SPRÁVA o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 2/2010 na rozpočtový rok 2010

30.8.2010 - (12583/2010 – C7‑0194/2010 – 2010/2046(BUD))

Výbor pre rozpočet
Spravodajca: László Surján

Postup : 2010/2046(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0240/2010
Predkladané texty :
A7-0240/2010
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 2/2010 na rozpočtový rok 2010

(12583/2010 – C7‑0194/2010 – 2010/2046(BUD))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 314, a na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[1], a najmä na jeho články 37 a 38,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2010 prijatý s konečnou platnosťou 17. decembra 2009[2],

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení[3],

–   so zreteľom na návrh opravného rozpočtu Európskej únie č. 2/2010 na rozpočtový rok 2010, ktorý Komisia predložila 19. marca 2010 (KOM(2010)0108),

–   so zreteľom na list komisára Janusza Lewandowského predsedovi Buzekovi z 9. júla 2010,

–   so zreteľom na pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2010, ktorú Rada zostavila 26. júla 1010 (12583/2010 – C7‑0194/2010),

–   so zreteľom na články 75b a 75e rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7‑0240/2010),

A. keďže pozícia Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2010 sa týka plánu pracovných miest úradu BEREC (Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie),

B.  keďže účelom návrhu opravného rozpočtu č. 2/2010 je formálne zahrnúť túto rozpočtovú úpravu do rozpočtu na rok 2010,

C. keďže Rada prijala svoju pozíciu dňa 26. júla 2010,

1.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 2/2010;

2.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2010 bez zmien a doplnení a poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. x/2010 za schválený s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

  • [1]  Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
  • [2]  Ú. v. EÚ L 64, 12.3.2010.
  • [3]  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Počas trialógu, ktorý sa konal 30. júna, sa ukázalo, že Rada nechce zaujať pozíciu k hlavnej časti tohto opravného rozpočtu týkajúcej sa dôsledkov nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy pre Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) a pre Výbor regiónov (VR).

Opatrenia navrhované týmito dvomi výbormi dosahujú celkovú sumu 10,5 milióna EUR (4,1 milióna EUR v prípade EHSV a 6,4 milióna EUR v prípade VR). Počet zamestnancov by sa mal zvýšiť o 59 (22 pracovných miest pre EHSV a 37 pre VR).

Počas trialógu delegácia EP naliehala na Radu, aby zaujala pozíciu čo najskôr.

Na druhej strane sa delegácie Rady aj EP zhodli na tom, že úprava plánu pracovných miest úradu BEREC (Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie), ktorá nemá žiadny finančný vplyv, sa môže uskutočniť ihneď. Dohodli sa na tom, že tento návrh bude oddelený od zvyšnej časti návrhu opravného rozpočtu.

Na základe toho Európska komisia prostredníctvom listu komisára Lewandowského z 5. júla 2010 navrhla rozdeliť návrh opravného rozpočtu (KOM(2010)0108) na dve časti.

Táto správa sa preto týka len oddielu III rozpočtu.

Na rok 2010 rozpočtový orgán vyčlenil sumu 3,47 milióna EUR (2,57 milióna EUR na administratívne a 0,9 milióna EUR na prevádzkové výdavky) vrátane celkového počtu zamestnancov podľa funkčných skupín, avšak bez rozdelenia podľa platových tried.

Je preto potrebné upraviť plán pracovných miest na rok 2010 tak, aby obsahoval podrobné členenie pracovných miest podľa platových tried.

Navrhovaná úprava si nevyžaduje žiadne dodatočné výdavky, pretože príslušné administratívne rozpočtové prostriedky už boli schválené v rámci rozpočtu na rok 2010.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

14.7.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Derek Vaughan

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

François Alfonsi, Peter Jahr, Riikka Manner, Theodor Dumitru Stolojan