SPRÁVA o financovaní a fungovaní Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

26.7.2010 - (2010/2072(INI))

Výbor pre rozpočet
Spravodajca: Miguel Portas
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:(*):
Elisabeth Morin-Chartier, Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
(*) Postup pridružených výborov – článok 50 rokovacieho poriadku

Postup : 2010/2072(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0236/2010

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o financovaní a fungovaní Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

(2010/2072(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení[1] (MID zo 17. mája 2006), a najmä na jej bod 28,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii[2] (nariadenie EGF),

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009 z 18. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii[3],

–   so zreteľom na svoje uznesenia týkajúce sa návrhov rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení, ktoré boli prijaté od 23. októbra 2007 dodnes[4],

–   so zreteľom na oznámenia Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 2. júla 2008 (KOM(2008)0421) a z 28. júla 2009 (KOM(2009)0394) týkajúce sa činností Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 a 2008,

–   so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre hospodárske a menové veci (A7‑0236/2010),

A. keďže s cieľom zmierniť negatívne dôsledky globalizácie pre pracovníkov, ktorí sa stali obeťami hromadného prepúšťania, a vyjadriť solidaritu s týmito pracovníkmi Európska únia okrem zvyšovania miery ich opätovného zamestnávania vytvorila Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (ďalej len EGF), aby poskytla finančnú podporu personalizovaným programom opätovného začlenenia pracovníkov do trhu práce; keďže EGF má k dispozícii prostriedky, ktorých výška nesmie presiahnuť sumu 500 miliónov EUR ročne, ktorá sa čerpá buď z akejkoľvek rezervy existujúcej v rámci stropu celkových výdavkov predchádzajúceho roka, alebo zo zrušených viazaných rozpočtových prostriedkov z predchádzajúcich dvoch rokov s výnimkou tých, ktoré súvisia s okruhom 1b finančného rámca, keďže EGF bol vytvorený ako pružný jednorazový nástroj podpory, ktorý mal rýchlejšie a účinnejšie reagovať na opätovné začleňovanie pracovníkov, ktorí sa stali obeťami prepúšťania následkom zmien v oblasti svetového obchodu;

B.  keďže s cieľom reagovať na zvýšenie nezamestnanosti v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy a zobrať si ponaučenie zo skúseností získaných v rokoch 2007 a 2008 Európska únia zmenila v júni 2009 pravidlá využívania prostriedkov z EGF; keďže táto zmena sa týkala všetkých žiadostí, ktoré mali byť predložené pred 31. decembrom 2011, a spočívala v dočasnom rozšírení rozsahu pôsobnosti EGF, v zmiernení a spresnení intervenčných kritérií, v dočasnom zvýšení miery spolufinancovania a v predĺžení obdobia, počas ktorého môžu členské štáty využívať finančné príspevky z tohto fondu,

C. keďže vyhodnotenie rozpočtových prostriedkov uvoľnených z EGF medzi rokom 2007 a koncom prvého polroku 2009 poukazuje na nízke využitie pridelených zdrojov, pričom pre 18 žiadateľov sa z 1,5 miliardy EUR čerpalo iba 80 miliónov EUR v prospech 24 431 pracovníkov vo veľmi obmedzenom počte odvetví (najmä v textilnom a automobilovom priemysle) z 8 členských štátov; keďže tieto nedostatky sa zároveň prejavili v rozdieloch zistených medzi úrovňou pôvodne vyčlenených a skutočne použitých prostriedkov, pričom v prvých 11 prípadoch bolo dodatočne vrátených 24,8 milióna EUR, t. j. 39,4 % uvoľnených prostriedkov,

D. keďže napriek tomu, že doposiaľ nie je možné vyhodnotiť fungovanie EGF s ohľadom na revidované nariadenie, pretože o žiadostiach predložených od mája 2009 sa má ešte rozhodnúť alebo sa realizujú, sa už teraz konštatovalo zvýšenie počtu žiadostí o čerpanie prostriedkov z EGF, čo potvrdzuje vhodnosť zavedených zmien; keďže sa tak medzi májom 2009 a aprílom 2010 zvýšil počet predložených žiadostí z 18 na 46, výška požadovaných príspevkov z 80 na 197 miliónov EUR, počet žiadajúcich členských štátov z 8 na 18, pričom počet pracovníkov, ktorým sa má poskytnúť pomoc, sa takmer zdvojnásobil (ďalších 36 712 pracovníkov) a žiadosti sa týkali širšej škály hospodárskych odvetví,

E.  keďže však 9 členských štátov doteraz nevyužilo prostriedky z EGF; keďže sumy uvoľnených prostriedkov sú naďalej oveľa nižšie než je maximálna ročná suma 500 miliónov EUR, ktorá je k dispozícii, a keďže väčšina žiadostí sa týka regiónov, ktorých HDP na obyvateľa je vyšší ako priemer Európskej únie a ktorých miera nezamestnanosti je relatívne nízka; a keďže z toho možno vyvodiť záver, že napriek dôležitým zmenám pôvodného nariadenia majú tieto zmeny malý význam vzhľadom na zvyšovanie počtu hromadných prepúšťaní, ktoré bolo zaznamenané v posledných rokoch,

F.  keďže zvýšenie prahu spolufinancovania z 50 % na 65 % pri príležitosti revízie z júna 2009 je jedným z faktorov, ktorým by sa dalo vysvetliť zvýšenie počtu žiadostí,

G. keďže nízka miera čerpania prostriedkov z EGF v najchudobnejších regiónoch EÚ je spojená s rozdielnymi národnými stratégiami a s ťažkosťami pri určovaní presného statusu potenciálnych príjemcov pred prijatím rozhodnutia na európskej úrovni,

H. keďže napriek spoločnému vyhláseniu Európskeho parlamentu, Rady a Komisie zo 17. júla 2008, v ktorom vyzývajú na čo najrýchlejšiu a najúčinnejšiu finančnú podporu z EGF, predstavuje trvanie postupu od okamihu hromadného prepúšťania do dňa, keď sa poskytne pomoc z EGF v prospech žiadajúceho členského štátu, naďalej približne 12 až 17 mesiacov; keďže toto trvanie sčasti vysvetľuje rozdiel medzi počtom pracovníkov, pre ktorých bola pomoc z EGF požadovaná, a počtom pracovníkov, ktorým bola pomoc poskytnutá,

I.   keďže návrh medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o spolupráci v oblasti rozpočtu[5] mení postup mobilizácie EGF iba okrajovo tým, že stanovuje v súlade s obvyklou praxou nezáväzný charakter trojstranného postupu; keďže táto zmena nie je vhodná na to, aby vyriešila ťažkopádnosť a zdĺhavosť postupu,

J.   keďže podľa predbežnej správy Komisie o fungovaní MID[6] je nutnosť prijímania osobitného rozhodnutia dvoch zložiek rozpočtového orgánu týkajúceho sa mobilizácie EGF jedným z faktorov, ktoré tento postup spomaľujú; keďže by to nemalo brániť v urýchlení a zjednodušení rozhodnutí o mobilizácii EGF,

K. keďže ešte nie sú k dispozícii spoľahlivé a konzistentné údaje o implementácii EGF od jeho úpravy po roku 2009 a rozhodne sa domnievajúc, že je nutné dosiahnuť transparentnosť a zaviesť povinnosť pravidelne podávať správy,

L.  keďže 27 rozhodnutí prijatých medzi rokom 2007 a aprílom 2010 bolo vo všetkých prípadoch pozitívnych a vo svojom rozsahu v súlade s návrhmi Komisie,

M. keďže fenomén globalizácie a účinky hospodárskej krízy na zamestnanosť budú pretrvávať aj po roku 2013, v dôsledku čoho je pravdepodobné, že počet žiadostí bude mať v nasledujúcich rokoch stúpajúcu tendenciu; keďže však účelom fondu nie je nahrádzať nedostatok inovácií,

1.  domnieva sa, že pridaná hodnota EGF ako nástroja sociálnej politiky Európskej únie spočíva vo viditeľnej, osobitnej, presne cielenej a dočasnej finančnej podpore personalizovaných programov rekvalifikácie a opätovného profesijného začlenenia pracovníkov, ktorí sa stali obeťami hromadného prepúšťania v odvetviach alebo regiónoch postihnutých vážnymi hospodárskymi a sociálnymi otrasmi;

2.  zastáva názor, že rastúci počet žiadostí o poskytnutie prostriedkov z EGF a ťažkosti spojené s uplatňovaním postupu mobilizácie fondu a čerpania prostriedkov si vyžadujú rýchle zmeny príslušných procesných a rozpočtových ustanovení; zdôrazňuje, že Komisia by mala zlepšiť informovanosť o EGF a zviditeľniť ho v členských štátoch a u prípadných príjemcov pomoci z fondu; žiada preto Komisiu, aby predložila svoje hodnotenie v polovici obdobia ešte pred 30. júnom 2011 a aby k nemu pripojila návrh na revíziu nariadenia o EGF s cieľom zmierniť najvypuklejšie nedostatky fondu pred skončením platnosti súčasného viacročného finančného výhľadu;

3.  vyzýva Komisiu, aby zhodnotila poskytnuté príspevky najmä na základe týchto kvalitatívnych hľadísk:

a) úspešnosť opätovného začleňovania a hodnotenie zlepšovania zručností príjemcov pomoci;

b) porovnávacia analýza opatrení financovaných v súvislosti s každou žiadosťou o využitie EGF a výsledky na základe opätovného začlenenia;

c) dodržiavanie požiadavky nediskriminácie podľa zmluvných podmienok prepustených pracovníkov a pracovníkov, ktorí využívajú právo na slobodu pohybu v EÚ;

d) postupy sociálnej konzultácie, ktoré boli alebo neboli využité pri príprave žiadostí, a kontrola ich uplatňovania;

e) dosah EGF na sieť príjemcov pomoci a malé a stredné podniky, na ktoré by mohol mať plán prepúšťania potenciálny dosah a ktorých zamestnanci by mohli mať prospech z využitia fondu;

f) analýza dôsledkov rôznych žiadostí o využitie EGF z hľadiska vnútroštátneho orgánu zodpovedného za ich vybavovanie;

g) vplyv príspevkov z EGF podľa vekových skupín v členských štátoch a odvetviach, ktoré sú príjemcami pomoci;

4.  vyzýva Komisiu, aby vo svojej predbežnej revízii zhodnotila poskytnuté príspevky z rozpočtového hľadiska a zvážila svoje zistenia najmä so zreteľom na:

a) príčiny veľkých rozdielov medzi zdrojmi požadovanými z EGF a prostriedkami, ktoré vrátili prijímajúce členské štáty už po skončení poskytovania pomoci;

b) ktoré financované programy a opatrenia neboli vykonané v prípadoch vrátenia peňazí členskými štátmi;

c) príčiny veľkých odchýlok medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o vynaložené finančné prostriedky na jedného pracovníka v prípade rôznych žiadostí o využitie EGF;

d) analýzu koordinácie rôznych programov financovaných z európskych zdrojov (vrátane pomoci z ESF), pridelených tým istým regiónom, v súvislosti s ktorými sa zvažujú žiadosti o vyžitie EGF a/alebo sa o nich už rozhodlo;

e) analýza podielu z celkového financovania, na ktorom sa Komisia podieľala vo vzťahu k ostatným podporným opatreniam na vnútroštátnej úrovni a na úrovni jednotlivých podnikov;

5.  zastáva názor, v rámci revízie nariadenia by sa mali riadne zohľadniť výsledky hodnotenia týkajúceho sa fungovania EGF, ako aj získané skúsenosti, a zahrnúť opatrenia, ktoré by umožnili výrazne skrátiť trvanie postupu mobilizácie fondu;

6.  vyzýva Komisiu, aby navrhla doplniť nariadenie o EGF o povinnosť členských štátov podporovať účasť zamestnaneckých združení počas vykonávania nariadenia o EGF; vyzýva Komisiu, aby zorganizovala výmenu skúseností a osvedčených postupov v súvislosti s účasťou pracovníkov na využívaní EGF, aby tak pracovníci mohli v súčasných a budúcich prípadoch využiť odborné znalosti získané v predchádzajúcich prípadoch;

7.  podčiarkuje, že by sa čas potrebný na mobilizáciu EGF by sa mohol skrátiť na polovicu, ak by sa sformulovali a prijali tieto opatrenia:

a) žiadosti o mobilizáciu by mali pripravovať členské štáty bezprostredne po oznámení úmyslu hromadného prepúšťania, a nie až po jeho realizácii,

b) Komisia by mala informovať členské štáty, že žiadosť možno predložiť od prvého dňa po splnení intervenčných kritérií;

c) mali by sa sprístupniť všetky prostriedky na zabezpečenie rýchlej a lepšej komunikácie s členskými štátmi, ktorých sa tento postup týka;

d) predkladanie žiadostí členských štátov v ich jazyku a v jednom z pracovných jazykov európskych inštitúcií by útvaru Komisie poverenému vyhodnotením žiadosti mohlo pomôcť začať bezodkladne konať;

e) Komisia by mala mať potrebné ľudské a technické kapacity nato, aby v súlade so zásadami rozpočtovej neutrálnosti účinne a rýchlo spracúvala žiadosti predkladané členskými štátmi;

f) Komisia by mala prijímať rozhodnutia o mobilizácii EGF do 3 – 4 mesiacov od prijatia žiadosti členského štátu vrátane všetkých potrebných informácií; v prípadoch, keď môže posúdenie žiadosti trvať dlhšie ako 4 mesiace, Komisia by mala čo najskôr informovať EP a uviesť príčiny oneskorenia;

8.  vyzýva Komisiu, aby členským štátom poskytla súbor usmernení zameraných na vypracovanie a realizáciu žiadostí o finančné prostriedky EGF v snahe zabezpečiť rýchly postup vybavovania žiadostí a čo najširší konsenzus zúčastnených strán, pokiaľ ide o uplatňovanú stratégiu a opatrenia, ktoré sa majú zaviesť v záujme účinného opätovného začlenenia pracovníkov do trhu práce; vyzýva členské štáty, aby urýchlili postup predbežného financovania opatrení, ktorý by sa mal začať dňom podania žiadosti, aby sa tak vykonávacia lehota EGR maximálne využila v prospech príslušných pracovníkov;

9.  pripomína členským štátom, že musia do prípravy žiadostí od začiatku zapájať sociálnych partnerov v súlade s článkom 5 nariadenia o EGF a dodržiavať článok 9 tohto nariadenia, v ktorom sa od členských štátov vyžaduje, aby informovali o financovaných činnostiach, zverejňovali ich a adresovali informácie aj príslušným pracovníkom, miestnym a regionálnym orgánom, sociálnym partnerom, a musia zabezpečiť štandardný priebeh postupov; vyzýva členské štáty, aby pred začatím akéhokoľvek programu zabezpečili účasť zamestnaneckých rád, a tak zaručili, že sociálni partneri skutočne pomôžu pri tvorbe plánov prestavby, ktoré spĺňajú potreby zamestnancov, a nie podnikov;

10. žiada členské štáty, aby zriadili komunikačnú a administratívnu štruktúru EGF na vnútroštátnej úrovni v spojení so všetkými zúčastnenými stranami, najmä sociálnymi partnermi, a aby si na európskej úrovni vymieňali najlepšie postupy, čo umožní rýchle a účinné uplatnenie EGF v prípade hromadného prepúšťania;

11. pripomína, že nariadenie (ES) č. 1927/2006 umožňuje členským štátom predkladať spoločné žiadosti o pomoc z EGF, ak príslušní pracovníci v jednej zemepisnej oblasti alebo danom odvetví nie sú sústredení v jednom členskom štáte;

12. domnieva sa, že v záujme urýchlenia a zjednodušenia postupov sa musí zabezpečiť účinnejšia koordinácia medzi Komisiou a Európskym parlamentom, aby sa mohla skrátiť lehota pre rozhodovacie postupy bez toho, aby to poškodilo hodnotenie žiadostí zo strany príslušných výborov EP, a preto:

a) Komisia musí riadne zohľadniť kalendár EP, a to so zreteľom na schôdze parlamentného výboru, ako aj na minischôdze a predkladať návrhy načas s cieľom urýchliť rozhodovací postup;

b) Komisia musí včas informovať EP o problémoch a/alebo prekážkach, s ktorými sa stretla pri hodnotení žiadostí členských štátov;

c) na druhej strane Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci a Výbor pre rozpočet urobia všetko, čo je v ich silách, aby zabezpečili prijatie rozhodnutí na plenárnej schôdzi nasledujúcej po prijatí vo výbore;

13. domnieva sa, že tieto okamžité opatrenia na zjednodušenie a zmiernenie postupu mobilizácie EGF by sa do nariadenia mohli začleniť pri jeho revízii, ak to bude možné odôvodniť dovtedy získanými skúsenosťami; zastáva názor, že žiadne z týchto opatrení by nijakým spôsobom nemalo obmedziť ani oslabiť právomoc Parlamentu ako zložky rozpočtového orgánu pri rozhodovaní o mobilizácii fondu;

14. zastáva názor, že okrem zdokonalenia postupu je potrebné predĺžiť až do konca súčasného viacročného finančného rámca platnosť odchýlky zavedenej v júni 2009 s cieľom pomôcť pracovníkom, ktorí prišli o prácu v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy, a zachovať preto mieru spolufinancovania na 65 %, keďže príčiny, ktoré odôvodňovali ich schválenie, ešte zďaleka nezanikli;

15. berie na vedomie, že v návrhu rozpočtu Komisie na rok 2011 sa po prvýkrát vyčlenili výdavkové rozpočtové prostriedky na EGF, a považuje to za dôležitý prvok v celkových úvahách o riadení a viditeľnosti tohto fondu; domnieva sa však, že tieto výdavkové rozpočtové prostriedky by nemuseli stačiť na pokrytie súm potrebných na vybavenie žiadostí o prostriedky z EGF v roku 2011; preto opätovne zdôrazňuje svoju požiadavku nefinancovať využívanie EGF výlučne prevodmi z položiek ESF a žiada Komisiu, aby na tento účel určila a bez ďalšieho odkladu využívala rôzne rozpočtové riadky;

16. zdôrazňuje, že o budúcnosti EGF sa rozhodne pri rokovaniach o budúcom viacročnom finančnom rámci; domnieva sa, že na tento účel by sa mohlo preskúmať niekoľko možností; domnieva sa, že osobitná pozornosť by sa mal venovať preskúmaniu možnosti vytvoriť nezávislý fond, ktorý by mal k dispozícii viazané aj výdavkové rozpočtové prostriedky, a vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy financovania takéhoto fondu; domnieva sa, že pri každej budúcej reforme EGF by sa mala zachovať jeho flexibilita, ktorá v súčasnosti predstavuje komparatívnu výhodu vo vzťahu k štrukturálnym fondom EÚ;

17. zdôrazňuje, že transformácia opatrení súčasného EGF na trvalý nástroj podpory aktívnych opatrení pri hľadaní zamestnania by bola prejavom politickej vôle vybudovať európsky sociálny pilier, ktorý by dopĺňal sociálne politiky členských štátov a umožnil obnoviť európsky prístup v oblasti odbornej prípravy; v tejto súvislosti poukazuje na to, že ciele EGF by sa mali naďalej líšiť od cieľov ESF a európskych programov celoživotného vzdelávania, keďže EGF sa zameriava na využitie schopností každého pracovníka, ktorému bola poskytnutá pomoc, a nie na riešenie starostí podnikov alebo na poskytovanie horizontálnych služieb vzdelávacím zariadeniam;

18. vyzýva členské štáty, ktoré využívajú EGF, aby vytvárali synergie medzi EGF, ESF a mikrofinancovaním s cieľom určiť opatrenia, ktoré najviac vyhovujú jednotlivým prípadom;

19. vyzýva členské štáty, aby využívali EGF na realizáciu európskych cieľov, na presadzovanie nových kompetencií pre nové, trvácne, ekologické a vysokokvalitné zamestnania v danej oblasti a na podporu celoživotného vzdelávania tak, aby pracovníci mohli rozvíjať svoju kariéru a prispievať k zvyšovaniu konkurencieschopnosti Únie v kontexte globalizácie;

20. žiada Komisiu, aby zlepšila podávanie správ o čerpaní prostriedkov z EGF tým, že podstatne rozšíri obsah svojich každoročných oznámení a že bude Európskemu parlamentu pravidelne poskytovať informácie o tom, ako členské štáty tieto finančné príspevky využívajú;

21. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Táto iniciatívna správa vychádza po viac než troch rokoch poskytovania prostriedkov z EGF podľa nariadenia z 20. decembra 2006[1], ktoré bolo podstatne zmenené a doplnené nariadením z 18. júna 2009[2]. Správa vychádza zo skúseností získaných počas tohto obdobia a zo stanoviska národných expertov, ktorí boli vypočutí 28. apríla 2010, pričom podáva bilanciu financovania a fungovania fondu pred revíziou jeho právneho základu a po nej. Zohľadňuje štrukturálny rast nezamestnanosti a množiace sa prípady hromadného prepúšťania v Európskej únii a odporúča premenu fondu na trvalý nástroj solidarity s pracovníkmi, ktorí sa stali obeťami hromadného prepúšťania, a to od budúceho finančného výhľadu. Obsahuje návrh, aby sa v kratšom časovom horizonte uskutočnili zmeny menšieho rozsahu s cieľom odstrániť najvypuklejšie nedostatky fondu. Niektoré z týchto návrhov na zmenu možno ihneď uplatniť, ďalšie bude potrebné zohľadniť v revízii nariadenia o EGF, ktorá nadviaže na jeho hodnotenie v polovici obdobia. Na tento účel sa od Komisie požaduje, aby vykonala toto hodnotenie ešte pred 31. júlom 2011.

Prístup, ktorého zhrnutie je uvedené vyššie, vychádza z podrobnej analýzy právnych podmienok mobilizácie EGF (1) a skutočného čerpania prostriedkov z tohto fondu za obdobie medzi rokom 2007 a aprílom 2010 (2).

I. PODMIENKY MOBILIZÁCIE EGF

· Vecné podmienky

Pôvodne bolo jediným cieľom EGF zmierňovať negatívne dôsledky globalizácie na najzraniteľnejších a najmenej kvalifikovaných pracovníkov v niektorých odvetviach, ktorí strácajú zamestnanie v dôsledku veľkých zmien v oblasti svetového obchodu vedúcich k vážnym hospodárskym otrasom. Od júna 2009 sa oblasť pôsobnosti fondu rozšírila na pracovníkov, ktorí prichádzajú o prácu priamo v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy, a to v prípade žiadostí, ktoré sú predkladané v období medzi 1. májom 2009 a 31. decembrom 2011.

Je potrebné revidovať cieľ EGF s ohľadom na štrukturálny rast nezamestnanosti a množiace sa prípady hromadného prepúšťania v Európskej únii? Je odchýlka zavedená v júni 2009 postačujúca na riešenie krízy?

Členské štáty môžu žiadať o poskytnutie príspevku z EGF, ak je splnené jedno z týchto troch intervenčných kritérií:

— najmenej 500 prepúšťaných pracovníkov (1 000 pracovníkov pred rokom 2009) v období štyroch mesiacov v jednom podniku v jednom členskom štáte, pričom tento počet môže zahŕňať pracovníkov prepúšťaných u jeho dodávateľov a u nadväzujúcich výrobcov (článok 2 písm. a))[3];

— najmenej 500 prepúšťaných pracovníkov (1 000 pracovníkov pred rokom 2009) v období deviatich mesiacov, najmä v malých a stredných podnikoch, v odvetví NACE 2 v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch na úrovni NUTS II (článok 2 písm. b));

— prepustenia, ktoré majú závažný vplyv na zamestnanosť a miestne hospodárstvo, aj keď predchádzajúce kritériá nie sú splnené, na malých trhoch práce alebo za výnimočných, riadne zdôvodnených okolností (článok 2 písm. c)).

Je zníženie prahovej hodnoty z 1 000 na 500 zamestnancov dostatočné? Sú lehoty a zemepisné parametre vhodné pre výpočet prepúšťania zamestnancov?

EGF sa podieľa na financovaní aktívnych opatrení trhu práce, ktoré sú súčasťou koordinovaného súboru personalizovaných služieb určených na opätovné začlenenie pracovníkov, ktorí sú prepúšťaní, do trhu práce. Tieto aktívne opatrenia zahŕňajú napríklad pomoc pri hľadaní zamestnania, odbornú prípravu, príspevky na mobilitu, ako aj opatrenia na stimulovanie znevýhodnených alebo starších pracovníkov týkajúce sa ich zotrvania alebo opätovného vstupu na trh práce. Z EGF sa však nefinancujú pasívne opatrenia sociálnej ochrany.

Ako zachovať inovatívny prístup EGF zameraný na využitie schopností a želaní každého pracovníka, ktorému bola poskytnutá pomoc, a napomáhať pritom jeho rozšírenie na ďalšie nástroje?

Príspevok poskytovaný z EGF má dopĺňať akcie vykonávané členskými štátmi, a nie ich nahrádzať. Na základe tejto požiadavky komplementárnosti bola stanovená maximálna miera spolufinancovania na úrovni 50 % nákladov na predpokladané opatrenia, pričom táto miera sa v roku 2009 v prípade žiadostí predkladaných do 31. decembra 2011 zvýšila na 65 %.

Je dočasné zvýšenie miery spolufinancovania z EGF postačujúce?

Opatrenia v rámci EGF sa musia koordinovať s opatreniami ostatných politík Európskej únie. Táto požiadavka koordinácie sa prejavuje zákazom spolufinancovať akékoľvek náklady na opatrenia, ktoré patria do iných finančných nástrojov Spoločenstva. V tejto súvislosti musia členské štáty zabezpečiť, aby sa opatreniam podporovaným z EGF neposkytoval aj finančný príspevok z ESF, keďže jednou zo zásad ESF je „zlepšenie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov a flexibility trhu práce“[4].

Dodržiava sa v plnej miere požiadavka koordinácie?

· Procesné podmienky

EGF má k dispozícii prostriedky, ktorých výška nesmie presiahnuť ročnú sumu 500 miliónov EUR, ktorá sa čerpá buď z akejkoľvek rezervy existujúcej v rámci stropu celkových výdavkov predchádzajúceho roka, alebo zo zrušených viazaných rozpočtových prostriedkov z predchádzajúcich dvoch rokov s výnimkou tých, ktoré súvisia s okruhom 1b finančného rámca.

Viazané rozpočtové prostriedky sa vložia do všeobecného rozpočtu Európskej únie ako pridelené prostriedky (rozpočtový riadok 40 02 43) prostredníctvom bežného rozpočtového postupu, hneď ako Komisia zistí dostatočné rezervy a/alebo zrušené záväzky. Zodpovedajúcu sumu výdavkových rozpočtových prostriedkov možno vložiť do rezervy, vybrať z rozpočtových položiek s nedostatočnou mierou čerpania alebo zapísať do rozpočtového riadku pre EGF (04 05 01).

Má byť EGF aj naďalej fondom bez finančných prostriedkov?

Postup mobilizácie EGF má štyri fázy:

— členský štát podá Komisii žiadosť o finančný príspevok z EGF do 10 týždňov po dátume, ku ktorému boli splnené podmienky na intervenciu z EGF, pričom túto žiadosť môžu členské štáty neskôr doplniť;

— Komisia žiadosť preskúma a konzultuje o nej s členským štátom, potom sa v prípade potreby začne rozpočtový postup prostredníctvom predloženia návrhu rozhodnutia o mobilizácii EGF, v ktorom sa stanoví suma finančného príspevku, ktorý sa má poskytnúť, a predloží sa žiadosť o presun sumy tohto príspevku;

— obe zložky rozpočtového orgánu preskúmajú návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF a žiadosť o presun a potom v prípade potreby nasleduje ich prijatie so zmenami a doplneniami alebo bez nich;

— v zásade do 15 dní po tom, ako rozpočtový orgán prijme rozhodnutie o mobilizácii EGF, sa jednorazovo vyplatí finančný príspevok pridelený členskému štátu.

Je stále nevyhnutné, aby rozpočtový orgán prijímal rozhodnutie o mobilizácii na základe jednotlivých prípadov? Sú stanovené lehoty nevyhnutné a/alebo dodržiavané? Ako by členské štáty mohli lepšie predvídať výsledok skúmania žiadostí, ktoré vykonáva Komisia?

Postup čerpania prostriedkov z EGF možno rozdeliť do troch fáz:

— členský štát musí použiť finančný príspevok v lehote 24 mesiacov odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa začatia prijatých opatrení, pokiaľ sa tieto opatrenia začali v lehote 3 mesiacov odo dňa podania žiadosti (pred rokom 2009: 12 mesiacov odo dňa podania žiadosti);

— do 6 mesiacov odo dňa ukončenia lehoty na čerpanie predloží členský štát správu o realizovaní finančného príspevku;

— Komisia ukončí poskytovanie finančného príspevku do 6 mesiacov od doručenia správy o jeho realizovaní.

Je predĺženie lehoty, počas ktorej môžu členské štáty čerpať finančný príspevok, na dvojnásobné obdobie postačujúce? Je postup kontroly čerpania finančného príspevku, ktorú vykonáva Komisia, optimálny?

II. MOBILIZÁCIA EGF V OBDOBÍ MEDZI ROKOM 2007 A APRÍLOM 2010

· Analýza rozhodnutí a žiadostí týkajúcich sa mobilizácie EGF

Počet predložených žiadostí a požadovaných príspevkov sa sústreďuje do obmedzeného počtu členských štátov bez toho, aby súvisel s rozdielmi v bohatstve a miere nezamestnanosti v jednotlivých štátoch:

V období medzi rokom 2007 a aprílom 2010 bolo prijatých 27 rozhodnutí o mobilizácii EGF a predložených 58 žiadostí, ktoré boli prijaté. Uvedené rozhodnutia sa týkajú 13 členských štátov a žiadosti sa týkajú 17 členských štátov. členských štátov teda neprejavilo o tieto prostriedky záujem, alebo ich nemohlo čerpať.

5 členských štátov, ktoré predložili žiadosti o najvyššie sumy príspevkov (Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Írsko, Nemecko), požiadalo o približne 70 % z celkového objemu požadovaných prostriedkov, zatiaľ čo 5 členských štátov, ktoré predložili žiadosti o najnižšie sumy príspevkov (Česká republika, Poľsko, Malta, Fínsko, Litva), požiadalo o približne 2 % z tejto celkovej sumy.

Rozhodnutia o mobilizácii EGF sa týkali regiónov na úrovni NUTS II, v ktorých priemerná hodnota HND na obyvateľa predstavuje 109,3 % priemernej hodnoty Európskej únie a v ktorých priemerná miera nezamestnanosti dosahuje iba 5,9 %[5].

Prečo majú z EGF prospech predovšetkým regióny, ktorých HDP na obyvateľa je vyšší než priemer Európskej únie a ktorých miera nezamestnanosti je relatívne nízka, a ako možno túto nerovnosť napraviť?

Počet žiadostí a požadovaných príspevkov vedie k rastúcej mobilizácii, ktorá však zostáva obmedzená vzhľadom na sumu disponibilných prostriedkov:

Pred revíziou z júna 2009 bolo prijatých iba 16 rozhodnutí v prospech 8 členských štátov, pričom bolo celkovo uvoľnených 80 miliónov EUR.

Porovnanie údajov za niekoľko rozpočtových rokov však ukazuje, že došlo k nárastu miery čerpania prostriedkov, čo súvisí najmä so zmiernením podmienok poskytovania prostriedkov z EGF v roku 2009 a s hospodárskou a finančnou krízou. Miera čerpania prostriedkov sa zvýšila z 3,7 % v roku 2007 (18,6 milióna EUR) na 9,8 % v roku 2008 (49 miliónov EUR) a na 10,5 % v roku 2009 (52 miliónov EUR). Zdá sa, že táto tendencia by v roku 2010 mala pokračovať. V období medzi júnom 2009 a aprílom 2010 bolo prijatých, preskúmaných alebo podaných 42 žiadostí, ktoré sa týkali 36 712 nových pracovníkov a ďalších 9 členských štátov, pričom tieto žiadosti predstavovali celkovú sumu 197 miliónov EUR.

Má značný nárast počtu žiadostí a požadovaných príspevkov trvalý charakter, a ak áno, ako si túto situáciu možno vysvetľovať a ako ju účinne riešiť?

Príspevky požadované na jedného pracovníka sa v jednotlivých členských štátoch značne líšia:

Prijaté rozhodnutia sa týkajú 29 292 prepustených pracovníkov a na základe podaných žiadostí je potrebné poskytnúť pomoc 54 867 pracovníkom.

Požadovaný príspevok predstavuje priemerne 5 253 EUR na jedného pracovníka. Existuje pomer približne 1 ku 40 medzi najnižším (511 EUR)[6] a najvyšším požadovaným príspevkom na jedného pracovníka (22 031 EUR)[7].

  • [1]     Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii.
  • [2]     Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009 z 18. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii.
  • [3]     Články, na ktoré sa odkazuje, sú články nariadenia (ES) č. 1927/2006.
  • [4]    Rozhodnutie Rady 2006/702/ES zo 6. októbra 2006 o strategických usmerneniach Spoločenstva o súdržnosti.
  • [5]    Zdroj: Eurostat – údaje za rok 2007, pokiaľ ide o HND na obyvateľa, a za rok 2008, pokiaľ ide o mieru nezamestnanosti.
  • [6]    EGF/2010/010, Unilever (Česká republika).
  • [7]    EGF/2010/007, Štajersko – Dolné Rakúsko (Rakúsko).

STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (*) (25.6.2010)

pre Výbor pre rozpočet

k financovaniu a fungovaniu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii
(2010/2072(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko(*): Elisabeth Morin-Chartier

(*) Postup pridružených výborov: článok 50 rokovacieho poriadku

NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) neukladá členským štátom žiadne aktívne opatrenia pre trh práce, ktoré sa musia vykonať pri podávaní žiadosti o finančné prostriedky, ale vyžaduje zavedenie koordinovaného balíka personalizovaných služieb, cieľom ktorého je reintegrácia pracovníkov do trhu práce v súlade s článkom 3 nariadenia o EGF[1] a ktorý v plnej miere zachováva flexibilnosť členských štátov, pokiaľ ide o úpravu opatrení zameraných na prepustených pracovníkov v súlade s miestnymi a individuálnymi potrebami pri každej žiadosti,

1.  pripomína, že sociálna politika a politika zamestnanosti patria pod vnútroštátne právomoci, ktoré sú koordinované prostredníctvom otvorenej metódy koordinácie a ktoré využívajú všetky možné synergie s cieľom zaručiť pozitívny rozvoj Európskej únie v kontexte globalizácie a riešiť problém sociálneho a pracovného začlenenia v členských štátoch a medzi nimi; pripomína taktiež, že Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) je nástroj, ktorý bol zriadený na podporu tohto cieľa a na pomoc pracovníkom v prípade hromadného prepúšťania;

2.  požaduje, aby bol EGF zachovaný aj v budúcnosti a aby bol vo svojej revidovanej verzii z roku 2009 jednoznačne skoordinovaný s revíziou ESF v druhej polovici obdobia finančného rámca, čo mu umožní stať sa pohotovostným nástrojom reagujúcim na krízové situácie;

3.  vyzýva Európsku komisiu, aby navrhla zmeny nariadenia o EGF a v krátkom čase čo najviac urýchlila postup podávania žiadostí s cieľom sprístupniť prostriedky z fondu do šiestich mesiacov od prepustenia vrátane preskúmaním možností začať postup podávania žiadostí v momente oznámenia prepustenia, a nie až vtedy, keď k nemu došlo, a čo najväčším zefektívnením rozhodovacích postupov Európskej komisie, a aby zabezpečila štandardný priebeh postupov; ďalej vyzýva Európsku komisiu, aby pre budúci finančný rámec poskytla námety na dosiahnutie cieľov spolupráce s členskými štátmi v záujme uľahčenia zásadných zmien orientovaných na budúcnosť v prospech udržateľného hospodárstva a trhu práce na jednej strane a uľahčiť rýchlu a pružnú pomoc pracovníkom prepusteným z dôvodu neočakávaných hospodárskych otrasov na druhej strane;

4.  pripomína členským štátom, že je dôležité, aby prijali okamžité trhové intervenčné opatrenia súbežne s ich uplatnením v rámci EGF;

5.  žiada Komisiu, aby členským štátom poskytla súbor usmernení zameraných na vypracovanie a realizáciu žiadostí o finančné prostriedky EGF v snahe zabezpečiť rýchly postup vybavovania žiadostí a čo najširší konsenzus zúčastnených strán, pokiaľ ide o uplatňovanú stratégiu a opatrenia, ktoré sa majú zaviesť v záujme efektívneho opätovného začlenenia pracovníkov do trhu práce; vyzýva členské štáty, aby urýchlili postup predbežného financovania opatrení, ktorý by sa mal začať dňom podania žiadosti, aby sa tak vykonávacia lehota EGR maximálne využila v prospech príslušných pracovníkov;

6.  pripomína členským štátom, že musia do prípravy žiadostí od začiatku zapájať sociálnych partnerov v súlade s článkom 5 nariadenia o EGF a dodržiavať článok 9 tohto nariadenia, v ktorom sa od členských štátov vyžaduje, aby informovali o financovaných činnostiach, zverejňovali ich a adresovali informácie aj príslušným pracovníkom, miestnym a regionálnym orgánom, sociálnym partnerom, a musia zabezpečiť štandardný priebeh postupov; vyzýva členské štáty, aby pred začatím akéhokoľvek programu zabezpečili účasť zamestnaneckých rád, a tak zaručili, že sociálni partneri skutočne pomôžu pri tvorbe plánov prestavby, ktoré spĺňajú potreby zamestnancov, a nie podnikov;

7.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby riadne presadzovala smernicu 2002/14/ES o informovaní a porade so zamestnancami a smernicu 94/45/ES o Európskej zamestnaneckej rade s cieľom poskytnúť sociálnym partnerom všetky nástroje na analýzy navrhovaného plánu prepúšťania alebo reštrukturalizácie ešte pred jeho oznámením, a tak im umožniť, aby v plnej miere zohrávali svoju úlohu;

8.  vyzýva Európsku komisiu, aby navrhla doplniť nariadenie o EGF o povinnosť členských štátov podporovať účasť zamestnaneckých združení počas vykonávania nariadenia o EGF; vyzýva Európsku komisiu, aby zorganizovala výmenu skúseností a osvedčených postupov v súvislosti s účasťou pracovníkov na využívaní EGF, aby tak pracovníci mohli v súčasných a budúcich prípadoch využiť odborné znalosti získané v predchádzajúcich prípadoch;

9.  žiada členské štáty, aby zriadili komunikačnú a administratívnu štruktúru EGF na vnútroštátnej úrovni v spojení so všetkými zúčastnenými stranami, najmä sociálnymi partnermi, a aby si na európskej úrovni vymieňali najlepšie postupy, čo umožní rýchle a účinné uplatnenie EGF v prípade hromadného prepúšťania;

10. pripomína, že nariadenie (ES) č. 1927/2006 umožňuje členským štátom predkladať spoločné žiadosti o pomoc z EGF, ak príslušní pracovníci v jednej zemepisnej oblasti alebo danom odvetví nie sú sústredení v jednom členskom štáte;

11. žiada Komisiu, aby predložila návrh, ako zmeniť a doplniť nariadenie o EGF tak, aby umožnilo zahrnutie všetkých pracovníkov prepustených z rovnakého dôvodu naprieč odvetviami a regiónmi;

12. vyzýva Európsku komisiu, aby preskúmala možné riešenia na prekonanie rozdielov medzi prepustenými pracovníkmi, na ktorých sa vzťahujú opatrenia v rámci uplatnenia EGF, a inými prepustenými pracovníkmi v rovnakej oblasti;

13. vyzýva členské štáty, ktoré čerpajú z EGF, aby zlepšili účinnosť uplatňovania fondu a aby k pomoci prepusteným pracovníkom pristupovali individuálne a zo sociálneho hľadiska a podporovali ďalšie odborné vzdelávanie a preškoľovanie, najmä v prípadoch hromadného prepúšťania, s cieľom zlepšiť šance pracovníkov na trhu práce, ktorý prechádza hĺbkovou reštrukturalizáciou; žiada, aby sa zabezpečilo, že predpisy na účely vnútroštátneho vykonávania nespôsobia, že prostriedky z fondu sa budú prideľovať reštriktívnejšie; vyzýva členské štáty a miestne orgány, aby urobili maximum pre revitalizáciu pracovných miest, ktoré boli poškodené premiestnením podnikov, a tak udržali hospodársku aktivitu v oblasti, so zreteľom na to, že EGF je zameraný výlučne na zamestnancov; odporúča členským štátom, aby na tento účel zabezpečili intenzívnejšiu výmenu najlepších postupov, a to využívaním programu Progress a konkrétne nového nástroja mikrofinancovania;

14. víta závery Rady týkajúce sa nových kompetencií pre nové zamestnania a zdôrazňuje, že EGF poskytuje členským štátom dodatočné finančné prostriedky na odbornú prípravu prepustených pracovníkov na pracovné miesta orientované na budúcnosť a zvýšenú mobilitu;

15. vyzýva členské štáty, aby využívali EGF na realizáciu európskych cieľov, na presadzovanie nových kompetencií pre nové, trvácne, ekologické a vysokokvalitné zamestnania v danej oblasti a na podporu celoživotného vzdelávania tak, aby pracovníci mohli rozvíjať svoju kariéru a prispievať k zvyšovaniu konkurencieschopnosti Únie v kontexte globalizácie;

16. vyzýva členské štáty, ktoré využívajú EGF, aby vytvárali synergie medzi EGF, ESF a mikrofinancovaním s cieľom určiť opatrenia, ktoré najviac vyhovujú jednotlivým prípadom;

17. odporúča členským štátom, aby prijali opatrenia v súlade s nariadením o EGF, ktoré podporujú mobilitu pracovníkov, v prípade, že vyhliadky na zamestnanie v ich regióne sú nepriaznivé;

18. poukazuje na to, že v kontexte globalizácie možno konkurencieschopnosť EÚ v budúcnosti zaručiť len vtedy, ak sa vyvinie cielené úsilie vytvoriť čo najväčšiu škálu zručností pracovníkov v EÚ; domnieva sa, že primerane tomu musí EGF konštruktívnym spôsobom takisto pomáhať preklenúť obdobia nezamestnanosti prostredníctvom opatrení zameraných na ďalšie intenzívne odborné vzdelávanie a preškoľovanie;

19. pripomína podnikom, že ich úlohou v rámci sociálnej zodpovednosti je urobiť všetko preto, aby pracovníci mohli pred začatím svojej nezamestnanosti získať potvrdenie o získaných skúsenostiach a odbornosti, s cieľom zabezpečiť, že ich rekvalifikácia bude čo najkonkrétnejšia a čo najrýchlejšia a že si nájdu nové, stabilné a perspektívne pracovné miesto v odvetví, ktoré bude naďalej životaschopné;

20. konštatuje výrazné rozdiely medzi žiadosťami, vyplývajúce z rozdielnej situácie v jednotlivých členských štátoch; žiada preto Komisiu, aby vypracovala návrh zameraný na väčšiu flexibilitu kritérií poskytovania pomoci pre jednotlivé členské štáty v snahe lepšie ich prispôsobiť konkrétnej vnútroštátnej hospodárskej situácii, pričom sa posúdi možnosť rozšíriť referenčné obdobie a parametre príslušných podnikov a zároveň sa zabráni tomu, aby medzi členskými štátmi vznikali akékoľvek rozdiely v prístupe k tomuto nástroju;

21. žiada, aby sa pri plnení nariadenia o EGF od členských štátov požadovalo prijatie opatrení, ktoré zabezpečia osobám oprávneným na finančný príspevok, ktoré nie sú štátnymi príslušníkmi, možnosť využiť tieto prostriedky;

22. žiada Komisiu, aby v priebehu realizácie opatrení poskytla pomoc aj členským štátom, sociálnym partnerom a združeniam pracovníkov;

23. žiada Komisiu, aby predchádzala narúšaniu hospodárskej súťaže tým, že bude podporovať zjednotenie povinností podnikov v prípadoch prepúšťania v rámci Únie;

24. zdôrazňuje najmä. že Európska komisia a členské štáty musia predovšetkým úzko spolupracovať na efektívnom monitorovaní podpory, ktorá sa poskytuje nadnárodným spoločnostiam, a na budovaní stabilného investovania do vytvárania pracovných miest zaručujúcich práva s cieľom zabrániť sociálnemu dampingu;

25. vyzýva Komisiu, aby zaručila koherentnosť svojich politík a nástrojov s cieľom vylúčiť možnosť, že ciele rastu a konkurencieschopnosti budú v rozpore s cieľmi v oblasti zamestnanosti, súdržnosti a sociálneho začlenenia;

26. vyzýva Komisiu, aby vo svojej výročnej správe predložila štatistické údaje o účinnosti EGF a o vzdelávacích stratégiách v súvislosti s návratom do zamestnania a zároveň preskúmala vplyv štruktúry trhu práce na túto účinnosť;

27. zdôrazňuje, že Komisia musí v čase obmedzených finančných zdrojov v spolupráci s členskými štátmi posúdiť účinnosť a udržateľnosť opatrení financovaných prostredníctvom EGF; domnieva sa, že na tento účel treba vyvinúť štandardizované kritériá, ako sú dokončenie opatrení na rozvoj zručností, úspešnosť pri hľadaní nového zamestnania a dĺžka trvania novej pracovnej zmluvy;

28. žiada Komisiu, aby bezodkladne predložila správu o doterajšom využívaní fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), v ktorej sa uvedie najmä to, ako boli jednotlivé prostriedky využité a v akom pomere sú tieto vynaložené prostriedky k ostatným podporným opatreniam na vnútroštátnej a na podnikovej úrovni; vyzýva Komisiu, aby z tejto správy vyvodila prvé závery a urýchlene predložila návrhy na zlepšenie fondu.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

24.6.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

34

1

7

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Edit Bauer, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Liisa Jaakonsaari, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Rovana Plumb, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Schroedter, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Julie Girling, Dieter-Lebrecht Koch, Jan Kozłowski, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor

  • [1]  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2009, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009 z 18. júna 2009.

STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci (29.6.2010)

pre Výbor pre rozpočet

k financovaniu a fungovaniu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii
(2010/2072(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Sharon Bowles

NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  vyzýva Komisiu, aby bezodkladne vypracovala správu o doterajšom využívaní fondu na prispôsobenie sa globalizácii, v ktorej sa uvedie hlavne podrobný rozpis konkrétneho využitia prostriedkov a pomer, v akom sa nachádzajú vynaložené prostriedky k ostatným podporným opatreniam na vnútroštátnej úrovni a na úrovni podnikov; vyzýva Komisiu, aby z tejto správy vyvodila počiatočné závery a urýchlene predložila návrhy na zlepšenie fondu;

2.  vyzýva Komisiu, aby bezodkladne predložila návrh, ktorý by stanovoval, aby sa podniky, ktoré znížili počet pracovných miest a v predošlých obdobiach vykazovali zisky, primeraným spôsobom spolupodieľali na sociálnych nákladoch vyplývajúcich z premiestnenia podnikov a znižovania pracovných miest, a ktorý by zabezpečoval refinancovanie EGF;

3.  vyzýva Komisiu, aby v strednodobom horizonte nahradila EGF reštrukturalizačným fondom, ktorý by bol financovaný na úrovni EÚ z odvodov za premiestnenie podnikov a do ktorého by sa zapojili podniky primerane k počtu vytvorených udržateľných náhradných pracovných miest;

4.  vyzýva Komisiu, aby zaviedla kritériá, ktoré by spájali udelenie podpory z EGF prednostne s reštrukturalizačnými opatreniami zaručujúcimi a vytvárajúcimi pracovné miesta, ako aj s ekologicky udržateľným a sociálne vyrovnaným vývojom v príslušných regiónoch;

5.  vyzýva Komisiu, aby pri udeľovaní podpory z EGF záväzne zapojila sociálnych partnerov do rozhodovacieho procesu;

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

28.6.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marta Andreasen, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Pervenche Berès, Sari Essayah, Ashley Fox, Danuta Maria Hübner, Danuta Jazłowiecka, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Sirpa Pietikäinen

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Bendt Bendtsen, Gesine Meissner, Marit Paulsen, Britta Reimers, Joachim Zeller

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

14.7.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

9

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marta Andreasen, Reimer Böge, Lajos Bokros, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Carl Haglund, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Miguel Portas, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

François Alfonsi, Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Peter Jahr, Riikka Manner, Georgios Stavrakakis, Theodor Dumitru Stolojan

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucas Hartong