Pranešimas - A7-0240/2010Pranešimas
A7-0240/2010

  PRANEŠIMAS dėl Tarybos pozicijos dėl 2010 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto projekto Nr.  2/2010

  2.8.2010 - (12583/2010 – C7‑0194/2010 – 2010/2046(BUD))

  Biudžeto komitetas
  Pranešėjas: László Surján

  Procedūra : 2010/2046(BUD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A7-0240/2010
  Pateikti tekstai :
  A7-0240/2010
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

  dėl Tarybos pozicijos dėl 2010 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto projekto Nr. 2/2010, III skirsnis – Komisija

  (12583/2010 – C7‑0194/2010 – 2010/2046(BUD))

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 314 straipsnį, ir į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

  –   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[1], ypač į jo 37 ir 38 straipsnius,

  –   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2010 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai patvirtintą 2009 m. gruodžio 17 d.[2],

  –   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo[3],

  –   atsižvelgdamas į 2010 finansinių metų Europos Sąjungos preliminarų taisomojo biudžeto projektą Nr. 2/2010, kurį Komisija pateikė 2010 m. kovo 19 d.(COM (2010)0108),

  –   atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 9 d. Komisijos nario Januszo Lewandowskio laišką Pirmininkui J. Buzekui,

  –   atsižvelgdamas į Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto projekto Nr. 2/2010, kurią Taryba parengė 2010 m. liepos 26 d. (12583/2010 – C7‑0194/2010),

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75 b ir 75 e straipsnius,

  –   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7‑0240/2010),

  A. kadangi Tarybos pozicija dėl Taisomojo biudžeto projekto Nr. 2/2010 apima Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) biuro personalo planą,

  B.  kadangi pagal Taisomojo biudžeto projektą Nr. 2/2010 siekiama oficialiai įtraukti šį biudžeto pakeitimą į 2010 m. biudžetą,

  C. kadangi Taryba priėmė savo poziciją 2010 m. liepos 26 d.,

  1.  atsižvelgia į Taisomojo biudžeto projektą Nr. 2/2010;

  2.  pritaria Tarybos pozicijai dėl Taisomojo biudžeto projekto Nr. 2/2010 be pakeitimų ir paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. x/2010 buvo galutinai priimtas ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

  3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
  • [2]  OL L 64, 2010 3 12.
  • [3]  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

  AIŠKINAMOJI DALIS

  Birželio 30 d. trišalio dialogo metu tapo aišku, kad Taryba nenorėjo priimti pozicijos dėl didelės dalies taisomojo biudžeto, t. y. dėl Lisabonos sutarties įsigaliojimo pasekmių Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui (EESK) ir Regionų komitetui (RK).

  Dviejų komitetų siūlomos priemonės iš viso sudaro 10,5 mln. EUR (4,1 mln. EUR – EESK ir 6,4 mln. EUR – RK). Personalas būtų padidintas 59 etatais (22 – EESK ir 37 – RK).

  Trišalio dialogo metu EP delegacija primygtinai ragino Tarybą kuo greičiau priimti poziciją.

  Kita vertus, abi delegacijos – Tarybos ir EP – sutarė, kad Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) personalo plano pakeitimas, kuris neturi finansinio poveikio, galėtų būti patvirtintas nedelsiant. Delegacijos susitarė dėl to, kad pasiūlymas būtų svarstomas atskirai nuo likusio taisomojo biudžeto projekto.

  Atitinkamai Komisijos nario J. Lewandowskio 2010 m. liepos 5 d. laiške Europos Komisija pasiūlė taisomojo biudžeto projektą (COM(2010)0108) padalyti į dvi dalis.

  Taigi šis pranešimas susijęs tik su III biudžeto skirsniu.

  2010 m. biudžeto valdymo institucija skyrė 3,47 mln. EUR sumą (2,57 mln. – administracinėms, o 0,9 mln. EUR – veiklos išlaidoms), įskaitant bendrą personalo skaičių pagal pareigų grupes, bet nesuskirsčius į kategorijas.

  Taigi būtina pakeisti 2010 m. personalo planą, kad būtų įtrauktas detalus personalo planas pagal kategorijas.

  Pasiūlytam pakeitimui nereikalingos jokios papildomos išlaidos, nes atitinkamiems administraciniams asignavimams jau buvo pritarta 2010 m. biudžete.

  GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

  Priėmimo data

  14.7.2010

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  30

  0

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  François Alfonsi, Peter Jahr, Riikka Manner, Theodor Dumitru Stolojan