Procedūra : 2010/0162(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0242/2010

Pateikti tekstai :

A7-0242/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 07/09/2010 - 6.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0293

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 643kWORD 207k
31.8.2010
PE 443.011v02-00 A7-0242/2010

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl makrofinansinės pagalbos teikimo Moldovos Respublikai

(COM(2010)0302 – C7‑0144/2010 – 2010/0162(COD))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: Iuliu Winkler

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA PER PIRMĄJĮ SVARSTYMĄ(1)*
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl makrofinansinės pagalbos teikimo Moldovos Respublikai

(COM(2010)0302 – C7‑0144/2010 – 2010/0162(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0302),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 212 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0144/2010),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A7‑0242/2010),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA PER PIRMĄJĮ SVARSTYMĄ(1)*

---------------------------------------------------------

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl makrofinansinės pagalbos teikimo Moldovos Respublikai

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 212 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą

teisės akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą(2),

kadangi:

(1)       Moldovos Respublikos ir Europos Sąjungos santykių pagrindas – Europos kaimynystės politika. 2005 m. Bendrija ir Moldovos Respublika susitarė dėl Europos kaimynystės politikos veiksmų plano, kuriame nustatyti ES ir Moldovos Respublikos santykių prioritetai vidutiniu laikotarpiu. Dvišalių santykių sistemą toliau sustiprina neseniai pradėta Rytų partnerystė. 2010 m. sausio mėn. Europos Sąjunga ir Moldovos Respublika pradėjo derybas dėl asociacijos susitarimo, kuris, kaip tikimasi, pakeistų šiuo metu galiojantį partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą.

(2)       Moldovos Respublikos ekonomikai didelį poveikį padarė tarptautinė finansų krizė: sparčiai mažėja gamyba, blogėja biudžeto rodikliai ir didėja išorės finansavimo poreikis.

(3)       Moldovos Respublikos ekonomika yra stabilizuojama ir gaivinama Tarptautinio valiutos fondo (TVF) finansine pagalba. Moldovos Respublikos ir TVF finansavimo susitarimas patvirtintas 2010 m. sausio 29 d.

(4)       Moldovos Respublika, atsižvelgdama į blogėjančią ekonominę padėtį ir perspektyvas, paprašė Sąjungos makrofinansinės pagalbos.

(5)       2010–2011 m. Moldovos Respublikos mokėjimų balanse yra susidaręs finansavimo trūkumas, todėl makrofinansinė pagalba laikoma tinkamu atsaku į Moldovos Respublikos prašymą remti ekonomikos stabilizavimą kartu su dabartine TVF programa. Tikimasi, kad šia makrofinansine pagalba taip pat bus prisidėta prie valstybės biudžeto išorės finansavimo poreikių mažinimo.

(6)       Sąjungos makrofinansinė pagalba turėtų ne tik papildyti esamas TVF ir Pasaulio banko programas ir išteklius, bet ir užtikrinti papildomą Sąjungos dalyvavimo naudą.

(7)       Komisija turėtų užtikrinti, kad Sąjungos makrofinansinė pagalba teisiškai ir iš esmės atitiktų priemones, taikomas įvairiose išorės veiksmų srityse, ir kitas atitinkamas Sąjungos politikos kryptis.

(8)       Konkretūs Sąjungos makrofinansinės pagalbos tikslai turėtų stiprinti pagalbos veiksmingumą, skaidrumą ir atskaitomybę. Komisija turėtų nuolat stebėti, kaip siekiama šių tikslų.

(9)       Sąjungos makrofinansinės pagalbos teikimo sąlygos turėtų būti nustatomos atsižvelgiant į Sąjungos politikos Moldovos Respublikos atžvilgiu pagrindinius principus ir tikslus.

(10)     Siekiant užtikrinti veiksmingą Sąjungos finansinių interesų, susijusių su šia makrofinansine pagalba, apsaugą, būtina, kad Moldovos Respublika priimtų tinkamas priemones, susijusias su sukčiavimo, korupcijos ir kitų su šia pagalba siejamų pažeidimų prevencija ir kova su jais. Taip pat būtina, kad Komisija vykdytų atitinkamą kontrolę ir kad Audito Rūmai atliktų atitinkamą auditą.

(11)     Šios Europos Sąjungos makrofinansinės pagalbos suteikimas nepažeidžia biudžeto valdymo institucijos galių.

(12)     Europos Sąjungos makrofinansinę pagalbą administruoja Komisija. Siekiant užtikrinti, kad Europos Parlamentas ir Ekonomikos ir finansų komitetas galėtų stebėti šio sprendimo įgyvendinimą, Komisija turėtų reguliariai informuoti juos apie su pagalba susijusius pokyčius ir teikti jiems atitinkamus dokumentus.

(12a)   Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 291 straipsnį valstybių narių vykdomos kontrolės, kaip Komisija vykdo įgyvendinimo įgaliojimus, mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai iš anksto nustatomi reglamentu, kuris priimamas pagal įprastą teisėkūros procedūrą. Kol nepriimtas šis naujas reglamentas, toliau taikomas 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką(3), išskyrus reguliavimo procedūrą su tikrinimu, kuri netaikoma,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.        Sąjunga suteikia Moldovos Respublikai didžiausią 90 mln. EUR dotacijos formos makrofinansinę pagalbą, siekdama padėti Moldovos Respublikai stabilizuoti ekonomiką ir patenkinti jos mokėjimų balanso ir biudžeto poreikius, kaip numatyta dabartinėje TVF programoje.

2.        Sąjungos makrofinansinės pagalbos išmokėjimą administruoja Komisija, nepažeisdama TVF ir Moldovos Respublikos susitarimų ar susitarimo memorandumų ir ekonomikos reformos, kuri nurodyta ES ir Moldovos Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarime ir veiksmų plane, pagrindinių principų ir tikslų. Komisija reguliariai informuoja Europos Parlamentą ir Ekonomikos ir finansų komitetą apie pagalbos administravimo pokyčius ir teikia jiems atitinkamus dokumentus.

3.        Sąjungos makrofinansinė pagalba teikiama dvejus metus ir šešis mėnesius nuo pirmosios 2 straipsnio 1 dalyje nurodyto susitarimo memorandumo įsigaliojimo dienos.

2 straipsnis

1.        Komisija, vadovaudamasi 6 straipsnyje nurodyta konsultavimo tvarka, turi įgaliojimus tartis su Moldovos Respublikos valdžios institucijomis dėl su Sąjungos makrofinansine pagalba susijusių ekonominės politikos sąlygų, kurios turi būti nustatytos susitarimo memorandume (toliau – susitarimo memorandumas), kuris turi apimti jų įgyvendinimo terminą. Šios sąlygos yra suderintos su TVF ir Moldovos Respublikos susitarimais ar susitarimo memorandumais ir su ekonomikos reformos, kuri nurodyta ES ir Moldovos Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarime ir veiksmų plane, pagrindiniais principais ir tikslais. Šiais principais ir iškeltais tikslais siekiama stiprinti pagalbos, visų pirma įskaitant Moldovos Respublikos viešųjų finansų valdymo sistemas, veiksmingumą, skaidrumą ir atskaitomybę. Pažangą, pasiektą įgyvendinant šiuos tikslus, nuolat stebės Komisija. Pagalbos finansinės sąlygos turi būti išsamiai išdėstytos dotacijos susitarime, dėl kurio susitaria Komisija ir Moldovos Respublikos valdžios institucijos.

2.        Sąjungos makrofinansinės pagalbos įgyvendinimo laikotarpiu Komisija prižiūri, ar Moldovos Respublikos finansiniai mechanizmai, administracinės procedūros ir vidaus bei išorės kontrolės mechanizmai, susiję su šia pagalba, yra patikimi ir ar laikomasi sutarto termino.

3.        Komisija reguliariai tikrina, ar Moldovos Respublikos ekonominė politika atitinka Europos Sąjungos makrofinansinės pagalbos tikslus ir ar tinkamai laikomasi sutartų ekonominės politikos sąlygų. Šiuo tikslu Komisija glaudžiai bendradarbiauja su TVF ir Pasaulio banku ir, prireikus, su Ekonomikos ir finansų komitetu.

3 straipsnis

1.        Laikydamasi 2 dalies sąlygų, Komisija išmoka Moldovos Respublikai Sąjungos makrofinansinę pagalbą dotacijos forma mažiausiai per tris kartus. Kiekvienos dalies dydis nustatomas susitarimo memorandume.

2.        Komisija nusprendžia dėl atskirų dalių išmokėjimo, atsižvelgdama į tai, ar yra tinkamai įgyvendinamos ekonominės politikos sąlygos, sutartos susitarimo memorandume. Antroji dalis ir paskesnės dalys neišmokamos anksčiau nei praėjus trims mėnesiams po pirmesnės dalies išmokėjimo.

3.        Sąjungos lėšos pervedamos į Moldovos nacionalinį banką. Priklausomai nuo susitarimo memorandumo nuostatų, įskaitant nepatenkintų biudžeto finansavimo poreikių patvirtinimą, Sąjungos lėšos gali būti pervestos į Moldovos Respublikos iždą, kuris yra galutinis gavėjas.

4 straipsnis

Sąjungos makrofinansinė pagalba įgyvendinama pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento nuostatas(4) ir jo įgyvendinimo taisykles(5). Susitarimo memorandume ir dotacijos susitarime, dėl kurių turi būti susitarta su Moldovos Respublikos valdžios institucijomis, visų pirma numatomos konkrečios priemonės, kurias įgyvendinti imasi Moldovos Respublika, dėl sukčiavimo, korupcijos ir kitų su pagalba siejamų pažeidimų prevencijos ir kovos su jais. Siekiant užtikrinti didesnį Sąjungos lėšų valdymo ir paskirstymo skaidrumą, susitarimo memorandume ir dotacijos susitarime taip pat numatoma Komisijos, įskaitant Europos kovos su sukčiavimu tarnybą, kontrolė, įskaitant teisę atlikti tikrinimus vietoje ir apžiūras. Juose taip pat numatomas Audito Rūmų vykdomas auditas, įskaitant auditą, kuris, prireikus, atliekamas vietoje.

5 straipsnis

1.        Komisijai padeda komitetas.

2.        Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

6 straipsnis

1.        Ne vėliau kaip kiekvienų metų rugpjūčio 31 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl šio sprendimo įgyvendinimo per praėjusius metus, įskaitant to įgyvendinimo vertinimą. Ataskaitoje nurodomas susitarimo memorandume išdėstytų politikos sąlygų, Moldovos Respublikos einamųjų ekonominių ir fiskalinių rezultatų ir Komisijos sprendimo išmokėti pagalbos dalis ryšys.

2.        Ne vėliau kaip praėjus dvejiems metams nuo 1 straipsnio 3 dalyje nurodyto naudojimuisi pagalba nustatyto laikotarpio pabaigos Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ex-post vertinimo ataskaitą.

7 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta

Europos Parlamento vardu                                        Tarybos vardu

Pirmininkas                                                             Pirmininkas      

(1)

* Pakeitimai: naujas arba iš dalies pakeistas tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu; išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.

(2)

          OL L

(3)

          OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(4)

          OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(5)

          2002 m. gruod˛io 23 d. Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (OL L 357, 2002 12 31, p. 1).


AIŠKINAMOJI DALIS

Komisija siūlo teikti Moldovos Respublikai iki 90 mln. EUR dotacijos formos makrofinansinę pagalbą, nes ekonomikos krizė turėjo didelį poveikį ekonomikai ir šalis atitinka finansavimo lengvatinėmis sąlygomis kriterijus. Pagalbą planuojama teikti ne mažiau nei trimis dalimis.

Siūloma pagalba ketinama prisidėti prie Moldovos bendrų mokėjimų balanso ir valstybės biudžeto finansinių poreikių, kuriuos nustatė Tarptautinis valiutos fondas (TVF), patenkinimo. Ja bus paremta valdžios institucijų stabilizavimo programa siekiant užtikrinti fiskalinių ir užsienio sąskaitų tvarumą, be to, ji padės šaliai likviduoti pasaulinės finansų krizės padarinius.

Europos Sąjungos makrofinansine pagalba bus papildyta TVF parama, numatyta pagal finansavimo susitarimą, dėl kurio 2010 m. sausio 29 d. susitarė TVF valdyba, Pasaulio banko parama ir dvišalių donorų parama. Makrofinansinės pagalbos programa taip pat papildo kitą ES finansavimą, ypač vidutinio laikotarpio trukmės EKPP paramą biudžetui, įgyvendintą vykdant ES bendradarbiavimo su Moldovos Respublika šalies strategiją. Taigi, ji gali padėti didinti ES įtaką politikos formavimui ir padėti Moldovos Respublikai įveikti dabartinę gilią ekonomikos krizę.

Moldova yra viena iš Rytų partnerystės šalių, kurias labiausiai paveikė pasaulinė krizė, taigi pagalba siekiama likviduoti krizės pasekmes, prisidėti prie šalies išorinio finansavimo poreikių 2010 m. ir 2011 m. patenkinimo ir stiprinti reformas Moldovoje remiant vyriausybės ekonomikos programą ir jos pastangas integruotis į ES. Šias pastangas integruotis į ES patvirtino Moldovos ministras pirmininkas Vlad Filat 2010 m. birželio mėn. Briuselyje vykusių susitikimų su Europos Parlamento aukšto rango pareigūnais ir nariais metu. Šis vizitas buvo svarbus momentas Moldovos pareigūnams, kad jie galėtų patvirtinti Moldovos vyriausybės įsipareigojimus skatinti demokratines reformas ir Europos standartų įgyvendinimą.

Pranešėjas pritaria pasiūlymui teikti Moldovai šią išskirtinę makrofinansinę pagalbą, tačiau pasiūlė pakeitimų, kuriais šio pasiūlymo tekstas derinamas su sprendimo dėl makrofinansinės pagalbos teikimo Ukrainai (2009/0162(COD)), dėl kurio neseniai susitarė trys institucijos, tekstu, siekiant užtikrinti, kad Parlamentui bus pranešama apie faktinį šios priemonės įgyvendinimą ir būtų gerinamas pagalbos aiškumas, skaidrumas ir atskaitomybė.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Makrofinansinės pagalbos teikimas Moldovos Respublikai

Nuorodos

COM(2010)0302 – C7-0144/2010 – 2010/0162(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

9.6.2010

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

15.6.2010

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

15.6.2010

BUDG

15.6.2010

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

23.6.2010

BUDG

16.6.2010

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Iuliu Winkler

28.4.2010

 

 

Svarstymas komitete

22.6.2010

14.7.2010

 

 

Priėmimo data

30.8.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Kader Arif, Daniel Caspary, Marielle De Sarnez, Christofer Fjellner, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Niccolò Rinaldi, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Robert Sturdy, Keith Taylor, Iuliu Winkler, Pablo Zalba Bidegain

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

George Sabin Cutaş, Carl Schlyter, Jarosław Leszek Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Edit Bauer

Teisinė informacija - Privatumo politika