Процедура : 2010/2046(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0240/2010

Внесени текстове :

A7-0240/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 07/09/2010 - 6.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0295

ДОКЛАД     
PDF 156kWORD 62k
30.8.2010
PE 445.762v03-00 A7-0240/2010

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 2/2010 на Европейския съюз за финансовата 2010 година

(12583/2010 – C7‑0194/2010 – 2010/2046(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: László Surján

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 2/2010 на Европейския съюз за финансовата 2010 година

(12583/2010 – C7‑0194/2010 – 2010/2046(BUD))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 314 от него, и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(1), и по-специално членове 37 и 38 от него,

–   като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 година, окончателно приет на 17 декември 2009 г.(2),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(3),

–   като взе предвид проекта на коригиращ бюджет № 2/2010 на Европейския съюз за финансовата 2010 г., внесен от Комисията на 19 март 2010 г. (COM(2010)0108),

–   като взе предвид писмото на члена на Комисията Janusz Lewandowski от 9 юли 2010 г. до председателя Buzek,

–   като взе предвид позицията на Съвета по проекта на коригиращ бюджет № 2/2010, утвърдена на 26 юли 2010 г. (12583/2010 – C7-0194/2010),

–   като взе предвид членове 75б и 75д от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7-0240/2010),

A. като има предвид, че позицията на Съвета по проекта на коригиращ бюджет № 2/2010 обхваща щатното разписание на службата ОЕРЕС (Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения),

Б.  като има предвид, че целта на проекта на коригиращ бюджет № 2/2010 е официално внасяне на тази бюджетна корекция в бюджета за 2010 г.,

В.  като има предвид, че Съветът прие своята позиция на 26 юли 2010 г.,

1.  приема за сведение проекта на коригиращ бюджет № 2/2010;

2.  одобрява позицията на Съвета по проекта на коригиращ бюджет № 2/2010 без изменения и възлага на своя председател да обяви коригиращ бюджет № х/2010 за окончателно приет и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 64, 12.3.2010 г.

(3)

ОВ C 139, 14.6.2006 г., стp. 1.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

По време на тристранната среща на 30 юни стана ясно, че Съветът не желае да постигне позиция по основната част от настоящия коригиращ бюджет, а именно последиците от влизането в сила на Договора от Лисабон за Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Комитета на регионите (КР).

Предложените от двете комисии мерки са за общо 10,5 млн. евро (4,1 млн. евро за ЕИСК и 6,4 млн. евро за КР). Броят на служителите ще се увеличи с 59 длъжности (22 за ЕИСК и 37 за КР).

По време на тристранната среща делегацията на ЕП настоятелно призова Съвета да постигне позиция във възможно най-кратък срок.

От друга страна, двете делегации, на Съвета и на ЕП, се съгласиха, че осъществяването на промяната в щатното разписание на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС), която няма финансово отражение, може да продължи, без да се забавя. Те се споразумяха предложението да се разгледа отделно от останалата част на проекта на коригиращ бюджет.

Съответно с писмо на члена на Комисията Lewandowski от 5 юли 2010 г. Европейската комисия предложи разделянето на проекта на коригиращ бюджет (COM(2010)0108) на две части.

Настоящият доклад следователно касае само раздел ІІІ на бюджета.

За 2010 г. бюджетният орган разпредели сума в размер на 3,47 млн. евро (2,57 млн. евро за административни и 0,9 млн. евро за оперативни разходи), като включи общия брой служители по категории, но без разбивка по степени.

По тази причина е необходимо да се измени щатното разписание за 2010 г., с цел да се включи подробното щатно разписание по степени.

Предложеното изменение не изисква допълнителни разходи, тъй като съответните административни бюджетни кредити вече са разрешени в бюджета за 2010 г.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

14.7.2010 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

François Alfonsi, Peter Jahr, Riikka Manner, Theodor Dumitru Stolojan

Правна информация - Политика за поверителност