Postup : 2010/0115(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0235/2010

Predkladané texty :

A7-0235/2010

Rozpravy :

PV 07/09/2010 - 13
CRE 07/09/2010 - 13

Hlasovanie :

PV 08/09/2010 - 6.2
CRE 08/09/2010 - 6.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0309

SPRÁVA     *
PDF 391kWORD 686k
20.7.2010
PE 441.223v02-00 A7-0235/2010

o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov: časť II integrovaných usmernení stratégie Európa 2020

(KOM(2010)0193 – C7‑0111/2010 – 2010/0115(NLE))

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Spravodajca: Csaba Őry

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci
 STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov: časť II integrovaných usmernení stratégie Európa 2020

(KOM(2010)0193 – C7‑0111/2010 – 2010/0115(NLE))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2010)0193),

–   so zreteľom na článok 148 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0111/2010),

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7‑0235/2010),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ);

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  opäť pripomína svoju dlhodobú výzvu Komisii a Rade, aby zabezpečili, že Európsky parlament bude mať v súvislosti s revíziou usmernení pre politiky zamestnanosti členských štátov k dispozícii potrebný čas, a to v každom prípade najmenej päť mesiacov, na to, aby splnil svoju konzultačnú úlohu, ktorá je vymedzená v článku 148 ods. 2 ZFEÚ;

6.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. V článku 157 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa uvádza, že Európsky parlament a Rada prijímajú opatrenia na zabezpečenie uplatňovania zásady rovnakých príležitostí a rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi v oblasti zamestnania a povolania vrátane zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V článku 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii sa ustanovuje, že Únia bojuje proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii a podporuje sociálnu spravodlivosť a ochranu. Ďalej sa ustanovuje, že Únia sa môže ujať iniciatívy na zabezpečenie koordinácie sociálnych politík členských štátov. Podľa článku 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností Únia prihliada na požiadavky spojené so zárukou primeranej sociálnej ochrany a bojom proti sociálnemu vylúčeniu.

(2) V článku 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii sa ustanovuje, že Únia sa snaží o dosiahnutie plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku, bojuje proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii a podporuje sociálnu spravodlivosť a ochranu. Ďalej sa ustanovuje, že Únia sa môže ujať iniciatívy na zabezpečenie koordinácie sociálnych politík členských štátov. Podľa článku 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností Únia prihliada na požiadavky spojené s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, zárukou primeranej sociálnej ochrany, bojom proti sociálnemu vylúčeniu a vysokou úrovňou vzdelania a odbornej prípravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(2a) V článku 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa uvádza, že Únia sa má pri všetkých svojich činnostiach snažiť odstraňovať nerovnosť a podporovať rovnosť medzi ženami a mužmi. V článku 10 tejto zmluvy sa dopĺňa, že pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností sa Únia zameriava na boj proti diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. V článku 2 Zmluvy o Európskej únii sa uvádza, že európska spoločnosť sa vyznačuje pluralizmom, nediskrimináciou, toleranciou, spravodlivosťou, solidaritou a rovnosťou medzi ženami a mužmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Lisabonská stratégia, ktorá sa začala realizovať v roku 2002, vychádzala z uvedomenia si potreby EÚ zvýšiť svoju produktivitu a konkurencieschopnosť a súčasne posilniť sociálnu súdržnosť, aby bola schopná čeliť globálnej konkurencii, technologickým zmenám a problému starnúceho obyvateľstva. V roku 2005 bola lisabonská stratégia obnovená na základe preskúmania v polovici jej trvania, čo viedlo k väčšiemu dôrazu na rast, zvýšenie počtu pracovných miest a zlepšenie ich kvality.

(4) Lisabonská stratégia, ktorá sa začala realizovať v roku 2000, vychádzala z uvedomenia si potreby EÚ zvýšiť na základe znalostí svoju produktivitu a konkurencieschopnosť, obnoviť podmienky plnej zamestnanosti a súčasne posilniť sociálnu a regionálnu súdržnosť, aby bola schopná čeliť globálnej konkurencii, technologickým zmenám a problému starnúceho obyvateľstva. V roku 2005 bola lisabonská stratégia obnovená na základe preskúmania v polovici jej trvania, čo viedlo k väčšiemu dôrazu na rast, zvýšenie počtu pracovných miest a zlepšenie ich kvality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Lisabonská stratégia pre rast a zamestnanosť prispela k dosiahnutiu konsenzu o všeobecnom smerovaní hospodárskych politík a politík zamestnanosti EÚ. V rámci tejto stratégie Rada v roku 20055 prijala hlavné smery hospodárskych politík a usmernenia pre oblasť zamestnanosti a v roku 20086 vykonala ich revíziu. Národné programy reforiem vychádzali z 24 usmernení, ktoré pre EÚ ako celok stanovovali kľúčové priority reforiem v makroekonomickej a mikroekonomickej oblasti, ako aj reforiem trhu práce. Zo skúseností však vyplýva, že priority stanovené v usmerneniach neboli dostatočne jasné a väzby medzi nimi by mohli byť silnejšie. To obmedzilo ich vplyv na tvorbu vnútroštátnych politík

(5) Lisabonskou stratégiou pre rast a zamestnanosť by sa malo stanoviť všeobecné smerovanie hospodárskych politík a politík zamestnanosti EÚ. V rámci tejto stratégie Rada v roku 2005 prijala hlavné smery hospodárskych politík a usmernenia pre oblasť zamestnanosti a v roku 2008 vykonala ich revíziu. Národné programy reforiem vychádzali z 24 usmernení, ktoré pre EÚ ako celok stanovovali kľúčové priority reforiem v makroekonomickej a mikroekonomickej oblasti, ako aj reforiem trhu práce. Zo skúseností však vyplýva, že usmerneniami sa nestanovili dostatočne záväzné ciele pre sociálne, politické a kultúrne zapojenie všetkých obyvateľov Európskej únie a ani pre udržateľné hospodárstvo a že medzi prioritami by sa mali vytvoriť pevnejšie väzby. Základné ciele stratégie nebolo možné dosiahnuť, pretože členské štáty si neosvojili tieto usmernenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5a) (5 a) Okrem nových legislatívnych iniciatív EÚ so sociálnym zameraním Európska únia potrebuje výrazne zlepšiť svoje súčasné politiky a ich vykonávanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Finančná a hospodárska kríza, ktorá prepukla v roku 2008, viedla k značnému zníženiu počtu pracovných miest a poklesu potenciálnej produkcie a spôsobila dramatické zhoršenie stavu verejných financií. Členským štátom však pri riešení krízy pomohol európsky plán na oživenie hospodárstva7, a to čiastočne prostredníctvom koordinovaných fiškálnych stimulov, pričom euro poslúžilo ako prostriedok na udržanie makroekonomickej stability. Kríza tak ukázala, že koordinácia politík Únie môže priniesť významné výsledky, ak sa posilní a účinne vykonáva. Zároveň zdôraznila úzku vzájomnú závislosť hospodárstiev a pracovných trhov členských štátov.

(6) Finančná a hospodárska kríza, ktorá prepukla v roku 2008, viedla k značnému zníženiu počtu pracovných miest a poklesu potenciálnej produkcie a spôsobila dramatické zhoršenie stavu verejných financií. Členským štátom však pri riešení krízy pomohol európsky plán na oživenie hospodárstva, a to čiastočne prostredníctvom koordinovaných fiškálnych stimulov. Kríza, ktorá sa stále rozvíja, zvýrazňuje nedostatok účinných prostriedkov na včasnú reakciu na jej príznaky, a ukazuje tak, že koordinácia politík Únie môže priniesť významné výsledky, ak sa posilní a účinne vykonáva, pričom sa dodržiava zásada subsidiarity. Kríza zároveň zdôrazňuje úzku vzájomnú závislosť hospodárstiev a pracovných trhov členských štátov, v dôsledku čoho je plné využívanie potenciálu vnútorného trhu jedným zo základných spôsobov zvyšovania európskej konkurencieschopnosti a vyžaduje si dôkladné preskúmanie mechanizmov, pre ktoré bude naďalej záväznou úlohou dosiahnutie sociálnych cieľov a cieľov v oblasti zamestnanosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Komisia navrhla vymedziť novú stratégiu pre nasledujúce desaťročie, stratégiu Európa 20208, ktorá má EÚ umožniť, aby vyšla z krízy silnejšia a aby nasmerovala svoje hospodárstvo k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu. Päť hlavných cieľov uvedených v rámci príslušných usmernení predstavuje spoločné ciele, ktorými sa riadia opatrenia členských štátov a Únie. Členské štáty by mali vyvinúť maximálne úsilie na splnenie národných cieľov a na odstránenie prekážok rastu.

(7) Komisia navrhla vymedziť novú stratégiu pre nasledujúce desaťročie, stratégiu Európa 20208, ktorá má EÚ umožniť, aby vyšla z krízy silnejšia a lepšie reagovala aj na budúce zvraty a krízy a aby nasmerovala svoje hospodárstvo k perspektívnemu, ekologicky a ekonomicky udržateľnému a inkluzívnemu rastu, spoločne s vysokou úrovňou zamestnanosti, produktivity a sociálnej súdržnosti. Hlavné ciele uvedené v rámci príslušných usmernení predstavujú spoločné ciele, ktorými sa riadia opatrenia členských štátov a Únie. Členské štáty by sa mali zaviazať k splneniu vnútroštátnych cieľov. Mali by sa zamerať na zvyšovanie zamestnanosti a na odstránenie prekážok rastu, ktoré pramenia z právnych predpisov, byrokracie a nenáležitého rozdeľovania prostriedkov na vnútroštátnej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Členské štáty by v rámci komplexných stratégií na prekonanie krízy mali uskutočniť ambiciózne reformy na zaistenie makroekonomickej stability a udržateľnosti verejných financií, zlepšenie konkurencieschopnosti, zníženie makroekonomických nerovnováh a zlepšenie fungovania trhu práce. Ukončenie fiškálnych stimulov by sa malo uskutočniť a koordinovať v rámci Paktu o stabilite a raste.

(8) Členské štáty musia v rámci komplexných stratégií na prekonanie krízy a na vytvorenie podmienok rastu vypracovať a zachovať štrukturálne reformy zamerané na zaistenie makroekonomickej stability, podporu väčšieho počtu a vyššej kvality pracovných miest a udržateľnosti verejných financií, zlepšenie konkurencieschopnosti a produktivity, zníženie makroekonomických nerovnováh, posilnenie sociálnej súdržnosti, boj proti chudobe a zlepšenie fungovania trhu práce. Postupné ukončenie fiškálnych stimulov, ku ktorému sa má prikročiť hneď, ako sa zabezpečí udržateľná obnova hospodárstva, by sa malo uskutočniť a koordinovať okrem iného v rámci Paktu o stabilite a raste. V záujme dosiahnutia cieľov trvalo udržateľnej hospodárskej a sociálnej súdržnosti v praxi by sa mali prekonať hlavné makroekonomické nerovnováhy a rozdiely medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8a) Európa 2020 by mala byť stratégiou, ktorá stavia ľudí a ochranu životného prostredia na prvé miesto, a stratégiou na prekonanie hospodárskej krízy a zamedzenie novému hospodárskemu krachu a sociálnemu rozvratu, mala by byť úzko koordinovaná so štrukturálnou politikou a politikou súdržnosti, a v strednodobom a dlhodobom výhľade by mala viest k oživeniu európskych hospodárstiev a mala by čeliť výzvam trhu práce, ktoré vyplývajú zo starnúcej spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) V rámci stratégie Európa 2020 by členské štáty mali uskutočniť reformy zamerané na „inteligentný rast“, t. j. rast spočívajúci na znalostiach a inovácii. Reformy by sa mali sústrediť na zlepšenie kvality vzdelávania, zabezpečenie jeho dostupnosti pre všetkých a posilnenie výkonnosti v oblasti výskumu a podnikania s cieľom podporiť inováciu a šírenie znalostí v celej . Mali by podporovať podnikanie a pomáhať pri premene kreatívnych nápadov na inovatívne produkty, služby a procesy, ktoré môžu byť zdrojom rastu, kvalitných pracovných miest, územnej, hospodárskej a sociálnej súdržnosti a prispieť k efektívnejšiemu riešeniu európskych a celosvetových spoločenských výziev. V tejto súvislosti má zásadný význam maximálne využitie potenciálu informačných a komunikačných technológií.

(9) V rámci stratégie Európa 2020 by členské štáty mali uskutočniť reformy zamerané na „inteligentný rast“, t. j. rast spočívajúci na znalostiach a inovácii. Reformy by sa mali sústrediť na zlepšenie kvality vzdelávania, zabezpečenie jeho dostupnosti pre všetkých, zníženie počtu prípadov predčasného ukončenia školskej dochádzky alebo odbornej prípravy, umožnenie rozvíjania, uznávania a osvedčovania schopností prostredníctvom potvrdenia práva jednotlivca na celoživotné vzdelávanie a posilnenie výkonnosti v oblasti výskumu a podnikania s cieľom podporiť inováciu a šírenie znalostí v celej Európskej únii a pomôcť tak odstrániť regionálnu nevyváženosť a zabrániť úniku mozgov z Európy. Mali by podporovať podnikanie, rozvoj malých a stredných podnikov (MSP) a pomáhať pri premene kreatívnych nápadov na inovatívne produkty, inovatívne a po sociálnej stránke hodnotné služby a procesy, ktoré môžu byť zdrojom rastu, kvalitných a udržateľných pracovných miest, územnej, hospodárskej a sociálnej súdržnosti a prispieť k efektívnejšiemu riešeniu európskych a celosvetových spoločenských výziev. V tejto súvislosti má zásadný význam maximálne využitie potenciálu informačných a komunikačných technológií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9a) Členské štáty by mali v záujme oživenia hospodárskeho rastu bojovať proti opatreniam, ktoré ho spomaľujú, ako je napr. byrokratická záťaž, nadmerná regulácia a normy, vysoké dane a tendencie k protekcionizmu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 9b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9b) Dosiahnutie skutočného a výkonného jednotného trhu je kľúčovým prvkom zabezpečenia celkového makroekonomického fungovania EÚ; je to zvlášť dôležité pre pevnosť hospodárskej a menovej únie, aby sa dosiahli hospodárske zisky, obnovil rast a vytvorili nové pracovné príležitosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Členské štáty by sa tiež mali prostredníctvom svojich programov reforiem zamerať na udržateľný rast. Udržateľný rast znamená budovanie udržateľného a konkurencieschopného hospodárstva, ktoré efektívne využíva zdroje, spravodlivé rozdelenie nákladov a prínosov a využívanie vedúceho postavenia Európy v rámci snáh o vyvinutie nových postupov a technológií vrátane ekologických technológií. Členské štáty by mali vykonať potrebné reformy zamerané na zníženie emisií skleníkových plynov a efektívne využívanie zdrojov. Mali by tiež zlepšiť podnikateľské prostredie, stimulovať tvorbu „zelených“ pracovných miest a modernizovať svoju priemyselnú základňu.

(10) Členské štáty by sa tiež mali prostredníctvom svojich programov reforiem, postavených na dôstojných pracovných miestach, zamerať na udržateľný rast. Udržateľný rast znamená budovanie udržateľného a konkurencieschopného hospodárstva, ktoré efektívne využíva zdroje, spravodlivé rozdelenie nákladov a prínosov s dostatočnými finančnými prostriedkami poskytnutých na reštrukturalizáciu a využívanie vedúceho postavenia Európy v rámci snáh o vyvinutie nových postupov a technológií vrátane najmä ekologických technológií vytvárajúcich väčší počet pracovných miest. Tieto technológie by mali byť podľa možnosti sprístupnené všetkým spoločnostiam vrátane mikropodnikov a MSP. Členské štáty by mali vykonať potrebné reformy zamerané na zníženie emisií skleníkových plynov a efektívne využívanie zdrojov. Mali by tiež zlepšiť podnikateľské prostredie, stimulovať tvorbu udržateľných pracovných miest v starých a nových hospodárskych odvetviach vrátane poskytovania odbornej prípravy a zručností, ktoré sú pre tieto pracovné miesta potrebné, a modernizovať svoju priemyselnú základňu, najmä v oblasti transformácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Programy reforiem členských štátov by sa takisto mali zamerať na „inkluzívny rast“. Inkluzívny rast zahŕňa vytváranie súdržnej spoločnosti, v ktorej sú ľudia schopní predvídať a zvládať zmeny, a tak sa aktívne podieľať na fungovaní spoločnosti a hospodárstva. Reformy členských štátov by preto mali zabezpečiť prístup a možnosti pre všetkých počas celého ich života, a tak prispieť k znižovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia prostredníctvom odstránenia prekážok, ktoré bránia účasti na trhu práce, a to najmä v prípade žien, starších pracovníkov, mladých ľudí, osôb so zdravotným postihnutím a legálnych migrantov. Mali by tiež zaistiť, aby výhody vyplývajúce z hospodárskeho rastu pocítili všetci občania a všetky regióny. Ústrednými prvkami programov reforiem členských štátov by preto malo byť zaistenie účinného fungovania trhov práce prostredníctvom investovania do úspešných prechodov, rozvoj vhodných zručností, zvyšovanie kvality pracovných miest a boj proti segmentácii, štrukturálnej nezamestnanosti a nečinnosti pri súčasnom zabezpečení primeranej a udržateľnej sociálnej ochrany a aktívneho začlenenia v záujme znižovania chudoby.

