Procedure : 2010/0162(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0242/2010

Indgivne tekster :

A7-0242/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 07/09/2010 - 6.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0293

BETÆNKNING     ***I
PDF 336kWORD 220k
31.8.2010
PE 443.011v02-00 A7-0242/2010

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til Republikken Moldova

(KOM(2010)0302 – C7-0144/2010 – 2010/0162(COD))

Udvalget om International Handel

Ordfører: Iuliu Winkler

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING VED FØRSTEBEHANDLINGEN(1)*
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til Republikken Moldova

(KOM(2010)0302 – C7-0144/2010 – 2010/0162(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0302),

–   der henviser til EUF-traktatens artikel 294, stk. 2, og artikel 212, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-0144/2010),

–   der henviser til EUF-traktatens artikel 294, stk. 3,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A7–0242/2010),

1.  fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.


EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING VED FØRSTEBEHANDLINGEN(1)*

---------------------------------------------------------

Europa-Parlamentets og Rådets AFGØRELSE

om makrofinansiel bistand til Republikken Moldova

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 212,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkastet til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(2) og

ud fra følgende betragtninger:

(1)       Forbindelserne mellem Republikken Moldova og Den Europæiske Union udvikles inden for rammerne af den europæiske naboskabspolitik. I 2005 aftalte Fællesskabet og Republikken Moldova en handlingsplan under den europæiske naboskabspolitik, hvori der blev identificeret mellemsigtede prioriteter for forbindelserne mellem EU og Republikken Moldova. Rammerne for disse bilaterale forbindelser er udvidet yderligere i kraft af det østlige partnerskab, der blev lanceret for nylig. I januar 2010 indledte Den Europæiske Union og Republikken Moldova forhandlinger om en associeringsaftale, som forventes at træde i stedet for den nuværende partnerskabs- og samarbejdsaftale.

(2)       Republikken Moldovas økonomi er blevet alvorligt ramt af den internationale finanskrise med et drastisk faldende output, en forringet budgetsituation og et voksende behov for ekstern finansiering.

(3)       Den økonomiske stabilisering og genopretning i Republikken Moldova understøttes af finansiel bistand fra Den Internationale Valutafond (IMF). IMF's finansieringsarrangement for Republikken Moldova blev godkendt den 29. januar 2010.

(4)       Republikken Moldova har anmodet om makrofinansiel bistand fra Unionen på baggrund af forværringen af landets økonomiske situation og fremtidsudsigter.

(5)       I betragtning af at der fortsat vil være et finansieringsunderskud på Republikken Moldovas betalingsbalance i 2010-2011, anses det for hensigtsmæssigt at yde makrofinansiel bistand som svar på Republikken Moldovas anmodning om at støtte den økonomiske stabilisering i forbindelse med det igangværende IMF-program. Denne makrofinansielle bistand forventes også at bidrage til at lette behovene for ekstern finansiering af statsbudgettet.

(6)       Unionens makrofinansielle bistand bør ikke kun fungere som et supplement til programmer og ressourcer fra IMF og Verdensbanken, men bør sikre, at Unionens engagement skaber merværdi.

(7)       Kommissionen bør sikre, at Unionens makrofinansielle bistand juridisk og indholdsmæssigt er i overensstemmelse med de foranstaltninger, der træffes som led i de forskellige eksterne foranstaltninger, og andre af Unionens relevante politikker.

(8)       De særlige målsætninger for Unionens makrofinansielle bistand bør øge effektiviteten, gennemsigtigheden og ansvarligheden. Kommissionen bør regelmæssigt kontrollere, om disse formål overholdes.

(9)       De betingelser, der ligger til grund for tilrådighedsstillelsen af Unionens makrofinansielle bistand, bør afspejle centrale principper og målsætninger for Unionens politik over for Republikken Moldova.

(10)     For at sikre en effektiv beskyttelse af Unionens finansielle interesser i forbindelse med denne makrofinansielle bistand er det nødvendigt, at Republikken Moldova vedtager hensigtsmæssige foranstaltninger for at forebygge og bekæmpe svig, korruption og andre uregelmæssigheder i forbindelse med denne bistand. Det er ligeledes nødvendigt, at Kommissionen udfører den fornødne kontrol, og at Revisionsretten udfører den fornødne revision.

(11)     Tilrådighedsstillelsen af Unionens makrofinansielle bistand sker med forbehold af budgetmyndighedens bemyndigelse.

(12)     Unionens makrofinansielle bistand bør forvaltes af Kommissionen. For at sætte Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i stand til at følge gennemførelsen af denne afgørelse, bør Kommissionen regelmæssigt informere dem om udviklingen med hensyn til bistanden og forsyne dem med relevante dokumenter.

(12a)   I henhold til artikel 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsættes ved forordning efter den almindelige lovgivningsprocedure på forhånd generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af dens gennemførelsesbeføjelser. Indtil vedtagelsen af denne nye forordning finder Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(3), fortsat anvendelse, dog med undtagelse af forskriftsproceduren med kontrol, som ikke finder anvendelse

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.        Den Europæiske Union stiller makrofinansiel bistand til rådighed for Republikken Moldova i form af gavebistand på højst 90 mio. EUR med henblik på at understøtte den økonomiske stabilisering i Republikken Moldova og bidrage til at løse de betalingsbalance- og budgetproblemer, som er identificeret i det igangværende IMF-program.

2.        Tilrådighedsstillelsen af Unionens makrofinansielle bistand forvaltes af Kommissionen på en måde, der er i overensstemmelse med de aftaler eller overenskomster, der er indgået mellem IMF og Republikken Moldova, og med hovedprincipperne og hovedmålsætningerne for den økonomiske reform som beskrevet i partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Republikken Moldova og i EU-Moldova-handlingsplanen. Kommissionen orienterer regelmæssigt Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Finansielle Udvalg om udviklingen i forvaltningen af bistanden og forsyner dem med relevante dokumenter.

3.        Unionens makrofinansielle bistand stilles til rådighed i to år og seks måneder fra første dag efter ikrafttrædelsen af det aftalememorandum, der henvises til i artikel 2, stk. 1.

Artikel 2

1.        Kommissionen, der handler i overensstemmelse med den rådgivningsprocedure, der er nævnt i artikel 6, bemyndiges til sammen med myndighederne i Republikken Moldova at aftale de økonomisk-politiske betingelser, der knyttes til Unionens makrofinansielle bistand, og disse betingelser fastsættes i et aftalememorandum, som omfatter en tidsramme for opfyldelse heraf. Betingelserne skal være i overensstemmelse med de aftaler eller overenskomster, der er indgået mellem IMF og Republikken Moldova, og med hovedprincipperne og hovedmålsætningerne for den økonomiske reform som beskrevet i partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Republikken Moldova og i EU-Moldova-handlingsplanen. Disse principper og målsætninger tjener til at øge effektiviteten, gennemsigtigheden og ansvarligheden i relation til bistanden og især styrke systemerne til forvaltning af de offentlige finanser i Republikken Moldova. Kommissionen kontrollerer regelmæssigt, hvordan det går med at nå disse mål. De detaljerede finansielle betingelser for bistanden fastlægges i en gavebistandsaftale, der indgås mellem Kommissionen og Republikken Moldovas myndigheder.

2.        I forbindelse med tilrådighedsstillelsen af Unionens makrofinansielle bistand overvåger Kommissionen, om Republikken Moldova råder over fornuftige finansielle arrangementer, administrative procedurer, interne og eksterne kontrolmekanismer, der er relevante for denne bistand, og overvåger overholdelsen af den fastlagte tidsramme.

3.        Kommissionen kontrollerer jævnligt, om Republikken Moldovas økonomiske politik er i overensstemmelse med målene for Unionens bistand, og om de aftalte økonomisk-politiske betingelser opfyldes på tilfredsstillende vis. I den forbindelse arbejder Kommissionen tæt sammen med IMF og Verdensbanken og, når det er nødvendigt, med Det Økonomiske og Finansielle Udvalg.

Artikel 3

1.        Under iagttagelse af betingelserne i stk. 2 stiller Kommissionen Unionens makrofinansielle bistand til rådighed for Republikken Moldova i mindst tre rater. Raternes størrelse fastlægges i aftalememorandummet.

2.        Kommissionen frigiver raterne under forudsætning af en tilfredsstillende opfyldelse af de økonomisk-politiske betingelser i aftalememorandummet. Den anden rate og de efterfølgende rater må tidligst udbetales tre måneder efter frigivelsen af den forudgående rate.

3.        Unionen udbetaler midlerne til Moldovas centralbank. Med forbehold af de bestemmelser, der fastlægges i aftalememorandummet, herunder en bekræftelse af de tilbageværende budgetfinansieringsbehov, kan midlerne overføres til Republikken Moldovas statskasse som den endelige modtager.

Artikel 4

Unionens makrofinansielle bistand gennemføres i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(4) samt gennemførelsesbestemmelserne(5) hertil. Især gælder det, at det aftalememorandum og den gavebistandsaftale, der indgås med Republikken Moldovas myndigheder, skal indeholde bestemmelser om, at Republikken Moldova skal træffe hensigtsmæssige foranstaltninger for at forebygge og bekæmpe svig, korruption og andre uregelmæssigheder, der kan berøre bistanden. For at sikre større gennemsigtighed i forvaltningen og udbetalingen af Unionens midler, skal aftalememorandummet og gavebistandsaftalen også give mulighed for kontrol, bl.a. kontrol og inspektion på stedet, som skal udføres af Kommissionen, herunder Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF). De skal desuden give Revisionsretten ret til at udføre revision, herunder om nødvendigt revision på stedet.

Artikel 5

1.        Kommissionen bistås af et udvalg.

2.        Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Artikel 6

1.        Senest den 31. august hvert år forlægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af denne afgørelse i det foregående år, herunder en vurdering heraf. I rapporten redegøres der for forbindelsen mellem de politiske betingelser, der er fastlagt i aftalememorandummet, Republikken Moldovas aktuelle økonomiske og finanspolitiske resultater og Kommissionens afgørelser om at frigive bistandsraterne.

2.        Senest to år efter udløbet af den rådighedsperiode, der henvises til i artikel 1, stk. 3, forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en efterfølgende evalueringsrapport.

Artikel 7

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne                       På Rådets vegne

Formand                                                                Formand         

(1)

* Ændringsforslag: Ny eller ændret tekst er markeret med fed og kursiv, mens udgået tekst er markeret med symbolet▐.

(2)

          EUT L […] af […], s. […].

(3)

          EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(4)

          EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(5)

          Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1).


BEGRUNDELSE

Kommissionen foreslår at yde Moldova en makrofinansiel bistand på op til 90 mio. EUR i form af gavebistand, da den økonomiske krise har haft en alvorlig indvirkning på økonomien og på landets mulighed for at modtage finansiering på gunstige vilkår. Planen er, at bistanden stilles til rådighed i mindst tre rater.

Formålet med den foreslåede bistand er at bidrage til at dække Moldovas generelle betalingsbalancebehov og behovene for finansiering af statsbudgettet, som er identificeret af Den Internationale Valutafond (IMF). Med bistanden støttes myndighedernes stabiliseringsprogram med henblik på at sikre bæredygtige offentlige finanser og en bæredygtig ekstern balance, og landet vil således få hjælp til at håndtere konsekvenserne af den globale finanskrise.

Den makrofinansielle bistand fra Den Europæiske Union vil supplere støtten fra IMF under den finansieringsaftale, der blev godkendt af IMF's bestyrelse den 29. januar 2010, samt fra Verdensbanken og fra de bilaterale donorer. Det makrofinansielle bistandsprogram supplerer andre former for EU-finansiering, navnlig ENPI-budgetstøtten på mellemlang sigt, som gennemføres inden for rammerne af landestrategien for EU-samarbejdet med Republikken Moldova. Det kan således bidrage til at øge EU's løftestangseffekt på Republikken Moldovas politikudformning samt hjælpe landet til at overvinde den aktuelle dybtgående økonomiske krise.

Moldova er et af de østlige partnerskabslande, der er hårdest ramt af den globale krise og bistanden har til formål at afhjælpe konsekvenserne af krisen, at bidrage til at dække landets eksterne finansieringsbehov i 2010 og 2011, at øge reformtempoet i Moldova ved at støtte regeringens økonomiske program og dets bestræbelser i retning af en integration med EU. Disse bestræbelser i retning af EU blev på ny bekræftet af premierminister Vlad Filat under de møder, som han i juni 2010 havde med højtstående tjenestemænd fra og medlemmer af Europa-Parlamentet i Bruxelles. Besøget var et vigtigt øjeblik, hvor de moldaviske embedsmænd på ny bekræftede, at deres regering havde forpligtet sig til at fremme demokratiske reformer og implementeringen af europæiske standarder.

Ordføreren kan tilslutte sig forslaget om at yde Moldova denne ekstraordinære makrofinansielle bistand, men har foreslået ændringer, hvorved forslaget tilpasses indholdet af en afgørelse om makrofinansiel bistand til Ukraine (2009/0162(COD)), som de tre institutioner for nylig nåede til enighed om, for at sikre at Parlamentet får meddelelse om den faktiske gennemførelse af dette instrument og for at skabe øget klarhed, gennemsigtighed og ansvarlighed i relation til bistanden.


PROCEDURE

Titel

Makrofinansiel bistand til Republikken Moldova

Referencer

KOM(2010)0302 – C7-0144/2010 – 2010/0162(COD)

Dato for høring af EP

9.6.2010

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

15.6.2010

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

15.6.2010

BUDG

15.6.2010

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AFET

23.6.2010

BUDG

16.6.2010

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Iuliu Winkler

28.4.2010

 

 

Behandling i udvalg

22.6.2010

14.7.2010

 

 

Dato for vedtagelse

30.8.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

George Sabin Cutaş, Carl Schlyter, Jarosław Leszek Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Edit Bauer

Dato for indgivelse

1.9.2010

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik