχεδιασμού μεταξύ σχολείων, πανεπιστημίων και υπηρεσιών /ή εταιρειών κατάρτισης, ώστε να αποκτούν μέσω της επαγγελματικής εμπειρίας, συγκεκριμένες δεξιότητες και ικανότητες -και σε προχωρημένο και εξειδικευμένο επίπεδο- εργαζόμενες σε τακτική και όχι επισφαλή βάση, με στόχο την ολοκλήρωσή τους·

14. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη προτεραιότητα σε πράσινες θέσεις εργασίας για τις γυναίκες στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το ΕΚΤ χρηματοδοτεί εκπαιδευτικά προγράμματα σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ο οικοτουρισμός· τονίζει ότι πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για την αύξηση των ποσοστού της γυναικείας συμμετοχής σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το ΕΚΤ, συμμετοχή που σήμερα βρίσκεται κάτω του 10%· ζητεί την εισαγωγή της συνεκτίμησης της ισότητας των φίλων στον προϋπολογισμό του ΕΚΤ και στα προγράμματα ανάκαμψης και διαρθρωτικής προσαρμογής, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η επί ίσοις όροις προσέλκυση και ενσωμάτωση γυναικών σε αυτά τα προγράμματα·

15. τονίζει ότι οι θεσμικές προσπάθειες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε μια νέα βιώσιμη οικονομία πρέπει να στοχεύουν επίσης και στην ενίσχυση των φτωχότερων εργαζομένων, που αποτελούν και αυτοί μια αποφασιστική δύναμη στην αγορά εργασίας·

16. ζητεί από την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στους φτωχότερους πολίτες, κυρίως στις γυναίκες που ζουν καθημερινά σε συνθήκες άκρας ένδειας, και των οποίων η ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας απαιτεί ιδιαίτερα συνοδευτικά μέτρα·

17. καλεί την ΕΕ και τα εθνικά όργανα, καθώς και τις επιχειρήσεις και τους κοινωνικούς εταίρους, να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στην ενσωμάτωση των γυναικών από περιθωριακές μειονότητες, όπως είναι οι γυναίκες Ρομά·

18. ζητεί από τους ευρωπαϊκούς και τους εθνικούς φορείς να εξετάσουν τα ζητήματα που αφορούν τη νέα βιώσιμη οικονομία, με τη θέσπιση ευρωπαϊκών θεματικών ετών, όπως το Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού (2010), το Ευρωπαϊκό Έτος εθελοντισμού (2011), και την πρόταση για ένα Ευρωπαϊκό Έτος υπέρ της συμμετοχής των ηλικιωμένων στην ενεργό ζωή και της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών (2012), με στόχο να δοθεί έμφαση στα αποτελέσματα της ενίσχυσης των διαφόρων τομεακών πολιτικών·

19. επισημαίνει την ανάγκη αύξησης της συμμετοχής των γυναικών σε συνδικαλιστικά όργανα σε μη-παραδοσιακούς τομείς απασχόλησης, δεδομένου ότι η προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών, όπως το δικαίωμα για ίση αμοιβή, γονική άδεια, δίκαιες ώρες εργασίας και μη διακριτικό εργασιακό περιβάλλον, είναι αποφασιστικής σημασίας για την επίτευξη κοινωνικά βιώσιμων θέσεων εργασίας στη νέα οικονομία·

20. καλεί τα κράτη μέλη να απαιτήσουν από τις δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν σχέδια προώθησης της ισότητας των φύλων, καθώς και ένα σύστημα απολογισμού σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.06.2010

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Andrea Češková, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Iratxe García Pérez, Jolanta Emilia Hibner, Mary Honeyball, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Nicole Kiil-Nielsen, Ρόδι Κράτσα Τσαγκαροπούλου, Barbara Matera, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Raül Romeva i Rueda, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Anna Záborská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Christa Klaß, Elisabeth Morin-Chartier, Mariya Nedelcheva, Χρυσούλα Παλιαδέλη

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Julie Girling, Gesine Meissner


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

14.7.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Milan Cabrnoch, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Pascale Gruny, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Vincenzo Iovine, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Συλβάνα Ράπτη

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Françoise Castex, Jelko Kacin, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Emilie Turunen, Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου