RAPORT Nõukogu seisukoht Euroopa Liidu 2010. aasta paranduseelarve nr 2/2010 projekti kohta

  30.8.2010 - (12583/2010 – C7‑0194/2010 – 2010/2046(BUD))

  Eelarvekomisjon
  Raportöör: László Surján

  Menetlus : 2010/2046(BUD)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A7-0240/2010
  Esitatud tekstid :
  A7-0240/2010
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

  nõukogu seisukoha kohta Euroopa Liidu 2010. aasta paranduseelarve nr 2/2010 projekti kohta

  (12583/2010 – C7‑0194/2010 – 2010/2046(BUD))

  Euroopa Parlament,

  –   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 314, ning Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 106a;

  –   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust,[1] eriti selle artikleid 37 ja 38;

  –   võttes arvesse Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 17. detsembril 2009[2];

  –   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[3];

  –   võttes arvesse komisjoni 19. märtsil 2010. aastal esitatud Euroopa Liidu 2010. aasta paranduseelarve nr 2/2010 projekti (KOM(2010)0108);

  –   võttes arvesse volinik Janusz Lewandowski 9. juuli 2010. aasta kirja president Buzekile;

  –   võttes arvesse nõukogu 26. juuli 2010. aasta seisukohta paranduseelarve nr 2/2010 projekti kohta (12583/2010 – C7‑0194/2010);

  –   võttes arvesse kodukorra artikleid 75b ja 75e;

  –   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7‑0240/2010),

  A. arvestades, et nõukogu seisukoht paranduseelarve nr 2/2010 projekti kohta hõlmab elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti (BEREC) büroo ametikohtade loetelu;

  B.  arvestades, et paranduseelarve nr 2/2010 projekti eesmärk on ametlikult korrigeerida 2010. aasta eelarvet;

  C. arvestades, et nõukogu võttis oma seisukoha vastu 26. juulil 2010. aastal,

  1.  võtab teadmiseks paranduseelarve nr 2/2010 projekti;

  2.  kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve nr 2/2010 projekti kohta muutmata kujul heaks ning teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr x/2010 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

  3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

  • [1]  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
  • [2]  ELT L 64, 12.3.2010.
  • [3]  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

  SELETUSKIRI

  30. juunil toimunud kolmepoolsete läbirääkimiste käigus selgus, et nõukogu ei soovinud võtta seisukohta kõnealuse paranduseelarve projekti peamise osa, s.t Lissaboni lepingu jõustumise tagajärgede kohta Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele (EMSK) ning Regioonide Komiteele (RK).

  Kahe komitee jaoks kavandatud meetmete maht kokku on 10,5 miljonit eurot (4,1 miljonit eurot EMSK ja 6,4 miljonit eurot RK jaoks). Töötajate arvu on kavas suurendada 59 ametikoha võrra (22 ametikohta EMSK-le ja 37 RK-le).

  Euroopa Parlamendi delegatsioon nõudis kolmepoolsete läbirääkimiste käigus tungivalt, et nõukogu võtaks seisukoha vastu nii kiiresti kui võimalik.

  Samas leppisid nii nõukogu kui ka Euroopa Parlamendi delegatsioon kokku, et BERECi (elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet) ametikohtade loetelu (millel ei ole mõju eelarvele) võib viivitusteta muuta. Lepiti kokku, et asjaomast ettepanekut käsitletakse paranduseelarve projekti ülejäänud osast eraldi.

  Sellele vastavalt tegi komisjon volinik Lewandowski 5. juuli 2010. aasta kirjas ettepaneku jagada paranduseelarve projekt (KOM(2010)0108) kahte ossa.

  Käesolev raport puudutab seetõttu üksnes eelarve III jagu.

  Eelarvepädevad institutsioonid eraldasid 2010. aastaks 3,47 miljonit eurot (2,57 miljonit eurot halduskuludeks ja 0,9 miljonit eurot tegevuskuludeks) ja see sisaldas töötajate koguarvu tegevusüksuste kohta, kuid mitte palgaastmete lõikes.

  Seetõttu on vaja 2010. aasta ametikohtade loetelu muuta, et see sisaldaks üksikasjalikku ametikohtade loetelu palgaastmete kaupa.

  Kavandatav muudatus ei nõua lisakulusid, sest vastavad haldusassigneeringud on juba 2010. aasta eelarves heaks kiidetud.

  PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

  Vastuvõtmise kuupäev

  14.7.2010

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  30

  0

  0

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

  François Alfonsi, Peter Jahr, Riikka Manner, Theodor Dumitru Stolojan