VERSLAG over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2010 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010

  30.8.2010 - (12583/2010 – C7‑0194/2010 – 2010/2046(BUD))

  Begrotingscommissie
  Rapporteur: László Surján

  Procedure : 2010/2046(BUD)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  A7-0240/2010
  Ingediende teksten :
  A7-0240/2010
  Debatten :
  Aangenomen teksten :

  ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

  over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2010 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010

  (12583/2010 – C7‑0194/2010 – 2010/2046(BUD))

  Het Europees Parlement,

  –   gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 314 daarvan, alsmede het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis daarvan,

  –   gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen[1], en met name op de artikelen 37 en 38 daarvan,

  –   gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, definitief vastgesteld op 17 december 2009[2],

  –   gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer[3],

  –   gezien het voorontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2010 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2010, ingediend door de Commissie op 19 maart 2010 (COM(2010)0108),

  –   gezien de brief van commissaris Janusz Lewandowski aan Voorzitter Buzek van 9 juli 2010,

  –   gezien het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2010, opgesteld door de Raad op 26 juli 2010 (12583/2010 – C7‑0194/2010),

  –   gelet op artikel 75 ter en artikel 75 sexies van zijn Reglement,

  –   gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A7‑0240/2010),

  A. overwegende dat het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2010 betrekking heeft op de personeelsformatie van BEREC (Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie),

  B.  overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2010 tot doel heeft deze budgettaire aanpassing formeel te integreren in de begroting 2010,

  C. overwegende dat de Raad zijn standpunt op 26 juli 2010 heeft vastgesteld,

  1.  neemt kennis van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2010;

  2.  hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad betreffende het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2010 zoals ingediend en verzoekt zijn Voorzitter te verklaren dat gewijzigde begroting nr. x/2010 definitief is vastgesteld en te zorgen voor de publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

  3.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

  • [1]  PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1.
  • [2]  PB L 64 van 12.3.2010.
  • [3]  PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1.

  TOELICHTING

  Op de trialoog van 30 juni werd duidelijk dat de Raad niet voornemens was een standpunt in te nemen over het belangrijkste deel van deze gewijzigde begroting, te weten de gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) en het Comité van de Regio’s (CvdR).

  De door de twee comités voorgestelde maatregelen omvatten in totaal 10,5 miljoen EUR (4,1 miljoen EUR voor het EESC en 6,4 miljoen EUR voor het CvdR). De personeelsformatie zou in totaal met 59 posten worden uitgebreid (22 bij het EESC en 37 bij het CvdR).

  Op de trialoog drong de delegatie van het EP er bij de Raad op aan zo spoedig mogelijk een standpunt hierover te formuleren.

  Tegelijkertijd kwamen de delegaties van de Raad en het EP overeen dat de wijziging van de personeelsformatie van BEREC (Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie), waar geen financiële gevolgen aan zijn verbonden, zonder uitstel kon worden goedgekeurd. Besloten werd om het desbetreffende voorstel afzonderlijk te behandelen van het resterende deel van het ontwerp van gewijzigde begroting.

  Dienovereenkomstig stelde de Commissie bij schrijven van commissaris Lewandowski d.d. 5 juli 2010 voor om het ontwerp van gewijzigde begroting (COM(2010)0108) in twee onderdelen te splitsen.

  Het onderhavige verslag heeft derhalve uitsluitend betrekking op Afdeling III van de begroting.

  Voor 2010 kende de begrotingsautoriteit een bedrag van 3,47 miljoen EUR (2,57 miljoen EUR voor administratieve en 0,9 miljoen EUR voor beleidsuitgaven) toe, dat het totale aantal personeelsleden per functie omvatte, maar geen indeling naar rang.

  Het is bijgevolg noodzakelijk het personeelsbestand van 2010 aan te passen en er een gedetailleerd overzicht per rang in op te nemen.

  De voorgestelde wijziging geeft geen aanleiding tot extra uitgaven, aangezien de desbetreffende aanvullende administratieve kredieten reeds in de begroting 2010 zijn goedgekeurd.

  UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

  Datum goedkeuring

  14.7.2010

   

   

   

  Uitslag eindstemming

  +:

  –:

  0:

  30

  0

  0

  Bij de eindstemming aanwezige leden

  Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan

  Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

  François Alfonsi, Peter Jahr, Riikka Manner, Theodor Dumitru Stolojan