(11) Programy reforiem členských štátov by sa takisto mali zamerať na „inkluzívny rast“. Inkluzívny rast zahŕňa vytváranie súdržnej spoločnosti, v ktorej sú ľudia schopní predvídať a zvládať zmeny, najmä tie, ktoré prinášajú nové technológie, automatizácia a počítačová revolúcia, a tak sa aktívne podieľať na fungovaní spoločnosti a hospodárstva. Reformy členských štátov by preto mali zabezpečiť prístup a možnosti pre všetkých počas celého ich života, a tak prispieť k znižovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia prostredníctvom odstránenia prekážok, ktoré bránia účasti na trhu práce, a to najmä v prípade žien, starších pracovníkov, mladých ľudí, opatrovateľov, osôb so zdravotným postihnutím, nekvalifikovaných pracovníkov, menšín, predovšetkým Rómov, a legálnych migrantov a ľudí neschopných začleniť sa na trh práce. Vytvorením vhodných nástrojov by členské štáty mali tiež zaistiť, aby výhody vyplývajúce z hospodárskeho rastu pocítili všetci občania a všetky regióny. Ústrednými prvkami programov reforiem členských štátov by preto malo byť zaistenie účinného fungovania trhov práce prostredníctvom investovania do úspešných prechodov, vzdelávacích systémov a rozvoja zručností, ktoré zodpovedajú potrebám trhu práce, do zvyšovania kvality pracovných miest a rodovej rovnosti a boja proti segmentácii poskytovaním istôt pracovníkom vo všetkých formách zamestnania, proti diskriminácii, štrukturálnej nezamestnanosti a najmä nezamestnanosti mladých a nečinnosti pri súčasnom zabezpečení primeranej a udržateľnej sociálnej ochrany a aktívneho začlenenia v záujme znižovania chudoby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(11a) V súvislosti s cieľom zameraným na inkluzívny rast by mali členské štáty na základe iniciatívy Komisie stanoviť primeraný legislatívny rámec nových foriem práce. Tento rámec by mal venovať pozornosť zaisteniu flexibilných foriem zamestnania, pričom by zabránil segmentácii trhu práce a zaručil všestrannú ochranu individuálnych a kolektívnych pracovných práv vrátane zosúladenia pracovného a súkromného života, ako aj primerané sociálne zabezpečenie pracovníkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Štrukturálne reformy EÚ a členských štátov môžu účinne prispieť k rastu a tvorbe pracovných miest, ak posilnia konkurencieschopnosť EÚ v rámci svetového hospodárstva, vytvoria nové príležitosti pre európskych vývozcov a poskytnú konkurenčný prístup k dôležitým dovozom. Reformy by preto mali zohľadňovať svoj vplyv na vonkajšiu konkurencieschopnosť, aby podporili európsky rast a účasť Európy na otvorených a spravodlivých trhoch na celom svete.

(12) Štrukturálne reformy EÚ a členských štátov môžu účinne prispieť ku kvalitatívnemu rastu a tvorbe udržateľných a kvalitných pracovných miest, ak budú náležite reagovať na pretrvávajúcu hospodársku a finančnú krízu a tým posilnia konkurencieschopnosť EÚ v rámci svetového hospodárstva, vytvoria nové príležitosti pre európskych vývozcov a poskytnú konkurenčný prístup k dôležitým dovozom. Reformy by preto mali zohľadňovať svoj vplyv na vonkajšiu konkurencieschopnosť, aby podporili rast v Európskej únii a účasť Európy na otvorených a spravodlivých trhoch na celom svete, pričom EÚ by sa mala usilovať o silný globálny dohľad nad aktérmi, ktorí majú výrazný vplyv na zamestnanosť, pracovnú mobilitu a sociálne finančné produkty, akými sú dôchodky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Základom stratégie Európa 2020 musí byť integrovaný súbor politík, ktoré by členské štáty mali implementovať v plnej miererovnakým tempom, aby bolo možné dosiahnuť pozitívne externality koordinovaných štrukturálnych reforiem.

(13) Základom stratégie Európa 2020 musí byť integrovaný súbor politík, ktoré by členské štáty mali účinne a so zreteľom na svoju vnútroštátnu situáciu a svoje konkrétne problémy implementovať, aby bolo možné dosiahnuť pozitívne externality koordinovaných štrukturálnych reforiem. Mala by sa zabezpečiť súdržnosť medzi činnosťami členských štátov v hospodárskej a sociálnej oblasti a v oblasti zamestnanosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(13a) Vytvorenie podmienok na to, aby ženy a dievčatá vstúpili do odvetví, v ktorých sú veľmi málo zastúpené, a bojovali proti stereotypom, ktoré v týchto profesiách stále prevládajú, má pri zabezpečení rodovej rovnosti a zásobovaní trhu práce kľúčový význam. Všetky politiky a opatrenia prijaté v rámci stratégie Európa 2020 výrazne podporujú rovnaké možnosti, rovnosť žien a mužov a uplatňuje sa v nich rodové hľadisko. Patria sem iniciatívy zamerané na posilnenie práv žien a boj proti diskriminácii žien. Je potrebné preskúmať systémy sociálnej ochrany s cieľom odstrániť prvky, ktoré vyvolávajú rodovú nerovnosť. Mali by sa zlepšiť pracovné podmienky v odvetviach, v ktorých sú zamestnané prevažne ženy. Je potrebné riešiť otázku nedobrovoľného zamestnania na čiastočný úväzok. Treba posilniť rovnosť žien a mužov vo vzdelávaní a odbornej príprave. Rozdiely v odmeňovaní žien a mužov by sa mali do roku 2020 znížiť na 0 – 5 %. Poskytovanie väčšieho množstva prístupných, cenovo dostupných, flexibilných a kvalitných opatrovateľských služieb pre všetkých, predovšetkým dostupnosť zariadení starostlivosti o deti, je významný spôsob, ako napomáhať a podporovať rovnosť žien a mužov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 13b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(13b) Členské štáty by mali pri plánovaní a vykonávaní financovania zo strany EÚ vrátane financovania z Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu brať do úvahy stratégiu Európa 2020, a predovšetkým jej hospodárske a sociálne hľadiská. Zdôrazňuje sa nutnosť väčšieho využívania vzájomného pôsobenia a dopĺňania sa rôznych finančných nástrojov, ktoré sú k dispozícii na plnenie komplexných cieľov stratégie EÚ 2020 v záujme inteligentného, inkluzívneho a ekologického rastu a na účinnejšiu podporu najviac znevýhodnených mikroregiónov a najohrozenejších skupín, ktoré sú postihnuté zložitými, viacrozmernými nevýhodami. Pri využívaní európskych finančných prostriedkov treba znížiť množstvo byrokratických prekážok a napomáhať dlhodobejšie opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Hoci sú tieto usmernenia adresované členským štátom, stratégia Európa 2020 by sa mala vykonávať v partnerstve so všetkými vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi, v úzkej spolupráci s parlamentmi, ako aj so sociálnymi partnermi a zástupcami občianskej spoločnosti, ktorí prispejú k vypracovaniu národných programov reforiem, k ich vykonávaniu a k celkovej komunikácii v súvislosti so stratégiou.

(14) Hoci sú tieto usmernenia adresované členským štátom, stratégia Európa 2020 by sa mala vykonávať v partnerstve so všetkými vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi, v úzkej spolupráci s parlamentmi, ako aj so sociálnymi partnermi a zástupcami občianskej spoločnosti, ktorí prispejú k vypracovaniu národných programov reforiem, k ich vykonávaniu a k celkovej komunikácii v súvislosti so stratégiou, pretože sociálna politika má reagovať na miestne podmienky a priority.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(14a) S cieľom zabezpečiť implementáciu usmernení pre oblasť politiky zamestnanosti v členských štátoch je potrebné zlepšiť otvorenú metódu koordinácie, pretože jej pôsobnosť v členských štátoch je príliš malá.

Odôvodnenie

Vzhľadom na rozdielny pokrok v implementácii lisabonskej stratégie v jednotlivých členských štátoch EÚ sa zvyšujú pochybnosti o užitočnosti otvorenej metódy koordinácie. Treba ju preto zlepšiť, aby mala väčší dosah pri plnení stanovených cieľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Stratégia Európa 2020 je založená na menšom súbore usmernení, ktoré nahrádzajú predchádzajúci súbor 24 usmernení a ktoré sa koherentným spôsobom zameriavajú na otázky zamestnanosti a hlavné otázky hospodárskej politiky. Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov, ktoré sú pripojené k tomuto rozhodnutiu, sú vnútorne prepojené s hlavnými smermi hospodárskych politík, ktoré sú pripojené k odporúčaniu Rady […] z […] . Spolu tvoria „integrované usmernenia stratégie Európa 2020“.

(15) Stratégia Európa 2020 je založená na súbore usmernení, ktoré nahrádzajú predchádzajúci súbor 24 usmernení a ktoré sa koherentným spôsobom zameriavajú na otázky zamestnanosti, upevnenie sociálnej súdržnosti a hlavné otázky hospodárskej politiky. Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov, ktoré sú pripojené k tomuto rozhodnutiu, sú vnútorne prepojené s hlavnými smermi hospodárskych politík, ktoré sú pripojené k odporúčaniu Rady […] z […] . Spolu tvoria „integrované usmernenia stratégie Európa 2020“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Tieto nové integrované usmernenia odrážajú závery Európskej rady. Poskytujú členským štátom presné pokyny, pokiaľ ide o vymedzenia národných reformných programov a uskutočnenie reforiem, a to s ohľadom na ich vzájomnú závislosť a v súlade s Paktom o stabilite a raste. Tieto usmernenia budú základom pre akékoľvek špecifické odporúčania, ktoré môže Rada adresovať jednotlivým členským štátom. Budú tiež základom pre vypracovanie spoločnej správy o zamestnanosti, ktorú Rada a Komisia každoročne zasielajú Európskej rade.

(16) Tieto nové integrované usmernenia odrážajú závery Európskej rady. Poskytujú členským štátom presné pokyny, pokiaľ ide o vymedzenia národných reformných programov a uskutočnenie reforiem, a to s ohľadom na ich vzájomnú závislosť a v súlade s Paktom o stabilite a raste. Tieto usmernenia budú základom pre akékoľvek špecifické odporúčania, ktoré môže Rada adresovať jednotlivým členským štátom, pričom vezme do úvahy rozdielne východiskové postavenia členských štátov. Budú tiež základom pre vypracovanie spoločnej správy o zamestnanosti, ktorú Rada a Komisia každoročne zasielajú Európskej rade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    25

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Hoci sa usmernenia musia vypracovať každý rok, mali by zostať z veľkej časti nezmenené až do roku 2014, aby sa bolo možné sústrediť na ich vykonávanie,

(17) Tieto usmernenia by mali zostať z veľkej časti nezmenené až do roku 2020, aby bolo možné náležite preverovať dosahovanie stanovených cieľov. Vyhodnotenie dosiahnutých cieľov by sa malo robiť každé tri roky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(17a) Medzičasom sa posúdia prijaté opatrenia, vedecky sa vyhodnotia ich výsledky a zaujme sa k nim kritické stanovisko.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh rozhodnutia

Článok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Usmernenia uvedené v prílohe sa zohľadnia v politikách zamestnanosti členských štátov, o ktorých sa podá správa v národných programoch reforiem. Členské štáty by mali vypracovať programy reforiem v súlade s cieľmi stanovenými v „integrovaných usmerneniach stratégie Európa 2020“.

Usmernenia uvedené v prílohe a národné programy reforiem sa implementujú do politík zamestnanosti členských štátov. Vplyv na zamestnanosť a sociálny vplyv národných programov reforiem, ktoré musia byť v súlade s cieľmi stanovenými v týchto usmerneniach, je potrebné dôkladne monitorovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh rozhodnutia

Článok 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 2a

 

Členské štáty pri vypracúvaní a uskutočňovaní svojich národných programov reforiem a so zreteľom na usmernenia uvedené v prílohe zabezpečia účinné riadenie zamestnaneckej a sociálnej politiky. Zainteresované strany, a to aj na regionálnej a miestnej úrovni vrátane tých, ktorí sú ovplyvnení rôznymi aspektmi stratégie Európa 2020, parlamentné orgány a sociálni partneri sa úzko zapájajú do vypracúvania, uskutočňovania, monitorovania a vyhodnocovania týchto programov vrátane vymedzenia cieľov a ukazovateľov.

 

Na hlavné ciele EÚ uvedené v prílohe nadväzujú príslušné čiastkové ciele a ukazovatele vrátane ukazovateľov výstupov a výsledkov, ako aj vnútroštátne ciele, ukazovatele a prehľady výsledkov. Členské štáty zohľadňujú tieto ciele a ukazovatele spolu s usmerneniami a všetkými odporúčaniami pre jednotlivé krajiny, ktoré im adresovala Rada.

 

Členské štáty pozorne sledujú sociálny dosah reforiem realizovaných v rámci príslušných národných programov reforiem a ich vplyv na zamestnanosť.

 

Pri podávaní správ o uplatňovaní usmernení uvedených v prílohe členské štáty dodržiavajú štruktúru dohodnutú na úrovni Únie a uvádzajú rovnaké prvky, aby sa tak zabezpečila zrozumiteľnosť, transparentnosť a porovnateľnosť medzi jednotlivými členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh rozhodnutia

Príloha – Usmernenie 7 - nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Usmernenie 7: Zvyšovanie účasti na trhu práce a znižovanie štrukturálnej nezamestnanosti

Usmernenie 7: Tvorba väčšieho množstva a lepších pracovných miest, znižovanie nezamestnanosti a zvyšovanie účasti na trhu práce na 75 % aktívnej populácie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh rozhodnutia

Príloha – Usmernenie 7 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Členské štáty zamerajú svoje vnútroštátne ciele na zvýšenie miery zamestnanosti žien a mužov na 75 % do roku 2020 s cieľom dosiahnuť plnú zamestnanosť, a to najmä väčšou účasťou mladých ľudí, starších pracovníkov, pracovníkov s nízkou kvalifikáciou, osôb so zdravotným postihnutím, menšín, najmä Rómov, na trhu práce a lepšou integráciou legálnych migrantov. Členské štáty okrem toho stanovia svoje vnútroštátne ciele tak, aby sa podiel 15 až 24-ročných vzdelávajúcich sa alebo pracujúcich žien a mužov zvýšil aspoň na 90 %.

 

Do roku 2014 členské štáty zvýšia mieru zamestnanosti o 10 %, pričom sa zamerajú najmä na tieto skupiny:

 

mladí ľudia vo veku 15 – 25 rokov;

 

starší pracovníci vo veku 50 – 64 rokov;

 

ženy;

 

nekvalifikovaní pracovníci;

 

– osoby so zdravotným postihnutím;

 

– osoby prisťahovaleckého pôvodu.

 

Miera nezamestnanosti dlhodobo nezamestnaných ľudí by sa mala znížiť o 10 %.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh rozhodnutia

Príloha – Usmernenie 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali začleniť zásady flexiistoty schválené Európskou radou do svojich politík trhu práce a uplatňovať ich dôsledne využívajúc pomoc z Európskeho sociálneho fondu s cieľom zvyšovať účasť na trhu práce a bojovať proti segmentácii, nečinnosti a rodovej nerovnosti a zároveň znižovať štrukturálnu nezamestnanosť. Opatrenia na zvýšenie flexibility a istoty by mali byť vyvážené a vzájomne sa dopĺňajúce. Členské štáty by preto mali zaviesť kombinovanie flexibilných a spoľahlivých pracovných zmlúv, aktívne politiky trhu práce, efektívne celoživotné vzdelávanie, politiky na podporu pracovnej mobility a primerané systémy sociálneho zabezpečenia s cieľom dosiahnuť profesijné prechody s jasným stanovením práv a zodpovednosti nezamestnaných aktívne si hľadať prácu.

V záujme dosiahnutia tohto cieľa sa členské štáty zaväzujú, že budú podporovať rast, a tým vytvárať nové pracovné miesta, ako aj zvyšovať inovačný potenciál hospodárstva, najmä malých a stredných podnikov (MSP), a priemysel zbavia administratívnych a netarifných prekážok. Členské štáty by preto mali vyvíjať regulačné a podporné nástroje, ktoré budú zohľadňovať rôznorodosť podnikania a práva pracujúcich tak, aby všetky formy podnikov mali rovnaké podmienky na hospodársku súťaž a podporu. Na uľahčenie prístupu žien a mladých ľudí na trh práce, po zohľadnení demografických výziev, treba vytvoriť podmienky pre dostatočnú starostlivosť o deti, aby malo každé dieťa v predškolskom veku k dispozícii miesto v zariadení starostlivosti o deti a aby mal v spolupráci so sociálnymi partnermi každý mladý človek do 4 mesiacov od ukončenia školskej dochádzky k dispozícii skutočné pracovné miesto, príp. možnosť zúčastniť sa na odbornej príprave alebo ďalšom vzdelávaní. Dlhodobo nezamestnaní by mali dostať ponuky v rámci opatrení zamestnateľnosti, pre ktoré by sa mali stanoviť kvantitatívne ciele na posilnenie preventívnych politík trhu práce. Najmenej 25 % dlhodobo nezamestnaných by tak malo byť zapojených do aktívnych opatrení trhu práce vo forme pokročilej odbornej prípravy, vzdelávania a/alebo pracovného premiestnenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh rozhodnutia

Príloha – Usmernenie 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali zintenzívniť sociálny dialóg a riešiť segmentáciu trhu práce prostredníctvom opatrení zameraných na odstraňovanie dočasných a neistých pracovných miest, podzamestnanosti a nelegálneho zamestnávania. Profesijná mobilita by mala byť odmeňovaná. Je potrebné riešiť kvalitu pracovných miest a podmienok zamestnávania bojom proti nízkym mzdám a zaručením primeraného sociálneho zabezpečenia aj pre zamestnancov na dobu určitú a samostatne zárobkovo činné osoby. Služby zamestnanosti by sa mali posilniť a otvoriť všetkým vrátane mladých ľudí a ľudí ohrozených nezamestnanosťou, pričom personalizované služby by sa mali zamerať na tých ľudí, ktorí sú od trhu práce najviac vzdialení.

Členské štáty by mali v spolupráci so sociálnymi partnermi zvýšiť mieru zamestnanosti prostredníctvom aktivačných opatrení, najmä pre mladých ľudí, osoby s nízkou kvalifikáciou a osoby, ktoré si vyžadujú osobitnú ochranu a/alebo podporu, a to prostredníctvom poradenských služieb, vzdelávania a odbornej profesijnej prípravy, ktoré by boli prispôsobené potrebám trhu práce. Členské štáty by mali zabezpečiť a posilniť rovnaké zaobchádzanie a rovnakú mzdu za rovnakú práci na rovnakom pracovisku, ako sa určuje v článkoch 18 a 157 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Kvalita pracovných miest by sa mala riešiť znížením počtu chudobných pracujúcich. Ďalej by členské štáty mali prostredníctvom vhodných programov zvyšovať zamestnateľnosť legálnych migrantov. Nepretržité úsilie a inovatívne programy sa vyžadujú tiež na opätovné začlenenie ľudí so zdravotným postihnutím do trhu práce, a to aj prostredníctvom dotovaných pracovných miest. Členské štáty by mali odstrániť prekážky, ktoré sťažujú novým pracovníkom prvý vstup na trh práce, podporovať vytváranie pracovných miest, podnecovať sociálnu inováciu a zvyšovať kvalitu a efektívnosť služieb v oblasti sprostredkovania práce vrátane verejných zamestnávateľských služieb. Úrady práce musia poskytovať odbornú prípravu a poradenské programy najmä v oblasti informačných a komunikačných technológií, ako aj prístup k vysokorýchlostnému internetu pre tých, ktorí hľadajú prácu, najmä starším osobám, legálnym migrantom, etnickým menšinám a zdravotne postihnutým osobám, aby sa optimálne uľahčilo vyhľadávanie pracovných miest. V tomto rámci by sa mali podporovať individuálne i kolektívne formy samostatnej zárobkovej činnosti v podobe podnikov sociálneho hospodárstva. Mali by sa prijať opatrenia na zníženie dominancie žien v oblasti slabo platenej práce a malo by sa účinnejšie podporovať zamestnávanie žien vo vedúcich funkciách, aby nedochádzalo k segmentácii trhu práce na základe pohlavia. Predovšetkým je potrebné upraviť predpisy o pracovnom čase, aby umožňovali taký priebeh práce, ktorý by zodpovedal potrebe zosúladiť rodinný a pracovný život a tiež umožňoval flexibilnejší odchod z pracovného života do dôchodku. Členské štáty by mali prijať opatrenia na podporu zapojenia otcov do starostlivosti o deti a zrevidovať svoje daňové systémy tak, aby podporovali zamestnanosť. Vonkajšie a vnútorné stratégie flexiistoty zamerané na zvýšenie flexibility, ktoré umožňujú efektívnejšie reagovať na výrobné cykly, by sa mali lepšie uplatňovať prostredníctvom aktívnej politiky trhu práce a vhodných systémov sociálneho zabezpečenia prístupných pracovníkom vo všetkých formách zamestnania, aby zmena pracovného miesta nebola spojená s neprimeranou finančnou záťažou. Treba zdôrazniť, že flexibilita bez sociálnej istoty nie je trvalou cestou k zvyšovaniu zamestnanosti. Mal by ich dopĺňať jednoznačný záväzok aktívne podporovať hľadanie zamestnania. Nové formy organizácie práce ako netypický pracovný čas, čiastočný pracovný úväzok a práca doma nesmú znamenať zníženie individuálnych a kolektívnych pracovných práv a sociálnej ochrany príslušných osôb. Malo by sa zabezpečiť, aby sa nové formy zamestnania nevytvárali na úkor riadnych zmlúv (trvalých, na plný úväzok). Takisto treba vynaložiť úsilie na boj proti nelegálnemu zamestnávaniu prostredníctvom účinných opatrení v oblasti monitorovania a uplatňovania pracovných práv. Dôstojná práca podporovaná MOP a „dobrá práca“ ako hlavné zásady musia byť určujúce pri vytváraní pracovných miest a pri vstupovaní na trh práce. Pri posilňovaní fungovania a výsledkov trhu práce by mali členské štáty podporovať sociálne partnerstvo a aktívne zapojiť sociálnych partnerov do prípravy vnútroštátnej politiky a pri uzatváraní a presadzovaní kolektívnych zmlúv by mali v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a postupmi plne rešpektovať ich práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh rozhodnutia

Príloha – Usmernenie 7 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Je mimoriadne dôležité vytvárať kvalitné pracovné miesta, ktoré sú takisto potrebné z dlhodobého hľadiska a ktoré majú vysokú pridanú hodnotu. Je preto veľmi dôležité, aby vzdelávanie a zamestnanecká politika podporovali zmeny v hospodárskej štruktúre. Pracovné miesta stratené v čase hospodárskej krízy sa spravidla neobnovia v rovnakom počte v tom istom odvetví. Preto vzdelávací systém musí pružne reagovať na požiadavky trhu práce, ktoré prichádzajú s novou hospodárskou štruktúrou. Politika zamestnanosti musí zabezpečiť čo najľahší prechod pracovníkov medzi odvetviami hospodárstva, ako aj trhmi práce rôznych štátov. Prijať dlhodobé ciele ako východiskový bod a sústrediť sa viac na koordinované opatrenia v podnikových, vzdelávacích a zamestnávateľských politikách je preto dôležitejšie ako v minulosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh rozhodnutia

Príloha – Usmernenie 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a účasť na trhu práce, a to najmä ľudí s nízkym vzdelaním, by členské štáty mali v súlade s usmernením 2 pre oblasť hospodárskej politiky preskúmať daňové systémy a systémy dávok a kapacity verejných služieb poskytovať potrebnú podporu. Členské štáty by mali zvyšovať účasť pracovnej sily prostredníctvom politík na podporu aktívneho starnutia, rodovej rovnosti a rovnakej odmeny a integráciu mladých ľudí, osôb so zdravotným postihnutím, legálnych migrantov a ostatných zraniteľných skupín na trhu práce. Politiky rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom zabezpečujúce poskytovanie cenovo dostupnej starostlivosti a inováciu v organizácii práce by mali byť zamerané na zvyšovanie miery zamestnanosti, obzvlášť mladých ľudí, starších pracovníkov a žien, a najmä na udržanie vysokokvalifikovaných žien vo vedeckých a technických oblastiach. Členské štáty by takisto mali odstrániť prekážky vstupu nových pracovníkov na trh práce, podporovať samostatnú zárobkovú činnosť, vytváranie pracovných miest v oblastiach zahŕňajúcich ekologické zamestnávanie a sociálnu starostlivosť a podnecovať sociálnu inováciu.

V tejto súvislosti by sa mali prostriedky z Európskeho sociálneho fondu využiť v plnom rozsahu na zvýšenie zamestnateľnosti a kvality pracovných miest pomocou opatrení na rozvoj osobných schopností a na splnenie kvalitatívnych požiadaviek perspektívnych pracovných miest. V záujme podpory profesijnej mobility je potrebné, aby členské štáty zlepšovali pripravenosť na mobilitu v rámci Európskej únie poskytovaním podnetov. Na tento účel treba prehodnotiť pravidlá týkajúce sa získavania dotácií z Európskeho sociálneho fondu a podľa možnosti ich zjednodušiť. Vnútroštátne rozpočty a rozpočet EÚ vrátane Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii by sa mali koordinovať a riadiť smerom k príprave pracovnej sily na trvalo udržateľné hospodárstvo. Z tohto dôvodu by členské štáty mali prijať opatrenia na propagáciu, ktoré umožnia oboznámiť sa s účelom týchto fondov a podmienkami ich využitia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh rozhodnutia

Príloha – Usmernenie 7 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Členské štáty podporujú európsky nástroj mikrofinancovania ako vzor spojenia hospodárskych a sociálnych opatrení na podporu hospodárskeho a zamestnaneckého rastu.

 

Vnútroštátne a európske nástroje mikrofinancovania sa spájajú s osobitnými programami špecifickej odbornej prípravy a poradenstva a so systémom sociálnej podpory, ktorý zabezpečuje minimálny príjem v prvom roku po otvorení podniku, aby sa možnosť podnikania stala reálnou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh rozhodnutia

Príloha – Usmernenie 7 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Členské štáty by mali podporovať aj sociálne služby všeobecného záujmu a investovať do nich, a to vrátane služieb v oblasti zamestnania, zdravia a bývania, ktoré treba dostatočne financovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh rozhodnutia

Príloha – Usmernenie 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Hlavným cieľom EÚ, na základe ktorého členské štáty stanovia svoje národné ciele, je zvýšiť do roku 2020 mieru zamestnanosti žien a mužov vo veku 20 – 64 rokov na 75 %, a to aj prostredníctvom väčšej účasti mladých ľudí, starších pracovníkov a ľudí s nízkym vzdelaním a lepšej integrácie legálnych migrantov.

vypúšťa sa

(Posledný odsek usmernenia č. 7 v texte Komisie sa presúva pred prvý odsek v pozmeňujúcom a doplňujúcim návrhu Parlamentu.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh rozhodnutia

Príloha – Usmernenie 8 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Usmernenie 8: Rozvoj kvalifikovanej pracovnej sily zodpovedajúcej potrebám trhu práce, podpora kvality pracovných miest a celoživotného vzdelávania

Usmernenie 8: Podpora kvality pracovných miest a celoživotného vzdelávania, posilňovanie dôstojnej práce a rozvoj kvalifikovanej pracovnej sily

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh rozhodnutia

Príloha – Usmernenie 8 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Členské štáty zamerajú svoje vnútroštátne ciele na zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky do roku 2020 na menej ako 10 % a zároveň na zvýšenie podielu obyvateľov vo veku 30 – 34 rokov, ktorí majú ukončené vysokoškolské alebo rovnocenné vzdelanie, aspoň na 40 %.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh rozhodnutia

Príloha – Usmernenie 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali podporovať produktivitu a zamestnanosť zaistením primeraného rozšírenia vedomostí a zručností, ktoré by zodpovedali súčasným a budúcim požiadavkám trhu práce. Kvalitné počiatočné vzdelanie a atraktívna odborná príprava musia byť dopĺňané účinnými stimulmi podporujúcimi celoživotné vzdelávanie, príležitosťami na vzdelávanie „druhej šance“, zabezpečením, aby mal každý dospelý možnosť dosiahnuť vyšší stupeň kvalifikácie a cielenými politikami v oblasti migrácie a integrácie. Členské štáty by mali vyvinúť systémy na uznávanie nadobudnutých odborných spôsobilostí, odstraňovať bariéry profesijnej a geografickej mobility pracovníkov, podnecovať získavanie prierezových schopností a tvorivosť a zameriavať svoje úsilie najmä na podporu ľudí s nízkym vzdelaním, zvyšovanie zamestnateľnosti starších pracovníkov a zároveň na zlepšovanie prípravy, zručností a skúseností vysokokvalifikovaných pracovníkov vrátane výskumníkov.

Veľkou prioritou členských štátov je ustanovenie o vysokej kvalite základného vzdelania a atraktívneho odborného vzdelania pomáhajúceho pracovníkom prispôsobiť svoje zručnosti trhu práce. Musia ich dopĺňať možnosti „druhej šance“ pre mladých ľudí najmä vo veku od 25 do 35 rokov, ktoré by obsahovali povinnú ponuku na vzdelávanie alebo odbornú prípravu a účinné stimuly podporujúce celoživotné vzdelávanie, pričom od sociálnych partnerov sa požaduje, aby poskytovali čas a finančnú podporu na odbornú prípravu. Členské štáty by mali predovšetkým znížiť počet osôb s predčasne ukončenou školskou dochádzkou na menej ako 10 % a doplniť politiky v oblasti migrácie a integrácie o ponuku jazykových a sociálnych štúdií. Členské štáty by mali vyvinúť aj systémy na uznávanie nadobudnutých odborných zručností a schopností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh rozhodnutia

Príloha – Usmernenie 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V spolupráci so sociálnymi partnermi a podnikmi by členské štáty mali zlepšiť prístup k odbornej príprave, posilniť vzdelávanie a profesijné poradenstvo v spojení so systematickými informáciami nových pracovných príležitostiach, podporovať podnikanie a zlepšiť predvídanie potrieb v oblasti požadovaných zručností. Investovanie do rozvoja ľudských zdrojov, zvyšovania kvalifikácie a účasti na schémach celoživotného vzdelávania by malo byť podporované prostredníctvom spoločných finančných príspevkov od vlád, jednotlivcov a zamestnávateľov. Na podporu mladých ľudí, a najmä tých ktorí sú nezamestnaní a nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani odbornej príprave, by členské štáty v spolupráci so sociálnymi partnermi mali zaviesť schémy, ktoré by pomohli čerstvým absolventom nájsť prvé zamestnanie alebo možnosti ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy, vrátane učňovskej praxe, a ktoré by umožnili rýchle zasiahnuť v prípade, že sa mladí ľudia stanú nezamestnanými. Pravidelné monitorovanie uplatňovania politík zvyšovania schopností a predvídania potrieb by malo pomôcť identifikovať oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie, a zvyšovať schopnosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy reagovať na potreby trhu práce. Členské štáty by na dosiahnutie týchto cieľov mali v plnej miere využívať fondy EÚ.

V spolupráci so sociálnymi partnermi a podnikmi by členské štáty mali zlepšiť prístup k odbornej príprave vrátane učňovského vzdelávania, posilniť vzdelávanie a profesijné poradenstvo v spojení so systematickými informáciami a príslušnými opatreniami na podporu nových pracovných príležitostí, podporovať podnikanie, rozvoj MSP a zlepšiť predvídanie potrieb v oblasti požadovanej kvality. Rozvoj ľudských zdrojov, zvyšovanie kvalifikácie a ďalšie vzdelávanie by mali byť financované prostredníctvom spoločných finančných príspevkov od zamestnávateľov a vlád. Prístup ku kvalitnému všeobecnému a odbornému vzdelávaniu, ako aj opätovné začlenenie osôb s predčasne ukončenou školskou dochádzkou do systému vzdelávania by sa malo umožniť vždy a pre všetkých. Členské štáty by mali investície do vzdelávacieho systému orientovať tak, aby sa dosiahlo zvýšenie úrovne kvalifikácie aktívnej populácie, pričom sa zohľadní aj vzdelávanie v neformálnom a neoficiálnom kontexte. Predovšetkým reformy súvisiace so zamestnateľnosťou by pritom mali byť zamerané na získanie kľúčových zručností prostredníctvom ďalšieho vzdelávania alebo poznatkov v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT), ktoré potrebuje každý zamestnaný človek, ak chce uspieť v hospodárstve založenom na vedomostiach. Je potrebné prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa vzdelávacia mobilita mladých ľudí a učiteľov stala pravidlom. Členské štáty by mali zlepšiť otvorenosť a dôležitosť systémov všeobecného vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy mimo rámca odbornej prípravy pre všetky vekové kategórie najmä zavedením vnútroštátnych kvalifikačných rámcov, ktoré poskytujú flexibilné možnosti vzdelávania, a vytváraním partnerstiev medzi inštitúciami všeobecného a odborného vzdelávania a pracovným prostredím vrátane platenej učňovskej praxe s cieľom výrazne zvýšiť podiel absolventov s vysokou úrovňou akademického vzdelania alebo odbornej prípravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh rozhodnutia

Príloha – Usmernenie 8 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Pravidelné monitorovanie uplatňovania politík zvyšovania schopností a predvídania potrieb by malo pomôcť identifikovať oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie, a zvyšovať schopnosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy reagovať na potreby trhu práce. Členské štáty by na dosiahnutie týchto cieľov mali v plnej miere využívať fondy EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh rozhodnutia

Príloha – Usmernenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Usmernenie 8a: Posilnenie politiky sociálnej a hospodárskej súdržnosti na podporu zamestnanosti

 

Členské štáty sa zaväzujú upraviť, doplniť, koordinovať a prispôsobiť svoje vnútroštátne ciele v rámci jednotlivých štátov a medzi sebou tak, aby sa zmiernili nerovnosti v hospodárskom rozvoji medzi regiónmi.

 

Členské štáty si uvedomujú, že politika súdržnosti predstavuje účinný a podporný nástroj, ktorý však nie je podriadený usmerneniam, pretože prihliada na regionálne osobitosti, pomáha regiónom pri prekonávaní ich sociálno-hospodárskych ťažkostí a zmenšuje rozdiely.

 

Jadrom riadenia a základom stratégie by mal byť integrovaný prístup, viacúrovňové riadenie a zásady partnerstva, kým predovšetkým regionálna a miestna úroveň musí zohrávať rozhodujúcu úlohu a byť schopná preniknúť k nespočetným hospodárskym a sociálnym subjektom, ktoré žijú a pôsobia v Únii, najmä MSP, predovšetkým z oblasti sociálneho hospodárstva.

 

Takže politika súdržnosti nie je iba zdrojom finančných dotácií, ale aj silným nástrojom hospodárskeho rozvoja, a tým aj nástrojom zvyšovania zamestnanosti vo všetkých regiónoch Únie.

 

Členské štáty by mali viac investovať do dopravy, energetiky, telekomunikácií a infraštruktúry IT a mali by plne využívať európske štrukturálne fondy.

 

Účasť potenciálnych prijímateľov v programoch, ktoré spolufinancuje Únia, treba podporovať zjednodušením systému poskytovania.

 

Na tento účel by členské štáty mali vytvoriť súčinnosť medzi svojimi politikami súdržnosti a ďalšími existujúcimi odvetvovými politikami v súlade s integrovaným prístupom, pretože súdržnosť nepredstavuje náklady, ale dodáva silu, využíva potenciál, no nezneužíva ho, zmenšuje štrukturálne rozdiely medzi štátmi a regiónmi, podporuje rast a zlepšuje konkurencieschopnosť regiónov Únie v globalizovanom svete, vyvažuje účinky globálnej hospodárskej krízy a vytvára sociálny kapitál Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh rozhodnutia

Príloha – Usmernenie 9 – nadpis a odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Usmernenie 9: Zlepšovanie výkonnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých úrovniach a zvyšovanie účasti na vysokoškolskom vzdelávaní

vypúšťa sa

Na zabezpečenie všeobecného prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a odbornej príprave a zlepšenie výsledkov vzdelávania by členské štáty mali efektívne investovať do systémov vzdelávania a odbornej prípravy, najmä s cieľom zvyšovať kvalifikáciu pracovných síl EÚ a umožniť prispôsobovanie sa rýchle sa meniacim požiadavkám moderných trhov práce. Opatrenia by sa mali týkať všetkých sektorov (od predškolskej výchovy a škôl cez vyššie vzdelávanie, odborné vzdelávanie a prípravu až po vzdelávanie dospelých) a brať do úvahy aj učenie v neformálnom a informálnom kontexte. Reformy by mali byť zamerané na zabezpečenie získavania kľúčových schopností potrebných na to, aby každý jednotlivec uspel v hospodárstve založenom na znalostiach, najmä pokiaľ ide o zamestnateľnosť, ďalšie vzdelávanie a zručnosti v oblasti informačných a komunikačných technológií. Je potrebné prijať opatrenia zabezpečujúce, aby sa vzdelávacia mobilita mladých ľudí a učiteľov stala pravidlom. Členské štáty by mali zlepšiť otvorenosť a primeranosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy najmä prostredníctvom uplatňovania národných kvalifikačných rámcov poskytujúcich flexibilné možnosti vzdelávania a vytvárania partnerstiev medzi svetom vzdelávania/odbornej prípravy a svetom práce. Je potrebné zatraktívniť učiteľské povolanie. Vyššie vzdelávanie by sa malo stať otvorenejším pre netradičných študentov a mala by sa zvýšiť účasť na vysokoškolskom alebo rovnocennom vzdelávaní. S cieľom znížiť počet mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní a nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani odbornej príprave, by členské štáty mali prijať všetky nevyhnutné opatrenia na predchádzanie predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky.

 

(Usmernenie č. 9 v texte Komisie sa presúva ku druhému odseku usmernenia č. 8 v pozmeňujúcom a doplňujúcim návrhu Parlamentu a zlučuje sa s ním.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh rozhodnutia

Príloha – Usmernenie 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Hlavným cieľom EÚ, na základe ktorého členské štáty stanovia svoje národné ciele, je znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky na 10 % a zároveň zvýšiť podiel obyvateľov vo veku 30 – 34 rokov, ktorí majú ukončené vysokoškolské alebo rovnocenné vzdelanie na minimálne 40 % v roku 2020.

vypúšťa sa

(Posledný odsek usmernenia č. 9 v texte Komisie sa presúva pred prvý odsek usmernenia č. 8 v pozmeňujúcom a doplňujúcim návrhu Parlamentu.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh rozhodnutia

Príloha – usmernenie 10 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Usmernenie 10: Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe

Usmernenie 10: Boj proti chudobe a podpora sociálneho začlenenia a ochrany

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh rozhodnutia

Príloha – usmernenie 10 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Členské štáty stanovia svoje vnútroštátne ciele na zníženie podielu Európanov žijúcich pod hranicou chudoby jednotlivých krajín o 25 %, čím by sa viac ako 20 miliónov ľudí vymanilo z chudoby, a to predovšetkým prostredníctvom opatrení v politike vzdelávania a zamestnávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh rozhodnutia

Príloha – usmernenie 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úsilie členských štátov o zníženie chudoby by malo byť zamerané na podporu plnohodnotného zapojenia sa do spoločnosti a hospodárstva a na rozširovanie podnikateľských možností dôsledným využívaním pomoci z Európskeho sociálneho fondu. Snahy by sa takisto mali sústrediť na zabezpečenie rovnakých príležitostí prostredníctvom prístupu k dostupným, udržateľným a vysokokvalitným službám vrátane verejných služieb (zahŕňajúcim služby šírené on-line, v súlade s usmernením 4), a najmä zdravotnej starostlivosti. Členské štáty by mali zaviesť účinné antidiskriminačné opatrenia. Rovnako v snahe bojovať proti sociálnemu vylúčeniu, posilniť postavenie ľudí a zvýšiť účasť na trhu práce je potrebné zlepšiť systémy sociálnej ochrany, politiky celoživotného vzdelávania a aktívneho začlenenia, s cieľom vytvárať pre ľudí príležitosti v rôznych etapách ich života a chrániť ich pred hrozbou vylúčenia. Systémy sociálneho zabezpečenia a dôchodkové systémy sa musia zmodernizovať tak, aby sa zabezpečilo ich využívanie v plnej miere s cieľom poskytnúť primeranú podporu príjmu a zaručiť prístup k zdravotnej starostlivosti – a tým aj posilnenie sociálnej súdržnosti – a aby bola zároveň zabezpečená ich finančná udržateľnosť. Systémy dávok by mali byť zamerané na zaručenie istoty príjmu počas prechodov a znižovanie chudoby, najmä v skupinách s najväčším rizikom sociálneho vylúčenia, napr. rodín s jedným rodičom, menšín, ľudí so zdravotným postihnutím, detí a mladých ľudí, starších žien a mužov, legálnych migrantov a ľudí bez domova. Členské štáty by taktiež mali aktívne podporovať sociálne hospodárstvo a sociálnu inováciu v prospech najzraniteľnejších skupín.

Boj proti chudobe a vylúčeniu zostáva naďalej dôležitou otázkou. Pri uskutočňovaní tohto cieľa je potrebné vytvárať príležitosti na účasť na trhu práce alebo na návrat naň pre všetky sociálne skupiny, bez ohľadu na lokalitu alebo úroveň vzdelania. Je dôležité udržiavať rovnováhu medzi poskytovaním dostatočného pocitu istoty a zachovaním motivácie ľudí pracovať a zarábať peniaze. V záujme tohto cieľa by členské štáty mali vyvinúť úsilie o zníženie chudoby vrátane chudoby pracujúcich, o podporu plnohodnotného zapojenia sa do politického, spoločenského, kultúrneho a hospodárskeho života na základe vlastného rozhodnutia a o rozširovanie podnikateľských možností, v súvislosti s ktorými sa má využívať Európsky sociálny fond. Členské štáty by mali venovať mimoriadnu pozornosť rastúceho počtu chudobných pracujúcich. Pokiaľ ide o formulovanie konkrétnych cieľov v oblasti boja proti chudobe, bude treba jasne stanoviť, ako sa má chudoba „merať“. Normu, podľa ktorej sa zárobok vo výške 60 % strednej hodnoty príjmu označuje za chudobu, je nevyhnutné prepracovať. Chudobu nemožno stanoviť prostredníctvom takéhoto jediného ukazovateľa. Musí sa tiež zabezpečiť, že sa zachovajú rovnaké príležitosti, rovnako ako prístup k dostupným, udržateľným a vysokokvalitným službám vrátane verejných služieb (zahŕňajúcim služby šírené on-line, v súlade s usmernením 4), a najmä v sociálnej a zdravotnej oblasti a v oblasti zamestnania a bývania, pričom sa zabezpečí, aby boli dostupné aj pre zraniteľné a slabšie skupiny obyvateľstva. Členské štáty by mali tiež zabezpečiť, aby ústne a písomné informácie poskytované v rámci verejných služieb boli jasné a kompletné a aby sa v prípade odmietnutia nároku príslušnej osobe uviedli dôvody odmietnutia a možnosti opravných prostriedkov. Zásada, podľa ktorej pri rovnakom druhu vzdelania a zamestnania nesmie dochádzať k diskriminácii mužov ani žien, by v členských štátoch mala byť právne záväzná pre každý typ pracovného vzťahu. S cieľom bojovať proti sociálnemu vylúčeniu, posilniť postavenie ľudí, aby zohrávali aktívnu úlohu v spoločnosti, a zvýšiť účasť na trhu práce je nevyhnutné ďalej zlepšiť systémy sociálnej ochrany a politiky aktívneho začlenenia s cieľom vytvárať pre ľudí príležitosti a pracovné vyhliadky v rôznych etapách ich života, pričom sa zohľadnia rôzne potreby a povinnosti, chrániť ich pred hrozbou vylúčenia a poskytovať im podporu, predovšetkým tým, ktorí sú najviac vzdialení od trhu práce, aby získali kvalitnú prácu. Preto je v rámci aktívnej politiky trhu práce potrebné vytvoriť účinné koncepcie odbornej prípravy a tvorby pracovných miest pre tých, ktorí sú vylúčení z trhu práce v dôsledku nedostatku vzdelania. Zároveň sa musia systémy sociálneho zabezpečenia a dôchodkové systémy zmodernizovať tak, aby sa zabezpečilo ich využívanie v plnej miere s cieľom zabezpečiť príjem nad hranicu chudoby, umožniť účasť na spoločenskom živote a zaručiť prístup k zdravotnej starostlivosti, pričom sa musí zachovať finančná udržateľnosť týchto systémov. Systémy dávok by mali zaručiť istoty príjmu počas prechodov a znižovanie chudoby, najmä v skupinách s najväčším rizikom sociálneho vylúčenia, napr. rodín s jedným rodičom, menšín, ľudí so zdravotným postihnutím, detí a mladých ľudí, starších žien a mužov, legálnych migrantov a ľudí bez domova. Členské štáty sa zaväzujú najmä k riešeniu chudoby detí prostredníctvom primeraných opatrení zameraných na to, aby deti neboli obmedzované v ich osobnom rozvoji a znevýhodnené pri vstupe do profesijného života vzhľadom na prekážky v ich slobodnom rozvoji súvisiace s chudobou. Osobitne je dôležité zabezpečiť rovnaký prístup k vzdelávaniu a rovnaké príležitosti pre deti zo znevýhodnených rodín, čím sa predíde ich sociálnemu vylúčeniu v dospelosti. Pokiaľ ide o posilnenie bezpečnosti príjmov v rozličných etapách života, členské štáty by mali zabezpečiť existenciu primeraných minimálnych príjmov, ktorých úroveň by bola prinajmenšom vyššia ako hranica chudoby, pričom by sa dodržiavali rôzne postupy, kolektívne zmluvy a právne predpisy členských štátov. Členské štáty by taktiež mali aktívne presadzovať sociálne hospodárstvo a sociálnu inováciu v záujme nevyhnutnej podpory zameranej na rôzne sociálne riziká v priebehu života, najmä v prípade najzraniteľnejších skupín, a účinne vykonávať prijaté antidiskriminačné opatrenia. V zlepšovaní trvalej udržateľnosti verejných financií by mali členské štáty venovať osobitnú pozornosť pozitívnym účinkom, aké majú zlepšenia v sociálnej súdržnosti na vnútroštátne rozpočty. Zníženie chudoby a zvýšenie účasti na verejnom živote vedie k poklesu sociálnych výdavkov a zvýšeniu príjmov z daní. Členské štáty by mali zaručiť vysoké minimálne normy kvality zamestnania s cieľom odstrániť chudobu medzi zamestnanými ľuďmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh rozhodnutia

Príloha – usmernenie 10 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Je potrebné posilňovať a modernizovať systémy sociálnej ochrany vrátane dôchodkového a zdravotného zabezpečenia, zabezpečovať ich sociálnu adekvátnosť, finančnú udržateľnosť, schopnosť reagovať na meniace sa potreby a pritom poskytovať každému v Európskej únii primeranú ochranu pred neistými sociálnymi situáciami, akými sú zdravotné problémy, nezamestnanosť a chudoba.

 

Členské štáty by mali zlepšiť sociálnu ochranu v prípade krátkodobých pracovných zmlúv, ktoré sa týkajú najmä žien, a predovšetkým tehotných žien.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh rozhodnutia

Príloha – usmernenie 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Hlavný cieľ EÚ, na základe ktorého členské štáty stanovia svoje národné ciele, je znížiť podiel Európanov žijúcich pod hranicou chudoby jednotlivých krajín o 25 %, čo by znamenalo, že viac ako 20 miliónov ľudí by sa dostalo nad hranicu chudoby.

vypúšťa sa

(Posledný odsek v texte Komisie sa presúva pred prvý odsek v pozmeňujúcom a doplňujúcim návrhu Parlamentu.)


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dňa 27. apríla 2010 predložila Komisia návrh integrovaných usmernení stratégie Európa 2020, v ktorých sa stanovuje rámec novej stratégie a reforiem, ktoré majú uskutočniť členské štáty. Návrh obsahuje hlavné smery hospodárskych politík podľa článku 121 ZFEÚ a usmernenia pre oblasť zamestnanosti podľa článku 148 ZFEÚ. Ako navrhuje Komisia, tieto dva právne akty sú rozdielne, ale prepojené nástroje a tvoria spolu balík integrovaných usmernení, ktorý obsahuje ohraničený počet usmernení, aby sa zabezpečila lepšia konzistentnosť a jednoznačnosť. Tieto usmernenia sú piliermi, na ktorých bude spočívať vykonávanie stratégie Európa 2020, a obsahujú hlavné priority uvedené v oznámení Komisie z 3. marca o stratégii Európa 2020. Desať integrovaných usmernení, ktoré tvoria podstatne menší celok nahrádzajúci 24 predchádzajúcich usmernení, zahŕňa 6 usmernení v hospodárskej oblasti a 4 v oblasti zamestnanosti. Podľa návrhu Komisie časť usmernení zameraná na oblasť zamestnanosti pozostáva z týchto usmernení: usmernenie č. 7 – Zvyšovanie účasti na trhu práce a znižovanie štrukturálnej nezamestnanosti, usmernenie č. 8 – Rozvoj kvalifikovanej pracovnej sily zodpovedajúcej potrebám trhu práce, podpora kvality pracovných miest a celoživotného vzdelávania, usmernenie č. 9 – Zlepšovanie výkonnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých úrovniach a zvyšovanie účasti na vysokoškolskom vzdelávaní a usmernenie č. 10 – Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe. Predmetom tejto správy je časť integrovaných usmernení zameraná na oblasť zamestnanosti, pričom sa v nej zohľadňujú návrhy Komisie na usmernenia zamerané na hospodársku politiku.

O nových usmerneniach pre zamestnanosť do roku 2020 sa diskutuje uprostred hospodárskej krízy, ktorá bude mať nepochybne výrazný dosah na trh práce počas niekoľkých nasledujúcich rokov. Napriek niektorým povzbudivým znameniam, že sa obnovuje rast, je hospodárstvo vo väčšine členských štátov naďalej slabé. Priame účinky krízy na nezamestnanosť sa preto ešte naplno neprejavili. Všetko úsilie treba preto vynakladať na zabezpečenie udržateľnej obnovy a na posilnenie potenciálu tvorby pracovných miest v rámci európskych hospodárstiev, ako aj na pomoc ľuďom získať zamestnanie. Okrem toho väčšina členských štátov naďalej čelí dlhodobým problémom, akými sú demografické zmeny, globalizácia a prijatie nových technológií vrátane nízkouhlíkových technológií, a musia sa s nimi vyrovnať počas obnovy, ako aj po nej. Je preto veľmi dôležité, aby sa európska stratégia pre zamestnanosť na nasledujúce desaťročie zamerala na naliehavé aktuálne výzvy vyplývajúce z krízy a strednodobé až dlhodobé výzvy a zabezpečila rovnováhu medzi nimi.

V tomto rámci spravodajca vo všeobecnosti podporuje prístup Komisie spočívajúci v obmedzení počtu usmernení. Spravodajca sa však takisto domnieva, že k zníženiu počtu usmernení a spoločných cieľov na úrovni EÚ nemôže dôjsť na úkor ich jednoznačnosti a funkčnej užitočnosti pri usmerňovaní politík členských štátov.

Spravodajca sa preto domnieva, že niektoré aspekty návrhu Komisie si vyžadujú ďalšie úvahy a objasnenie. Ide predovšetkým o tieto aspekty:

- Vzhľadom na súčasnú hospodársku a finančnú krízu a na dlhodobé výzvy, ktorým čelia európske spoločnosti, zohráva politika zamestnanosti popri hospodárskej, sociálnej, vzdelávacej a ďalších politikách veľmi dôležitú úlohu. Okrem toho treba zabezpečiť súdržnosť medzi činnosťami členských štátov v rozličných oblastiach, napr. v hospodárstve, v zamestnanosti a v sociálnej oblasti. V rámci stratégie Európa 2020 a programov reforiem členských štátov to predstavuje silný záväzok zabezpečiť, aby investície do udržateľného hospodárskeho rastu uľahčovali aj tvorbu udržateľných pracovných miest. Rovnako to znamená, že je veľmi dôležité, aby sa usmernenia zamerané na hospodársku politiku a usmernenia pre zamestnanosť dopĺňali a zachovala sa ich konzistentnosť.

- Spravodajca podporuje návrhy na prijatie ráznych opatrení s cieľom zvýšiť úroveň zamestnanosti európskych žien a mužov, ale domnieva sa, že tento cieľ je možné dosiahnuť iba v prípade, že členské štáty budú venovať osobitnú pozornosť podporovaniu mobility a zamestnanosti mladých ľudí, starších osôb, osôb so zdravotným postihnutím a žien.

- Okrem toho sú primerané používanie zásad flexiistoty, kvalitné vzdelanie, celoživotné vzdelávanie a boj proti štrukturálnej nezamestnanosti nevyhnutnými predpokladmi na dosiahnutie spoločných cieľov a cieľov v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí, ako aj na zabezpečenie toho, aby zamestnávatelia mali k dispozícii zručnú a kvalifikovanú pracovnú silu.

- V tomto rámci a s ohľadom na situáciu na trhu práce by úsilie Európskej únie a členských štátov pri uplatňovaní usmernení stratégie Európa 2020 a usmernení pre zamestnanosť malo zohľadňovať aj narastajúci počet nových foriem práce a netypických pracovných zmlúv a mal by sa stanoviť vhodný legislatívny rámec pre túto oblasť.

- Ďalej by zabezpečenie dostupnosti zručnej pracovnej sily mali dopĺňať väčšie investície do tvorby pracovných miest, kde zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu malé a stredné podniky, a do podpory rastu podporujúceho zamestnanosť vo všeobecnosti.

- Na základe skúseností s lisabonskou stratégiou sa spravodajca rovnako domnieva, že stratégia Európa 2020 by mala zamerať dodatočné úsilie na zlepšenie riadenia stratégie a jej vykonávacích nástrojov. V tejto súvislosti je napríklad nanajvýš dôležitá úloha sociálnych partnerov a sociálneho dialógu.

- Napokon je spravodajca presvedčený, že ak má byť stratégia Európa 2020 účinná a usmernenia pre zamestnanosť v tejto súvislosti efektívne, je potrebné patrične sa zamerať na to, aby došlo k prekonaniu sociálno-ekonomických rozdielov medzi členskými štátmi a medzi regiónmi. Z tohto dôvodu treba dodržiavať ciele politiky súdržnosti a vytvoriť súčinnosť medzi touto politikou a inými odvetvovými politikami. V tejto súvislosti zohrávajú kľúčovú úlohu štrukturálne fondy EÚ a Kohézny fond súčasného programového obdobia a všetky budúce nástroje financovania EÚ.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené spravodajcom sa preto zameriavajú na posilnenie jednoznačnosti a konzistentnosti znenia a na riešenie vyššie uvedených otázok.


STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci (28.6.2010)

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

k návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov – Časť II integrovaných usmernení stratégie Európa 2020

(KOM(2010)0193 – C7‑0111/2010 – 2010/0115(NLE))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Hans-Peter Martin

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V článku 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii sa ustanovuje, že Únia bojuje proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii a podporuje sociálnu spravodlivosť a ochranu. Ďalej sa ustanovuje, že Únia sa môže ujať iniciatívy na zabezpečenie koordinácie sociálnych politík členských štátov. Podľa článku 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností Únia prihliada na požiadavky spojené so zárukou primeranej sociálnej ochrany a bojom proti sociálnemu vylúčeniu.

(2) V článku 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii sa ustanovuje, že Únia bojuje proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii, podporuje sociálnu spravodlivosť a zabezpečuje sociálnu ochranu; ďalej sa očakáva, že Únia prevezme iniciatívu na zabezpečenie koordinácie sociálnych politík členských štátov. Podľa článku 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností Únia prihliada na požiadavky spojené s podporou vysokej úrovne zamestnanosti a so zárukou primeranej sociálnej ochrany a bojom proti sociálnemu vylúčeniu, ako aj s vysokou úrovňou všeobecného a odborného vzdelávania a ochrany zdravia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Lisabonská stratégia pre rast a zamestnanosť prispela k dosiahnutiu konsenzu o všeobecnom smerovaní hospodárskych politík a politík zamestnanosti EÚ. V rámci tejto stratégie Rada v roku 2005 prijala hlavné smery hospodárskych politík a usmernenia pre oblasť zamestnanosti a v roku 2008 vykonala ich revíziu. Národné programy reforiem vychádzali z 24 usmernení, ktoré pre EÚ ako celok stanovovali kľúčové priority reforiem v makroekonomickej a mikroekonomickej oblasti, ako aj reforiem trhu práce. Zo skúseností však vyplýva, že priority stanovené v usmerneniach neboli dostatočne jasné a väzby medzi nimi by mohli byť silnejšie. To obmedzilo ich vplyv na tvorbu vnútroštátnych politík

(5) Lisabonská stratégia pre rast a zamestnanosť prispela k dosiahnutiu konsenzu o všeobecnom smerovaní hospodárskych politík a politík zamestnanosti EÚ. V rámci tejto stratégie Rada v roku 2005 prijala hlavné smery hospodárskych politík a usmernenia pre oblasť zamestnanosti a v roku 2008 vykonala ich revíziu. Národné programy reforiem vychádzali z 24 usmernení, ktoré pre EÚ ako celok stanovovali kľúčové priority reforiem v makroekonomickej a mikroekonomickej oblasti, ako aj reforiem trhu práce. Nádeje vkladané do lisabonskej stratégie sa nesplnil. Pri stratégii Európa 2020 sa preto musia vyvodiť dôsledky z chýb predchádzajúcej stratégie a vypracovať ucelené, financovateľné, uskutočniteľné a kontrolovateľné opatrenia a stratégie, ktorých výsledky sa budú nepretržite hodnotiť, čo umožní priebežne preverovať dosahovanie stanovených cieľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5a) Predtým, ako sa vytvoria nové iniciatívy, je potrebné, aby Európska únia výrazne zlepšila súčasné politiky a ich vykonávanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    4

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Komisia navrhla vymedziť novú stratégiu pre nasledujúce desaťročie, stratégiu Európa 2020, ktorá má EÚ umožniť, aby vyšla z krízy silnejšia a aby nasmerovala svoje hospodárstvo k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu. Päť hlavných cieľov uvedených v rámci príslušných usmernení predstavuje spoločné ciele, ktorými sa riadia opatrenia členských štátov a Únie. Členské štáty by mali vyvinúť maximálne úsilie na splnenie národných cieľov a na odstránenie prekážok rastu.

(7) Komisia navrhla vymedziť novú stratégiu pre nasledujúce desaťročie, stratégiu Európa 2020, ktorá má EÚ umožniť, aby vyšla z krízy silnejšia a aby nasmerovala svoje hospodárstvo k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu. Päť hlavných cieľov uvedených v rámci príslušných usmernení predstavuje spoločné ciele, ktorými sa riadia opatrenia členských štátov a Únie. Členské štáty by sa mali zaviazať k splneniu vnútroštátnych cieľov. Mali by sa zamerať na zvyšovanie zamestnanosti a na odstránenie prekážok rastu, ktoré pramenia z právnych predpisov, byrokracie a nenáležitého rozdeľovania prostriedkov na vnútroštátnej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Členské štáty by v rámci komplexných stratégií na prekonanie krízy mali uskutočniť ambiciózne reformy na zaistenie makroekonomickej stability a udržateľnosti verejných financií, zlepšenie konkurencieschopnosti, zníženie makroekonomických nerovnováh a zlepšenie fungovania trhu práce. Ukončenie fiškálnych stimulov by sa malo uskutočniť a koordinovať v rámci Paktu o stabilite a raste.

(8) Členské štáty by v rámci komplexných stratégií na prekonanie krízy mali uskutočniť ambiciózne štrukturálne reformy na zaistenie makroekonomickej stability a udržateľnosti verejných financií, zlepšenie konkurencieschopnosti, zníženie makroekonomických nerovnováh, posilnenie sociálnej súdržnostiproduktivity a fungovania trhu práce. Postupné ukončenie fiškálnych stimulov, ktoré by sa malo začať hneď, ako bude ekonomika na ceste k trvalej obnove, by sa malo uskutočniť a koordinovať okrem iného v rámci Paktu o stabilite a raste.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    6

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) V rámci stratégie Európa 2020 by členské štáty mali uskutočniť reformy zamerané na „inteligentný rast“, t. j. rast spočívajúci na znalostiach a inovácii. Reformy by sa mali sústrediť na zlepšenie kvality vzdelávania, zabezpečenie jeho dostupnosti pre všetkých a posilnenie výkonnosti v oblasti výskumu a podnikania s cieľom podporiť inováciu a šírenie znalostí v celej EÚ. Mali by podporovať podnikanie a pomáhať pri premene kreatívnych nápadov na inovatívne produkty, služby a procesy, ktoré môžu byť zdrojom rastu, kvalitných pracovných miest, územnej, hospodárskej a sociálnej súdržnosti a prispieť k efektívnejšiemu riešeniu európskych a celosvetových spoločenských výziev. V tejto súvislosti má zásadný význam maximálne využitie potenciálu informačných a komunikačných technológií.

(9) V rámci stratégie Európa 2020 by členské štáty mali uskutočniť reformy zamerané na „inteligentný rast“, t. j. rast spočívajúci na znalostiach a inovácii. Reformy by sa mali sústrediť na zlepšenie kvality vzdelávania v medzinárodnom meradle, zabezpečenie jeho dostupnosti pre všetkých a posilnenie výkonnosti v oblasti výskumu a podnikania s cieľom podporiť inováciu a šírenie znalostí v celej EÚ. Mali by aktívne podporovať podnikateľského ducha prostredníctvom právnych predpisov a prostriedkov a pomáhať tak pri premene kreatívnych nápadov na inovatívne produkty, služby a procesy, ktoré môžu byť zdrojom rastu, kvalitných pracovných miest, územnej, hospodárskej a sociálnej súdržnosti a prispieť k efektívnejšiemu riešeniu európskych a celosvetových spoločenských výziev. V tejto súvislosti má zásadný význam maximálne využitie potenciálu informačných a komunikačných technológií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9a) V záujme podpory hospodárskeho rastu by členské štáty mali obmedziť byrokratickú záťaž, odstrániť nadmernú reguláciu, znížiť vysoké dane a zabrániť ochranárskym politikám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 9b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9b) Pokiaľ ide o meranie celkového makroekonomického výkonu EÚ, kľúčovým prvkom je vytvorenie efektívneho jednotného trhu; je mimoriadne dôležité, aby menová únia priniesla hospodárske výhody, obnovila rast a vytvorila nové pracovné príležitosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Členské štáty by sa tiež mali prostredníctvom svojich programov reforiem zamerať na „udržateľný rast“. Udržateľný rast znamená budovanie udržateľného a konkurencieschopného hospodárstva, ktoré efektívne využíva zdroje, spravodlivé rozdelenie nákladov a prínosov a využívanie vedúceho postavenia Európy v rámci snáh o vyvinutie nových postupov a technológií vrátane ekologických technológií. Členské štáty by mali vykonať potrebné reformy zamerané na zníženie emisií skleníkových plynov a efektívne využívanie zdrojov. Mali by tiež zlepšiť podnikateľské prostredie, stimulovať tvorbu „zelených“ pracovných miest a modernizovať svoju priemyselnú základňu.

(10) Členské štáty by sa tiež mali prostredníctvom svojich programov reforiem zamerať na „udržateľný rast“. Udržateľný rast znamená budovanie udržateľného a konkurencieschopného hospodárstva, ktoré efektívne využíva zdroje, spravodlivé rozdelenie nákladov a prínosov a využívanie vedúceho postavenia Európy v rámci snáh o vyvinutie nových postupov a technológií vrátane ekologických technológií. Tieto technológie by mali byť v čo najväčšom rozsahu sprístupnené všetkým spoločnostiam vrátane mikropodnikov a malých a stredných podnikov tak, aby sa zmeny zamerané na posilnenie trvalej udržateľnosti mohli uskutočniť vo všetkých oblastiach. Členské štáty by mali vykonať potrebné reformy zamerané na zníženie emisií skleníkových plynov a efektívne využívanie zdrojov. Mali by tiež zlepšiť podnikateľské prostredie, stimulovať tvorbu „zelených“ pracovných miest a modernizovať svoju priemyselnú základňu. V dôsledku finančnej krízy by sa nemala zablokovať alebo odložiť táto dôležitá transformácia na ekologické a trvalo udržateľné hospodárstvo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Programy reforiem členských štátov by sa takisto mali zamerať na „inkluzívny rast“. Inkluzívny rast zahŕňa vytváranie súdržnej spoločnosti, v ktorej sú ľudia schopní predvídať a zvládať zmeny, a tak sa aktívne podieľať na fungovaní spoločnosti a hospodárstva. Reformy členských štátov by preto mali zabezpečiť prístup a možnosti pre všetkých počas celého ich života, a tak prispieť k znižovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia prostredníctvom odstránenia prekážok, ktoré bránia účasti na trhu práce, a to najmä v prípade žien, starších pracovníkov, mladých ľudí, osôb so zdravotným postihnutím a legálnych migrantov. Mali by tiež zaistiť, aby výhody vyplývajúce z hospodárskeho rastu pocítili všetci občania a všetky regióny. Ústrednými prvkami programov reforiem členských štátov by preto malo byť zaistenie účinného fungovania trhov práce prostredníctvom investovania do úspešných prechodov, rozvoj vhodných zručností, zvyšovanie kvality pracovných miest a boj proti segmentácii, štrukturálnej nezamestnanosti a nečinnosti pri súčasnom zabezpečení primeranej a udržateľnej sociálnej ochrany a aktívneho začlenenia v záujme znižovania chudoby.

(11) Programy reforiem členských štátov by sa takisto mali zamerať na „inkluzívny rast“. Inkluzívny rast zahŕňa vytváranie súdržnej spoločnosti, v ktorej sú ľudia schopní predvídať a zvládať zmeny, najmä tie, ktoré priniesli nové technológie, automatizácia a počítačová revolúcia, a tak sa aktívne podieľať na fungovaní spoločnosti a hospodárstva. Reformy členských štátov by preto mali zabezpečiť prístup a možnosti pre všetkých počas celého ich života, a tak prispieť k znižovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia prostredníctvom odstránenia prekážok, ktoré bránia účasti na trhu práce, a to najmä v prípade žien, starších pracovníkov, mladých ľudí, osôb so zdravotným postihnutím a legálnych migrantov. Mali by tiež zaistiť, aby výhody vyplývajúce z hospodárskeho rastu pocítili všetci občania a všetky regióny. Ústrednými prvkami programov reforiem členských štátov by preto malo byť zaistenie účinného fungovania pružných trhov práce prostredníctvom investovania do úspešných prechodov, rozvoj vhodných zručností, zvyšovanie kvality pracovných miest a boj proti segmentácii, štrukturálnej nezamestnanosti a nečinnosti pri súčasnom zabezpečení primeranej a udržateľnej sociálnej ochrany a aktívneho začlenenia v záujme znižovania chudoby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(11a) So zreteľom na cieľ „inkluzívneho rastu“ by mali členské štáty na podnet Komisie stanoviť právny rámec pre nové formy zamestnania, ktorým dotknutí zamestnanci získajú rovnaké postavenie a pritom sa uľahčí zamestnávanie, ktoré nepodporuje ďalšie štiepenie trhu práce, zaručuje komplexnú ochranu individuálnych a kolektívnych práv zamestnancov a zaistí im potrebnú sociálnu ochranu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    12

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Štrukturálne reformy EÚ a členských štátov môžu účinne prispieť k rastu a tvorbe pracovných miest, ak posilnia konkurencieschopnosť EÚ v rámci svetového hospodárstva, vytvoria nové príležitosti pre európskych vývozcov a poskytnú konkurenčný prístup k dôležitým dovozom. Reformy by preto mali zohľadňovať svoj vplyv na vonkajšiu konkurencieschopnosť, aby podporili európsky rast a účasť Európy na otvorených a spravodlivých trhoch na celom svete.

(12) Štrukturálne reformy EÚ a členských štátov môžu účinne prispieť ku kvalitatívnemu rastu a tvorbe udržateľných pracovných miest, ak budú náležite reagovať na pretrvávajúcu hospodársku a finančnú krízu, a tým posilnia konkurencieschopnosť EÚ v rámci svetového hospodárstva, vytvoria nové príležitosti pre európskych vývozcov a poskytnú konkurenčný prístup k dôležitým dovozom. Reformy by preto mali zohľadňovať svoj vplyv na vonkajšiu konkurencieschopnosť, aby podporili rast a účasť Európskej únie na otvorených a spravodlivých trhoch na celom svete.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12a) Pri vypracúvaní a uskutočňovaní štrukturálnych reforiem by sa členské štáty mali zamerať predovšetkým na zabezpečenie podpory rastu s vysokou koncentráciou zamestnanosti a na to, aby ho sprevádzalo významné vytváranie pracovných miest v reálnej ekonomike.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    14

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Základom stratégie Európa 2020 musí byť integrovaný súbor politík, ktoré by členské štáty mali implementovať v plnej miere a rovnakým tempom, aby bolo možné dosiahnuť pozitívne externality koordinovaných štrukturálnych reforiem.

(13) Základom stratégie Európa 2020 musí byť integrovaný súbor politík, ktoré by členské štáty mali implementovať v plnej miere a – v závislosti od svojich rozličných štruktúrčo najrýchlejším tempom, aby bolo možné dosiahnuť pozitívne externality koordinovaných štrukturálnych reforiem.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(13a) Členské štáty by mali pri plánovaní a vykonávaní financovania zo strany EÚ vrátane financovania z Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu brať do úvahy stratégiu Európa 2020, a predovšetkým jej hľadiská týkajúce sa sociálnej politiky a zamestnanosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Hoci sú tieto usmernenia adresované členským štátom, stratégia Európa 2020 by sa mala vykonávať v partnerstve so všetkými vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi, v úzkej spolupráci s parlamentmi, ako aj so sociálnymi partnermi a zástupcami občianskej spoločnosti, ktorí prispejú k vypracovaniu národných programov reforiem, k ich vykonávaniu a k celkovej komunikácii v súvislosti so stratégiou.

(14) Hoci sú tieto usmernenia adresované členským štátom, je nevyhnutné, aby sa stratégia Európa 2020 realizovala so všetkými vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi, v úzkej spolupráci s parlamentmi, ako aj so zástupcami občianskej spoločnosti. Osobitnú úlohu pritom zohrávajú sociálni partneri na vnútroštátnej úrovni, pretože bez ich účasti nie je praktické vykonávanie stratégie zamestnanosti v podnikoch možné. Všetky subjekty musia mať rovnaké právo prispievať k vypracovaniu národných programov reforiem, k ich vykonávaniu a k celkovej komunikácii v súvislosti so stratégiou, pretože sociálna politika musí odrážať miestne podmienky a preferencie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    17

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14a) Úsilie členských štátov o ambiciózne reformy a dosahovanie vnútroštátnych cieľov by malo sprevádzať znižovanie byrokracie, administratívy a právnych prekážok, ako aj zameranie na účinnosť a transparentnosť programov a opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Stratégia Európa 2020 je založená na menšom súbore usmernení, ktoré nahrádzajú predchádzajúci súbor 24 usmernení a ktoré sa koherentným spôsobom zameriavajú na otázky zamestnanosti a hlavné otázky hospodárskej politiky. Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov, ktoré sú pripojené k tomuto rozhodnutiu, sú vnútorne prepojené s hlavnými smermi hospodárskych politík, ktoré sú pripojené k odporúčaniu Rady […] z […] . Spolu tvoria „integrované usmernenia stratégie Európa 2020“.

(15) Stratégia Európa 2020 je založená na súbore usmernení, ktoré nahrádzajú predchádzajúci súbor 24 usmernení a ktoré sa koherentným spôsobom zameriavajú na otázky zamestnanosti a hlavné otázky hospodárskej politiky. Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov, ktoré sú pripojené k tomuto rozhodnutiu, sú vnútorne prepojené s hlavnými smermi hospodárskych politík, ktoré sú pripojené k odporúčaniu Rady […] z […] . Spolu tvoria „integrované usmernenia stratégie Európa 2020“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    19

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Hoci sa usmernenia musia vypracovať každý rok, mali by zostať z veľkej časti nezmenené až do roku 2014, aby sa bolo možné sústrediť na ich vykonávanie,

(17) Tieto usmernenia by mali zostať z veľkej časti nezmenené až do roku 2020, aby bolo možné náležite preverovať dosahovanie stanovených cieľov. Vyhodnotenie dosiahnutých cieľov by sa malo robiť každé tri roky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(17a) Medzičasom by sa mali prijaté opatrenia a dosiahnuté výsledky vedecky vyhodnotiť a podrobiť kritickej analýze.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh rozhodnutia

Usmernenie 7 – odsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Všetky politiky a opatrenia prijaté v rámci stratégie Európa 2020 výrazne podporujú rovnaké možnosti, rovnosť žien a mužov a uplatňuje sa v nich rodové hľadisko. Patria sem iniciatívy zamerané na posilnenie práv žien a boj proti diskriminácii žien. Je potrebné preskúmať systémy sociálnej ochrany s cieľom odstrániť prvky, ktoré vyvolávajú rodovú nerovnosť. Mali by sa zlepšiť pracovné podmienky v odvetviach, v ktorých sú zamestnané prevažne ženy. Je potrebné riešiť otázku nedobrovoľného zamestnania na čiastočný úväzok. Treba posilniť rovnosť žien a mužov vo vzdelávaní a odbornej príprave. Rozdiely v odmeňovaní žien a mužov by sa mali do roku 2020 znížiť na 0 – 5 %. Poskytovanie väčšieho množstva prístupných, cenovo dostupných, flexibilných a kvalitných opatrovateľských služieb pre všetkých, predovšetkým dostupnosť zariadení starostlivosti o deti, je významný spôsob, ako napomáhať a podporovať rovnosť žien a mužov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    22

Návrh rozhodnutia

Usmernenie 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali zintenzívniť sociálny dialóg a riešiť segmentáciu trhu práce prostredníctvom opatrení zameraných na odstraňovanie dočasných a neistých pracovných miest, podzamestnanosti a nelegálneho zamestnávania. Profesijná mobilita by mala byť odmeňovaná. Je potrebné riešiť kvalitu pracovných miest a podmienok zamestnávania bojom proti nízkym mzdám a zaručením primeraného sociálneho zabezpečenia aj pre zamestnancov na dobu určitú a samostatne zárobkovo činné osoby. Služby zamestnanosti by sa mali posilniť a otvoriť všetkým vrátane mladých ľudí a ľudí ohrozených nezamestnanosťou, pričom personalizované služby by sa mali zamerať na tých ľudí, ktorí sú od trhu práce najviac vzdialení.

Členské štáty by mali zintenzívniť sociálny dialóg a reagovať na segmentáciu trhu práce prostredníctvom dostatočného sociálneho zabezpečenia dočasných a neistých pracovných miest, ako aj bojovať proti nelegálnemu zamestnávaniu. Profesijná mobilita by mala byť odmeňovaná. Je potrebné riešiť kvalitu pracovných miest a podmienok zamestnávania bojom proti nízkym mzdám a zaručením primeraného sociálneho zabezpečenia aj pre zamestnancov na dobu určitú a samostatne zárobkovo činné osoby. Služby zamestnanosti by sa mali posilniť a otvoriť všetkým vrátane mladých ľudí a ľudí ohrozených nezamestnanosťou, pričom personalizované služby by sa mali zamerať na tých ľudí, ktorí sú od trhu práce najviac vzdialení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    23

Návrh rozhodnutia

Usmernenie 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a účasť na trhu práce, a to najmä ľudí s nízkym vzdelaním, by členské štáty mali v súlade s usmernením 2 pre oblasť hospodárskej politiky preskúmať daňové systémy a systémy dávok a kapacity verejných služieb poskytovať potrebnú podporu. Členské štáty by mali zvyšovať účasť pracovnej sily prostredníctvom politík na podporu aktívneho starnutia, rodovej rovnosti a rovnakej odmeny a integráciu mladých ľudí, osôb so zdravotným postihnutím, legálnych migrantov a ostatných zraniteľných skupín na trhu práce. Politiky rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom zabezpečujúce poskytovanie cenovo dostupnej starostlivosti a inováciu v organizácii práce by mali byť zamerané na zvyšovanie miery zamestnanosti, obzvlášť mladých ľudí, starších pracovníkov a žien, a najmä na udržanie vysokokvalifikovaných žien vo vedeckých a technických oblastiach. Členské štáty by takisto mali odstrániť prekážky vstupu nových pracovníkov na trh práce, podporovať samostatnú zárobkovú činnosť, vytváranie pracovných miest v oblastiach zahŕňajúcich ekologické zamestnávanie a sociálnu starostlivosť a podnecovať sociálnu inováciu.

S cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a účasť na trhu práce, a to najmä ľudí s nízkym vzdelaním, by členské štáty mali v súlade s usmernením 2 pre oblasť hospodárskej politiky preskúmať daňové systémy a systémy dávok a kapacity verejných služieb poskytovať potrebnú podporu. Členské štáty by mali zvyšovať účasť pracovnej sily prostredníctvom politík na podporu aktívneho starnutia, rodovej rovnosti a rovnakej odmeny a integráciu mladých ľudí, osôb so zdravotným postihnutím, legálnych migrantov a ostatných zraniteľných skupín na trhu práce. Politiky rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom zabezpečujúce poskytovanie cenovo dostupnej starostlivosti a inováciu v organizácii práce by mali byť zamerané na zvyšovanie miery zamestnanosti, obzvlášť mladých ľudí, starších pracovníkov a žien, a najmä na udržanie vysokokvalifikovaných žien vo vedeckých a technických oblastiach. Medzi členskými štátmi by sa mala intenzívne podporovať výmena študentov v učňovských odboroch. Členské štáty by takisto mali odstrániť prekážky vstupu nových pracovníkov na trh práce, podporovať samostatnú zárobkovú činnosť, vytváranie pracovných miest v oblastiach zahŕňajúcich ekologické zamestnávanie a sociálnu starostlivosť a podnecovať sociálnu inováciu. V záujme podpory ekologického zamestnávania by mali členské štáty ponúkať štátom podporované rekvalifikačné opatrenia pre tých zamestnancov, ktorí v súčasnosti pracujú v oblastiach s vysokými emisiami CO2. Členské štáty by pri zlepšovaní fungovania trhu práce a jeho výsledkov mali do tvorby vnútroštátnej politiky aktívne zapojiť sociálnych partnerov a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi by mali plne rešpektovať ich právo uzatvárať a uplatňovať kolektívne zmluvy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       24

Návrh rozhodnutia

Usmernenie 7 – hlavné ciele

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Hlavným cieľom EÚ, na základe ktorého členské štáty stanovia svoje národné ciele, je zvýšiť do roku 2020 mieru zamestnanosti žien a mužov vo veku 20 – 64 rokov na 75 %, a to aj prostredníctvom väčšej účasti mladých ľudí, starších pracovníkov a ľudí s nízkym vzdelaním a lepšej integrácie legálnych migrantov.

Hlavným cieľom EÚ, na základe ktorého členské štáty stanovia svoje vnútroštátne ciele, je zvýšiť do roku 2020 mieru zamestnanosti žien a mužov vo veku 20 – 64 rokov aspoň na 75 %, a to aj prostredníctvom väčšej účasti mladých ľudí, starších pracovníkov a ľudí s nízkym vzdelaním, najmä starších žien, a lepšej integrácie legálnych migrantov, a znížiť nezamestnanosť mladých ľudí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    25

Návrh rozhodnutia

Usmernenie 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali podporovať produktivitu a zamestnanosť zaistením primeraného rozšírenia vedomostí a zručností, ktoré by zodpovedali súčasným a budúcim požiadavkám trhu práce. Kvalitné počiatočné vzdelanie a atraktívna odborná príprava musia byť dopĺňané účinnými stimulmi podporujúcimi celoživotné vzdelávanie, príležitosťami na vzdelávanie „druhej šance“, zabezpečením, aby mal každý dospelý možnosť dosiahnuť vyšší stupeň kvalifikácie a cielenými politikami v oblasti migrácie a integrácie. Členské štáty by mali vyvinúť systémy na uznávanie nadobudnutých odborných spôsobilostí, odstraňovať bariéry profesijnej a geografickej mobility pracovníkov, podnecovať získavanie prierezových schopností a tvorivosť a zameriavať svoje úsilie najmä na podporu ľudí s nízkym vzdelaním, zvyšovanie zamestnateľnosti starších pracovníkov a zároveň na zlepšovanie prípravy, zručností a skúseností vysokokvalifikovaných pracovníkov vrátane výskumníkov.

Členské štáty by mali podporovať produktivitu a zamestnanosť zaistením primeraného rozšírenia vedomostí a zručností, ktoré by zodpovedali súčasným a budúcim požiadavkám trhu práce. Kvalitné počiatočné vzdelanie a atraktívna odborná príprava musia byť dopĺňané účinnými stimulmi podporujúcimi celoživotné vzdelávanie, príležitosťami na vzdelávanie „druhej šance“, zabezpečením, aby mal každý dospelý možnosť dosiahnuť vyšší stupeň kvalifikácie a cielenými politikami v oblasti migrácie a integrácie. Členské štáty by mali vyvinúť systémy na uznávanie nadobudnutých odborných spôsobilostí, odstraňovať bariéry profesijnej a geografickej mobility pracovníkov, podnecovať získavanie prierezových schopností a tvorivosť a zameriavať svoje úsilie najmä na podporu ľudí s nízkym vzdelaním a starších pracovníkov a na zvyšovanie ich zamestnateľnosti a zároveň na zlepšovanie prípravy, zručností a skúseností vysokokvalifikovaných pracovníkov vrátane výskumníkov. Členské štáty by mali vyvinúť systémy, ktoré umožnia v rámci celej EÚ vzájomne porovnávať kvalitu odbornej kvalifikácie a náležite ju uznávať, a to podľa modelu Európskeho systému prenosu a započítavania kreditov študentov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh rozhodnutia

Usmernenie 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V spolupráci so sociálnymi partnermi a podnikmi by členské štáty mali zlepšiť prístup k odbornej príprave, posilniť vzdelávanie a profesijné poradenstvo v spojení so systematickými informáciami o nových pracovných príležitostiach, podporovať podnikanie a zlepšiť predvídanie potrieb v oblasti požadovaných zručností. Investovanie do rozvoja ľudských zdrojov, zvyšovania kvalifikácie a účasti na schémach celoživotného vzdelávania by malo byť podporované prostredníctvom spoločných finančných príspevkov od vlád, jednotlivcov a zamestnávateľov. Na podporu mladých ľudí, a najmä tých ktorí sú nezamestnaní a nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani odbornej príprave, by členské štáty v spolupráci so sociálnymi partnermi mali zaviesť schémy, ktoré by pomohli čerstvým absolventom nájsť prvé zamestnanie alebo možnosti ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy, vrátane učňovskej praxe, a ktoré by umožnili rýchle zasiahnuť v prípade, že sa mladí ľudia stanú nezamestnanými. Pravidelné monitorovanie uplatňovania politík zvyšovania schopností a predvídania potrieb by malo pomôcť identifikovať oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie, a zvyšovať schopnosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy reagovať na potreby trhu práce. Členské štáty by na dosiahnutie týchto cieľov mali v plnej miere využívať fondy EÚ.

V spolupráci so sociálnymi partnermi a podnikmi by členské štáty mali zlepšiť prístup k odbornej príprave, posilniť vzdelávanie a profesijné poradenstvo v spojení so systematickými informáciami a príslušnými podpornými opatreniami v súvislosti s novými pracovnými príležitosťami, podporovať zapojenie podnikateľskej sféry do vzdelávania, odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania a zlepšiť predvídanie potrieb v oblasti požadovaných zručností. Investovanie do plánovania a rozvoja personálu, zvyšovania kvalifikácie a účasti na schémach celoživotného vzdelávania by malo byť podporované prostredníctvom spoločných finančných príspevkov od vlád a zamestnávateľov. Na podporu mladých ľudí, a najmä tých ktorí sú nezamestnaní a nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani odbornej príprave, by členské štáty v spolupráci so sociálnymi partnermi mali zaviesť schémy, ktoré by pomohli mladým ľuďom s ukončeným alebo neukončeným vzdelaním nájsť prvé zamestnanie alebo možnosti ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy, vrátane učňovskej praxe, a ktoré by umožnili rýchle zasiahnuť v prípade, že sa mladí ľudia stanú nezamestnanými. Pravidelné monitorovanie uplatňovania politík zvyšovania schopností a predvídania potrieb by malo pomôcť identifikovať oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie, a zvyšovať schopnosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy lepšie reagovať na perspektívne pracovné oblasti. V záujme podpory cieľov celoživotného vzdelávania, prístupu k vzdelaniu a geografickej mobility by členské štáty mali tradičné metódy vzdelávania a odbornej prípravy doplniť novými formami diaľkového štúdia prostredníctvom internetu a štúdia s využitím elektronických prostriedkov (elektronického vzdelávania). Členské štáty by na dosiahnutie týchto cieľov mali v plnej miere využívať fondy EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    27

Návrh rozhodnutia

Usmernenie 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na zabezpečenie všeobecného prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a odbornej príprave a zlepšenie výsledkov vzdelávania by členské štáty mali efektívne investovať do systémov vzdelávania a odbornej prípravy, najmä s cieľom zvyšovať kvalifikáciu pracovných síl EÚ a umožniť prispôsobovanie sa rýchle sa meniacim požiadavkám moderných trhov práce. Opatrenia by sa mali týkať všetkých sektorov (od predškolskej výchovy a škôl cez vyššie vzdelávanie, odborné vzdelávanie a prípravu až po vzdelávanie dospelých) a brať do úvahy aj učenie v neformálnom a informálnom kontexte. Reformy by mali byť zamerané na zabezpečenie získavania kľúčových schopností potrebných na to, aby každý jednotlivec uspel v hospodárstve založenom na znalostiach, najmä pokiaľ ide o zamestnateľnosť, ďalšie vzdelávanie a zručnosti v oblasti informačných a komunikačných technológií. Je potrebné prijať opatrenia zabezpečujúce, aby sa vzdelávacia mobilita mladých ľudí a učiteľov stala pravidlom. Členské štáty by mali zlepšiť otvorenosť a primeranosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy najmä prostredníctvom uplatňovania národných kvalifikačných rámcov poskytujúcich flexibilné možnosti vzdelávania a vytvárania partnerstiev medzi svetom vzdelávania/odbornej prípravy a svetom práce. Je potrebné zatraktívniť učiteľské povolanie. Vyššie vzdelávanie by sa malo stať otvorenejším pre netradičných študentov a mala by sa zvýšiť účasť na vysokoškolskom alebo rovnocennom vzdelávaní. S cieľom znížiť počet mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní a nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani odbornej príprave, by členské štáty mali prijať všetky nevyhnutné opatrenia na predchádzanie predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky.

Na zabezpečenie všeobecného prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a odbornej príprave a zlepšenie výsledkov vzdelávania by členské štáty mali efektívne investovať do systémov vzdelávania, odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania, najmä s cieľom zvyšovať kvalifikáciu pracovných síl EÚ a umožniť prispôsobovanie sa rýchle sa meniacemu svetu práce. V Európskej únii by sa mala stanoviť jednotná minimálna norma pre základné vzdelávanie, v rámci ktorej by každé dieťa v Európskej únii malo právo na bezplatné umiestnenie v škole, nezávisle od sociálneho postavenia jeho rodičov. Opatrenia by sa mali týkať všetkých sektorov (od predškolskej výchovy a škôl cez vyššie vzdelávanie, odborné vzdelávanie a prípravu až po vzdelávanie dospelých) a brať do úvahy aj učenie v neformálnom a neoficiálnom kontexte. Kvalita vzdelávania, najmä v oblastiach vyššieho a univerzitného vzdelávania, by mala zodpovedať medzinárodným normám, aby sa tak zabezpečila trvalá konkurencieschopnosť zamestnancov v členských štátoch. Reformy by mali byť zamerané na zabezpečenie získavania kľúčových schopností potrebných na to, aby každý jednotlivec uspel v hospodárstve založenom na znalostiach, najmä pokiaľ ide o zamestnateľnosť, ďalšie vzdelávanie a zručnosti v oblasti informačných a komunikačných technológií. Je potrebné prijať opatrenia zabezpečujúce, aby sa podporovala vzdelávacia mobilita mladých ľudí a učiteľov. Členské štáty by mali zlepšiť otvorenosť a primeranosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy najmä prostredníctvom uplatňovania vnútroštátnych kvalifikačných rámcov poskytujúcich možnosti vzdelávania – vrátane pre starších ľudí – a vytvárania partnerstiev medzi svetom vzdelávania/odbornej prípravy a svetom práce. Je potrebné zatraktívniť učiteľské povolanie. Vyššie vzdelávanie by sa malo stať otvorenejším pre netradičných študentov a mala by sa zvýšiť účasť na vysokoškolskom alebo rovnocennom vzdelávaní. Každý študent by mal byť v zásade zaťažovaný i podporovaný v závislosti od jeho individuálneho nadania. S cieľom znížiť počet mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní a nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani odbornej príprave, by členské štáty mali prijať všetky nevyhnutné opatrenia na predchádzanie predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky prostredníctvom poskytovania individuálnej pomoci a podpory. Aby mladí ľudia s nadpriemerným nadaním a študijnými predpokladmi mohli v plnej miere rozvinúť svoj osobný potenciál, mali by členské štáty prijať opatrenia zamerané na podporu rozvoja ich potenciálu. Pre osoby, ktoré z rôznych dôvodov nemôžu využívať tieto systémy, treba zabezpečiť sociálnu ochranu presahujúcu rámec predchádzania chudobe. Pre osoby, ktoré pre chorobu a/alebo zdravotné postihnutie už nemôžu vykonávať svoje niekdajšie povolanie, treba pripraviť osobitné opatrenia na ďalšie odborné vzdelávanie a/alebo rekvalifikáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    28

Návrh rozhodnutia

Usmernenie 9 – hlavné ciele

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Hlavným cieľom EÚ, na základe ktorého členské štáty stanovia svoje národné ciele, je znížiť mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky na 10 % a zároveň zvýšiť podiel obyvateľov vo veku 30 – 34 rokov, ktorí majú ukončené vysokoškolské alebo rovnocenné vzdelanie na minimálne 40 % v roku 2020.

Hlavnými cieľmi EÚ, na základe ktorých členské štáty stanovia svoje vnútroštátne ciele, sú zníženie miery predčasného ukončenia školskej dochádzky na 10 % a zároveň zvýšenie podielu obyvateľov vo veku 30 – 34 rokov, ktorí majú ukončené vysokoškolské alebo rovnocenné vzdelanie, na minimálne 40 % v roku 2020. V súlade s uznanými výpočtami OECD by mal každý členský štát vynaložiť minimálne 6 % svojho HDP na súkromné a verejné výdavky pre vzdelávacie zariadenia vo všetkých oblastiach vzdelávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh rozhodnutia

Usmernenie 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úsilie členských štátov o zníženie chudoby by malo byť zamerané na podporu plnohodnotného zapojenia sa do spoločnosti a hospodárstva a na rozširovanie podnikateľských možností dôsledným využívaním pomoci z Európskeho sociálneho fondu. Snahy by sa takisto mali sústrediť na zabezpečenie rovnakých príležitostí prostredníctvom prístupu k dostupným, udržateľným a vysokokvalitným službám vrátane verejných služieb (zahŕňajúcim služby šírené on-line, v súlade s usmernením 4), a najmä zdravotnej starostlivosti. Členské štáty by mali zaviesť účinné antidiskriminačné opatrenia. Rovnako v snahe bojovať proti sociálnemu vylúčeniu, posilniť postavenie ľudí a zvýšiť účasť na trhu práce je potrebné zlepšiť systémy sociálnej ochrany, politiky celoživotného vzdelávania a aktívneho začlenenia, s cieľom vytvárať pre ľudí príležitosti v rôznych etapách ich života a chrániť ich pred hrozbou vylúčenia. Systémy sociálneho zabezpečenia a dôchodkové systémy sa musia zmodernizovať tak, aby sa zabezpečilo ich využívanie v plnej miere s cieľom poskytnúť primeranú podporu príjmu a zaručiť prístup k zdravotnej starostlivosti – a tým aj posilnenie sociálnej súdržnosti – a aby bola zároveň zabezpečená ich finančná udržateľnosť. Systémy dávok by mali byť zamerané na zaručenie istoty príjmu počas prechodov a znižovanie chudoby, najmä v skupinách s najväčším rizikom sociálneho vylúčenia, napr. rodín s jedným rodičom, menšín, ľudí so zdravotným postihnutím, detí a mladých ľudí, starších žien a mužov, legálnych migrantov a ľudí bez domova. Členské štáty by taktiež mali aktívne podporovať sociálne hospodárstvo a sociálnu inováciu v prospech najzraniteľnejších skupín.

V záujme dosiahnutia tohto cieľa by členské štáty mali zintenzívniť úsilie o odstránenie chudoby, a to aj chudoby v prípade chudobných pracujúcich. Úsilie by malo byť zamerané na podporu plnohodnotného a nezávislého zapojenia sa do spoločnosti, politického a kultúrneho života a hospodárstva a na rozširovanie podnikateľských možností dôsledným využívaním pomoci z Európskeho sociálneho fondu. Snahy by sa takisto mali sústrediť na zachovanie a realizáciu rovnakých príležitostí, rovnako ako prístupu k dostupným, udržateľným a vysokokvalitným službám vrátane verejných služieb (zahŕňajúcim služby šírené elektronicky, v súlade s usmernením 4), najmä v oblasti zdravotnej starostlivosti, osobitne v sociálnej oblasti, oblasti sprostredkovania práce, zdravotníctva a služieb pre domácnosť. Členské štáty by mali zaviesť aktívne a účinné antidiskriminačné opatrenia. Zásada, podľa ktorej pri rovnakom druhu vzdelania a zamestnania nesmie dochádzať k diskriminácii mužov ani žien, by v členských štátoch mala byť právne záväzná pre každý typ pracovného vzťahu. Rovnako v snahe bojovať proti sociálnemu vylúčeniu, posilniť postavenie ľudí a zvýšiť účasť na trhu práce je potrebné zlepšiť systémy sociálnej ochrany, politiky celoživotného vzdelávania a aktívneho začlenenia, s cieľom vytvárať pre ľudí príležitosti v rôznych etapách ich života a chrániť ich pred hrozbou vylúčenia. Systémy sociálneho zabezpečenia a dôchodkové systémy sa musia zmodernizovať tak, aby sa zabezpečilo ich využívanie v plnej miere s cieľom poskytovať príjem nad hranicou chudoby a zaručiť prístup k zdravotnej starostlivosti – a tým aj posilnenie sociálnej súdržnosti.. Systémy dávok by mali byť zamerané na zaručenie istoty príjmu počas prechodov a znižovanie chudoby, najmä v skupinách s najväčším rizikom sociálneho vylúčenia, napr. menšín, ľudí so zdravotným postihnutím, detí a mladých ľudí, starších žien a mužov, migrantov a ľudí bez domova. Členské štáty by taktiež mali aktívne presadzovať sociálne hospodárstvo a sociálnu inováciu v záujme riešenia rôznych sociálnych rizík v priebehu života, najmä v prípade najzraniteľnejších skupín. Pri posilňovaní udržateľnosti verejných financií by členské štáty mali venovať osobitnú pozornosť pozitívnym účinkom, ktoré majú zlepšenia v oblasti sociálnej súdržnosti na rozpočty členských štátov. Zníženie chudoby a zvýšená účasť na trhu práce vedú k poklesu sociálnych výdavkov a zvýšeniu príjmov z daní.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

22.6.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

42

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Burkhard Balz, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Íñigo Méndez de Vigo, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Elena Băsescu, David Casa, Iliana Ivanova, Syed Kamall, Philippe Lamberts


STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (23.6.2010)

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov Časť II integrovaných usmernení stratégie Európa 2020

((KOM(2010)0193 – C7‑0111/2010 – 2010/0115(NLE))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Eva-Britt Svensson

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1a) V článku 157 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa uvádza, že Európsky parlament a Rada prijímajú opatrenia na zabezpečenie uplatňovania zásady rovnakých príležitostí a rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi v oblasti zamestnania a povolania vrátane zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V článku 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii sa ustanovuje, že Únia bojuje proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii a podporuje sociálnu spravodlivosť a ochranu. Ďalej sa ustanovuje, že Únia sa môže ujať iniciatívy na zabezpečenie koordinácie sociálnych politík členských štátov. Podľa článku 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností Únia prihliada na požiadavky spojené so zárukou primeranej sociálnej ochrany a bojom proti sociálnemu vylúčeniu.

(2) V článku 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii sa ustanovuje, že Únia bojuje proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii a podporuje sociálnu spravodlivosť a ochranu, ako aj rovnosť medzi ženami a mužmi. Ďalej sa ustanovuje, že Únia sa môže ujať iniciatívy na zabezpečenie koordinácie sociálnych politík členských štátov. Podľa článku 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností Únia prihliada na požiadavky spojené so zárukou primeranej sociálnej ochrany a bojom proti sociálnemu vylúčeniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(2a) V článku 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa uvádza, že Únia sa má pri všetkých svojich činnostiach snažiť odstraňovať nerovnosť a podporovať rovnosť medzi ženami a mužmi. V článku 10 tejto zmluvy sa dopĺňa, že pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností sa Únia zameriava na boj proti diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. V článku 2 Zmluvy o Európskej únii sa uvádza, že európska spoločnosť sa vyznačuje pluralizmom, nediskrimináciou, toleranciou, spravodlivosťou, solidaritou a rovnosťou medzi ženami a mužmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Členské štáty by v rámci komplexných stratégií na prekonanie krízy mali uskutočniť ambiciózne reformy na zaistenie makroekonomickej stability a udržateľnosti verejných financií, zlepšenie konkurencieschopnosti, zníženie makroekonomických nerovnováh a zlepšenie fungovania trhu práce. Ukončenie fiškálnych stimulov by sa malo uskutočniť a koordinovať v rámci Paktu o stabilite a raste.

(8) Členské štáty by v rámci komplexných stratégií ukončenia angažovanosti štátu v súvislosti s hospodárskou krízou mali uskutočniť ambiciózne reformy na zaistenie makroekonomickej stability a udržateľnosti verejných financií, zlepšenie konkurencieschopnosti, zníženie makroekonomických nerovnováh a zlepšenie fungovania trhu práce a mali by opätovne prehodnotiť potrebu reformovať svoje systémy dôchodkového zabezpečenia, aby zohľadňovali skutočnú demografickú situáciu a predpovede demografického rastu v krátkodobom i dlhodobom meradle. Ukončenie fiškálnych stimulov by sa malo uskutočniť a koordinovať v rámci Paktu o stabilite a raste.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8a) Ak členské štáty zamýšľajú znížiť verejné výdavky, najmä v oblastiach starostlivosti a vzdelávania, mali by v prvom rade zvážiť účinky takýchto znížení na zamestnanosť žien.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) V rámci stratégie Európa 2020 by členské štáty mali uskutočniť reformy zamerané na „inteligentný rast“, t. j. rast spočívajúci na znalostiach a inovácii. Reformy by sa mali sústrediť na zlepšenie kvality vzdelávania, zabezpečenie jeho dostupnosti pre všetkých a posilnenie výkonnosti v oblasti výskumu a podnikania s cieľom podporiť inováciu a šírenie znalostí v celej EÚ. Mali by podporovať podnikanie a pomáhať pri premene kreatívnych nápadov na inovatívne produkty, služby a procesy, ktoré môžu byť zdrojom rastu, kvalitných pracovných miest, územnej, hospodárskej a sociálnej súdržnosti a prispieť k efektívnejšiemu riešeniu európskych a celosvetových spoločenských výziev. V tejto súvislosti má zásadný význam maximálne využitie potenciálu informačných a komunikačných technológií.

(9) V rámci stratégie Európa 2020 by členské štáty mali uskutočniť reformy zamerané na „inteligentný rast“, t. j. rast spočívajúci na znalostiach a inovácii. Reformy by sa mali sústrediť na zlepšenie kvality vzdelávania prostredníctvom boja proti rodovým stereotypom a zabezpečovania jeho dostupnosti pre všetkých a posilnenie výkonnosti v oblasti výskumu a podnikania, s cieľom podporiť inováciu a šírenie znalostí v celej EÚ. Mali by podporovať podnikanie a pomáhať pri premene kreatívnych nápadov na inovatívne produkty, služby a procesy, ktoré môžu byť zdrojom rastu, kvalitných pracovných miest, územnej, hospodárskej a sociálnej súdržnosti a prispieť k efektívnejšiemu riešeniu európskych a celosvetových spoločenských výziev. V tejto súvislosti má zásadný význam maximálne využitie potenciálu informačných a komunikačných technológií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Programy reforiem členských štátov by sa takisto mali zamerať na „inkluzívny rast“. Inkluzívny rast zahŕňa vytváranie súdržnej spoločnosti, v ktorej sú ľudia schopní predvídať a zvládať zmeny, a tak sa aktívne podieľať na fungovaní spoločnosti a hospodárstva. Reformy členských štátov by preto mali zabezpečiť prístup a možnosti pre všetkých počas celého ich života, a tak prispieť k znižovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia prostredníctvom odstránenia prekážok, ktoré bránia účasti na trhu práce, a to najmä v prípade žien, starších pracovníkov, mladých ľudí, osôb so zdravotným postihnutím a legálnych migrantov. Mali by tiež zaistiť, aby výhody vyplývajúce z hospodárskeho rastu pocítili všetci občania a všetky regióny. Ústrednými prvkami programov reforiem členských štátov by preto malo byť zaistenie účinného fungovania trhov práce prostredníctvom investovania do úspešných prechodov, rozvoj vhodných zručností, zvyšovanie kvality pracovných miest a boj proti segmentácii, štrukturálnej nezamestnanosti a nečinnosti pri súčasnom zabezpečení primeranej a udržateľnej sociálnej ochrany a aktívneho začlenenia v záujme znižovania chudoby.

(11) Programy reforiem členských štátov by sa takisto mali zamerať na „inkluzívny rast“. Inkluzívny rast zahŕňa vytváranie súdržnej spoločnosti, v ktorej sú ľudia schopní predvídať a zvládať zmeny, a tak sa aktívne podieľať na fungovaní spoločnosti a hospodárstva. Reformy členských štátov by preto mali zabezpečiť prístup a možnosti pre všetkých počas celého ich života, a tak prispieť k znižovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia prostredníctvom odstránenia prekážok, ktoré bránia účasti na trhu práce, a to najmä v prípade žien, starších pracovníkov, mladých ľudí, osôb so zdravotným postihnutím a legálnych migrantov. Mali by tiež zaistiť, aby výhody vyplývajúce z hospodárskeho rastu pocítili všetci občania a všetky regióny. Ústrednými prvkami programov reforiem členských štátov by preto malo byť zaistenie účinného fungovania trhov práce prostredníctvom investovania do úspešných prechodov, rozvoj vhodných zručností, boj proti rodovým stereotypom, zvyšovanie kvality pracovných miest a boj proti segmentácii, štrukturálnej nezamestnanosti a nečinnosti pri súčasnom zabezpečení primeranej a udržateľnej sociálnej ochrany, rovnakých príležitostí a aktívneho začlenenia v záujme znižovania chudoby. Členské štáty by sa mali zameriavať aj na zlepšovanie pracovných príležitostí pre ženy v poľnohospodárskom sektore zabezpečením rovnakého prístupu v porovnaní s ostatnými sektormi práce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Pri vykazovaní mier nezamestnanosti by mali členské štáty poskytovať jasné a porovnateľné údaje podľa pohlavia, ktoré budú v štatistikách pracovnej sily správne odrážať podiely práce, ktorá umožňuje pracovníkovi hospodársku nezávislosť, podiely zamestnanosti na čiastočný pracovný úväzok a nezamestnanosti na čiastočný pracovný úväzok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh rozhodnutia

Príloha - usmernenie 7 - názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zvyšovanie účasti na trhu práce a znižovanie štrukturálnej nezamestnanosti

Zvyšovanie účasti na trhu práce, znižovanie nezamestnanosti a podpora rodovej rovnosti

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh rozhodnutia

Príloha - usmernenie 7 - odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali zintenzívniť sociálny dialóg a riešiť segmentáciu trhu práce prostredníctvom opatrení zameraných na odstraňovanie dočasných a neistých pracovných miest, podzamestnanosti a nelegálneho zamestnávania. Profesijná mobilita by mala byť odmeňovaná. Je potrebné riešiť kvalitu pracovných miest a podmienok zamestnávania bojom proti nízkym mzdám a zaručením primeraného sociálneho zabezpečenia aj pre zamestnancov na dobu určitú a samostatne zárobkovo činné osoby. Služby zamestnanosti by sa mali posilniť a otvoriť všetkým vrátane mladých ľudí a ľudí ohrozených nezamestnanosťou, pričom personalizované služby by sa mali zamerať na tých ľudí, ktorí sú od trhu práce najviac vzdialení.

Členské štáty by mali zintenzívniť sociálny dialóg a riešiť segmentáciu trhu práce prostredníctvom opatrení zameraných na odstraňovanie dočasných a neistých pracovných miest, podzamestnanosti a nelegálneho zamestnávania. Profesijná mobilita by mala byť odmeňovaná. Je potrebné riešiť kvalitu pracovných miest a podmienok zamestnávania bojom proti nízkym mzdám a zaručením primeraného sociálneho zabezpečenia aj pre zamestnancov na dobu určitú a samostatne zárobkovo činné osoby. Služby zamestnanosti by sa mali posilniť a otvoriť všetkým vrátane žien, mladých ľudí a ľudí ohrozených nezamestnanosťou, pričom personalizované služby by sa mali zamerať na tých ľudí, ktorí sú od trhu práce najviac vzdialení. Členské štáty by mali zmeniť pracovné modely a podmienky žien, s cieľom posilniť ich pozíciu na trhu práce a zaručiť ich sociálnu ochranu a ostatné práva žien vrátane žien, ktoré sú samostatne zárobkovo činné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh rozhodnutia

Príloha -usmernenie 7 - odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a účasť na trhu práce, a to najmä ľudí s nízkym vzdelaním, by členské štáty mali v súlade s usmernením 2 pre oblasť hospodárskej politiky preskúmať daňové systémy a systémy dávok a kapacity verejných služieb poskytovať potrebnú podporu. Členské štáty by mali zvyšovať účasť pracovnej sily prostredníctvom politík na podporu aktívneho starnutia, rodovej rovnosti a rovnakej odmeny a integráciu mladých ľudí, osôb so zdravotným postihnutím, legálnych migrantov a ostatných zraniteľných skupín na trhu práce. Politiky rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom zabezpečujúce poskytovanie cenovo dostupnej starostlivosti a inováciu v organizácii práce by mali byť zamerané na zvyšovanie miery zamestnanosti, obzvlášť mladých ľudí, starších pracovníkov a žien, a najmä na udržanie vysokokvalifikovaných žien vo vedeckých a technických oblastiach. Členské štáty by takisto mali odstrániť prekážky vstupu nových pracovníkov na trh práce, podporovať samostatnú zárobkovú činnosť, vytváranie pracovných miest v oblastiach zahŕňajúcich ekologické zamestnávanie a sociálnu starostlivosť a podnecovať sociálnu inováciu.

S cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a účasť na trhu práce, a to najmä ľudí s nízkym vzdelaním, by členské štáty mali v súlade s usmernením 2 pre oblasť hospodárskej politiky preskúmať daňové systémy a systémy dávok a kapacity verejných služieb poskytovať potrebnú podporu vrátane odstránenia prekážok účasti žien na trhu práce. Členské štáty by mali zvyšovať účasť ekonomicky aktívnych vekových skupín na trhu práce prostredníctvom politík na podporu aktívneho starnutia, rodovej rovnosti a rovnakej odmeny, prístupu k ochrane a výhodám žien súvisiacim so sociálnym systémom a prácou. Okrem toho by sa osobitná pozornosť mala venovať niektorým zraniteľným skupinám, ktoré čelia osobitným problémom pri hľadaní práce, akými sú okrem iných mladí ľudia, osoby so zdravotným postihnutím a prisťahovalci. Politiky rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom by mali byť zamerané na zvyšovanie miery zamestnanosti, najmä mladých ľudí, starších pracovníkov a žien. Mali by sa prijať aktívne opatrenia na zvýšenie účasti žien vo vedeckej a technickej oblasti, na ich udržanie v týchto pozíciách a na zvýšenie ich šancí na povýšenie. S cieľom zlepšovať možnosti spájania pracovného a rodinného života pre mužov i ženy by členské štáty mali zaručiť zamestnancom právo na prácu na čiastočný úväzok a flexibilitu, čo sa týka pracovných hodín a pracovného miesta, prístupu k dostupnej, flexibilnej a vysokokvalitnej starostlivosti o deti a starostlivosti o ostatné závislé osoby a primeraných materských, rodičovských a synovských/dcérskych dovoleniek a dovoleniek pri osvojení dieťaťa. S cieľom zaručiť pokrok v politikách rodovej rovnosti by členské štáty takisto mali odstrániť prekážky vstupu nových pracovníkov a žien na trh práce, podporovať samostatnú zárobkovú činnosť, vytváranie pracovných miest v oblastiach zahŕňajúcich ekologické zamestnávanie, čo je tiež podmienkou lepšie platených a uspokojujúcich pracovných miest pre ženy, ktoré budú vyžadovať vyššiu kvalifikáciu, a sociálnu starostlivosť a podnecovať sociálnu inováciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh rozhodnutia

Príloha - usmernenie 7 - odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Mali by sa prijať osobitné opatrenia na riešenie prekážok, ktorým čelia ženy, najmä staršie ženy, mladé ženy, migrantky, príslušníčky etnických menšín, lesbické ženy, transsexuálky a ženy so zdravotným postihnutím pri vstupovaní na trh práce vrátane tých, ktoré aktívne bojujú proti formám diskriminácie a sociálneho vylúčenia, ktorým čelia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh rozhodnutia

Príloha - usmernenie 7 - odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Z hľadiska rodovej rovnosti by ženy i muži mali mať rovnaké príležitosti vstupovať na trh práce a rovnaké príležitosti na kariérny postup. Preto by sa mali okrem iného vytvoriť politiky na presadzovanie spoločnej zodpovednosti medzi ženami a mužmi v súkromnej sfére a v oblasti starostlivosti, najmä vytvorením práva na otcovskú dovolenku, ktorými sa zabezpečí dostupná, vysokokvalitná starostlivosť o deti vo veku do 3 rokov, ktorými sa poskytne všeobecné vzdelávanie pre deti vo veku od 3 do 6 rokov a ktoré odstránia všetky formy diskriminácie na pracovisku, akou sú napríklad súčasné rozdiely v odmeňovaní žien a mužov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh rozhodnutia

Príloha - usmernenie 7 - odsek 3c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Vzhľadom na rozdiely medzi príležitosťami zamestnania žien a mužov v EÚ je potrebné osobitné úsilie o začlenenie žien na trh práce, aby sa dosiahol celkový cieľ 75 % zamestnanosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh rozhodnutia

Príloha - usmernenie 7 - odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Hlavným cieľom EÚ, na základe ktorého členské štáty stanovia svoje národné ciele, je zvýšiť do roku 2020 mieru zamestnanosti žien a mužov vo veku 20 – 64 rokov na 75 %, a to aj prostredníctvom väčšej účasti mladých ľudí, starších pracovníkov a ľudí s nízkym vzdelaním a lepšej integrácie legálnych migrantov.

Hlavným cieľom EÚ, na základe ktorého členské štáty stanovia svoje vnútroštátne ciele, je zvýšiť do roku 2020 mieru zamestnanosti žien a mužov vo veku 20 – 64 rokov na 75 %, a to aj prostredníctvom väčšej účasti mladých ľudí, starších pracovníkov a ľudí s nízkym vzdelaním a lepšej integrácie migrantov. Členské štáty by sa mali snažiť zabezpečiť, aby aspoň 50 % zamestnaných žien bolo ekonomicky nezávislých. Rozdiely v odmeňovaní žien a mužov by sa mali do roku 2020 znížiť na 0 – 5 %.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh rozhodnutia

Usmernenie 7a: Rodová rovnosť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Usmernenie 7a: Rodová rovnosť

 

Členské štáty by mali prostredníctvom osobitných cieľov rodovej rovnosti, uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti a osobitných politických krokov zvyšovať zamestnanosť žien tak, aby sa plne rešpektovali práva pracovníkov a odstránili rozdiely v odmeňovaní žien a mužov, diskriminácia a rozdiely medzi mierami zamestnanosti a nezamestnanosti mužov a žien.

 

Členské štáty by sa mali usilovať o dosiahnutie 75 % miery zamestnanosti pre ženy i mužov (na základe ekvivalentu plného pracovného úväzku) do roku 2020 okrem iného prostredníctvom:

 

– zvýšenia verejných a súkromných investícií, väčšej miery kvalitných verejných služieb a podpory rodinám a jednotlivcom;

 

– zlepšovať možnosti spájania pracovného a rodinného života pre mužov i ženy najmä v sektoroch, v ktorých sú tradične zamestnaní muži, zabezpečením práva na prácu na čiastočný úväzok, na flexibilný pracovný čas a miesto, ak o to žiadajú, a na primeranú materskú, rodičovskú a synovskú/dcérsku dovolenku a dovolenku pri osvojení dieťaťa;

 

– zaručenia prístupných, finančne dostupných, flexibilných a vysokokvalitných služieb, najmä prístupu k zariadeniam detskej opatery tým, že sa za cieľ stanoví zabezpečenie podmienok pre 50 % potrebnej opatery pre deti do troch rokov a 100 % opatery pre deti od troch do šiestich rokov, a lepšieho prístupu k starostlivosti o ostatné závislé osoby, najmä starších ľudí;

 

– riešenia neistých pracovných podmienok a obmedzením nedobrovoľného zamestnania na čiastočný úväzok, pretože väčšina postihnutých osôb sú ženy;

 

– intenzívnejšieho a lepšieho využívania zručností príslušníčok etnických menšín a migrantiek;

 

– uznania práv pomáhajúcich manželov a partnerov, ktorými sú vo väčšine prípadov ženy a ktorí poskytujú pomoc v remeselnej výrobe, obchode, poľnohospodárstve, rybolove a malých rodinných podnikoch, aby mohli získať primeranú ochranu v oblasti sociálnej istoty, a ich práce;

 

– zlepšenia pracovných podmienok a odmeny za prácu v sektoroch, v ktorých sú ženy obzvlášť početne zastúpené (t. j. opatera a domáce práce, niektoré sektory služieb);

 

– opatreniami na odstraňovanie prekážok, ktorým čelia ženy, najmä staršie ženy, mladé ženy, migrantky, príslušníčky etnických menšín, lesbické ženy, transsexuálky a ženy so zdravotným postihnutím pri vstupovaní na trh práce vrátane tých, ktoré aktívne bojujú proti formám diskriminácie a sociálneho vylúčenia, ktorým čelia;

 

– stimulovania vyššej účasti žien vo vedeckých a technických povolaniach, zvyšovania ich šance na povýšenie v týchto sektoroch a zabezpečenia, aby mali pracujúce ženy rovnaký prístup k odbornej príprave a vzdelávaniu a najmä aby boli zapájané do príležitostí, ktoré vznikajú v odbornej príprave na ekologické pracovné miesta;

 

Pri boji proti chudobe by členské štáty mali venovať osobitnú pozornosť skupinám žien, ktoré čelia chudobe, napríklad osamoteným matkám, mladým matkám, slobodným ženám bez pracovnej skúsenosti, starším ženám a migrantkám, pretože mnohé z nich nie sú schopné alebo ešte nie sú schopné zlepšiť si svoju situáciu vstupom na trh práce.

 

Členské štáty by mali vystupňovať svoje úsilie o plné uplatnenie zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu a mali by sa usilovať o zníženie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov na 0 – 5 % do roku 2020. Tieto ciele sa podporia v revidovanej smernici Komisie 75/117/EES, legislatívnom návrhu, ktorý je efektívnejší ako platné právne predpisy a zaručuje opatrenia v prípade porušenia práva na rovnakú odmenu, a malo by sa zaručiť, že tieto opatrenia budú odrádzajúce a primerané (napríklad vyššie pokuty v prípade opakovaných porušení).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh rozhodnutia

Príloha - usmernenie 8 - odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty by mali podporovať produktivitu a zamestnanosť zaistením primeraného rozšírenia vedomostí a zručností, ktoré by zodpovedali súčasným a budúcim požiadavkám trhu práce. Kvalitné počiatočné vzdelanie a atraktívna odborná príprava musia byť dopĺňané účinnými stimulmi podporujúcimi celoživotné vzdelávanie, príležitosťami na vzdelávanie „druhej šance“, zabezpečením, aby mal každý dospelý možnosť dosiahnuť vyšší stupeň kvalifikácie a cielenými politikami v oblasti migrácie a integrácie. Členské štáty by mali vyvinúť systémy na uznávanie nadobudnutých odborných spôsobilostí, odstraňovať bariéry profesijnej a geografickej mobility pracovníkov, podnecovať získavanie prierezových schopností a tvorivosť a zameriavať svoje úsilie najmä na podporu ľudí s nízkym vzdelaním, zvyšovanie zamestnateľnosti starších pracovníkov a zároveň na zlepšovanie prípravy, zručností a skúseností vysokokvalifikovaných pracovníkov vrátane výskumníkov.

Členské štáty by mali podporovať produktivitu a zamestnanosť zaistením primeraného rozšírenia vedomostí a zručností, ktoré by zodpovedali súčasným a budúcim požiadavkám trhu práce. Kvalitné počiatočné vzdelanie a atraktívna odborná príprava musia byť dopĺňané účinnými stimulmi podporujúcimi celoživotné vzdelávanie, príležitosťami na vzdelávanie „druhej šance“, zabezpečením, aby mal každý dospelý možnosť dosiahnuť vyšší stupeň kvalifikácie a cielenými politikami v oblasti migrácie a integrácie. Členské štáty by mali vyvinúť systémy na uznávanie nadobudnutých odborných spôsobilostí, odstraňovať bariéry profesijnej a geografickej mobility pracovníkov, podnecovať získavanie prierezových schopností a tvorivosť a zameriavať svoje úsilie najmä na podporu ľudí s nízkym vzdelaním, zvyšovanie zamestnateľnosti starších pracovníkov a zároveň na zlepšovanie prípravy, zručností a skúseností vysokokvalifikovaných pracovníkov vrátane výskumníkov a zaručovanie rovnakého prístupu a podnecovanie rovnakej účasti žien i mužov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh rozhodnutia

Príloha - usmernenie 8 - odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V spolupráci so sociálnymi partnermi a podnikmi by členské štáty mali zlepšiť prístup k odbornej príprave, posilniť vzdelávanie a profesijné poradenstvo v spojení so systematickými informáciami o nových pracovných príležitostiach, podporovať podnikanie a zlepšiť predvídanie potrieb v oblasti požadovaných zručností. Investovanie do rozvoja ľudských zdrojov, zvyšovania kvalifikácie a účasti na schémach celoživotného vzdelávania by malo byť podporované prostredníctvom spoločných finančných príspevkov od vlád, jednotlivcov a zamestnávateľov. Na podporu mladých ľudí, a najmä tých ktorí sú nezamestnaní a nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani odbornej príprave, by členské štáty v spolupráci so sociálnymi partnermi mali zaviesť schémy, ktoré by pomohli čerstvým absolventom nájsť prvé zamestnanie alebo možnosti ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy, vrátane učňovskej praxe, a ktoré by umožnili rýchle zasiahnuť v prípade, že sa mladí ľudia stanú nezamestnanými. Pravidelné monitorovanie uplatňovania politík zvyšovania schopností a predvídania potrieb by malo pomôcť identifikovať oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie, a zvyšovať schopnosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy reagovať na potreby trhu práce. Členské štáty by na dosiahnutie týchto cieľov mali v plnej miere využívať fondy EÚ.

V spolupráci so sociálnymi partnermi a podnikmi by členské štáty mali zlepšiť prístup k odbornej príprave, posilniť vzdelávanie a profesijné poradenstvo, ktoré by malo zahŕňať odstraňovanie rodových stereotypov vedúcich k segregácii na trhu práce, a spojiť ho so systematickými informáciami o nových miestach a zvyšujúcich sa pracovných príležitostiach pre ženy v sektore nových technológií, podporovať zastúpenie žien v malých a stredných podnikoch a zlepšiť predvídanie potrieb v oblasti požadovaných zručností s osobitným dôrazom na rovnaké zastúpenie žien a mužov. Investovanie do rozvoja ľudských zdrojov, zvyšovania kvalifikácie a účasti na schémach celoživotného vzdelávania by malo byť podporované prostredníctvom spoločných finančných príspevkov od vlád, jednotlivcov a zamestnávateľov Na podporu mladých ľudí, a najmä tých ktorí sú nezamestnaní a nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani odbornej príprave, by členské štáty v spolupráci so sociálnymi partnermi mali zaviesť schémy, ktoré by pomohli čerstvým absolventom nájsť prvé zamestnanie alebo možnosti ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy, vrátane učňovskej praxe, a ktoré by umožnili rýchle zasiahnuť v prípade, že sa mladí ľudia stanú nezamestnanými. Pravidelné monitorovanie uplatňovania politík zvyšovania schopností a predvídania potrieb by malo pomôcť identifikovať oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie, a zvyšovať schopnosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy reagovať na potreby trhu práce. Členské štáty by na dosiahnutie týchto cieľov mali v plnej miere využívať fondy EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh rozhodnutia

Príloha - usmernenie 9 - odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na zabezpečenie všeobecného prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a odbornej príprave a zlepšenie výsledkov vzdelávania by členské štáty mali efektívne investovať do systémov vzdelávania a odbornej prípravy, najmä s cieľom zvyšovať kvalifikáciu pracovných síl EÚ a umožniť prispôsobovanie sa rýchle sa meniacim požiadavkám moderných trhov práce. Opatrenia by sa mali týkať všetkých sektorov (od predškolskej výchovy a škôl cez vyššie vzdelávanie, odborné vzdelávanie a prípravu až po vzdelávanie dospelých) a brať do úvahy aj učenie v neformálnom a informálnom kontexte. Reformy by mali byť zamerané na zabezpečenie získavania kľúčových schopností potrebných na to, aby každý jednotlivec uspel v hospodárstve založenom na znalostiach, najmä pokiaľ ide o zamestnateľnosť, ďalšie vzdelávanie a zručnosti v oblasti informačných a komunikačných technológií. Je potrebné prijať opatrenia zabezpečujúce, aby sa vzdelávacia mobilita mladých ľudí a učiteľov stala pravidlom. Členské štáty by mali zlepšiť otvorenosť a primeranosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy najmä prostredníctvom uplatňovania národných kvalifikačných rámcov poskytujúcich flexibilné možnosti vzdelávania a vytvárania partnerstiev medzi svetom vzdelávania/odbornej prípravy a svetom práce. Je potrebné zatraktívniť učiteľské povolanie. Vyššie vzdelávanie by sa malo stať otvorenejším pre netradičných študentov a mala by sa zvýšiť účasť na vysokoškolskom alebo rovnocennom vzdelávaní. S cieľom znížiť počet mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní a nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani odbornej príprave, by členské štáty mali prijať všetky nevyhnutné opatrenia na predchádzanie predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky.

Na zabezpečenie začlenenia zásad rodovej rovnosti do programov vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom všeobecného prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a odbornej príprave a zlepšenie výsledkov vzdelávania by členské štáty mali efektívne investovať do systémov vzdelávania a odbornej prípravy, najmä s cieľom zvyšovať úroveň zručnosti pracovných síl EÚ a umožniť prispôsobovanie sa rýchle sa meniacim požiadavkám moderných trhov práce. Opatrenia by sa mali týkať všetkých sektorov (od predškolskej výchovy a škôl cez vyššie vzdelávanie, odborné vzdelávanie a prípravu až po vzdelávanie dospelých) a brať do úvahy aj učenie v neformálnom a informálnom kontexte a mali by prispievať k znižovaniu rodovej segregácie podľa zamestnania, sektoru a postavenia na trhu práce. Reformy by mali byť zamerané na zabezpečenie získavania kľúčových schopností potrebných na to, aby každý jednotlivec uspel v hospodárstve založenom na znalostiach, najmä pokiaľ ide o zamestnateľnosť, ďalšie vzdelávanie a zručnosti v oblasti informačných a komunikačných technológií. Je potrebné prijať opatrenia zabezpečujúce, aby sa vzdelávacia mobilita mladých ľudí a učiteľov stala pravidlom. Členské štáty by mali zlepšiť otvorenosť a primeranosť systémov vzdelávania a odbornej prípravy najmä prostredníctvom uplatňovania vnútroštátnych kvalifikačných rámcov poskytujúcich flexibilné možnosti vzdelávania a vytvárania partnerstiev medzi svetom vzdelávania/odbornej prípravy a svetom práce. Je potrebné zatraktívniť učiteľské povolanie. Vyššie vzdelávanie by sa malo stať otvorenejším pre netradičných študentov a mala by sa zvýšiť účasť na vysokoškolskom alebo rovnocennom vzdelávaní. S cieľom znížiť počet mladých ľudí, ktorí sú nezamestnaní a nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani odbornej príprave, by členské štáty mali prijať všetky nevyhnutné opatrenia na predchádzanie predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh rozhodnutia

Príloha - usmernenie 10 - odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úsilie členských štátov o zníženie chudoby by malo byť zamerané na podporu plnohodnotného zapojenia sa do spoločnosti a hospodárstva a na rozširovanie podnikateľských možností dôsledným využívaním pomoci z Európskeho sociálneho fondu. Snahy by sa takisto mali sústrediť na zabezpečenie rovnakých príležitostí prostredníctvom prístupu k dostupným, udržateľným a vysokokvalitným službám vrátane verejných služieb (zahŕňajúcim služby šírené on-line, v súlade s usmernením 4), a najmä zdravotnej starostlivosti. Členské štáty by mali zaviesť účinné antidiskriminačné opatrenia. Rovnako v snahe bojovať proti sociálnemu vylúčeniu, posilniť postavenie ľudí a zvýšiť účasť na trhu práce je potrebné zlepšiť systémy sociálnej ochrany, politiky celoživotného vzdelávania a aktívneho začlenenia, s cieľom vytvárať pre ľudí príležitosti v rôznych etapách ich života a chrániť ich pred hrozbou vylúčenia. Systémy sociálneho zabezpečenia a dôchodkové systémy sa musia zmodernizovať tak, aby sa zabezpečilo ich využívanie v plnej miere s cieľom poskytnúť primeranú podporu príjmu a zaručiť prístup k zdravotnej starostlivosti – a tým aj posilnenie sociálnej súdržnosti – a aby bola zároveň zabezpečená ich finančná udržateľnosť. Systémy dávok by mali byť zamerané na zaručenie istoty príjmu počas prechodov a znižovanie chudoby, najmä v skupinách s najväčším rizikom sociálneho vylúčenia, napr. rodín s jedným rodičom, menšín, ľudí so zdravotným postihnutím, detí a mladých ľudí, starších žien a mužov, legálnych migrantov a ľudí bez domova. Členské štáty by taktiež mali aktívne podporovať sociálne hospodárstvo a sociálnu inováciu v prospech najzraniteľnejších skupín.

V kontexte viacrozmernej povahy chudoby a sociálneho vylúčenia, by malo byť úsilie členských štátov o zníženie chudoby zamerané na podporu plnohodnotného zapojenia sa do spoločnosti a hospodárstva a na rozširovanie možností zamestnania pre všetkých dôsledným využívaním pomoci z Európskeho sociálneho fondu. Snahy by sa takisto mali sústrediť na zabezpečenie rovnakých príležitostí a rovnakej účasti žien na trhu práce prostredníctvom prístupu k dostupným, udržateľným a vysokokvalitným službám vrátane verejných služieb (zahŕňajúcim služby šírené on-line, v súlade s usmernením 4), a najmä zdravotnej starostlivosti. Členské štáty by mali zaviesť účinné antidiskriminačné opatrenia zameriavajúce sa najmä na ženy a zohľadňujúce feminizáciu chudoby a začleniť rodové hľadisko s cieľom chrániť rizikové skupiny a zabezpečiť ich začlenenie do trhu práce. Rovnako v snahe bojovať proti sociálnemu vylúčeniu, posilniť postavenie ľudí a zvýšiť účasť na trhu práce je potrebné zlepšiť systémy sociálnej ochrany, politiky celoživotného vzdelávania a aktívneho začlenenia, s cieľom vytvárať pre ľudí príležitosti v rôznych etapách ich života a chrániť ich pred hrozbou vylúčenia. Systémy sociálneho zabezpečenia a dôchodkové systémy sa musia zmodernizovať tak, aby sa zabezpečilo ich využívanie v plnej miere s cieľom poskytnúť primeranú podporu príjmu a zaručiť prístup k zdravotnej starostlivosti pre všetkých – a tým aj posilnenie sociálnej súdržnosti – a aby bola zároveň zabezpečená ich finančná udržateľnosť. Systémy dávok by mali byť zamerané na zaručenie istoty príjmu počas prechodov a znižovanie chudoby, najmä v skupinách s najväčším rizikom sociálneho vylúčenia v kontexte rodovej rovnosti, napr. rodín s jedným rodičom, menšín, ľudí so zdravotným postihnutím, detí a mladých ľudí, starších žien a mužov, legálnych migrantov a ľudí bez domova s osobitnou pozornosťou venovanou obetiam terorizmu ženského pohlavia, nezákonnému obchodovaniu, organizovanému zločinu a domácemu násiliu. Členské štáty by taktiež mali aktívne podporovať sociálne hospodárstvo a sociálnu inováciu v prospech najzraniteľnejších skupín pri tvorbe hospodárskych a sociálnych politík, ktoré viac zohľadňujú rodové hľadisko.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.6.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

2

12

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Andrea Češková, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Iratxe García Pérez, Jolanta Emilia Hibner, Mary Honeyball, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Nicole Kiil-Nielsen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Barbara Matera, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries, Raül Romeva i Rueda, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Anna Záborská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Christa Klaß, Elisabeth Morin-Chartier, Mariya Nedelcheva, Chrysoula Paliadeli

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Julie Girling, Gesine Meissner


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

14.7.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

40

2

7

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Milan Cabrnoch, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Pascale Gruny, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Stephen Hughes, Vincenzo Iovine, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Françoise Castex, Jelko Kacin, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Emilie Turunen

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia