JELENTÉS az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó, 2/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetéről

  30.8.2010 - (12583/2010 – C7‑0194/2010 – 2010/2046(BUD))

  Költségvetési Bizottság
  Előadó: Surján László

  Eljárás : 2010/2046(BUD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A7-0240/2010
  Előterjesztett szövegek :
  A7-0240/2010
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

  az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó, 2/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetéről

  (12583/2010 – C7‑0194/2010 – 2010/2046(BUD))

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikkére, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,

  –   tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre[1] és különösen annak 37. és 38. cikkére,

  –   tekintettel az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2009. december 17-én fogadtak el véglegesen[2],

  –   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra[3],

  –   tekintettel az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó, 2/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetére, amelyet a Bizottság 2010. március 19-én terjesztett elő (COM(2010)0108),

  –   tekintettel Janusz Lewandowski biztos Buzek elnökhöz intézett 2010. július 9-i levelére,

  –   tekintettel a 2/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetre vonatkozó, a Tanács által 2010. július 26-án megállapított álláspontra (12583/2010 – C7‑0194/2010),

  –   tekintettel eljárási szabályzatának 75b. és 75e. cikkére,

  –   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7‑0240/2010),

  A. mivel a Tanács 2/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetre vonatkozó álláspontja az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozó Hatóságok Testülete (BEREC) Hivatalának létszámtervével foglalkozik,

  B.  mivel a 2/2010. számú költségvetés-módosítási tervezet célja e költségvetési kiigazítások formális felvétele a 2010. évi költségvetésbe,

  C. mivel a Tanács 2010. július 26-án elfogadta álláspontját,

  1.  tudomásul veszi a 2/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetet;

  2.  módosítás nélkül jóváhagyja a 2/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot, és utasítja elnökét annak megállapítására, hogy a x/2010. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  • [1]  HL L 248., 2002.9.16., 1.o.
  • [2]  HL L 64., 2010.3.12.
  • [3]  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

  INDOKOLÁS

  A június 30-i háromoldalú egyeztetés során világossá vált, hogy a Tanács a költségvetés-módosítás legjelentősebb részével, nevezetesen a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságra (EGSZB) és a Régiók Bizottságára (RB) gyakorolt következményeivel kapcsolatban nem kíván álláspontot kialakítani.

  A két bizottság által javasolt intézkedések összege 10,5 millió EUR (ebből 4,1 EUR jut az EGSZB-re, 6,4 millió EUR pedig az RB-re). A személyzet létszáma 59 fővel növekedne (az EGSZB esetében 22, az RB esetében 37 fővel).

  A háromoldalú egyeztetés során az Európai Parlament küldöttsége sürgette a Tanácsot, hogy a lehető leghamarabb alakítson ki álláspontot.

  Másrészről a Tanács és az EP küldöttsége egyetértett abban, hogy az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozó Hatóságok Testülete (BEREC) Hivatalának létszámtervét érintő módosítások, amelyek nem járnak pénzügyi következményekkel, haladéktalanul szabad utat kaphatnak. Megállapodtak abban, hogy az erre vonatkozó javaslatot a költségvetés-módosítási tervezet többi részétől külön kezelik.

  Ennek megfelelően az Európai Bizottság Lewandowski biztos 2010. július 5-i levelével javasolta a költségvetés-módosítási tervezet (COM(2010)0108) két részre bontását.

  Ez a jelentés ezért csak a költségvetés III. szakaszát érinti.

  2010-re a költségvetési hatóság összesen 3,47 millió eurót különített el (2,57 millió eurót igazgatási, 0,9 millió eurót pedig működési kiadásokra), amely magában foglalja a teljes személyzetet besorolási csoportok szerint, de fokozatok szerinti bontás nélkül.

  Ezért a 2010-es létszámtervet módosítani kell, kiegészítve azt a besorolási fokozatokra lebontott részletes létszámtervvel.

  A javasolt változtatás eredményeképpen nem keletkezik további kiadás, mivel a kapcsolódó igazgatási előirányzatokat már engedélyezték a 2010. évi költségvetésben.

  A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

  Az elfogadás dátuma

  14.7.2010

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  30

  0

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  François Alfonsi, Peter Jahr, Riikka Manner, Theodor Dumitru Stolojan