Процедура : 2010/2072(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0236/2010

Внесени текстове :

A7-0236/2010

Разисквания :

PV 06/09/2010 - 20
CRE 06/09/2010 - 20

Гласувания :

PV 07/09/2010 - 6.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0303

ДОКЛАД     
PDF 545kWORD 500k
26.7.2010
PE 442.889v03-00 A7-0236/2010

относно финансирането и функционирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

(2010/2072(INI))

Комисия по бюджети

Докладчик: Miguel Portas

Докладчик по становище (*):

Elisabeth Morin-Chartier, комисия по заетост и социални въпроси

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 50 от Правилника за дейността

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (*)
 СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси
  РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно финансирането и функционирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

(2010/2072(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1) (МИС от 17 май 2006 г.), и по-специално точка 28 от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(2) (Регламент за ЕФПГ),

–   като взе предвид Регламент (EО) № 546/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) №1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(3),

–   като взе предвид своите резолюции, приети от 23 октомври 2007 г. досега(4), относно предложенията за решения на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление,

–   като взе предвид съобщенията на Комисията до Европейския парламент и до Съвета от 2 юли 2008 г. (COM(2008)0421) и от 28 юли 2009 г. (COM(2009)0394) относно дейностите на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията през 2007 г. и 2008 г.,

–   като взе предвид член 48 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становищата на комисията по заетост и социални въпроси и на комисията по икономически и парични въпроси (А7-0236/2010),

A. като има предвид, че за да се смекчат отрицателните последици от глобализацията за работниците, засегнати от колективни съкращения, и за да се засвидетелства солидарност с тези работници, в допълнение към увеличаването на възможностите им за повторно наемане на работа, Европейският съюз създаде Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (наричан по-долу „ЕФПГ”), за да се подпомогнат финансово отделни програми за реинтеграция на съкратени работници на пазара на труда; като има предвид също така, че ЕФПГ е обезпечен с максимална сума от 500 млн. евро годишно, произхождащи или от съществуващия резерв в рамките на горната граница на общите разходи за предходната година, или от анулирани бюджетни кредити за поети задължения през последните две финансови години, с изключение на свързаните с функция 1б от Финансовата рамка; като има предвид, че ЕФПГ беше създаден като гъвкав инструмент за специфично подпомагане, предназначен да реагира по-бързо и по-ефективно на реинтегрирането на работниците, засегнати от съкращения вследствие на промените в структурата на световната търговия,

Б.  като има предвид, че в отговор на увеличаването на безработицата, в резултат на икономическата и финансовата криза, както и на поуките от придобития през 2007 г. и 2008 г. опит, през юни 2009 г. Европейският съюз промени правилата, уреждащи използването на ЕФПГ; като има предвид, че тази промяна засегна всички заявления, които предстои да бъдат внесени преди 31 декември 2011 г., и се състоеше от разширяване на приложното поле на ЕФПГ, с прилагане на по-гъвкави и по-прецизни критерии за намеса, а също така и от увеличение на процента на съфинансирането и удължаване на периода на използване от страна на държавите-членки на осигуреното финансово участие,

В.  като има предвид, че анализ на мобилизираните в рамките на ЕФПГ средства между 2007 г. и края на първото полугодие на 2009 г. посочва скромно използване на отпуснатите ресурси – за 18 заявления, подадени от името на 24431 работници от 8 държави-членки, са мобилизирани едва 80 млн. евро от наличните общо 1,5 млрд. евро, при това за силно ограничен брой отрасли (предимно текстилната и автомобилната промишленост); като има предвид, че тези недостатъци намират своето отражение и в разликите между първоначално отпуснатите суми и сумите, използвани в крайна сметка, като 24,8 милиона евро (39,4% от мобилизираните бюджетни кредити) впоследствие са върнати – в случая с първите 11 заявления,

Г.  като има предвид, че макар все още да не е възможно да се оцени функционирането на ЕФПГ в светлината на преразгледания регламент, тъй като по внесените от май 2009 г. насам заявления все още се очаква решение или по тях още се работи, вече може да се твърди, че се наблюдава явно увеличение на броя на заявленията за подпомагане от ЕФПГ, което потвърждава уместността на внесените промени; като има предвид, че между май 2009 г. и април 2010 г. броят на внесените заявления е нараснал от 18 на 46, на поисканите общо суми – от 80 на 197 млн. евро, а държавите-членки, подаващи заявления, са вече 18, вместо 8, като същевременно броят на работниците, за които се търси помощ, почти се е удвоил (още 36 712 работници в сравнение с преди), а заявленията засягат много по-широк спектър икономически сектори,

Д.      като има предвид обаче, че девет държави-членки все още не са прибягнали до ЕФПГ, че мобилизираните средства остават много под наличните максимални годишни средства, в размер на 500 млн. евро, както и че повечето от заявленията касаят региони, където БВП на глава от населението е по-висок от средния за Европейския съюз, а процентът на безработицата е сравнително нисък; като има предвид, че с оглед на това може да се заключи, че макар и внесените в първоначалния регламент подобрения да са съществени, те остават ограничени в сравнение с наблюдаваното през последните години увеличение в броя на колективните съкращения,

Е.  като има предвид, че повишаването на процента на съфинансиране от 50% на 65% при преразглеждането през 2009 г. изглежда е един от факторите, които обясняват увеличения брой заявления,

Ж. като има предвид, че ограниченото използване на ЕФПГ за най-бедните региони на ЕС произтича от различаващите се национални стратегии и от трудностите, свързани с установяването на точния статус на потенциалните бенефициенти, преди да се вземе решение на европейско равнище,

З.  като има предвид, че въпреки общата декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията от 17 юли 2008 г., в която се призовава за оказване на възможно най-бърза и ефикасна финансова подкрепа от страна на ЕФПГ, продължителността на процедурата от момента на колективното съкращение до датата, на която ЕФПГ се намесва в подкрепа на потърсилата помощ държава-членка, все още е приблизително от 12 до 17 месеца; като има предвид, че това е една от причините за разликата между броя на работниците, за които е потърсено финансиране от ЕФПГ, и броя на реално подпомогнатите от фонда работници,

