ZPRÁVA o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 2/2010 na rozpočtový rok 2010, oddíl III – Komise

30. 8. 2010 - (12583/2010 – C7‑0194/2010 – 2010/2046(BUD))

Rozpočtový výbor
Zpravodaj: László Surján

Postup : 2010/2046(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0240/2010
Předložené texty :
A7-0240/2010
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 2/2010 na rozpočtový rok 2010, oddíl III – Komise

(12583/2010 – C7‑0194/2010 – 2010/2046(BUD))

Evropský parlament,

–   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 314 této smlouvy, a na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 106a této smlouvy,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[1], a zejména na články 37 a 38 tohoto nařízení,

–   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2010 schválený s konečnou platností dne 17. prosince 2009[2],

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení[3],

–   s ohledem na návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 2/2010 na rozpočtový rok 2010, který Komise předložila dne 19. března 2010 (KOM(2010)0108),

–   s ohledem na dopis komisaře Janusze Lewandowského předsedovi Buzkovi ze dne 9. července 2010,

–   s ohledem na postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2010 přijatý Radou dne 26. července 2010 (12583/2010 – C7-0194/2010),

–   s ohledem na články 75b a 75e jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7‑0240/2010),

A. vzhledem k tomu, že postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2010 se týká plánu pracovních míst úřadu BEREC (Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací),

B.  vzhledem k tomu, že účelem návrhu opravného rozpočtu č. 2/2010 je formálně zapsat tuto rozpočtovou úpravu do rozpočtu na rok 2010,

C. vzhledem k tomu, že Rada přijala svůj postoj dne 26. července 2010,

1.  bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 2/2010;

2.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2010 beze změny a pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. x/2010 za schválený s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

  • [1]  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [2]  Úř. věst. L 64, 12.3.2010.
  • [3]  Úř. věst C 139, 14.6.2006, s. 1.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Během trialogu dne 30. června se jasně ukázalo, že Rada nechce zaujímat postoj k hlavní části tohoto opravného rozpočtu, která se týkala důsledků vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) a Výbor regionů (VR).

Opatření navrhovaná oběma výbory dohromady činí 10,5 milionu EUR (4,1 milionu EUR pro EHSV a 6,4 milionu EUR pro VR). Došlo by ke zvýšení stavu zaměstnanců o 59 míst (22 míst pro EHSV a 37 míst pro VR).

Během trialogu naléhala delegace EP na Radu, aby zaujala postoj co nejdříve.

Na druhé straně se delegace Rady a EP dohodly, že změnu plánu pracovních míst úřadu BEREC (Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací), která nemá žádný finanční dopad, lze schválit neprodleně. Dohodly se na tom, že tento návrh bude oddělen od zbývajících bodů návrhu opravného rozpočtu.

V těchto intencích navrhla Evropská komise v dopise komisaře Lewandowského ze dne 5. července 2010 rozdělit návrh opravného rozpočtu (KOM(2010)0108) na dvě části.

Tato zpráva se proto týká pouze oddílu III rozpočtu.

Na rok 2010 přidělil rozpočtový orgán sdružení částku 3,47 milionu EUR (2,57 milionu EUR na správní výdaje a 0,9 milionu EUR na operační výdaje) zahrnující celkový počet zaměstnanců podle funkčních skupin, dále však nerozčleněných podle platových tříd.

Je proto nutno upravit plán pracovních míst na rok 2010 tak, aby obsahoval podrobný rozpis pracovních míst podle platových tříd.

Navrhovaná změna nevyžaduje žádné výdaje navíc, neboť odpovídající správní prostředky již byly schváleny v rozpočtu na rok 2010.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

14.7.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

François Alfonsi, Peter Jahr, Riikka Manner, Theodor Dumitru Stolojan