Procedūra : 2010/2046(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0240/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0240/2010

Debates :

Balsojumi :

PV 07/09/2010 - 6.5
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0295

ZIŅOJUMS     
PDF 146kWORD 63k
30.8.2010
PE 445.762v02-00 A7-0240/2010

par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2/2010 projektu, III iedaļa – Komisija

(12583/2010 – C7‑0194/2010 – 2010/2046(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: László Surján

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 PASKAIDROJUMS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 2/2010 projektu, III iedaļa – Komisija

(12583/2010 – C7-0194/2010 – 2010/2046(BUD))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 314. pantu, kā arī Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(1), un jo īpaši tās 37. un 38. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2010. gada vispārējo budžetu, ko galīgajā variantā pieņēma 2009. gada 17. decembrī(2),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(3),

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2010. gada budžeta grozījuma Nr. 2/2010 projektu, ko Komisija iesniedza 2010. gada 19. martā (COM (2010)0108),

–   ņemot vērā komisāra Janusz Lewandowski 2010. gada 9. jūlija vēstuli priekšsēdētājam J. Buzek,

–   ņemot vērā Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 2/2010 projektu, ko Padome sagatavoja 2010. gada 26. jūlijā (12583/2010 – C7–0194/2010),

–   ņemot vērā Reglamenta 75.b un 75.e pantu,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7–0240/2010),

A. tā kā Padomes nostāja attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 2/2010 projektu skar BEREC (Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde) biroju;

B.  tā kā budžeta grozījuma Nr. 2/2010 projekts ir paredzēts, lai šo korekciju oficiāli iekļautu 2010. gada budžetā;

C. tā kā Padome 2010. gada 26. jūlijā pieņēma savu nostāju,

1.  pieņem zināšanai Budžeta grozījuma Nr. 2/2010 projektu;

2.  apstiprina Padomes nostāju attiecībā uz budžeta grozījuma Nr. 2/2010 projektu bez grozījumiem un uzdod priekšsēdētājam paziņot, ka budžeta grozījums Nr. x/2010 ir pieņemts galīgajā variantā, kā arī nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.

(1)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(2)

OV L 64, 12.3.2010.

(3)

OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.


PASKAIDROJUMS

Šā gada 30. jūnija trialogā kļuva skaidrs, ka Padome negrasās pieņemt nostāju attiecībā uz šā budžeta grozījuma lielāko daļu, kurš ir saistīts ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā un skar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (EESC) un Reģionu komiteju (CoR).

Abu šo komiteju ierosinātajiem pasākumiem kopumā vajag EUR 10,5 miljonus (EUR 4,1 miljons EESC un EUR 6,4 miljoni CoR). Paredzēts izveidot 59 jaunas darbavietas (22 EESC un 37 CoR).

Trialoga laikā EP delegācija mudināja Padomi iespējami ātri pieņemt nostāju.

No otras puses, Padomes un EP delegācijas vienojās par to, ka izmaiņas BEREC (Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde) amatu sarakstā ir izdarāmas nekavējoties, jo tām nebūs finansiālu seku. Tās vienojās par to, ka šo priekšlikumu izskatīs atsevišķi no pārējā budžeta grozījuma projekta.

Tādēļ komisāra J. Lewandowski 2010. gada 5. jūlija vēstulē Eiropas Komisija nāca klajā ar priekšlikumu sadalīt budžeta grozījuma projektu (COM(2010)0108) divās daļās.

Tātad šis ziņojums attiecas tikai uz budžeta III iedaļu.

Budžeta lēmējinstitūcija 2010. gadam atvēlēja EUR 3,47 miljonus (EUR 2,57 miljonus administratīvajiem izdevumiem un EUR 0,9 miljonus pamatdarbības izdevumiem), norādot kopējo darbinieku skaitu katrā amatu grupā, bet nesadalot darbiniekus pēc dienesta pakāpes.

Tāpēc ir jāizdara izmaiņas 2010. gada amatu sarakstā, lai to precizētu attiecībā uz dienesta pakāpēm.

Ierosinātajiem grozījumiem nav vajadzīgi papildu izdevumi, jo attiecīgās administratīvās apropriācijas jau ir apstiprinātas 2010. gada budžetā.


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

14.7.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

30

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

François Alfonsi, Peter Jahr, Riikka Manner, Theodor Dumitru Stolojan

Juridisks paziņojums - Privātuma politika