И. като има предвид, че проектът на междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно сътрудничеството по бюджетните въпроси(5) не променя съществено процедурата за мобилизиране на ЕФПГ, като прави процедурата на триалога факултативна, в съответствие със стандартната практика; като има предвид, че е малко вероятно тази промяна да ускори и облекчи процедурата,

Й. като има предвид, че съгласно междинния доклад на Комисията за оценка на функционирането на МИС(6) необходимостта от вземане на конкретно решение от двата клона на бюджетния орган за мобилизирането на ЕФПГ е един от факторите за мудността на процедурата; като има предвид, че това не следва да възпрепятства ускоряването и опростяването на решенията относно мобилизирането на ЕФПГ,

К. като има предвид, че все още не са налице надеждни и последователни данни относно прилагането на ЕФПГ от неговата промяна след 2009 г., и като заема твърдо позицията, че трябва да се определят задължения за прозрачност и редовна отчетност,

Л. като има предвид, че всичките 27 решения, взети между 2007 г. и април 2010 г., бяха положителни, а разрешените суми – еднакви с предложените от Комисията,

М. като има предвид, че явлението „глобализация” и последиците от икономическата криза за трудовата заетост ще продължат да съществуват и след 2013 г., като в резултат на това има вероятност през следващите години да се засили тенденцията за увеличаване на броя на заявленията; като има предвид обаче, че предназначението на фонда не е да служи като заместител за липсата на иновативност,

1.  счита, че добавената стойност на ЕФПГ, в качеството му на инструмент на социалната политика на Европейския съюз, се състои във видимостта, конкретността, целевата насоченост и временния характер на финансовата помощ, която той оказва за индивидуални програми за преквалификация и професионална реинтеграция на работници, засегнати от колективни съкращения в сектори или региони, които претърпяват сериозни икономически и социални затруднения;

2.  счита, че увеличението на броя на заявленията за получаване на финансиране от ЕФПГ и трудностите при прилагането на неговата процедура за мобилизиране и изпълнение изискват въвеждането, при първа възможност, на подобрения в процедурните му и бюджетни разпоредби; подчертава, че Комисията следва да подобри информацията относно ЕФПГ, както и видимостта му сред държавите-членки и неговите потенциални бенефициенти; съобразно с това призовава Комисията да изтегли напред представянето на своята междинна оценка за 30 юни 2011 г. и да добави към нея предложение за преразглеждане на регламента за ЕФПГ, за да се коригират най-явните недостатъци на фонда преди приключването на настоящата Многогодишна финансова рамка (МФР);

3.  призовава Комисията да оцени в своя междинен преглед осигуреното финансово участие, по-специално по отношение на следните качествени аспекти:

a) процента на успеваемост при реинтегрирането и оценката на повишаването на уменията на бенефициентите;

б) сравнителен анализ на мерките, финансирани в отговор на всяко едно заявление за получаване на средства от ЕФПГ, и резултатите въз основа на реинтеграцията;

в) спазването на критерия за недискриминация по отношение на договорните условия на съкратените работници и на работниците, които се възползват от своето право на свободно движение в рамките на ЕС;

г) процедурите за консултиране със социалните партньори, които са използвани или не са използвани при подготвянето на заявленията, както и извършените проверки на тяхното изпълнение;

д) въздействието на ЕФПГ върху мрежата на неговите бенефициенти, както и върху потенциално засегнатите от плана за съкращения малки и средни предприятия, чиито служители биха могли да се възползват от фонда;

е) анализ на последиците от различните кандидатури за получаване на средства от ЕФПГ, що се отнася до националната институция, отговаряща за тяхното управление;

ж) въздействието на помощта от ЕФПГ, по възрастова група, при подпомагането на държавите-членки и отраслите;

4.  призовава Комисията да оцени в своя междинен преглед предоставената помощ от гледна точка на бюджета и да отрази своите констатации, като обърне особено внимание на:

a) причините за голямото несъответствие между поисканите от ЕФПГ средства и възстановените суми от държавите-членки, бенефициенти на помощта, когато подпомагането вече е приключило;

б) това, кои са били финансираните, но неизпълнени програми и мерки, в случаите, в които държави-членки са възстановили отпуснати средства;

в) причините за големите разлики между държавите-членки по отношение на предоставеното финансиране на работник в различните заявления за получаване на средства от ЕФПГ;

г) анализ на съгласуването на различните програми, финансирани с европейски средства (включително подпомагането от ЕСФ), отпуснати за същия регион, в който се разглеждат заявления за получаване на средства от ЕФПГ и/или тяхното разглеждане е приключило;

     д) анализ на дела на общото финансиране, което Комисията е обявила, във връзка с други национални мерки за подпомагане и мерки за подпомагане на конкретни предприятия;

5.  счита, че при преразглеждането на регламента следва надлежно да се вземат предвид констатациите от оценката на функционирането на ЕФПГ, както и от натрупания опит, като се въведат мерки, които ще намалят значително продължителността на процедурата за мобилизиране на ЕФПГ;

6.  призовава Комисията да предложи добавянето в регламента за ЕФПГ на задължение държавите-членки да подкрепят участието на работнически сдружения на етапа на изпълнението; призовава Комисията да организира обмен на опит и добри практики, свързани с участието на работници в прилагането на ЕФПГ, така че настоящи и бъдещи съкратени работници да могат да се възползват от опита, придобит при предишни случаи;

7.  подчертава, че времето, необходимо за мобилизирането на ЕФПГ, може да се намали с 50%, ако се формулират и приемат следните мерки:

a) заявленията за мобилизиране на средства от ЕФПГ следва да се изготвят от държавите-членки още след обявяването на намерение за извършване на колективно съкращение, а не след неговото осъществяване;

б) Комисията следва да уведоми държавите-членки, че заявление би могло да се подаде още на първия ден след изпълнението на критериите за намеса;

в) следва да се осигурят всички възможни средства за гарантиране на бърза и подобрена комуникация със съответната държава-членка в този процес;

г) заявленията, подадени от държавите-членки на собствения им език и на един от работните езици на европейските институции, биха могли да помогнат на службата на Комисията, натоварена с тяхната проверка, да стори това без забавяне;

д) Комисията следва да разполага с необходимия човешки и технически капацитет, като се зачитат принципите на бюджетната неутралност, за да обработва бързо и ефективно подадените от държавите-членки заявления;

е) Комисията следва да вземе решение относно мобилизирането на ЕФПГ в срок до 3-4 месеца от получаването на подаденото от държавата-членка заявление, включително цялата необходима информация; в случаите, в които оценката на дадено заявление би могла да отнеме повече от 4 месеца, Комисията следва да уведоми ЕП възможно най-скоро и да изложи причините за това забавяне;

8.  призовава Комисията да предостави на държавите-членки набор от насоки за формата и изпълнението на заявленията за финансиране от ЕФПГ, насочени към постигането на бърза процедура за кандидатстване и широк консенсус между заинтересованите страни за стратегията, която да бъде приложена, и мерките, които да бъдат предприети за ефективното реинтегриране на работниците на пазара на труда; призовава държавите-членки да ускорят процедурата, като финансират предварително мерките, които следва да започнат от деня на подаването на заявлението, с цел възможно най-пълноценно използване на периода на прилагане на ЕФПГ в полза на засегнатите работници;

9.  напомня на държавите-членки за задължението им, от една страна, да включат социалните партньори от самото начало в изпълнението на задачата, свързана с изготвянето на заявленията, в съответствие с член 5 от регламента за ЕФПГ, и, от друга, да спазват член 9 от този регламент, който изисква държавите-членки да предоставят информация и да направят публично достояние финансираните действия, като тази информация трябва да бъде адресирана и до засегнатите работници, местните и регионални органи и социалните партньори, а също така и да стандартизират процедурите; призовава държавите-членки да подсигурят участието на работническите съвети преди започването на всяка програма, за да се гарантира предоставянето на истинска помощ от страна на социалните партньори при формулирането на планове за преструктуриране, които да отговарят на нуждите на работниците и служителите, а не на предприятията;

10. изисква от държавите-членки да създадат комуникационна и административна структура за ЕФПГ на национално равнище, с консултиране на всички заинтересовани страни, по-специално социалните партньори, и да обменят най-добри практики на европейско равнище, което ще създаде възможност за бърза и ефективна намеса от страна на ЕФПГ в случай на мащабни съкращения;

11. отбелязва, че Регламент (ЕО) № 1927/2006 позволява няколко държави да внесат съвместно заявления за подпомагане от ЕФПГ, когато засегнати работници в даден географски район или определен сектор не са съсредоточени в една и съща държава-членка;

12. счита, че за да се ускорят и опростят процедурите, трябва да се гарантира по-ефективна координация между Комисията и Европейския парламент, така че да може да се намали срокът за вземане на решение, без да се накърнява оценката на заявленията, внесени от съответните комисии на ЕП, като следователно:

a) Комисията трябва да отчита надлежно графика на ЕП по отношение на заседанията на парламентарните комисии, както и месечните сесии, като представя своите предложения своевременно, за да се ускори процедурата по вземане на решения;

б) Комисията трябва да информира своевременно ЕП относно срещнатите трудности и/или пречки при оценяването на заявленията на държавите-членки;

в) от друга страна, комисията по заетост и социални въпроси и комисията по бюджети ще полагат максимални усилия, за да се гарантира, че решенията се вземат на следващото пленарно заседание след приемането им в комисия;

13. счита, че тези незабавни мерки за допълнителна гъвкавост и опростяване на процедурата за мобилизиране на ЕФПГ биха могли да се въведат в регламента при преразглеждането му, ако придобитият към тази дата опит дава основания за това; поддържа становището, че никоя от тези мерки не следва по никакъв начин да ограничава или намалява правомощията на Парламента, като част от бюджетния орган, при вземането на решения за мобилизирането на фонда;

14. счита, че освен подобряването на процедурата следва да се удължи до края на настоящата МФР срокът на действие на въведената през 2009 г. дерогация за подпомагане на работниците, загубили своята работа поради икономическата и финансовата криза, като поради това процентът на съфинансирането следва да се запази на 65%, тъй като фундаменталните причини за нейното одобряване съвсем не са отстранени;

15. отбелязва включването за първи път в проектобюджета на Комисията за 2011 г. на бюджетни кредити за плащания за ЕФПГ и счита, че това е важен елемент от общия анализ на управлението и видимостта на този фонд; счита обаче, че тези бюджетни кредити за плащания може да не са достатъчни за покриване на сумите, необходими за заявленията за получаване на средства от ЕФПГ през 2011 г.; следователно отново призовава заявленията за средства от ЕФПГ да не се финансират изключително чрез трансфери от бюджетните редове за ЕСФ и призовава Комисията незабавно да определи и използва различни бюджетни редове за тази цел;

16. подчертава, че бъдещето на ЕФПГ ще бъде определено в рамките на преговорите по следващата МФР; счита, че за тази цел биха могли да се разгледат няколко възможности; счита, че следва да се обърне особено внимание на разглеждането на възможността да се създаде независим фонд с негови собствени бюджетни кредити за поети задължения и плащания, и призовава Комисията да представи предложения относно финансирането на такъв фонд; смята, че при евентуална бъдеща реформа на ЕФПГ той следва да запази своята гъвкавост, която понастоящем представлява сравнително предимство, що се отнася до структурните фондове на ЕС;

17. подчертава, че превръщането на настоящите мерки по линия на ЕФПГ в постоянен инструмент за подпомагане на активни мерки за търсене на работа ще демонстрира политическа воля за създаване на европейски социален стълб, в допълнение към социалните политики на държавите-членки, който ще бъде в състояние да възроди европейския подход в областта на професионалното обучение; с оглед на това отбелязва, че ЕФПГ следва да продължи да се различава по отношение на своите цели от Европейския социален фонд и европейските програми за обучение през целия живот, предвид факта, че ЕФПГ е съсредоточен по-скоро върху повишаването на уменията на всеки подпомаган работник, отколкото върху отговарянето на загрижеността на предприятията или предоставянето на всеобхватни услуги на заведения за професионална подготовка;

18. призовава държавите-членки, които използват ЕФПГ, да постигнат взаимодействие между ЕФПГ, ЕСФ и микрофинансирането с цел определяне на най-подходящата мярка за всеки отделен случай;

19. настоятелно призовава държавите-членки да използват ЕФПГ за изпълнението на европейските цели, за насърчаване придобиването на нови умения, за нови, устойчиви, екологични и висококачествени работни места в определени региони и за създаването на благоприятни условия за предприемачество и учене през целия живот, така че да се позволи на работниците да се развиват в професионален план и да дават своя принос за подобряване конкурентоспособността на Съюза в контекста на глобализацията;

20. призовава Комисията да изготвя по-добри отчети за използването на ЕФПГ, като значително разшири своите годишни доклади и редовно предоставя на Парламента данни за прилагането на финансовото подпомагане от страна на държавите-членки;

21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)

OВ L 406, 30.12.2006 г., стp. 1.

(3)

OВ L 167, 29.6.2009 г., стp. 26.

(4)

Приети текстове от 25.3.2010 г. (P7_TA-PROV(2010)0071 и P7_TA-PROV(2010)0070), 9.3.2010 г. (P7_TA-PROV(2010)0044, P7_TA-PROV(2010)0043 и P7_TA-PROV(2010)0042), 16.12.2009 г. (P7_TA-PROV(2009)0107), 25.11.2009 г. (TA-PROV(2009)0087), 20.10.2009 г. (P7_TA(2009)0049), 15.09.2009 г. (P7_TA(2009)0009), 5.5.2009 г. (P6_TA(2009)0339), 18.11.2008 г. (OВ C 16E, 22.1.2010 г., стр. 84), 21.10.2008 г. (OВ C 15E, 21.1.2010 г., стр. 117), 10.4.2008 г. (OВ C 247E, 15.10.2009 г., стр. 75), 12.12.2007 г. (OВ C 323E, 18.12.2008 г., стр. 260) и 23.10.2007 г. (OВ C 263E, 16.10.2008 г., стр. 155).

(5)

8 COM(2010)0073 от 3.3.2010 г.

(6)

COM(2010)0185 от 27 април 2010 г.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

           Настоящият доклад по собствена инициатива се появява след повече от три години изпълнение на ЕФПГ съгласно регламента от 20 декември 2006 г.(1), който беше значително изменен с регламента от 18 юни 2009 г(2). Като се основава на натрупания през този период опит и на становището на националните експерти, които бяха изслушани на 28 април 2010 г., докладът прави равносметка на финансирането и функционирането на фонда преди и след преразглеждането на неговото правно основание. Предвид структурното увеличаване на безработицата и умножаването на случаите на колективни съкращения в Европейския съюз, докладът препоръчва превръщането на ЕФПГ в постоянен инструмент за солидарност към работниците, засегнати от колективни съкращения, още от следващата финансова перспектива. В по-краткосрочен план се предлагат изменения в по-ограничен мащаб, които имат за цел да отстранят най-очевидните му недостатъци. Някои от тези предложения за изменение са приложими незабавно. Други следва да бъдат разгледани в рамките на преразглеждането на регламента за ЕФПГ след неговата междинна оценка. За тази цел от Комисията се изисква да изтегли напред датата за тази оценка за 31 юли 2011 г.

           Обобщеният по-долу подход се основава на подробен анализ на правните условия за мобилизирането на ЕФПГ (1) и на неговото ефективно мобилизиране между 2007 г. и април 2010 г. (2).

I. УСЛОВИЯ ЗА МОБИЛИЗИРАНЕ НА ЕФПГ

· Основни условия

           Първоначално единствената цел на ЕФПГ беше да се смекчат отрицателните последици от глобализацията за най-уязвимите и по-слабо квалифицираните работници в някои отрасли, търпящи съкращения в резултат на големи промени в световната търговия, водещи до сериозно смущение в икономиката. От юни 2009 г. неговият обхват се разшири и вече обхваща работниците, съкратени като пряк резултат от глобалната финансова и икономическа криза, за заявленията, внесени от 1 май 2009 г. до 31 декември 2011 г.

Необходимо ли е да се преразгледа предметът на ЕФПГ, като се има предвид структурното увеличаване на безработицата и умножаването на случаите на колективни съкращения в Европейския съюз? Въведената през юни 2009 г. дерогация достатъчна ли е, за да се реагира на кризата?

Държавите-членки могат да кандидатстват за финансиране от ЕФПГ, при условие че е изпълнен един от следните три критерия за намеса:

– най-малко 500 съкращения (1 000 преди 2009 г.) за период от четири месеца в предприятие в държава-членка, като броят на засегнатите работници може да включва съкратените работници при доставчици или производители надолу по веригата (член 2, буква а)(3);

– най-малко 500 съкращения (1 000 преди 2009 г.) за период от девет месеца, особено в малки или средни предприятия от един раздел на NACE 2 в един регион или в два граничещи региона на ниво NUTS II (член 2, буква б)4);

– съкращения, които влияят сериозно на заетостта и местната икономика, дори ако предходните критерии не са изпълнени, в малки пазари на труда или в надлежно обосновани изключителни случаи (член 2, буква в)4).

Достатъчно ли е понижаването на прага от 1000 на 500 работници ? Подходящи ли са сроковете и географските периметри за осчетоводяването на тези съкращения ?

           ЕФПГ допринася за финансирането на активни мерки на пазара на труда, които формират част от съгласуван пакет персонализирани услуги, предназначени за повторно професионално интегриране на съкратените работници на пазара на труда. Тези активни мерки се състоят, например, в помощ при търсене на работа, обучение, помощи за насърчаване на мобилността или мерки за стимулиране на работници в неизгодно положение или по-възрастни работници за оставането или връщането им на пазара на труда. За сметка на това пасивните мерки за социална закрила не се финансират от ЕФПГ.

Как може да се запази иновативният подход на ЕФПГ, съсредоточен върху валоризацията на възможностите и желанията на всеки подпомаган работник, и същевременно да се насърчава разпространението му към други мерки?

           Помощта от ЕФПГ трябва да допълва действията на държавите-членки, а не да ги замества. Това изискване за допълняемост минава през определянето на максимален процент на съфинансиране в размер на 50% от разходите за предвидените мерки, който достига 65% през 2009 г. за заявленията, подадени преди 31 декември 2011 г.

Временното увеличение на процента на съфинансиране на ЕФПГ достатъчно ли е?

           Освен това действието на ЕФПГ трябва да бъде координирано с това на останалите политики на Европейския съюз. Това изискване за координация се проявява чрез забрана на всяко съфинансиране на разходите за мерките, предвидени от други финансови инструменти на Общността. В тази връзка е важно държавите-членки да гарантират по-конкретно, че мерките, подкрепяни от ЕФПГ, не получават финансиране и от ЕСФ, след като е известно, че една от насоките на ЕСФ се състои в „подобряване на способността за адаптация на трудещите се и на предприятията и повишаване на гъвкавостта на пазарите на труда”(4);

Спазва ли се напълно изискването за координация ?

· Процедурни условия

           ЕФПГ е обезпечен с максимална сума от 500 млн. евро годишно, произхождащи или от съществуващия резерв по общия таван на разходите за предходната година или от анулирани кредити за поети задължения през последните две финансови години, с изключение на свързаните с функция 1б от Финансовата рамка.

           Бюджетните кредити за поети задължения се записват в общия бюджет на Европейския съюз като провизии (бюджетен ред 40 02 43) чрез обикновената бюджетна процедура, след като Комисията определи достатъчни маржове и/или прекратени ангажименти. Съответните бюджетни кредити за плащания могат да бъдат записани в резерва, да бъдат взети от бюджетни позиции, по които има занижено усвояване на средствата, или да бъдат записани в бюджетния ред за ЕФПГ (04 05 01).

Трябва ли ЕФПГ да остане фонд без средства?

Процедурата за мобилизиране на ЕФПГ включва 4 фази:

– представяне на заявление за финансиране от ЕФПГ от държавата-членка до Комисията в срок от 10 седмици от датата, на която условията за мобилизиране на ЕФПГ са изпълнени, като заявлението може да бъде допълнено впоследствие;

– разглеждане на заявлението от Комисията след консултация с държавата-членка, последвано, при необходимост, от стартирането на бюджетната процедура посредством предложение за решение за мобилизиране на ЕФПГ, с което се определя размерът на предоставяната финансова помощ, както и искане за прехвърляне на сумата за тази помощ;

– разглеждане на предложението за решение за мобилизиране на ЕФПГ и на искането за прехвърляне от двата клона на бюджетния орган, последвано, при необходимост, от тяхното приемане със или без изменения;

– изплащане на финансовата помощ, предоставена на съответната държава-членка, на един път в срок от 15 дни след приемането на решението за мобилизиране на ЕФПГ от бюджетния орган.

Все още ли е абсолютно необходимо решение на бюджетния орган за мобилизиране на средства за всеки случай поотделно? Предвидените срокове необходими ли са и/или спазват ли се? По какъв начин разглеждането на заявленията от Комисията може да стане по-предвидимо за държавите-членки?

Процедурата за изпълнение на ЕФПГ може да бъде разделена на три фази:

– използване на финансовата помощ от държавата-членка в срок от 24 месеца след датата на заявлението или след датата, на която започва прилагането на обхванатите мерки, при условие че те са започнали да се прилагат не по-късно от три месеца след датата на подаване на заявлението (в срок от 12 месеца след датата на заявлението преди 2009 г.);

– представяне на отчет за оползотворяването на финансовата помощ от държавата-членка в срок от 6 месеца след крайния срок на използване;

– прекратяване на финансовата помощ от Комисията в срок от 6 месеца след получаването на отчета за нейното оползотворяване.

Достатъчно ли е удвояването на срока за използване на финансовата помощ от държавата-членка? Оптимална ли е процедурата за контрол на използването на финансовата помощ от страна на Комисията?

II. МОБИЛИЗИРАНЕ НА ЕФПГ МЕЖДУ 2007 Г. И АПРИЛ 2010 Г.

· Анализ на решенията и заявленията за мобилизиране на ЕФПГ

Броят на заявленията и поисканите суми са съсредоточени в ограничен брой държави-членки, без да съществува връзка с различията по отношение на богатството и процента на безработица:

           Между 2007 г. и април 2010 г. са приети 27 решения за мобилизиране на ЕФПГ и са подадени и одобрени 58 заявления. Тези решения и заявления касаят съответно 13 и 17 държави-членки. Това означава, че 10 държави-членки не са изразили желание или не са успели да използват фонда.

           Петте държави-членки, които са подали най-много заявления за финансова помощ (Франция, Италия, Испания, Ирландия, Германия) са поискали приблизително 70% от общия размер на изискваните бюджетни кредити, а петте държави-членки, които са представили най-малко заявления за финансова помощ (Чешка република, Полша, Малта, Финландия, Литва) са поискали приблизително 2% от общия размер.

           Решенията за мобилизиране на ЕФПГ касаят региони на ниво NUTS II, където средното равнище на БВП на глава от населението достига 109.3% от средното за Европейския съюз, а процентът на безработица е средно едва 5.9%(5).

Защо ЕФПГ е от полза основно за региони, където БВП на глава от населението е по-висок от средното за Европейския съюз, а процентът на безработица остава в умерени граници, и как могат да се коригират тези различия?

Броят на заявленията и поисканите суми са предмет на мобилизиране, което нараства, но остава ограничено по отношение на наличните бюджетни кредити:

           Преди преразглеждането през юни 2009 г. бяха приети само 16 решения в полза на 8 държави-членки и с общ размер на мобилизираните средства от 80 млн. евро.

Съпоставката между различните финансови години обаче показва нарастване на процента на използване на средствата, което е свързано именно с опростяването на условията за прибягване до ЕФПГ през 2009 г., както и с икономическата и финансова криза. Процентът на използване на бюджетни кредити се повишава от 3.7% през 2007 г. (18.6 млн. евро) до 9.8% през 2008 г. (49 млн. евро) и 10.5% през 2009 г. (52 млн. евро). Тази тенденция изглежда ще продължи и през 2010 г. Между юни 2009 г. и април 2010 г. са приети, разгледани или внесени 42 заявления във връзка с 36 712 нови работника и 9 допълнителни държави-членки, за обща сума в размер на 197 млн. евро.

Трайно ли е значителното увеличение на заявленията и поисканите суми и ако отговорът е да, как може да се обясни и преодолее ефективно?

Между отделните държави-членки съществуват големи различия по отношение на поисканата сума за всеки работник:

Приетите решения касаят 29 292 съкратени работници, а внесените заявления са идентифицирали 54 867 случая на работници, за които се търси помощ.

Поисканата финансова помощ представлява средно 5 253 евро на работник. Съотношението между най-малкия (511 евро)(6) и най-големия размер (22 031 евро)(7) на поисканата финансова помощ достига 1:40.

Напълно оправдани ли са съществуващите различия в различните държави-членки по отношение на финансовото усилие за всеки работник и ако отговорът е не, по какъв начин това може да бъде коригирано?

Заявленията за мобилизиране на ЕФПГ зависят от пълния набор критерии за намеса, но съотношенията са несъразмерни:

Държавите-членки се позовават на критерия за намеса съгласно член 2, буква б) от регламента относно ЕФПГ в 57.7 % от случаите, на критерия съгласно член 2, буква a) в 36.5 % от случаите и на критерия съгласно член 2, буква в) в 5.8 % от случаите. Само една държава-членка (Литва) се позовава на всеки от трите критерия за намеса в поне едно от своите заявления.

От юни 2009 г. позоваванията на критерия за намеса съгласно член 2, буква б) са повече в сравнение с предходния период (в размер на 60% от разгледаните заявления спрямо 50%).

Как могат да бъдат обяснени различията, които се наблюдават между държавите-членки по отношение на позоваването на критериите?

Финансовата помощ от ЕФПГ засяга само малко на брой икономически сектори, въпреки че се наблюдава тенденция на диверсификация:

Докато 16-те решения, взети съгласно първоначалния регламент, се отнасяха основно за сектора на текстила (50%), автомобилния сектор (31%) и сектора на мобилните телефонни услуги (19%), подадените заявления съгласно изменения регламент се отвориха към нови сектори, като например тези на механиката, електрониката, печатните услуги и строителството.

Наблюдаваните секторни различия винаги ли са оправдани от съображения, свързани с глобализацията или с кризата?

· Анализ на процедурата за мобилизиране и изпълнение на ЕФПГ

Въпреки че до момента ЕФПГ не е разполагал със собствени бюджетни кредити за плащания, положението би могло да се промени от 2011 г. нататък:

Всички бюджетни кредити за плащания, мобилизирани за изпълнение на ангажиментите, бяха взети от бюджетните позиции, за които можеше да се предвиди занижено усвояване на средствата. Потребностите бяха покрити до 97.6% от бюджетните позиции, свързани с ЕСФ, като оставащите бюджетни кредити бяха приспаднати от бюджетния ред „Правосъдие по наказателни и граждански дела”. Въпреки че възможността за записване на бюджетни кредити за плащания в резерв заедно с бюджетните кредити за поети задължения все още не е била използвана, проектобюджетът за 2011 г. предвижда за пръв път внасянето на 50 млн. евро бюджетни кредити за плащания по бюджетния ред за ЕФПГ.

Какви ще бъдат последиците от записването на бюджетни кредити за плащания в бюджетния ред за ЕФПГ по отношение на сроковете за мобилизиране?

Процедурата за мобилизиране на ЕФПГ е с прекомерно голяма продължителност, което е в ущърб на нейната ефикасност и интереса й за държавите-членки:

Срокът, който изтича от момента на подаване на заявление за финансиране от ЕФПГ до изплащането на предоставената финансова помощ, надхвърля повече от 9 месеца средно.

Този период може да се раздели, както следва:

– 6 месеца от момента на подаване на заявлението от държавата-членка и приемането на предложението за решение за мобилизиране на ЕФПГ от Комисията;

– 2 месеца от приемането на предложението за решение за мобилизиране на ЕФПГ от Комисията до приемането му от бюджетния орган;

– 1 месец и една седмица от приемането на решението за мобилизиране на ЕФПГ от бюджетния орган до изплащането на финансовата помощ от Комисията(8).

Това вреди на привлекателността на ЕФПГ за държавите-членки, които осигуряват предварително финансиране за активните мерки на пазара на труда, без да знаят резултата от процедурата. Това отчасти обяснява различията, които се наблюдават между броя на работниците, за които се търси финансова помощ от ЕФПГ, и броя на подпомогнатите работници, като съкратените работници могат да решат да се оттеглят от пазара на труда или да намерят работа през този период. В крайни случаи тези различия могат да задължат държавите-членки да възстановят изцяло предоставената финансова помощ, ако критерият за броя на работниците вече не се изпълнява впоследствие.

Как да се намали продължителността на процедурата за мобилизиране на ЕФПГ, за да стане по-привлекателна за държавите-членки?

(1)

   Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията

(2)

   Регламент (ЕО) № 546/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията

(3)

   Посочените членове са тези от Регламент (ЕО) № 1927/2006 .

(4)

  Решение на Съвета (ЕО) № 2006/702 от 6 октомври 2006 г. относно стратегическите насоки на Общността за сближаване.

(5)

  Източник: Евростат, данни от 2007 г. за БВП на глава от населението и от 2008 г. за процента на безработица.

(6)

        ЕФПГ/2010/010, Unilever (Чешка република).

(7)

        ЕФПГ/2010/007, Steiermark-Niederoesterreich (Австрия).

(8)

  Общият срок и срокът за изплащането на предоставената финансова помощ касаят само първите 15 решения за мобилизиране на ЕФПГ предвид липсата на информация за последващите решения. Другите два срока са изчислени въз основа на всички приети решения.


СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (*) (25.6.2010)

на вниманието на комисията по бюджети

относно финансирането и функционирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

(2010/2072(INI))

Докладчик по становище: Elisabeth Morin-Chartier

(*) Процедура с асоциирани комисии - член 50 от правилника за дейността

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като има предвид, че Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) не налага на държавите-членки активни мерки на пазара на труда, които да трябва да бъдат изпълнени в рамките на заявление за получаване на финансиране от фонда, а изисква разработването на съгласуван пакет от персонализирани услуги за реинтегриране на работниците на пазара на труда, в съответствие с член 3 от регламента за ЕФПГ(1), който напълно запазва гъвкавостта на държавите-членки да адаптират мерките за съкратените работници според местните и личните нужди, съгласно всяко заявление;

1.  припомня, че социалната политика и политиката по заетостта са предмет на координирани национални правомощия посредством отворения метод на координация и чрез използването на всички възможни взаимодействия за гарантиране на положително развитие за Съюза в условия на глобализация и за посрещане на предизвикателството на социалната и професионалната интеграция в и между държавите-членки; припомня също така, че ЕФПГ е инструмент, който е създаден за подпомагане на тази цел и в помощ на работниците в случай на масови съкращения;

2.  изисква продължаване на ЕФПГ в бъдеще и ясното координиране на преработената му версия от 2009 г. с преразглеждането на Европейския социален фонд за след следващата средносрочна финансова рамка с цел използването му като средство за бързо реагиране в кризисни ситуации.

3.  призовава Европейската комисия да предложи промени в регламента за ЕФПГ за максимално ускоряване на процедурата за кандидатстване в краткосрочен план, с цел средствата да бъдат отпускани в рамките на шест месеца след съкращението, включително чрез проучване на възможностите за започване на процедурата веднага след обявяването на съкращения, вместо след влизането им в сила, за максимално опростяване на процеса на вземане на решения в Европейската комисия и за стандартизиране на процедурите; освен това призовава Европейската комисия да разработи идеи за следващата финансова рамка за постигане на целите за сътрудничество с държавите-членки за улесняване на бъдещи основни промени към устойчива икономика и трудов пазар от една страна, и улесняване на бързата и гъвкава помощ за работници, съкратени поради неочаквани трусове в икономиката, от друга;

4.  припомня на държавите-членки значението на вземането на незабавни мерки за намеса на пазара на труда, успоредно с подаването на заявление до ЕФПГ;

5.  изисква от Комисията да предостави на държавите-членки набор от насоки за формата и изпълнението на заявленията за финансиране от ЕФПГ, целта на които да бъде бърза процедура по кандидатстване и широк консенсус между заинтересованите страни за стратегията, която да бъде приложена, и мерките, които да бъдат предприети за ефективно повторно интегриране на работници на пазара на труда; призовава държавите-членки да ускорят процедурата като финансират предварително мерките, които следва да започнат от деня на подаването на заявлението с цел възможно най-пълноценно използване на периода на прилагане на ЕФПГ в полза на засегнатите работници;

6.  напомня на държавите-членки задължението им от една страна да приобщят социалните партньори още от началото на изготвянето на заявленията, в съответствие с член 5 на регламента за ЕФПГ, а от друга да спазват член 9 от този регламент, който изисква от държавите-членки да предоставят информация и правят публично достояние финансираните действия и тази информация да бъде адресирана и до засегнатите работници, местните и регионални органи, и социалните партньори и да се стандартизират процедурите; призовава държавите-членки да осигурят приобщаването на работническите съвети преди започването на всяка програма за да се гарантира съдействието на социалните партньори при формулирането на планове за преструктуриране, които да отговарят на нуждите на работниците и служителите, а не на тези на предприятията;

7.  настоятелно приканва Комисията да прилага правилно Директива 2002/14/ЕО за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите и Директива 94/45/ЕО за създаване на Европейския работнически съвет, за да се предоставят на социалните партньори всички необходими инструменти за анализ на предложения план за съкращения и преструктуриране, преди той да бъде обявен и по този начин да им се позволи да изиграят пълноценно своята роля;

8.  призовава Европейската комисия да предложи добавянето в регламента за ЕФПГ на задължение за държавите-членки да подкрепят участието на работнически асоциации в периода на прилагане; призовава Европейската комисия да организира обмен на опит и добри практики, свързани с участието на работници в прилагането на ЕФПГ, така че настоящи и бъдещи съкратени работници да могат да се възползват от опита придобит при предишни случаи;

9.  изисква от държавите-членки да създадат комуникационна и административна структура на ЕФПГ на национално равнище, която да има връзка с всички участници, по-специално със социалните партньори, и да обменят най-добри практики на европейско равнище, което ще позволи бърза и ефикасна намеса от страна на ЕФПГ в случай на масови уволнения;

10. припомня, че Регламент (ЕО) №1927/2006 позволява на няколко държави да внесат съвместно заявления за подпомагане от ЕФПГ, когато засегнати работници в даден географски район или определен сектор не са съсредоточени в една и съща държава-членка;

11. изисква от Комисията да представи предложение за това как регламентът за ЕФПГ следва да бъде изменен, за да се позволи включването на всички работници, съкратени във връзка с едно и също събитие по сектори и региони;

12. призовава Европейската комисия да разгледа възможни решения за преодоляване на сегрегацията между съкратени работници, които са обект на мерки, свързани с заявление до ЕФПГ и други съкратени работници в същата област;

13. призовава държавите-членки, които ползват ЕФПГ да повишат ефективността на неговото усвояване и да приемат индивидуализиран и социален подход при предоставянето на помощ на съкратени работници и да насърчават придобиването на допълнителна квалификация и преквалификацията, по-специално в случай на масови съкращение, за да подобрят възможностите на работниците на пазара на труда, който търпи дълбоки структурни промени; призовава за това правилата за национално прилагане да не правят усвояването на средствата по-рестриктивно; призовава държавите-членки и местните органи да направят всички възможно, за да съживят местата, пострадали от преместване на стопански дейности, за да се запази икономическата активност на тези места, като се отчита, че ЕФПГ е ориентиран единствено към служителите и работниците; препоръчва на държавите-членки да засилят за тази цел обмена на най-добри практики, а именно като се възползват от „Progress“ и по-специално от новия инструмент за микрофинансиране;

14. приветства заключенията на Съвета относно „Нови умения за нови работни места“ и подчертава, че ЕФПГ предоставя на държавите-членки допълнителни средства за обучение на съкратени работници за работни места, ориентирани към бъдещето и за по-голяма мобилност;

15. приканва държавите-членки да използват ЕФПГ за изпълняването на европейските цели, за насърчаване на придобиването на нови умения за нови, устойчиви, екологични и висококачествени работни места в определен регион и за създаването на благоприятни условия за предприемачество и учене през целия живот, като по този начин се позволи на работниците да се развиват в професионален план и да дадат своя принос за подобряване конкурентоспособността на Съюза в условията на глобализация;

16. призовава държавите-членки, които използват ЕФПГ да създадат взаимодействие между ЕФПГ, ЕСФ и микрофинансирането, с цел определяне на най-подходящата мярка във всеки отделен случай.

17. насърчава държавите-членки да предприемат мерки, съответстващи на регламента за ЕФПГ за увеличаване на мобилността на работниците, когато перспективите за заетост в региона не са благоприятни;

18. подчертава, че в контекста на глобализацията, бъдещата конкурентоспособност на ЕС може да бъде гарантирана само чрез целеви усилия за създаване на възможно най-голяма маса умения сред работниците в ЕС; счита, че ЕФПГ следва съответно също така да помага за преодоляване на периоди на безработица по конструктивен начин чрез интензивни мерки за специализация и преквалификация;

19. припомня на предприятията социалната им отговорност да направят всичко възможно за осигуряване на работниците преди началото на техния период на безработица възможност за признаване на придобития опит и квалификация, за да може преквалификацията им да бъде възможно най-специализирана и бърза и те да могат да намерят „добра” стабилна работа, която да им предлага перспективи в отрасъл, който ще остане устойчив;

20. установява наличието на сериозни разлики между отделните случаи, дължащи се на различните ситуации в отделните държави-членки; следователно изисква от Комисията да изготви предложение, целящо постигането на по-голяма гъвкавост на критериите за намеса за всяка отделна държава-членка, с оглед по-голяма им приспособимост към националните икономически особености, като се извършва оценка на възможността за удължаване на референтния период и периметъра на съответните предприятия, като се положат усилия да няма неравен достъп до този инструмент в отделните държави-членки;

21. призовава при усвояването на ЕФПГ от държавите-членки да се изисква предприемането на мерки, които да гарантират, че лицата, които не са техни граждани сред имащите право на финансиране имат възможност да се възползват от тези средства;

22. изисква от Комисията да предостави подкрепа също и на държавите-членки, социалните партньори и работническите асоциации по време на процеса на изпълнение на мерките;

23. изисква от Комисията да избягва предизвикването изкривявания на конкуренцията чрез насърчаване на уеднаквяването на задълженията на предприятията в областта на съкращенията в рамките на Съюза;

24. подчертава по-специално, че Европейската комисия и държавите-членки следва тясно да си сътрудничат и ефективно да наблюдават подкрепата, предоставяна на мултинационални дружества и да установят стабилни инвестиции в създаването на работни места с права, за да се ограничи социалният дъмпинг;

25. призовава Комисията да гарантира, че политиките и инструментите са последователни, за да се елиминира възможността от възникване на конфликт между целите за растеж и конкурентоспособност и целите за постигане на заетост, сближаване и социално приобщаване;

26. приканва Комисията да представи в рамките на годишния си доклад статистически данни относно ефикасността на ЕФПГ и стратегиите за преквалификация с оглед връщане към заетост като анализира въздействието на структурата на пазара на труда върху тази ефикасност;

27. подчертава необходимостта във времена на недостиг на финансови средства Комисията да оценява ефективността и устойчивостта на мерките, финансирани чрез ЕФПГ в сътрудничество с държавите-членки; отбеляза, че за тази цел трябва да бъдат разработени стандартни критерии, като изпълнение на мерки за придобиване на уменията, успех при намирането на нова работа и продължителността на новия трудов договор.

28. изисква от Комисията да представи доклад относно досегашното използване на ЕФПГ, който излага по-специално това как са били използвани средствата и каква част от цялото финансиране са представлявали в сравнение с други мерки за подпомагане на национално равнище и на равнище предприятия; призовава Комисията да направи първоначални заключения от този доклад и в кратки срокове да представи предложения за подобрения на фонда;

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.6.2010 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

1

7

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Edit Bauer, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Liisa Jaakonsaari, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Rovana Plumb, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Schroedter, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Julie Girling, Dieter-Lebrecht Koch, Jan Kozłowski, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor

(1)

Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията, изменен от Регламент (ЕО) № 546/2009 на Европейския парламент и на Съвет от 18 юни 2009 г.)


СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси (29.6.2010)

на вниманието на комисията по бюджети

относно финансиране и функциониране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

(2010/2072(INI))

Докладчик по становище: Sharon Bowles

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  призовава Комисията незабавно да представи доклад относно досегашното използване на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), който излага по-специално подробен отчет относно степента, до която средствата са били използвани в подкрепа на уволнените поради причини, свързани с глобализацията, в сравнение с тези, свързани с икономическата криза, и частта от цялото финансиране, която са представлявали по отношение на други мерки за подпомагане на национално равнище и на равнище предприятия; призовава Комисията да направи първоначални заключения от този доклад и да формулира предложения за бъдещето на фонда;

2.  подчертава важната роля, която структурните фондове на ЕС, заедно със заемите и инициативите на ЕИБ, играят за осигуряване на инвестиционен капитал за европейските предприятия, включително МСП, като по този начин на първо място и наред с ЕФПГ допринасят за възобновяване на промишлената база в Съюза;

3.  призовава Комисията да въведе критерии, които обвързват отпускането на помощи от ЕФПГ преди всичко с мерки за преструктуриране, които създават и укрепват заетостта, подпомагат ученето през целия живот (с което повишават конкурентоспособността както на работниците, така и на местните икономики) и насърчават завръщането към развитие в засегнатите региони, свързано с устойчива околна среда и социално равновесие; също така призовава Комисията да преразгледа критериите, за да се отчита населението в трудова възраст в съответния регион, вместо само абсолютният брой на уволнените лица;

4.  призовава Комисията да преразгледа критериите за ползване на ЕФПГ при спазване на гореспоменатите условия и значително да улесни, когато това е необходимо, процедурата за кандидатстване;

5.  призовава Комисията да извърши оценка на бъдещите потребности на финансовата рамка на ЕФПГ.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

28.6.2010 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

37

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Pervenche Berès, Sari Essayah, Ashley Fox, Danuta Maria Hübner, Danuta Jazłowiecka, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Sirpa Pietikäinen

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Bendt Bendtsen, Gesine Meissner, Marit Paulsen, Britta Reimers, Joachim Zeller


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

14.7.2010 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

9

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Peter Jahr, Riikka Manner, Georgios Stavrakakis, Theodor Dumitru Stolojan

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Lucas Hartong

Правна информация - Политика за поверителност