Διαδικασία : 2010/2072(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0236/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0236/2010

Συζήτηση :

PV 06/09/2010 - 20
CRE 06/09/2010 - 20

Ψηφοφορία :

PV 07/09/2010 - 6.13
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0303

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 275kWORD 388k
6.7.2010
PE 442.889v03-00 A7-0236/2010

σχετικά με τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

(2010/2072(INI))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Miguel Portas

Συντάκτρια γνωμοδότησης(*):

Elisabeth Morin-Chartier, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών: ΄Αρθρο 50 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

(2010/2072(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1) (ΔΣ της 17ης Μαΐου 2006), και ιδιαίτερα την παράγραφο 28,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(2) (κανονισμός ΕΤΠ),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 546/2009, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2009 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(3),

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με τις προτάσεις απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ' εφαρμογή του σημείου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, που εγκρίθηκαν από τις 23 Οκτωβρίου 2007 έως σήμερα,(4)

–   έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 2ας Ιουλίου 2008 (COM(2008)0421) και της 28ης Ιουλίου 2009 (COM(2009)0394) σχετικά με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση κατά το 2007 και το 2008,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (A7-0236/2010),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου να εξουδετερώσει τις αρνητικές συνέπειες της παγκοσμιοποίησης για τους εργαζομένους που πλήττονται από μαζικές απολύσεις και να επιδείξει την αλληλεγγύη της προς τους εν λόγω εργαζομένους, αλλά και για να ευνοήσει την εργασιακή τους επανένταξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να συστήσει ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (εφεξής "το ΕΤΠ") με στόχο τη χρηματοδοτική υποστήριξη των ατομικών προγραμμάτων επαγγελματικής επανένταξης το ΕΤΠ έχει προικοδοτηθεί με ένα ανώτατο ετήσιο ποσό 500 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προέρχεται είτε από το περιθώριο που αφήνει το συνολικό ανώτατο όριο δαπανών του προηγουμένου έτους, είτε από τις ακυρωθείσες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, πλην εκείνων που συνδέονται με το κεφάλαιο 1β του δημοσιονομικού πλαισίου· ότι το ΕΤΠ δημιουργήθηκε ως ευέλικτο, έκτακτο μέσο χρηματοδοτικής υποστήριξης, το οποίο προοριζόταν για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επανένταξη των εργαζόμενων που απολύθηκαν εξαιτίας των αλλαγών στα εμπορικά πλαίσια σε παγκόσμιο επίπεδο,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου να αντιμετωπίσει την αύξηση της ανεργίας που οφείλεται στην οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και να αντλήσει τα διδάγματα της αποκτηθείσας το 2007 και 2008 πείρας, τον Ιούνιο του 2009 η Ευρωπαϊκή Ένωση τροποποίησε τους κανόνες χρησιμοποίησης του ΕΤΠ• ότι η τροποποίηση αυτή αφορά όλες τις αιτήσεις που πρόκειται να υποβληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 και συνίσταται στη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του ΕΤΠ, στην χαλάρωση και τη διευκρίνιση των κριτηρίων παρέμβασης, στην αύξηση του συντελεστή συγχρηματοδότησης που εφαρμόζει και σε παράταση της διάρκειας προσφυγής των κρατών μελών στη χρηματοδοτική συνεισφορά του,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση των πιστώσεων που διατέθηκαν στο πλαίσιο του ΕΤΠ μεταξύ του 2007 και της λήξης του πρώτου εξαμήνου 2009 αποκαλύπτει περιορισμένη χρήση των πιστώσεων, δεδομένου ότι κινητοποιήθηκαν μόνο 80 εκατομμύρια ευρώ επί του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που ήταν θεωρητικά διαθέσιμα, τούτο δε για 18 υποψηφιότητες, υπέρ 24.431 εργαζομένων και 8 κρατών μελών σε εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό τομέων (ιδίως στην κλωστοϋφαντουργία και την αυτοκινητοβιομηχανία)· ότι οι ανεπάρκειες αυτές υπογραμμίζονται επίσης στις διαφορές μεταξύ των αρχικά προβλεπομένων ποσών και των πληρωμών που τελικά εκτελέσθηκαν, δεδομένου ότι καταβλήθηκαν εκ των υστέρων 24,8 εκατομμύρια ευρώ για τις 11 πρώτες περιπτώσεις, ήτοι 39,4% των κινητοποιημένων ποσών·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αν και δεν είναι δυνατόν ακόμη να αξιολογηθεί η λειτουργία του ΕΤΠ σε σχέση με τον αναθεωρημένο κανονισμό, δεδομένου ότι οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά το Μάιο 2009 εξακολουθούν να είναι εν αναμονή αποφάσεως ή τελούν υπό εκτέλεση, διαπιστώνεται ήδη μια σαφής επιτάχυνση της προσφυγής στο ΕΤΠ, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σκοπιμότητα των τροποποιήσεων που επήλθαν, ότι ως εκ τούτου, μεταξύ Μαΐου 2009 και Απριλίου 2010, ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν αυξήθηκε από 18 σε 42, τα ζητηθέντα ποσά από 80 σε 197 εκατομμύρια ευρώ, ο αριθμός των αιτούντων κρατών από 8 σε 17, διπλασιάσθηκε σχεδόν ο αριθμός των χρηζόντων βοήθειας εργαζομένων (36 712 επιπλέον εργαζόμενοι), ενώ διαφοροποιήθηκαν αισθητά οι εμπλεκόμενοι οικονομικοί τομείς·

Ε.   λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη αφενός ότι 9 κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη προσφύγει στο ΕΤΠ, ότι τα κινητοποιημένα ποσά εξακολουθούν να παραμένουν κάτω του μέγιστου ετήσιου διαθέσιμου ποσού των 500 εκατομμυρίων ευρώ και ότι η πλειονότητα των αιτήσεων αφορά τις περιφέρειες με ΑΕΠ ανά κεφαλή ανώτερο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέτριο ποσοστό ανεργίας, αφετέρου δε ότι, αν και σημαντικές, οι τροποποιήσεις που επήλθαν στον αρχικό κανονισμό είναι σαφώς ασήμαντες έναντι της αύξησης του αριθμού συλλογικών απολύσεων που παρατηρείται κατά τα τελευταία έτη,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του κατωφλίου συγχρηματοδότησης από 50% σε 65% επ’ ευκαιρία της αναθεώρησης του Ιουνίου 2009 θα μπορούσε να είναι ένας από τους ερμηνευτικούς παράγοντες του αυξημένου αριθμού αιτήσεων,

Z.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η μικρή χρήση του ΕΤΠ στις φτωχότερες περιφέρειες της ΕΕ οφείλεται είτε σε διαφοροποιημένες εθνικές στρατηγικές, είτε στις δυσχέρειες στις οποίες προσκρούει η υλοποίηση των αιτήσεων προτού ληφθεί απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2008, με την οποία απευθύνουν έκκληση για μια όσο το δυνατόν ταχύτερη και αποτελεσματική χρηματοδοτική υποστήριξη εκ μέρους του ΕΤΠ, η διάρκεια της διαδικασίας μεταξύ της ημερομηνίας της συλλογικής απόλυσης και της ημερομηνίας κατά την οποία το ΕΤΠ παρεμβαίνει προς υποστήριξη του αιτούντος κράτους μέλους εξακολουθεί να είναι της τάξης των 12 έως 17 μηνών και ότι η διάρκεια αυτή δικαιολογεί εν μέρει τη διαφορά μεταξύ του αριθμού εργαζομένων για τον οποίο ζητείται η παρέμβαση του ΕΤΠ και του αριθμού των εργαζομένων που δέχονται τη βοήθεια,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη συνεργασία σε θέματα προϋπολογισμού(5) περιθωριακά μόνο τροποποιεί τη διαδικασία κινητοποίησης του ΕΤΠ με το να καθιστά προαιρετική τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη πρακτική, αφετέρου δε ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν είναι ικανή να αντισταθμίσει το βάρος και τη βραδύτητα της διαδικασίας,

Ι.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση ενδιάμεσης αξιολόγησης της διοργανικής συμφωνίας(6) που συνέταξε η Επιτροπή, η ανάγκη να λαμβάνεται ειδική απόφαση από τους δύο κλάδους της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, συνιστά έναν από τους παράγοντες επιβράδυνσης της διαδικασίας· ότι τούτο δεν θα πρέπει να εμποδίζει την επίσπευση της λήψης αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα αξιόπιστα και συνεκτικά δεδομένα όσον αφορά την εκτέλεση του ΕΤΠ κατόπιν της τροποποίησής του μετά το 2009, και κρίνοντας αναγκαία την καθιέρωση διαφάνειας και καθηκόντων τακτικής υποβολής εκθέσεων,

IB. διαπιστώνοντας ότι οι 27 αποφάσεις που είχαν ληφθεί μεταξύ του 2007 και του Απριλίου 2010 ήσαν όλες θετικές και σύμμορφες, ως προς το ποσό τους, με τις προτάσεις της Επιτροπής,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην απασχόληση θα εξακολουθούν να είναι αισθητές και μετά το έτος 2013 και ότι συνεπεία τούτου, είναι πιθανό να σημειωθεί ανοδική τάση σε σχέση με τον αριθμό των αιτήσεων· ότι μολαταύτα, σκοπός του ταμείου δεν είναι να υποκαταστήσει την έλλειψη καινοτομίας,

1.   κρίνει ότι η προστιθέμενη αξία του ΕΤΠ, ως μέσου εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγκειται στην πρόδηλη ειδική, περιστασιακή και προσωρινή φύση της χρηματοδοτικής υποστήριξής του σε εξατομικευμένα προγράμματα επανεκπαίδευσης και επαγγελματικής επανένταξης εργαζομένων που ήσαν θύματα μαζικών απολύσεων σε τομείς ή περιφέρειες που διέρχονται σοβαρή οικονομική και κοινωνική αναταραχή·

2.  κρίνει ότι η αύξηση του αριθμού των αιτήσεων παρέμβασης του ΕΤΠ και οι δυσχέρειες εφαρμογής της διαδικασίας κινητοποίησης και εκτέλεσης απαιτούν ταχείες τροποποιήσεις των διαδικαστικών και δημοσιονομικών του διατάξεων· υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να βελτιώσει την ενημέρωση σχετικά με το ΕΤΠ και την προβολή του μεταξύ των κρατών μελών και των πιθανών χρηστών του Ταμείου· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να επισπεύσει την παρουσίαση της ενδιάμεσης αξιολόγησής της για τις 30 Ιουνίου 2011 και να την συνδυάσει με πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού ΕΤΠ, προκειμένου να αμβλύνει τις πλέον εμφανείς ανεπάρκειες του ταμείου πριν από τη λήξη τού σημερινού Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ)·

3.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης στην οποία θα προβεί, τις παρασχεθείσες ενισχύσεις ως προς τις ακόλουθες ποιοτικές πτυχές:

(α) το ποσοστό επιτυχίας της επαγγελματικής επανένταξης των δικαιούχων και τους·

(β) συγκριτική ανάλυση των μέτρων που χρηματοδοτήθηκαν σε σχέση με την κάθε αίτηση σε πλαίσιο ΕΤΠ και τα αποτελέσματα με βάση την επαγγελματική επανένταξη·

(γ) τη συμμόρφωση με το κριτήριο της απουσίας διακρίσεων σε σχέση με τη συμβασιακή θέση των απολυθέντων εργαζομένων και των εργαζομένων που έκαναν χρήση του δικαιώματος ελεύθερης διακίνησης στην ΕΕ·

(δ) τις διαδικασίες διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν κατά τη σύνταξη των αιτήσεων και τους ελέγχους σχετικά με την εφαρμογή του·

(ε) την επίδραση του ΕΤΠ στο δίκτυο των επωφελούμενων από αυτό και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ενδέχεται να πληγούν από το σχέδιο απολύσεων και των οποίων οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το ταμείο·

(στ) ανάλυση των επιπτώσεων των διαφόρων υποψηφιοτήτων σε πλαίσιο ΕΤΠ για τον εθνικό οργανισμό που έχει αναλάβει τη διαχείρισή τους·

     (ζ) το αποτέλεσμα των συνεισφορών του ΕΤΠ κατά ηλικιακή ομάδα στα επωφελούμενα κράτη μέλη και τομείς·

4.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει από πλευράς προϋπολογισμού, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης στην οποία θα προβεί τις παρασχεθείσες ενισχύσεις και να εκθέσει τα ευρήματά της, ιδίως όσον αφορά:

(α) τους λόγους της μεγάλης ανισότητας μεταξύ των πόρων που ζητούνται από το ΕΤΠ και των ποσών που επιστρέφονται από το επωφελούμενο κράτος μέλος όταν η βοήθεια έχει ήδη ολοκληρωθεί·

(β) τις περιπτώσεις όπου τα κράτη μέλη προέβησαν σε επιστροφές σε σχέση με τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα και μέτρα που δεν εκτελέστηκαν·

(γ) τους λόγους των μεγάλων ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών από πλευράς χρηματοδότησης ανά εργαζόμενο στο πλαίσιο των διαφόρων αιτήσεων προς το ΕΤΠ·

(δ) μια ανάλυση του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων που λαμβάνουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση (περιλαμβανομένης της βοηθείας από το ΕΤΠ) τα οποία έχουν κατανεμηθεί στην ίδια περιφέρεια όπου εξετάζονται αιτήσεις προς το ΕΤΠ και/ή η εξέτασή τους έχει ολοκληρωθεί·

     (ε) μια ανάλυση της αναλογίας της όλης χρηματοδότησης που κατέγραψε η Επιτροπή σε σχέση με τα άλλα εθνικά και ειδικά για τη στήριξη των επιχειρήσεων μέτρα·

5.   κρίνει ότι η αναθεώρηση του κανονισμού θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ΕΤΠ, καθώς και την αποκτηθείσα πείρα, αφετέρου δε να ενσωματώνει τα μέτρα που επιτρέπουν να μειωθεί ουσιαστικά η διάρκεια της διαδικασίας κινητοποίησης του ταμείου·

6.   καλεί την Επιτροπή να προτείνει να προστεθεί στον κανονισμό ΕΤΠ η υποχρέωση των κρατών μελών να στηρίζουν τη συμμετοχή των ενώσεων των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης· καλεί την Επιτροπή να οργανώσει την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών σε ότι αφορά τη συμμετοχή των εργαζομένων στην υλοποίηση του ΕΤΠ, ούτως ώστε οι εργαζόμενοι στις παρούσες και νέες περιπτώσεις να μπορούν να επωφεληθούν από την εμπειρογνωμοσύνη που έχει αποκτηθεί σε προηγούμενες περιπτώσεις·

7.  κρίνει ωστόσο ότι ο χρόνος κινητοποίησης του ΕΤΠ μπορεί να μειωθεί κατά το ήμισυ στην περίπτωση που διατυπωθούν και εγκριθούν τα ακόλουθα μέτρα:

(α) οι αιτήσεις για κινητοποίηση του ΕΤΠ να συντάσσονται από τα κράτη μέλη μόλις εξαγγελθούν οι μαζικές απολύσεις και όχι αφού έχουν ήδη λάβει χώρα·

(β) η Επιτροπή να ενημερώσει τα κράτη μέλη ότι μια αίτηση είναι δυνατόν να υποβληθεί από την πρώτη ημέρα στην περίπτωση που τηρούνται τα κριτήρια για παρέμβαση·

(γ) να καταστούν διαθέσιμα όλα τα μέσα προκειμένου να εξασφαλίζεται η ταχεία και καλύτερη επικοινωνία με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος·

(δ) οι αιτήσεις των κρατών μελών στη γλώσσα τους και σε μια γλώσσα εργασίας των θεσμικών οργάνων της Ένωσης θα μπορούσε να βοηθήσει την αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής να προβαίνει χωρίς καθυστέρηση στην αξιολόγησή τους·

(ε) η Επιτροπή να διαθέτει τις αναγκαίες τεχνικές ικανότητες και προσωπικό, τηρώντας τις αρχές της δημοσιονομικής ουδετερότητας προκειμένου να αξιολογεί σύντομα και αποτελεσματικά τις αιτήσεις των κρατών μελών·

(στ) η Επιτροπή να λαμβάνει τις αποφάσεις για την κινητοποίηση του ΕΤΠ εντός 3-4 μηνών από την παραλαβή της αίτησης, περιλαμβανομένων όλων των αναγκαίων πληροφοριών από τα κράτη μέλη· στις περιπτώσεις που για την αξιολόγηση μιας αίτησης χρειαστεί χρονικό διάστημα ανώτερο των 4 μηνών, η Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνει σχετικά το ΕΚ το συντομότερο δυνατόν εκθέτοντας τους λόγους της καθυστέρησης·

8.   καλεί την Επιτροπή να παράσχει στα κράτη μέλη ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών για την εκπόνηση και υλοποίηση των αιτήσεων για ενισχύσεις από το ΕΤΠ αναζητώντας μια ταχεία διαδικασία υποβολής αιτήσεων και ευρεία συναίνεση των ενεχόμενων μερών όσον αφορά τη στρατηγική που πρέπει να εφαρμοσθεί και τα μέτρα που θα υλοποιηθούν για μια αποτελεσματική επανένταξη των εργαζόμενων στην αγορά εργασίας• καλεί τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τη διαδικασία με την προκαταβολική χρηματοδότηση των μέτρων που πρέπει να αρχίσουν από την ημέρα της αίτησης ούτως ώστε να χρησιμοποιηθεί στο έπακρο η περίοδος εκτέλεσης του ΕΤΠ προς όφελος των ενδιαφερόμενων εργαζομένων·

9.   υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι είναι υποχρεωμένα αφενός να συμπεριλάβουν τους κοινωνικούς εταίρους ήδη από την αρχή στο καθήκον της προετοιμασίας των αιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού ΕΤΠ και, αφετέρου, να συμμορφωθούν με το άρθρο 9 του κανονισμού αυτού το οποίο απαιτεί από τα κράτη μέλη να παρέχουν πληροφορίες και να δημοσιεύουν τις επιδοτούμενες δράσεις και ότι η εν λόγω πληροφορία θα πρέπει επίσης να απευθύνεται στους ενεχόμενους εργαζόμενους, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς να τυποποιούν τις διαδικασίες· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των επιτροπών επιχείρησης πριν από την έναρξη οιουδήποτε προγράμματος ούτως ώστε να διασφαλισθεί η ουσιαστική συνδρομή των κοινωνικών εταίρων στην διατύπωση σχεδίων μετατροπής που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζόμενων και όχι των επιχειρήσεων·

10. ζητεί από τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή μια δομή επικοινωνίας και διαχείρισης του ΕΤΠ σε εθνικό επίπεδο, σε διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, κυρίως τους κοινωνικούς εταίρους, και να ανταλλάξουν τις βέλτιστες πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πράγμα το οποίο θα επιτρέψει μια ταχεία και αποτελεσματική παρέμβαση του ΕΤΠ σε περίπτωση μαζικών απολύσεων·

11. επισημαίνει ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 επιτρέπει σε πολλές χώρες να υποβάλλουν από κοινού αιτήσεις ενίσχυσης στο ΕΤΠ όταν οι θιγόμενοι εργαζόμενοι σε μια γεωγραφική ζώνη ή έναν συγκεκριμένο τομέα δεν είναι συγκεντρωμένοι στο ίδιο κράτος μέλος·

12. θεωρεί ότι προκειμένου να επισπευσθούν και να απλουστευθούν οι διαδικασίες, χρειάζεται αποτελεσματικότερος συντονισμός μεταξύ Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εις τρόπον ώστε να μειωθεί το χρονικό όριο για τη λήψη αποφάσεων χωρίς τούτο να αποβεί σε βάρος της αξιολόγησης των αιτήσεων από τις αρμόδιες επιτροπές του ΕΚ και ως εκ τούτου:

(α) η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη το χρονοδιάγραμμα του ΕΚ, τόσο όσον αφορά τις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών όσο και τις περιόδους συνόδου, κατά την κατάθεση των προτάσεών της, ώστε να επιταχύνεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων·

(β) η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνει εν ευθέτω χρόνω το ΕΚ για τις δυσχέρειες και/ή εμπόδια που συναντά κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων των κρατών μελών·

(γ) από την άλλη πλευρά, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα πράξουν ότι είναι δυνατόν προκειμένου οι αποφάσεις να λαμβάνονται κατά την ολομέλεια που ακολουθεί την έγκριση σε πλαίσιο κοινοβουλευτικής επιτροπής·

13. κρίνει ότι τα ως άνω μέτρα απλοποίησης και ελαστικοποίησης της διαδικασίας κινητοποίησης του ΕΤΠ θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στον κανονισμό κατά την αναθεώρησή του, εφόσον το δικαιολογεί η αποκτηθείσα κατά την ημερομηνία αυτή εμπειρία· θεωρεί ότι καμία από αυτές τις ενέργειες δεν θα πρέπει επ’ ουδενί να περιορίζει ή να μειώνει την εξουσία του Κοινοβουλίου ως ενός από τους βραχίονες της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής στο πλαίσιο της λήψης αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ταμείου·

14. κρίνει ότι εκτός από τη βελτίωση της διαδικασίας, η περίοδος ισχύος της εξαίρεσης που θεσπίσθηκε το 2009 προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια στους εργαζόμενους που χάνουν την απασχόλησή τους λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, θα έπρεπε να παραταθεί έως τη λήξη του ισχύοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) και να διατηρηθεί ως εκ τούτου ο συντελεστής συγχρηματοδότησης στο 65% δεδομένου ότι οι λόγοι στους οποίους βασιζόταν η έγκριση αυτή εξακολουθούν να υφίστανται·

15. επισημαίνει τη συμπερίληψη, για πρώτη φορά, των πιστώσεων πληρωμών στο σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής για το 2011 και θεωρεί το γεγονός αυτό σημαντικό στοιχείο του γενικού προβληματισμού σχετικά με τη διαχείριση και την προβολή του ταμείου αυτού· θεωρεί, ωστόσο, ότι οι εν λόγω πιστώσεις πληρωμών ενδέχεται να μην είναι επαρκείς για την κάλυψη των απαιτούμενων ποσών στο πλαίσιο των αιτήσεων προσφυγής στο ΕΤΠ κατά το έτος 2011· επαναλαμβάνει, συνεπώς, την απαίτησή του να μην χρηματοδοτούνται αιτήσεις προσφυγής στο ΕΤΠ αποκλειστικά μέσω μεταφορών από γραμμές του ΕΚΤ και καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει και να χρησιμοποιήσει αμελλητί διαφορετικές γραμμές του προϋπολογισμού για τον σκοπό αυτόν·

16. τονίζει ότι το μέλλον του ΕΤΠ θα καθορισθεί στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων για το επόμενο ΠΔΠ· θεωρεί ότι για τον σκοπό αυτόν θα μπορούσαν να εξεταστούν πολλές επιλογές· θεωρεί ότι θα έπρεπε να εξεταστεί με ιδιαίτερη προσοχή η επιλογή της δημιουργίας ανεξάρτητου ταμείου με πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις σχετικά με την άντληση πόρων για την καθιέρωση του ταμείου αυτού· πιστεύει ότι στο πλαίσιο της όποιας μελλοντικής μεταρρύθμισης του ΕΤΠ θα έπρεπε να διατηρηθεί η ελαστικότητα του Ταμείου που αποτελεί σήμερα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τα Διαρθρωτικά Ταμεία·

17. τονίζει ότι η μετατροπή του ΕΤΠ σε ένα μόνιμο μέσο υποστήριξης ενεργών μέτρων αναζήτησης απασχόλησης, θα αποτελούσε ένδειξη πολιτικής βούλησης για την οικοδόμηση ενός ευρωπαϊκού κοινωνικού πυλώνα, συμπληρωματικού των κοινωνικών πολιτικών των κρατών μελών και ικανού να ανανεώσει την ευρωπαϊκή προσέγγιση στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης· έχοντας τούτο κατά νου επισημαίνει ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η ανεξαρτησία του ΕΤΠ έναντι του ΕΚΤ και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δια βίου μάθησης, στο μέτρο όπου το ΕΤΠ εστιάζεται στην αξιοποίηση των ικανοτήτων εκάστου εργαζομένου και όχι στην καθησύχαση των επιχειρήσεων ή στην παροχή οριζοντίων υπηρεσιών στα ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης·

18. καλεί τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν το ΕΤΠ να δημιουργήσουν συνέργειες μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της μικροχρηματοδότησης ώστε να προσδιορίσουν τα μέτρα που θα ταιριάζουν καλύτερα σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση·

19. παροτρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν το ΕΤΠ για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών στόχων, την προώθηση νέων δεξιοτήτων, για νέες, αειφόρες, πράσινες, υψηλής ποιότητας θέσεις απασχόλησης σε δεδομένη περιοχή και να ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και την δια βίου μάθηση, ούτως ώστε να επιτραπεί η εξέλιξη της προσωπικής σταδιοδρομίας των εργαζομένων και να συμβάλουν με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης·

20. ζητεί από την Επιτροπή να προβαίνει σε καλύτερο απολογισμό της χρησιμοποίησης του ΕΤΠ, εμπλουτίζοντας ουσιαστικά τις ετήσιες ανακοινώσεις της και διαβιβάζοντας τακτικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση των χρηματοδοτικών συνδρομών από τα κράτη μέλη·

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1)

ΕΕ C 139 της 14.06.2006, σ. 1.

(2)

EE L 406 της 30.12.2006, σ. 1.

(3)

ΕΕ L 167 της 29.6.2009, σ. 26.

(4)

Κείμενο που εγκρίθηκαν στις 25.3.2010 (P7_TA-PROV(2010)0071 και P7_TA-PROV(2010)0070), 9.3.2010 (P7_TA-PROV(2010)0044, P7_TA-PROV(2010)0043 και P7_TA-PROV(2010)0042), 16.12.2009 (P7_TA-PROV(2009)0107), 25.11.2009 (TA-PROV(2009)0087), 20.10.2009 (P7_TA(2009)0049), 15.09.2009 (P7_TA(2009)0009), 5.5.2009 (P6_TA(2009)0339), 18.11.(ΕΕ C 16E, 22.1.2010, σ.84), 21.10.2008 (ΕΕ C 15E, 21.1.2010, σ.117), 10.4.2008 (ΕΕ C 247E, 15.10.2009, σ.75), 12.12.2007 (ΕΕ C 323E, 18.12.2008, σ.260) και 23.10.2007 (ΕΕ C 263E, 16.10.2008, σ.155).

(5)

COM(2010)73 της 3ης Μαρτίου 2010.

(6)

COM(2010)0185 της 27ης Απριλίου 2010.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα έκθεση πρωτοβουλίας έρχεται αφού έχει πλέον παρέλθει τριετία από την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΠ, υπό την ισχύ του κανονισμού της 20ής Δεκεμβρίου 2006(1), ο οποίος τροποποιήθηκε ουσιαστικά από τον κανονισμό της 18ης Ιουνίου 2009(2). Βασιζόμενη στην αποκτηθείσα πείρα κατά την περίοδο αυτή και στη γνώμη που εξέφρασαν οι εθνικοί εμπειρογνώμονες κατά την ακρόαση της 28ης Απριλίου 2010, η έκθεση παρουσιάζει τον απολογισμό της χρηματοδότησης και της λειτουργίας του ταμείου, πριν και μετά την αναθεώρηση της νομικής του βάσης. Λαμβάνοντας υπόψη τη διαρθρωτική αύξηση της ανεργίας και τον πολλαπλασιασμό των περιπτώσεων συλλογικών απολύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η έκθεση συνιστά να μετατραπεί το ταμείο σε ένα μόνιμο μέσο αλληλεγγύης προς τους εργαζομένους που υπήρξαν θύματα συλλογικών απολύσεων, τούτο δε ήδη από τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Πιο βραχυπρόθεσμα, η έκθεση προτείνει μικρότερες τροποποιήσεις με στόχο την άμβλυνση των πλέον εμφανών ανεπαρκειών του ταμείου. Ορισμένες από τις εν λόγω προτάσεις είναι εφαρμοστέες άμεσα. Άλλες προτάσεις θα πρέπει να ενσωματωθούν σε μια αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με το ΕΤΠ, βάσει της ενδιάμεσης αξιολόγησης. Προς τούτο, καλείται η Επιτροπή να επισπεύσει την ημερομηνία αξιολόγησης στις 31 Ιουλίου 2011.

Η προσέγγιση που συνοψίζεται ανωτέρω βασίζεται σε ενδελεχή ανάλυση των νομίμων προϋποθέσεων κινητοποίησης του ΕΤΠ (1) και της ουσιαστικής κινητοποίησής του μεταξύ 2007 και Απριλίου 2010 (2).

Ι. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΠ

· Ουσιαστικές προϋποθέσεις

Αρχικός στόχος του ΕΤΠ ήταν η αντιστάθμιση των αρνητικών συνεπειών της παγκοσμιοποίησης για τους πλέον ευάλωτους και τους λιγότερου ειδικευμένους εργαζομένους σε ορισμένους τομείς, οι οποίοι χάνουν την απασχόλησή τους λόγω μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οδηγούν σε σοβαρή αναστάτωση της οικονομικής δραστηριότητας. Από τον Ιούνιο του 2009, το πεδίο παρέμβασης του ταμείου επεκτάθηκε στους εργαζομένους που απολύθηκαν ως άμεσο αποτέλεσμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, για τις αιτήσεις που υποβάλλονται μεταξύ της 1ης Μαΐου 2009 και 31ης Δεκεμβρίου 2011.

Είναι αναγκαίο να αναθεωρηθεί το αντικείμενο του ΕΤΠ έχοντας υπόψη τη διαρθρωτική αύξηση της ανεργίας και τον πολλαπλασιασμό των περιπτώσεων συλλογικών απολύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Η εξαίρεση που θεσπίσθηκε τον Ιούνιο του 2009 επαρκεί για την αντιμετώπιση της κρίσης;

Τα κράτη μέλη δύνανται να ζητήσουν τη συνδρομή του ΕΤΠ, με τον όρο ότι πληρούν ένα από τα τρία κριτήρια παρέμβασης:

– τουλάχιστον 500 απολύσεις (1 000 προ του 2009) σε χρονικό διάστημα 4 μηνών σε επιχείρηση κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που απολύουν οι προμηθευτές της ή οι παραγωγοί των επόμενων σταδίων του προϊόντος (άρθρο 2 α)(3)·

– τουλάχιστον 500 απολύσεις, εντός 9 μηνών (1.000προ του 2009), σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις ιδίως επιχειρήσεις μικρού ή μεσαίου μεγέθους, σε τομέα NACE 2 σε περιφέρεια ή δύο συνορεύουσες περιφέρειες σε επίπεδο NUTS II (άρθρο 2 β)4

– απολύσεις που έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην απασχόληση και στην τοπική οικονομία, ακόμη και αν δεν τηρούνται τα προηγούμενα κριτήρια, σε μικρές αγορές εργασίας ή σε εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες δικαιολογούνται δεόντως (άρθρο 2 γ)4

Αρκεί η μείωση του κατωτάτου ορίου από 1000 σε 500 εργαζομένους; Είναι κατάλληλες οι προθεσμίες και οι γεωγραφικές περίμετροι υπολογισμού των εν λόγω απολύσεων;

Το ΕΤΠ συμβάλλει στη χρηματοδότηση των θετικών δράσεων της αγοράς εργασίας που εντάσσονται σε ένα συντονισμένο σύνολο εξατομικευμένων υπηρεσιών με στόχο την επαγγελματική επανένταξη των εργαζομένων που έχουν χάσει τη θέση απασχόλησής τους. Οι εν λόγω θετικές δράσεις συνίστανται, λόγου χάριν, σε βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας, σε εκπαίδευση, σε επιδόματα κινητικότητας ή ακόμη σε μέτρα που ενθαρρύνουν τους μειονεκτούντες ή ηλικιωμένους εργαζόμενους στο να παραμείνουν ή να επανέλθουν στην αγορά εργασίας. Αντίθετα, τα παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας δεν χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ.

Πώς θα διατηρηθεί η καινοτόμος προσέγγιση του ΕΤΠ, η οποία εστιάζεται στην αξιοποίηση των ικανοτήτων και των επιθυμιών εκάστου εργαζομένου που λαμβάνει τη βοήθεια, παράλληλα προς την προώθηση της διάδοσής της και σε άλλους μηχανισμούς;

Η συνεισφορά του ΕΤΠ οφείλει να συμπληρώνει τις δράσεις που ασκούν τα κράτη μέλη και όχι να τις αντικαθιστά. Αυτή η απαίτηση συμπληρωματικότητας προϋποθέτει τον καθορισμό ενός ανώτατου συντελεστή συγχρηματοδότησης, ήτοι 50% του κόστους των προβλεπομένων μέτρων, συντελεστή που αυξήθηκε το 2009 σε 65%, για τις αιτήσεις που υποβάλλονται προ της 31ης Δεκεμβρίου 2011.

Αρκεί η προσωρινή αύξηση του συντελεστή συγχρηματοδότησης του ΕΤΠ;

Η δράση του ΕΤΠ θα πρέπει επίσης να είναι συντονισμένη με εκείνη των άλλων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω απαίτηση συντονισμού μεταφράζεται με την απαγόρευση οιασδήποτε συγχρηματοδότησης του κόστους των μέτρων που προβλέπουν άλλα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να μεριμνούν όλως ιδιαιτέρως τα κράτη μέλη ώστε τα μέτρα που υποστηρίζει το ΕΤΠ να μην χρηματοδοτούνται και από το ΕΚΤ, γνωρίζοντας ότι ένας από τους προσανατολισμούς του ΕΚΤ συνίσταται σε «Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας"(4).

Τηρείται πλήρως η απαίτηση συντονισμού;

· Διαδικαστικοί όροι

Τα ΕΤΠ έχει προικοδοτηθεί με ένα ανώτατο ετήσιο ποσό 500 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προέρχεται είτε από το περιθώριο που αφήνει το συνολικό ανώτατο όριο δαπανών του προηγουμένου έτους, είτε από τις ακυρωθείσες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, πλην εκείνων που συνδέονται με το κεφάλαιο 1β του δημοσιονομικού πλαισίου.

Οι πιστώσεις για το ΕΤΠ εγγράφονται στο γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως πρόβλεψη (γραμμή 40 02 43) μέσω της συνήθους διαδικασίας του προϋπολογισμού εφόσον η Επιτροπή προσδιορίσει επαρκή περιθώρια και/ή ακυρώσει υποχρεώσεις. Οι αντίστοιχες πιστώσεις πληρωμών δύνανται να εγγραφούν στο αποθεματικό, να προέρχονται από θέσεις του προϋπολογισμού που αποτελούν αντικείμενο υπο-εκτέλεσης ή να είναι εγγεγραμμένες στη γραμμή του ΕΤΠ (04 05 01).

Θα πρέπει να παραμείνει το ΕΤΠ ένα ταμείο χωρίς πόρους;

Η διαδικασία κινητοποίησης του ΕΤΠ περιλαμβάνει 4 στάδια :

– την υποβολή από το κράτος μέλος στην Επιτροπή αίτησης για συνεισφορά του ΕΤΠ εντός 10 εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις παρέμβασης του ΕΤΠ, αίτηση δυνάμενη να συμπληρωθεί μεταγενέστερα·

– την εξέταση της αίτησης από την Επιτροπή κατόπιν συνεννόησης με το κράτος μέλος, ακολουθούμενη, ενδεχομένως, από την έναρξη της διαδικασίας έγκρισης του προϋπολογισμού μέσω πρότασης απόφασης για κινητοποίηση του ΕΤΠ που να ορίζει το ύψος της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, καθώς και από αίτηση μεταφοράς του ποσού της εν λόγω συνεισφοράς.

– την εξέταση της πρότασης απόφασης για κινητοποίηση του ΕΤΠ και της αίτησης μεταφοράς από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής ακολουθούμενη, ενδεχομένως, από την έγκρισή τους με ή χωρίς τροπολογίες·

– την καταβολή, κατ’ αρχήν εντός 15 ημερών από την έγκριση της απόφασης κινητοποίησης του ΕΤΠ από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που παρέχεται στο κράτος μέλος, τούτο δε εφάπαξ.

Είναι πάντα απαραίτητη μια απόφαση κινητοποίησης εκ μέρους της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής ανά περίπτωση; Είναι απαραίτητες και/ ή τηρούνται οι προβλεπόμενες προθεσμίες; Πώς είναι δυνατόν να καταστεί η εξέταση των αιτήσεων από την Επιτροπή πιο προβλέψιμη για τα κράτη μέλη;

Η διαδικασία εκτέλεσης του ΕΤΠ μπορεί να χωρισθεί σε τρία στάδια:

– στη χρήση, από τα κράτη μέλη, της χρηματοδοτικής συνεισφοράς εντός των 24 μηνών που ακολουθούν την ημερομηνία της αίτησης ή την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των αναληφθέντων μέτρων, με τον όρο ότι άρχισαν εντός 3 μηνών από την ημερομηνία της αίτησης (εντός 12 μηνών από την ημερομηνία της αίτησης, προ του 2009)·

– στην υποβολή έκθεσης, από το κράτος μέλος, σχετικά με τη διάθεση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς εντός 6 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία χρησιμοποίησης·

– στην περάτωση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, από την Επιτροπή, εντός 6 μηνών μετά την παραλαβή της έκθεσης σχετικά με την έναρξη εφαρμογής.

Επαρκεί ο διπλασιασμός της προθεσμίας χρησιμοποίησης της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το κράτος μέλος; Μπορεί να χαρακτηρισθεί ως βέλτιστη η διαδικασία ελέγχου της χρησιμοποίησης της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από την Επιτροπή;

II. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΠ ΜΕΤΑΞΥ 2007 ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

· Ανάλυση των αποφάσεων και αιτήσεων κινητοποίησης του ΕΤΠ

Ο αριθμός αιτήσεων και οι ζητούμενες συνεισφορές επικεντρώνονται σε έναν περιορισμένο αριθμό κρατών μελών, χωρίς κανένα συσχετισμό με τις διαφορές στο πλούτο και τα ποσοστά ανεργίας :

Μεταξύ του 2007 και του Απριλίου 2010, εγκρίθηκαν 27 αποφάσεις κινητοποίησης του ΕΤΠ, ενώ υποβλήθηκαν και διατηρήθηκαν 58 αιτήσεις. Οι εν λόγω αποφάσεις και αιτήσεις αφορούν αντιστοίχως 13 και 17 κράτη μέλη. Κατά συνέπεια, 10 κράτη μέλη δεν έκριναν ευκταίο ή δεν μπόρεσαν να προσφύγουν στο ταμείο.

Τα 5 κράτη μέλη που υπέβαλαν περισσότερες αιτήσεις συνεισφοράς (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ιρλανδία, Γερμανία) ζήτησαν περίπου 70% του συνόλου των πιστώσεων που ζητήθηκαν, ενώ τα 5 κράτη μέλη που υπέβαλαν τις λιγότερες αιτήσεις συνεισφοράς (Τσεχική Δημοκρατία, Πολωνία, Μάλτα, Φινλανδία, Λιθουανία) ζήτησαν περίπου 2% του συνόλου αυτού.

Οι αποφάσεις κινητοποίησης του ΕΤΠ αφορούσαν περιφέρειες του επιπέδου NUTS 2, με μέσο κατά κεφαλή ΑΕΕ ανερχόμενο στο 109.3% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσο ποσοστό ανεργίας μόνο 5.9%(5).

Για ποιο λόγο το ΕΤΠ ωφελεί κυρίως τις περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανώτερο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέτριο ποσοστό ανεργίας και πώς είναι δυνατόν να ισορροπηθεί η ανισότητα αυτή;

Ο αριθμός αιτήσεων και οι ζητούμενες συνεισφορές αποτελούν αντικείμενο αυξανόμενης κινητοποίησης, η οποία όμως παραμένει περιορισμένη έναντι των διαθέσιμων πιστώσεων:

Προ της αναθεώρησης του Ιουνίου 2009 εγκρίθηκαν μόνο 16 αποφάσεις, υπέρ 8 κρατών μελών και έναντι συνολικού ποσού ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ.

Ωστόσο, η σύγκριση των διαφόρων οικονομικών ετών καθιστά εμφανή την αύξηση του ποσοστού απορρόφησης, κυρίως ως συνέπεια της απλοποίησης των διαδικασιών προσφυγής στο ΕΤΠ μετά το 2009, καθώς και της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Το ποσοστό απορρόφησης των πιστώσεων αυξήθηκε από 3.7% το 2007 (18.6 εκατομμύρια ευρώ) σε 9.8% το 2008 (49 εκατομμύρια ευρώ) και 10.5% το 2009 (52 εκατομμύρια ευρώ). Κατά πάσα πιθανότητα, η τάση αυτή εξακολουθεί κατά το 2010. Μεταξύ του Ιουνίου 2009 και του Απριλίου 2010, εγκρίθηκαν, εξετάσθηκαν ή υποβλήθηκαν 42 αιτήσεις, οι οποίες αφορούσαν 36 712 νέους εργαζόμενους και 9 επιπλέον κράτη μέλη, έναντι συνολικού ποσού ύψους 197 εκατομμυρίων ευρώ.

Παρουσιάζει η μεγάλη αύξηση των αιτήσεων και των ζητουμένων συνεισφορών μόνιμο χαρακτήρα και, εάν ναι, πώς εξηγείται αυτό και πώς είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά;

Η ζητούμενη ανά εργαζόμενο συνεισφορά διαφέρει αισθητά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο:

Οι εγκριθείσες αποφάσεις αφορούν σε 29 292 απολυθέντες εργαζομένους και οι κατατεθείσες αιτήσεις εντόπισαν 54 867 εργαζομένους που χρήζουν βοήθειας.

Η ζητούμενη συνεισφορά αντιπροσωπεύει κατά μέσον όρο 5 253 ευρώ ανά εργαζόμενο. Μεταξύ της χαμηλότερης ζητούμενης συνεισφοράς ανά εργαζόμενο (511 ευρώ)(6) και της υψηλότερης (22 031 ευρώ)(7), η σχέση είναι της τάξης του 1 προς 40.

Δικαιολογούνται πλήρως οι παρατηρούμενες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη χρηματοδοτική προσπάθεια ανά εργαζόμενο και, εάν όχι, πώς είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν;

Οι αιτήσεις κινητοποίησης του ΕΤΠ εντάσσονται στο σύνολο των κριτηρίων παρέμβασης, αλλά δυσανάλογα:

Τα κράτη μέλη επικαλούνται το κριτήριο παρέμβασης του άρθρου 2 β) του κανονισμού σχετικά με το ΕΤΠ σε 57.7% των περιπτώσεων, το κριτήριο του άρθρου 2 α) σε 36.5% των περιπτώσεων και το κριτήριο του άρθρου 2 γ) σε 5.8% των περιπτώσεων. Μόνο ένα κράτος μέλος ( η Λιθουανία) επικαλείται και τα 3 κριτήρια παρέμβασης σε μία τουλάχιστον από τις αιτήσεις της.

Από τον Ιούνιο του 2009, γίνεται περισσότερο επίκληση στο κριτήριο παρέμβασης του άρθρου 2 β) από ό,τι κατά την προηγούμενη περίοδο (60% των αιτήσεων έναντι 50%).

Πώς εξηγούνται οι παρατηρούμενες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την προσφυγή στα κριτήρια;

Η συνεισφορά του ΕΤΠ αφορά μόνο ελάχιστους οικονομικούς τομείς, παρά την τάση διαφοροποίησής τους:

Ενώ 16 αποφάσεις που ελήφθησαν βάσει του αρχικού κανονισμού αφορούσαν αποκλειστικά του τομείς της κλωστοϋφαντουργίας (50%), του αυτοκινήτου (31%) και της κινητής τηλεφωνίας (19%), οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν βάσει του τροποποιημένου κανονισμού επεκτάθηκαν και σε νέους τομείς όπως η μηχανική, η ηλεκτρονική, η εκτύπωση και ο οικοδομικός τομέας.

Οι παρατηρούμενες τομεακές διαφορές έχουν πάντα ως δικαιολογητικό την παγκοσμιοποίηση ή την κρίση;

· Ανάλυση της διαδικασίας κινητοποίησης και εκτέλεσης του ΕΤΠ

Μέχρι σήμερα, το ΕΤΠ δεν διέθετε ίδιες πιστώσεις πληρωμών , αλλά η κατάσταση θα μπορούσε να εξελιχθεί μετά το 2011:

Το σύνολο των πιστώσεων πληρωμών που κινητοποιήθηκαν για την τήρηση των υποχρεώσεων προέρχονταν από τις θέσεις του προϋπολογισμού για τις οποίες υπήρχαν προβλέψεις υπο-εκτέλεσης. Οι ανάγκες καλύφθηκαν έως 97% από τις γραμμές του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ, ενώ οι υπόλοιπες πιστώσεις από τη γραμμή «Δικαιοσύνη σε ποινικές και αστικές υποθέσεις». Εάν λοιπόν δεν έχει γίνει ακόμη χρήση της δυνατότητας να εγγραφούν οι πιστώσεις πληρωμών στο αποθεματικό δίπλα στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, το σχέδιο προϋπολογισμού 2011 προβλέπει, για πρώτη φορά, να εγγραφούν στη γραμμή του ΕΤΠ 50 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών.

Τι συνέπειες θα έχει η εγγραφή πιστώσεων πληρωμών στη γραμμή του ΕΤΠ όσον αφορά τις προθεσμίες κινητοποίησης;

Η διάρκεια της διαδικασίας κινητοποίησης του ΕΤΠ είναι υπερβολικά μακρά, γεγονός που αποβαίνει εις βάρος της αποτελεσματικότητας και του ενδιαφέροντός της για τα κράτη μέλη:

Το απαιτούμενο χρονικό διάστημα μεταξύ της υποβολής μιας αίτησης συνεισφοράς του ΕΤΠ και της καταβολής της χορηγούμενης χρηματοδοτικής συνεισφοράς υπερβαίνει κατά μέσον όρο τους 9 μήνες.

Το διάστημα αυτό μπορεί να αποσυντεθεί ως εξής:

– 6 μήνες μεταξύ της παρουσίασης της αίτησης από το κράτος μέλος και της έγκρισης της πρότασης απόφασης για κινητοποίηση του ΕΤΠ από την Επιτροπή·

– 2 μήνες μεταξύ της έγκρισης της πρότασης απόφασης για κινητοποίηση του ΕΤΠ από την Επιτροπή και της έγκρισής της από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή·

– 1 μήνας και μία εβδομάδα μεταξύ της έγκρισης της απόφασης κινητοποίησης του ΕΤΠ από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και της καταβολής της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από την Επιτροπή(8).

Η εν λόγω περίοδος αναμονής μειώνει την ελκυστικότητα του ΕΤΠ για τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι τα τελευταία αυτά προχρηματοδοτούν τις θετικές δράσεις της αγοράς εργασίας χωρίς να γνωρίζουν την έκβαση της διαδικασίας. Αυτό εξηγεί εν μέρει τις διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ του αριθμού εργαζομένων για τους οποίους ζητείται συνεισφορά του ΕΤΠ και του αριθμού εργαζομένων που λαμβάνουν τη βοήθεια, δεδομένου ότι ορισμένοι απολυθέντες εργαζόμενοι μπορούν να αποφασίσουν να αποσυρθούν από την αγορά εργασίας ή αναζητήσουν νέα απασχόληση κατά την περίοδο αυτή. Σε ακραίες περιπτώσεις, οι διαφορές αυτές δύνανται να υποχρεώσουν τα κράτη μέλη να επιστρέψουν εξολοκλήρου τις χορηγηθείσες συνεισφορές, εάν δεν τηρείται πλέον εκ των υστέρων το κριτήριο του αριθμού εργαζομένων.

Πώς είναι δυνατόν να μειωθεί η διάρκεια της διαδικασίας κινητοποίησης του ΕΤΠ ώστε να καταστεί ελκυστικότερο για τα κράτη μέλη;

(1)

   Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση

(2)

   Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 546/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση

(3)

   Τα άρθρα στα οποία γίνεται αναφορά είναι εκείνα που ορίζει ο κανονισμός αριθ. 1927/2006.

(4)

  Απόφαση 2006/702/EΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 6ης Οκτωβρίου 2006, για τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για τη συνοχή,

(5)

  Πηγή: Eurostat, στοιχεία 2007 για το ΑΕΕ ανά κεφαλή και 2008 για τα ποσοστά ανεργίας.

(6)

        EGF/2010/010, Unilever (Τσεχική Δημοκρατία).

(7)

        EGF/2010/007, Steiermark-Niederoesterreich (Αυστρία).

(8)

  Η γενική προθεσμία και η προθεσμία καταβολής της χορηγηθείσας συνεισφοράς αφορούν μόνο τις 15 πρώτες αποφάσεις κινητοποίησης του ΕΤΠ, ελλείψει ενημέρωσης σχετικά με τις επόμενες αποφάσεις. Οι δύο άλλες προθεσμίες υπολογίζονται βάσει του συνόλου των αποφάσεων που εγκρίθηκαν.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (25.6.2010)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

(2010/2072(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Elisabeth Morin-Chartier

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών: Άρθρο 50 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. έχοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δεν επιβάλλει οιαδήποτε ενεργά μέτρα στην αγορά εργασίας στα κράτη μέλη, τα οποία θα πρέπει να εφαρμοσθούν στο πλαίσιο αιτήσεως προς το Ταμείο, αλλά απαιτεί την εφαρμογή μιας συντονισμένης δέσμης προσωποποιημένων υπηρεσιών με σκοπό την επανενσωμάτωση των εργαζομένων στην αγορά εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού για το ΕΤΠΠ [(1)] το οποίο διατηρεί πλήρως την ευελιξία των κρατών μελών να προσαρμόζουν τα μέτρα που έχουν ως στόχο τους απολυθέντες εργαζόμενους στις τοπικές και επιμέρους ανάγκες κάθε αιτήσεως,

1.  υπενθυμίζει ότι οι κοινωνικές πολιτικές και οι πολιτικές απασχόλησης εμπίπτουν στις εθνικές αρμοδιότητες που συντονίζονται με την ανοικτή μέθοδο συντονισμού και οι οποίες χρησιμοποιούν όλες τις δυνατές συνεργίες με σκοπό να εξασφαλίσουν θετική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι της παγκοσμιοποίησης καθώς και να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης στα κράτη μέλη και μεταξύ αυτών· υπενθυμίζει επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) είναι ένα μέσο που τέθηκε σε εφαρμογή για να υποστηρίξει τον εν λόγω στόχο και για να συνδράμει τους εργαζόμενους σε περίπτωση μαζικών απολύσεων·

2.  ζητεί να συνεχισθεί στο μέλλον το ΕΤΠ και να υπάρξει προς τούτο σαφής συντονισμός, στην αναθεωρημένη μορφή του του 2009, με την αναθεώρηση του ΕΚΤ πέραν του επόμενου ενδιάμεσου δημοσιονομικού πλαισίου, ώστε να του δοθεί η δυνατότητα να ανταποκριθεί ως ένα κατεπείγον εργαλείο σε καταστάσεις κρίσεων·

3.  ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει αλλαγές στον κανονισμό του ΕΤΠ ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αίτησης όσο το δυνατόν περισσότερο βραχυπρόθεσμα, και να καταβάλει προσπάθεια ώστε να καταστούν διαθέσιμες οι πιστώσεις εντός 6 μηνών μετά την απόλυση, εξετάζοντας, μεταξύ άλλων, τους πιθανούς τρόπους να αρχίσει η διαδικασία αίτησης ήδη τη στιγμή που ανακοινώνονται οι απολύσεις παρά όταν έχουν πραγματοποιηθεί και προχωρώντας σε εξορθολογισμό σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό της διαδικασίας αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και τυποποιώντας διαδικασίες· καλεί, επιπλέον, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει ιδέες για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί, αφενός, της συνεργασίας με τα κράτη μέλη για να διευκολυνθούν οι θεμελιώδεις αλλαγές προς μια αειφόρο οικονομία και αγορά εργασίας και, αφετέρου, να παρασχεθεί ταχεία και ευέλικτη βοήθεια στους εργαζόμενους οι οποίοι έχουν απολυθεί λόγω μη αναμενόμενων πληγμάτων στην οικονομία·

4.   υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τη σημασία του να λαμβάνονται άμεσα μέτρα παρεμβάσεως στην αγορά εργασίας παράλληλα με την αίτησή τους στο ΕΤΠ·

5.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει στα κράτη μέλη ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών για την εκπόνηση και υλοποίηση των αιτήσεων για ενισχύσεις από το ΕΤΠ αναζητώντας μια ταχεία διαδικασία υποβολής αιτήσεων και ευρεία συναίνεση των ενεχόμενων μερών όσον αφορά τη στρατηγική που πρέπει να εφαρμοσθεί και τα μέτρα που θα υλοποιηθούν για μια αποτελεσματική επανένταξη των εργαζόμενων στην αγορά εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τη διαδικασία με την προκαταβολική χρηματοδότηση των μέτρων που πρέπει να αρχίσουν από την ημέρα της αίτησης ούτως ώστε να χρησιμοποιηθεί στο έπακρο η περίοδος εκτέλεσης του ΕΤΠ προς όφελος των ενδιαφερόμενων εργαζομένων·

6.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι είναι υποχρεωμένα αφενός να συμπεριλάβουν τους κοινωνικούς εταίρους ήδη από την αρχή στο καθήκον της προετοιμασίας των αιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού ΕΤΠ και, αφετέρου, να συμμορφωθούν με το άρθρο 9 του κανονισμού αυτού το οποίο απαιτεί από τα κράτη μέλη να παρέχουν πληροφορίες και να δημοσιεύουν τις επιδοτούμενες δράσεις και ότι η εν λόγω πληροφορία θα πρέπει επίσης να απευθύνεται στους ενεχόμενους εργαζόμενους, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς να τυποποιούν τις διαδικασίες· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των επιτροπών επιχείρησης πριν από την έναρξη οιουδήποτε προγράμματος ούτως ώστε να διασφαλισθεί η ουσιαστική συνδρομή των κοινωνικών εταίρων στην διατύπωση σχεδίων μετατροπής που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζόμενων και όχι των επιχειρήσεων·

7.  παροτρύνει την Επιτροπή να επιβάλλει την ορθή εφαρμογή της οδηγίας 2002/14/ΕΚ περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων και 94/45/ΕΚ για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης με σκοπό να παρέχονται στους κοινωνικούς εταίρους όλα τα εργαλεία ανάλυσης του προγράμματος απολύσεων ή της σχεδιαζόμενης αναδιάρθρωσης, πριν από την αναγγελία τους και, ως εκ τούτου, να τους δίδεται η δυνατότητα να ασκούν πλήρως το ρόλο τους·

8.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει να προστεθεί στον κανονισμό ΕΤΠ η υποχρέωση των κρατών μελών να στηρίζουν τη συμμετοχή των ενώσεων των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να οργανώσει την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των εργαζομένων στην υλοποίηση του ΕΤΠ, ούτως ώστε οι εργαζόμενοι στις παρούσες και νέες περιπτώσεις να μπορούν να επωφεληθούν από την εμπειρογνωμοσύνη που έχει αποκτηθεί σε προηγούμενες·

9.  ζητεί από τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή μια δομή επικοινωνίας και διαχείρισης του ΕΤΠ σε εθνικό επίπεδο, σε διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, κυρίως τους κοινωνικούς εταίρους, και να ανταλλάξουν τις βέλτιστες πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πράγμα το οποίο θα επιτρέψει μια ταχεία και αποτελεσματική παρέμβαση του ΕΤΠ σε περίπτωση μαζικών απολύσεων·

10. υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 επιτρέπει σε πολλές χώρες να υποβάλλουν από κοινού αιτήσεις ενίσχυσης στο ΕΤΠ όταν οι θιγόμενοι εργαζόμενοι σε μια γεωγραφική ζώνη ή έναν συγκεκριμένο τομέα δεν είναι συγκεντρωμένοι στο ίδιο κράτος μέλος·

11. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει πρόταση σχετικά με ποιο τρόπο θα πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός ΕΤΠ ώστε να επιτρέψει τη συμπερίληψη όλων των εργαζομένων που έχουν απολυθεί για τον ίδιο λόγο σε διάφορους τομείς και περιφέρειες·

12. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ερευνήσει για πιθανές λύσεις με σκοπό να αντιμετωπίσει τον διαχωρισμό μεταξύ εργαζομένων που έχουν απολυθεί οι οποίοι είναι επιλέξιμοι για μέτρα στα πλαίσια του ΕΤΠ και άλλους εργαζόμενους που έχουν απολυθεί στην ίδια περιοχή·

13. καλεί τα κράτη μέλη που επωφελούνται από το ΕΤΠ να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της εκτέλεσης και να υιοθετήσουν μια εξατομικευμένη και κοινωνική προσέγγιση της συνδρομής στους απολυμένους εργαζόμενους και να προωθήσουν περαιτέρω την κατάρτιση και την επανακατάρτιση, ειδικότερα σε περίπτωση μαζικών απολύσεων, έτσι ώστε να βελτιώσουν τις δυνατότητες των εργαζομένων στην αγορά εργασίας που βρίσκεται σε περίοδο βαθειάς αναδιάρθρωσης· ζητεί να υπάρξει μέριμνα ώστε οι κανονισμοί για την υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο να μην καταστήσουν πιο περιοριστική την εκτέλεση των στόχων του ταμείου· ζητεί από τα κράτη μέλη και από τις τοπικές αρχές να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να δώσουν νέα πνοή σε τόπους που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της μετεγκατάστασης προκειμένου να διατηρηθεί η οικονομική δραστηριότητα στη συγκεκριμένη περιοχή, γνωρίζοντας ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση απευθύνεται αποκλειστικά στους εργαζόμενους· συνιστά, εν προκειμένω, στα κράτη μέλη να εντατικοποιήσουν τις ανταλλαγές τους των βέλτιστων πρακτικών κάνοντας κυρίως χρήση του προγράμματος Progress, και ειδικότερα του νέου μέσου μικροχρηματοδότησης·

14. χαιρετίζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας και υπογραμμίζει ότι το ΕΤΠ παρέχει στα κράτη μέλη πρόσθετη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση των εργαζομένων που έχουν απολυθεί για μελλοντοστραφείς θέσεις εργασίας και αυξημένη κινητικότητα·

15. παροτρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν το ΕΤΠ για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών στόχων, την προώθηση νέων δεξιοτήτων, για νέες, αειφόρες, πράσινες, υψηλής ποιότητας θέσεις απασχόλησης σε δεδομένη περιοχή και να ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα και την δια βίου μάθηση, ούτως ώστε να επιτραπεί η εξέλιξη της προσωπικής σταδιοδρομίας των εργαζομένων και να συμβάλουν με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης·

16. καλεί τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν το ΕΤΠ να δημιουργήσουν συνέργειες μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και της μικροχρηματοδότησης ώστε να προσδιορίσουν τα μέτρα που θα ταιριάζουν καλύτερα σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση·

17. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΤΠ τα οποία θα προωθούν την κινητικότητα των εργαζομένων εάν οι προοπτικές για απασχόληση στη συγκεκριμένη περιφέρεια δεν είναι ευνοϊκές·

18. επισημαίνει ότι, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, η μελλοντική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ μπορεί να εξασφαλισθεί παρά μόνο εφόσον καταβληθούν στοχοθετημένες προσπάθειες για τη δημιουργία του μέγιστου δυνατού βαθμού εξειδίκευσης των εργαζομένων στην επικράτειά της ΕΕ· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι το ΕΤΠ θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην αντιμετώπιση με εποικοδομητικό τρόπο των φάσεων της ανεργίας με εντατικά μέτρα περαιτέρω κατάρτισης και επανεκπαίδευσης·

19. υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις την κοινωνική τους ευθύνη να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν, ήδη από την αρχή της περιόδου ανεργίας τους, να κατοχυρώνουν την εμπειρία και την κατάρτιση που απέκτησαν, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί ότι ο επαγγελματικός αναπροσανατολισμός τους θα είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένος και ταχύς και να μπορέσουν να αποκτήσουν νέα, «καλή» σταθερή απασχόληση με υποσχόμενο μέλλον σε έναν τομέα που θα παραμείνει βιώσιμος·

20. διαπιστώνει μια μεγάλη ανισότητα μεταξύ των περιπτώσεων, λόγω των διαφορετικών καταστάσεων σε κάθε κράτος μέλος· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να διατυπώσει μια πρόταση που θα αποσκοπεί στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ευελιξία των κριτηρίων παρέμβασης που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος, ούτως ώστε να προσαρμοσθούν καλύτερα στις ειδικές εθνικές οικονομικές καταστάσεις, αξιολογώντας τη δυνατότητα διεύρυνσης της περιόδου αναφοράς και των παραμέτρων των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, αποφεύγοντας παράλληλα τις ανισότητες στην πρόσβαση στο μέσο αυτό μεταξύ κρατών μελών·

21. ζητεί, κατά την εφαρμογή του ΕΤΠ, να απαιτηθεί από τα κράτη μέλη να λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι πολίτες από τρίτες χώρες μεταξύ των ατόμων που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση, να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν αυτή την ενίσχυση·

22. καλεί την Επιτροπή να παράσχει βοήθεια στα κράτη μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους και τις ενώσεις των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υλοποίησης των μέτρων·

23. ζητεί από την Επιτροπή να αποφύγει τη δημιουργία στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, ενθαρρύνοντας την θέσπιση ενιαίων υποχρεώσεων για τις επιχειρήσεις στον τομέα των απολύσεων εντός στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

24. τονίζει, ειδικότερα, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη οφείλουν να συνεργασθούν στενά για να ελέγξουν αποτελεσματικά την ενίσχυση που δίδεται σε πολυεθνικές εταιρείες και για να εγγυηθούν την πραγματοποίηση συνεπούς επένδυσης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας με δικαιώματα, με σκοπό να αποθαρρυνθεί το κοινωνικό ντάμπινγκ·

25. ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη συνέπεια των πολιτικών της και των μέσων της με σκοπό να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι αναπτυξιακοί στόχοι και οι στόχοι ανταγωνιστικότητας να συγκρούονται με τους στόχους της απασχόλησης, της συνοχής και της κοινωνικής ενσωμάτωσης·

26. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει στην ετήσια έκθεσή της στατιστικές για την αποτελεσματικότητα του ΕΤΠ και των στρατηγικών επιμόρφωσης που αποσκοπούν στην επιστροφή των ατόμων στην απασχόληση, αναλύοντας την επίδραση της δομής της αγοράς εργασίας στην εν λόγω αποτελεσματικότητα·

27. τονίζει ότι είναι σημαντικό σε περιόδους περιορισμού των οικονομικών πόρων να αξιολογήσει η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα των μέτρων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν, προς το σκοπό αυτό, τυποποιημένα κριτήρια αξιολόγησης όπως, π.χ., η ολοκλήρωση των μέτρων απόκτησης δεξιοτήτων, η επιτυχία όσον αφορά την ανεύρεση νέας απασχόλησης καθώς και η διάρκεια της νέας σύμβασης εργασίας·

28. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πάραυτα έκθεση σχετικά με τη χρησιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) μέχρι σήμερα, παραθέτοντας ιδιαίτερα λεπτομερή ανάλυση του τρόπου που χρησιμοποιήθηκαν οι πόροι και την αναλογία της συνολικής χρηματοδότησης εκ μέρους του Ταμείου σε σχέση με άλλα εθνικά και με τις επιχειρήσεις συνδεόμενα μέτρα στήριξης· καλεί την Επιτροπή να συναγάγει από την έκθεση αυτή τα πρώτα συμπεράσματα και να διατυπώσει τάχιστα προτάσεις για την βελτίωση του ταμείου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.6.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

1

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edit Bauer, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Liisa Jaakonsaari, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Rovana Plumb, Licia Ronzulli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Συλβάνα Ράπτη, Γεώργιος Σταυρακάκης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Julie Girling, Dieter-Lebrecht Koch, Jan Kozłowski, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor

(1)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 546/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (29.6.2010)

προς την Eπιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με τη χρηματοδότηση και τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

(2010/2070(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Sharon Bowles

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

H Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή Προϋπολογισμών, να συμπεριλάβει τις ακόλουθες προτάσεις στην πρότασή της ψηφίσματος:

1.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει αμέσως έκθεση για την έως τώρα χρησιμοποίηση του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης (ΕΤΠ), αναφέροντας ιδιαίτερα λεπτομερή ανάλυση του βαθμού στον οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί κονδύλια για τη στήριξη απολύσεων που έχει προκαλέσει η παγκοσμιοποίηση έναντι εκείνων των απολύσεων που οφείλονται στην οικονομική κρίση, καθώς και την αναλογία της συνολικής χρηματοδότησης εκ μέρους του Ταμείου σε σχέση με άλλα εθνικά και με τις επιχειρήσεις συνδεόμενα μέτρα στήριξης· καλεί την Επιτροπή να συναγάγει από την έκθεση αυτή τα πρώτα συμπεράσματα και να διατυπώσει προτάσεις για το μέλλον του ταμείου·

2.  τονίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, από κοινού με πρωτοβουλίες και δάνεια της ΕΤΕ, σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση επενδυτικού κεφαλαίου για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, συμβάλλοντας έτσι σε πρώτο επίπεδο, από κοινού με το ΕΤΠ, στην αναζωογόνηση της βιομηχανικής βάσης στην Ένωση

3.  καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει κριτήρια μέσω των οποίων η χορήγηση χρηματοδοτικής βοήθειας από το ΕΤΠ μπορεί να συνδεθεί, ως κατεπείγον ζήτημα, με μέτρα αναδιάρθρωσης που διασφαλίζουν και δημιουργούν απασχόληση, υποστηρίζουν τη δια βίου μάθηση (καθιστώντας έτσι εργαζόμενους και τοπικές οικονομίες περισσότερο ανταγωνιστικές) και ενθαρρύνουν επιστροφή σε βιώσιμη από οικολογική άποψη και ισορροπημένη από κοινωνική άποψη ανάπτυξη στις ενδιαφερόμενες περιφέρειες· καλεί επίσης την Επιτροπή να αναθεωρήσει τα κριτήρια προκειμένου να ληφθεί υπόψη το μέγεθος του ενεργού πληθυσμού στη συγκεκριμένη περιφέρεια αντί μόνον του απόλυτου αριθμού απολύσεων·

4.  καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τα κριτήρια για την κινητικότητα του ΕΤΠ, σε ό,τι αφορά στην τήρηση των προαναφερθεισών προϋποθέσεων, και να απλοποιήσει σε σημαντικό βαθμό, όπου είναι αναγκαίο, τις διαδικασίες εφαρμογής·

5.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις μελλοντικές ανάγκες του δημοσιονομικού πλαισίου του ΕΤΠ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.6.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Pervenche Berès, Sari Essayah, Ashley Fox, Danuta Maria Hübner, Danuta Jazłowiecka, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Sirpa Pietikäinen

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bendt Bendtsen, Gesine Meissner, Marit Paulsen, Britta Reimers, Joachim Zeller


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

14.7.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

9

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Peter Jahr, Riikka Manner, Theodor Dumitru Stolojan, Γεώργιος Σταυρακάκης

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucas Hartong

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου