Postup : 2010/0162(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0242/2010

Předložené texty :

A7-0242/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 07/09/2010 - 6.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0293

ZPRÁVA     ***I
PDF 505kWORD 212k
31. 8. 2010
PE 443.011v02-00 A7-0242/2010

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Moldavské republice

(KOM(2010)0302 – C7‑0144/2010 – 2010/0162(COD))

Výbor pro mezinárodní obchod

Zpravodaj: Iuliu Winkler

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V PRVNÍM ČTENÍ(1)*
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinanční pomoci Moldavské republice

(KOM(2010)0302 – C7‑0144/2010 – 2010/0162(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0302),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 212 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0144/2010),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0242/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a národním parlamentům.


POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V PRVNÍM ČTENÍ(1)*

---------------------------------------------------------

rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady

o poskytnutí makrofinanční pomoci Moldavské republice

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 212 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

poté, co postoupily návrh legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)       Vztahy mezi Moldavskou republikou a Evropskou komisí se rozvíjejí v rámci evropské politiky sousedství. V roce 2005 schválily Společenství a Moldavská republika akční plán evropské politiky sousedství, který stanoví střednědobé priority ve dvoustranných vztazích. Rámec vztahů mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou byl dále posílen nedávno zahájeným Východním partnerstvím. V lednu 2010 zahájily Evropská unie a Moldavská republika jednání o dohodě o přidružení, která má podle očekávání nahradit stávající dohodu o partnerství a spolupráci.

(2)       Ekonomika Moldavské republiky je vážně zasažena mezinárodní finanční krizí, přičemž došlo k výraznému snížení produkce, zhoršení fiskální pozice a zvýšení potřeb v oblasti vnějšího financování.

(3)       Stabilizace ekonomiky Moldavské republiky a její oživení jsou podporovány finanční pomocí Mezinárodního měnového fondu (MMF). Dne 29. ledna 2010 byla schválena dohoda o financování MMF pro Moldavskou republiku.

(4)       Vzhledem k zhoršující se hospodářské situaci a výhledu požádala Moldavská republika Evropskou unii o makrofinanční pomoc.

(5)       S ohledem na skutečnost, že v platební bilanci v letech 2010–2011 nadále chybí finanční prostředky, se makrofinanční pomoc považuje za vhodnou odpověď na žádost orgánů Moldavské republiky o podporu hospodářské stabilizace spolu se stávajícím programem MMF. Tato finanční pomoc podle očekávání přispěje rovněž k snížení potřeb státního rozpočtu v oblasti vnějšího financování.

(6)       Makrofinanční pomoc Unie by neměla pouze doplnit programy a zdroje MMF a Světové banky, nýbrž měla by zajistit rovněž přidanou hodnotu zapojení EU.

(7)       Komise by měla zajistit, aby byla makrofinanční pomoc Unie po právní a obsahové stránce v souladu s opatřeními, která byla přijata v různých oblastech vnější činnosti, a s ostatními příslušnými politikami Evropské unie.

(8)       Zvláštní cíle pomoci by měly posílit efektivitu, transparentnost a odpovědnost. Komise by měla tyto cíle pravidelně sledovat.

(9)       Podmínky spojené s poskytnutím makrofinanční pomoci by měly odrážet hlavní zásady a cíle politiky Unie vůči Moldavské republice.

(10)     Za účelem zajištění účinné ochrany finančních zájmů Unie souvisejících s touto finanční pomocí je nutné stanovit vhodná opatření, která Moldavská republika přijme v oblasti předcházení podvodům, korupci a jakýmkoli jiným nesrovnalostem souvisejícím s touto pomocí a jejich potírání, a rovněž s ohledem na kontroly Komise a audity Účetního dvora.

(11)     Uvolněním makrofinanční pomoci Unie nejsou dotčeny pravomoci rozpočtového orgánu.

(12)     Makrofinanční pomoc Unie by měla řídit Komise. Aby se zajistilo, že Evropský parlament a Hospodářský a finanční výbor budou schopny sledovat provedení tohoto rozhodnutí, měla by je Komise pravidelně informovat o vývoji týkajícím se pomoci a poskytovat jim příslušné dokumenty.

(12a)   Podle článku 291 Smlouvy o fungování Evropské unie se pravidla a obecné zásady mechanismů, kterými členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí, stanoví předem formou nařízení přijatého řádným legislativním postupem. Až do přijetí tohoto nového nařízení zůstává v platnosti rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(3), vyjma regulativního postupu s kontrolou, který se nepoužije,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.        Evropská unie poskytne Moldavské republice makrofinanční pomoc ve formě grantu v maximální výši 90 milionů EUR s cílem podpořit stabilizaci ekonomiky Moldavské republiky a snížit potřeby v oblasti platební bilance a rozpočtu určené ve stávajícím programu Mezinárodního měnového fondu (MMF).

2.        Uvolnění makrofinanční pomoci Unie řídí Komise způsobem, který je v souladu s dohodami a ujednáními uzavřenými mezi MMF a Moldavskou republikou a s hlavními zásadami a cíli hospodářské reformy stanovenými v dohodě o partnerství a spolupráci a akčním plánu Evropská unie–Moldavská republika. Komise pravidelně informuje Evropský parlament a Hospodářský a finanční výbor o vývoji v řízení pomoci a poskytuje jim příslušné dokumenty.

3.        Finanční pomoc Evropské unie se poskytne na dva a půl roku, a to od prvního dne po vstupu memoranda o porozumění uvedeného v čl. 2 odst. 1 v platnost.

Článek 2

1.        Komise je v souladu s poradním postupem uvedeným v článku 6 oprávněna vyjednat s orgány Moldavské republiky podmínky v oblasti hospodářské politiky spojené s makrofinanční pomocí Evropské unie, jež budou stanoveny v memorandu o porozumění (dále jen „memorandum o porozumění“), které bude obsahovat časový rámec pro jejich splnění. Tyto podmínky jsou v souladu s dohodami nebo ujednáními uzavřenými mezi MMF a Moldavskou republikou a s hlavními zásadami a cíli hospodářské reformy stanovenými v dohodě o partnerství a spolupráci a akčním plánu Evropská unie–Moldavská republika. Tyto zásady a cíle mají posílit efektivnost a transparentnost pomoci a odpovědnost za pomoc, včetně zejména systémů řízení veřejných financí v Moldavské republice. Komise bude pravidelně sledovat pokrok při plnění těchto cílů. Podrobné finanční podmínky pomoci jsou stanoveny v grantové dohodě, která bude sjednána mezi Komisí a orgány Moldavské republiky.

2.        Během provádění makrofinanční pomoci Unie Komise sleduje řádný stav finančních opatření, správních postupů a mechanismů vnitřní a vnější kontroly v Moldavské republice, které jsou pro tuto pomoc a pro dodržování dohodnutého časového rámce relevantní.

3.        Komise pravidelně ověřuje, zda je hospodářská politika Moldavské republiky v souladu s cíli makrofinanční pomoci Unie a zda jsou uspokojivě plněny dohodnuté podmínky v oblasti hospodářské politiky. Komise přitom postupuje v úzké koordinaci s MMF a Světovou bankou a v případě potřeby s Hospodářským a finančním výborem.

Článek 3

1.        Komise poskytne Moldavské republice makrofinanční pomoc Unie nejméně ve třech splátkách grantu s výhradou podmínek uvedených v odstavci 2. Výše každé splátky bude stanovena v memorandu o porozumění.

2.        Komise rozhodne o uvolnění splátek s výhradou uspokojivého plnění podmínek v oblasti hospodářské politiky dohodnutých v memorandu o porozumění. K vyplacení druhé splátky a následných splátek dojde nejdříve po třech měsících od uvolnění předchozí splátky.

3.        Finanční prostředky Unie se vyplatí Moldavské národní bance. S výhradou ustanovení sjednaných v memorandu o porozumění, včetně potvrzení o zbývajících rozpočtových potřebách, mohou být finanční prostředky převedeny ministerstvu financí Moldavské republiky jako konečnému příjemci.

Článek 4

Makrofinanční pomoc Unie se provádí v souladu s ustanoveními nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(4), a jeho prováděcími pravidly(5). Memorandum o porozumění a grantová dohoda, jež mají být sjednány s orgány Moldavské republiky, stanoví zvláštní opatření, která musí Moldavská republika provést za účelem předcházení podvodům, korupci a jiným nesrovnalostem a jejich potírání. V zájmu zajištění větší transparentnosti při správě a vyplácení finančních prostředků Unie se rovněž stanoví kontroly ze strany Komise, včetně kontrol Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) s právem provádět kontroly a inspekce na místě, a v případě potřeby audity Účetního dvora, které se provádějí na místě.

Článek 5

1.        Komisi je nápomocen výbor.

2.        Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.

Článek 6

1.        Do 31. srpna každého roku předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, včetně vyhodnocení provádění tohoto rozhodnutí v předchozím roce. Zpráva informuje o souvislosti mezi podmínkami v oblasti politiky stanovenými v memorandu o porozumění podle čl. 2 odst. 1, průběžnými výsledky Moldavské republiky v hospodářské a fiskální oblasti a uvolněním splátek pomoci.

2.        Nejpozději dva roky po uplynutí doby dostupnosti uvedené v čl. 1 odst. 3 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o hodnocení ex post.

Článek 7

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V … dne …

Za Evropský parlament                                  Za Radu

předseda/předsedkyně                                             předseda/předsedkyně 

(1)

* Pozměňovací návrhy: nové nebo pozměněné znění je zvýrazněno tučnou kurzívou; vypuštění textu je znázorněno symbolem ▌.

(2)

          Úř. věst. L

(3)

          Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(4)

          Úř. věst. L 248, 16.9.2002 s. 1.

(5)

          Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1).


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Komise navrhuje poskytnout Moldavsku makrofinanční pomoc ve formě grantu až do výše 90 milionů EUR, vzhledem k tomu, že hospodářská krize měla hluboký dopad na hospodářství a způsobilost země pro výhodnější financování. Plánuje se, že pomoc bude poskytnuta nejméně ve třech splátkách.

Navrhovaná pomoc má přispět k pokrytí celkových potřeb Moldavska v oblasti platební bilance a financování ve státním rozpočtu, které byly zjištěny Mezinárodním měnovým fondem (MMF). Podpoří stabilizační program moldavských orgánů s cílem zajistit udržitelný fiskální a vnější účet, a pomůže tudíž zemi řešit důsledky světové finanční krize.

Makrofinanční pomoc Evropské unie doplní podporu MMF předpokládanou na základě dohody o financování, kterou rada MMF schválila dne 29. ledna 2010, a podporu Světové banky a dvoustranných dárců. Program makrofinanční pomoci doplňuje také jiné financování EU, zejména střednědobou rozpočtovou podporu na základě evropského nástroje sousedství a partnerství, která je poskytována v rámci strategie pro spolupráci EU s Moldavskou republikou. Může proto zvýšit vliv EU na tvorbu politik a rovněž pomoci Moldavské republice překonat současnou hlubokou hospodářskou krizi.

Moldavsko je jednou ze zemí Východního partnerství, která je nejsilněji postižena globální krizí, cílem pomoci je proto řešit důsledky této krize, přispět k pokrytí potřeb země v oblasti vnějšího financování v letech 2010 a 2011 a posílit reformní úsilí Moldavska podporou hospodářského programu vlády a její snahy o začlenění do EU. Úsilí o přiblížení se k EU předseda vlády Vlad Filat znovu potvrdil během setkání s nejvyššími představiteli a poslanci Evropského parlamentu, které se konalo v červnu 2010 v Bruselu. Tato návštěva představovala pro zástupce Moldavska důležitý okamžik, který jim umožnil znovu potvrdit závazek jejich vlády podporovat demokratické reformy a provádění evropských norem.

Zpravodaj souhlasí s návrhem poskytnout Moldavsku výjimečnou makrofinanční pomoc, ale navrhuje některé změny, které znění návrhu uvedou do souladu s rozhodnutím, jež bylo nedávno schváleno třemi orgány, o poskytnutí makrofinanční pomoci Ukrajině (2009/0162(COD)), aby se tak zajistilo poskytování zpráv Parlamentu o skutečném uplatňování tohoto nástroje a zvýšila se jasnost, transparentnost a odpovědnost týkající se pomoci.


POSTUP

Název

Poskytnutí makrofinanční pomoci Moldávii

Referenční údaje

KOM(2010)0302 – C7-0144/2010 – 2010/0162(COD)

Datum předložení EP

9.6.2010

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

15.6.2010

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

15.6.2010

BUDG

15.6.2010

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

AFET

23.6.2010

BUDG

16.6.2010

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Iuliu Winkler

28.4.2010

 

 

Projednání ve výboru

22.6.2010

14.7.2010

 

 

Datum přijetí

30.8.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

George Sabin Cutaş, Carl Schlyter, Jarosław Leszek Wałęsa

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Edit Bauer

Datum předložení

1.9.2010

Právní upozornění - Ochrana soukromí