Eljárás : 2010/0162(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0242/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0242/2010

Viták :

Szavazatok :

PV 07/09/2010 - 6.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0293

JELENTÉS     ***I
PDF 491kWORD 215k
31.8.2010
PE 443.011v02-00 A7-0242/2010

a Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2010)0302 – C7‑0144/2010 – 2010/0162(COD))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

Előadó: Iuliu Winkler

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA AZ ELSŐ OLVASAT SORÁN(1)*
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2010)0302 – C7‑0144/2010 – 2010/0162(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság által az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatra (COM(2010)0302),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 212. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0144/2010),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A7-0242/2010),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA AZ ELSŐ OLVASAT SORÁN(1)*

---------------------------------------------------------

Az Európai Parlament és a Tanács határozata

a Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 212. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

a rendes jogalkotási eljárásnak(2) megfelelően,

mivel:

(1)       A Moldovai Köztársaság és az Európai Unió közötti kapcsolatok az európai szomszédságpolitika keretében fejlődnek. A Közösség és a Moldovai Köztársaság 2005-ben megállapodott egy európai szomszédságpolitikai cselekvési tervről, amely az EU–Moldovai Köztársaság közötti kapcsolatok tekintetében középtávú prioritásokat határoz meg. A kétoldalú kapcsolatok keretét az újonnan indított keleti partnerség is bővíti. 2010 januárjában az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság tárgyalásokat kezdett egy társulási megállapodásról, amely a tervek szerint felváltja az eddigi partnerségi és együttműködési megállapodást.

(2)       A Moldovai Köztársaság gazdaságát jelentős mértékben sújtja a nemzetközi pénzügyi válság, amelynek következtében drámaian csökken a kibocsátás, romlik a költségvetési helyzet és növekszik a külső finanszírozási igény.

(3)       A Moldovai Köztársaság gazdaságának stabilizálásához és fellendítéséhez hozzájárul a Nemzetközi Valutaalap (IMF) pénzügyi támogatása. Az IMF és a Moldovai Köztársaság közötti finanszírozási megállapodást 2010. január 29-én hagyták jóvá.

(4)       A Moldovai Köztársaság a romló gazdasági helyzet és kilátások fényében makroszintű pénzügyi támogatást kért az Európai Uniótól.

(5)       Mivel a Moldovai Köztársaság 2010. és 2011. évi fizetési mérlegben továbbra is finanszírozási rés áll fenn, a makroszintű pénzügyi támogatás megfelelő válasznak tekinthető a Moldovai Köztársaság által a gazdaság stabilizációjának a hatályos IMF-programmal összefüggő támogatására vonatkozóan benyújtott kérelemre. Ez a makroszintű pénzügyi támogatás várhatóan hozzájárul az állami költségvetés külső finanszírozási igényének csökkentéséhez is.

(6)       Az uniós makroszintű pénzügyi támogatásnak nem csupán kiegészítenie kell az IMF és a Világbank programjait és forrásait, hanem biztosítania ▌az uniós szerepvállalás hozzáadott értékét is.

(7)       A Bizottságnak biztosítania kell, hogy az uniós makroszintű pénzügyi támogatás jogi szempontból és alapvetően összhangban álljon a külső fellépés és az egyéb vonatkozó uniós politikák különféle területein belül hozott intézkedésekkel.

(8)       Az Unió makroszintű pénzügyi segítségnyújtásához kapcsolódó konkrét céloknak erősíteniük kell a hatékonyságot, átláthatóságot és elszámoltathatóságot. A Bizottságnak rendszeresen ellenőriznie kell ezeknek a célkitűzéseknek a teljesítését.

(9)       Az Unió makroszintű pénzügyi segítségnyújtásához kapcsolódó feltételeknek tükrözniük kell az Unió Moldovai Köztársasággal kapcsolatos politikájának alapvető elveit és céljait.

(10)     Az Unió ezen pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó pénzügyi érdekeinek hatékony védelme céljából elő kell írni, hogy a Moldovai Köztársaság hozzon megfelelő intézkedéseket a támogatáshoz kapcsolódó csalás, korrupció és egyéb szabálytalanságok megelőzése és az ellenük való küzdelem vonatkozásában. A Bizottságnak rendelkeznie kell továbbá a megfelelő ellenőrzésekről és a Számvevőszéknek biztosítania kell a megfelelő vizsgálatokat.

(11)     Az európai uniós makroszintű pénzügyi támogatást képező összeg felszabadítása a költségvetési hatóság hatáskörének sérelme nélkül történik.

(12)     Az uniós makroszintű pénzügyi támogatást a Bizottságnak kell irányítania. Annak biztosítására, hogy az Európai Parlament és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság képes legyen e határozat végrehajtására, a Bizottságnak rendszeresen tájékoztatnia kell őket a támogatással kapcsolatos fejleményekről, és rendelkezésükre kell bocsátania a vonatkozó dokumentumokat.

(12a)   Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 291. cikke értelmében a Bizottság végrehajtási hatáskörének gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályait és általános elveit rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendeletben előre meg kell határozni. Az új rendelet elfogadásáig továbbra is a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozatot(3) kell alkalmazni az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás kivételével, amely nem alkalmazandó.

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

1.        Az Unió vissza nem térítendő támogatás formájában legfeljebb 90 millió EUR összegű makroszintű pénzügyi támogatást nyújt a Moldovai Köztársaságnak, az ország gazdasági stabilizációjának támogatása, és az IMF hatályos programjában meghatározott – a fizetési mérleghez és a költségvetéshez kapcsolódó – finanszírozási szükségletének enyhítése céljából.

2.        Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás rendelkezésre bocsátását a Bizottság oly módon irányítja, hogy az összeegyeztethető legyen az IMF és a Moldovai Köztársaság között létrejött megállapodásokkal és megegyezésekkel, valamint az Európai Unió és a Moldovai Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodásban és cselekvési tervben meghatározott gazdasági reform alapvető elveivel és céljaival. A Bizottság rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot a támogatás irányításával kapcsolatos fejleményekről, és rendelkezésükre bocsátja a vonatkozó dokumentumokat.

3.        Az Unió makroszintű pénzügyi támogatása a 2. cikk (1) bekezdésében említett egyetértési megállapodás hatálybalépését követő első naptól számított két és fél évig áll rendelkezésre.

2. cikk

1.        A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy – a jelen határozat 6. cikkében megállapított tanácsadási eljárásnak megfelelően – megállapodjon a Moldovai Köztársaság hatóságaival a teljesítésre vonatkozó időkeretet is tartalmazó egyetértési megállapodásba foglalandó, az ▌ uniós makroszintű pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó gazdaságpolitikai feltételekről (a továbbiakban: az egyetértési megállapodás). E feltételek összeegyeztethetők az IMF és a Moldovai Köztársaság közötti megállapodásokkal vagy megegyezésekkel, valamint az EU és a Moldovai Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodásban és cselekvési tervben meghatározott gazdasági reform alapvető elveivel és céljaival. Ezen elvek és célkitűzések a támogatás hatékonyságának, átláthatóságának és elszámoltathatóságának fokozására irányulnak, különösen a Moldovai Köztársaság államháztartásának irányítási rendszerei tekintetében. A Bizottság rendszeresen nyomon követi az említett célkitűzések teljesítése tekintetében elért előrelépést. A támogatás részletes pénzügyi feltételeit a Bizottság és a Moldovai Köztársaság hatóságai között kötendő, a vissza nem térítendő támogatásról szóló megállapodásban kell meghatározni.

2.        Az európai uniós makroszintű pénzügyi támogatás végrehajtása során a Bizottság felügyeli a támogatás tekintetében alkalmazandó moldovai pénzügyi megállapodások, igazgatási eljárások, külső és belső ellenőrzési mechanizmusok megbízhatóságát, valamint a megegyezés szerinti időkeret tiszteletben tartását.

3.        A Bizottság rendszeres időközönként meggyőződik arról, hogy a Moldovai Köztársaság gazdaságpolitikája összhangban van-e az európai uniós makroszintű pénzügyi támogatás célkitűzéseivel, és hogy kellőképpen teljesülnek-e a megállapodás szerinti gazdaságpolitikai feltételek. Ennek során a Bizottság szorosan együttműködik az IMF-fel és a Világbankkal, és szükség esetén a Gazdasági és Pénzügyi Bizottsággal.

3. cikk

1.        Az uniós makroszintű pénzügyi segítségnyújtás keretében a Bizottság a vissza nem térítendő támogatást legalább három részletben bocsátja a Moldovai Köztársaság rendelkezésére a (2) bekezdésben meghatározott feltételektől függően. Az egyes részletek nagyságát az egyetértési megállapodásban határozzák meg.

2.        A Bizottság az egyetértési megállapodásban meghatározott gazdaságpolitikai feltételek megfelelő végrehajtásától függően dönt a részletek felszabadításáról. A második és a további részletek folyósítására legkorábban három hónappal az előző részlet felszabadítása után kerülhet sor.

3.        Az uniós pénzeszközöket a Moldovai Nemzeti Bank részére kell kifizetni. Az egyetértési megállapodásban meghatározandó előírásoktól – többek között a fennmaradó költségvetési finanszírozási igény megerősítésétől – függően az uniós pénzeszközöket a Moldovai Köztársaság Államkincstára, mint végső kedvezményezett számára lehet átutalni.

4. cikk

Az európai uniós makroszintű pénzügyi támogatás végrehajtása az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelettel(4) és végrehajtási szabályaival(5) összhangban történik. A Moldovai Köztársaság hatóságaival kötendő egyetértési megállapodás és a vissza nem térítendő támogatásról szóló megállapodás rendelkezik a Moldovai Köztársaság által végrehajtandó konkrét intézkedésekről az e támogatást érintő csalás, korrupció és egyéb szabálytalanságok megelőzését és az ellenük való küzdelmet illetően. Az uniós pénzeszközök kezelése és folyósítása átláthatóságának növelése érdekében, az egyetértési megállapodás és a vissza nem térítendő támogatásról szóló megállapodás előírja a Bizottság, ideértve az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) által végzett ellenőrzést, beleértve a helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat is. Vizsgálatokról is gondoskodnak, többek között adott esetben a Számvevőszék által végzett, helyszínen végrehajtott pénzügyi ellenőrzésről.

5. cikk

1.        A Bizottságot egy bizottság segíti.

2.        Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

6. cikk

1.        A Bizottság minden év augusztus 31-ig e határozat előző évi végrehajtásáról szóló jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amely tartalmazza többek között a végrehajtás értékelését. A jelentés megvilágítja az egyetértési megállapodásban meghatározott szakpolitikai feltételek, a Moldovai Köztársaság aktuális gazdasági és költségvetési eredményei, valamint a támogatás részleteinek felszabadításáról szóló bizottsági határozat közötti összefüggést.

2.        A Bizottság az 1. cikk (3) bekezdésében említett rendelkezésre állási időszak végétől számított két éven belül utólagos értékelési jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

7. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt ...

az Európai Parlament részéről                                   a Tanács részéről

az elnök                                                                             az elnök           

(1)

* Módosítások: az új vagy módosított szövegrészeket vastag dőlt betűk jelzik, a törléseket a ▌szimbólum jelzi.

(2)

          HL L

(3)

          HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(4)

          HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(5)

          A Bizottság 2342/2002/EK, Euratom rendelete (2002. december 23.) az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 357., 2002.12.31., 1. o.)


INDOKOLÁS

A Bizottság egy legfeljebb 90 millió eurós nagyságrendű makroszintű pénzügyi támogatás (MFA) nyújtását javasolja Moldova számára vissza nem térítendő támogatás formájában, tekintettel arra, hogy a válság jelentősen sújtotta a gazdaságot és az ország koncessziós finanszírozásra jogosult. A támogatás folyósítása a tervek szerint legalább három részletben történik.

A javasolt támogatás célja, hogy hozzájáruljon Moldova általános fizetésimérleg-szükségleteinek fedezéséhez és az állami költségvetés finanszírozási igényének kielégítéséhez, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) megállapításaival összhangban. A támogatás a költségvetés és a külkereskedelmi mérleg fenntarthatóságának biztosítása érdekében támogatja a hatóságok stabilizációs programját, ezáltal segíti az országot a világméretű pénzügyi válság következményeinek leküzdésében.

Az európai uniós makroszintű pénzügyi segítségnyújtás kiegészíti az IMF által a finanszírozási megállapodás keretében nyújtandó támogatást, amelyről az IMF igazgatótanácsa 2010. január 29-én döntött; továbbá a Világbank, valamint a bilaterális adományozók támogatását. A makroszintű pénzügyi támogatás kiegészíti az EU egyéb finanszírozási támogatásait is, különösen a Moldovai Köztársaság és az EU közötti együttműködéssel kapcsolatos országstratégia keretében az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz révén biztosított középtávú költségvetési támogatást. Ekképpen hozzájárulhat a moldovai döntéshozatalra gyakorolt európai uniós befolyás növeléséhez, és segítheti a Moldovai Köztársaságot a jelenlegi mély gazdasági válság leküzdésében.

Moldova a keleti partnerség azon országainak egyike, amelyeket a legnagyobb mértékben sújtott a globális válság, és a segítségnyújtás célja a válság következményeinek kezelése, hozzájárulás az ország 2010. és 2011. évi külső finanszírozási igényének fedezéséhez, valamint – a kormány gazdasági programjának és az Európai Unióval való integráció irányában tett erőfeszítéseinek támogatásával – a Moldovában zajló reform lendületének fokozása. Az EU irányában tett erőfeszítéseket Vlad Filat miniszterelnök 2010 júniusában Brüsszelben magas rangú tisztviselőkkel és európai parlamenti képviselőkkel tartott találkozóin megerősítette. E látogatás fontos pillanat volt a moldovai tisztviselők számára, akik megerősítették kormányuk elkötelezettségét a demokratikus reformok előmozdítása és az európai normák bevezetése iránt.

Az előadó egyetért az arra vonatkozó javaslattal, hogy Moldova megkapja ezt a kivételes, makroszintű pénzügyi támogatást, de annak érdekében, hogy az eszköz tényleges végrehajtásáról a Parlament tájékoztatást kapjon, valamint hogy javuljon a támogatás érthetősége, átláthatósága és elszámoltathatósága, néhány módosítást javasol, amelyek összhangba hozzák a javaslat szövegét az Ukrajnának nyújtandó MFA-ról szóló, a három intézmény által nemrégiben elfogadott határozattal (2009/0162(COD)).


ELJÁRÁS

Cím

A Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás

Hivatkozások

COM(2010)0302 – C7-0144/2010 – 2010/0162(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

9.6.2010

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

15.6.2010

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

15.6.2010

BUDG

15.6.2010

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AFET

23.6.2010

BUDG

16.6.2010

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Iuliu Winkler

28.4.2010

 

 

Vizsgálat a bizottságban

22.6.2010

14.7.2010

 

 

Az elfogadás dátuma

30.8.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

George Sabin Cutaş, Carl Schlyter, Jarosław Leszek Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Edit Bauer

Benyújtás dátuma

1.9.2010

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat