Procedura : 2010/2046(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0240/2010

Teksty złożone :

A7-0240/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 07/09/2010 - 6.5
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0295

SPRAWOZDANIE     
PDF 143kWORD 64k
30.8.2010
PE 445.762 A7-0240/2010

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 2/2010 na rok budżetowy 2010

(12583/2010 – C7‑0194/2010 – 2010/2046(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: László Surján

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZWIĘZŁE UZASADNIENIE
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 2/2010 na rok budżetowy 2010

(12583/2010 – C7‑0194/2010 – 2010/2046(BUD))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314, oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(1), a w szczególności jego art. 37 i 38,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 17 grudnia 2009 r.(2),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(3),

–   uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 2/2010 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 przedstawiony przez Komisję dnia 19 marca 2010 r. (COM(2010) 108),

–   uwzględniając pismo komisarza Janusza Lewandowskiego z dnia 9 lipca 2010 r. skierowane do przewodniczącego Jerzego Buzka,

–   uwzględniając stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2/2010 zajęte przez Radę dnia 26 lipca 2010 r. (12583/2010 – C7‑0194/2010),

–   uwzględniając art. 75b i art. 75e Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7‑0240/2010),

A. mając na uwadze, że stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2/2010 uwzględnia plan zatrudnienia BEREC (Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej),

B.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 2/2010 służy formalnemu wprowadzeniu tej korekty do budżetu na rok 2010,

C. mając na uwadze, że Rada przyjęła swe stanowisko dnia 26 lipca 2010 r.,

1.  przyjmuje do wiadomości projekt budżetu korygującego nr 2/2010;

2.  zatwierdza stanowisko Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2/2010 bez poprawek i zobowiązuje przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr x/2010 został ostatecznie przyjęty, oraz do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

3.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(2)

Dz.U. L 64 z 12.3.2010.

(3)

Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.


ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Podczas rozmów trójstronnych dnia 30 czerwca jasne stało się, że Rada nie ma zamiaru zająć stanowiska w sprawie znacznej części tego budżetu korygującego, tj. konsekwencji wejścia w życie Traktatu z Lizbony dla Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) i Komitetu Regionów (KR).

Środki zaproponowane przez oba komitety opiewały na kwotę 10,5 mln EUR (4,1 mln EUR na EKES i 6,4 mln EUR na KR). Stan zatrudnienia wzrósłby wtedy o 59 stanowisk (22 w EKES i 37 w KR).

Podczas rozmów trójstronnych delegacja PE wezwała Radę do jak najszybszego zajęcia stanowiska.

Z drugiej strony, zarówno delegacja Rady, jak i PE zgodziły się, że zmiana w planie zatrudnienia BEREC (Urząd Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej), która nie powoduje skutków finansowych, może zostać niezwłocznie wprowadzona. Ustalono, że wniosek ten zostanie potraktowany odrębnie od pozostałej części projektu budżetu korygującego.

W związku z tym Komisja Europejska w piśmie komisarza J. Lewandowskiego z dnia 5 lipca 2010 r. zaproponowała podzielenie projektu budżetu korygującego (COM(2010) 108) na dwie części.

Niniejsze sprawozdanie dotyczy zatem tylko sekcji 3 budżetu.

W 2010 r. organ władzy budżetowej przeznaczył kwotę w wysokości 3,47 mln EUR (2,57 mln EUR na wydatki administracyjne i 0,9 mln EUR na wydatki operacyjne), obejmującą cały personel w podziale na grupy funkcyjne, ale bez podziału na poszczególne stopnie zaszeregowania.

W związku z tym należy dokonać zmian w planie zatrudnienia na 2010 r. w celu uwzględnienia szczegółowego planu zatrudnienia z podziałem na stopnie zaszeregowania.

Proponowana zmiana nie wymaga dodatkowych wydatków, ponieważ odpowiednie dodatkowe środki administracyjne zostały już zatwierdzone w budżecie na 2010 r.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

14.7.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

François Alfonsi, Peter Jahr, Riikka Manner, Theodor Dumitru Stolojan

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności