BETÆNKNING om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2010 for regnskabsåret 2010

  30.8.2010 - (12583/2010 – C7‑0194/2010 – 2010/2046(BUD))

  Budgetudvalget
  Ordfører: László Surján

  Procedure : 2010/2046(BUD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A7-0240/2010
  Indgivne tekster :
  A7-0240/2010
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

  om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2010 for regnskabsåret 2010

  (12583/2010 – C7‑0194/2010 – 2010/2046(BUD))

  Europa-Parlamentet,

   der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 314, og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106 A,

   der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[1], særlig artikel 37 og 38,

  –   der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010, endeligt vedtaget den 17. december 2009[2],

  –   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning[3],

   der henviser til forslaget til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 2/2010 for regnskabsåret 2010, forelagt af Kommissionen den 19. marts 2010 (KOM(2010)0108),

  –   der henviser til skrivelse fra kommissær Lewandowski til Europa-Parlamentets formand, Buzek, af 9. juli 2010,

  –   der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 2/2010, vedtaget af Rådet den 26. juli 2010 (12583/2010 – C7‑0194/2010)

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 75b og 75e,

  –   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7–0240/2010),

  A. der henviser til, at Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 2/2010 dækker stillingsfortegnelsen for BEREC-kontoret (Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation),

  B.  der henviser til, at formålet med forslag til ændringsbudget nr. 2/2010 formelt er at opføre denne budgetmæssige tilpasning i 2010-budgettet,

  C. der henviser til, at Rådet vedtog sin holdning den 26. juli 2010,

  1.  noterer sig forslag til ændringsbudget nr. 2/2010;

  2.  godkender Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 2/2010 uden ændringer og pålægger sin formand at bekendtgøre, at Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. x/2010 er endeligt vedtaget, og drage omsorg for, at det offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

  3.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

  • [1]  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
  • [2]  EUT L 64 af 12.3.2010.
  • [3]  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

  BEGRUNDELSE

  Under trepartsmødet den 30. juni blev det klart, at Rådet ikke ønskede at nå frem til en holdning om størstedelen af dette ændringsbudget, dvs. følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EESC) og for Regionsudvalgt (CoR).

  De foranstaltninger, der blev foreslået af de to udvalg, andrager i alt 10,5 mio. EUR (4,1 mio. EUR til EESC og 6,4 mio. EUR til CoR). Personalet ville blive forøget med 59 stillinger (22 til EESC og 37 til CoR).

  Under trepartsmødet opfordrede Europa-Parlamentets delegation indtrængende Rådet til at nå frem til en holdning hurtigst muligt.

  Endvidere vedtog både Rådets og Europa-Parlamentets delegationer, at ændringen i stillingsfortegnelsen for BEREC (Kontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation), som ingen finansielle følger har, kunne vedtages uden forsinkelser. De vedtog, at forslaget blev behandlet særskilt fra det øvrige forslag til ændringsbudget.

  Kommissionen foreslog i overensstemmelse hermed ved skrivelse fra kommissær Lewandowski af 5. juli 2010, at forslaget til ændringsbudget (KOM(2010)0108) blev opdelt i to dele.

  Den foreliggende betænkning vedrører derfor kun sektion III i budgettet.

  Budgetmyndigheden afsatte for 2010 et beløb på 3,47 mio. EUR (2,57 mio. EUR til administrative udgifter og 0,9 mio. EUR til operationelle udgifter), hvilket også omfatter hele personalet opført efter ansættelsesgrupper men ikke opdelt efter lønklasser.

  Det er derfor nødvendigt at ændre stillingsfortegnelsen for 2010 med henblik på medtagelse af den detaljerede stillingsfortegnelse efter lønklasser.

  Den foreslåede ændring kræver ingen ekstra bevillinger, da de tilsvarende administrative bevillinger allerede er blevet godkendt i 2010-budgettet.

  RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

  Dato for vedtagelse

  14.7.2010

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  30

  0

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  François Alfonsi, Peter Jahr, Riikka Manner, Theodor Dumitru Stolojan